Lm-c. k Numi smati ker 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lm-c. k Numi smati ker 32"

Transkript

1

2 Förord sid 2 Förklaring till förteckningens uppstal l ning 3 Lmi-c Biografiska uppslagsverk, allmänna 4 Lmi-c.a Bibliotekarier, bokbindare, bokförläggare, bokhandlare 7 Lm-c.b Medlemmar av allmänna sällskap och föreningar, publicister 8 Lmi-c. c Mi ssi onarer, präster 14 Lm-c.e El ever, l arare 18 Lm-c.f Sprakvetenskapsman, Översättare 26 Lni-c. h Författare 27 Lm-c. i Arkitekter, konsthantverkare, konstnärer, musiker, skådesp. 28 Lm-c. k Numi smati ker 32 Lm-c. l släktforskare 33 Lm-c.o Förval tningstjanstemän, försäkringstjänsteman, jurister 33 Lm-c. p Ingenjörer, tekni ker 38 Lm-c.q Agronomer, ekonomer, jägmästare, mäklare, reklamman, revisorer 46 Lm-c. r Idrottsman 52 Lnn-c. s Mi l i tarer 53 Lm-c. u Fysiker, kemi ster, l antmatare 57 Lpfl-c.v Apotekare, l akare, sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer 58 Regi ster över författare, i nsti tuti oner och pregnanta ti t1 ar 62

3 FURORD Fóreliggande arbete är ett försök att systematisera de senaste 25 årens utgivning av svensk biografisk uppslagslitteratur och ett försök att delvis fylla den lucka som har uppstått efter Sven Agrens bibl iografi över svenska biografiska uppslagsverk som utkom år Förteckningen upptar dels retrospektiva kumulerade medlemsförteckningar över vissa yrkesgrupper eller en viss institution under en viss angiven tidsperiod del s gruppers el l er institutioners med1 emmar ett visst ar. De senare med1 emsförteckningarna kan antingen vara monografier eller ha periodisk karaktär. Min förteckning ger alltså bl a en Översikt över vilka större organisationer som idag ger ut tryckta matriklar som kan användas i referensarbetet för att få fram aktuella uppgifter. I begreppet biografisk uppslags1 i tteratur ingår matri klar, herdaminnen, personal förteckni ngar, rul l or och uppslagsverk med övervägande biografiskt material el ler i övrigt användbara för biografisk sökning. Den korta tid under vilken arbetet har bedrivits (ca en månad) har inte medgivit några mer vidlyftiga efterforskni ngar. Material et bygger pa en genomgang av Svensk bokförteckning, Svensk bokkatalog, Arskatalog för svenska bokhandeln samt en genomgång av kortkatalogerna, avd Lm-c, vid Kungl iga Biblioteket, Göteborgs Universitetsbibliotek, Västeras Stadsbi bl iotek och Urebro Stadsbi bl iotek. För komp1 ettering av oful l - ständiga uppgifter har ett antal fackbibliografier genomsökts, företrädesvis inom avd Aakc, Aanc och Aao. For att få fatt på användbara verk som ar katalogiserade på resp. fackavd. har jag skummat fackboksbestånden och referensboksbestanden vi d stadsbi bl i oteken i Västerås och Orebro, självklart kan en del verk saknas som borde ha sin givna p1 ats i förteckningen., Vissa typer av uppslagslitteratur har uteslutits för att förteckningen inte skall bli för omfattande. De ar: a) löpande matriklar fran undervisningsanstalter och skol föreningar (&vf6feg%ii ngar från l aro- verk, universitet och högskolor) b) löpande kommunkalendrar för enskilda kommuner c) adresskalendrar, telefonmer d) taxerings- och förmögenhetckal endrar. Oegentligheter i bi bl iotekens kataloger avspeglas givetvis i förteckningen eftersom den knappa tiden inte har medgivit att jag har kunnat granska varje enskil t verk. Startår på en del periodica kan vara nagot osakra, vidare kan en del periodica ha upphört utan att det finns angivet. På KB:s småtrycksavdelning har jag dock haft möjlighet att kontrollera ett 30-tal mycket osakra kort. Den mängd av matriklar från enskilda lokala föreningar som finns samlade i vara bibliotek saknas i den mån de inte ar katalogiserade av de besökta biblioteken eller av Bibliografiska Institutet. Förteckningen är uppställd enligt SAB:s klassifikationssystem och referenserna ar omarbetade efter de nya katal ogregl erna: Katal ogregl er för svenska bibliotek fullständigt omarbetade uppl Inom periodicaavsnitten har jag följt skrifterna bakåt i tiden för att kunna knyta an till Agrens bi bl iograf i. Finns de i Agren anger jag detta med: Föregående uppl. se Agren nr... Finns de ej i Agren följer jag dem genom deras titelbyten tillbaka till startåret. Det ar min förhoppning att bibliotekarier pi3 fal tet, lantagare och elever vid BHS kan ha nytta av förteckningen som efter vad som ovan anförts på intet satt gör anspråk p3 fullständighet. Urebro i maj

4 FURKLARING TILL FURTECKNINGENS UPPSTRLLNING Katalogsignum YRKESRUBRI'K Periodisk matri kel för institution X Föregaende matrikel med annan titel för institution X Föregaende matrikel med annan titel för institution X Periodisk matri kel för institution Y Föregående matri kel med annan titel för institution Y OSV. ~onograf ier i alfabetisk ordning. Katalogsignum YRKESRUBRIK OSV. Periodica-avdelningen ar alfabetiskt uppstal l d med ti te1 n pil den - nu gällande matrikeln för varje institution som fileringsord.

5 Lm-c BIOGRAFISKA UPPSLAGSVERK : SVERIGE 001 Medlemsförteckning / Travellers' Club //. - Stockholm, Medlemsförteckning / Yrkeskvinnornas Klubb i Göteborg //. - Göteborg, Ordenskalender // : svenska innehavare av svenska och utländska riddarordnar samt vissa svenska.meda1jer / utg. av Sekreterareämbetet vid Kungl. Maj : ts Orden. - Stockholm, 1958 (1 958/59) uppl uppl Sveriges statskalender //. - Stockholm, Föregående uppl. se Agren nr Vem ar det? // : svensk biografisk handbok. - Stockholm, Utkommer vartannat ar. 006 Familjebok för Nora stad. - Filipstad, s. 007 Fran Calmare Nyckel till Leif Viking : ett samlingsverk för in- och utvandrare, svenskar ute och hemma / red.: C. Osterberg. - Stockholm, s. :. ill. 008 Gavlebor genom tre sekler : portrattutstallning med anledning av stadsfullmäktiges 100-årsjubileum : Gävle Museum Gävle, s. : ill. 009 Götalands kalender (kommunkalendern) 1952 / utg. av A'. Anander. - Stockholm, s. 010 Göteborgs och Bohus lans kalender : landstingsområdet 1952 / utg. på föranstaltande av länsstyrelsen med stöd av landstinget och hushållningssäl l skapet i länet. - Uddeval la, s. O1 1 Iser, C.: Genealogiske och biografiske anteckningar hörande till Norr- F n g s stads historia. - Stockholm. D. 1 : s. - (Svecica rediviva : a collection o f facsimile reprints of Swedish books ; 3) Faks. av 1. uppl

6 012 De kungl. svenska riddarordnarna : förteckning över svenska ordensinnehavsamte historisk översikt 1975 / utg. av Sekreterarämbetet vid Kungl. Maj:ts Orden. - Stockholm, s. : ill. 013 IKyrkliga vigslar i Lunds stift. - Malmö, s. : ill. 014 Kyrkliga vigslar i Skara stift och Göteborgs stift. - Malmö, TXJT-7 ill- 015 Stockholms borgerskap : historik och portrattmatri kel / utg. av Stockholms Borgargille. - Uppsala, s. : i ll. 016 Svealands kalender (kommunkalendern) 1951 / utg. av A. Anander. - Stockholm, s. 017 Svensk yrkeskvinna. - Göteborg. : En översikt av kvinnornas insats i svenskt näringsliv, kultur och politik / red.: Ellen Liliedahl s. : ill. D. 2 : Nutidens yrkeskvinnor / r~ed. : Majvor Tingdal -Snare s. : ill. D. 3 : Nutidens yrkeskvinnor / red.: Brita Dunn s. : ill. 018 Svenska man och kvinnor : biografisk uppslagsbok. - Stockholm, ~01. : ill. 019 Svenskar i utlandet : biografisk uppslagsbok / utg. av Utlandssvenskar- -ning och Riksföreningen för Svenskhetens Bevarande i Utlandet. - Stockholm, s. 020 Svenskar i utlandet 1959 : biografiska uppgifter mm / sammanställda av Ut1 andssvenskarnas Förening och Ri ksföreni ngen för Svenskhetens Bevarande i Utlandet. -' Stockholm, s. 021 Svenskt biografiskt lexikon / under red. av Erik Grill. - stockhoim, -Bd 1-. : i ll- Häfte 105: von Krusenstjerna - Köningsmarck avslutar bd Södermanlands lans kalender 1954 / utg. av Södermanlands Lans K. Hushållningssallskap. - Nyköping, s. 023 Travel lers' Club: porträttmatrikel jämte statistik och stadgar : jubileumsaret 1971 / sammanställd och red. av Gunnar Nilsson. - Stockholm, s. : ill.

7 Trave1 lers' Club: ~ravel lers' Club Stockholm, s. : ill. Portrattmatri kel. Uppslagsverket vart sekel / red. : Edvin Nilgert. - Borås, s. : ill. Utlandssvenskarnas Förening: Medlemsförteckning den 1 april Stockholm s. tny uppl] s. Valentin, A.: Sveriges 100-aringar. - Stockholm, s. -\lem ar vem? / huvudred.: Paul Harnesk. - Stockholm. D. 1 : Stor-Stockholm uppl s. D. 2 : Svealand utom Stor-Stockholm uppl s. D. 3 : Götaland utom Skåne, Halland, Blekinge uppl s. D. 4 : Skåne, Halland, Blekinge uppl s. D. 5 : Norrland ; supplement ; register uppl s. 1. uppl. utkom åren 'Venaboken : var hembygd : vara fader / Vena Hembygdsförening. - Hultsfred, vol. Vigda i Linköpings stift. - Malmö,, s. : ill- I Vigda i Lunds stift. -Malmö, s. : ill. [NY upplj s. : il1. LNy upplj s. : i11. Vigda i Skara stift och Göteborgs stift / huvudred.: E.A. son. - Malmö, s. : ill- [NY uppl s. : ill. Gunnar John- Vigda i Västerås stift och Karlstads stift. - Malmö, s. : i11. il. [Ny uppl.] s. : ill. Vigslar i Norrland / huvudred.: E.A. Gunnar Johnson. - Malmö, : :il. [Ny uppl.] s. : i ll. 035 Vigslar i Smaland / huvudred.: E.A. Gunnar Johnson. - Malmö, : ill berömda personer : kortfattad biografisk uppslagsbok / Det Basta. -ockholm, s.

8 BIBLIOTEKARIER, BOKBINDARE, BOKFURLAGGARE, BOKHANDLARE m fl 037 Medlemsmatri kel ; stadgar ; publ ikationer / Tekniska Litteratursal lskapet //. - Stockholm, Fortsätter: Med1 emsförteckning ; stadgar ; publ i kati oner / TLS 038 Medlemsförteckning ; stadgar ; publ i kationer / TLS //. - Stockholm, Personmatri kel för svenska bokhandeln // / Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel. - Stockholm, Utkom åren 1954, 1957 och Sambindnings- och AV-lektörer // / Bi bl iotekstjanst. - Lund, 1974 ( Fortsätter: Lektörer i sambindningen 041 Lektörer i sambindningen // / Bibliotekstjänst. - Lund, Stadgar ; medlemsförteckning / De Vetenskapliga Bibliotekens Tjanstemannaförening //. - Stockholm, Svensk bokhandelsmatrikel //. - Stockholm, Svenska Bokförlaggareföreningens matri kel //. - Stockholm, m a t t e r : Svenska Bokförlaggareföreningens matri kel över dess med- lemmar och kommissionärer Svenska. Bokför1 aggareföreningens matri kel över dess med1 emmar och kommlssionarer samt bokhandelns föreningar och organisationer // / utg. av Tidnings AB Svensk Bokhandel. - Stockholm, Fortsätter: Matrikel över Svenska Bokförlaggareföreningen Matrikel över Svenska Bokförlaggareföreningen, Svenska Bokhandlareföreningen och Garanti föreningen för Svenska Bokhandlare m f l inom bokhandeln befintliga organ //. - Stockholm, Hedberg, A. : Stockholms bokbindare : : anteckningar. - Stockholm. D. 1 : Tiden från 1460 till omkring s. : ill. - (Nordiska Museets hand1 ingar ; 36) D. 2 : Tiden fran omkring 1700 till s. : ill. - (Nordi ska Museets hand1 i ngar ; 37) Med sammanfattning p8 engel ska.

9 Nordin-Pettersson, B-S.: Svenska exlibris : alfabetiskt register över konstnärer upprättat i.kungl. Biblioteket Stockholm, bl. Dupl ic. Stolpe, H.: Svenska bokförläggare i närbild : en bok om litterar affarsverksamhet / Herman Stolpe, Sven Stolpe. - Göteborg, s. Svensk biblioteksmatrikel 1955 / red. av Carl-Thore Fries och Ulla Lövgren. - Lund, s. Svensk biblioteksmatrikel Lund, s. Sveriges Vetenskap1 i ga Special bi bl i oteks Föreni ng: Med1 emsförteckni ng ; stadgar. - Stockholm, bl. [Ny uppl bl. MEDLEMMAR AV ALLMANNA SALLSKAP OCH FUREN INGAR PUBLICISTER Götiska Förbundets matrikel //. - Göteborg, Fortsätter: Matrikel / Götiska Förbundet i Göteborg... Matri kel / Götiska Förbundet i Göteborg och derunder lydande loger //. -Götebors, d orts att er: Matrikel öfver Göthiska Förbundet i Götheborg Matrikel öfver Göthiska Förbundet i Götheborg //. - Göteborg, TmZ- Fortsätter: Göthiska Förbundets ca1 ender Göthiska Förbundets calender // : för ett år raknat till d. 25 junii jämte förteckning på förbundets ledamöter. - Göteborg, Matri kel / Lions International Multipeldistri kt 101, Sverige //. - Stockholm, 1952 (1951/52)-. Matrikel / Sancte Urjens Gille // : upprättad enligt gillets namnbok. - StockhoTm, Matri kel / Svenska Tidningsutgivareföreningen //. - Stockholm, Matrikel / Sveriges Personaltidningsförening //. - Stockholm, 1970 m)-. ort sa it er: Matrikel över medlemmarna i Personaltidningarnas Redaktörsklubb

10 061 Ma-tri kel över med1 emmarna i Personal tidningarnas Redaktörsklubb //. - -m, Matrikel / Kungl. Vetenskapsakademien //. - Stockholm, x t t e r : Kungl. Svenska Vetenskapsakademi en 063 Kuingl. Svenska Vetenskapsakademien //. - Stockholm, Ledamotsförteckning. 064 Matri kel över Johanni terorden i Sverige //. - Stockholm, Matrikel över Svenska Frimurare Orden, d 1 // : första fördelningen : Stora Landslogen, arbetsloger, brödraföreningar. - Stockholm, 1953 ( ) Matrikel över Svenska Frimurare Orden, d 1 // : Stora Landslogen med underlydande loger och brödraföreningar m m. - Stockholm, 1940 ( ) ( ). Fortsätter: Matri kel över Svenska Frimurare Orden 067 Matri kel över Svenska Frimurare Orden // / på befallning utg. av Stora Lamdslogens Matrikel kommitte. - Stockholm, 1937 ( ) ( ). Föregående upp1. se Agren nr Matrikel över Svenska Frimurare Orden, d 2 // : andra fördelningen : -Provinsial logen, arbetsloger, brödraföreningar m m. - Kristianstad, 1955 (1 955/1956) Matrikel över Svenska Frimurare Orden, d 3 // : tredje fördelningen : Göta Provinsialloge, arbetsloger, brödraföreningar m m. - Göteborg, Matri kel över Svenska Frimu.rare Orden, d 4 //.: fjärde fördelningen : Ostgöta Provinsialloge med arbetsloger och brödraföreningar. - Linköpi ng, 1956 (1 956/1957) Matrikel över Svenska Frimurare Orden, d 5 // : femte fördelningen : Varmlandska Provinsial logen med fördelningens övriga loger samt brödraföreningar m m. - Karlstad, 1956 (1956/1957) Medlemsförteckning / A-pressens Samorganisation //. - Stockholm, Medlemslista för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar //. - Lund, Medlemsmatrikel / Round Table, Sverige //. - Klippan, 1966 ( )-.

11 075 Medlemsmatrikel / Sirius-orden //. - Malmö, Föregående upp1. se Agren nr Personalen / Dagens Nyheter, Expressen //. - Stockholm, Fortsätter: Dagens Nyheters och Expressens personal 077 Dagens Nyheters och Expressens personal //. - Stockholm, Fortsätter: Dagens Nyheters personal 078 Dagens Nyheters personal //. - Stockholm, Samfundet S.H.T:s katalog //. - Uppsala, Fortsätter: Samfundet S.H.T:s Moderloges katalog... Samfundet S.H.T:s Moderloges katalog upptagande samfundets och moder- l ogens styre1 se och officianter samt samfundets inom moderl ogens omrade boende med1 emmar //. - Uppsal a, (1 957/1958). K.ung1. Skogs- och Lantbruksakademien //. - Stockholm, Fortsätter: Kungl. Lantbruksakademien Kungl. Lantbruksakademien //. - Stockholm, Forts'atter: Matrikel / Kungl. Landtbruks-akademien Matri kel / Kungl. Landtbruks-akademien //. - Stockholm, Fortsätter: Kungl. Landtbru ksa kademien Kungl. Landtbruksakademien //. - Stockholm, Fortsätter: Kong1. Landtbruks-akademiens l edamöter, Kongl. Landtbruks-akademiens ledamöter //. - Stockholm, Fortsätter: Kongl. Landtbruks-academiens herrar ledamöter Kong1. Landbru ks-academiens herrar l edamöter //. - Stockholm, Sal l skapets Par Bricol e matri kel över moderl ogen i Stockholm samt dotterlogernas styrande, ämbetsmän, RSK och RGK //. - Stockholm, Britzne, H. : Säll skapet Jul tomtarne i Upsala / : biogramrteckning. - Uppsala, s. Carlsbrödraförbundet: Ledamöter i Carlsbrödraförbundet aren Västerås, s. Djursholms Gille: Djursholms Gille : matrikel, historik, stadgar. - Djursholm, s. Förbundet Sigtunahumanister: Matrikel Sigtuna, s. Förbundet Val kyrian: Jubi leumsma-tri kel Stockholm, s. : 111.

12 093 Föreningen 1879 ars Man: Minnesskrift ; matri kel ; stadgar. - Stockholm, s. : ill. 094 Föreningen 1891 ars Man: Medlemsförteckning. -' Stockholm, s. : i ll- 095 Föreningen 1892 års Man: Matrikel på uppdrag av föreningen utg. av dess styrelse jubileumsaret Stockholm, s. 096 Göta Coldin: Portrattmatri kel Göteborg, s. : il l. 097 Hemlin, E.: Förteckning över Stora Amaranther Ordens i Göteborg ambetsmän och officianter samt matri kel över ordens ledamöter 1966 : på styrelsens uppdrag utarb. - Göteborg, s. 098 Hildebrand, B. : Matri kel över ledamöter av Kungl. Vi tterhetsakademien och Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien Stockholm, s. - (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens årsbok ; 1953: bil ) 099 Juvenalorden: Juvenalorden : matrikel. - Uppsala, s. 100 Ljusets Bröder: Ledamöter av ordenssamfundet Ljusets Bröder. - Stockholm, s. [NY uppl.] s. 101 Odd el l ow-orden : Med1 emsforteckning med suppl ement över Odd Fel l ows i Sverige och Finland : utg / av Svenska Storlogen I.O.O.F. - Stockholm, s. [Ny uppl.] S. [Ny uppl.l s. 102 Odd Fel low-orden. Logen nr 24: Logen nr 24 Bi.rger Jarl, I.O. O. F. av Sverige, Stockholm : medlemsmatrikel Stockholm, s. : Odd Fel low-orden. Logen nr 24: Matri kel över med1 emmarna i logen nr TBirger Jarl, I.O.O.F. av Sverige Stockholm, s. : i ll- 104 Odd Fellow-orden. Logen nr 30: Matri kel gällande fran den 28 mars 1953 _. over medlemmarna i logen nr 30 Saxo, Lund... lydande under Svenska Storlogen av den Oberoende Odd Fellow Orden I.O.O.F.. - Lund, s. : ill.

13 105 Odid Fellow-orden. Logen nr 39: Logen nr 39 Manhem, I.O.O.F. af Sverige, Göteborg, : jubileumsmatrikel. - Göteborg, s. : ill. 106 Paltgillet i Malmö: Urkunder och matrikel : det 1050:de midvinterblotet. - Malmö, s. : ill. 107 Pa~triotiska Sal l skapet: Matri kel över ledamöter av Kungl. Patriotiska Sallskapet : på uppdrag av Kungl. Patriotiska Sallskapet / utg. av Staffan Högberg under medverkan av Helene Daniel sen. - Stockholm, s. - (Skrifter / utg. av Personhistoriska Samfundet ; 13) #ven utg. i Personhistorisk tidskrift 1961 : Pelarorden: Pelarorden åttio år : matrikel Stockholm, s. : ill- 109 Press och pressfol k i Västsverige / utg. av Västra Journal i stföreningen ; red. av Erik Wengström. - Göteborg, s. : i l l. 110 Publ icistklubben: Publ icistklubbens portrattmatri kel 1952 : biografiska uppgifter icistklubbens medlemmar : p8 uppdrag av Publ icistklubbens styrelse / utg. av Gunnar Wijkmark. - Stockholm, s. : il Samfundet S.H.T.: Samfundet S.H.T:s ledamöter : förteckning jämte porträtt. - Uppsala. D. 7 : 1 september juni s. 112 S'amfundet S.H.T. Filial logen Carl Michael : Porträtt Stockholm, s. : ill. 113 Samlarforbundet Nordstjernan: Medlemsmatri kel nr 7. - Stockholm, Skottsberg, C.: Kungl. Svenska Vetenskapsakademien : personförteckningar Stockholm, s. 115 Skåneföreningen 1892 års Man: Skåneforeningen 1892 års Män flalmö, s. : ill. 116 Skaneföreningen 1909 tirs Man: Skaneforeningen 1909 ars Man. - Malmö, s. : ill. 117 S:tKnutsGillei Lund: S:tKnutsGillesi Lundmatrikel Lund, s.

14 118 Stockholmstidningen: Personmatrikel för Stockholmstidningen och Aftonbladet : upprättad i augusti Stockholm, s. 119 Svensk representation i internationella naturvetenskapliga och tekniska organisationer : förteckning / sammanstal l d inom IVA: s ut1 andssekretariat av Maria Gustavsson och Allan Carlsson. - Stockholm, s. - (Ingeniörsvetenskapsakademiens meddel ande ; 148) 120 Sveriges Radio: porträttmatrikel Stockholm, s. : ill. 121 Sallskapet C.C. : Nuvarande medlemmar i Sallskapet C.C. : matri kel utg. med anledning av sällskapets 100-årsjubileum. - Stockholm, s. 122 Sal l skapet Hjälpsamheten i Gav1 e: Sal l skapet Hjal psamheten i Gävle ; medlemsmatrikel upprättad i januari Gävle, s. : i ll- 123 Sal l skapet T.T. i Skanninge: Porträttmatri kel Skanninge, s. : i11. [NY uppl.] s. : ill. [Ny uppl.] s. : ill. 124 T.S.O. : Moderlogen i Göteborg, dotterlogen i Stockholm,, dotterlogen -0 : matrikel januari Stockholm, s. : ill. 125 T.S.O.: StockholmslogenavT.S.0. :matrikel 1 jan Stockholm, ' s. : i Tornbrink, E.: Provinslogen Göta Lejon och logen Bohus Tre Kronor av sal l skapet Wanskapsbröderna : portrattmatri kel 1960 : femtonarsskrift. - Göteborg, s. : ill- 127 Vetenskapsakademien: Portrattmatri kel. - Stockholm, s. : il Vi tterhetsakademien: Portrattmatri kel över ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien Stockholm, 1959' s. : ill. - (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens arsbok ; 1959: bil ) 129 Wanskapsbröderna: Provinslogen Göta Lejon med logen Bohus Tre Kronor av ordenssal l skapet Wanskapsbröderna : portrattmatri kel 1965 : tjugo- arsskrift. - Göteborg, s. : ill. [NY uppl.] s. : ill-

15 .. Ostgöta Correspondenten: Matrikel : anställda år Linköping, 81 s. : il1 5 Ustgöta Correspondenten: Matrikel över anställda år Linköping, m 61 s. : i års Man: 1901 års Man i ord och bi l d : Malmö, EKS. : ill års Man: Matri kel över föreningen 1902 års Män. - Stockholm, s. : ill års Man; 1902 års Man / red. E. Nilgert. - Göteborg, s ars Man: 1905 års Man / red. : E. Nilgert. - Göteborg, Eä500J s. : ill års Man: Jub?leumsverket 1907 års Man / red. : E. Nilgert. - Göteborg, [Ca 6001 s. : i års Man: Jubi leumsverket 1909 års Man / red. : E. Ni1 gert. - Götebiorg, s. : ill ars Man: Jubileumsmatrikel. - Lidingö, s. : il1. [.m-c. c MISSIONARER, PMSTER m fl 139 Matri kel / Lärarinnornas Missionsförening //. - Göteborg, Fortsätter: Redogörelse / Lärarinnornas Missionsförening 140 Kedogörel se / Lärarinnornas Missionsförening //. - Göteborg, 1901 (1 900) FSatri kel för kvinnl iga mi ssionsarbetare //. - Stockholm, Medlemsförteckning / Förbundet för Kristen Fostran //. - Bollebygd,

16 143 Statistisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap // / utg. av Sven Håkan Ohlsson. - Lund, Fortsätter: Matri kel över svenska kyrkans prästerskap 144 Matrikel öfver svenska kyrkans prästerskap //. - Lund, Svenska Missionsförbundets årsberattel se //. - Stockholm, 1878 ( )-. Med rnatri kel. 146 Betel seminariet: Betel seminarister : biografi ska uppgifter om lärare och elever / red. av Fredrik Hedval l. - Stockholm, s. : i ll- m, 147 Biezais, H. : Das Kirchenbuch der St. Jakobskirche in Riga s. : ill. - (Uppsala Universitets arsskrift) (Acta Universitatis Upsaliensis ; 1957:lO) 148 Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap 1970 : på Svenska Pi.astförbundets uppdrag / red. av Ivar Hylander. - Stockholm, s. Supplement s. [NY upp1.l s. 149 Bygdén, L. : Grundsunda herdami nne/enl i gt L. Bygdén ; sammanstal l t av V.B. ; utg. av Grundsunda Hembygdsföreni ng. - ~rnskoldsvi 31 s. Särtryck ur: Bygdén, L.: Hernösands stifts herdaminne. k, Diakoner i kyrkotjanst och samhal l svtird : minnesskrift och portrattm s v e n s k a Diakonförbundet ; red. av David Mårtenson. - Stockholm, s. : ill. w- 151 Edestam, A. : Karl stads stifts herdaminne från medel tiden til l våra Karlstad. D. 1 : Superintendenter och biskopar, domprostar, domkapitlet mm s. : ill. Dl. 2 : Domprosteriet, Alvdalens kontrakt, Visnums' kontrakt s. : ill. D. 3 : Nyeds kontrakt, Fryksdals kontrakt, Jösse kontrakt s. : ill. D. 4 : Nordmarks kontrakt, Gillbergs kontrakt, Nors kontrakt s. : ill. D. 5 : Norra Dal s kontrakt, Södra Dal skontrakt,, Västra Dal s kontrakt s. : ill. D. 6 : Person- och församlingsregister / utarb. av Gunnar Bergström S.

17 152 Ekström, G. : Västerås stifts herdaminne. - Västerås. iit7-z Medeltiden och reformationstiden : Västerås stad s. : i ll. D. I :2 : Medel tiden och reformationstiden : återstående församl ingar s. : ill. D. II:] : 1600-talet s. D. II:1 : Bilagor s. : i ll. 153 Förteckning över präster i aktiv tjänst / utg. av Svenska Prästförbundet. - Linköping, s. 154 Green, A.: Biskopar i Lunds stift och händelser kring dem. - Lund, s. : ill. 155 Göteborgs stift : biografisk matri kel över stiftets prästerm g. av Knut Norborg. - Göteborg, s. : i l l. ' 156 Hel l ström, G. : Stockholms stads herdaminne från reformationen inti l l tillkomsten av Stockholms stift : biografisk matrikel. - Stockholm, s. - (Monografier / utg. av Stockholms Kommunal förval t- ning ; 11) 157 Ett herdaminne för Stramgnäs stift / utg. av Strangnas Stifts Herdaminneskommitté. - Strängnäs, s., 158 Linköpings stifts matrikel 1951 / utg. av Ove Hassler, Bengt Cnattingius, C1 aes Setterdahl. - Linköping, s. 159 Lits prästerskap i äldre tid ; Lits flora mm / utg. av Lits Krönikekommitté. - Lit, s. : ill. - (Lits Hembygdsförenings skriftserie ; 7) 160 Lunds stift : matrikel / utg. av Sven Håkan Ohlsson. - Lund, ?xe. 161 Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid : p8 uppdragav Lunds Stifts Domkapitel / utg. av Gunnar Carlquist. - Lund. - (Ser. 2 : biografier) D. 1 : Knnu ej utgiven. D. 2 : Oxie kontrakt s. : i ll. D. 3 : Skytts och Vemmenhögs kontrakt s. : ill. D. 4 : Torna kontrakt s. : ill. D. 5 : Bara, Ljunits och Herrestads kontrakt s. : ill. D. 6 : Frosta och Färs kontrakt s. : il1. D. 7 : Onsjö, Harjagers och Rönnebergs kontrakt s. : ill. D. 8 : Luggude kontrakt s. : il l. D. 9 : Al bo och Jarrestads samt Ingelstads kontrakt, Usterlens kontrakt s. : ill. Person- och församlingsregister till 2-8 / utarb. av Gunnar Bergström S. Ib

18 162 Lövgren, O.: Psalm- och sånglexikon. - Stockholm, sp. : ill. 163 bilatrikel över Uppsala ärkestift 1963 : prästmötets utgåva. - Uppsala, s. 164 Metodi stkyrkan i Sverige: Metodistkyrkan i. Sverige 100 år : s. : i ll- 165 Flilsson, J.: Präster fran stift och storstad. - Stockholm. Minnesanteckningar till prastmötet i Stockholm hösten s. : ill. D. 2 : Minnesanteckningar till prastmötet i Stockholm sommaren S. 166 Olsson, B.: Kalmar stifts herdaminne : det gamla Kalmarstiftets klerus 'FTaIIldsta tider till vara dagar. - Kalmar. D. 1 : : Biskopar, domprostar, kapi tulares, eo prästmän, krigspräster m fl s. : ill. D. 2 : Norra Möre, Stranda och Handbörd s. : il1. D. 3 : Södra Möre kontrakt s. : ill. D. 4 : Uland s. : ill. 167 Strangnas stifts herdaminne / utg. i samarbete mellan Strangnas Stifts 1lerdaminneskommi tt6 och Söderman1 ands Hembygdsförbund. - Nyköping. D. 1 : Rnnu ej utgiven. D. 2 : Den äldre vasatiden / av Magnus Collmar , s. : ill. 168 Svenska Missionsförbundet: Biografiskt album för Svenska Mi ssionsförbun- -9. upp1. - Stockholm, s. : il l. Föregaende uppl. : 1928, 1934, 1946, 1947, 1954, 1959, 1964, Vårmission i fickformat : minnesbok för offrare och förbedjare. - Urebro, s. : i Vara missionsarbetare. - Kumla, s. : i ll. 171 Växjö stift : matrikel. - [ N ~ uppl.]. - Växjö, s. 172 Urebromissionen: Urebromissionens missionarer : kalender för offrare och förbedjare / red. av Jean Malm. - Urebro, [l141 s. : ill.

19 ELEVER, LKRARE m fl 173 Chalmersska Ingenjörsföreningens katalog över civil ingenjörer, arki - tekter, tekn. licentiater och tekn. doktorer med examen fran Chalmers Tekniska Högskola // : redogörelse för moderföreningens och dess lokalavdelningars verksamhet ; Chalmersska Forskningsfondens årsberättelse. - Göteborg, 1975 (arg 70, )-. ' Fortsätter: Katalog över civil ingenjörer, arkitekter Katalog över civil ingenjörer, arkitekter och l icentiater utexaminerade från Chalmers Tekniska Högskola jämte redogörelse för Chalmersska Ingenjörsföreni ngens och Chalmersska Fors kni ngsfondens verksamhet // / utg. av Chalmersska Ingenjörsföreningen. - Göteborg, 1959 (arg 56) (Arg 69). Fortsätter: Matrikel över civilingenjörer, arkitekter Matrikel över civilingenjörer, arkitekter och licentiater utexaminerade franlhalmers Tekniska Högskola // / utg. av Chalmersska Ingenjörsföreningen. - Göteborg, Fortsätter: Civilingenjörer och arkitekter Civil ingenjörer och arkitekter utexaminerade från Chalmers Tekniska Högskola samt Chalmersska Ingenjörsföreningens aktiva medlemmar jämte redogörelse för Chalmersska Forskningsfondens verksamhet // / utg. av Chalmersska Ingenjörsföreningen... - Göteborg, Fortsätter: Katalog över civil ingenjörer och arkitekter: Katalog över civil ingenjörer och arkitekter utexaminerade från Chalmers Tekniska Högskola samt över Chalmersska Ingenjörsföreningens aktiva medlemmar och Teknologföreningen "C.S:sU aktiva medlemmar jämte redogörelse för Chalmersska Forskningsfondens verksamhet 1937 // / utg. av Chalmersska Ingenjörsföreningen. - Göteborg, Fortsätter: Katalog över i ngen jörer Katalog över ingenjörer utexaminerade från Chalmers Tekniska Institut samt över Chalmersska Ingenjörsforeningens aktiva medlemmar och Teknologföreningen "C.S:sM aktiva medlemmar // / utg. av Chalmersska Ingenjörsföreningen. - Göteborg, ( ) : Föregående upp1. se Agren nr Förteckning över Sveriges gymnastiklärare ;'/ / utg. av Svenska Gymnasti kläraresäl l skapet. - Ystad, Läroverkslararnas Riksförbunds arsbok // / utg. av Läroverkslararnas RiksföTbunCI.ockholm, (arg 37, 1963/1964). Fortsätter: Matrikel över lararne vid Matrikel över lararne vid de allmänna läroverken //. - Stockholm, Matrikel / Lärarhögskolornas och Seminariernas Lärarförbund //. - Göteborg, 1961 (1960/61) ( ). Fortsätter: Matrikel för Svenska Seminarielärarföreningen

20 Matri kel for svenska Seminarielararföreningen //. - Göteborg, 1959 w) (1959/60). Ivlatri kel / Riksförbundet Sveriges Musikpedagoger //. - Urebro, m t t e r : Förteckning över musikskolor... Förteckning över musikskolor ; medlemmar / Ri ksförbundet Sveriges Musikpedagoger //. - Katri neholm, 1972 ( ) ( ). Fortsätter: Musikskolor... Eilusi kskolor ; med1 emmar / Riksförbundet Sveriges Musikpedagoger l/. - Sal tsjö-duvnas, Matrikel / Svenska Folkhögskolans Lärarförening //. - Stockholm, Matri kel / Svenska Yrkesutbildningsföreningen //. - Borlänge, 1970 Fw'm- Matri kel / Sveriges Lärares Nykterhetsförbund //. - Göteborg, Fortsatter: Med1 emsförteckning / Sveriges Lärares... Medlemsförteckning / Sveriges Lärares Nykterhetsförbund //. - Göteborg, Matrikel och stadgar för Yrkesutbildningens Lararforening' //, - Stockholm, Medlemmar i Sveriges Textil lärares Riksförening //. - Stockholm, Fortsätter: Medlemmar i Sveriges Slöjdlärarinneförening Medlemmar i Sveriges Slöjdlararinneforening /j. - Stockholm, Medlemsförteckning / Skaradjäknarnas Förening //. - Skara, (1 918)-. Med1 emsforteckning / Svenska Yrkesskol föreni ngen // : bi l dad ar 1923, - Borlänge, 1944 (1g43)-. Medlemsförteckning / Sveriges Skolledarförbund //. - Stockholm, 1958 (1957) orts att er: Med1 emsforteckning / Sveriges Uverl ararförbund Med1 emsförteckni ng / Sveriges Uverl ararförbund //. - Stockholm, 1952 (1951) 57 (1956). Medlemsmatri kel / Sveriges Lärarförbund //. - Stockholm, Fortsätter: Sveriges Folkskollararförbund Sveriges Fol kskol l ärarförbund /J. - Tre1 1 eborg,

21 200 Musi kl arareförteckning // : kval i f i cerade l ärare, med1 emmar i Musi k- pedagogiska Säl lskapet i Göteborg. - Göteborg, 1933 ( ) (l ). 201 Tecknings1 ärarmatri kel n // / Teckningslärarnas Riksförbund. - Astorp, Tekniska Läroverkens Lärarförbunds årsbok med matri kel //. - Stockholm, Verksamhetsberättelse och medlemsförteckning / Sveriges Folkskollärarinneförbund //. - Stockholm, Album scholae trivialis Strengnensis / utg. av Harald Petersson. - Strängnäs, 1955, s. 205 Arfwidsson, B. : Kalmar Nation i Lund : enligt nationens uppdrag utförd. - Lund, s. : i ll. 206 Callmer, C. : Svenska studenter i Wittenberg. - Stockholm, m-(skrifter / utg. av Persinhistoriska Samfundet ; 17) Ingar aven i Personhistorisk tidskrift 1976:1/ Föreningen Gam1 a Beskowi ter: Föreningen Gam1 a Beskowi ter Stockholm, s. 208 Förteckning över lärare inom den högre bergsvetenskap1 iga utbi ldningen samt bergsel ever och studerande vid Kurigl. Tekniska Högskolans bergsavdelning / utg. av Sveriges Bergsingenjörers Förening. - Stockholm, s. 209 Gävle Gymnasium: Gävle Gymnasiums matrikel / utg. av Arne Lenner och Erik Wikén. - Gävle, " 5. : ill. - (Bidrag till Gästri klands kul turhistoria ; 1 ) 210 Gävle Högre Al lmänna Läroverk: Gävle Högre Al lmänna Läroverk Lidingö, s. : ill. - (Sveriges studenter ; 20) 211 Göteborgs Handelsinstitut: Matrikel över Göteborgs Handelsinstituts elever. - Göteborg. D. 1 : / A. Ahlström s. D. 2 : / utg. av Göteborgs Handelsinstitut och Föreningen Forna Elever vid Göteborgs Handel sinstitut s.

22 21 2 Göteborgs Högre Real läroverk: Göteborgs Högre Real l äroverk Malmö, s. : i ll- - (Sveriges studenter ; 5) 213 Göteborgs Högskola: Göteborgs Högskolas matrikel : utg. p8 uppdrag av högskolans larareråd / av Ni l s Sandberg. - Göteborg, S. 214 Handelshögskolorna i Sverige / utg. med tillstånd av Svenska Ekonom- Föreningen samt under medverkan av rektorer och professorer vid handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg ; under red. av Bengt Forsberg. - Malmö, s. : i ll Högre Al lmänna Läroverket för Gossar i Hal si ngborg : Högre A1 lmänna E e r k e t för Gossar i Hälsingborg Malmö, s. : ill. - (Sveriges studenter ; 13) 216 Högre Allmänna Läroverket för Gossar i Malmö: Högre Al lmänna Läroverket forossar i Malmö Stockholm, s. : i ll. - (Sveriges studenter ; 2) 217 Högre Allmänna Läroverket för Gossar ti Södermalm: Högre Allmänna Laroverket för Gossar å Södermalm Stockholm, s. : ill. - (Sveriges studenter ; 4) 218 Hö re Allmänna Läroverket i Landskrona: Högre Allmänna Läroverket i &krona denter ; 14) Malmö, s. : il1. - (Sveriges stu Kalmar Högre Al lmänna Läroverk: Kalmar Högre Al lmänna Läroverk Stockholm, s. : i (Sveriges studenter ; 11 ) 220 Karl skrona Högre Al lmänna Läroverk: Karl skrona Högre Al lmänna Läroverk Stockholm, s. : i l l. - (Sveriges studenter ; 12) 221 Katarina Skolgille: s at rik el Stockho;m, s. : i ll- Matrikel s. : i ll. 222 Kristianstads Högre Al lmanna Läroverk; Kristianstads Högre Al lmanna Läroverk Stockholm, s. : ill. - (Sveriges studenter ; 15) 223 Linköpings Högre Al lmanna Läroverk: Linköpings Högre Al lmanna Läroverk. - Stockholm, s. : i ll. - (Sveriges studenter ; 6

23 224 Lundberg, E. : Elever vid skol an i Vänersborg / Ernst Lundberg, K'iF56dberg. - Göteborg, bl. Dupl ic. 225 Lundberg, E. : Vanersborgs Läroverks matri kel / utg. av Föreningen Vanersborgs Skolpojkar ; Ernst Lundberg, Nils Sandberg. - Göteborg, s. Rättelser och tillägg s. Rattel ser 1 ingår i huvudskriften. 226 Lundqvist, B. V:son: Vastgöta Nation i Uppsala fran tir 1595 : biografiska anteckni ngar. D. 1 : Uppsala, s. D. 2 : Uppsala, s. D. 3 : Skara, s. 227 Lunds Katedral skol a: Lunds Katedral skola Stockholm, : ill. - (Sveriges studenter ; 3) 228 Lunds Privata Elementarskol a: Lunds Privata Elementarskola Stocl<holm, s. : il1. - (Sveriges studenter ; 5) 229 Lunds Universitet: Lunds Universitets matri kel /' utg. av mim Nor1 ind och Mauritz Persson. - Lund, s. 230 Lunds Universitet: Lunds Universitets rnatri kel / utg. av Wilhelm 'Norlind och Mauritz Persson. - Lund, s. 231 Lunds Universitet: Lunds Universitets rnatri kel : utg. med an- -ng av universitetets 300-3rsjubileum / av Eva Gerle. - Lund, S. 232 Långström, E. : Göteborgs Högre Latinläroverks studenter : biografier / utg. av Sten Langström. - Geteborg, s. 233 Mol in, G.G. : Jönköpings skol bok Stocksund, s. Särtryck ur: Genealogi sk tidskrift Molin, G.G. : Smolandi Upsalienses : smalandsstudenter i Upsala pa och1600-tal en : biografier med genealogi ska notiser. - Uppsal a. D. 1 : : studenter fran hela Småland samt Uland s. D. 2, : : studenter från hela Smaland samt Uland / Gösta G. Molin och Paul Wilstadius S D. 3 : / av Paul Wilstadius S D. 4 : / av Paul Wilstadius S

24 235 Norra Latin: Högre Allmänna Läroverket för Gossar å Norrmalm Stockholm, s. : i ll- - (Sveriges studenter ; 8) 236 Norrköpings Högre Al lmänna Läroverk: Norrköpings Högre Al lmanna Laroverk Stockholm, s. : ill. - Sveriges studenter ; 7) 237 Norrtal je Läroverk: Norrtal je Läroverks matri kel ht 1947-ht 1950 jämte supplement till Norrtälje Läroverks matrikel ht 1847-vt 1947 / av P.M. Li jsing ; utg. av Säll skapet Norrtal jekamraterna till dess 15-årsjubileum oktober Norrtalje, s. : i ll. 238 Nya Elementars Kamratförening i Göteborg: Med1 emsförteckning Göteborg, s. 239 Nya Elementarskolan i Stockholm: Nya Elementarskol an i Stockholm m5. - Stockholm, s. : ill. - (Sveriges studenter ; 10) 240 Paradis, S. : Statens f01 kskol inspektörer : kronologisk bioji%rx katalog. - Stockholm, 1956, - 87 s. 241 Plei je1, H. ; Teologie doktorer vid Lunds Universitet : per- sonförteckning jämte kort historik. - Lund, s. - (Lunds Universitets Eirsskrift)(Nova series ; avd 1 bd 54:3)(N.F. Universi tatis Lundensis) Acta 242 Sigtunaskolan: Matrikel över nuvarande och forna befattningshavare och elever vid Sigtunaskolan åren / utg. av Föreningen Sigtunaskolans Fördettingar till dess 20-årsjubileum den 19 maj Stockholm, s. 243 Si tunaskolan: Matri kel över nuvarande och forna befattningshavare och k g t u n a s k o l a n aren / utg. av Föreningen Sigtunaskolans För$dettingar til l dess 25-arsjiibi leum i maj Sigtuna, 1960, s. : il1. - (Föreningen Si,L,askolans Fördettingar ; 3) 244 Stockholms Real l aroverk: Lärare och studenter vid Stockholms Real l äroverk ; Högre Realläroverket p8 Norrmalm : biografier / utg. av Norra Realarnas Förening ; sam1. och red. av Gunnar Strandberg. - Stockholm, s. : ill. 245 Thomasson, C-G. : Stockholms Högskola : matri kel biografier. - Stockholm, s. : i ll.

25 246 Uppsal a Enskilda Läroverk: Uppsal a Enski Ida Läroverk Stockholm, s. : il1. - (Sveriges studenter ; 9) 247 Uppsala Universitet: Uppsala Universitets matri kel. - Uppsal a / utg. av Aksel Andersson, A.B. Carlsson och J. Sandström s : / utg. av A.B. Carlsson s. D. 3 : / utg. av A,B. Carlsson s. D. 4 : / utg. av Paul Sjögren s. Register : på uppdrag av universitetets rektor / utg. av S. Otto Brenner och Gösta Thimon s. - (Skrifter / rörande Uppsala Universitet : organisation och hi storia) (Acta Universi tati s Upsaliensis ; C 20) 248 Uppsala Universitet: Uppsala Universitets matrikel / utg. av Wke Dintler och J.C. Sune Lindqvist. - Uppsala, S. 249 IUppsala Universitet: Uppsala Universitets matrikel / utg. av 1F\kelTintler och Lennart Grönberg. - Uppsala, s. 250 Uppsala Universitet. Gastri ke-ha1 singe Nation: Gastri ke-hal singe Nation i Uppsala höstterminen höstterminen Uppsala, s. 251 Uppsala Universitet. Gästri ke-hal singe. Nation: Matrikel över Gastri kem e Nation i Uppsala : enligt nationens uppdrag / utg. under red. av Gösta Thimon. - Stockholm, s. 252 Uppsala Universitet. Göteborgs Nation: Göteborgs Nation i Uppsala ht r v t Göteborg, s. : il l. 253 Uppsala Universitet. Göteborgs Nation: Göteborgs Nation i Uppsala ht r h t Uppsala, s. : ill. 254 Uppsala Universitet. Kalmar Nation: Kalmar Nation i Uppsala ht m : portrattkatalog med biografi sf/a. uppgifter / red. : Werner Hofmann. - Uppsala, s. : i li. 255 Uppsala Universitet. Kalmar Nation: Kalmar Nations matri kel : nationens äldsta inskrivningsal bum med ti l l agg ur dess recentiorsal bum / utg. av Kalmar Nation i Uppsala genom Sten Engström. - Uppsala, s. : i ll. 256 Uppsala Universitet. Smålands Nation: Smalands Nation i Uppsala : biografiska och genealogi ska anteckni ngar utarb. på uppdrag av Små1 ands Nation. - Uppsala. D. 1 : / af P.G. Vistrand s. D. 2 : / av Paul Wilstadius s.

26 257 Uppsal a Universitet. Södermanl ands-neri kes Nation : Södermanl ands- Neri kes Nation / red. : Ake Holm, Timo Karnekul l, Ivan Svensson. - Uppsala, s. : ill. 258 Uppsala Universitet. Varmlands Nation : Varml ands Nation i Uppsala från ar : matrikel / utg. av Föreningen Nationen och Hembygden ; utarb av Erik Gren. - Uppsala, Bd 1 -. Utges som bilaga till: Nationen och Hembygden // 259 Uppsala Universitet. Varmlands Nation: Varml ands Nation i Uppsala r p o r t r a t t och biografiska uppgifter : på nationens uppdrag sammanställda L av Staffan Runestam. - Uppsala, s. : i ll. Uppsal a Universitet. Vastgöta Nation: Vastgöta Nation i Uppsal a l i r e d. : Johan Bergengren. - Uppsal a, s. : i l l. Uppsal a Universitet. Vastmanlands-Dal a Nation: Vastmanlands-Dala Nation =la : förteckning över samt1 iga i nationen under denna tid inskrivna med1 emmar samt över heders1 edamöter och a1 dre, aktiva landsman. - Uppsala, s. : i l l. Uppsala Universitet. Vastmanl ands-dal a Nation: Vastmanl ands-dal a Nations : med biografiska anteckningar. - Uppsala, Bd 1 - Utges som bilaga till : Vastmanlands-Dala Nations' skriftserie // Uppsala Universitet. Ustgöta Nation: Matrikel för Ustgöta Nations i sjunde minneslandskap. - Norrköping, s. Uppsala Universitet. Ustgöta Nation: Matrikel för Ustgöta Nations i åttonde minneslandskap. - Norrköping, s. Uppsala Universitet. Ustgöta Nation: Ustgöta ~ation i Uppsala ~portrattkatal 382 s. : ill. Wilstadius, P.: ningar. - Lund, C2343 s. Duplic. og med biografiska uppgifter. - Uppsal a, Smalands Nation i Abo : biografiska anteck- Mil stadius, P. : Smal ands Nation i Abo jämte övriga studerande smalanningar vid Abo Akademi fram till år 1807 : biografiska anteckningar. - Stockholm, s. - (Småländska hembygdsböcker ; 18)

27 268 Wittberg, I. : Bergsskolan i Fil ipstad : elever : lärare / utg. av Föreningen Bergskamraterna ; Ivar Wittberg, Harald Silvander. - Filipstad, s. : i ll. 269 Vaxjö Högre Allmänna Läroverk: Lärare och studenter vid Vaxjö Högre m n n a Läroverk åren : kortfattad biografi / utg. av Växjöstudenternas Förbund. - Vaxjö, s. : ill. 270 Orebro Missionsskola: Orebro Missionsskola : minnesskrift ~rträttsaml ing jämte kortfattade biograf i ska uppgifter över lä- rare och el ever / red. : Jo.hn Magnusson Urebro, s. : i Ustra Real : Högre Allmänna Läroverket å Ustermalm Stockholm, s. : i l l. - (Sveriges studenter ; 7a) års Västeråsstudenter : en minnesskrift. - Vasteras, s. 5T1. SPRAKVETENSKAPSFIAN, UVERSATTARE 273 Förteckning över yrkesverksamma Översättare till eller fran svenska språket, ans1 utna till Sveriges Författarförbunds översättarsektion l/. - Stockholm, 1975 (1975/1976)-. Fortsätter: Uversättarsektionen inom Sveriges Författarförbund 274 Uversättarsektionen inom Sveriges Författarförbund //. - Stockholm, 3972 ( ö orts att er : Med1 emsförteckni ng / Svenska Oversättarförbundet 275 Medlemsförteckning / Svenska Oversattarförbundet //. - Stockholm, Nordiskt namnforskarregister 1973 / red. av Thorsten Andersson och Eva Brylla. - Uppsala, s. - (NORNA-rapporter ; 2) 277 Nordiskt namnforskarregister 1975 / red. av Allan Rostvik och Eva Brylla. - Uppsala, 1975, - 34 s. - (NORNA-rapporter ; 7)

28 FURFATTARE m fl Pledlemsförteckning / Föreningen för Vastgötalitteratur //. - Göteborg, bledlemsförteckning för Sveriges Författarförbund //. - Stockholm, Fortsätter: Medlemsförteckning / Sveriges Författareförening Medlemsförteckning / Sveriges Författareförening //. - Stockholm, Utkom vartannat år. De skriver för barn : porträtt av tolv svenska barnboksförfattare / - red. : Carl -Agnar Lövgren. - Lund, s. : i l l. - (Btj-serien ; 64 1 De skriver för ungdom : porträtt av svenska ungdomsförfattare / red.: -- Carl-Agnar Lövgren. - Lund. D. 1 :.A-L s. : ill. - (Btj-serien ; 68) D. 2 : M-U s. : i11. - (Btj-serien ; 70), Litteraturlexikon : svensk litteratur under 100 år : 1500 författare : 7300 litteraturtermer. - Stockholm, s. Med1 emsförteckni ngar för Sveriges författarorgani sationer / red. av Karl Otto Lamore. - Stockholm, s. Norrländska 1900-talsförfattare u en litteraturvagledning. - Sundsvall, 19/ s. - (Norrlandsförbundet/Norrl. Författarsal l skapet)!svenskt författarlexi kon : biobi bl ioqraf - i sk ha~bbok till Sveriges moderna litteratur. - Stockholm. D. 1 : / utarb. av Bengt Ahlén ; under medverkan av Carl-Thore Fries. A-L s. : i?l. M-U S : i11. Register s. D. 2 : / utarb. av Bengt Ahlén s. : ill. D. 3 : / av Bengt Ahlen ; red. : Agneta Ahlén i samarbete med Carl-Thore Fries s. : il1. Register / red. : Agneta Ahlén i samarbete med Carl-Thore Fries S. D. 4 : / utarb. av Paul Harnesk ; under medverkan av Bengt Lundblad och Lisbet Höök s. : ill. D. 5 : / utarb. av Bengt Lundblad ; under medverkan av Edvard Söderlund, Torsten Lönegren s. : i ll- D. 6 : / utarb. av Bengt Lundblad och Torsten Lönegren s. : ill. 27

29 287 Svenskt l i tteraturlexi kon. - Lund, s. 2. utvidgade uppl s. Lin-c. i ARKITEKTER, KONSTHANTVERKARE, KONSTNITRER, MUSIKER, SKADESPELARE m fl 288 Anslutna / Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyra, STIM u.p.a. //. - Stockholm, Från A till U // : SJR:s medlemsmatri kel / Svenska Jazzri ksförbundet. - m y, 1972 (1972/1973)-. Fortsätter: Medlemsmatrikel / Svenska Jazzriksförbundet 290 Medlemsmatri kel / Svenska Jazzri ksförbundet /l. - Stockholm, ( ). Fortsätter: Medlemsmatrikel / Svenska Jazzklubbarnas Riksförbund 291 Medlemsmatri kel / Svenska Jazzklubbarnas Riksförbund //. - Stockholm, ( ). 292 Förteckning över Svenska Konstnärernas Förenings ledamöter /I. - Stockhtolm, 1906, Förteckning över Sveriges kyrkomusiker // : matrikel över medlemmarna i Kyrkornusi kernas Riksförbund / utg. av KMR. - Stockholm, Fortsätter: Matri kel / Kyrkomusikernas Riksförbund 294 k:onstnarskl ubbens l edamotsförteckning och stadga //. - Stockholm, Flatrikel / Föreningen Svenska Tonsättare //. - Stockholm, f'ortsatter: Medlemsförteckning / Föreningen Svenska Tonsättare 296. Piledlemsförteckning / Föreningen Svenska Tonsättare //. - Stockholm, Flatri kel / Grafiska Sal lskapet /j : sammu:., lb::" :ng av svenska konstgrai'iker. - Stockholm, Matri kel / Göteborgs Konstnarskl~ibb //. - Göteborg, Matrikel / Kungl. Musi kaliska Akademien //. - Stockholm, f-ortsatter: Matri kel / Kungl. Musi kal i ska Akademien med Musi khögskol an 300 Matrikel / Kungl. Musi kaliska Akademien med Musikhögskolan //. - Stockl?olm,7969 (1 969/1970) (1 970/1971).

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper 1 Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper Paul Wilstadius (1905-1978) Tandläkare i Lund. Fil. hedersdr vid Lunds universitet.

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till LOPPIS-BÖCKER (listan utskriven LOPPIS 2015-04-08/BP) BÖCKER Pris Boktitel Författare Sort Sidor Årgång 10 kr 1896 års män i ord och bild inb,sliten1141 1946 20 kr Amerikaminnen-Berättelser i utvandrartid

Läs mer

Historik nationalbibliografin

Historik nationalbibliografin Historik nationalbibliografin Monografier 1953 2003 Svensk bokförteckning = The Swedish National Bibliography. Stockholm: Svensk bokhandel, 1954 2004. ISSN 0039 6443 Svensk bokförteckning (SvB) var en

Läs mer

5 kr Kulturpersonligheter från Falkenbergs Kommun Skantze, Anna häfte 23 1988 2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För.

5 kr Kulturpersonligheter från Falkenbergs Kommun Skantze, Anna häfte 23 1988 2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. LOPPIS-BÖCKER (listan utskriven LOPPIS 2015-10-22/BP) BÖCKER Pris Boktitel Författare Sort Sidor Årgång 10 kr 1896 års män i ord och bild inb,sliten1141 1946 10 kr Arkiv i Halland Olsson. Sven Olof häftad

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram

Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram Rödmarkerade tidningar finns dock på mikrofilm Aftonbladet 1866-1868, 1870-1877, 1879-1880,

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 INLEDNING Immigrant-Institutet, som grundades 1973 i Stockholm, är en ideell förening

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Svenska lantbruksmöten 1844-1970

Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Databasens innehåll Databasen Svenska lantbruksmöten och lantbruksutställningar 1844-1970 syftar till att bibliografiskt redovisa den omfattande tryckutgivning som skett

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet äm REGERINGSKANSLIET Remiss 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Karin Sparrman Telefon 08-405 38 11 Genomförande av industriutsläppsdirektivet Det remitterade materialet

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

F4 i Ljungbyhed

F4 i Ljungbyhed F4 i Ljungbyhed 2007-03-11 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk x 5 4 3 5 2 5 4 6 34/31 9 60+30=90:- 2 Per-Olof Heddin Klippans Pk x 3 4 2 3 6 3 5 5 31/26 7 20+10=30:- 3 Mikael Nilsson

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

BI SYD. Bakgrund och förklaringar

BI SYD. Bakgrund och förklaringar BI SYD Bakgrund och förklaringar BI SYD (Business Intelligence Syd) är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna Destination Småland AB, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar Län, Region

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

36. Uppslagsverk m.m.

36. Uppslagsverk m.m. 1 36. Uppslagsverk m.m. Titel Författare/utgivare Område Krigsarkivets beståndsöversikt. - Förord och inledning till del 1-2. Band 1:1 1987 Centrala myndigheter. - Rättegångshandlingar. Kommit- Band 1:2

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Ku2016/01696/DISK

Ku2016/01696/DISK Remiss 2016-09-22 Ku2016/01696/DISK Kulturdepartementet Remiss av betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism Remissinstanser: 1. Justitieombudsmannen 2. Justitiekanslern 3. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

HELGE NELSONS SAMLING Förteckning

HELGE NELSONS SAMLING Förteckning Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Bengt Werner, 1997 HELGE NELSONS SAMLING Förteckning Helge Nelson (1882 1966) Professor i geografi vid Lunds universitet 1916 1947. Inspektor för Västgöta

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2012-31.03.2012 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 62 62 Vårdförbundet 22 22 Dagens Medicin 14 14 Landskrona Posten 13 13 Helsingborgs

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2013-31.03.2013 Källa 03/13 Totalt Vårdfokus 46 46 Vårdförbundet 18 18 Tidningarnas Telegrambyrå 16 16 Skånska Dagbladet 16 16 Skånska Dagbladet

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

Antal anvisningar och aktuell måluppfyllelse 2017 t o m vecka 3

Antal anvisningar och aktuell måluppfyllelse 2017 t o m vecka 3 Antal anvisningar och aktuell måluppfyllelse 2017 t o m vecka 3 Kommun Måluppfyllelse Andel (promille) Folkmängd 2015-12-31 Antal anvisade under året Rank ALE 107% 3,46 28 862 1 146 ARVIDSJAUR 140% 1,45

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Övergång mellan utbildningar

Övergång mellan utbildningar Övergång mellan utbildningar Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Det var idrott naturligtvis! Karin, 46 år Det roligaste är matte och syslöjd. Fast matte är min favorit. Sara, 12 år Tyska var roligast

Läs mer