Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag"

Transkript

1 Gråträsk Byaområde

2 1 Gråträsk Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Antalet boende i Gråträsk har under åren minskat med ca 20 %. Andelen äldre är större än i övriga kommunen. Förvärvsfrekvensen är betydligt lägre än i övriga kommunen. Byn saknar både privat och allmän service. Kommunen skall verka för en positiv befolkningsutveckling samt för en ökning av antalet arbetstillfällen i området. Natur Flera olika områden med höga naturvärden finns i Gråträskområdet. Det är allt från naturskogar, vattendrag, våtmarker och berg. Två naturreservat/ biotopskydd ligger nära Gråträsk. Sjöar och vattendrag i området utgör biflöden till Byske älv. Grästräsk är känt för sina stora bestånd av siklöja. Flodpärlmusslor förekommer i området men föryngringen är dålig. Gråträsk är känt för sina stora bestånd av selak. Dessutom finns sik, abborre, mört, gädda, lake och harr i sjöarna. Byskeälven är Natura 2000-områden och där ingår även biflöden och sjöar i deras avrinningsområden. Satsningar görs för utveckling av det rörliga friluftslivet. För vattendragen görs insatser för att befrämja fiskens fortplantning.

3 Kultur / Fritid 2 Gamla skolan, numera byagård, nyttjas speciellt under sommarhalvåret av skolan och allmänheten för läger, föreningsmöten, bröllop och begravningar. Trolleden en ca 20 km lång kanotled, vinterleden, Nasaleden bidrar till områdets attraktionskraft. I planen föreslås att skoter- och vandringsleder samt ridvägar byggs längs älvdalarna. För att öka tillgängligheten föreslås att ett antal p-platser längs älvssträckorna iordningsställes. Kanotleden Trolleden är en pärla som borde utvecklas, t.ex. genom bättre kartsäljmaterial, rastplatser, skyltning, stugor och uppmärkning. Kulturmiljöer Kulturmiljön i Gråträsk är präglad av den samiska kulturen och kolonisationen av lappmarken. Byn ligger utmed Kristinavägen som ledde mellan Nasa silververk och kusten. Ett kapell byggdes här i mitten av 1600-talet. Det lämnades senare att förfalla men återuppbyggdes på 1930-talet som en kopia av den gamla. Strax sydväst om byn hittades Gråträskskatten. Odlingslandskapet och bebyggelsen i byn är traditionell och har höga kulturhistoriska värden. Ny bebyggelse och underhåll av befintlig bebyggelse i kulturmiljö ska vara ett positivt tillskott och stärka platsens kulturhistoriska karaktär. Som stöd fungerar Piteås kulturmiljövårdsprogram som beskriver kulturmiljön och konkretiserar kulturvärdet. Näringsliv / Sysselsättning Arbetspendlingen kommer även i framtiden att ge den största möjligheten för de boende i byn att få en anställning. För Gråträsk del bedöms att det finns vissa utvecklingsmöjligheter till nya arbetstillfällen med koppling till besöksnäringen.

4 Förskola, Utbildning och Kompetens 3 Foto: Ur Piteå kommuns bildarkiv Behovet av barnomsorg och grundskola tillgodoses genom samverkan med Arvidsjaurs kommun. Kommunens målsättning är att de senaste årens negativa befolkningsutveckling ska kunna vändas. Ett eventuellt ökat antal barn och elever värderas tillsammans med utvecklingen i närliggande byar. Infrastruktur Kollektivtrafiken trafikerar Gråträsk - Arvidsjaur endast under skoltid. Önskemål finns om utbyggnad av bredband i byn. För att underlätta arbetspendlingen är det av största vikt att vägunderhållet i området kan förbättras. Kommunen skall verka för bättre underhåll av vägnätet. Möjligheten att erhålla bredband via radio undersöks. Omsorg / Trygghet För Markbygdens äldre som bor i eget boende finns hemtjänst med personallokal i Långträsk. Sammanlagt har knappt 20 äldre hemtjänst i området. Socialtjänstens trygghetstelefoner finns att tillgå för vissa personer med bedömt behov, som bor i eget boende. Anhöriga svarar på trygghetslarm. Inga förändringar föreslås i planen, befolkningen ska ha det stöd som bidrar till att de kan leva och bo i sin hemmiljö.

5 Boende 4 Bostadsbeståndet består av enbostadshus. En stor del av bebyggelsen används i dag som fritidshus. Kommunens målsättning är att genom sina goda bostadsområden bli en attraktiv bostadsort för människor i alla åldrar och därigenom bidra till en inflyttning till kommunen. Kommunens målsättning är att skapa variation i landsbygdens bostadsbestånd. Avfall och återvinning En mobil återvinningsstation finns i Gråträsk under 5 veckor / år. Kommunens målsättning är att avfallsmängderna ska minska. Återanvändning och återvinning ska ske på lokal nivå. Energi De bostäder som finns i området är av typen fristående enbostadshus med enskilda lösningar på sin uppvärmning. Mellan Långträsk och Gråträsk läggs områden ut för etablering av vindkraft.

6 5 Areella näringar Det finns idag inga aktiva jordbruk kvar i Gråträsk men den äldre åkermarken bör även fortsättningsvis hållas öppen. Skogsbruket har fortsatt stor betydelse för byn. Kommunen kommer att på olika sätt stödja en fortsatt utveckling av skogsnäringen. Vatten och avlopp Vatten- och avloppsförsörjningen sker via privata lösningar. Vid förändringar och tillkommande bebyggelse sker prövning enligt gängse regler. Miljö och riskfaktorer Inga kända miljö och hälsorisker finns i byn.

7 Statistik för Gråträsk byaområde 6 Åldersfördelning Åldersfördelning Gråträsk Gråträsk Piteå kommun 0-5 år 1 1.4% 6.4% 6-15 år 5 7.2% 12.2% år 4 5.8% 5.4% år 3 4.3% 17.4% år % 19.7% år % 21.5% år % 12.9% 80-w år 6 8.7% 4.5% Totalt % 100.0% Åldersfördelning Gråträsk w år år år år år år 6-15 år 0-5 år 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% Gråträsk Piteå kommun Befolkningsutveckling 100 Befolkningsutveckling Gråträsk Befolkningsutveckling Gråträsk År Folkmängd Inflyttade Från övr Piteå Från övr omr Totalt Utflyttade Till övr Piteå Till övr omr Totalt Nettoflyttning Mot övr Piteå Mot övr omr Totalt Födda Döda Födelseöversk Förvärvsarbetande Förvärvsfrekvens år, 2004 Gråträsk 63% Piteå kommun 75% Arbetspendling (till/från Gråträsk), 2004 Inpendling 0 Utpendling 19 Nettopendling -19 Förvärvsarbetande 16-w år, 2004 Antal sysselsatta 20 Därav utpendlare (till annan kommun) 14 Förvärvsarbetande dagbefolkning 2004 Jordbr, skogsbr, jakt, fiske 0 Tillverkning och utvinning 0 Energi, vatten, avfall 0 Byggverksamhet 0 Handel och kommunikation 0 Finans verks och företagstj 0 Utbildning och forskning 0 Vård och omsorg 0 Personliga och kulturella tj 0 Offentlig förvaltning mm 0 Ej specificerad verksamhet 1 Samtliga näringsgrenar Födda Döda Födelseöversk Fastighetsbestånd Fastighetsbeståndet 2002 Antal fast Bebyggda Obebyggda Boende Lantbruk Småhus därav fritidshus övriga småhus Hyreshus Industri

8

9 7 Högberget Hemberget l Tallbacken Elljusspår Bodviken Mellanbergsmyran Skidbacke Gråträsk Gråträsk Prästbacken Bygdeg. Badplats Notviken Bodudden G Vitsjön Lillholmen Skala 1: Grå- Kanotleder Sandholmen träsket Blåbärsudden Kråkudden Skoterleder Dalviken Teckenförklaring Allmän väg, < 2000 Ådt * Lokalgata / Enskild väg Övriga vägar } } Skoterleder Motionsspår (Å (Å Kanotleder!! Kraftledning Höjdkurvor Mindre vattendrag ^«Rastplats l Utsiktsplats MARKANVÄNDNING Öppen mark och skog Jordbruk Sankmark Befintlig bebyggelse Kyrkogård Skidbacke Vattenområde Bevarandevärda odlingslandskap Värdefull kulturmiljö OBS! Vid handläggning av ärenden skall hänsyn tas till riksintressen, kultur- och naturvård. Se även huvuddokumenten * Årsdygnstrafik Meter BYAOMRÅDE Gråträsk

10

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013 ALLMÄNNA INTRESSEN BEFOLKNING 124 BOSTÄDER 128 KOMMUNIKATIONER 130 ARBETE & NÄRINGSLIV 132 SERVICE 134 SJÖFART OCH HAMNAR 136 BÅTLIV 140 NATURMILJÖ 142 REKREATION & FRITID 148 KULTURMILJÖ 152 ÖRLOGSSTADEN

Läs mer

Del 2 Hur ska vi nå framtiden?

Del 2 Hur ska vi nå framtiden? Del 2 Hur ska vi nå framtiden? I avsnittet Hur vi ska nå framtiden beskrivs de strategier, inom varje målområde, som vi behöver arbeta efter för att visionen och målen ska nås. Utifrån vår vision ska vi

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Kristianstads kommun är stor till ytan och vi har många strategier att arbeta utifrån! Kommunen är Skånes, till ytan, största med en areal på 1 346

Kristianstads kommun är stor till ytan och vi har många strategier att arbeta utifrån! Kommunen är Skånes, till ytan, största med en areal på 1 346 Kristianstads kommun är stor till ytan och vi har många strategier att arbeta utifrån! Kommunen är Skånes, till ytan, största med en areal på 1 346 km². I kommunen finns ca 40 orter utöver centralorten,

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

Del 2.1 Allmänna intressen

Del 2.1 Allmänna intressen 11 Del 2.1 Allmänna intressen Här ges en sammanfattning av bakgrund och problemställningar samt en vision av tätortens framtida struktur och utveckling. Vidare redovisas hur den bebyggda miljön ska bevaras

Läs mer

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Leaderområde 2008 2013

Leaderområde 2008 2013 Leaderområde 2008 2013 I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand, där vassarna vagga och nyslaget hö det doftar emot oss ibland, där sitter jag uti bersån på en bänk och tittar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med Rapport 2001:01 2003:20 Aldrig långt till naturen Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen I samarbete med 0 Regeringsuppdraget om tätortsnära natur Aldrig långt till naturen Program för skydd av

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer