Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg Vår ideologiska värdegrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund"

Transkript

1 Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors lika värde och rätt som fundament, till ett solidariskt samhälle. Detta är den demokratiska socialismens metod och mål. För att forma ett sådant samhälle tror vi att människan måste få förutsättningar att råda över sitt eget liv och forma sin egen framtid. Friheten att forma sitt eget liv och sin egen framtid måste gälla alla, därför är jämlikhet frihetens förutsättning. Detta synsätt ställer höga krav på oss Socialdemokrater. Vi måste respektera människors livsval och ta stort ansvar för det som är gemensamt. Vår syn på demokrati är villkorslös. Den demokratiska processen ska genomsyra hela samhället och förhållandet människor emellan. Det är därför vår uppgift att så långt som möjligt bredda och fördjupa demokratin i Helsingborg. Vi ska ta tillvara alla demokratiska yttringar så som fackföreningar, folkrörelser, ideella organisationer, kooperativ, bildningsorganisationer och alla andra fria rörelser i vår stad. Alla helsingborgare ska beredas möjlighet att bidra efter förmåga till vår stads framtid, och ta del efter behov av det vi skapar tillsammans. Mångfald skapar dynamik i samhället. Därför är alla välkomna att bidra till Helsingborgs utveckling, oavsett ålder, kön, ursprung eller sexuell läggning. Det är viktigt att alla är representerade och att alla ges lika möjligheter. Helsingborg har alla förutsättningar att bli det samhälle som här beskrivs. Men då krävs förändring genom hårt och målmedvetet arbete. Det är i den politiska vardagen vi har möjlighet ta beslut i riktning mot det jämlika och solidariska Helsingborg vi strävar efter. 1

2 Framtidens Helsingborg Vår Vision Helsingborg ska vara en plats där människor har möjlighet att förverkliga sina drömmar. I framtidens Helsingborg har vi full sysselsättning och det finns inga klyftor mellan människor och olika stadsdelar. I Helsingborg har barnen den bästa förskolan och skolan. Grundskolan ger alla elever de kunskaper de behöver för att gå vidare till gymnasieskolan och därefter till vidare studier, förvärvsarbete eller eget företagande. Vi har ett inkluderande synsätt där medborgarna, näringslivet, fackföreningsrörelsen, föreningslivet och kulturlivet aktivt deltar i stadens utveckling. Framtidens Helsingborg är en stad som lever. Det finns gott om aktiviteter. Kulturen blomstrar och idrottslivet är rikt. Alla har möjlighet att leva ett aktivt och bra liv. Vi har ren luft och rent vatten. När vi blir sjuka finns en välutvecklad vård och omsorg. Människan står i centrum, inte systemen. Systemen är bara medel för att människorna ska kunna leva ett rikt liv. Demokratin genomsyrar samhället. Människorna i staden ges möjlighet att påverka stadens utveckling och sin egen vardag. Diskriminering är ett okänt begrepp. Alla människors resurser tas tillvara oavsett deras förutsättningar såsom kön, bakgrund, födelseort, tro eller ålder. Detta ger en stad full av dynamik, idéer och möjligheter. Vi har tillsammans format en stad som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Detta är vår vision för Helsingborg. För att nå vår vision ska vi socialdemokrater driva ett stort antal frågor, många med inriktning på jobb och näringspolitik. Våra förslag är starka och tydliga till sin karaktär inom en mängd områden. Det handlar om att skapa jobb och att skapa bättre förutsättningar för en ökad jobbtillväxt i Helsingborg. Det handlar också om att skapa bättre arbetsförhållanden. När vi tagit makten i Helsingborg ska vi sänka arbetslösheten radikalt. Vi vet att välfärden är en tillväxtfrämjande kraft. God barnomsorg, en riktigt bra skola, bra vård och omsorg, ett rikt kulturliv, är alla förutsättningar för ett flexibelt och högproduktivt näringsliv. En stark generell välfärd är en samhällsmodell som genererar hög tillväxt, fler arbetstillfällen och en god livskvalité i Helsingborg. 2

3 Arbete och näringsliv i Helsingborg Arbete ger människor trygghet, stolthet och frihet. Rätten till arbete och ambitionen full sysselsättning är därför de viktigaste frågorna för oss socialdemokrater. Vi förespråkar en hållbar tillväxt: ekonomiskt, ekologiskt och socialt. En stad som präglas av hållbar tillväxt drar nytta av alla medborgares potential och vilja att bidra såväl i arbetslivet som i samhällslivet i stort. Den hållbara tillväxten sätter den jämlika människan i centrum, inte produktionen eller kapitalet, den förutsätter rättigheten till ett livslångt lärande och den tar hänsyn till planetens ändliga resurser. Många helsingborgare står idag utan arbete och den trygghet, stolthet och frihet ett arbete innebär. Detta är oacceptabelt för oss socialdemokrater. Värst drabbade är ungdomar, personer med funktionsnedsättning och utomeuropeiskt födda. Samtidigt har Helsingborg alla förutsättningar för ett utökat antal arbetstillfällen och en mycket lägre arbetslöshet än idag. Spridningen mellan branscherna är stor och sårbarheten därmed mindre vid konjunkturnedgångar. Staden med alla dess förvaltningar och bolag anställer många och ska gå i bräschen för en utveckling mot en ökande, mer inkluderande sysselsättning och hållbar tillväxt. Med effektiva investeringar i utbildning, infrastruktur/byggande och innovationsmiljöer kan Helsingborgs stad bidra till att många fler helsingborgare kommer i arbete. Den hållbara tillväxten förutsätter också att det privata näringslivet kan utvecklas och ha god tillgång till kompetent arbetskraft, särskilt med en stundande generationsväxling. Det privata näringslivet, är likt det offentliga, i behov av innovationer, samverkan och entreprenörskap då arbetsmarknaden allt mer präglas av regionalisering, internationalisering och konkurrensutsättning. Sverige och Helsingborg ska konkurrera med kompetens, ny teknik och nya idéer, inte med social dumpning, låga löner och otrygga anställningsförhållanden. Därför ska vi förse Helsingborgs näringsliv med hög och relevant kompetens genom vår Vuxenutbildning och i samarbete med Campus Helsingborg och Arbetsförmedlingen. Helsingborg har med sitt attraktiva geografiska läge nära den europeiska kontinenten goda förutsättningar att dra till sig nya företag. En god infrastruktur med goda förbindelser och kommunikationer, är dock en förutsättning för ett blomstrande näringsliv. Därför är satsningarna på Södertunneln, Västkustbanan och den fasta HH-förbindelsen avgörande för Helsingborgs framtida utveckling och fortsatta tillväxt. Andra viktiga faktorer, som tillgången på ett rikt idrotts- och kulturliv, liksom kvalitén inom barnomsorg och skola, har stor betydelse för att företag ska etablera sig i Helsingborg 3

4 I Helsingborg pågår ett spännande arbete med inkubatorer, bland annat Think. Dessa kan i högre grad specialiseras och effektiviseras utifrån Helsingborg lokala förutsättningar och starka branscher, exempelvis biogas, logistik och turistnäringen. Arbetsmarknadspolitiken är i många avseenden ett statligt ansvarsområde, samtidigt som det är på det lokala och regionala planet många av lösningarna finns. Därför förespråkar socialdemokraterna i Helsingborg en offensiv lokal arbetsmarknadspolitik. Arbetet med att få fler helsingborgare i arbete ska pågå på många olika plan, parallellt och i samverkan. Helsingborg kan bättre! Socialdemokraterna i Helsingborg ska därför verka för: Att halvera ungdomsarbetslösheten Att införa 90-dagarsgaranti för ungdomar - arbete, praktik eller utbildning Att anställa fler ungdomar inom Helsingborgs stad samt/och inom bolagen, 1 nyanställd ungdom per 100 anställda Att anställa fler personer med funktionsnedsättning inom Helsingborgs stad samt/och inom bolagen, 1 nyanställd person med funktionsnedsättning per 100 anställda Att använda Arbetsförmedlingens insatser bättre - utbildning, praktik, anställningsstöd En utbyggnad av vuxenutbildningen för att trygga kompetensförsörjningen Sommarjobb till alla gymnasieungdomar, handslag med föreningar och näringsliv Att utöka samarbetet med Campus Helsingborg och verka för ett utökat antal studieplatser och program. Vårt långsiktiga mål är tiotusen årsplatser Att förbättra matchningsarbetet i samverkan med Arbetsförmedlingen - aktiva individuella insatser utifrån arbetsmarknadens behov, såväl teoretiska som praktiska Att utveckla innovationsmiljöer (inkubatorer) specialiserade på Helsingborgs starka framtidsbranscher Att utveckla Helsingborg som biogasstad Att satsa på turism- och besöksnäringen i större utsträckning 4

5 Att skapa jobb genom strategiskt viktiga infrastruktursatsningar och ökat bostadsbyggande till exempel H+, Södertunneln, Västkustbanan Att dra nytta av ESS/Max IV genom att skapa goda förutsättningar för företag och medborgare att etablera sig i Helsingborg Att utveckla de kreativa näringarna Att satsa på gröna jobb, Helsingborg som Cleantech City Att stimulera UF-företagen som en drivande kraft i tillväxt, generationsväxling och entreprenörskap Att bilda samverkansbolag med inriktning bemannings/rekryteringsföretag för att få fler i arbete Att involvera facken och de ideella organisationerna i större utsträckning än idag Att införa entreprenörskap som en del av stadens vuxenutbildningar Att rätten till arbete gäller hela yrkeslivet och att de som är +55 inte diskrimineras Att förbättra kommunens och Arbetsförmedlingens gemensamma matchningsarbete med nyanlända invandrare för att förkorta tiden i arbetslöshet, använd statligt subventionerade anställningar för att erbjuda fler anställning Att stimulera entreprenörskap och företagande genom mentorskap för att få synergieffekter mellan Campus/kommun/företag Att öka antalet studentmedarbetare och trainees i staden Förskola, skola och vuxenutbildning i Helsingborg Barn, ungdomar och vuxna, oavsett social, ekonomisk eller kulturell bakgrund, ska ges möjlighet att möta morgondagens utmaningar. Förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska vara inkluderande. Vi ska se till att de får de ekonomiska och de pedagogiska resurser som behövs för att stödja barn och elever som har behov av särskilt stöd. I och med att vi socialdemokrater tillförsäkrar barnomsorgen och skolan en god resurstilldelning kommer vi medverka till att barnomsorgen och skolan har möjlighet att bedriva god pedagogisk verksamhet. Resurstilldelningen ska utgå utifrån de förutsättningar och utmaningar som de enskilda skolorna har att arbeta utifrån. 5

6 Elevernas möjlighet att lyckas i skolan skall inte begränsas av föräldrarnas socio-ekonomiska nivå, var man bor eller i vilken skola man går. Den ökande skolsegregationen skall brytas. Kommunens skolor ska kunna hävda sig i konkurrensens med de skolor som har fristående huvudmän. De kommunala skolorna skall vara det självklara valet. Personalen är skolans och förskolans i särklass viktigaste resurs. Vi vill att de bästa pedagogerna tar sig an de största utmaningarna. Det innebär att Helsingborgs stad måste vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare vill vi bidra till att läraryrkets status höjs samt att rekryteringen av duktiga lärare till förskolor och skolor i Helsingborg underlättas. Skolans arbete skall vila på FN:s barnkonvention, Skolverkets styrdokument samt på vetenskaplig grund och beprövad metod. Det innebär bland annat att personalen måste erbjudas regelbunden och kvalitativ fortbildning. Vi ska investera i skolans personal. För att ge alla barn en god start i livet ska staden kunna erbjuda förskoleplats till alla vårdnadshavare med barn i förskoleålder. Genom förskolans pedagogiska arbete ges barn möjlighet att utvecklas intellektuellt och socialt. På så sätt möjliggör vi även för stadens småbarnsföräldrar att kombinera familjelivet med förvärvsarbete. Vi socialdemokrater anser att det kommunala vårdnadsbidraget ska avskaffas. Barn till arbetslösa och föräldralediga ska i högre grad än idag erbjudas en plats i förskolan. Därför vill vi socialdemokrater införa möjligheten för barn till arbetslösa och föräldralediga att vistas upp till 30 timmar i veckan i förskolan. Vi vill ha mer flexibla öppettider inom förskola/fritids så att barn kan erbjudas plats, oavsett föräldrars arbetstid. Föräldrarna skall inte behöva tacka nej till jobb för att det inte finns omsorg på deras arbetstider. Skolan är hjärtat i det jämlika samhället. Målet blir därför att alla barn och ungdomar ska ha fullständiga betyg genom att nå de av Skolverket uppsatta kunskapsmålen. Det är oacceptabelt att så många elever lämnar skolan utan att vara behöriga till gymnasiet. För att nå målen måste skolan präglas av arbetsro, trygghet, skaparglädje, kreativitet och höga förväntningar. De elever i årskurs sex, sju, åtta och nio som riskerar att inte få fullständiga betyg ska erbjudas sommarskola för att de på så sätt ska kunna läsa upp de ämnen inom vilka de inte lyckats nå kunskapskraven för betyget E. Inga elever i Helsingborg skall behöva betala för att få studiehjälp för att exempelvis klara av sina läxor. Därför vill vi att skolorna i Helsingborg ges resurser att erbjuda extra stöd och hjälp efter ordinarie skoltid. Fokus skall dock fortfarande vara att samtliga elever ges tillräckligt med stöd och hjälp inom ramen för ordinarie skoltid. Fritidshemmen spelar en stor roll för elevernas utveckling. Samarbetet mellan skolorna och fritidshemmen måste fungera för att elevernas skoldag ska bli en helhet. Den satsning som gjorts på fritidshemmen de senaste åren måste fortsätta. 6

7 Dagens elever är morgondagens vuxna medborgare. Därför vill vi socialdemokrater uppmuntra stadens elever att delta i den demokratiska processen. Genom elevråd och elevrådsstyrelser ger vi eleverna möjlighet att formulera de krav och synpunkter de har på skolans verksamhet. Stadens gymnasieelever ska även genom stadens ungdomsråd tillfrågas om viktiga och stora genomgripande förslag i Helsingborgs kommunfullmäktige, nämnder och styrelser som berör dem. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är på väg att slå igenom på allvar i den svenska skolan. För att kunna ta tillvara på de möjligheter som skapas, krävs en ökad IKT-kompetens för barn och vuxna inom skolan. Därför behövs en extra satsning inom detta område. I och med ett aktivt och förebyggande antimobbningsarbete ska Helsingborgs skolor vara en skola dit alla barn och ungdomar känner att de vill gå. Nolltolerans mot mobbning skall råda. Med hjälp av en god tillgång till kuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger, skolsköterskor och skolläkare förbättrar vi stadens elevhälsovård. Elevhälsovården skall vara en integrerad del av skolan. En väl fungerande elevhälsovård gör skolan mer likvärdig och ger alla elever möjlighet att kunna fungera bra i skolan. Den fysiska arbetsmiljön är viktig. Därför vill vi under mandatperioden involvera elever och personal i en översyn av våra skollokaler för att sedan upprätta en handlingsplan som skall mynna ut i en förbättring av arbetsmiljön för elever och personal. Har vi hela, rena och trivsamma lokaler ökar elevernas och personalens välmående vilket påverkar resultaten i positiv riktning. Vi vill att alla skolor skall erbjuda en kreativ skolmiljö, detta gäller även utemiljön. I dagsläget underutnyttjas skollokalerna. Vi vill i större utsträckning göra det möjligt att utnyttja lokalerna på kvällar och helger. Skolan ska vara avgiftsbefriad. Det innebär exempelvis att stadens gymnasieskolor även i fortsättningen ska erbjuda eleverna avgiftsfri skollunch samt att elever i Helsingborgs kommunala skolor erbjuds frukt och dricksvatten. Dagens skola präglas på många sätt av byråkrati och mer eller mindre toppstyrning. Vi anser att skolorna i högre grad än nu skall få vara självbestämmande. Det innebär exempelvis att vi vill minska på den centrala administrationen samt ge ett antal skolor möjlighet att driva sin verksamhet på intraprenad. Man lär så länge man lever. Det livslånga lärandet ska uppmuntras genom satsningar på vuxenutbildning av god kvalité i kommunens regi och genom att förespråka satsningar på arbetsmarknadsutbildningar i Arbetsförmedlingens regi. Möjligheten att även i vuxen ålder kunna vidareutbilda sig är av stor betydelse för tillväxt och för att kunna få arbete på en allt mer kunskapskrävande arbetsmarknad. 7

8 Campus och Lunds Universitets etablering i Helsingborg är mycket betydelsefull. Detta tillför Helsingborg stora värden ur många perspektiv och därför ska vi uppmuntra vidare utbyggnad av Campus olika program och kurser. Vi strävar efter att samarbetet mellan Campus och stadens förvaltningar och bolag skall utökas och utvecklas. Helsingborg skall vara en attraktiv stad för högskolestudenter och samtidigt vara en stad de studerande vill stanna kvar för att bo och jobba i efter avslutade studier. Socialdemokraterna i Helsingborg ska därför verka för: Att alla kommunala skolor ska ha hög kvalité Ökade resurser samt effektivare resursfördelning och resursanvändning så att alla barn och ungdomar ges större möjlighet att lyckas i skolan Ökad lärartäthet i förskola och skola, vilket innebär minskade barn- och elevgrupper, särskilt i de yngre årskurserna Fler speciallärare och specialpedagoger Att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad metod Att öka antalet vuxna i skolan. Även icke-pedagogisk personal är viktig och bör förstärkas Att erbjuda sommarskola till de barn i åk 6-9 som riskerar att inte få fullständiga betyg Att öka elevdemokratin och elevinflytandet Ökade resurser till elevhälsovården Att det kommunala vårdnadsbidraget ska avskaffas Att skolan skall vara avgiftsfri Att den kommunala gymnasieskolan ska fortsätta erbjuda avgiftsfri skollunch Att elever i kommunala skolor erbjuds frukt och dricksvatten Att maten som serveras är näringsrik och håller hög kvalité samt att andelen närodlad mat ökar Att alla stadens elever ska erbjudas studiehjälp/läxhjälp efter ordinarie skoltid 8

9 Att barn till arbetslösa och föräldralediga ska erbjudas upp till 30 timmars vistelse i förskolan Att det görs en översyn av lokalerna och skolgårdarna för att sedan påbörja ett förbättringsarbete Att decentralisera beslut och därmed minska den centrala administrationen Att erbjuda ett antal skolor att drivas som självförvaltning Ökad IKT (Informations- och kommunikationsteknik)-kompetens för skolans personal och elever Att ytterligare utöka antalet förskoleplatser för barn vars föräldrar jobbar på obekväm arbetstid Att stärka vuxnas möjligheter till vidareutbildning och omskolning Att göra Helsingborg till en attraktiv och naturlig plats för högskolestuderande såväl under som efter studietiden Att införa möjligheten att erbjuda stadens skolor feministiskt självförsvar som en del av utbildningen Vård och omsorg i Helsingborg Vi skall påbörja resan mot Sveriges bästa äldreomsorg. Våra äldre helsingborgare är värda den allra bästa omsorgen. Det är de som byggt staden och skapat goda förutsättningar för de yngre generationerna i staden. Alla, även äldre med tilltagande ohälsa har rätt till ett liv i frihet, rätt till sociala aktiviteter, rätt till trygghet och rätt till att själv råda över sina liv. För att nå dit är det nödvändigt att satsa på personalen, de välfärdsarbetare som dagligen utför ett mycket viktigt arbete. Revorna inom äldreomsorgen måste lags och för detta behövs det anställas fler välfärdsarbetare. Med en socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik som syftar till att arbetslösa skall närma sig arbetsmarknaden snarare än att fjärmas från denna kommer det att skapas nya arbetstillfällen. Dessa nya arbetstillfällen kommer att vara välkomna inom äldreomsorgen. Inga delade turer skall påtvingas någon och alla skall ha rätt till heltid. Den valfrihet som skall råda i Helsingborg skall vara medborgarens. Det kan aldrig vara privata vårdföretag som skall garanteras vissa volymer på bekostnad av den enskildes frihet. Krav skall ställas så att vi kan garantera att kompetensen finns även om vi själv inte står som utförare. Kommunen skall alltid finnas som alternativ inom alla verksamheter. 9

10 Vi ska ha en ambition att alla vårdboenden i framtiden skall ha egna tillagningskök. Detta kommer att öka kostnaderna för vårdboenden men kvalitén kommer att öka avsevärt. Idag finns det tekniska möjligheter att ha trygghetslarm som bestämmer positionen på personen med larmet. Att utrusta alla äldre som är i behov av det med positionslarm är kostsamt men måste vara det slutliga målet. Innan vi nått dit bör dessa positionslarm ges med särskilt biståndsbeslut. Att som gammal inte våga lämna hemmet på grund av att larmet inte fungerar utanför hemmet är inte värdigt. Så långt det är möjligt skall vi ha en decentraliserad organisation där så mycket som möjligt beslutas så nära vårdtagarna som möjligt. Stadens trygghetsboende måste utvecklas så att alla kan efterfråga och välja denna boendeform oavsett ålder eller plånbok. Detta blir en av de prioriterade frågorna inom äldreomsorgen den kommande mandatperioden. Allt frivilligarbete skall stimuleras då det ger ett mervärde för både mottagaren och givaren. Därför skall de ideella organisationerna stödjas i detta arbete. Idag finns det en tendens som innebär att staden tar över alltmer av de ideella organisationernas arbete. Det innebär att staden organiserar det ideella arbetet och gränsen för vad som är ideellt arbete och vad som ingår i stadens arbete suddas ut. Det ideella arbetet skall återföras dit där det hör hemma, till de ideella organisationerna. Intraprenader, personalkooperativ och non-profit organisationer är välkomna alternativ inom vård och omsorg. Förebyggande friskvård måste stimuleras i högre utsträckning. Ingen insats är så resurssnål och effektiv. Med friskvård menar vi ett brett spektrum av aktiviteter som inte sällan involverar föreningslivet i staden och förebygger ohälsa. Träffpunkterna i staden bör utvecklas för att tilltala bredare grupper av äldre helsingborgare. Ett sätt att utveckla dessa kan vara att öka samverkan med föreningslivet. Alla Helsingborgare har rätt till en god sjukvård. Helsingborgs kommun äger dock inte frågan om sjukvården, det gör Region Skåne. Men för att klara detta åtagande måste ekonomiska resurser tillföras till sjukvården. Dessa resurser tillför vi genom en skattehöjning i regionen. Sjukvården måste organiseras så att de som har de största behoven får bättre tillträde till vården, det får inte bli så att man prioriterar att ta bort köerna bara för de enklaste krämporna. 25% av vår sjukvård får vi de två sista åren av vårt liv. Trots det är det de äldres sjukvård sällan i fokus. Vi måste hitta en gemensam plattform, kommunen och regionen, som tillsammans tar ansvar för vård och sjukvård av äldre. Patienten måste alltid stå i centrum för vården. 10

11 Man räknar med att ca 20 % av befolkningen har någon sorts funktionsnedsättning. Detta påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden och livskvalitén i stor utsträckning för dessa Helsingborgare. För att utjämna klyftorna mellan de med funktionsnedsättningar och de utan måste samhället hjälpa till. Vi ska se till att den fysiska miljön blir betydligt tillgängligare och att kommunen tar sitt ansvar som offentlig arbetsgivare och faktiskt anställer även personer som har statligt stöd. Det finns stora möjligheter. LSS lagen reglerar kommunens åtagande för 3 olika personkretsar av personer med funktionsnedsättningar. Dessa personkretsar har olika behov. Vårt mål måste vara att tillgodose dessa behov samtidigt som människorna som berörs har samma rättigheter som alla andra Helsingborgare. LSS insatserna ska alltid vara kostnadsfria för brukaren. För att livet skall fungera för människor med funktionsnedsättningar måste färdtjänsten fungera. Även om det just nu är regionen som har ansvar för färdtjänsten så har Helsingborg som stad ansvar för att det fungerar. Krav måste ställas på regionen. Om färdtjänsten fortsättningsvis inte fungerar tillfredställande ska vi se över möjligheten att driva färdtjänsten i kommunal regi. 11

12 Socialdemokraterna i Helsingborg ska därför verka för: Att Helsingborg skall ligga i topp i framtida mätningar när det gäller kvalitén inom äldreomsorgen Att öka bemanningen inom äldreomsorgen Att skapa en sådan arbetsmiljö inom äldreomsorgen som sätter staden på kartan som en god arbetsgivare Inom alla områden skall kommunen finnas som alternativ. Ingen skall vara hänvisad till enbart privata utförare Att alla vårdboenden på sikt får egna tillagningskök Att göra det möjligt att kombinera trygghetslarm med positionslarm Att öka decentraliseringen och låta flera enheter drivas som självförvaltande enheter Att skapa särskilda boenden för dementa för att säkerställa omsorgen för dessa personer Att göra trygghetsboenden valbara som boendeform av alla Helsingborgare oavsett inkomst och ålder. Det individuella behovet måste vara det som styr. Att att alla äldre i eget boende får god, varm och näringsriktig mat. Att stimulera de ideella organisationerna i deras arbete med frivilliga och återföra det kommunala frivilligarbetet till dessa organisationer Att skapa en sådan samverkan med regionen när det gäller multisjuka äldre att dessa äldre kan erhålla sjukvården i hemmet Att Helsingborg ska intensifiera tillgänglighetsarbetet Att tillgänglighetsaspekten ska vara med i alla stadens policys och styrdokument Att tillgänglighet för synskadade, hörselnedsatta, allergiker mm framgent väger lika tungt som den fysiska tillgängligheten när vi planerar våra lokaler Att olika boenden för de olika personkretsarna inom LSS utvecklas då de olika personkretsarna har olika behov 12

13 Social jämlikhet och social hållbarhet i Helsingborg Efter 2 mandatperioder av borgerligt styre nationellt, regionalt, och lokalt har klyftorna i samhället ökat dramatiskt. Detta gäller inom alla områden och har lett till stora sociala skillnader bland Helsingborgarna. Många Helsingborgare har hamnat i social utsatthet enbart på grund av arbetslöshet. Att minska och överbrygga dessa klyftor är en av socialdemokratins viktigaste uppgifter. Vi vill skapa ett samhälle som inte delar Helsingborgarna i olika sociala skikt, där en stor del av befolkningen lever i fattigdom. Barnfattigdom och hemlöshet är allvarliga symtom på ett samhälle med stora sociala skillnader som är helt oacceptabla. Social utsatthet är ofta en komplex problematik som kräver flera aktörer samarbetar för att effektivt bekämpas. Därför måste vi se till att sådana samarbeten kommer till stånd, mellan förvaltningarna, men också med den idéburna sfären. De idéburna organisationerna spelar en betydande roll i arbetet med att utjämna sociala skillnader i samhället. Här finns kunskap och erfarenheter som är viktiga att ta tillvara inom alla sociala områden. Därför ska vi i än högre grad stimulera och samarbeta med dessa organisationer. Bostaden är en social rättighet. Genom ägardirektiven för vårt bostadsbolag Helsingborgshem har vi möjlighet att utjämna de sociala klyftor som finns på bostadsmarknaden. Detta kan göras med att jämställa försörjningsstöd med lön vid prövning av hyresgäst om alla andra kriterier i övrigt är uppfyllda. Kommunen kan även agera borgenär om sådan krävs för att den enskilde Helsingborgaren ska få en bostad. Helsingborg ska vara en bra plats att växa upp på. Vi har alla ett ansvar för att det är så. Trots detta kan vi se att barnfattigdomen breder ut sig och att barnens och de ungas situation på flera sätt försämrats. Barn och ungas villkor i Helsingborg är beroende av att flera olika kommunala åtaganden fungerar bra och att ett gott samarbete mellan förvaltningarna, och mellan förvaltningarna och föreningslivet, kommer till stånd. Ett så kallat tvärsektoriellt synsätt är avgörande. Detta ska gälla skola, förskola, fritid, kultur med flera och de sociala aspekterna ska alltid vägas in. Att avsätta pengar till förebyggande projekt, så kallade sociala investeringsfonder är ett sätt för Helsingborg att investera i sina barn och unga. Ungdomarna och barnen i Helsingborg behöver sina fritidsgårdar. Att ha något att göra kan rädda ungdomar från droger och kriminalitet. Att ha frihet under uppsikt av vuxna är ett lysande exempel på att fritidsgårdarna hjälper, stöttar och tillfredsställer ungdomar och deras intressen. Det gäller i hela Helsingborg stad och fritidsgårdarnas verksamhet ska vara av hög kvalité. 13

14 Ur vuxna ungdomars perspektiv uppfattas det ofta som dyrt att röra sig utanför hemmet och delta i aktiviteter. Detta för att man studerar, är arbetslös eller nyligen har flyttat hemifrån, därför vill vi påbörja arbetet med ett ungdomskort med rabatter med aktiviteter. Det måste finnas mötesplatser/aktivitetshus i alla Helsingborgsområden där både vuxna och ungdomar kan umgås och delta i aktiviteter som stimulerar. Droger är ett gissel som leder till mycket lidande för individen men också för hela samhället. Missbruket drabbar hårdast de grupper som står längst från arbetsmarknaden och saknar sociala skyddsnät. Helsingborg ska verka för en progressiv och effektiv drogpolitik som kan finna acceptans hos allmänheten. Politiken måste vara baserad på vetenskap och vara resultatinriktad. Socialdemokraterna i Helsingborg ska därför verka för: Att avskaffa hemlöshet Att barnperspektivet ska vägas in i alla beslut Att i alla beslut väga in alternativ som minskar de sociala skillnaderna i staden Att arbeta förebyggande med sociala problem Att stödja organisationer och föreningar som arbetar för att minska sociala skillnader och fattigdom samt de organisationer som tar sig ann alkohol- och narkotikasituationen för den enskilde och för samhället i stort En helhetssyn på drogproblematiken som innefattar social utsatthet Att det bostadssociala programmet förstärks Att Helsingborg ska ansluta sig till den statliga hyresgarantin Att försörjningsstöd ska kunna räknas som lön när man söker lägenhet hos Helsingborgshem Att införa sociala investeringsfonder Att utveckla fritidsgårdar där behov finns Att ett tvärsektoriellt synsätt i frågor som berör barn och unga implementeras i kommunen 14

15 Att påbörja arbetet med ett ungdomskort med rabatter på aktiviteter Fler mötesplatser för unga och vuxna i Helsingborg Hållbar stadsutveckling i Helsingborg Det hållbara Helsingborg är en stad som utvecklas i harmoni med både människa och miljö. En stad med attraktiva stadsmiljöer, som erbjuder en mångfald av upplevelser och möten mellan människor. En stad som planeras utifrån det socialt och ekologiskt hållbara. Där bostaden är en rättighet, där invånarna är involverade i stadsutvecklingen och där det ekologiska fotavtrycket är ett föredöme i landet och regionen. I ett hållbart Helsingborg känner alla helsingborgare stolthet och glädje över de bostadsområden där de har sitt hem, oavsett geografiskt läge i staden. En stor del av den moderna stadsutvecklingen brukar handla om nya, spännande, klimatsmarta stadsutvecklingsprojekt. För oss socialdemokrater är det minst lika viktigt att värna om utvecklingen av våra befintliga stads- och boendemiljöer. Miljonprogramsområdena, Norra Hamnen och H+ har samma värde då vi sätter människan främst i vår stadsutveckling. Ett perspektiv som förpliktigar till omsorgsfulla och långsiktigt hållbara investeringar. Upprustningen samt klimat- och miljösäkringen av våra befintliga bostadsområden kommer därför att värderas lika högt som utvecklingen av nya stadsdelar inom H+området. Vi ser med oro på den ökande bostadsbristen och segregationen i Helsingborg. Bostadsbristen hämmar tillväxten och är ett direkt hot mot vår välfärd. Behovet av nya bostäder är en utmaning som vi är redo att ta oss an. Vi socialdemokrater ser ett ökat bostadsbyggande som en av de främsta åtgärderna för att stärka stadens konkurrenskraft och tillväxt. Ett tillfälle att bygga klimatsmart och skapa flyttkedjor. Att förtäta och bygga på höjden, utveckla våra byar och områden utifrån de lokala förutsättningarna och i breda samråd med helsingborgarna. En möjlighet till ett mer flexibelt byggande med byggnader som kan konverteras till olika ändamål. Ett flerkärnigt Helsingborg som sätter fotgängare, cyklister och kollektivtrafik främst. Ett Helsingborg med fler mötesplatser av ickekommersiell natur. Med områden med blandade upplåtelseformer som skapar trivsel, attraktionsförmåga och tillväxt. Detta är också ett tillfälle att på allvar komma igång med Södertunneln och H+, vår generations viktigaste investering i Helsingborg. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter att stiga i nuvarande takt, kommer det att få allvarliga konsekvenser för livet på jorden. En stor och viktig del av klimatarbetet behöver ske på lokal nivå. Vi socialdemokrater tänker gå före och använda offentlig upphandling, investeringar i miljövänlig fjärrvärme, återvinning av hushållsavfall för biogasproduktion, en övergång till fossilfri kollektivtrafik, prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik i samhällsplaneringen samt andra åtgärder på kommunal nivå för att ställa om Sverige och minimera det ekologiska fotavtrycket. 15

16 En hållbar stad kännetecknas av en bibehållen eller ökad livskvalitet för människor samtidigt som miljöbelastningen minimeras. Helsingborgs stad har en viktig roll i att underlätta för invånarna att göra klimatsmarta val för boende, transporter, mat, shopping och offentliga tjänster. Fler stadsdelscenta, så kallad flerkärnighet bör prägla Helsingborg. Vi ska värna dessa stadskärnor och särskilt satsa på att utveckla Söder. Socialdemokraterna i Helsingborg ska därför verka för: En utveckling och upprustning av våra befintliga stads- och boendemiljöer Att Södertunneln och H+, stadens i särklass viktigaste stadsförnyelseprojekt, har högsta prioritet och att arbetet med projektering av södertunneln påbörjas under mandatperioden Att utveckla och inlemma Gåsebäck som en del av H+förnyelsen, omdana området med service, handel och grönområden Att staden ska växa inåt, genom klimatsmarta och energieffektiva förtätningar Små, flexibla detaljplaner som pressar både kostnad och pris Att minska segregationen genom blandade upplåtelseformer och bostäder för studenter och ungdomar. Att inrätta en bostadsförmedling Att minimera det ekologiska fotavtrycket i all vår verksamhet Att bygga en eko-stadsdel och ett eko-industriområde Att utöka det klimatsmarta byggandet av flerbostadshus i trä Att gröna tak, gröna väggar, behovet att minska antalet hårdgjorda ytor samt dagvattenhantering ska övervägas vid varje nybyggnation Att utveckla våra byar och områden utifrån de lokala förutsättningarna och i breda samråd med helsingborgarna Att stimulera ett hållbart konsumentbeteende Att ställa krav på ekologisk hållbarhet i alla sammanhang Att flerkärnighet ska prägla staden Att satsa på en cityutveckling med speciellt fokus på Söder Att stimulera byggandet av flerbostäder, dock inte på bekostnad av åkermark att utveckla cykelvägnätet 16

17 att fler och varierande lekplatser byggs samt att befintliga renoveras Framtidens kommunikationer i Helsingborg Framtidens kommunikationer spelar en avgörande roll i stadens utveckling mot hållbar tillväxt. Helsingborgarnas klimatpåverkan måste minska och därför måste vi i större utsträckning gå, cykla och åka kollektivt, samtidigt som bilismen måste minska. Detta är en självklar prioritering för oss socialdemokrater. Luftkvalitén måste bli bättre, framför allt kring de mest utsatta stråken i Helsingborgs centrala stadsdelar. Stadens kommunikationer får aldrig äventyra helsingborgarnas hälsa och välbefinnande, utan ska istället främja ett långsiktig hållbar, hälsosam och klimatvänlig livsstil med människan i centrum. Detta förutsätter en tillgänglig kollektivtrafik med hög turtäthet, attraktiva gång- och cykelvägar både inom tätorten och i/mellan byarna. De korta bilresorna måste minska och onödig genomfartstrafik genom redan överbelastade delar av staden. All stadsplanering ska givetvis ta hänsyn till framtida kollektivtrafikstråk. Den bussvision som vi socialdemokrater påbörjade har i dagsläget inte nått hela vägen fram till de satta målen och bör ses över och utvecklas. Ur ett större perspektiv handlar framtidens utmaningar om att binda ihop Helsingborg med Öresundsregionen och, i förlängningen, norra Europa. Den fasta HH-förbindelsen är i detta sammanhang en oumbärlig del av utvecklingen mot framtidens kommunikationer. En fast HH-förbindelse som drar ut på tiden blir direkt tillväxthämmande då Öresundsbron beräknas nå maxkapacitet inom en relativt snar framtid. I konkurrensen om företagens etablering måste Helsingborg vara i framkant vad gäller kommunikationer och logistik. Även om HH-förbindelsen är en fråga som förutsätter samsyn och samverkan ända upp till regeringsnivå, är det oerhört viktigt att politikens lokala viljeinriktning är glasklar vad gäller förbindelsens absoluta nödvändighet. Detta vill vi socialdemokrater i Helsingborg tydligt signalera och jobba aktivt för att förverkliga. Då antalet pendlare ökar, måste också de kollektiva färdmedlen utvecklas och kompletteras med nya lösningar. En viktig del av de framtida kommunikationerna handlar därför om spårvägsetableringen. Spårvagnen öppnar upp möjligheter för ännu fler att välja bort bilen och binder samman Helsingborg med nordvästra Skåne och Kullahalvön på ett tydligare och mer hållbart sätt. Spårvagnsetableringen är en viktig del av målsättningen att nordvästra Skåne skall uppfattas som en enhetlig region att bo och verka i. Även det rekreativa resandet är av vikt att utveckla för att skapa hållbara beteendeförändringar. Biltåget, en tysk innovation där man lastar upp bilen på en tågvagn, är en idé väl värd att utveckla i Sverige, Skåne och Helsingborg. Utvecklingen av olika stadsdelscentra är starkt sammankopplat med hållbara kommunikationer. Därför är detta ännu ett argument för att utveckla en flerkärnig stad med god tillgång till service, publika inrättningar och täta förbindelser med övriga stadsdelar. 17

18 Socialdemokraterna i Helsingborg ska därför verka för: Att staden ska utveckla stationsområdena för att skapa en flerkärnig stad med olika kvaliteter och attraktioner, både i staden och i dess byar Att satsningen på en framtida spårväg intensifieras, likaså satsningen på så kallade superbussar En attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik med hög turtäthet och med ett pris som gör att helsingborgarna ska kunna välja kollektivtrafiken framför bilen. Att utreda möjligheten till gratis kollektivtrafik för ungdomar upp till 20 år Att utreda möjligheten till biltåg till och från Helsingborg Att arbetet med en fast HH-förbindelsen intensifieras för att säkra den lokala och regionala tillväxten Kommunen som arbetsgivare i Helsingborg Vill vi ha en god kvalité i vår kärnverksamhet/välfärdssektorn måste vi vara en god arbetsgivare och vara medvetna om att personalen är vår viktigaste resurs. Särskilt viktigt är det med goda villkor inom de framtida bristyrken, där vi har stora pensionsavgångar. Ett generationsväxlingsprogram bör initieras för att möta pensionsavgångarna. Likaså anser vi att lönekartläggningar ska ske årligen. För att lyckas med våra ambitioner som arbetsgivare krävs att vi i högre utsträckning tar långsiktiga och strategiska beslut i en rad personalfrågor. Därför ska vi utreda möjligheten med en personalnämnd som tillsammans med personalens företrädare och fackliga organisationer tar ett samlat grepp om personalfrågorna i kommunen. För oss socialdemokrater är det avgörande att samarbetet mellan de fackliga organisationerna förbättras, utvecklas och förstärks. Ett fördjupat samarbete med de fackliga organisationerna gynnar såväl staden som dess anställda och framförallt gynnar det helsingborgarna som därigenom kan åtnjuta en högre kvalité i stadens verksamheter. Egen personal bör användas i högre utsträckning istället för externa konsulter och bemanningsföretag. Detta sänker kostnaderna och stimulerar till utveckling och ger den kommunanställde karriärmöjligheter. Detta förutsätter att möjligheten till fortbildning god. Mångfald och jämställdhet är framgångsfaktorer för en bra arbetsplats. Därför ska vi aktivt arbeta med detta vid rekrytering. Lönerna måste vara jämställda. 18

19 Socialdemokraterna i Helsingborg ska därför verka för: Att våra medarbetare skall spegla befolkningen i staden Att en generationsväxling kommer tillstånd Att erbjuda god fortbildning av personalen Att ingen skall vara tvungen till delade turer Att alla medarbetare i staden skall erbjudas att arbeta heltid eller önskad sysselsättningsgrad Att lönerna skall vara jämställda, jämställdhetspott skall införas Att minimera konsulter och bemanningsföretag till förmån för kommunens personal Att timanställningar skall vara mera undantag än regel Att lönerna för högre tjänstemän ska vara rimliga och att bonusar och andra förmåner ska undvikas Att stadens alla arbetsplatser ska vara hälsofrämjande Att samarbetet och dialogen mellan de fackliga organisationerna förbättras, utvecklas och förstärks Att stadens styrsystem ses över i syfte att personalens kunskap och kompetens tas tillvara Kommunal upphandling i Helsingborg Helsingborgs stad gör många och stora upphandlingar till ett mycket stort värde. Naturligtvis måste de entreprenörer som får uppdrag av staden följa de styrdokument som staden har. Detta skall gälla meddelarplikt/frihet, sociala åtaganden, miljökrav, arbetsrätt etc. Inte enbart priset skall vara avgörande i en upphandling, kvalité, ekologisk hållbarhet och socialt ansvar måste också vägas in i en större omfattning. Staden måste stärka sin kompetens inom upphandlingsområdet. En del i denna förstärkning är att utreda möjligheten av en upphandlingsnämnd för att stödja övriga nämnder i strategiska frågor kring upphandling. Staden skall göra upphandlingar av tjänster enligt Vita Jobb konceptet. Detta koncept har med framgång prövats i på andra håll i landet. Staden skall också eftersträva att ingå avtal med non-profit organisationer för att öka mångfalden. För att teckna avtal med utförare skall staden ha full insyn i verksamheten. 19

20 Om en utförare inte sköter sina åtagande enligt avtal skall avtalet upphöra. Vid mindre försummelse kan det räcka med att ett vite utbetalas. Socialdemokraterna i Helsingborg ska därför verka för: Att staden skall göra upphandlingar av tjänster enligt Vita Jobb konceptet och att all upphandling skall kräva svenska kollektivavtal om inte annat särskilt motiveras Att kommunen skall börja arbeta med livscykelanalyser vid inköp av produkter Att öka mångfalden av entreprenörer vid upphandling och särskilt beakta non-profit organisationer Att vid all upphandling kräva svenska kollektivavtal De kommunala bolagen i Helsingborg Vår utgångspunkt är att våra kommunala bolag spelar en viktig roll för medborgarna och för stadens utveckling. Därför är det angeläget att de förblir kommunalt ägda och förvaltade. Ägardirektiven till våra bolag skall innehålla hållbarhetsaspekter och vi ska tydligare använda våra ägardirektiv och följa upp verksamheten när det gäller ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. Kommunen är ägare av många bolag. De största är Helsingborgshem, Öresundskraft och Helsingborgs Hamn som är helägda av Helsingborgs stad. Tillsammans med andra kommuner äger vi Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSVA och Sydvatten. Tillgångarna i bolagen har byggts upp under lång tid och representerar i dag ett stort värde för helsingborgarna. Det är viktigt att de gemensamma tillgångarna förvaltas gemensamt och på ett ansvarsfullt sätt. Inom kulturområdet finns från 1 januari 2015 ett nytt bolag, Helsingborg arena och scen. Bolaget är en sammanslagning av stadsteatern, konserthuset och Helsingborg arena. Bolaget skall stödja ett gemensamt synsätt för kultur och fritidspolitik och generera ett mervärde både för Helsingborgare och besökare. Alla våra bolag har en viktig roll för att göra Helsingborg till en attraktiv stad för människor att bo i och för företagsetableringar. 20

21 Socialdemokraterna i Helsingborg ska därför verka för: Att Helsingborgs hamn skall vara ett logistiskt nav som stödjer det lokala och regionala näringslivet. Att Helsingborgshems bostadsbestånd och hyresnivåer ska stå i proportion till Helsingborgarnas betalningsförmåga. Det innebär att en andel bostäder bör skyddas från höga hyresdrivande renoveringar/ombyggnationer Att Öresundskraft skall fortsätta utveckla ett sammanbundet fjärrvärmenät i Öresundsregionen Att NSR tar täten i det internationella arbetet för ekologisk hållbarhet med en idé- park som ett viktigt inslag Att Öresundskraft och NSR har en viktig roll i förverkligandet av ett fossilfritt Helsingborg Att berörda bolag i samverkan stödjer en etablering av en terminal för flytande natur- och biogas i hamnen Att Helsingborgs arena och scen skall bidra till och stödja ökad integration, jämställdhet, tolerans och förbättrad folkhälsa. Att de kommunala bolagen skall ges goda förutsättningar att utvecklas Att de kommunala bolagen skall medverka till att Helsingborg utvecklas på ett positivt sätt ur ekonomisk, socialt och ekologiskt perspektiv Att de kommunala bolagen skall medverka till att hyror och taxor hålls på en så låg nivå som möjligt Att styrelserna i de kommunala bolagen ska bestå av förtroendevalda Att alla helsingborgare oavsett socioekonomisk status eller funktionsnedsättning ska kunna ta del av Helsingborgs Arena och scens arrangemang 21

22 Kulturen i Helsingborg Den socialdemokratiska kulturpolitiken kännetecknas av medskapande och delaktighet. Den är öppen och tillåtande och väcker nyfikenhet. Den är jämlik och jämställd. Kulturen genomsyrar hela den kommunala verksamheten och finns med som en viktig referens i politiska beslut. Kulturens utbud ska omfatta alla helsingborgare oavsett ålder, kön, ekonomiska förutsättningar eller bakgrund. Den ska vara en drivkraft för den enskilda människans utveckling, att förverkliga sina drömmar och få utlopp för sin kreativitet. Kulturen är en bra investering för kommunens och näringslivets utveckling, för trygghet, arbetstillfällen och framtidstro. Verktygen för att nå våra mål är de politiska besluten och de kommunala institutionerna, som ska arbeta med spets och bredd. Vi vill särskilt prioritera stads- och områdesbiblioteken och deras utveckling till mötesplatser för bildning, kunskap och demokrati. Kommunens förvaltningen och institutionerna ska ha ett nära samarbete med bildningsförbunden, de fria kulturgrupperna och föreningslivet, som är ett nav i kommunens kulturliv. Vi ska uppmuntra och stödja deras verksamhet och initiativ. Socialdemokraterna i Helsingborg ska därför verka för: Att vi ser kulturpolitiken som en viktig framgångsfaktor för vår kommun och våra invånare Att biblioteken prioriteras Att kulturskolan/musikskolan blir avgiftsfri för alla elever i grundskolan Att barn och ungdomar prioriteras Äldre helsingborgares möjlighet att delta i Helsingborgs kulturliv Att utöka den offentliga konsten i bostads- och ytterområdena Att vi anpassar entréavgifterna så att alla helsingborgare har råd att besöka de kommunala institutionerna Att bildningsförbunden och det fria kulturlivet värnas och får en betydande roll i Helsingborgs kulturliv 22

23 Idrott, fritid och föreningsliv i Helsingborg Folkrörelsernas och föreningslivets betydelse för Helsingborg kan knappast överdrivas. Den ideella föreningen fostrar barn och unga i demokratiska värderingar och är en viktig del av det demokratiska samhället. Föreningslivet tar ett stort socialt ansvar och ger medborgarna stimulerande fritid samt möjlighet att ägna sig åt aktiviteter som höjer livskvaliteten och förebygger ohälsa i Helsingborg. Kommunens alkoholpolicy ska efterföljas vid idrottsarrangemang. Vi socialdemokrater vill därför stödja de ideella folkrörelserna, idrottsrörelsen och föreningslivet på flera sätt. Genom ekonomiskt stöd men också med stöd i form av infrastruktur så som idrottshallar och föreningslokaler. Idrotten bygger broar mellan människor. Ett varierat fritidsutbud i form av idrott främjar folkhälsa och gemenskap Erfarenheter visar att engagemang i en idrottsförening stärker barn och ungdomar och rustar dem inför framtiden. Det är viktigt att barn och unga oavsett hemmiljö och ekonomi ges möjlighet att vara delaktiga inom Helsingborgs idrotts- och föreningsverksamhet. Socialdemokraterna i Helsingborg ska därför verka för: Att oavsett kön, socioekonomisk status eller funktionsnedsättning ska alla barn i Helsingborg erbjudas att delta i den idrott och fritidsaktiviteter som stöds av kommunen. Att stödja de ideella krafter som föreningslivet bygger på Att särskilt stödja föreningar som tar ett stort socialt ansvar Jämställdhet och mångfald i Helsingborg Samhället av idag präglas av patriarkala strukturer. Dessa strukturer fostras vi i tidiga år att efterfölja, men även genom hela livet styrs vi av sociala normer och regler som begränsar våra möjligheter att verka på likvärdiga villkor. Detta manifesteras bland annat i löneutveckling, yrkesval och representation. För att bryta ner dessa strukturer måste vi socialdemokrater föra ett aktivt jämställdhetspolitiskt arbete och i alla beslut beakta jämställdhet och mångfald. Mångfald för oss socialdemokrater handlar om så mycket mer än var du kommer ifrån eller hur du ser ut. Vår syn på mångfald är att våra medborgare ska känna att det finns utrymme för alla att uppnå sina mål och drömmar. Det är vårt ansvar att skapa en sådan atmosfär. 23

24 Vår utmaning är att våga se och ta tillvara på de erfarenheter, den kreativitet och de initiativ som våra medborgare erbjuder oss. Vi tar självklart aktivt avstånd från rasism, sexism och diskriminering som delar upp, mäter i bättre eller sämre och väljer bort människor utifrån vem man är. Istället ska vi i alla sammanhang verka för mångfald. Socialdemokraterna i Helsingborg ska därför verka för: Att vi ska ställa krav på våra kommunala arbetsgivare att genomföra åtgärder för jämställda löner, så kallade jämställdhetspotter för kvinnodominerande yrken Att öka HBT kompetensen hos kommunens personal Verka för att öka samarbetet med idéburna organisationer som jobbar mot rasism och för jämställdhet och mångfald. Att inrätta ett akutboende för kvinnor Ekonomisk hållbarhet och finansiering Socialdemokratin i Helsingborg är ett ansvarstagande parti. Det har vi visat historiskt, även när vi inte haft makten. Stadens ekonomi måste vara hållbar över tid så att våra verksamheter och staden kan stärkas och utvecklas. Därför måste en ansvarsfull och långsiktig ekonomisk politik föras. Den kommunala verksamheten finansieras till den allra största delen med kommunalskatten. Men för att finansiera viktiga delar av den kommunala verksamheten behövs mer resurser. Vår bedömning är att de ökade ambitioner vi har för Helsingborgs arbetsmarknad, näringsliv, förskola, skola, äldreomsorg, kulturliv och föreningsliv går att finansiera genom ökat stöd från staten till kommunen och genom omfördelningar inom den kommunala verksamheten. Sådana omfördelningar ska prövas innan ett ökat uttag av skatten sker. 24

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig U För medlemskap eller kontakt med miljöpartiet lokalt. www.mp.se www.mp.se/harryda Kontakt: Birgitta Olsson Mail: judith.olsson@telia.com Återbruk När du läst

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer