Lm-c. k Numi smati ker 32

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lm-c. k Numi smati ker 32"

Transkript

1

2 Förord sid 2 Förklaring till förteckningens uppstal l ning 3 Lmi-c Biografiska uppslagsverk, allmänna 4 Lmi-c.a Bibliotekarier, bokbindare, bokförläggare, bokhandlare 7 Lm-c.b Medlemmar av allmänna sällskap och föreningar, publicister 8 Lmi-c. c Mi ssi onarer, präster 14 Lm-c.e El ever, l arare 18 Lm-c.f Sprakvetenskapsman, Översättare 26 Lni-c. h Författare 27 Lm-c. i Arkitekter, konsthantverkare, konstnärer, musiker, skådesp. 28 Lm-c. k Numi smati ker 32 Lm-c. l släktforskare 33 Lm-c.o Förval tningstjanstemän, försäkringstjänsteman, jurister 33 Lm-c. p Ingenjörer, tekni ker 38 Lm-c.q Agronomer, ekonomer, jägmästare, mäklare, reklamman, revisorer 46 Lm-c. r Idrottsman 52 Lnn-c. s Mi l i tarer 53 Lm-c. u Fysiker, kemi ster, l antmatare 57 Lpfl-c.v Apotekare, l akare, sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer 58 Regi ster över författare, i nsti tuti oner och pregnanta ti t1 ar 62

3 FURORD Fóreliggande arbete är ett försök att systematisera de senaste 25 årens utgivning av svensk biografisk uppslagslitteratur och ett försök att delvis fylla den lucka som har uppstått efter Sven Agrens bibl iografi över svenska biografiska uppslagsverk som utkom år Förteckningen upptar dels retrospektiva kumulerade medlemsförteckningar över vissa yrkesgrupper eller en viss institution under en viss angiven tidsperiod del s gruppers el l er institutioners med1 emmar ett visst ar. De senare med1 emsförteckningarna kan antingen vara monografier eller ha periodisk karaktär. Min förteckning ger alltså bl a en Översikt över vilka större organisationer som idag ger ut tryckta matriklar som kan användas i referensarbetet för att få fram aktuella uppgifter. I begreppet biografisk uppslags1 i tteratur ingår matri klar, herdaminnen, personal förteckni ngar, rul l or och uppslagsverk med övervägande biografiskt material el ler i övrigt användbara för biografisk sökning. Den korta tid under vilken arbetet har bedrivits (ca en månad) har inte medgivit några mer vidlyftiga efterforskni ngar. Material et bygger pa en genomgang av Svensk bokförteckning, Svensk bokkatalog, Arskatalog för svenska bokhandeln samt en genomgång av kortkatalogerna, avd Lm-c, vid Kungl iga Biblioteket, Göteborgs Universitetsbibliotek, Västeras Stadsbi bl iotek och Urebro Stadsbi bl iotek. För komp1 ettering av oful l - ständiga uppgifter har ett antal fackbibliografier genomsökts, företrädesvis inom avd Aakc, Aanc och Aao. For att få fatt på användbara verk som ar katalogiserade på resp. fackavd. har jag skummat fackboksbestånden och referensboksbestanden vi d stadsbi bl i oteken i Västerås och Orebro, självklart kan en del verk saknas som borde ha sin givna p1 ats i förteckningen., Vissa typer av uppslagslitteratur har uteslutits för att förteckningen inte skall bli för omfattande. De ar: a) löpande matriklar fran undervisningsanstalter och skol föreningar (&vf6feg%ii ngar från l aro- verk, universitet och högskolor) b) löpande kommunkalendrar för enskilda kommuner c) adresskalendrar, telefonmer d) taxerings- och förmögenhetckal endrar. Oegentligheter i bi bl iotekens kataloger avspeglas givetvis i förteckningen eftersom den knappa tiden inte har medgivit att jag har kunnat granska varje enskil t verk. Startår på en del periodica kan vara nagot osakra, vidare kan en del periodica ha upphört utan att det finns angivet. På KB:s småtrycksavdelning har jag dock haft möjlighet att kontrollera ett 30-tal mycket osakra kort. Den mängd av matriklar från enskilda lokala föreningar som finns samlade i vara bibliotek saknas i den mån de inte ar katalogiserade av de besökta biblioteken eller av Bibliografiska Institutet. Förteckningen är uppställd enligt SAB:s klassifikationssystem och referenserna ar omarbetade efter de nya katal ogregl erna: Katal ogregl er för svenska bibliotek fullständigt omarbetade uppl Inom periodicaavsnitten har jag följt skrifterna bakåt i tiden för att kunna knyta an till Agrens bi bl iograf i. Finns de i Agren anger jag detta med: Föregående uppl. se Agren nr... Finns de ej i Agren följer jag dem genom deras titelbyten tillbaka till startåret. Det ar min förhoppning att bibliotekarier pi3 fal tet, lantagare och elever vid BHS kan ha nytta av förteckningen som efter vad som ovan anförts på intet satt gör anspråk p3 fullständighet. Urebro i maj

4 FURKLARING TILL FURTECKNINGENS UPPSTRLLNING Katalogsignum YRKESRUBRI'K Periodisk matri kel för institution X Föregaende matrikel med annan titel för institution X Föregaende matrikel med annan titel för institution X Periodisk matri kel för institution Y Föregående matri kel med annan titel för institution Y OSV. ~onograf ier i alfabetisk ordning. Katalogsignum YRKESRUBRIK OSV. Periodica-avdelningen ar alfabetiskt uppstal l d med ti te1 n pil den - nu gällande matrikeln för varje institution som fileringsord.

5 Lm-c BIOGRAFISKA UPPSLAGSVERK : SVERIGE 001 Medlemsförteckning / Travellers' Club //. - Stockholm, Medlemsförteckning / Yrkeskvinnornas Klubb i Göteborg //. - Göteborg, Ordenskalender // : svenska innehavare av svenska och utländska riddarordnar samt vissa svenska.meda1jer / utg. av Sekreterareämbetet vid Kungl. Maj : ts Orden. - Stockholm, 1958 (1 958/59) uppl uppl Sveriges statskalender //. - Stockholm, Föregående uppl. se Agren nr Vem ar det? // : svensk biografisk handbok. - Stockholm, Utkommer vartannat ar. 006 Familjebok för Nora stad. - Filipstad, s. 007 Fran Calmare Nyckel till Leif Viking : ett samlingsverk för in- och utvandrare, svenskar ute och hemma / red.: C. Osterberg. - Stockholm, s. :. ill. 008 Gavlebor genom tre sekler : portrattutstallning med anledning av stadsfullmäktiges 100-årsjubileum : Gävle Museum Gävle, s. : ill. 009 Götalands kalender (kommunkalendern) 1952 / utg. av A'. Anander. - Stockholm, s. 010 Göteborgs och Bohus lans kalender : landstingsområdet 1952 / utg. på föranstaltande av länsstyrelsen med stöd av landstinget och hushållningssäl l skapet i länet. - Uddeval la, s. O1 1 Iser, C.: Genealogiske och biografiske anteckningar hörande till Norr- F n g s stads historia. - Stockholm. D. 1 : s. - (Svecica rediviva : a collection o f facsimile reprints of Swedish books ; 3) Faks. av 1. uppl

6 012 De kungl. svenska riddarordnarna : förteckning över svenska ordensinnehavsamte historisk översikt 1975 / utg. av Sekreterarämbetet vid Kungl. Maj:ts Orden. - Stockholm, s. : ill. 013 IKyrkliga vigslar i Lunds stift. - Malmö, s. : ill. 014 Kyrkliga vigslar i Skara stift och Göteborgs stift. - Malmö, TXJT-7 ill- 015 Stockholms borgerskap : historik och portrattmatri kel / utg. av Stockholms Borgargille. - Uppsala, s. : i ll. 016 Svealands kalender (kommunkalendern) 1951 / utg. av A. Anander. - Stockholm, s. 017 Svensk yrkeskvinna. - Göteborg. : En översikt av kvinnornas insats i svenskt näringsliv, kultur och politik / red.: Ellen Liliedahl s. : ill. D. 2 : Nutidens yrkeskvinnor / r~ed. : Majvor Tingdal -Snare s. : ill. D. 3 : Nutidens yrkeskvinnor / red.: Brita Dunn s. : ill. 018 Svenska man och kvinnor : biografisk uppslagsbok. - Stockholm, ~01. : ill. 019 Svenskar i utlandet : biografisk uppslagsbok / utg. av Utlandssvenskar- -ning och Riksföreningen för Svenskhetens Bevarande i Utlandet. - Stockholm, s. 020 Svenskar i utlandet 1959 : biografiska uppgifter mm / sammanställda av Ut1 andssvenskarnas Förening och Ri ksföreni ngen för Svenskhetens Bevarande i Utlandet. -' Stockholm, s. 021 Svenskt biografiskt lexikon / under red. av Erik Grill. - stockhoim, -Bd 1-. : i ll- Häfte 105: von Krusenstjerna - Köningsmarck avslutar bd Södermanlands lans kalender 1954 / utg. av Södermanlands Lans K. Hushållningssallskap. - Nyköping, s. 023 Travel lers' Club: porträttmatrikel jämte statistik och stadgar : jubileumsaret 1971 / sammanställd och red. av Gunnar Nilsson. - Stockholm, s. : ill.

7 Trave1 lers' Club: ~ravel lers' Club Stockholm, s. : ill. Portrattmatri kel. Uppslagsverket vart sekel / red. : Edvin Nilgert. - Borås, s. : ill. Utlandssvenskarnas Förening: Medlemsförteckning den 1 april Stockholm s. tny uppl] s. Valentin, A.: Sveriges 100-aringar. - Stockholm, s. -\lem ar vem? / huvudred.: Paul Harnesk. - Stockholm. D. 1 : Stor-Stockholm uppl s. D. 2 : Svealand utom Stor-Stockholm uppl s. D. 3 : Götaland utom Skåne, Halland, Blekinge uppl s. D. 4 : Skåne, Halland, Blekinge uppl s. D. 5 : Norrland ; supplement ; register uppl s. 1. uppl. utkom åren 'Venaboken : var hembygd : vara fader / Vena Hembygdsförening. - Hultsfred, vol. Vigda i Linköpings stift. - Malmö,, s. : ill- I Vigda i Lunds stift. -Malmö, s. : ill. [NY upplj s. : il1. LNy upplj s. : i11. Vigda i Skara stift och Göteborgs stift / huvudred.: E.A. son. - Malmö, s. : ill- [NY uppl s. : ill. Gunnar John- Vigda i Västerås stift och Karlstads stift. - Malmö, s. : i11. il. [Ny uppl.] s. : ill. Vigslar i Norrland / huvudred.: E.A. Gunnar Johnson. - Malmö, : :il. [Ny uppl.] s. : i ll. 035 Vigslar i Smaland / huvudred.: E.A. Gunnar Johnson. - Malmö, : ill berömda personer : kortfattad biografisk uppslagsbok / Det Basta. -ockholm, s.

8 BIBLIOTEKARIER, BOKBINDARE, BOKFURLAGGARE, BOKHANDLARE m fl 037 Medlemsmatri kel ; stadgar ; publ ikationer / Tekniska Litteratursal lskapet //. - Stockholm, Fortsätter: Med1 emsförteckning ; stadgar ; publ i kati oner / TLS 038 Medlemsförteckning ; stadgar ; publ i kationer / TLS //. - Stockholm, Personmatri kel för svenska bokhandeln // / Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel. - Stockholm, Utkom åren 1954, 1957 och Sambindnings- och AV-lektörer // / Bi bl iotekstjanst. - Lund, 1974 ( Fortsätter: Lektörer i sambindningen 041 Lektörer i sambindningen // / Bibliotekstjänst. - Lund, Stadgar ; medlemsförteckning / De Vetenskapliga Bibliotekens Tjanstemannaförening //. - Stockholm, Svensk bokhandelsmatrikel //. - Stockholm, Svenska Bokförlaggareföreningens matri kel //. - Stockholm, m a t t e r : Svenska Bokförlaggareföreningens matri kel över dess med- lemmar och kommissionärer Svenska. Bokför1 aggareföreningens matri kel över dess med1 emmar och kommlssionarer samt bokhandelns föreningar och organisationer // / utg. av Tidnings AB Svensk Bokhandel. - Stockholm, Fortsätter: Matrikel över Svenska Bokförlaggareföreningen Matrikel över Svenska Bokförlaggareföreningen, Svenska Bokhandlareföreningen och Garanti föreningen för Svenska Bokhandlare m f l inom bokhandeln befintliga organ //. - Stockholm, Hedberg, A. : Stockholms bokbindare : : anteckningar. - Stockholm. D. 1 : Tiden från 1460 till omkring s. : ill. - (Nordiska Museets hand1 ingar ; 36) D. 2 : Tiden fran omkring 1700 till s. : ill. - (Nordi ska Museets hand1 i ngar ; 37) Med sammanfattning p8 engel ska.

9 Nordin-Pettersson, B-S.: Svenska exlibris : alfabetiskt register över konstnärer upprättat i.kungl. Biblioteket Stockholm, bl. Dupl ic. Stolpe, H.: Svenska bokförläggare i närbild : en bok om litterar affarsverksamhet / Herman Stolpe, Sven Stolpe. - Göteborg, s. Svensk biblioteksmatrikel 1955 / red. av Carl-Thore Fries och Ulla Lövgren. - Lund, s. Svensk biblioteksmatrikel Lund, s. Sveriges Vetenskap1 i ga Special bi bl i oteks Föreni ng: Med1 emsförteckni ng ; stadgar. - Stockholm, bl. [Ny uppl bl. MEDLEMMAR AV ALLMANNA SALLSKAP OCH FUREN INGAR PUBLICISTER Götiska Förbundets matrikel //. - Göteborg, Fortsätter: Matrikel / Götiska Förbundet i Göteborg... Matri kel / Götiska Förbundet i Göteborg och derunder lydande loger //. -Götebors, d orts att er: Matrikel öfver Göthiska Förbundet i Götheborg Matrikel öfver Göthiska Förbundet i Götheborg //. - Göteborg, TmZ- Fortsätter: Göthiska Förbundets ca1 ender Göthiska Förbundets calender // : för ett år raknat till d. 25 junii jämte förteckning på förbundets ledamöter. - Göteborg, Matri kel / Lions International Multipeldistri kt 101, Sverige //. - Stockholm, 1952 (1951/52)-. Matrikel / Sancte Urjens Gille // : upprättad enligt gillets namnbok. - StockhoTm, Matri kel / Svenska Tidningsutgivareföreningen //. - Stockholm, Matrikel / Sveriges Personaltidningsförening //. - Stockholm, 1970 m)-. ort sa it er: Matrikel över medlemmarna i Personaltidningarnas Redaktörsklubb

10 061 Ma-tri kel över med1 emmarna i Personal tidningarnas Redaktörsklubb //. - -m, Matrikel / Kungl. Vetenskapsakademien //. - Stockholm, x t t e r : Kungl. Svenska Vetenskapsakademi en 063 Kuingl. Svenska Vetenskapsakademien //. - Stockholm, Ledamotsförteckning. 064 Matri kel över Johanni terorden i Sverige //. - Stockholm, Matrikel över Svenska Frimurare Orden, d 1 // : första fördelningen : Stora Landslogen, arbetsloger, brödraföreningar. - Stockholm, 1953 ( ) Matrikel över Svenska Frimurare Orden, d 1 // : Stora Landslogen med underlydande loger och brödraföreningar m m. - Stockholm, 1940 ( ) ( ). Fortsätter: Matri kel över Svenska Frimurare Orden 067 Matri kel över Svenska Frimurare Orden // / på befallning utg. av Stora Lamdslogens Matrikel kommitte. - Stockholm, 1937 ( ) ( ). Föregående upp1. se Agren nr Matrikel över Svenska Frimurare Orden, d 2 // : andra fördelningen : -Provinsial logen, arbetsloger, brödraföreningar m m. - Kristianstad, 1955 (1 955/1956) Matrikel över Svenska Frimurare Orden, d 3 // : tredje fördelningen : Göta Provinsialloge, arbetsloger, brödraföreningar m m. - Göteborg, Matri kel över Svenska Frimu.rare Orden, d 4 //.: fjärde fördelningen : Ostgöta Provinsialloge med arbetsloger och brödraföreningar. - Linköpi ng, 1956 (1 956/1957) Matrikel över Svenska Frimurare Orden, d 5 // : femte fördelningen : Varmlandska Provinsial logen med fördelningens övriga loger samt brödraföreningar m m. - Karlstad, 1956 (1956/1957) Medlemsförteckning / A-pressens Samorganisation //. - Stockholm, Medlemslista för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar //. - Lund, Medlemsmatrikel / Round Table, Sverige //. - Klippan, 1966 ( )-.

11 075 Medlemsmatrikel / Sirius-orden //. - Malmö, Föregående upp1. se Agren nr Personalen / Dagens Nyheter, Expressen //. - Stockholm, Fortsätter: Dagens Nyheters och Expressens personal 077 Dagens Nyheters och Expressens personal //. - Stockholm, Fortsätter: Dagens Nyheters personal 078 Dagens Nyheters personal //. - Stockholm, Samfundet S.H.T:s katalog //. - Uppsala, Fortsätter: Samfundet S.H.T:s Moderloges katalog... Samfundet S.H.T:s Moderloges katalog upptagande samfundets och moder- l ogens styre1 se och officianter samt samfundets inom moderl ogens omrade boende med1 emmar //. - Uppsal a, (1 957/1958). K.ung1. Skogs- och Lantbruksakademien //. - Stockholm, Fortsätter: Kungl. Lantbruksakademien Kungl. Lantbruksakademien //. - Stockholm, Forts'atter: Matrikel / Kungl. Landtbruks-akademien Matri kel / Kungl. Landtbruks-akademien //. - Stockholm, Fortsätter: Kungl. Landtbru ksa kademien Kungl. Landtbruksakademien //. - Stockholm, Fortsätter: Kong1. Landtbruks-akademiens l edamöter, Kongl. Landtbruks-akademiens ledamöter //. - Stockholm, Fortsätter: Kongl. Landtbruks-academiens herrar ledamöter Kong1. Landbru ks-academiens herrar l edamöter //. - Stockholm, Sal l skapets Par Bricol e matri kel över moderl ogen i Stockholm samt dotterlogernas styrande, ämbetsmän, RSK och RGK //. - Stockholm, Britzne, H. : Säll skapet Jul tomtarne i Upsala / : biogramrteckning. - Uppsala, s. Carlsbrödraförbundet: Ledamöter i Carlsbrödraförbundet aren Västerås, s. Djursholms Gille: Djursholms Gille : matrikel, historik, stadgar. - Djursholm, s. Förbundet Sigtunahumanister: Matrikel Sigtuna, s. Förbundet Val kyrian: Jubi leumsma-tri kel Stockholm, s. : 111.

12 093 Föreningen 1879 ars Man: Minnesskrift ; matri kel ; stadgar. - Stockholm, s. : ill. 094 Föreningen 1891 ars Man: Medlemsförteckning. -' Stockholm, s. : i ll- 095 Föreningen 1892 års Man: Matrikel på uppdrag av föreningen utg. av dess styrelse jubileumsaret Stockholm, s. 096 Göta Coldin: Portrattmatri kel Göteborg, s. : il l. 097 Hemlin, E.: Förteckning över Stora Amaranther Ordens i Göteborg ambetsmän och officianter samt matri kel över ordens ledamöter 1966 : på styrelsens uppdrag utarb. - Göteborg, s. 098 Hildebrand, B. : Matri kel över ledamöter av Kungl. Vi tterhetsakademien och Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien Stockholm, s. - (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens årsbok ; 1953: bil ) 099 Juvenalorden: Juvenalorden : matrikel. - Uppsala, s. 100 Ljusets Bröder: Ledamöter av ordenssamfundet Ljusets Bröder. - Stockholm, s. [NY uppl.] s. 101 Odd el l ow-orden : Med1 emsforteckning med suppl ement över Odd Fel l ows i Sverige och Finland : utg / av Svenska Storlogen I.O.O.F. - Stockholm, s. [Ny uppl.] S. [Ny uppl.l s. 102 Odd Fel low-orden. Logen nr 24: Logen nr 24 Bi.rger Jarl, I.O. O. F. av Sverige, Stockholm : medlemsmatrikel Stockholm, s. : Odd Fel low-orden. Logen nr 24: Matri kel över med1 emmarna i logen nr TBirger Jarl, I.O.O.F. av Sverige Stockholm, s. : i ll- 104 Odd Fellow-orden. Logen nr 30: Matri kel gällande fran den 28 mars 1953 _. over medlemmarna i logen nr 30 Saxo, Lund... lydande under Svenska Storlogen av den Oberoende Odd Fellow Orden I.O.O.F.. - Lund, s. : ill.

13 105 Odid Fellow-orden. Logen nr 39: Logen nr 39 Manhem, I.O.O.F. af Sverige, Göteborg, : jubileumsmatrikel. - Göteborg, s. : ill. 106 Paltgillet i Malmö: Urkunder och matrikel : det 1050:de midvinterblotet. - Malmö, s. : ill. 107 Pa~triotiska Sal l skapet: Matri kel över ledamöter av Kungl. Patriotiska Sallskapet : på uppdrag av Kungl. Patriotiska Sallskapet / utg. av Staffan Högberg under medverkan av Helene Daniel sen. - Stockholm, s. - (Skrifter / utg. av Personhistoriska Samfundet ; 13) #ven utg. i Personhistorisk tidskrift 1961 : Pelarorden: Pelarorden åttio år : matrikel Stockholm, s. : ill- 109 Press och pressfol k i Västsverige / utg. av Västra Journal i stföreningen ; red. av Erik Wengström. - Göteborg, s. : i l l. 110 Publ icistklubben: Publ icistklubbens portrattmatri kel 1952 : biografiska uppgifter icistklubbens medlemmar : p8 uppdrag av Publ icistklubbens styrelse / utg. av Gunnar Wijkmark. - Stockholm, s. : il Samfundet S.H.T.: Samfundet S.H.T:s ledamöter : förteckning jämte porträtt. - Uppsala. D. 7 : 1 september juni s. 112 S'amfundet S.H.T. Filial logen Carl Michael : Porträtt Stockholm, s. : ill. 113 Samlarforbundet Nordstjernan: Medlemsmatri kel nr 7. - Stockholm, Skottsberg, C.: Kungl. Svenska Vetenskapsakademien : personförteckningar Stockholm, s. 115 Skåneföreningen 1892 års Man: Skåneforeningen 1892 års Män flalmö, s. : ill. 116 Skaneföreningen 1909 tirs Man: Skaneforeningen 1909 ars Man. - Malmö, s. : ill. 117 S:tKnutsGillei Lund: S:tKnutsGillesi Lundmatrikel Lund, s.

14 118 Stockholmstidningen: Personmatrikel för Stockholmstidningen och Aftonbladet : upprättad i augusti Stockholm, s. 119 Svensk representation i internationella naturvetenskapliga och tekniska organisationer : förteckning / sammanstal l d inom IVA: s ut1 andssekretariat av Maria Gustavsson och Allan Carlsson. - Stockholm, s. - (Ingeniörsvetenskapsakademiens meddel ande ; 148) 120 Sveriges Radio: porträttmatrikel Stockholm, s. : ill. 121 Sallskapet C.C. : Nuvarande medlemmar i Sallskapet C.C. : matri kel utg. med anledning av sällskapets 100-årsjubileum. - Stockholm, s. 122 Sal l skapet Hjälpsamheten i Gav1 e: Sal l skapet Hjal psamheten i Gävle ; medlemsmatrikel upprättad i januari Gävle, s. : i ll- 123 Sal l skapet T.T. i Skanninge: Porträttmatri kel Skanninge, s. : i11. [NY uppl.] s. : ill. [Ny uppl.] s. : ill. 124 T.S.O. : Moderlogen i Göteborg, dotterlogen i Stockholm,, dotterlogen -0 : matrikel januari Stockholm, s. : ill. 125 T.S.O.: StockholmslogenavT.S.0. :matrikel 1 jan Stockholm, ' s. : i Tornbrink, E.: Provinslogen Göta Lejon och logen Bohus Tre Kronor av sal l skapet Wanskapsbröderna : portrattmatri kel 1960 : femtonarsskrift. - Göteborg, s. : ill- 127 Vetenskapsakademien: Portrattmatri kel. - Stockholm, s. : il Vi tterhetsakademien: Portrattmatri kel över ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien Stockholm, 1959' s. : ill. - (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens arsbok ; 1959: bil ) 129 Wanskapsbröderna: Provinslogen Göta Lejon med logen Bohus Tre Kronor av ordenssal l skapet Wanskapsbröderna : portrattmatri kel 1965 : tjugo- arsskrift. - Göteborg, s. : ill. [NY uppl.] s. : ill-

15 .. Ostgöta Correspondenten: Matrikel : anställda år Linköping, 81 s. : il1 5 Ustgöta Correspondenten: Matrikel över anställda år Linköping, m 61 s. : i års Man: 1901 års Man i ord och bi l d : Malmö, EKS. : ill års Man: Matri kel över föreningen 1902 års Män. - Stockholm, s. : ill års Man; 1902 års Man / red. E. Nilgert. - Göteborg, s ars Man: 1905 års Man / red. : E. Nilgert. - Göteborg, Eä500J s. : ill års Man: Jub?leumsverket 1907 års Man / red. : E. Nilgert. - Göteborg, [Ca 6001 s. : i års Man: Jubi leumsverket 1909 års Man / red. : E. Ni1 gert. - Götebiorg, s. : ill ars Man: Jubileumsmatrikel. - Lidingö, s. : il1. [.m-c. c MISSIONARER, PMSTER m fl 139 Matri kel / Lärarinnornas Missionsförening //. - Göteborg, Fortsätter: Redogörelse / Lärarinnornas Missionsförening 140 Kedogörel se / Lärarinnornas Missionsförening //. - Göteborg, 1901 (1 900) FSatri kel för kvinnl iga mi ssionsarbetare //. - Stockholm, Medlemsförteckning / Förbundet för Kristen Fostran //. - Bollebygd,

16 143 Statistisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap // / utg. av Sven Håkan Ohlsson. - Lund, Fortsätter: Matri kel över svenska kyrkans prästerskap 144 Matrikel öfver svenska kyrkans prästerskap //. - Lund, Svenska Missionsförbundets årsberattel se //. - Stockholm, 1878 ( )-. Med rnatri kel. 146 Betel seminariet: Betel seminarister : biografi ska uppgifter om lärare och elever / red. av Fredrik Hedval l. - Stockholm, s. : i ll- m, 147 Biezais, H. : Das Kirchenbuch der St. Jakobskirche in Riga s. : ill. - (Uppsala Universitets arsskrift) (Acta Universitatis Upsaliensis ; 1957:lO) 148 Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap 1970 : på Svenska Pi.astförbundets uppdrag / red. av Ivar Hylander. - Stockholm, s. Supplement s. [NY upp1.l s. 149 Bygdén, L. : Grundsunda herdami nne/enl i gt L. Bygdén ; sammanstal l t av V.B. ; utg. av Grundsunda Hembygdsföreni ng. - ~rnskoldsvi 31 s. Särtryck ur: Bygdén, L.: Hernösands stifts herdaminne. k, Diakoner i kyrkotjanst och samhal l svtird : minnesskrift och portrattm s v e n s k a Diakonförbundet ; red. av David Mårtenson. - Stockholm, s. : ill. w- 151 Edestam, A. : Karl stads stifts herdaminne från medel tiden til l våra Karlstad. D. 1 : Superintendenter och biskopar, domprostar, domkapitlet mm s. : ill. Dl. 2 : Domprosteriet, Alvdalens kontrakt, Visnums' kontrakt s. : ill. D. 3 : Nyeds kontrakt, Fryksdals kontrakt, Jösse kontrakt s. : ill. D. 4 : Nordmarks kontrakt, Gillbergs kontrakt, Nors kontrakt s. : ill. D. 5 : Norra Dal s kontrakt, Södra Dal skontrakt,, Västra Dal s kontrakt s. : ill. D. 6 : Person- och församlingsregister / utarb. av Gunnar Bergström S.

17 152 Ekström, G. : Västerås stifts herdaminne. - Västerås. iit7-z Medeltiden och reformationstiden : Västerås stad s. : i ll. D. I :2 : Medel tiden och reformationstiden : återstående församl ingar s. : ill. D. II:] : 1600-talet s. D. II:1 : Bilagor s. : i ll. 153 Förteckning över präster i aktiv tjänst / utg. av Svenska Prästförbundet. - Linköping, s. 154 Green, A.: Biskopar i Lunds stift och händelser kring dem. - Lund, s. : ill. 155 Göteborgs stift : biografisk matri kel över stiftets prästerm g. av Knut Norborg. - Göteborg, s. : i l l. ' 156 Hel l ström, G. : Stockholms stads herdaminne från reformationen inti l l tillkomsten av Stockholms stift : biografisk matrikel. - Stockholm, s. - (Monografier / utg. av Stockholms Kommunal förval t- ning ; 11) 157 Ett herdaminne för Stramgnäs stift / utg. av Strangnas Stifts Herdaminneskommitté. - Strängnäs, s., 158 Linköpings stifts matrikel 1951 / utg. av Ove Hassler, Bengt Cnattingius, C1 aes Setterdahl. - Linköping, s. 159 Lits prästerskap i äldre tid ; Lits flora mm / utg. av Lits Krönikekommitté. - Lit, s. : ill. - (Lits Hembygdsförenings skriftserie ; 7) 160 Lunds stift : matrikel / utg. av Sven Håkan Ohlsson. - Lund, ?xe. 161 Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid : p8 uppdragav Lunds Stifts Domkapitel / utg. av Gunnar Carlquist. - Lund. - (Ser. 2 : biografier) D. 1 : Knnu ej utgiven. D. 2 : Oxie kontrakt s. : i ll. D. 3 : Skytts och Vemmenhögs kontrakt s. : ill. D. 4 : Torna kontrakt s. : ill. D. 5 : Bara, Ljunits och Herrestads kontrakt s. : ill. D. 6 : Frosta och Färs kontrakt s. : il1. D. 7 : Onsjö, Harjagers och Rönnebergs kontrakt s. : ill. D. 8 : Luggude kontrakt s. : il l. D. 9 : Al bo och Jarrestads samt Ingelstads kontrakt, Usterlens kontrakt s. : ill. Person- och församlingsregister till 2-8 / utarb. av Gunnar Bergström S. Ib

18 162 Lövgren, O.: Psalm- och sånglexikon. - Stockholm, sp. : ill. 163 bilatrikel över Uppsala ärkestift 1963 : prästmötets utgåva. - Uppsala, s. 164 Metodi stkyrkan i Sverige: Metodistkyrkan i. Sverige 100 år : s. : i ll- 165 Flilsson, J.: Präster fran stift och storstad. - Stockholm. Minnesanteckningar till prastmötet i Stockholm hösten s. : ill. D. 2 : Minnesanteckningar till prastmötet i Stockholm sommaren S. 166 Olsson, B.: Kalmar stifts herdaminne : det gamla Kalmarstiftets klerus 'FTaIIldsta tider till vara dagar. - Kalmar. D. 1 : : Biskopar, domprostar, kapi tulares, eo prästmän, krigspräster m fl s. : ill. D. 2 : Norra Möre, Stranda och Handbörd s. : il1. D. 3 : Södra Möre kontrakt s. : ill. D. 4 : Uland s. : ill. 167 Strangnas stifts herdaminne / utg. i samarbete mellan Strangnas Stifts 1lerdaminneskommi tt6 och Söderman1 ands Hembygdsförbund. - Nyköping. D. 1 : Rnnu ej utgiven. D. 2 : Den äldre vasatiden / av Magnus Collmar , s. : ill. 168 Svenska Missionsförbundet: Biografiskt album för Svenska Mi ssionsförbun- -9. upp1. - Stockholm, s. : il l. Föregaende uppl. : 1928, 1934, 1946, 1947, 1954, 1959, 1964, Vårmission i fickformat : minnesbok för offrare och förbedjare. - Urebro, s. : i Vara missionsarbetare. - Kumla, s. : i ll. 171 Växjö stift : matrikel. - [ N ~ uppl.]. - Växjö, s. 172 Urebromissionen: Urebromissionens missionarer : kalender för offrare och förbedjare / red. av Jean Malm. - Urebro, [l141 s. : ill.

19 ELEVER, LKRARE m fl 173 Chalmersska Ingenjörsföreningens katalog över civil ingenjörer, arki - tekter, tekn. licentiater och tekn. doktorer med examen fran Chalmers Tekniska Högskola // : redogörelse för moderföreningens och dess lokalavdelningars verksamhet ; Chalmersska Forskningsfondens årsberättelse. - Göteborg, 1975 (arg 70, )-. ' Fortsätter: Katalog över civil ingenjörer, arkitekter Katalog över civil ingenjörer, arkitekter och l icentiater utexaminerade från Chalmers Tekniska Högskola jämte redogörelse för Chalmersska Ingenjörsföreni ngens och Chalmersska Fors kni ngsfondens verksamhet // / utg. av Chalmersska Ingenjörsföreningen. - Göteborg, 1959 (arg 56) (Arg 69). Fortsätter: Matrikel över civilingenjörer, arkitekter Matrikel över civilingenjörer, arkitekter och licentiater utexaminerade franlhalmers Tekniska Högskola // / utg. av Chalmersska Ingenjörsföreningen. - Göteborg, Fortsätter: Civilingenjörer och arkitekter Civil ingenjörer och arkitekter utexaminerade från Chalmers Tekniska Högskola samt Chalmersska Ingenjörsföreningens aktiva medlemmar jämte redogörelse för Chalmersska Forskningsfondens verksamhet // / utg. av Chalmersska Ingenjörsföreningen... - Göteborg, Fortsätter: Katalog över civil ingenjörer och arkitekter: Katalog över civil ingenjörer och arkitekter utexaminerade från Chalmers Tekniska Högskola samt över Chalmersska Ingenjörsföreningens aktiva medlemmar och Teknologföreningen "C.S:sU aktiva medlemmar jämte redogörelse för Chalmersska Forskningsfondens verksamhet 1937 // / utg. av Chalmersska Ingenjörsföreningen. - Göteborg, Fortsätter: Katalog över i ngen jörer Katalog över ingenjörer utexaminerade från Chalmers Tekniska Institut samt över Chalmersska Ingenjörsforeningens aktiva medlemmar och Teknologföreningen "C.S:sM aktiva medlemmar // / utg. av Chalmersska Ingenjörsföreningen. - Göteborg, ( ) : Föregående upp1. se Agren nr Förteckning över Sveriges gymnastiklärare ;'/ / utg. av Svenska Gymnasti kläraresäl l skapet. - Ystad, Läroverkslararnas Riksförbunds arsbok // / utg. av Läroverkslararnas RiksföTbunCI.ockholm, (arg 37, 1963/1964). Fortsätter: Matrikel över lararne vid Matrikel över lararne vid de allmänna läroverken //. - Stockholm, Matrikel / Lärarhögskolornas och Seminariernas Lärarförbund //. - Göteborg, 1961 (1960/61) ( ). Fortsätter: Matrikel för Svenska Seminarielärarföreningen

20 Matri kel for svenska Seminarielararföreningen //. - Göteborg, 1959 w) (1959/60). Ivlatri kel / Riksförbundet Sveriges Musikpedagoger //. - Urebro, m t t e r : Förteckning över musikskolor... Förteckning över musikskolor ; medlemmar / Ri ksförbundet Sveriges Musikpedagoger //. - Katri neholm, 1972 ( ) ( ). Fortsätter: Musikskolor... Eilusi kskolor ; med1 emmar / Riksförbundet Sveriges Musikpedagoger l/. - Sal tsjö-duvnas, Matrikel / Svenska Folkhögskolans Lärarförening //. - Stockholm, Matri kel / Svenska Yrkesutbildningsföreningen //. - Borlänge, 1970 Fw'm- Matri kel / Sveriges Lärares Nykterhetsförbund //. - Göteborg, Fortsatter: Med1 emsförteckning / Sveriges Lärares... Medlemsförteckning / Sveriges Lärares Nykterhetsförbund //. - Göteborg, Matrikel och stadgar för Yrkesutbildningens Lararforening' //, - Stockholm, Medlemmar i Sveriges Textil lärares Riksförening //. - Stockholm, Fortsätter: Medlemmar i Sveriges Slöjdlärarinneförening Medlemmar i Sveriges Slöjdlararinneforening /j. - Stockholm, Medlemsförteckning / Skaradjäknarnas Förening //. - Skara, (1 918)-. Med1 emsforteckning / Svenska Yrkesskol föreni ngen // : bi l dad ar 1923, - Borlänge, 1944 (1g43)-. Medlemsförteckning / Sveriges Skolledarförbund //. - Stockholm, 1958 (1957) orts att er: Med1 emsforteckning / Sveriges Uverl ararförbund Med1 emsförteckni ng / Sveriges Uverl ararförbund //. - Stockholm, 1952 (1951) 57 (1956). Medlemsmatri kel / Sveriges Lärarförbund //. - Stockholm, Fortsätter: Sveriges Folkskollararförbund Sveriges Fol kskol l ärarförbund /J. - Tre1 1 eborg,

21 200 Musi kl arareförteckning // : kval i f i cerade l ärare, med1 emmar i Musi k- pedagogiska Säl lskapet i Göteborg. - Göteborg, 1933 ( ) (l ). 201 Tecknings1 ärarmatri kel n // / Teckningslärarnas Riksförbund. - Astorp, Tekniska Läroverkens Lärarförbunds årsbok med matri kel //. - Stockholm, Verksamhetsberättelse och medlemsförteckning / Sveriges Folkskollärarinneförbund //. - Stockholm, Album scholae trivialis Strengnensis / utg. av Harald Petersson. - Strängnäs, 1955, s. 205 Arfwidsson, B. : Kalmar Nation i Lund : enligt nationens uppdrag utförd. - Lund, s. : i ll. 206 Callmer, C. : Svenska studenter i Wittenberg. - Stockholm, m-(skrifter / utg. av Persinhistoriska Samfundet ; 17) Ingar aven i Personhistorisk tidskrift 1976:1/ Föreningen Gam1 a Beskowi ter: Föreningen Gam1 a Beskowi ter Stockholm, s. 208 Förteckning över lärare inom den högre bergsvetenskap1 iga utbi ldningen samt bergsel ever och studerande vid Kurigl. Tekniska Högskolans bergsavdelning / utg. av Sveriges Bergsingenjörers Förening. - Stockholm, s. 209 Gävle Gymnasium: Gävle Gymnasiums matrikel / utg. av Arne Lenner och Erik Wikén. - Gävle, " 5. : ill. - (Bidrag till Gästri klands kul turhistoria ; 1 ) 210 Gävle Högre Al lmänna Läroverk: Gävle Högre Al lmänna Läroverk Lidingö, s. : ill. - (Sveriges studenter ; 20) 211 Göteborgs Handelsinstitut: Matrikel över Göteborgs Handelsinstituts elever. - Göteborg. D. 1 : / A. Ahlström s. D. 2 : / utg. av Göteborgs Handelsinstitut och Föreningen Forna Elever vid Göteborgs Handel sinstitut s.

22 21 2 Göteborgs Högre Real läroverk: Göteborgs Högre Real l äroverk Malmö, s. : i ll- - (Sveriges studenter ; 5) 213 Göteborgs Högskola: Göteborgs Högskolas matrikel : utg. p8 uppdrag av högskolans larareråd / av Ni l s Sandberg. - Göteborg, S. 214 Handelshögskolorna i Sverige / utg. med tillstånd av Svenska Ekonom- Föreningen samt under medverkan av rektorer och professorer vid handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg ; under red. av Bengt Forsberg. - Malmö, s. : i ll Högre Al lmänna Läroverket för Gossar i Hal si ngborg : Högre A1 lmänna E e r k e t för Gossar i Hälsingborg Malmö, s. : ill. - (Sveriges studenter ; 13) 216 Högre Allmänna Läroverket för Gossar i Malmö: Högre Al lmänna Läroverket forossar i Malmö Stockholm, s. : i ll. - (Sveriges studenter ; 2) 217 Högre Allmänna Läroverket för Gossar ti Södermalm: Högre Allmänna Laroverket för Gossar å Södermalm Stockholm, s. : ill. - (Sveriges studenter ; 4) 218 Hö re Allmänna Läroverket i Landskrona: Högre Allmänna Läroverket i &krona denter ; 14) Malmö, s. : il1. - (Sveriges stu Kalmar Högre Al lmänna Läroverk: Kalmar Högre Al lmänna Läroverk Stockholm, s. : i (Sveriges studenter ; 11 ) 220 Karl skrona Högre Al lmänna Läroverk: Karl skrona Högre Al lmänna Läroverk Stockholm, s. : i l l. - (Sveriges studenter ; 12) 221 Katarina Skolgille: s at rik el Stockho;m, s. : i ll- Matrikel s. : i ll. 222 Kristianstads Högre Al lmanna Läroverk; Kristianstads Högre Al lmanna Läroverk Stockholm, s. : ill. - (Sveriges studenter ; 15) 223 Linköpings Högre Al lmanna Läroverk: Linköpings Högre Al lmanna Läroverk. - Stockholm, s. : i ll. - (Sveriges studenter ; 6

23 224 Lundberg, E. : Elever vid skol an i Vänersborg / Ernst Lundberg, K'iF56dberg. - Göteborg, bl. Dupl ic. 225 Lundberg, E. : Vanersborgs Läroverks matri kel / utg. av Föreningen Vanersborgs Skolpojkar ; Ernst Lundberg, Nils Sandberg. - Göteborg, s. Rättelser och tillägg s. Rattel ser 1 ingår i huvudskriften. 226 Lundqvist, B. V:son: Vastgöta Nation i Uppsala fran tir 1595 : biografiska anteckni ngar. D. 1 : Uppsala, s. D. 2 : Uppsala, s. D. 3 : Skara, s. 227 Lunds Katedral skol a: Lunds Katedral skola Stockholm, : ill. - (Sveriges studenter ; 3) 228 Lunds Privata Elementarskol a: Lunds Privata Elementarskola Stocl<holm, s. : il1. - (Sveriges studenter ; 5) 229 Lunds Universitet: Lunds Universitets matri kel /' utg. av mim Nor1 ind och Mauritz Persson. - Lund, s. 230 Lunds Universitet: Lunds Universitets rnatri kel / utg. av Wilhelm 'Norlind och Mauritz Persson. - Lund, s. 231 Lunds Universitet: Lunds Universitets rnatri kel : utg. med an- -ng av universitetets 300-3rsjubileum / av Eva Gerle. - Lund, S. 232 Långström, E. : Göteborgs Högre Latinläroverks studenter : biografier / utg. av Sten Langström. - Geteborg, s. 233 Mol in, G.G. : Jönköpings skol bok Stocksund, s. Särtryck ur: Genealogi sk tidskrift Molin, G.G. : Smolandi Upsalienses : smalandsstudenter i Upsala pa och1600-tal en : biografier med genealogi ska notiser. - Uppsal a. D. 1 : : studenter fran hela Småland samt Uland s. D. 2, : : studenter från hela Smaland samt Uland / Gösta G. Molin och Paul Wilstadius S D. 3 : / av Paul Wilstadius S D. 4 : / av Paul Wilstadius S

24 235 Norra Latin: Högre Allmänna Läroverket för Gossar å Norrmalm Stockholm, s. : i ll- - (Sveriges studenter ; 8) 236 Norrköpings Högre Al lmänna Läroverk: Norrköpings Högre Al lmanna Laroverk Stockholm, s. : ill. - Sveriges studenter ; 7) 237 Norrtal je Läroverk: Norrtal je Läroverks matri kel ht 1947-ht 1950 jämte supplement till Norrtälje Läroverks matrikel ht 1847-vt 1947 / av P.M. Li jsing ; utg. av Säll skapet Norrtal jekamraterna till dess 15-årsjubileum oktober Norrtalje, s. : i ll. 238 Nya Elementars Kamratförening i Göteborg: Med1 emsförteckning Göteborg, s. 239 Nya Elementarskolan i Stockholm: Nya Elementarskol an i Stockholm m5. - Stockholm, s. : ill. - (Sveriges studenter ; 10) 240 Paradis, S. : Statens f01 kskol inspektörer : kronologisk bioji%rx katalog. - Stockholm, 1956, - 87 s. 241 Plei je1, H. ; Teologie doktorer vid Lunds Universitet : per- sonförteckning jämte kort historik. - Lund, s. - (Lunds Universitets Eirsskrift)(Nova series ; avd 1 bd 54:3)(N.F. Universi tatis Lundensis) Acta 242 Sigtunaskolan: Matrikel över nuvarande och forna befattningshavare och elever vid Sigtunaskolan åren / utg. av Föreningen Sigtunaskolans Fördettingar till dess 20-årsjubileum den 19 maj Stockholm, s. 243 Si tunaskolan: Matri kel över nuvarande och forna befattningshavare och k g t u n a s k o l a n aren / utg. av Föreningen Sigtunaskolans För$dettingar til l dess 25-arsjiibi leum i maj Sigtuna, 1960, s. : il1. - (Föreningen Si,L,askolans Fördettingar ; 3) 244 Stockholms Real l aroverk: Lärare och studenter vid Stockholms Real l äroverk ; Högre Realläroverket p8 Norrmalm : biografier / utg. av Norra Realarnas Förening ; sam1. och red. av Gunnar Strandberg. - Stockholm, s. : ill. 245 Thomasson, C-G. : Stockholms Högskola : matri kel biografier. - Stockholm, s. : i ll.

25 246 Uppsal a Enskilda Läroverk: Uppsal a Enski Ida Läroverk Stockholm, s. : il1. - (Sveriges studenter ; 9) 247 Uppsala Universitet: Uppsala Universitets matri kel. - Uppsal a / utg. av Aksel Andersson, A.B. Carlsson och J. Sandström s : / utg. av A.B. Carlsson s. D. 3 : / utg. av A,B. Carlsson s. D. 4 : / utg. av Paul Sjögren s. Register : på uppdrag av universitetets rektor / utg. av S. Otto Brenner och Gösta Thimon s. - (Skrifter / rörande Uppsala Universitet : organisation och hi storia) (Acta Universi tati s Upsaliensis ; C 20) 248 Uppsala Universitet: Uppsala Universitets matrikel / utg. av Wke Dintler och J.C. Sune Lindqvist. - Uppsala, S. 249 IUppsala Universitet: Uppsala Universitets matrikel / utg. av 1F\kelTintler och Lennart Grönberg. - Uppsala, s. 250 Uppsala Universitet. Gastri ke-ha1 singe Nation: Gastri ke-hal singe Nation i Uppsala höstterminen höstterminen Uppsala, s. 251 Uppsala Universitet. Gästri ke-hal singe. Nation: Matrikel över Gastri kem e Nation i Uppsala : enligt nationens uppdrag / utg. under red. av Gösta Thimon. - Stockholm, s. 252 Uppsala Universitet. Göteborgs Nation: Göteborgs Nation i Uppsala ht r v t Göteborg, s. : il l. 253 Uppsala Universitet. Göteborgs Nation: Göteborgs Nation i Uppsala ht r h t Uppsala, s. : ill. 254 Uppsala Universitet. Kalmar Nation: Kalmar Nation i Uppsala ht m : portrattkatalog med biografi sf/a. uppgifter / red. : Werner Hofmann. - Uppsala, s. : i li. 255 Uppsala Universitet. Kalmar Nation: Kalmar Nations matri kel : nationens äldsta inskrivningsal bum med ti l l agg ur dess recentiorsal bum / utg. av Kalmar Nation i Uppsala genom Sten Engström. - Uppsala, s. : i ll. 256 Uppsala Universitet. Smålands Nation: Smalands Nation i Uppsala : biografiska och genealogi ska anteckni ngar utarb. på uppdrag av Små1 ands Nation. - Uppsala. D. 1 : / af P.G. Vistrand s. D. 2 : / av Paul Wilstadius s.

26 257 Uppsal a Universitet. Södermanl ands-neri kes Nation : Södermanl ands- Neri kes Nation / red. : Ake Holm, Timo Karnekul l, Ivan Svensson. - Uppsala, s. : ill. 258 Uppsala Universitet. Varmlands Nation : Varml ands Nation i Uppsala från ar : matrikel / utg. av Föreningen Nationen och Hembygden ; utarb av Erik Gren. - Uppsala, Bd 1 -. Utges som bilaga till: Nationen och Hembygden // 259 Uppsala Universitet. Varmlands Nation: Varml ands Nation i Uppsala r p o r t r a t t och biografiska uppgifter : på nationens uppdrag sammanställda L av Staffan Runestam. - Uppsala, s. : i ll. Uppsal a Universitet. Vastgöta Nation: Vastgöta Nation i Uppsal a l i r e d. : Johan Bergengren. - Uppsal a, s. : i l l. Uppsal a Universitet. Vastmanlands-Dal a Nation: Vastmanlands-Dala Nation =la : förteckning över samt1 iga i nationen under denna tid inskrivna med1 emmar samt över heders1 edamöter och a1 dre, aktiva landsman. - Uppsala, s. : i l l. Uppsala Universitet. Vastmanl ands-dal a Nation: Vastmanl ands-dal a Nations : med biografiska anteckningar. - Uppsala, Bd 1 - Utges som bilaga till : Vastmanlands-Dala Nations' skriftserie // Uppsala Universitet. Ustgöta Nation: Matrikel för Ustgöta Nations i sjunde minneslandskap. - Norrköping, s. Uppsala Universitet. Ustgöta Nation: Matrikel för Ustgöta Nations i åttonde minneslandskap. - Norrköping, s. Uppsala Universitet. Ustgöta Nation: Ustgöta ~ation i Uppsala ~portrattkatal 382 s. : ill. Wilstadius, P.: ningar. - Lund, C2343 s. Duplic. og med biografiska uppgifter. - Uppsal a, Smalands Nation i Abo : biografiska anteck- Mil stadius, P. : Smal ands Nation i Abo jämte övriga studerande smalanningar vid Abo Akademi fram till år 1807 : biografiska anteckningar. - Stockholm, s. - (Småländska hembygdsböcker ; 18)

27 268 Wittberg, I. : Bergsskolan i Fil ipstad : elever : lärare / utg. av Föreningen Bergskamraterna ; Ivar Wittberg, Harald Silvander. - Filipstad, s. : i ll. 269 Vaxjö Högre Allmänna Läroverk: Lärare och studenter vid Vaxjö Högre m n n a Läroverk åren : kortfattad biografi / utg. av Växjöstudenternas Förbund. - Vaxjö, s. : ill. 270 Orebro Missionsskola: Orebro Missionsskola : minnesskrift ~rträttsaml ing jämte kortfattade biograf i ska uppgifter över lä- rare och el ever / red. : Jo.hn Magnusson Urebro, s. : i Ustra Real : Högre Allmänna Läroverket å Ustermalm Stockholm, s. : i l l. - (Sveriges studenter ; 7a) års Västeråsstudenter : en minnesskrift. - Vasteras, s. 5T1. SPRAKVETENSKAPSFIAN, UVERSATTARE 273 Förteckning över yrkesverksamma Översättare till eller fran svenska språket, ans1 utna till Sveriges Författarförbunds översättarsektion l/. - Stockholm, 1975 (1975/1976)-. Fortsätter: Uversättarsektionen inom Sveriges Författarförbund 274 Uversättarsektionen inom Sveriges Författarförbund //. - Stockholm, 3972 ( ö orts att er : Med1 emsförteckni ng / Svenska Oversättarförbundet 275 Medlemsförteckning / Svenska Oversattarförbundet //. - Stockholm, Nordiskt namnforskarregister 1973 / red. av Thorsten Andersson och Eva Brylla. - Uppsala, s. - (NORNA-rapporter ; 2) 277 Nordiskt namnforskarregister 1975 / red. av Allan Rostvik och Eva Brylla. - Uppsala, 1975, - 34 s. - (NORNA-rapporter ; 7)

28 FURFATTARE m fl Pledlemsförteckning / Föreningen för Vastgötalitteratur //. - Göteborg, bledlemsförteckning för Sveriges Författarförbund //. - Stockholm, Fortsätter: Medlemsförteckning / Sveriges Författareförening Medlemsförteckning / Sveriges Författareförening //. - Stockholm, Utkom vartannat år. De skriver för barn : porträtt av tolv svenska barnboksförfattare / - red. : Carl -Agnar Lövgren. - Lund, s. : i l l. - (Btj-serien ; 64 1 De skriver för ungdom : porträtt av svenska ungdomsförfattare / red.: -- Carl-Agnar Lövgren. - Lund. D. 1 :.A-L s. : ill. - (Btj-serien ; 68) D. 2 : M-U s. : i11. - (Btj-serien ; 70), Litteraturlexikon : svensk litteratur under 100 år : 1500 författare : 7300 litteraturtermer. - Stockholm, s. Med1 emsförteckni ngar för Sveriges författarorgani sationer / red. av Karl Otto Lamore. - Stockholm, s. Norrländska 1900-talsförfattare u en litteraturvagledning. - Sundsvall, 19/ s. - (Norrlandsförbundet/Norrl. Författarsal l skapet)!svenskt författarlexi kon : biobi bl ioqraf - i sk ha~bbok till Sveriges moderna litteratur. - Stockholm. D. 1 : / utarb. av Bengt Ahlén ; under medverkan av Carl-Thore Fries. A-L s. : i?l. M-U S : i11. Register s. D. 2 : / utarb. av Bengt Ahlén s. : ill. D. 3 : / av Bengt Ahlen ; red. : Agneta Ahlén i samarbete med Carl-Thore Fries s. : il1. Register / red. : Agneta Ahlén i samarbete med Carl-Thore Fries S. D. 4 : / utarb. av Paul Harnesk ; under medverkan av Bengt Lundblad och Lisbet Höök s. : ill. D. 5 : / utarb. av Bengt Lundblad ; under medverkan av Edvard Söderlund, Torsten Lönegren s. : i ll- D. 6 : / utarb. av Bengt Lundblad och Torsten Lönegren s. : ill. 27

29 287 Svenskt l i tteraturlexi kon. - Lund, s. 2. utvidgade uppl s. Lin-c. i ARKITEKTER, KONSTHANTVERKARE, KONSTNITRER, MUSIKER, SKADESPELARE m fl 288 Anslutna / Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyra, STIM u.p.a. //. - Stockholm, Från A till U // : SJR:s medlemsmatri kel / Svenska Jazzri ksförbundet. - m y, 1972 (1972/1973)-. Fortsätter: Medlemsmatrikel / Svenska Jazzriksförbundet 290 Medlemsmatri kel / Svenska Jazzri ksförbundet /l. - Stockholm, ( ). Fortsätter: Medlemsmatrikel / Svenska Jazzklubbarnas Riksförbund 291 Medlemsmatri kel / Svenska Jazzklubbarnas Riksförbund //. - Stockholm, ( ). 292 Förteckning över Svenska Konstnärernas Förenings ledamöter /I. - Stockhtolm, 1906, Förteckning över Sveriges kyrkomusiker // : matrikel över medlemmarna i Kyrkornusi kernas Riksförbund / utg. av KMR. - Stockholm, Fortsätter: Matri kel / Kyrkomusikernas Riksförbund 294 k:onstnarskl ubbens l edamotsförteckning och stadga //. - Stockholm, Flatrikel / Föreningen Svenska Tonsättare //. - Stockholm, f'ortsatter: Medlemsförteckning / Föreningen Svenska Tonsättare 296. Piledlemsförteckning / Föreningen Svenska Tonsättare //. - Stockholm, Flatri kel / Grafiska Sal lskapet /j : sammu:., lb::" :ng av svenska konstgrai'iker. - Stockholm, Matri kel / Göteborgs Konstnarskl~ibb //. - Göteborg, Matrikel / Kungl. Musi kaliska Akademien //. - Stockholm, f-ortsatter: Matri kel / Kungl. Musi kal i ska Akademien med Musi khögskol an 300 Matrikel / Kungl. Musi kaliska Akademien med Musikhögskolan //. - Stockl?olm,7969 (1 969/1970) (1 970/1971).

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders 1959 Jan 10 Kingside, Gunnar Lundqvist m fl (50) 15 Konserthuset, Lasse Åhman, Lars-Johan Norrby, Rune Carlsson(15) 18 Teknis, Anders Josephsson (46) 21 Handels (76) 22 Orkestertävling 25 Teknis, Bernt

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2002:10 Utkom från trycket

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

HOLGER CARLSSON. Nazismen i Sverige. Ett varningsord. Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942

HOLGER CARLSSON. Nazismen i Sverige. Ett varningsord. Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942 HOLGER CARLSSON Nazismen i Sverige Ett varningsord Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord I. NAZISMENS HISTORIA I SVERIGE. o Nazismens förelöpare

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2010:559 Utkom från trycket

Läs mer

Auktoriserade Serviceverkstäder för VM Pumpar AB

Auktoriserade Serviceverkstäder för VM Pumpar AB Borlänge Pumptech Dalarna AB Cirkelgatan 18 781 72 BORLÄNGE Tel.nr 0703-18 86 28 www.pumptech.se info@pumptech.se Borås Borås Elmotor& Drivteknik AB Stenbocksgatan 20 506 34 BORÅS Tel.nr 033-14 13 30 Fax.nr

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Matsedel v 23 Må: Lovdag Ti: Tonfisksallad, sås, ris On: Kökets special To: Korv m bröd Fr: Lovdag Kalendariet Måndag 6/6 Nationaldag, ledig dag. Torsdag 9/6

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Årsberättelser Seriesignum: A 1 1 1939 1965 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även B:3 och B:5. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1950 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A3:2. 1 1962 1967

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 Södra Sverige sid 1 (2) BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L Fax: 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 CARL & OLOFS PLÅT & TAK AB Tel: 0515-333 00 info@gertssons.se Falköpingsvägen

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer