Lm-c. k Numi smati ker 32

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lm-c. k Numi smati ker 32"

Transkript

1

2 Förord sid 2 Förklaring till förteckningens uppstal l ning 3 Lmi-c Biografiska uppslagsverk, allmänna 4 Lmi-c.a Bibliotekarier, bokbindare, bokförläggare, bokhandlare 7 Lm-c.b Medlemmar av allmänna sällskap och föreningar, publicister 8 Lmi-c. c Mi ssi onarer, präster 14 Lm-c.e El ever, l arare 18 Lm-c.f Sprakvetenskapsman, Översättare 26 Lni-c. h Författare 27 Lm-c. i Arkitekter, konsthantverkare, konstnärer, musiker, skådesp. 28 Lm-c. k Numi smati ker 32 Lm-c. l släktforskare 33 Lm-c.o Förval tningstjanstemän, försäkringstjänsteman, jurister 33 Lm-c. p Ingenjörer, tekni ker 38 Lm-c.q Agronomer, ekonomer, jägmästare, mäklare, reklamman, revisorer 46 Lm-c. r Idrottsman 52 Lnn-c. s Mi l i tarer 53 Lm-c. u Fysiker, kemi ster, l antmatare 57 Lpfl-c.v Apotekare, l akare, sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer 58 Regi ster över författare, i nsti tuti oner och pregnanta ti t1 ar 62

3 FURORD Fóreliggande arbete är ett försök att systematisera de senaste 25 årens utgivning av svensk biografisk uppslagslitteratur och ett försök att delvis fylla den lucka som har uppstått efter Sven Agrens bibl iografi över svenska biografiska uppslagsverk som utkom år Förteckningen upptar dels retrospektiva kumulerade medlemsförteckningar över vissa yrkesgrupper eller en viss institution under en viss angiven tidsperiod del s gruppers el l er institutioners med1 emmar ett visst ar. De senare med1 emsförteckningarna kan antingen vara monografier eller ha periodisk karaktär. Min förteckning ger alltså bl a en Översikt över vilka större organisationer som idag ger ut tryckta matriklar som kan användas i referensarbetet för att få fram aktuella uppgifter. I begreppet biografisk uppslags1 i tteratur ingår matri klar, herdaminnen, personal förteckni ngar, rul l or och uppslagsverk med övervägande biografiskt material el ler i övrigt användbara för biografisk sökning. Den korta tid under vilken arbetet har bedrivits (ca en månad) har inte medgivit några mer vidlyftiga efterforskni ngar. Material et bygger pa en genomgang av Svensk bokförteckning, Svensk bokkatalog, Arskatalog för svenska bokhandeln samt en genomgång av kortkatalogerna, avd Lm-c, vid Kungl iga Biblioteket, Göteborgs Universitetsbibliotek, Västeras Stadsbi bl iotek och Urebro Stadsbi bl iotek. För komp1 ettering av oful l - ständiga uppgifter har ett antal fackbibliografier genomsökts, företrädesvis inom avd Aakc, Aanc och Aao. For att få fatt på användbara verk som ar katalogiserade på resp. fackavd. har jag skummat fackboksbestånden och referensboksbestanden vi d stadsbi bl i oteken i Västerås och Orebro, självklart kan en del verk saknas som borde ha sin givna p1 ats i förteckningen., Vissa typer av uppslagslitteratur har uteslutits för att förteckningen inte skall bli för omfattande. De ar: a) löpande matriklar fran undervisningsanstalter och skol föreningar (&vf6feg%ii ngar från l aro- verk, universitet och högskolor) b) löpande kommunkalendrar för enskilda kommuner c) adresskalendrar, telefonmer d) taxerings- och förmögenhetckal endrar. Oegentligheter i bi bl iotekens kataloger avspeglas givetvis i förteckningen eftersom den knappa tiden inte har medgivit att jag har kunnat granska varje enskil t verk. Startår på en del periodica kan vara nagot osakra, vidare kan en del periodica ha upphört utan att det finns angivet. På KB:s småtrycksavdelning har jag dock haft möjlighet att kontrollera ett 30-tal mycket osakra kort. Den mängd av matriklar från enskilda lokala föreningar som finns samlade i vara bibliotek saknas i den mån de inte ar katalogiserade av de besökta biblioteken eller av Bibliografiska Institutet. Förteckningen är uppställd enligt SAB:s klassifikationssystem och referenserna ar omarbetade efter de nya katal ogregl erna: Katal ogregl er för svenska bibliotek fullständigt omarbetade uppl Inom periodicaavsnitten har jag följt skrifterna bakåt i tiden för att kunna knyta an till Agrens bi bl iograf i. Finns de i Agren anger jag detta med: Föregående uppl. se Agren nr... Finns de ej i Agren följer jag dem genom deras titelbyten tillbaka till startåret. Det ar min förhoppning att bibliotekarier pi3 fal tet, lantagare och elever vid BHS kan ha nytta av förteckningen som efter vad som ovan anförts på intet satt gör anspråk p3 fullständighet. Urebro i maj

4 FURKLARING TILL FURTECKNINGENS UPPSTRLLNING Katalogsignum YRKESRUBRI'K Periodisk matri kel för institution X Föregaende matrikel med annan titel för institution X Föregaende matrikel med annan titel för institution X Periodisk matri kel för institution Y Föregående matri kel med annan titel för institution Y OSV. ~onograf ier i alfabetisk ordning. Katalogsignum YRKESRUBRIK OSV. Periodica-avdelningen ar alfabetiskt uppstal l d med ti te1 n pil den - nu gällande matrikeln för varje institution som fileringsord.

5 Lm-c BIOGRAFISKA UPPSLAGSVERK : SVERIGE 001 Medlemsförteckning / Travellers' Club //. - Stockholm, Medlemsförteckning / Yrkeskvinnornas Klubb i Göteborg //. - Göteborg, Ordenskalender // : svenska innehavare av svenska och utländska riddarordnar samt vissa svenska.meda1jer / utg. av Sekreterareämbetet vid Kungl. Maj : ts Orden. - Stockholm, 1958 (1 958/59) uppl uppl Sveriges statskalender //. - Stockholm, Föregående uppl. se Agren nr Vem ar det? // : svensk biografisk handbok. - Stockholm, Utkommer vartannat ar. 006 Familjebok för Nora stad. - Filipstad, s. 007 Fran Calmare Nyckel till Leif Viking : ett samlingsverk för in- och utvandrare, svenskar ute och hemma / red.: C. Osterberg. - Stockholm, s. :. ill. 008 Gavlebor genom tre sekler : portrattutstallning med anledning av stadsfullmäktiges 100-årsjubileum : Gävle Museum Gävle, s. : ill. 009 Götalands kalender (kommunkalendern) 1952 / utg. av A'. Anander. - Stockholm, s. 010 Göteborgs och Bohus lans kalender : landstingsområdet 1952 / utg. på föranstaltande av länsstyrelsen med stöd av landstinget och hushållningssäl l skapet i länet. - Uddeval la, s. O1 1 Iser, C.: Genealogiske och biografiske anteckningar hörande till Norr- F n g s stads historia. - Stockholm. D. 1 : s. - (Svecica rediviva : a collection o f facsimile reprints of Swedish books ; 3) Faks. av 1. uppl

6 012 De kungl. svenska riddarordnarna : förteckning över svenska ordensinnehavsamte historisk översikt 1975 / utg. av Sekreterarämbetet vid Kungl. Maj:ts Orden. - Stockholm, s. : ill. 013 IKyrkliga vigslar i Lunds stift. - Malmö, s. : ill. 014 Kyrkliga vigslar i Skara stift och Göteborgs stift. - Malmö, TXJT-7 ill- 015 Stockholms borgerskap : historik och portrattmatri kel / utg. av Stockholms Borgargille. - Uppsala, s. : i ll. 016 Svealands kalender (kommunkalendern) 1951 / utg. av A. Anander. - Stockholm, s. 017 Svensk yrkeskvinna. - Göteborg. : En översikt av kvinnornas insats i svenskt näringsliv, kultur och politik / red.: Ellen Liliedahl s. : ill. D. 2 : Nutidens yrkeskvinnor / r~ed. : Majvor Tingdal -Snare s. : ill. D. 3 : Nutidens yrkeskvinnor / red.: Brita Dunn s. : ill. 018 Svenska man och kvinnor : biografisk uppslagsbok. - Stockholm, ~01. : ill. 019 Svenskar i utlandet : biografisk uppslagsbok / utg. av Utlandssvenskar- -ning och Riksföreningen för Svenskhetens Bevarande i Utlandet. - Stockholm, s. 020 Svenskar i utlandet 1959 : biografiska uppgifter mm / sammanställda av Ut1 andssvenskarnas Förening och Ri ksföreni ngen för Svenskhetens Bevarande i Utlandet. -' Stockholm, s. 021 Svenskt biografiskt lexikon / under red. av Erik Grill. - stockhoim, -Bd 1-. : i ll- Häfte 105: von Krusenstjerna - Köningsmarck avslutar bd Södermanlands lans kalender 1954 / utg. av Södermanlands Lans K. Hushållningssallskap. - Nyköping, s. 023 Travel lers' Club: porträttmatrikel jämte statistik och stadgar : jubileumsaret 1971 / sammanställd och red. av Gunnar Nilsson. - Stockholm, s. : ill.

7 Trave1 lers' Club: ~ravel lers' Club Stockholm, s. : ill. Portrattmatri kel. Uppslagsverket vart sekel / red. : Edvin Nilgert. - Borås, s. : ill. Utlandssvenskarnas Förening: Medlemsförteckning den 1 april Stockholm s. tny uppl] s. Valentin, A.: Sveriges 100-aringar. - Stockholm, s. -\lem ar vem? / huvudred.: Paul Harnesk. - Stockholm. D. 1 : Stor-Stockholm uppl s. D. 2 : Svealand utom Stor-Stockholm uppl s. D. 3 : Götaland utom Skåne, Halland, Blekinge uppl s. D. 4 : Skåne, Halland, Blekinge uppl s. D. 5 : Norrland ; supplement ; register uppl s. 1. uppl. utkom åren 'Venaboken : var hembygd : vara fader / Vena Hembygdsförening. - Hultsfred, vol. Vigda i Linköpings stift. - Malmö,, s. : ill- I Vigda i Lunds stift. -Malmö, s. : ill. [NY upplj s. : il1. LNy upplj s. : i11. Vigda i Skara stift och Göteborgs stift / huvudred.: E.A. son. - Malmö, s. : ill- [NY uppl s. : ill. Gunnar John- Vigda i Västerås stift och Karlstads stift. - Malmö, s. : i11. il. [Ny uppl.] s. : ill. Vigslar i Norrland / huvudred.: E.A. Gunnar Johnson. - Malmö, : :il. [Ny uppl.] s. : i ll. 035 Vigslar i Smaland / huvudred.: E.A. Gunnar Johnson. - Malmö, : ill berömda personer : kortfattad biografisk uppslagsbok / Det Basta. -ockholm, s.

8 BIBLIOTEKARIER, BOKBINDARE, BOKFURLAGGARE, BOKHANDLARE m fl 037 Medlemsmatri kel ; stadgar ; publ ikationer / Tekniska Litteratursal lskapet //. - Stockholm, Fortsätter: Med1 emsförteckning ; stadgar ; publ i kati oner / TLS 038 Medlemsförteckning ; stadgar ; publ i kationer / TLS //. - Stockholm, Personmatri kel för svenska bokhandeln // / Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel. - Stockholm, Utkom åren 1954, 1957 och Sambindnings- och AV-lektörer // / Bi bl iotekstjanst. - Lund, 1974 ( Fortsätter: Lektörer i sambindningen 041 Lektörer i sambindningen // / Bibliotekstjänst. - Lund, Stadgar ; medlemsförteckning / De Vetenskapliga Bibliotekens Tjanstemannaförening //. - Stockholm, Svensk bokhandelsmatrikel //. - Stockholm, Svenska Bokförlaggareföreningens matri kel //. - Stockholm, m a t t e r : Svenska Bokförlaggareföreningens matri kel över dess med- lemmar och kommissionärer Svenska. Bokför1 aggareföreningens matri kel över dess med1 emmar och kommlssionarer samt bokhandelns föreningar och organisationer // / utg. av Tidnings AB Svensk Bokhandel. - Stockholm, Fortsätter: Matrikel över Svenska Bokförlaggareföreningen Matrikel över Svenska Bokförlaggareföreningen, Svenska Bokhandlareföreningen och Garanti föreningen för Svenska Bokhandlare m f l inom bokhandeln befintliga organ //. - Stockholm, Hedberg, A. : Stockholms bokbindare : : anteckningar. - Stockholm. D. 1 : Tiden från 1460 till omkring s. : ill. - (Nordiska Museets hand1 ingar ; 36) D. 2 : Tiden fran omkring 1700 till s. : ill. - (Nordi ska Museets hand1 i ngar ; 37) Med sammanfattning p8 engel ska.

9 Nordin-Pettersson, B-S.: Svenska exlibris : alfabetiskt register över konstnärer upprättat i.kungl. Biblioteket Stockholm, bl. Dupl ic. Stolpe, H.: Svenska bokförläggare i närbild : en bok om litterar affarsverksamhet / Herman Stolpe, Sven Stolpe. - Göteborg, s. Svensk biblioteksmatrikel 1955 / red. av Carl-Thore Fries och Ulla Lövgren. - Lund, s. Svensk biblioteksmatrikel Lund, s. Sveriges Vetenskap1 i ga Special bi bl i oteks Föreni ng: Med1 emsförteckni ng ; stadgar. - Stockholm, bl. [Ny uppl bl. MEDLEMMAR AV ALLMANNA SALLSKAP OCH FUREN INGAR PUBLICISTER Götiska Förbundets matrikel //. - Göteborg, Fortsätter: Matrikel / Götiska Förbundet i Göteborg... Matri kel / Götiska Förbundet i Göteborg och derunder lydande loger //. -Götebors, d orts att er: Matrikel öfver Göthiska Förbundet i Götheborg Matrikel öfver Göthiska Förbundet i Götheborg //. - Göteborg, TmZ- Fortsätter: Göthiska Förbundets ca1 ender Göthiska Förbundets calender // : för ett år raknat till d. 25 junii jämte förteckning på förbundets ledamöter. - Göteborg, Matri kel / Lions International Multipeldistri kt 101, Sverige //. - Stockholm, 1952 (1951/52)-. Matrikel / Sancte Urjens Gille // : upprättad enligt gillets namnbok. - StockhoTm, Matri kel / Svenska Tidningsutgivareföreningen //. - Stockholm, Matrikel / Sveriges Personaltidningsförening //. - Stockholm, 1970 m)-. ort sa it er: Matrikel över medlemmarna i Personaltidningarnas Redaktörsklubb

10 061 Ma-tri kel över med1 emmarna i Personal tidningarnas Redaktörsklubb //. - -m, Matrikel / Kungl. Vetenskapsakademien //. - Stockholm, x t t e r : Kungl. Svenska Vetenskapsakademi en 063 Kuingl. Svenska Vetenskapsakademien //. - Stockholm, Ledamotsförteckning. 064 Matri kel över Johanni terorden i Sverige //. - Stockholm, Matrikel över Svenska Frimurare Orden, d 1 // : första fördelningen : Stora Landslogen, arbetsloger, brödraföreningar. - Stockholm, 1953 ( ) Matrikel över Svenska Frimurare Orden, d 1 // : Stora Landslogen med underlydande loger och brödraföreningar m m. - Stockholm, 1940 ( ) ( ). Fortsätter: Matri kel över Svenska Frimurare Orden 067 Matri kel över Svenska Frimurare Orden // / på befallning utg. av Stora Lamdslogens Matrikel kommitte. - Stockholm, 1937 ( ) ( ). Föregående upp1. se Agren nr Matrikel över Svenska Frimurare Orden, d 2 // : andra fördelningen : -Provinsial logen, arbetsloger, brödraföreningar m m. - Kristianstad, 1955 (1 955/1956) Matrikel över Svenska Frimurare Orden, d 3 // : tredje fördelningen : Göta Provinsialloge, arbetsloger, brödraföreningar m m. - Göteborg, Matri kel över Svenska Frimu.rare Orden, d 4 //.: fjärde fördelningen : Ostgöta Provinsialloge med arbetsloger och brödraföreningar. - Linköpi ng, 1956 (1 956/1957) Matrikel över Svenska Frimurare Orden, d 5 // : femte fördelningen : Varmlandska Provinsial logen med fördelningens övriga loger samt brödraföreningar m m. - Karlstad, 1956 (1956/1957) Medlemsförteckning / A-pressens Samorganisation //. - Stockholm, Medlemslista för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar //. - Lund, Medlemsmatrikel / Round Table, Sverige //. - Klippan, 1966 ( )-.

11 075 Medlemsmatrikel / Sirius-orden //. - Malmö, Föregående upp1. se Agren nr Personalen / Dagens Nyheter, Expressen //. - Stockholm, Fortsätter: Dagens Nyheters och Expressens personal 077 Dagens Nyheters och Expressens personal //. - Stockholm, Fortsätter: Dagens Nyheters personal 078 Dagens Nyheters personal //. - Stockholm, Samfundet S.H.T:s katalog //. - Uppsala, Fortsätter: Samfundet S.H.T:s Moderloges katalog... Samfundet S.H.T:s Moderloges katalog upptagande samfundets och moder- l ogens styre1 se och officianter samt samfundets inom moderl ogens omrade boende med1 emmar //. - Uppsal a, (1 957/1958). K.ung1. Skogs- och Lantbruksakademien //. - Stockholm, Fortsätter: Kungl. Lantbruksakademien Kungl. Lantbruksakademien //. - Stockholm, Forts'atter: Matrikel / Kungl. Landtbruks-akademien Matri kel / Kungl. Landtbruks-akademien //. - Stockholm, Fortsätter: Kungl. Landtbru ksa kademien Kungl. Landtbruksakademien //. - Stockholm, Fortsätter: Kong1. Landtbruks-akademiens l edamöter, Kongl. Landtbruks-akademiens ledamöter //. - Stockholm, Fortsätter: Kongl. Landtbruks-academiens herrar ledamöter Kong1. Landbru ks-academiens herrar l edamöter //. - Stockholm, Sal l skapets Par Bricol e matri kel över moderl ogen i Stockholm samt dotterlogernas styrande, ämbetsmän, RSK och RGK //. - Stockholm, Britzne, H. : Säll skapet Jul tomtarne i Upsala / : biogramrteckning. - Uppsala, s. Carlsbrödraförbundet: Ledamöter i Carlsbrödraförbundet aren Västerås, s. Djursholms Gille: Djursholms Gille : matrikel, historik, stadgar. - Djursholm, s. Förbundet Sigtunahumanister: Matrikel Sigtuna, s. Förbundet Val kyrian: Jubi leumsma-tri kel Stockholm, s. : 111.

12 093 Föreningen 1879 ars Man: Minnesskrift ; matri kel ; stadgar. - Stockholm, s. : ill. 094 Föreningen 1891 ars Man: Medlemsförteckning. -' Stockholm, s. : i ll- 095 Föreningen 1892 års Man: Matrikel på uppdrag av föreningen utg. av dess styrelse jubileumsaret Stockholm, s. 096 Göta Coldin: Portrattmatri kel Göteborg, s. : il l. 097 Hemlin, E.: Förteckning över Stora Amaranther Ordens i Göteborg ambetsmän och officianter samt matri kel över ordens ledamöter 1966 : på styrelsens uppdrag utarb. - Göteborg, s. 098 Hildebrand, B. : Matri kel över ledamöter av Kungl. Vi tterhetsakademien och Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien Stockholm, s. - (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens årsbok ; 1953: bil ) 099 Juvenalorden: Juvenalorden : matrikel. - Uppsala, s. 100 Ljusets Bröder: Ledamöter av ordenssamfundet Ljusets Bröder. - Stockholm, s. [NY uppl.] s. 101 Odd el l ow-orden : Med1 emsforteckning med suppl ement över Odd Fel l ows i Sverige och Finland : utg / av Svenska Storlogen I.O.O.F. - Stockholm, s. [Ny uppl.] S. [Ny uppl.l s. 102 Odd Fel low-orden. Logen nr 24: Logen nr 24 Bi.rger Jarl, I.O. O. F. av Sverige, Stockholm : medlemsmatrikel Stockholm, s. : Odd Fel low-orden. Logen nr 24: Matri kel över med1 emmarna i logen nr TBirger Jarl, I.O.O.F. av Sverige Stockholm, s. : i ll- 104 Odd Fellow-orden. Logen nr 30: Matri kel gällande fran den 28 mars 1953 _. over medlemmarna i logen nr 30 Saxo, Lund... lydande under Svenska Storlogen av den Oberoende Odd Fellow Orden I.O.O.F.. - Lund, s. : ill.

13 105 Odid Fellow-orden. Logen nr 39: Logen nr 39 Manhem, I.O.O.F. af Sverige, Göteborg, : jubileumsmatrikel. - Göteborg, s. : ill. 106 Paltgillet i Malmö: Urkunder och matrikel : det 1050:de midvinterblotet. - Malmö, s. : ill. 107 Pa~triotiska Sal l skapet: Matri kel över ledamöter av Kungl. Patriotiska Sallskapet : på uppdrag av Kungl. Patriotiska Sallskapet / utg. av Staffan Högberg under medverkan av Helene Daniel sen. - Stockholm, s. - (Skrifter / utg. av Personhistoriska Samfundet ; 13) #ven utg. i Personhistorisk tidskrift 1961 : Pelarorden: Pelarorden åttio år : matrikel Stockholm, s. : ill- 109 Press och pressfol k i Västsverige / utg. av Västra Journal i stföreningen ; red. av Erik Wengström. - Göteborg, s. : i l l. 110 Publ icistklubben: Publ icistklubbens portrattmatri kel 1952 : biografiska uppgifter icistklubbens medlemmar : p8 uppdrag av Publ icistklubbens styrelse / utg. av Gunnar Wijkmark. - Stockholm, s. : il Samfundet S.H.T.: Samfundet S.H.T:s ledamöter : förteckning jämte porträtt. - Uppsala. D. 7 : 1 september juni s. 112 S'amfundet S.H.T. Filial logen Carl Michael : Porträtt Stockholm, s. : ill. 113 Samlarforbundet Nordstjernan: Medlemsmatri kel nr 7. - Stockholm, Skottsberg, C.: Kungl. Svenska Vetenskapsakademien : personförteckningar Stockholm, s. 115 Skåneföreningen 1892 års Man: Skåneforeningen 1892 års Män flalmö, s. : ill. 116 Skaneföreningen 1909 tirs Man: Skaneforeningen 1909 ars Man. - Malmö, s. : ill. 117 S:tKnutsGillei Lund: S:tKnutsGillesi Lundmatrikel Lund, s.

14 118 Stockholmstidningen: Personmatrikel för Stockholmstidningen och Aftonbladet : upprättad i augusti Stockholm, s. 119 Svensk representation i internationella naturvetenskapliga och tekniska organisationer : förteckning / sammanstal l d inom IVA: s ut1 andssekretariat av Maria Gustavsson och Allan Carlsson. - Stockholm, s. - (Ingeniörsvetenskapsakademiens meddel ande ; 148) 120 Sveriges Radio: porträttmatrikel Stockholm, s. : ill. 121 Sallskapet C.C. : Nuvarande medlemmar i Sallskapet C.C. : matri kel utg. med anledning av sällskapets 100-årsjubileum. - Stockholm, s. 122 Sal l skapet Hjälpsamheten i Gav1 e: Sal l skapet Hjal psamheten i Gävle ; medlemsmatrikel upprättad i januari Gävle, s. : i ll- 123 Sal l skapet T.T. i Skanninge: Porträttmatri kel Skanninge, s. : i11. [NY uppl.] s. : ill. [Ny uppl.] s. : ill. 124 T.S.O. : Moderlogen i Göteborg, dotterlogen i Stockholm,, dotterlogen -0 : matrikel januari Stockholm, s. : ill. 125 T.S.O.: StockholmslogenavT.S.0. :matrikel 1 jan Stockholm, ' s. : i Tornbrink, E.: Provinslogen Göta Lejon och logen Bohus Tre Kronor av sal l skapet Wanskapsbröderna : portrattmatri kel 1960 : femtonarsskrift. - Göteborg, s. : ill- 127 Vetenskapsakademien: Portrattmatri kel. - Stockholm, s. : il Vi tterhetsakademien: Portrattmatri kel över ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien Stockholm, 1959' s. : ill. - (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens arsbok ; 1959: bil ) 129 Wanskapsbröderna: Provinslogen Göta Lejon med logen Bohus Tre Kronor av ordenssal l skapet Wanskapsbröderna : portrattmatri kel 1965 : tjugo- arsskrift. - Göteborg, s. : ill. [NY uppl.] s. : ill-

15 .. Ostgöta Correspondenten: Matrikel : anställda år Linköping, 81 s. : il1 5 Ustgöta Correspondenten: Matrikel över anställda år Linköping, m 61 s. : i års Man: 1901 års Man i ord och bi l d : Malmö, EKS. : ill års Man: Matri kel över föreningen 1902 års Män. - Stockholm, s. : ill års Man; 1902 års Man / red. E. Nilgert. - Göteborg, s ars Man: 1905 års Man / red. : E. Nilgert. - Göteborg, Eä500J s. : ill års Man: Jub?leumsverket 1907 års Man / red. : E. Nilgert. - Göteborg, [Ca 6001 s. : i års Man: Jubi leumsverket 1909 års Man / red. : E. Ni1 gert. - Götebiorg, s. : ill ars Man: Jubileumsmatrikel. - Lidingö, s. : il1. [.m-c. c MISSIONARER, PMSTER m fl 139 Matri kel / Lärarinnornas Missionsförening //. - Göteborg, Fortsätter: Redogörelse / Lärarinnornas Missionsförening 140 Kedogörel se / Lärarinnornas Missionsförening //. - Göteborg, 1901 (1 900) FSatri kel för kvinnl iga mi ssionsarbetare //. - Stockholm, Medlemsförteckning / Förbundet för Kristen Fostran //. - Bollebygd,

16 143 Statistisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap // / utg. av Sven Håkan Ohlsson. - Lund, Fortsätter: Matri kel över svenska kyrkans prästerskap 144 Matrikel öfver svenska kyrkans prästerskap //. - Lund, Svenska Missionsförbundets årsberattel se //. - Stockholm, 1878 ( )-. Med rnatri kel. 146 Betel seminariet: Betel seminarister : biografi ska uppgifter om lärare och elever / red. av Fredrik Hedval l. - Stockholm, s. : i ll- m, 147 Biezais, H. : Das Kirchenbuch der St. Jakobskirche in Riga s. : ill. - (Uppsala Universitets arsskrift) (Acta Universitatis Upsaliensis ; 1957:lO) 148 Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap 1970 : på Svenska Pi.astförbundets uppdrag / red. av Ivar Hylander. - Stockholm, s. Supplement s. [NY upp1.l s. 149 Bygdén, L. : Grundsunda herdami nne/enl i gt L. Bygdén ; sammanstal l t av V.B. ; utg. av Grundsunda Hembygdsföreni ng. - ~rnskoldsvi 31 s. Särtryck ur: Bygdén, L.: Hernösands stifts herdaminne. k, Diakoner i kyrkotjanst och samhal l svtird : minnesskrift och portrattm s v e n s k a Diakonförbundet ; red. av David Mårtenson. - Stockholm, s. : ill. w- 151 Edestam, A. : Karl stads stifts herdaminne från medel tiden til l våra Karlstad. D. 1 : Superintendenter och biskopar, domprostar, domkapitlet mm s. : ill. Dl. 2 : Domprosteriet, Alvdalens kontrakt, Visnums' kontrakt s. : ill. D. 3 : Nyeds kontrakt, Fryksdals kontrakt, Jösse kontrakt s. : ill. D. 4 : Nordmarks kontrakt, Gillbergs kontrakt, Nors kontrakt s. : ill. D. 5 : Norra Dal s kontrakt, Södra Dal skontrakt,, Västra Dal s kontrakt s. : ill. D. 6 : Person- och församlingsregister / utarb. av Gunnar Bergström S.

17 152 Ekström, G. : Västerås stifts herdaminne. - Västerås. iit7-z Medeltiden och reformationstiden : Västerås stad s. : i ll. D. I :2 : Medel tiden och reformationstiden : återstående församl ingar s. : ill. D. II:] : 1600-talet s. D. II:1 : Bilagor s. : i ll. 153 Förteckning över präster i aktiv tjänst / utg. av Svenska Prästförbundet. - Linköping, s. 154 Green, A.: Biskopar i Lunds stift och händelser kring dem. - Lund, s. : ill. 155 Göteborgs stift : biografisk matri kel över stiftets prästerm g. av Knut Norborg. - Göteborg, s. : i l l. ' 156 Hel l ström, G. : Stockholms stads herdaminne från reformationen inti l l tillkomsten av Stockholms stift : biografisk matrikel. - Stockholm, s. - (Monografier / utg. av Stockholms Kommunal förval t- ning ; 11) 157 Ett herdaminne för Stramgnäs stift / utg. av Strangnas Stifts Herdaminneskommitté. - Strängnäs, s., 158 Linköpings stifts matrikel 1951 / utg. av Ove Hassler, Bengt Cnattingius, C1 aes Setterdahl. - Linköping, s. 159 Lits prästerskap i äldre tid ; Lits flora mm / utg. av Lits Krönikekommitté. - Lit, s. : ill. - (Lits Hembygdsförenings skriftserie ; 7) 160 Lunds stift : matrikel / utg. av Sven Håkan Ohlsson. - Lund, ?xe. 161 Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid : p8 uppdragav Lunds Stifts Domkapitel / utg. av Gunnar Carlquist. - Lund. - (Ser. 2 : biografier) D. 1 : Knnu ej utgiven. D. 2 : Oxie kontrakt s. : i ll. D. 3 : Skytts och Vemmenhögs kontrakt s. : ill. D. 4 : Torna kontrakt s. : ill. D. 5 : Bara, Ljunits och Herrestads kontrakt s. : ill. D. 6 : Frosta och Färs kontrakt s. : il1. D. 7 : Onsjö, Harjagers och Rönnebergs kontrakt s. : ill. D. 8 : Luggude kontrakt s. : il l. D. 9 : Al bo och Jarrestads samt Ingelstads kontrakt, Usterlens kontrakt s. : ill. Person- och församlingsregister till 2-8 / utarb. av Gunnar Bergström S. Ib

18 162 Lövgren, O.: Psalm- och sånglexikon. - Stockholm, sp. : ill. 163 bilatrikel över Uppsala ärkestift 1963 : prästmötets utgåva. - Uppsala, s. 164 Metodi stkyrkan i Sverige: Metodistkyrkan i. Sverige 100 år : s. : i ll- 165 Flilsson, J.: Präster fran stift och storstad. - Stockholm. Minnesanteckningar till prastmötet i Stockholm hösten s. : ill. D. 2 : Minnesanteckningar till prastmötet i Stockholm sommaren S. 166 Olsson, B.: Kalmar stifts herdaminne : det gamla Kalmarstiftets klerus 'FTaIIldsta tider till vara dagar. - Kalmar. D. 1 : : Biskopar, domprostar, kapi tulares, eo prästmän, krigspräster m fl s. : ill. D. 2 : Norra Möre, Stranda och Handbörd s. : il1. D. 3 : Södra Möre kontrakt s. : ill. D. 4 : Uland s. : ill. 167 Strangnas stifts herdaminne / utg. i samarbete mellan Strangnas Stifts 1lerdaminneskommi tt6 och Söderman1 ands Hembygdsförbund. - Nyköping. D. 1 : Rnnu ej utgiven. D. 2 : Den äldre vasatiden / av Magnus Collmar , s. : ill. 168 Svenska Missionsförbundet: Biografiskt album för Svenska Mi ssionsförbun- -9. upp1. - Stockholm, s. : il l. Föregaende uppl. : 1928, 1934, 1946, 1947, 1954, 1959, 1964, Vårmission i fickformat : minnesbok för offrare och förbedjare. - Urebro, s. : i Vara missionsarbetare. - Kumla, s. : i ll. 171 Växjö stift : matrikel. - [ N ~ uppl.]. - Växjö, s. 172 Urebromissionen: Urebromissionens missionarer : kalender för offrare och förbedjare / red. av Jean Malm. - Urebro, [l141 s. : ill.

19 ELEVER, LKRARE m fl 173 Chalmersska Ingenjörsföreningens katalog över civil ingenjörer, arki - tekter, tekn. licentiater och tekn. doktorer med examen fran Chalmers Tekniska Högskola // : redogörelse för moderföreningens och dess lokalavdelningars verksamhet ; Chalmersska Forskningsfondens årsberättelse. - Göteborg, 1975 (arg 70, )-. ' Fortsätter: Katalog över civil ingenjörer, arkitekter Katalog över civil ingenjörer, arkitekter och l icentiater utexaminerade från Chalmers Tekniska Högskola jämte redogörelse för Chalmersska Ingenjörsföreni ngens och Chalmersska Fors kni ngsfondens verksamhet // / utg. av Chalmersska Ingenjörsföreningen. - Göteborg, 1959 (arg 56) (Arg 69). Fortsätter: Matrikel över civilingenjörer, arkitekter Matrikel över civilingenjörer, arkitekter och licentiater utexaminerade franlhalmers Tekniska Högskola // / utg. av Chalmersska Ingenjörsföreningen. - Göteborg, Fortsätter: Civilingenjörer och arkitekter Civil ingenjörer och arkitekter utexaminerade från Chalmers Tekniska Högskola samt Chalmersska Ingenjörsföreningens aktiva medlemmar jämte redogörelse för Chalmersska Forskningsfondens verksamhet // / utg. av Chalmersska Ingenjörsföreningen... - Göteborg, Fortsätter: Katalog över civil ingenjörer och arkitekter: Katalog över civil ingenjörer och arkitekter utexaminerade från Chalmers Tekniska Högskola samt över Chalmersska Ingenjörsföreningens aktiva medlemmar och Teknologföreningen "C.S:sU aktiva medlemmar jämte redogörelse för Chalmersska Forskningsfondens verksamhet 1937 // / utg. av Chalmersska Ingenjörsföreningen. - Göteborg, Fortsätter: Katalog över i ngen jörer Katalog över ingenjörer utexaminerade från Chalmers Tekniska Institut samt över Chalmersska Ingenjörsforeningens aktiva medlemmar och Teknologföreningen "C.S:sM aktiva medlemmar // / utg. av Chalmersska Ingenjörsföreningen. - Göteborg, ( ) : Föregående upp1. se Agren nr Förteckning över Sveriges gymnastiklärare ;'/ / utg. av Svenska Gymnasti kläraresäl l skapet. - Ystad, Läroverkslararnas Riksförbunds arsbok // / utg. av Läroverkslararnas RiksföTbunCI.ockholm, (arg 37, 1963/1964). Fortsätter: Matrikel över lararne vid Matrikel över lararne vid de allmänna läroverken //. - Stockholm, Matrikel / Lärarhögskolornas och Seminariernas Lärarförbund //. - Göteborg, 1961 (1960/61) ( ). Fortsätter: Matrikel för Svenska Seminarielärarföreningen

20 Matri kel for svenska Seminarielararföreningen //. - Göteborg, 1959 w) (1959/60). Ivlatri kel / Riksförbundet Sveriges Musikpedagoger //. - Urebro, m t t e r : Förteckning över musikskolor... Förteckning över musikskolor ; medlemmar / Ri ksförbundet Sveriges Musikpedagoger //. - Katri neholm, 1972 ( ) ( ). Fortsätter: Musikskolor... Eilusi kskolor ; med1 emmar / Riksförbundet Sveriges Musikpedagoger l/. - Sal tsjö-duvnas, Matrikel / Svenska Folkhögskolans Lärarförening //. - Stockholm, Matri kel / Svenska Yrkesutbildningsföreningen //. - Borlänge, 1970 Fw'm- Matri kel / Sveriges Lärares Nykterhetsförbund //. - Göteborg, Fortsatter: Med1 emsförteckning / Sveriges Lärares... Medlemsförteckning / Sveriges Lärares Nykterhetsförbund //. - Göteborg, Matrikel och stadgar för Yrkesutbildningens Lararforening' //, - Stockholm, Medlemmar i Sveriges Textil lärares Riksförening //. - Stockholm, Fortsätter: Medlemmar i Sveriges Slöjdlärarinneförening Medlemmar i Sveriges Slöjdlararinneforening /j. - Stockholm, Medlemsförteckning / Skaradjäknarnas Förening //. - Skara, (1 918)-. Med1 emsforteckning / Svenska Yrkesskol föreni ngen // : bi l dad ar 1923, - Borlänge, 1944 (1g43)-. Medlemsförteckning / Sveriges Skolledarförbund //. - Stockholm, 1958 (1957) orts att er: Med1 emsforteckning / Sveriges Uverl ararförbund Med1 emsförteckni ng / Sveriges Uverl ararförbund //. - Stockholm, 1952 (1951) 57 (1956). Medlemsmatri kel / Sveriges Lärarförbund //. - Stockholm, Fortsätter: Sveriges Folkskollararförbund Sveriges Fol kskol l ärarförbund /J. - Tre1 1 eborg,

21 200 Musi kl arareförteckning // : kval i f i cerade l ärare, med1 emmar i Musi k- pedagogiska Säl lskapet i Göteborg. - Göteborg, 1933 ( ) (l ). 201 Tecknings1 ärarmatri kel n // / Teckningslärarnas Riksförbund. - Astorp, Tekniska Läroverkens Lärarförbunds årsbok med matri kel //. - Stockholm, Verksamhetsberättelse och medlemsförteckning / Sveriges Folkskollärarinneförbund //. - Stockholm, Album scholae trivialis Strengnensis / utg. av Harald Petersson. - Strängnäs, 1955, s. 205 Arfwidsson, B. : Kalmar Nation i Lund : enligt nationens uppdrag utförd. - Lund, s. : i ll. 206 Callmer, C. : Svenska studenter i Wittenberg. - Stockholm, m-(skrifter / utg. av Persinhistoriska Samfundet ; 17) Ingar aven i Personhistorisk tidskrift 1976:1/ Föreningen Gam1 a Beskowi ter: Föreningen Gam1 a Beskowi ter Stockholm, s. 208 Förteckning över lärare inom den högre bergsvetenskap1 iga utbi ldningen samt bergsel ever och studerande vid Kurigl. Tekniska Högskolans bergsavdelning / utg. av Sveriges Bergsingenjörers Förening. - Stockholm, s. 209 Gävle Gymnasium: Gävle Gymnasiums matrikel / utg. av Arne Lenner och Erik Wikén. - Gävle, " 5. : ill. - (Bidrag till Gästri klands kul turhistoria ; 1 ) 210 Gävle Högre Al lmänna Läroverk: Gävle Högre Al lmänna Läroverk Lidingö, s. : ill. - (Sveriges studenter ; 20) 211 Göteborgs Handelsinstitut: Matrikel över Göteborgs Handelsinstituts elever. - Göteborg. D. 1 : / A. Ahlström s. D. 2 : / utg. av Göteborgs Handelsinstitut och Föreningen Forna Elever vid Göteborgs Handel sinstitut s.

22 21 2 Göteborgs Högre Real läroverk: Göteborgs Högre Real l äroverk Malmö, s. : i ll- - (Sveriges studenter ; 5) 213 Göteborgs Högskola: Göteborgs Högskolas matrikel : utg. p8 uppdrag av högskolans larareråd / av Ni l s Sandberg. - Göteborg, S. 214 Handelshögskolorna i Sverige / utg. med tillstånd av Svenska Ekonom- Föreningen samt under medverkan av rektorer och professorer vid handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg ; under red. av Bengt Forsberg. - Malmö, s. : i ll Högre Al lmänna Läroverket för Gossar i Hal si ngborg : Högre A1 lmänna E e r k e t för Gossar i Hälsingborg Malmö, s. : ill. - (Sveriges studenter ; 13) 216 Högre Allmänna Läroverket för Gossar i Malmö: Högre Al lmänna Läroverket forossar i Malmö Stockholm, s. : i ll. - (Sveriges studenter ; 2) 217 Högre Allmänna Läroverket för Gossar ti Södermalm: Högre Allmänna Laroverket för Gossar å Södermalm Stockholm, s. : ill. - (Sveriges studenter ; 4) 218 Hö re Allmänna Läroverket i Landskrona: Högre Allmänna Läroverket i &krona denter ; 14) Malmö, s. : il1. - (Sveriges stu Kalmar Högre Al lmänna Läroverk: Kalmar Högre Al lmänna Läroverk Stockholm, s. : i (Sveriges studenter ; 11 ) 220 Karl skrona Högre Al lmänna Läroverk: Karl skrona Högre Al lmänna Läroverk Stockholm, s. : i l l. - (Sveriges studenter ; 12) 221 Katarina Skolgille: s at rik el Stockho;m, s. : i ll- Matrikel s. : i ll. 222 Kristianstads Högre Al lmanna Läroverk; Kristianstads Högre Al lmanna Läroverk Stockholm, s. : ill. - (Sveriges studenter ; 15) 223 Linköpings Högre Al lmanna Läroverk: Linköpings Högre Al lmanna Läroverk. - Stockholm, s. : i ll. - (Sveriges studenter ; 6

23 224 Lundberg, E. : Elever vid skol an i Vänersborg / Ernst Lundberg, K'iF56dberg. - Göteborg, bl. Dupl ic. 225 Lundberg, E. : Vanersborgs Läroverks matri kel / utg. av Föreningen Vanersborgs Skolpojkar ; Ernst Lundberg, Nils Sandberg. - Göteborg, s. Rättelser och tillägg s. Rattel ser 1 ingår i huvudskriften. 226 Lundqvist, B. V:son: Vastgöta Nation i Uppsala fran tir 1595 : biografiska anteckni ngar. D. 1 : Uppsala, s. D. 2 : Uppsala, s. D. 3 : Skara, s. 227 Lunds Katedral skol a: Lunds Katedral skola Stockholm, : ill. - (Sveriges studenter ; 3) 228 Lunds Privata Elementarskol a: Lunds Privata Elementarskola Stocl<holm, s. : il1. - (Sveriges studenter ; 5) 229 Lunds Universitet: Lunds Universitets matri kel /' utg. av mim Nor1 ind och Mauritz Persson. - Lund, s. 230 Lunds Universitet: Lunds Universitets rnatri kel / utg. av Wilhelm 'Norlind och Mauritz Persson. - Lund, s. 231 Lunds Universitet: Lunds Universitets rnatri kel : utg. med an- -ng av universitetets 300-3rsjubileum / av Eva Gerle. - Lund, S. 232 Långström, E. : Göteborgs Högre Latinläroverks studenter : biografier / utg. av Sten Langström. - Geteborg, s. 233 Mol in, G.G. : Jönköpings skol bok Stocksund, s. Särtryck ur: Genealogi sk tidskrift Molin, G.G. : Smolandi Upsalienses : smalandsstudenter i Upsala pa och1600-tal en : biografier med genealogi ska notiser. - Uppsal a. D. 1 : : studenter fran hela Småland samt Uland s. D. 2, : : studenter från hela Smaland samt Uland / Gösta G. Molin och Paul Wilstadius S D. 3 : / av Paul Wilstadius S D. 4 : / av Paul Wilstadius S

24 235 Norra Latin: Högre Allmänna Läroverket för Gossar å Norrmalm Stockholm, s. : i ll- - (Sveriges studenter ; 8) 236 Norrköpings Högre Al lmänna Läroverk: Norrköpings Högre Al lmanna Laroverk Stockholm, s. : ill. - Sveriges studenter ; 7) 237 Norrtal je Läroverk: Norrtal je Läroverks matri kel ht 1947-ht 1950 jämte supplement till Norrtälje Läroverks matrikel ht 1847-vt 1947 / av P.M. Li jsing ; utg. av Säll skapet Norrtal jekamraterna till dess 15-årsjubileum oktober Norrtalje, s. : i ll. 238 Nya Elementars Kamratförening i Göteborg: Med1 emsförteckning Göteborg, s. 239 Nya Elementarskolan i Stockholm: Nya Elementarskol an i Stockholm m5. - Stockholm, s. : ill. - (Sveriges studenter ; 10) 240 Paradis, S. : Statens f01 kskol inspektörer : kronologisk bioji%rx katalog. - Stockholm, 1956, - 87 s. 241 Plei je1, H. ; Teologie doktorer vid Lunds Universitet : per- sonförteckning jämte kort historik. - Lund, s. - (Lunds Universitets Eirsskrift)(Nova series ; avd 1 bd 54:3)(N.F. Universi tatis Lundensis) Acta 242 Sigtunaskolan: Matrikel över nuvarande och forna befattningshavare och elever vid Sigtunaskolan åren / utg. av Föreningen Sigtunaskolans Fördettingar till dess 20-årsjubileum den 19 maj Stockholm, s. 243 Si tunaskolan: Matri kel över nuvarande och forna befattningshavare och k g t u n a s k o l a n aren / utg. av Föreningen Sigtunaskolans För$dettingar til l dess 25-arsjiibi leum i maj Sigtuna, 1960, s. : il1. - (Föreningen Si,L,askolans Fördettingar ; 3) 244 Stockholms Real l aroverk: Lärare och studenter vid Stockholms Real l äroverk ; Högre Realläroverket p8 Norrmalm : biografier / utg. av Norra Realarnas Förening ; sam1. och red. av Gunnar Strandberg. - Stockholm, s. : ill. 245 Thomasson, C-G. : Stockholms Högskola : matri kel biografier. - Stockholm, s. : i ll.

25 246 Uppsal a Enskilda Läroverk: Uppsal a Enski Ida Läroverk Stockholm, s. : il1. - (Sveriges studenter ; 9) 247 Uppsala Universitet: Uppsala Universitets matri kel. - Uppsal a / utg. av Aksel Andersson, A.B. Carlsson och J. Sandström s : / utg. av A.B. Carlsson s. D. 3 : / utg. av A,B. Carlsson s. D. 4 : / utg. av Paul Sjögren s. Register : på uppdrag av universitetets rektor / utg. av S. Otto Brenner och Gösta Thimon s. - (Skrifter / rörande Uppsala Universitet : organisation och hi storia) (Acta Universi tati s Upsaliensis ; C 20) 248 Uppsala Universitet: Uppsala Universitets matrikel / utg. av Wke Dintler och J.C. Sune Lindqvist. - Uppsala, S. 249 IUppsala Universitet: Uppsala Universitets matrikel / utg. av 1F\kelTintler och Lennart Grönberg. - Uppsala, s. 250 Uppsala Universitet. Gastri ke-ha1 singe Nation: Gastri ke-hal singe Nation i Uppsala höstterminen höstterminen Uppsala, s. 251 Uppsala Universitet. Gästri ke-hal singe. Nation: Matrikel över Gastri kem e Nation i Uppsala : enligt nationens uppdrag / utg. under red. av Gösta Thimon. - Stockholm, s. 252 Uppsala Universitet. Göteborgs Nation: Göteborgs Nation i Uppsala ht r v t Göteborg, s. : il l. 253 Uppsala Universitet. Göteborgs Nation: Göteborgs Nation i Uppsala ht r h t Uppsala, s. : ill. 254 Uppsala Universitet. Kalmar Nation: Kalmar Nation i Uppsala ht m : portrattkatalog med biografi sf/a. uppgifter / red. : Werner Hofmann. - Uppsala, s. : i li. 255 Uppsala Universitet. Kalmar Nation: Kalmar Nations matri kel : nationens äldsta inskrivningsal bum med ti l l agg ur dess recentiorsal bum / utg. av Kalmar Nation i Uppsala genom Sten Engström. - Uppsala, s. : i ll. 256 Uppsala Universitet. Smålands Nation: Smalands Nation i Uppsala : biografiska och genealogi ska anteckni ngar utarb. på uppdrag av Små1 ands Nation. - Uppsala. D. 1 : / af P.G. Vistrand s. D. 2 : / av Paul Wilstadius s.

26 257 Uppsal a Universitet. Södermanl ands-neri kes Nation : Södermanl ands- Neri kes Nation / red. : Ake Holm, Timo Karnekul l, Ivan Svensson. - Uppsala, s. : ill. 258 Uppsala Universitet. Varmlands Nation : Varml ands Nation i Uppsala från ar : matrikel / utg. av Föreningen Nationen och Hembygden ; utarb av Erik Gren. - Uppsala, Bd 1 -. Utges som bilaga till: Nationen och Hembygden // 259 Uppsala Universitet. Varmlands Nation: Varml ands Nation i Uppsala r p o r t r a t t och biografiska uppgifter : på nationens uppdrag sammanställda L av Staffan Runestam. - Uppsala, s. : i ll. Uppsal a Universitet. Vastgöta Nation: Vastgöta Nation i Uppsal a l i r e d. : Johan Bergengren. - Uppsal a, s. : i l l. Uppsal a Universitet. Vastmanlands-Dal a Nation: Vastmanlands-Dala Nation =la : förteckning över samt1 iga i nationen under denna tid inskrivna med1 emmar samt över heders1 edamöter och a1 dre, aktiva landsman. - Uppsala, s. : i l l. Uppsala Universitet. Vastmanl ands-dal a Nation: Vastmanl ands-dal a Nations : med biografiska anteckningar. - Uppsala, Bd 1 - Utges som bilaga till : Vastmanlands-Dala Nations' skriftserie // Uppsala Universitet. Ustgöta Nation: Matrikel för Ustgöta Nations i sjunde minneslandskap. - Norrköping, s. Uppsala Universitet. Ustgöta Nation: Matrikel för Ustgöta Nations i åttonde minneslandskap. - Norrköping, s. Uppsala Universitet. Ustgöta Nation: Ustgöta ~ation i Uppsala ~portrattkatal 382 s. : ill. Wilstadius, P.: ningar. - Lund, C2343 s. Duplic. og med biografiska uppgifter. - Uppsal a, Smalands Nation i Abo : biografiska anteck- Mil stadius, P. : Smal ands Nation i Abo jämte övriga studerande smalanningar vid Abo Akademi fram till år 1807 : biografiska anteckningar. - Stockholm, s. - (Småländska hembygdsböcker ; 18)

27 268 Wittberg, I. : Bergsskolan i Fil ipstad : elever : lärare / utg. av Föreningen Bergskamraterna ; Ivar Wittberg, Harald Silvander. - Filipstad, s. : i ll. 269 Vaxjö Högre Allmänna Läroverk: Lärare och studenter vid Vaxjö Högre m n n a Läroverk åren : kortfattad biografi / utg. av Växjöstudenternas Förbund. - Vaxjö, s. : ill. 270 Orebro Missionsskola: Orebro Missionsskola : minnesskrift ~rträttsaml ing jämte kortfattade biograf i ska uppgifter över lä- rare och el ever / red. : Jo.hn Magnusson Urebro, s. : i Ustra Real : Högre Allmänna Läroverket å Ustermalm Stockholm, s. : i l l. - (Sveriges studenter ; 7a) års Västeråsstudenter : en minnesskrift. - Vasteras, s. 5T1. SPRAKVETENSKAPSFIAN, UVERSATTARE 273 Förteckning över yrkesverksamma Översättare till eller fran svenska språket, ans1 utna till Sveriges Författarförbunds översättarsektion l/. - Stockholm, 1975 (1975/1976)-. Fortsätter: Uversättarsektionen inom Sveriges Författarförbund 274 Uversättarsektionen inom Sveriges Författarförbund //. - Stockholm, 3972 ( ö orts att er : Med1 emsförteckni ng / Svenska Oversättarförbundet 275 Medlemsförteckning / Svenska Oversattarförbundet //. - Stockholm, Nordiskt namnforskarregister 1973 / red. av Thorsten Andersson och Eva Brylla. - Uppsala, s. - (NORNA-rapporter ; 2) 277 Nordiskt namnforskarregister 1975 / red. av Allan Rostvik och Eva Brylla. - Uppsala, 1975, - 34 s. - (NORNA-rapporter ; 7)

28 FURFATTARE m fl Pledlemsförteckning / Föreningen för Vastgötalitteratur //. - Göteborg, bledlemsförteckning för Sveriges Författarförbund //. - Stockholm, Fortsätter: Medlemsförteckning / Sveriges Författareförening Medlemsförteckning / Sveriges Författareförening //. - Stockholm, Utkom vartannat år. De skriver för barn : porträtt av tolv svenska barnboksförfattare / - red. : Carl -Agnar Lövgren. - Lund, s. : i l l. - (Btj-serien ; 64 1 De skriver för ungdom : porträtt av svenska ungdomsförfattare / red.: -- Carl-Agnar Lövgren. - Lund. D. 1 :.A-L s. : ill. - (Btj-serien ; 68) D. 2 : M-U s. : i11. - (Btj-serien ; 70), Litteraturlexikon : svensk litteratur under 100 år : 1500 författare : 7300 litteraturtermer. - Stockholm, s. Med1 emsförteckni ngar för Sveriges författarorgani sationer / red. av Karl Otto Lamore. - Stockholm, s. Norrländska 1900-talsförfattare u en litteraturvagledning. - Sundsvall, 19/ s. - (Norrlandsförbundet/Norrl. Författarsal l skapet)!svenskt författarlexi kon : biobi bl ioqraf - i sk ha~bbok till Sveriges moderna litteratur. - Stockholm. D. 1 : / utarb. av Bengt Ahlén ; under medverkan av Carl-Thore Fries. A-L s. : i?l. M-U S : i11. Register s. D. 2 : / utarb. av Bengt Ahlén s. : ill. D. 3 : / av Bengt Ahlen ; red. : Agneta Ahlén i samarbete med Carl-Thore Fries s. : il1. Register / red. : Agneta Ahlén i samarbete med Carl-Thore Fries S. D. 4 : / utarb. av Paul Harnesk ; under medverkan av Bengt Lundblad och Lisbet Höök s. : ill. D. 5 : / utarb. av Bengt Lundblad ; under medverkan av Edvard Söderlund, Torsten Lönegren s. : i ll- D. 6 : / utarb. av Bengt Lundblad och Torsten Lönegren s. : ill. 27

29 287 Svenskt l i tteraturlexi kon. - Lund, s. 2. utvidgade uppl s. Lin-c. i ARKITEKTER, KONSTHANTVERKARE, KONSTNITRER, MUSIKER, SKADESPELARE m fl 288 Anslutna / Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyra, STIM u.p.a. //. - Stockholm, Från A till U // : SJR:s medlemsmatri kel / Svenska Jazzri ksförbundet. - m y, 1972 (1972/1973)-. Fortsätter: Medlemsmatrikel / Svenska Jazzriksförbundet 290 Medlemsmatri kel / Svenska Jazzri ksförbundet /l. - Stockholm, ( ). Fortsätter: Medlemsmatrikel / Svenska Jazzklubbarnas Riksförbund 291 Medlemsmatri kel / Svenska Jazzklubbarnas Riksförbund //. - Stockholm, ( ). 292 Förteckning över Svenska Konstnärernas Förenings ledamöter /I. - Stockhtolm, 1906, Förteckning över Sveriges kyrkomusiker // : matrikel över medlemmarna i Kyrkornusi kernas Riksförbund / utg. av KMR. - Stockholm, Fortsätter: Matri kel / Kyrkomusikernas Riksförbund 294 k:onstnarskl ubbens l edamotsförteckning och stadga //. - Stockholm, Flatrikel / Föreningen Svenska Tonsättare //. - Stockholm, f'ortsatter: Medlemsförteckning / Föreningen Svenska Tonsättare 296. Piledlemsförteckning / Föreningen Svenska Tonsättare //. - Stockholm, Flatri kel / Grafiska Sal lskapet /j : sammu:., lb::" :ng av svenska konstgrai'iker. - Stockholm, Matri kel / Göteborgs Konstnarskl~ibb //. - Göteborg, Matrikel / Kungl. Musi kaliska Akademien //. - Stockholm, f-ortsatter: Matri kel / Kungl. Musi kal i ska Akademien med Musi khögskol an 300 Matrikel / Kungl. Musi kaliska Akademien med Musikhögskolan //. - Stockl?olm,7969 (1 969/1970) (1 970/1971).

Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria...

Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria... Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser A Bok- och biblioteksvasen... B Allmänt och blandat......... C Religion... E

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

Stiftsbiblioteken i Sverige

Stiftsbiblioteken i Sverige KUNGL. BIBLIOTEKET Stiftsbiblioteken i Sverige Rapport från en kartläggning av fem aktiva stiftsbibliotek med kommunal huvudman Projektledare Christine Wallén, Kungl. biblioteket 2012-11-30 1 Stiftsbiblioteken

Läs mer

Fortsättning på sidan 4

Fortsättning på sidan 4 Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 4 år 2001 Dambergsgatan 1 "Ring så öppnar vi" Presstopp! Den 19/1 "slår vi upp portarna"

Läs mer

Lästips Tahvanainen, K.V. 140 år i ledningen: Televerket 1853-1993. Stockholm 1993

Lästips Tahvanainen, K.V. 140 år i ledningen: Televerket 1853-1993. Stockholm 1993 TIPS PÅ UPPSATSÄMNEN När Värmland sattes på hjul Genom SFS 1906:90 ålades länsstyrelserna att upprätta register över automobiler och motorcyklar från och med 1907. I landskansliets arkiv, volymerna C IX:1-3

Läs mer

MARS 2 2005. Ärkebiskop Wallins medaljskrin. Teaterkonsortiets premieobligationslån. 1889 och 1893. Pris 20 kr

MARS 2 2005. Ärkebiskop Wallins medaljskrin. Teaterkonsortiets premieobligationslån. 1889 och 1893. Pris 20 kr MARS 2 2005 Ärkebiskop Wallins medaljskrin Teaterkonsortiets premieobligationslån 1889 och 1893 Pris 20 kr 26 SNT 2 2005 ges ut av SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN i samarbete med KUNGL. MYNTKABINETTET

Läs mer

FRAN ARKEBISKOP TILL FAKIR

FRAN ARKEBISKOP TILL FAKIR ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA o FRAN ARKEBISKOP TILL FAKIR Gäv les Vasaskola och dess elever under fem sekler (1557-1990) GEVALIENSES av AlfUddholm. "' FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA

Läs mer

Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna

Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna Anna Wolodarski Den 23 mars 1855 skickade dåvarande amanuensen vid Kungliga biblioteket Gustaf Edvard Klemming en ansökan till Kammarkollegiet. Han begärde

Läs mer

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2004 - gruppen forskar om migration över Östersjön SLÄKT- DATAs man i SOLLEFTE Om nyttan av närhet till SVAR i Ramsele UPPROP Skaffa sponsorer Möte Släktforskar-

Läs mer

ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING

ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING Svenska Arkivsamfundets skriftserie nr 14 ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING STOCKHOLM 1972 Redaktör: Förste arkivarie Josef Edström Redaktionens adress:

Läs mer

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 INNEHÅLL LEDARE Roland Otterbjörk. En treårings föresatser 1 ART I KLAR Bengt Audén. Bottniska prästers namn 1550-1650

Läs mer

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA 94 AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE AV ALBERT "\JVIBERG STOCKHOLM 1957 EXPEDIERAS FRÅN FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGS HISTORIA:

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2002

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2002 Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2002 Om släktporträtt Krogarna i Gamla Göteborg Historiska porträtt i bild och textarkiv Så här använder du datorn till dina fotografier - del 3 Mordet på snickare

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7 Styrelsen år 2005 Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 9 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

32 år bland pingstvänner i Solna

32 år bland pingstvänner i Solna 32 år bland pingstvänner i Solna av Olle Eriksson En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund det som i dag är Solna. Från 1914 till 1946. Första upplagan augusti 1994 Från den lilla stugan på Aspgatan

Läs mer

NUMMER 79 SEPTEMBER 2009

NUMMER 79 SEPTEMBER 2009 NUMMER 79 SEPTEMBER 2009 WWW.HERALDIK.SE VAPENBILDEN utkommer med fyra nummer per år: februari, maj, september och december. Utgivare är Svenska Heraldiska Föreningen i samarbete med Heraldiska Samfundet.

Läs mer

SIMBASSANGEN I KUMLAS NYA IDROTTSANLAGGNING, KUMLAHALLEN. Foto : Kamera-Bilden N1LS. 40:e årgången

SIMBASSANGEN I KUMLAS NYA IDROTTSANLAGGNING, KUMLAHALLEN. Foto : Kamera-Bilden N1LS. 40:e årgången SIMBASSANGEN I KUMLAS NYA IDROTTSANLAGGNING, KUMLAHALLEN Foto : Kamera-Bilden N1LS 1969 40:e årgången ÖREBRO LÄNS LANTMÄNS CENTRALFÖRENING Filial i Kumla Telefoner: 701 77, 705 87 FODERMEDEL - GODSELMEDEL

Läs mer

Västerbotten i arkiven

Västerbotten i arkiven 4 07 Västerbotten i arkiven I detta nummer INNEHÅLL Västerbotten i arkiven 2 ULF LUNDSTRÖM Arkiv i Västerbotten 34 INGRID SJÖDIN Undersökningar på platsen för det forna Umeå 42 ANDERS HUGGERT Rättelse

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

E-boken och biblioteken

E-boken och biblioteken 12 BOKSTAFETTER BIDRAR TILL BILDNING PÅ FORSKNINGSBIBLIOTEK 14 OENIGHET OCH OBALANS PRÄGLAR E-BOKSMARKNADEN 18 FBI SMYGER KRING BOKHYLLORNA 04 2015 Biblioteksbladet E-boken och biblioteken FÖRORD Grattis

Läs mer

Skara stiftshistoriska sällskap

Skara stiftshistoriska sällskap Skara stiftshistoriska sällskap Medlemsblad 2010:2 Årgång 18 Kyrkor och kyrkoruiner Foto: Sture Björnson På många platser i vårt landskap finns vackra kyrkor att beskåda, där de flesta därtill är väl underhållna

Läs mer

Arbetarrörelsens bibliotekssträvanden i Sverige exemplet ABF-biblioteket i Oskarström

Arbetarrörelsens bibliotekssträvanden i Sverige exemplet ABF-biblioteket i Oskarström MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2006:116 ISSN 1404-0891 Arbetarrörelsens bibliotekssträvanden i Sverige exemplet ABF-biblioteket

Läs mer

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria November 2006 NR 79 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria Så här fiskade man lax i Norrland enligt Olaus Magnus historia om de nordiska

Läs mer

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 1 Omslagets bild: Sven Jensén, styrelsemedlem i Skånes hembygdsförbund, bland mycket annat, visar den nyinvigda Natur- och kulturstigen i Ballingstorp. Foto: Maria

Läs mer

Skara stift 1000 år. Skara stiftshistoriska sällskap. Medlemsblad 2014:3 Årg. 22. Stifstjubileum

Skara stift 1000 år. Skara stiftshistoriska sällskap. Medlemsblad 2014:3 Årg. 22. Stifstjubileum Skara stiftshistoriska sällskap Medlemsblad 2014:3 Årg. 22 Stifstjubileum Skara stift 1000 år Vid ett jubileum är det naturligt att se tillbaka. 2014 firar Skara stift att 1000 år förflutit sedan den förste

Läs mer

DOKUMENTERAT 36. Bulletin från Statens musikbibliotek. Nyförvärv 2003-2004 och bestånd i arkiv, bibliotek och museer

DOKUMENTERAT 36. Bulletin från Statens musikbibliotek. Nyförvärv 2003-2004 och bestånd i arkiv, bibliotek och museer DOKUMENTERAT 36 Bulletin från Statens musikbibliotek Nyförvärv 2003-2004 och bestånd i arkiv, bibliotek och museer Ingmar Bengtssons arkiv i Stiftelsen Musikkulturens främjande Sveriges Teatermuseum ett

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige.

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige. VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Bilagor Bilagor Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm Telefon:

Läs mer

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli Hembygds filatelisten Tidskrift för hembygdsfilateli Ur innehållet Nr 1 2005 Årgång 22 Ordföranden har ordet 1 Inför årsmötet den 23 februari kl 18.15 2 Maskinstämplar,starten på nya brevnätet 1996 5 Svenska

Läs mer

NUMMER TVÅ 2005. vision och tradition

NUMMER TVÅ 2005. vision och tradition NUMMER TVÅ 2005 vision och tradition IKONER i n n e h å l l Ledare............................................... 3-4 Mr Scandinavia = Mr Harrison! BENGT HJELMQVIST.............................................5

Läs mer

NUMMER 71 SEPTEMBER 2007

NUMMER 71 SEPTEMBER 2007 NUMMER 71 SEPTEMBER 2007 SHF arrangör 2009 Bästa medlemmar, WWW.HERALDIK.SE VAPENBILDEN utkommer med fyra nummer per år: februari, maj, september och december. Utgivare är Svenska Heraldiska Föreningen

Läs mer