JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2013-04-01"

Transkript

1 JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring Försäkringstagare Med försäkringstagare avses den som ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren. Försäkringstagare enligt denna försäkring punkt 4.1 är privatperson som. a) är mantalsskriven och bosatt i Sverige vid försäkringens beviljande, b) har fyllt 18 men inte 64 år. Person som fyllt 60 år kan dock inte nyanslutas till försäkringen, c) via avtal med JobbGarant abonnerar på någon av tjänsterna JobbGarant MEDIUM eller LARGE, d) är tillsvidareanställd. e) är anställd med en arbetstid av minst 17 tim per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande. f) är medlem i svensk a-kassa. Försäkringstagare enligt denna försäkring punkt 4.2 är privatperson som abonnerar på någon av tjänsterna JobbGarant MEDIUM eller LARGE och som uppfyller kraven enligt a) och b) ovan. 2. Vem försäkringen gäller för den försäkrade Försäkrad enligt denna försäkring är försäkringstagaren. Detta innebär att det är endast försäkringstagarens intresse som tillvaratas genom försäkringen. 3. När försäkringen gäller Försäkringstiden är en månad. Försäkringen förnyas automatiskt månadsvis om den inte sägs upp enligt Ersättningsperioden för försäkring enligt punkt 4.1 är 6 eller 12 månader, vilket framgår av försäkringsbeviset. 3.1 Ikraftträdande Under förutsättning att försäkringspremien är betald senast på förfallodagen och i enlighet med vad som närmare anges i försäkringsbeviset, omfattas försäkringstagaren av försäkringen direkt vid ingåendet av avtalet med JobbGarant. Försäkringen gäller så länge försäkringspremien är betald. 3.2 Kvalifikationstid För att omfattas av punkt 4.1 ska försäkringstagaren ha varit kund i JobbGarant MEDIUM eller LARGE de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde. Dessutom måste försäkringstagaren ha rätt till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetskassa. För att omfattas av punkt 4.2 ska försäkringstagaren ha varit kund i JobbGarant MEDIUM eller LARGE de senaste 3 månaderna före det att den försäkrade fått beskedet eller beslutet från arbetsgivaren. Detta innebär att försäkringsskyddet endast gäller för händelser som inträffar efter kvalificeringsperioden. 3.3 Övergång från annan inkomstförsäkring Försäkringstagaren får, vid tillämpningen av punkt 4.1, tillgodoräkna sig kvalifikationstid från annan inkomstförsäkring om försäkringstagaren omfattats av sådan försäkring omedelbart innan försäkringstagaren blev kund hos JobbGarant. Blir försäkringstagaren ofrivilligt arbetslös under kvalifikationstiden enligt punkt 3.2 ovan lämnas ersättning om den sammanlagda kvalifikationstiden är minst 12 månader. Ersättning beräknas enligt det lägsta försäkringsbeloppet, det lägsta antalet ersättningsdagar och den längsta karensen som anges i försäkringsvillkoren för denna försäkring jämfört med motsvarande villkor i den tidigare inkomstförsäkringen. Vid arbetslöshet under kvalifikationstiden för denna försäkring måste intjänad kvalifikationstid styrkas med övergångsbevis eller motsvarande. 4. Vad försäkringen gäller för Försäkringen omfattar nedanstående moment. 4.1 Ofrivillig arbetslöshet Om försäkringstagaren efter kvalifikationstid blir ofrivilligt arbetslös betalas ersättning ut efter 7 sammanhängande dagar (karensperiod) av ofrivillig arbetslöshet. En förutsättning för rätten till ersättning är att även uppsägning eller varsel om uppsägning sker efter utgången av kvalifikationstiden. Ersättning betalas från och med den 8:e dagen. Ersättning betalas inte för tid av arbetslöshet under kvalifikationstiden eller karensperioden. Ersättning betalas därefter med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag av hel ofrivillig arbetslöshet. Ersättning betalas under maximalt vald ersättningsperiod, 6 eller 12 månader vilket framgår av försäkringsbeviset. Perioder av hel ofrivillig arbetslöshet som inte åtskiljs av minst 90 sammanhängande dagars anställning skall anses höra till samma period av hel ofrivillig arbetslöshet. När försäkringen utnyttjats krävs en ny kvalifikationstid av 180 dagars sammanhängande tillsvidareanställt arbete för att försäkringstagaren återigen skall kunna utnyttja försäkringen.

2 För att kunna få ersättning måste den till JobbGarant angivna inkomsten vara högre än a-kassans inkomsttak enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Ersättning betalas under vald ersättningsperiod som framgår av försäkringsbeviset, 6 eller 12 månader. Försäkringstagaren kan byta omfattning av JobbGarants tjänst under försäkringstiden. Detta ska likställas med nyanslutning till försäkring vilket innebär att den nya ersättningsperioden gäller för skada som inträffar efter utgången av ny kvalifikationstid och karensperiod i enlighet med 4.1 första stycket ovan räknat från dagen för ändringen av JobbGarants tjänsteomfattning Ersättningens storlek Ersättningens storlek beräknas på följande sätt: Av arbetslöshetskassan tillämpad procentsats för ersättning (80 %) multipliceras med, till JobbGarant, angiven månadslön vid arbetslöshetens inträde, dock högst kronor per månad. Därefter görs ett schablonskatteavdrag med 30 %. Ingen hänsyn tas till skattetabell. Ersättningen utgör skillnaden mellan resultatet av denna beräkning och den högsta ersättning efter skatt som kan utbetalas från arbetslöshetskassan. Ersättningen från försäkringen är skattefri. 4.2 Uppsägning, varsel, omplacering eller arbetsgivares beslut utan MBL-förankring Om försäkringstagaren har framställt ett krav eller anspråk som arbetsgivaren helt eller delvis avvisat eller har arbetsgivaren utan att ta hänsyn till MBL, fattat ett beslut som medfört negativa konsekvenser för försäkringstagaren lämnar försäkringen ersättning för rådgivningskostnader motsvarande tre (3) timmars juridisk rådgivning. Försäkringstagaren kan vidare få ersättning för följande skäliga och nödvändiga kostnader som inte betalas av motpart; Biträdesarvode och -kostnader. Biträdesarvode lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som Domstolsverket tillämpar vid fastställande av taxa. Kostnader för utredning före rättegång som den försäkrades biträde beställt. Kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande. Rättegångskostnader som försäkringstagaren ålagts att betala till motpart eller staten eller som försäkringstagaren vid förlikning åtagit sig att betala till motpart om det är uppenbart att försäkringstagaren skulle dömts att betala högre rättegångskostnader. Kostnad för medling enligt 42 kap 17 rättegångsbalken Ersättningens storlek Högsta ersättning per skada är kr. Det anses som en skada när försäkringstagaren och annan försäkrad står på samma sida i tvisten mot arbetsgivaren liksom när flera tvister mot arbetsgivaren grundar sig på samma händelser eller omständigheter. 5. Undantag 5.1 Vid ofrivillig arbetslöshet lämnas inte ersättning för: deltidsarbetslöshet, arbetslöshet efter tillfällig anställning eller säsongsarbetslöshet, uppsägning eller varsel om uppsägning som var känd eller som försäkringstagaren borde ha känt till vid försäkringens Beviljande, frivillig arbetslöshet, arbetslöshet när försäkringstagaren inte är anmäld som arbetssökande till Arbetsförmedling, arbetslöshet på grund av egen uppsägning eller avsked på grund av misskötsel i arbetet, varsel om uppsägning eller arbetslöshet som inträffar under de första 12 månader som försäkringen varit i kraft, arbetslöshet på grund av naturlig avgång eller tidsbegränsad anställning, arbetslöshet som beror på strejk eller olagligt handlande av försäkringstagaren. 5.2 Vid uppsägning, varsel, omplacering eller arbetsgivares beslut utan MBL-förankring lämnas inte ersättning för: tvist som berör löne- och ersättningsfrågor för arbetstagare, tvist som omfattas av rättskyddet genom hemförsäkring, företagsförsäkring, medlemskap i arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation, sakfråga som försäkringstagaren saknar rimlig chans att vinna eller saknar befogat intresse av att få behandlad, kostnad för eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra kostnader, merkostnad som uppstår genom att försäkringstagaren anlitar flera biträden eller byter biträde, ersättning till skiljemän, verkställighet av dom, beslut eller avtal, biträdeskostnader som innefattas i skadestånd till försäkringstagaren, ersättning från motparten som försäkringstagaren avstår från, i eller utanför rättegång. 5.3 Allmänna undantag som gäller hela försäkringen Försäkringen gäller inte vid krig, invasion, aktivitet eller hot av utländska fiender (oavsett krigsförklaring), inbördeskrig, revolution, militärt övertagande eller upplopp. radioaktiv strålning eller kontamination på grund av radioaktivitet från varje form av nukleärt bränsle eller från nukleär deposition som förvarar nukleärt bränsle, använd eller förbrukad. 6. Självrisk Försäkringen gäller enligt punkt 4.1 utan självrisk och enligt punkt 4.2 med en självrisk motsvarande 20 % av den sammanlagda kostnaden.

3 7. Ersättningsregler Skadeersättning - enligt punkt 4.1 utbetalas till försäkringstagaren vid skadeperiodens slut eller, om skadeperioden överstiger 30 dagar, månadsvis i efterskott, - enligt punkt 4.2 utbetalas till försäkringstagaren senast en månad efter att denne har lämnat den information som skäligen kan begäras för att fastställa försäkringsgivarens betalningsskyldighet. Ersättning som understiger 50 kronor utbetalas inte. Utbetalas ersättningen inte i tid enligt ovan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från den dag ersättningen skulle ha betalats. Ränta som understiger 100 kronor utbetalas inte. 8. Åtgärder vid skada 8.1 När skadan ska anmälas Anmälan om inträffad skada skall snarast möjligt göras till JobbGarants kundtjänst på , dock senast 180 dagar efter den ofrivilliga arbetslöshetens inträffande. Om anmälan görs senare kan det påverka rätten till ersättning. 8.2 Försäkringstagarens skyldighet att medverka vid skaderegleringen Vid anspråk mot försäkringen orsakat av ofrivillig arbetslöshet skall följande uppgifter snarast möjligt insändas till JobbGarant Intyg från Arbetsförmedlingen om att försäkringstagaren är inskriven som arbetssökande. Intyg från den senaste arbetsgivaren om anledning till arbetslösheten samt hur länge försäkringstagaren arbetat hos denna arbetsgivare. Intyg om utbetalning från a-kassa. Intyg om tidigare inkomstförsäkring hos fackförbund eller försäkringsbolag i de fall försäkringstagaren önskar tillgodoräkna sig tidigare kvalifikationstid. Övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömning av ärendet. Vid anspråk mot försäkringen orsakat av uppsägning, varsel, omplacering eller arbetsgivares beslut utan MBL-förankring skall skadeanmälan innehålla en utförlig redogörelse för de händelser och omständigheter som ligger till grund för anspråket samt övrig information som kan vara av betydelse för skaderegleringen. Försäkringstagaren måste även meddela om denne är momsredovisningsskyldig samt om rättshjälpen kan omfattas av annan försäkring eller medlemskap i arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation. Det senare gäller oberoende av om försäkringstagaren ansökt om rättshjälp hos någon annan. Försummar försäkringstagaren att medverka till utredningen av försäkringsfallet eller av försäkringsgivarens ansvar får ersättningen sättas ned enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning får ersättningen sättas ned enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. 8.3 Skadereglering JobbGarant samlar in och administrerar skadeanmälningar. JobbGarant ombesörjer att vidarebefordra skadeanmälningar till AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan 14, Stockholm. Allmänna avtalsbestämmelser 9. Premiebetalning Försäkringstagaren är betalningsansvarig för försäkringspremien. Försäkringspremien debiteras månadsvis tillsammans med avgiften till JobbGarant. Betalning av försäkringspremien ska ske genom autogiro eller mot faktura inom 14 dagar från ingåendet av försäkringsavtalet. Betalning av försäkringspremien ska anses ha fullgjorts gentemot försäkringsgivaren samtidigt med att betalning skett till JobbGarant. Betalas inte försäkringspremien i rätt tid, kan försäkringsgivaren säga upp försäkringsavtalet samtidigt med att JobbGarant säger upp avtalet med kunden, under förutsättning att förseningen ej är av ringa betydelse. Uppsägningen sänds till försäkringstagaren, och försäkringen upphör 14 dagar därefter, om inte försäkringspremien betalas inom denna frist. Uppsägningen ska innehålla upplysning härom, annars är uppsägningen utan verkan. Förnyas avtalet med JobbGarant skall försäkringspremien betalas senast en månad efter det att JobbGarant avsänt faktura för att försäkringen ska gälla. 10. Ändring eller annullation av försäkringsavtalet 10.1 Ändring av försäkringsavtalet Försäkringens omfattning, premie och villkor, kan ändras av försäkringsgivaren vid början av ny försäkringsperiod Annullation av försäkringsavtalet Försäkringsavtalet kan när som helst sägas upp av försäkringstagaren eller av försäkringsgivaren att upphöra med 3 månaders varsel Försäkringsskyddet upphör att gälla för försäkringstagaren när dennes avtal med JobbGarant upphör Försäkringsskyddet upphör att gälla för försäkringstagaren om denne avlider.

4 Försäkringsskyddet upphör, efter premieperiodens utgång, när försäkringstagaren fyllt 65 år under perioden. 11 Tillämplig lag och behörig domstol 11.1 För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffat utomlands För denna försäkring gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen. 12. Om du har frågor Kontakta JobbGarant, Taptogatan 6, Stockholm, Omprövning Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det omprövat genom att skriftligen till JobbGarant redogöra för ärendet och be om en omprövning av ärendet. Försäkringstagaren kan även vända sig till: 13.1 AmTrust Nordic AB Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, kan beslutet prövas av försäkringsgivaren, genom att kontakta AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan 14, Stockholm, tfn Det finns även möjlighet att få tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, telefon Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation. Adress: Box 174, STOCKHOLM, telefon: Konsumenternas Försäkringsbyrå Konsumenternas Försäkringsbyrå hjälper dig som privatperson att gå vidare med ditt ärende om du är missnöjd med ett beslut. Adress: Box 24215, Stockholm, telefon: Allmän Domstol Liksom vid andra tvister kan försäkringstagaren vända dig till allmän domstol. Mer information kan fås från närmaste tingsrätt. Tingsrättens adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen. 14. Personuppgiftslagen (PUL) Försäkringsgivaren kommer att behandla försäkringstagarens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204 (PuL)). Syftet med behandlingen är fullgörandet av de avtalsenliga åtagandena mot försäkringstagaren. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt. Personuppgifterna kan komma behandlas av andra bolag som försäkringsgivaren samarbetar med för utförandet av det uppdrag försäkringsgivaren har från försäkringstagaren. Har försäkringstagaren några frågor om detta går det bra att kontakta försäkringsgivarens personuppgiftsombud på Enligt PuL har försäkringstagaren rätt att begära information om- och rättelse av de personuppgifter som behandlas. Försäkringstagaren kan därför kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs till personuppgiftsombudet på adress som framgår nedan och ska vara undertecknad av den sökande. Önskar försäkringstagaren begära rättelse av felaktig personuppgift, vänligen kontakta personuppgiftsombudet. Försäkringsförmedlare Försäkringsförmedlare är JobbGarant, Taptogatan 6, Stockholm, Försäkringsgivare Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust International Underwriters Ltd. 40 Westland Row, Dublin 2, Irland. Försäkringsgivaren representeras i Norden av AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan 14, Stockholm. Definitioner 1. Ofrivillig arbetslöshet Med ofrivillig arbetslöshet avses att försäkringstagaren utan egen förskyllan är helt arbetslös, inte avböjer anvisat arbete, är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen samt uppbär ersättning från Arbetslöshetskassan. 2. Försäkringsbelopp Det avtalade månatliga beloppet för vilket Inkomstförsäkring har tecknats. Avtalat belopp framgår av försäkringsbeviset.

5 3. Ersättningsperiod Ersättningsperiod är den längsta period som ersättning betalas ut, om rätten till ersättning enligt detta villkor i övrigt är uppfyllt. Ersättningsperioden för försäkringen vid ofrivillig arbetslöshet är 6 eller 12 månader. 4. Försäkringsperiod Försäkringsperioden är den tid då försäkringen gäller. 5. Premieperiod Med premieperiod avses den period för vilken varje enskild premie betalats för. Premieperioden är 1 månad. Vald premieperiod framgår av försäkringsbevis. 6. Kvalifikationstid Med kvalifikationstid avses den tid som försäkringstagaren måste ha varit kund hos JobbGarant för att försäkringen ska gälla. 7. Karensperiod De första dagarna av hel arbetslöshet som inträffar efter kvalificeringsperioden. Under dessa dagar betalas ingen ersättning. Karensperioden är 7 sammanhängande dagar. 8. Självrisk Med självrisk avses den del av skadekostnaden som försäkringstagaren själv står för 9. Tvist Med tvist förstås att ett framställt krav eller anspråk helt eller delvis avvisats.

JobbGarant Villkor: Inkomstförsäkring vid arbetslöshet 2012-06-04

JobbGarant Villkor: Inkomstförsäkring vid arbetslöshet 2012-06-04 JobbGarant Villkor: Inkomstförsäkring vid arbetslöshet 2012-06-04 1. Vem försäkringen gäller för den försäkrade 1.1 Försäkringen gäller för varje privatperson som uppfyller följande krav: Mantalsskriven

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Trygga Arbetslöshetsförsäkring Gäller från 2011-11-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Cardif Försäkring

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Anställd/arbetstagare: Person som är anställd mot betalning på en enskild firma eller i en organisation/bolag.

Anställd/arbetstagare: Person som är anställd mot betalning på en enskild firma eller i en organisation/bolag. Låneskydd Spring Finance Villkor frivillig gruppförsäkring Låneskydd vid dödsfall, tillfällig arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet Version 2015-02-10 1. Definitioner Anknuten försäkringsförmedlare:

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet ETT SAMARBETE MELLAN SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 Definitioner

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF ETT SAMARBETE MELLAN FTF OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ett samarbete mellan vision och bliwa Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 försäkringens

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet ETT SAMARBETE MELLAN FINANSFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring DinEl 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1 1.1 Gruppavtalet 1 1.2 Försäkringsavtal

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 forenadeliv.se Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring 3 Försäkringsgivare 3 Behandling av personuppgifter 3 Skatteregler 3 A. Förklaringar

Läs mer

Göta Energi TRIPPELTRYGG. Fakturaskydd. Villkor Gruppförsäkring

Göta Energi TRIPPELTRYGG. Fakturaskydd. Villkor Gruppförsäkring Göta Energi TRIPPELTRYGG Fakturaskydd Villkor Gruppförsäkring Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör och förmedlare 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 2 1.1 Gruppavtal 2 1.2

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2015

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 2/10 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Försäkringsgivare...3

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring 2012 1 Inledning...3 2 Definitioner...3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen...6 4 Försäkringstid...6 5 Premie...7 6 Försäkringsersättning...8 7

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare.

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. FÖRSÄKRINGSGIVARE BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Från 1 April 2007 1 Inledning Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Villkor frivillig gruppförsäkring Hyresgästföreningen 2014-07-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering 3 Definitioner 3 1. Allmänna

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET SAMT

Läs mer

Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring

Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring Innehållsförteckning Produktblad 3 Ersättningstabell 6 Allmänna villkor 7 1. Definitioner 2. Försäkringens omfattning 3. Försäkringens syfte 4. Försäkringsskydd 5.

Läs mer

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2013-11-01 och tillsvidare. 1. Kort översikt av försäkringarna Låneskydd Omfattning Kvalificering Karens

Läs mer