SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sammanträdesdatum (34) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, SR Gräsö, kl Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Inger Modig Lind, kommunjurist/sekr kommunstyrelsen Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Widén-Berggren (S) och Anna-Lena Söderblom (M) Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Inger Modig Lind Ordförande Justerande Justerande.... Jacob Spangenberg (C) Margareta Widén Berggren (S), Margareta Widén Berggren (S), Anna-Lena Söderblom (M) , Jonas Svensson (S), 187 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Östhammars kommun Underskrift.. Inger Modig Lind Utdragsbestyrkande

2 (34) 185 Dnr 2008KS048 Dpl 383 Projektet (Roden Multi Arena) Lägesrapport Projektledare för Multiarenan Katharina Lundgren föredrar ärendet. Slutrapport Roden Multiarena daterad inlämnas på sammanträdet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av och tackar för informationen. Katharina Lundgren inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde , klockan 08:15 för en presentation i ärendet. I ärendet yttrar sig Margareta Widén Berggren (S), Lars Holmgren (BOA) och Christina Carlsson (KD) Kommunstyrelsen tackar för redovisningen av slutrapporten Roden Multi Arena. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att bereda förslaget till ny Multi Arena som presenteras i slutrapporten vidare. Kommunstyrelsen redovisar ett förslag till fortsatt process i ärendet i januari Dnr 2011KS001 Dpl 904 Dnr 2009KS395 Dpl 901 Stockholm Business Alliance (SBA) Information Kommunfullmäktige beslutade , 123 att Östhammars kommun ansluter sig till Stockholm Business Alliance under ett år med avsikt till en eventuell förlängning av en femårsperiod.

3 (34) Bengt Paulson, SBA och Ulf Andersson informerar kommunstyrelsen om medlemskapet i SBA. I ärendet yttrar sig Jacob Spangenberg (C) och Allan Kruukka (M). Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 187 Dnr 2011KS375 Dpl 902 Visit Roslagen AB Namnbyte, nyemission Visit Östhammar AB bildades 2010 som ett samarbetsbolag mellan Östhammars kommun och näringslivet. Östhammars kommun äger 910 aktieposter om 10 aktie var (30 %) och näringslivet äger 1620 aktieposter (70 %). Styrelsen i Visit Östhammar AB har som mål för Roslagen att vara en av Sveriges fem mest attraktiva destinationer. För att uppnå detta mål föreslår styrelsen att bilda ett gemensamt destinationsbolag med Norrtälje, Österåker och Vaxholms kommuner, i samarbete med näringslivet i dessa kommuner. Detta nya destinationsbolag föreslås heta Visit Roslagen AB. För att bereda kommunerna och näringslivet i Norrtälje, Österåker och Vaxholm att bli ägare i bolaget föreslår styrelsen en nyemission av lägst 2430 och högst 9720 aktier. Jacob Spangenberg (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Kommunchef Sten Huhta föredrar ärendet. Skrivelse daterad lämnas på sammanträdet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra bolagsnamnet till Visit Roslagen AB och acceptera nyemissionen enligt styrelsens förslag.

4 (34) Jacob Spangenberg (C) deltar inte i handläggningen av ärendet pga. jäv. Näringslivschef Ulf Andersson inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde. I ärendet yttrar sig Christina Carlsson (KD) och Anna-Lena Söderblom (M). Kommunstyrelsens förslag Namnbyte från Visit Östhammar AB till Visit Roslagen AB accepteras. Nyemission accepteras i enlighet med förslag från bolagets styrelse. Jacob Spangenberg (C) deltar inte i handläggningen av ärendet pga. jäv. 188 Dnr 2011KS103 Dpl 042 Mervärdesprogrammet Redovisning/status I början av maj 2009 antog kommunstyrelsen ett förslag till organisation för arbetet med mervärden. En dryg månad senare tillkännagav SKB att platsen man valt för slutförvaret var Forsmark. Mervärdesarbetet har aktualiserats i både Oskarshamn och Östhammar. Kommunstyrelsen antog 30/ organisation för arbetet med mervärden mervärdesprogrammet. Näringslivschef Ulf Andersson föredrar ärendet. Verksamhetsberättelse 2010 för mervärdesverksamheten i Östhammars kommun, daterad inlämnas på sammanträdet. Arbetsutskottets beslut Informationen anmäls till kommunstyrelsen.

5 (34) Kommunchef Sten Huhta och näringslivschef Ulf Andersson informerar i ärendet. Kommunstyrelsen har tagit del av information. 189 Dnr 2011KS001 Dpl 904 Information från slutförvarsenheten Marie Berggren informerar från slutförvarsenheten. Kommunstyrelsen har tagit del av slutförvarsenhetens rapport gällande perioden Dnr 2011KS362 Dpl 041 Ansökan om medel från kärnavfallsfonden Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) meddelade i juni 2009 att de anser att den bästa undersökta platsen för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige är Forsmark i Östhammars kommun. SKB lämnade in tillståndsansökan till miljödomstolen (MD) och strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 16 mars Med anledning av det har kommunens arbete med att granska och informera om det fortlöpande arbetet intensifierats. Den första sk kompletteringsrundan eller motsvarande hos båda instanserna har påbörjats under 2011 och remisstiden kommer att löpa fram till våren 2012 då myndigheterna själva plus eventuella remissinstanser ges möjlighet att framföra synpunkter om tillståndansökan behöver kompletteras i något väsentligt. Östhammars kommun är en av remissinstanserna och kommer agera därefter med intensivt granskningsarbete såväl inom den egna organisationen som med hjälp av externa experter.

6 (34) Dessutom ser kommunen framför sig att det behövs mycket information ut till allmänheten om vad vi står inför och hur processen nu går vidare. Uppdraget innebär utbildningsinsatser, informationsinsatser och samverkan för att kunna hantera tillståndsansökan och i förlängningen det kommunala vetot. Det gäller att hitta former för delaktighet i frågan i skolan, hos ideella organisationer, grannkommuner och hos våra egna anställda och lokalpolitiker som representerar ett stort nätverk in i allmänheten. Granskningsorganisationens plats på den kommunala webben: har utvecklas ytterligare under 2011 och slutförvarsenheten kommer ständigt att arbeta med att utöka tillgängligheten och funktionerna på densamma. Granskningsorganisationen kommer under 2012 att medverka i två europeiska projekt InsoteC och Modern, där vi i den förstnämnda har en plats i Stakeholder Reflection Group och vi i den senare har en aktiv roll i funderingar om hur ett framtida övervakningssystem ska kunna utformas utifrån vilket perspektiv som kommuninnevånarna kan ha på detta. Det internationella intresset är påtagligt och kommunen själv har ett intresse av att utbyta närmare erfarenheter med exempelvis Finland, Frankrike och England i kommuner eller regioner som har kommit olika långt i slutförvarsfrågan. SKB:s planerade utbyggnad av SFR kommer också att hanteras inom befintlig organisation. De första samråden har hållits under 2011 och vi vet idag inte hur mycket jobb det kan medföra under Slutförvarsenheten har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2012 (bilaga 1), med tillhörande preliminär budget 2012 (bilaga 2) som bifogas. Ansökan om medel från kärnavfallsfonden för 2012 ska vara Strålsäkerhetsmyndigheten tillhanda senast den 1 oktober Enhetschef Marie Berggren föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott inbjuder Strålsäkerhetsmyndighetens Generaldirektör Ann-Louise Eksborg och dess chef för enheten för finansiell kontroll, Björn Hedberg till en dialog angående kommunernas användning av medel ur kärnavfallsfonden.

7 (34) Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planerad verksamhet för 2012 för kommunens arbete med slutförvar Östhammars kommun ansöker om totalt Skr ur kärnavfallsfonden för 2012 års verksamhet avseende granskning och information om slutförvar i Östhammars kommun, varav Skr från Strålsäkerhetsmyndigheten och Skr från Miljödepartementet Planerad verksamhet för 2012 för kommunens arbete med slutförvar godkänns. Östhammars kommun ansöker om totalt Skr ur kärnavfallsfonden för 2012 års verksamhet avseende granskning och information om slutförvar i Östhammars kommun, varav Skr från Strålsäkerhetsmyndigheten och Skr från Miljödepartementet 191 Dnr 2011KS368 Dpl 409 Information Dannemora Mineral AB och Hargs Hamn AB Representanter från Dannemora Mineral AB besöker arbetsutskottet. Information ges om läget med malmtransport. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av och tackar för informationen. Representanter från Dannemora Mineral AB inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde , klockan 09:30.

8 (34) Staffan Bennerdt, Vd Dannemora Mineral AB, Kjell Klippmark, Vd Dannemora Magnetit AB och gruvchef samt Håkan Nilsson, Vd Hargs Hamn AB besöker kommunstyrelsen för information om malmtransporter från Dannemora. I ärendet yttrar sig Christina Carlsson (KD) och Allan Kruukka (M). Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och tackar för densamma. 192 Dnr 2011KS001 Dpl 904 Information om medlemskap i Regionförbundet Jacob Spangenberg (C) informerar om: Arbete med en ny regional utvecklingsstrategi, RUS Margareta Widén Berggren (S) informerar om: Extra inkallad trafikberedning Ny kollektivtrafikberedning, buss, tåg, anropsstyrd trafik, skolskjutstrafik I informationen yttrar sig Allan Kruukka (M) och Christina Carlsson (KD). Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

9 (34) 193 Dnr 2011KS099 Dpl 041 Preliminär budget 2012 Nya budgetförutsättningar/budgetram Preliminär resultatbudget 2012 och preliminär flerårsplan resultatbudget , daterat lämnas på sammanträdet. Ekonomichef Per Engström föredrar ärendet Arbetsutskottets förslag Preliminär resultatbudget 2012 och preliminär flerårsplan resultatbudget , daterat antas Ärendet utgår och behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i september och kommunstyrelsen den 13 september. Skatte- och bidragsprognos , preliminär resultatbudget 2012 och preliminär flerårsplan resultatbudget , daterat lämnas på sammanträdet. Ekonomichef Per Engström föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen. Ärendet återupptas vid arbetsutskottets sammanträde Preliminär befolkningsstatistik, skatte- och bidragsprognos , förslag till preliminär budget 2012 och flerårsplan , preliminär resultatbudget 2012, preliminär flerårsplan resultatbudget , preliminär investeringsbudget (finansieringsutrymme) 2012, plan lämnas på sammanträdet. Arbetsutskottets beslut Preliminär befolkningsstatistik, skatte- och bidragsprognos , förslag till preliminär budget 2012 och flerårsplan , preliminär resultatbudget 2012, preliminär flerårsplan resultatbudget , preliminär investeringsbudget (finansieringsutrymme) 2012, plan överlämnas till kommunstyrelsen.

10 (34) Kommunchef Sten Huhta, Peter Nyberg och ekonomichef Per Engström får i uppdrag att utreda långsiktiga effektiviseringar inom såväl kommunstyrelsens förvaltningar som den övriga förvaltningsorganisationen, för att långsiktigt trygga finansieringen av välfärdstjänsterna. Fokus ska riktas mot administrativa processer, rutiner och organisation. Ekonomichef Per Engström föredrar ärendet. I ärendet yttrar sig Allan Kruukka (M), Lennart Owenius (M), Margareta Widén Berggren (S) och Kerstin Björck Jansson (C). En första avrapportering av ärendet ska ske på kommunstyrelsens sammanträde den 21 november Kommunstyrelsen antar preliminär resultatbudget 2012 och preliminär flerårsplan resultatbudget daterad Ärendet behandlas på kommunstyrelsen 21 november 2011 och på kommunfullmäktige 6 december Dnr 2011KS224 Dpl 900 Remiss Betänkandet Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Utjämningskommittén.08 har haft i uppdrag att utvärdera och Utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning samt vid behov föreslå förändringar. Förändringarna föreslås införas från 2013 bortsett från det förslag om en höjd garantinivå för landstingen som kommittén i en särskild skrivelse till Finansdepartementet (december 2010) förslagit ska införas 2012 i anledning av den nya kollektivtrafiklagen. Remissvar ska ha kommit in till Finansdepartementet senast 15 september 2011.

11 (34) Föreligger yttrande från ekonomikontoret daterat Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen tillstyrker kommunalekonomiska beredningens synpunkter som framförs i remissunderlaget med beaktande av redovisade synpunkter i yttrandet, daterat Östhammars kommun lämnar följande yttrande över remissen: Kommunstyrelsen tillstyrker kommunalekonomiska beredningens synpunkter som framförs i remissunderlaget med beaktande av redovisade synpunkter i yttrandet, daterat (Bilaga 1). 195 Dnr 2011KS377 Dpl 901 Brottsförebyggande rådet i Östhammars kommun (BRÅ) Handlingsplan för minskat alkoholmissbruk hos ungdomar Närpolischef Olle Rehn och drogsamordnare Frida Hansson inbjuds till kommunstyrelsen och informerar kommunstyrelsen om situationen i Östhammars kommun. I ärendet yttrar sig Kerstin Björck Jansson (C), Margareta Widén Berggren (S), Lars O Holmgren (BOA), Lisa Landberg (C) och Christina Carlsson (KD). Samordnare för drogförebyggande arbete Frida Hansson ges i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för minskat alkoholmissbruk hos ungdomar i samråd med BRÅ att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 21 november 2011.

12 (34) 196 Dnr 2011KS255 Dpl 001 Ny organisation för kansliet, serviceenheten samt överflyttade verksamheter från fritidskontoret Antagande Förslag till ny organisation för kansliet, serviceenheten samt överflyttade verksamheter från fritidskontoret, daterat föreligger. Administrativ chef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar föreliggande organisationsförslag, daterat Konsumentrådgivningens verksamhet överförs till Tillväxtkontoret. I ärendet yttrar sig Kerstin Björck Jansson (C), Margareta Widén Berggren (S), Lisa Landberg (C) och Anna-Lena Söderblom (M). Föreliggande förslag till organisation för kansliet, serviceenheten samt överflyttade verksamheter från fritidskontoret daterat antages att gälla fr.o.m. 1 oktober (Bilaga 2). Konsumentrådgivningens verksamhet överförs till Tillväxtkontoret. 197 Dnr 2011KS354 Dpl 022 Förändring av tjänsten som handikappkonsulent Antagande Förslag till förändring av tjänsten som handikappkonsulent, daterat föreligger.

13 (34) Förslag på ny organisation Värdskap och Service (Vår kundtjänst) ansvarar för att lotsa personer till rätt instans. Detta är den naturliga vägen in i kommunen och är den väg som har störst tillgänglighet. HSO, svarar för uppdatering och utveckling av Tillgänglighetsguiden, foldern Om du mår psykiskt dåligt samt prova på aktiviteter. En Överenskommelse upprättas och HSO erhåller ett årligt verksamhetsstöd på 1,5 basbelopp. (Bilaga) Taltidning och Lättläst administreras av kansliet. Folkhälsogruppen inom kansliet, övertar övriga aktiviteter, Omvärldsanalys, Tillgänglighetsrapport, beredande för KHR/KPR. Överföra motsvarande 35 % tjänst till Folkhälsogruppen. Administrativ chef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag på ny organisation. Administrativa chefen för kansliet får i uppdrag att upprätta en överenskommelse med HSO. Överenskommelsen ska vara för ett för ett år i taget och följas upp, utvärderas samt rapporteras till kommunstyrelsen senast september Följande organisation antages att gälla: Värdskap och Service (Vår kundtjänst) ansvarar för att lotsa personer till rätt instans. Detta är den naturliga vägen in i kommunen och är den väg som har störst tillgänglighet. HSO, svarar för uppdatering och utveckling av Tillgänglighetsguiden, foldern Om du mår psykiskt dåligt samt prova på aktiviteter. En Överenskommelse upprättas och HSO erhåller ett årligt verksamhetsstöd på 1,5 basbelopp. (Bilaga 3). Taltidning och Lättläst administreras av kansliet. Folkhälsogruppen inom kansliet, övertar övriga aktiviteter, Omvärldsanalys, Tillgänglighetsrapport, beredande för KHR/KPR. Överföra motsvarande 35 % tjänst till Folkhälsogruppen

14 (34) Administrativa chefen för kansliet får i uppdrag att upprätta en överenskommelse med HSO. Överenskommelsen ska vara för ett för ett år i taget och följas upp, utvärderas samt rapporteras till kommunstyrelsen senast september Bertil Alm (C) deltar inte i handläggning av ärendet pga. jäv. 198 Dnr 2011KS357 Dpl 950 Ungdomsjobb, ett steg på vägen mot etablering på arbetsmarknaden Inrättande Östhammars kommun genomförde under 2010 ett program med ungdomsjobb. 15 ungdomar erbjöds arbete under 6 månader i den kommunala organisationen. Syftet var, fler jobb för unga ökat intresse för kommunsektorn, på sikt få fler sökande till svårrekryterade områden, från bidrag till arbete stärka arbetslinjen. Administrativ chef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Östhammars kommun inrättar 5 ungdomsjobb under hösten 2011 Anställningen följer gällande kollektivavtal Anställningen omfattar 6 månader Programmet finansieras inom ramen för sysselsättningsbefrämjande åtgärder Ansvar 11421, samt inom ramen för mottagande av nyanlända flyktingar Ansvar Östhammars kommun inrättar 5 ungdomsjobb under hösten Anställningen följer gällande kollektivavtal. Anställningen omfattar 6 månader. Programmet finansieras inom ramen för sysselsättningsbefrämjande åtgärder Ansvar 11421, samt inom ramen för mottagande av nyanlända flyktingar Ansvar

15 (34) 199 Dnr 2011KS378 Dpl 615 Svar med anledning av skolinspektionens beslut, våren 2011 Föreligger svar till skolinspektionen avseende såväl skolbeslut som kommunbeslut daterat Skolinspektionen har i tillsynen identifierat brister som behöver åtgärdas. Skolinspektionen kommer, senast fyra månader (förlängt till 25/9) efter att beslutet meddelats, att följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet. Arbetsmarknadschef Peter Nyberg föredrar ärendet. Kommunstyrelsen svarar skolinspektionen i enlighet med skrivelse daterad (Bilaga 4). Sanne Eriksson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet pga. jäv. 200 Dnr 2011KS379 Dpl 901 Krutudden Event förstudie Representanter inbjuds till arbetsutskottet för en presentation av förstudieresultatet för Krutudden. Förstudie Krutudden Event, daterad lämnas på sammanträdet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av och tackar för informationen. Representanterna inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde , klockan 13:00 för en presentation i ärendet.

16 (34) Kommunstyrelsen har att ta ställning i följande frågor Kan kommunen tänka sig att upplåta marken för Krutudden Event projektet? Är kommunen intresserad av att delta som ägare i den juridiska personen för driften av den blivande anläggningen? Om intresse finns, då som ensamägare eller i allians med någon förening(ar)? Kan kommunen tänka sig att budgetera och bygga toaletter och förråd för Krutudden Event? Kan kommunen tänka sig att budgetera för en halvtidsprojektledare under det kommande budgetåret? Sven Jönsson informerar kommunstyrelsen om projektet. I ärendet yttrar sig Ingvar Skönstrand (S), Margareta Widén Berggren (S), Christina Carlsson (KD), Allan Kruukka (M) och Sanne Eriksson (S). Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att bereda de frågor som ställts i förstudien. Kommunstyrelsen tar upp ärendet för beslut senast 21 november Dnr 2011KS017 Dpl 901 Östhammars kommuns möjlighet att bli Millenniekommun Sveriges kommuner och landsting, SKL, SKL international och SIDA har startat ett treårigt projekt vars mål är att få 100 svenska kommuner att bli utnämnda till s.k. Millenniekommun. Att bli en Millenniekommun kan ses som en del av kommunens hållbarhetsarbete. Man skapar ett sammanhang där mycket som redan görs i dag får en gemensam inriktning och sammanhang ur ett ekologiskt, socialt, och ekonomiskt perspektiv. Stefan Edelsvärd, internationell samordnare föredrar ärendet för kommunstyrelsen.

17 (34) Kommunchef Sten Huhta ges i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till kommunstyrelsens sammanträde i maj för beslut på kommunfullmäktiges sammanträde i juni, innebärande att få rätt att kalla Östhammars kommun Millenniekommun. Projektplan Millenniemålsprojektet föreligger. Klimat- och energistrateg Marcus Jakobson föredrar ärendet. Miljösakkunnig Camilla Andersson medverkar. Arbetsutskottets beslut Internationell samordnare Stefan Edelsvärd, klimat- och energistrateg Marcus Jakobson och miljösakkunnig Camilla Andersson inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde för att informera i ärendet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen ansöker om att Östhammars kommun får bli millenniekommun i enlighet med föreliggande projektplan. Stefan Edelsvärd, Marcus Jacobsson och Camilla Andersson föredrar ärendet för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige ställer sig bakom arbetet med FN:s milleniemål enligt projektplanen och Östhammars kommun deklarerar sig som Milleniekommun vid kommunfullmäktiges möte den 27 september 2011.

18 (34) 202 Dnr 2008KS514 Dpl 313 Dnr 2011SBN0251 Dpl 313 Detaljplan för del av fastigheten Snesslinge 12:7, Börstil, Östhammars kommun/antagande Detaljplanen har utgjort underlag för samråd och utställning under 2010 och Utlåtande daterat den 16 maj 2011 föreligger. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden ansluter sig till utlåtande daterat den 16 maj Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplan för Snesslinge 12:7 i Östhammars kommun, Uppsala län, upprättad den 17 september 2010, reviderad den 16 maj 2011 samt föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget med undantag för den i planförslaget föreslagna ytan för bryggor och båthus. Planchef Christian Blomberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen. Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande detaljplan för del av fastigheten Snesslinge 12:7, Börstil, Östhammars kommun, Uppsala län. Kommunstyrelsens förslag Föreliggande förslag till detaljplan för del av fastigheten Snesslinge 12:7, Börstil, Östhammars kommun, Uppsala län godkännes och antages.

19 (34) 203 Dnr 2010KS242 Dpl 313 Dnr 2011SBN0568 Dpl 313 Detaljplan för bebyggelse i Kristinelund Fastigheterna Gammelbyn 1:70 och 76:1 mfl. Östhammars kommun, Uppsala län/samråd Samrådstid: 15 augusti till och med 5 september 2011 Detaljplanen berör i huvudsak ett område som idag utgörs av ett skogsområde med gång- och cykelvägar. För huvuddelen av området finns idag ingen gällande detaljplan. Planområdet sträcker sig dock in i del av ett antal omkringliggande planer, främst där infarter planeras i området. Syftet med planen är att skapa möjlighet för vård- och omsorgsboende samt trygghetsboenden. Boenden som inom Östhammar måste utvecklas för att uppfylla framtidens behov av kvantitet och krav på kvalitet. Syftet med planen är också att bevara en stor del av skogsområdet så att det även fortsättningsvis kan utnyttjas av Kristinelundsskolan, vård- och omsorgsboendet samt kommunens invånare. Synpunkter ska lämnas skriftligen innan samrådstidens slut till Samhällsbyggnadsnämnden i Östhammar. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen har ingen erinran på föreliggande detaljplan för bebyggelse i Kristinelund, fastigheterna Gammelbyn 1:70 och 76:1 mfl. Östhammars kommun, Uppsala län. Planchef Christian Blomberg föredrar ärendet. I ärendet yttrar sig Kerstin Björck Jansson (C), Margareta Widén Berggren (S), Ann-Charlotte Grehn (S) och Christina Carlsson (KD). Kommunstyrelsen har ingen erinran på föreliggande detaljplan för bebyggelse i Kristinelund, fastigheterna Gammelbyn 1:70 och 76:1 mfl. Östhammars kommun, Uppsala län.

20 (34) 204 Dnr 2011KS328 Dpl 273 Bostadsrättslägenhet , HSB Ettan Försäljning Tekniska kontoret har lämnat ut bostadsrättslägenhet nr Brf HSB Ettan, Östhammar, till försäljning genom mäklare. Lägenhetens omfattning och adress: Ett rum och kök om 44 m 2 Klackskärsgatan 2 C, Östhammar. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bostadsrättslägenheten nr i Bostadsrättsföreningen Ettan 351 HSB överlåts för kr enligt bifogat förslag till köpeavtal. Kommunstyrelsens förslag Bostadsrättslägenheten nr i Bostadsrättsföreningen Ettan 351 HSB överlåtes för kr enligt bifogat förslag till köpeavtal. 205 Dnr 2008KS308 Dpl 216 Marma 1:67 och 1:44 Fastighetsreglering ICA Fastigheter Sverige AB, ägare till Marma 1:44 önskar förvärva del av Marma 1:67 enligt A och B på bifogad karta. Planarbete pågår. Tekniska nämnden har i 5/09 tillstyrkt ICA:s ansökan om förvärv av område A. Adresskarta bifogas. Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen tillstyrker ICA:s ansökan om förvärv av område A enligt bifogad adresskarta.

21 (34) I ärendet yttrar sig Jacob Spangenberg (C), Gunilla Delwall (M), Jonas Svensson (S), Arno Unge (MP), Tomas Bendiksen (S), Christina Carlsson (KD), Anna-Lena Söderblom (M), Margareta Widén-Berggren (S), Sune Pettersson (M) och Bertil Alm (C) En överlåtelse av område B enligt föreliggande kartområde är ej aktuellt. (Bilaga 1). Avseende en eventuell överlåtelse av område A återremitteras ärendet till tekniska nämnden och byggnadsnämnden för inhämtande av ytterligare synpunkter/kunskap i ärendet. Skrivelse från tekniska kontoret daterad föreligger. Arbetsutskottets förslag Fastighetsreglering berörande fastigheterna Marma 1:67, Östhammars kommun och Marma 1:44, ICA Fastigheter AB genomförs enligt föreliggande avtal. Fastighetsreglering berörande fastigheterna Marma 1:67, Östhammars kommun och Marma 1:44, ICA Fastigheter AB genomförs enligt föreliggande avtal. (Bilaga 5). 206 Dnr 2011KS329 Dpl 273 Bostadsrättslägenhet nr 46 Brf Garvaren Försäljning Tekniska kontoret har lämnat ut bostadsrättslägenhet nr 46 i Brf Garvaren, Östhammar, till försäljning genom mäklare. Lägenhetens omfattning och adress: Ett rum och kök om 39 m 2 Engelbrektsgatan 1 D, Östhammar.

22 (34) Köpeavtal, överlåtelse bostadsrätt, daterat inlämnas på sammanträde. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta bostadsrättslägenheten nr 46 i Bostadsrättsföreningen Garvaren för kronor. Kommunstyrelsens förslag Bostadsrättslägenheten nr 46 i Bostadsrättsföreningen Garvaren överlåtes för kronor enligt bifogat förslag till köpeavtal. 207 Dnr 2011KS356 Dpl 216 Hargshamn 2:1, del av Försäljning Ägarna till fastigheten Hargshamn 2:92 ansöker om att få köpa del av kommunens fastighet Hargshamn 2:1. Området är naturmark enligt gällande detaljplan, men arbete med ny detaljplan pågar. Tekniska kontoret har inget att erinra emot att sälja önskat område. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen överlåter del av fastigheten Hargshamn 2:1 till ägarna av fastigheten Hargshamn 2:92. Kommunstyrelsen överlåter del av fastigheten Hargshamn 2:1 till ägarna av fastigheten Hargshamn 2:92 enligt gällande taxa.

23 (34) 208 Dnr 2011KS360 Dpl 002 Delegationsordning, Östhammars kommuns kommunstyrelse/antagande Delegationsordningen för Östhammars kommuns kommunstyrelse har reviderats. Ändringar och tillägg är markerade med kursiv stil. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar föreliggande delegationsordning för Östhammars kommuns kommunstyrelse daterad Kommunstyrelsen antar föreliggande delegationsordning för Östhammars kommuns kommunstyrelse daterad (Bilaga 6). 209 Dnr 2011KS336 Dpl 171 Utrustning av nätanslutna brandvarnare i småhus Förbundsdirektionen, Räddningstjänsten Norduppland har beslutat föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att vid framtida byggnationer av bostadshus (småhus) ska dessa utrustas med nätanslutna brandvarnare som vid behov även är seriekopplade (bilaga 1). Direktionens beslut Direktionen beslutade att föreslå respektive kommunfullmäktige att vid framtida byggnationer av bostadshus (småhus) ska dessa utrustas med nätanslutna brandvarnare som vid behov även är seriekopplade, samt ge räddningschefen uppdraget att bereda ärendet.

24 (34) Räddningstjänsten Norduppland hemställer till kommunfullmäktige att vid all byggnation av bostadshus (småhus) ska dessa utrustas med nätanslutna brandvarnare som vid behov även är seriekopplade, samt bestämmelsen träder i kraft fr o m Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att vid all byggnation av bostadshus (småhus) ska dessa utrustas med nätanslutna brandvarnare som vid behov även är seriekopplade, samt bestämmelsen träder i kraft fr o m Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att vid all byggnation av bostadshus (småhus) ska dessa utrustas med nätanslutna brandvarnare som vid behov även är seriekopplade. Bestämmelsen träder i kraft fr o m Dnr 2011KS380 Dpl 003 Inrättande av fullmäktigeberedning i Östhammars kommun Antagande Kommunfullmäktiges presidium har i maj 2011 inbjudit till gruppledaröverläggning med bla temat att utveckla fullmäktiges arbete. Kommunfullmäktiges presidium initierade frågan om att inrätta en fullmäktigeberedning där samtliga partier är representerade med temat tillväxt under hösten 2011.

25 (34) Samtliga gruppledare tillstyrkte förslaget. Kommunfullmäktiges presidium föreslår fullmäktige att inrätta en fullmäktigeberedning med temat tillväxt. Förslag till beslut Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning, Beredning för tillväxt beredningens uppgift är att ur ett medborgarperspektiv bereda hur kommunen blir mer attraktiv för inflyttning, utveckling av befintliga företag och nyföretagande, partierna i kommunfullmäktige nominerar ledamöter till beredningen nominera ordförande i beredningen utvärdering av arbetet ska ske efter avslutat uppdrag, våren 2013 Kerstin Björck Jansson (C) föredrar ärendet. I ärendet yttrar sig Christina Carlsson (KD) och Mats Sjöborg (FP). Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning, Beredning för tillväxt Beredningens uppgift är att ur ett medborgarperspektiv bereda hur kommunen blir mer attraktiv för inflyttning, utveckling av befintliga företag och nyföretagande, Partierna i kommunfullmäktige nominerar ledamöter till beredningen som ej bör sitta i kommunstyrelsen Beredningen nominerar ordförande Kommunfullmäktige utser ordförande i beredningen Utvärdering av arbetet ska ske efter avslutat uppdrag, våren 2013

26 (34) 211 Dnr 2011KS216 Dpl 331A Lions Club Öregrund Ansökan om befrielse från bygglovsavgift Lions Club Öregrund ansöker i skrivelse om befrielse från bygglovsavgift för reklamskylt på scenbyggnad vid Västra Banken Öregrund 8:1. Fritidsnämnden avslår ansökan i beslut , 47. Ekonomikontorets yttrande daterat över ansökan föreligger. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår ansökan från Lions Club Öregrund om befrielse från bygglovsavgift. Ansökan från Lions Club Öregrund om befrielse från bygglovsavgift avslås. 212 Dnr 2011KS361 Dpl 003 Internkontrollplaner för styrelsen och kommunens nämnder Anmälan Kommunfullmäktige antog ett reglemente för internkontroll. Enligt 8 i reglementet åligger det styrelser och nämnder i Östhammars kommun att årligen anta plan för uppföljning av den interna kontrollen Kommunstyrelsen har tagit del av socialförvaltningens internkontrollplan Ärende anmäles till kommunfullmäktige. Arbetsutskottet ges i uppdrag att ansvara för att övriga nämnder inkommer med sina respektive internkontrollplaner.

27 (34) Föreligger interkontrollplaner för Kulturnämnden Tekniska nämnden Ekonomikontoret Personalkontoret Barn- och utbildningsnämnden Fritidsnämnden Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har tagit del av social-, kultur-, tekniska-, barnoch utbildnings- och fritidsnämndens samt ekonomi- och personalkontorets internkontrollplaner Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 213 Dnr 2011KS004 Dpl 911 Hargshamns utvecklingsgrupp Konfirmation av ledamöter Hargshamns utvecklingsgrupp har nya ledamöter. Kommunstyrelsen konfirmerar de nya ledamöterna i Hargs Hamns utvecklingsgrupp.

28 (34) 214 Dnr 2011KS116 Dpl 915 Svar på Medborgarförslag angående att det vid offentlig upphandling av kött ställs krav på djuruppfödningen enligt regler som följer svensk djurskyddslag och svenska smittskyddsnormer I medborgarförslaget daterat föreslås att det vid offentlig upphandling av kött ställs krav på djuruppfödningen enligt regler som följer svensk djurskyddslag och svenska smittskyddsnormer. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ekonomichef Per Engström och upphandlingsstrateg Therese Westerlund har inkommit med förslag till svar på medborgarförslaget i skrivelse Tekniska nämndens arbetsutskott ställer sig bakom ekonomikontorets förslag till svar i beslut , 80. Arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget besvaras med ekonomikontorets skrivelse daterad Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Kommunstyrelsens förslag Medborgarförslaget besvaras med ekonomikontorets skrivelse daterad Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

29 (34) 215 Dnr 2006KS537 Dpl 819 Svar på medborgarförslag angående nyttigare mat till elever I medborgarförslaget daterat föreslås att kommunfullmäktige beslutar att införa en policy för nyttigare mat i skolan. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslut Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden. Föreligger förslag till yttrande över medborgarförslaget i skrivelse daterad från barn- och utbildningskontoret. Arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget besvaras i enlighet med skrivelse daterad från barn- och utbildningskontoret. Medborgarförslaget anses härmed besvarad. _ Yrkande Jacob Spangenberg (c) yrkar att ärendet ska återremitteras. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Jacob Spangenbergs (c) yrkande. I övrigt yttrar sig Bertil Alm (c) och Anna-Lena Söderblom (m) Ärendet återremitteras. _

30 (34) Barn- och utbildningsnämndens beslut , 12 föreligger samt förslag till svar på medborgarförslaget daterat Arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget besvaras i enlighet med skrivelse, daterat Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Kommunstyrelsens förslag Medborgarförslaget besvaras i enlighet med skrivelse, daterat Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 216 Dnr 2011KS241 Dpl 93 Svar på Motion angående digital delaktighet I motion daterad ställs frågan vad Östhammars kommun avser att göra för att få alla delaktiga i den digitala utvecklingen? I ärendet yttrar sig Ingeborg Sevastik (V). Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Föreligger tjänstemannayttrande från kulturkontoret, daterat Arbetsutskottets förslag Motionen besvaras i enlighet med tjänstemannayttrande från kulturkontoret, daterat Motionen anses härmed besvarad.

31 (34) Kommunstyrelsens förslag Motionen besvaras i enlighet med tjänstemannayttrande från kulturkontoret, daterat Motionen anses härmed besvarad. 217 Dnr 2011KS001 Dpl 904 Anmälningsärenden Föreligger förteckning över anmälningsärenden nr Ds:, dagens socialförsäkring. Tidningen för dig i Försäkringskassan, nummer Fastighetsägaren. Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Mellansverige, nummer 5 augusti Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut Anmälan enligt 11 kap. 9 a miljöbalken angående anläggande av stenkista och brygga på fastighet Långalma 3:23 i Östhammars kommun Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut Anmälningspliktig vattenverksamhet samt dispens från Kallriga naturreservats föreskrifter Samhällsbyggnadsnämnden, Östhammars kommun. Angående klagomål på Öregrund Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärende nr vilka läggs till handlingarna.

32 (34) 218 Dnr 2011KS003 Dpl 002 Delegationsärenden a) Dnr 2011KS364 Dpl 054 Tilldelningsbeslut/Ramavtal serviceavtal och hantering av kommunägda sängar och sänglyftar Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbeslut avseende tilldelningsbeslut daterat gällande serviceavtal och hantering av kommunägda sängar och sänglyftar. b) Dnr 2011KS251 Dpl 054 Tilldelningsbeslut/Ramavtal kontorsmöbler, dnr Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbeslut avseende tilldelningsbeslut daterat gällande kontorsmöbler. c) Dnr 2011KS352 Dpl 053 Tilldelningsbeslut/Ramavtal kopieringspapper Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbeslut avseende tilldelningsbeslut daterat gällande kopieringspapper.

33 (34) 219 Dnr 2011KS006 Dpl 993 Delegationsbeslut/Lönebidrag 8. Gimo IF Hockey Club beviljas kommunalt bidrag för resterande 20 % av lönekostnaden avseende (1) lönebidragsanställningar under perioden Gimo IF FK beviljas kommunalt bidrag för resterande 20 % av lönekostnaden avseende (1) lönebidragsanställningar under perioden Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbeslut avseende lönebidrag nummer Dnr 2011KS376 Dpl 002 Tecknande av Östhammars kommuns firma Östhammars kommuns firma har fr.o.m och tillsvidare tecknats av finanskommunalråd Jacob Spangenberg (C), kommunalråd Margareta Widén-Berggren (S) och oppositionsråd Anna-Lena Söderblom (M) t.o.m. 31 juli 2012, därefter Lennart Owenius (M) fr.o.m. 1 augusti 2012, två i förening. Dessutom kan firman tecknas av en av ovanstående politiker i förening med en av tjänstemännen kommunchef Sten Huhta eller ekonomichef Per Engström. Peter Nyberg efterträder kommunchef Sten Huhta fr.o.m Arbetsutskottets förslag Östhammars kommuns firma tecknas fr.o.m och tillsvidare av finanskommunalråd Jacob Spangenberg (C), kommunalråd Margareta Widén-Berggren (S) och oppositionsråd Anna-Lena Söderblom (M) t.o.m. 31 juli 2012, därefter Lennart Owenius (M) fr.o.m. 1 augusti 2012, två i förening.

34 (34) Dessutom kan firman tecknas av en av ovanstående politiker i förening med en av tjänstemännen kommunchef Peter Nyberg eller ekonomichef Per Engström. Östhammars kommuns firma tecknas fr.o.m och tillsvidare av finanskommunalråd Jacob Spangenberg (C), kommunalråd Margareta Widén-Berggren (S) och oppositionsråd Anna-Lena Söderblom (M) t.o.m. 31 juli 2012, därefter Lennart Owenius (M) fr.o.m. 1 augusti 2012, två i förening. Dessutom kan firman tecknas av en av ovanstående politiker i förening med en av tjänstemännen kommunchef Peter Nyberg eller ekonomichef Per Engström.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-09 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 17:30-17:50 Beslutande Jacob Spangenberg (C) Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) Tomas Bendiksen (S) Mika Muhonen (S), 144 Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-23 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Östhammar, sammanträdesrum Gräsö, 17.00-20.15 ande Margareta Widén Berggren, (S), ordförande Lennart Owenius (M), ordförande Jonas Lennström (S), ledamot Örjan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-04 1 (9) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 08:30-12:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C) Maria

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

(10) SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar. 3 Remiss, uppdaterad bevarandeplan för Natura området Gräsö Gård, information

(10) SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar. 3 Remiss, uppdaterad bevarandeplan för Natura området Gräsö Gård, information Lednings- och verksamhetsstöd KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2016-10-20 1 (10) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum och tid 2016-10-25 Kl. 08:00 Plats SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-21 1 (26) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, kl. 18.00 20.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) och Katarina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-24 1 (5) Plats och tid Nathanaelgården, Tierp, 17.00-20.30 ande Margareta Widén Berggren (S), ordförande Anna-Lena Söderblom (M), vice ordförande Sanne Eriksson (S), ledamot Bertil Alm (C), ledamot

Läs mer

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 8 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars 2014 - -

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 8 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars 2014 - - 2014-05-08 1 (19) KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen och tid 2014-05-13 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information från slutförvarsenheten 2 Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-04-27 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, SR Ormön, Östhammar, kl. 08.15-09:30 Beslutande Sune Berglund Ingrid Gustavsson Christina Haaga Lisa Landberg Sune Pettersson Övriga deltagande Johanna Yngve

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 2013-07-10 1 (14) KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott och tid 2013-08-05 Klockan 08:00 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande/inbjudna 08:00 Information 08:15

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

peke» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Viktoria, 17:00 19:50 Plats och tid: Ledamöter:

peke» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Viktoria, 17:00 19:50 Plats och tid: Ledamöter: peke» 1(8) Plats och tid: Ledamöter: Viktoria, 17:00 19:50 Catrin Johansson (S) Anders Gustafsson (S) Terence Hongslo (MP) James Jonsson (V) Stefan Edelsvärd (L) Daniel Enholm (M) Maria Jansson (M) Margareta

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll och 35

Sammanträdesprotokoll och 35 1 (7) Sammanträdesprotokoll 25 33 och 35 Sammanträdesdatum 8 mars 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 13:00-16:00 Sammanträdet ajournerades kl 14:20-14:30 Tjänstgörande ledamöter Adjungerad från

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-24 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Östhammar, sammanträdesrum Gräsö, 17.00-19.40 ande Lennart Owenius (M), ordförande Jonas Lennström (S), ledamot Örjan Mattsson (S), ledamot Ingrid Gustafsson(S),

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-19 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 16.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl. 12.30-13.00 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande. 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden

2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande. 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 2013-10-31 1 (25) KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige och tid 2013-11-11 Kl 15.00 Plats Frösåkersskolans matsal, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information 2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v 1(14) Plats och tid Revelj, Hultsfred kl. 08:30-16.35 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Flustret Lessebo måndagen den 16 december 2013 kl 15.00-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel (m) Maik Richter (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(14) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-24 1 (35) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 18.00 20.30 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) och Bertil Alm (C) Justeringens

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer