Geografisk Samhällsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geografisk Samhällsinformation"

Transkript

1 Geografisk Samhällsinformation Informationskartan 2000:27

2 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Publikation 2000:27 ISSN X Text, bilder och layout: Per Söderström, Thomas Tengblad och Noomi Midjord Produktion: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, IT-enheten 2

3 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Innehåll INNEHÅLL...3 SAMMANFATTNING...4 INLEDNING...5 GRUNDIDÉ...6 ERFARENHETER FRÅN ANDRA PROJEKT MM...7 HUR INFORMATIONSKARTAN SKULLE KUNNA SE UT OCH FUNGERA...8 ANVÄNDARPERSPEKTIVET... 8 Presentation...8 Funktioner i Informationskartan...9 ADMINSTRATÖRSPERSPEKTIVET Presentation...10 Editering och ajourhållning av temadata...11 Koppling från den egna hemsidan...11 TEKNISK LÖSNING I TVÅ STEG...12 INFORMATIONSSTRUKTUR...15 TABELLSTRUKTUR INFORMATIONSSTRUKTUR TEMA UTVÄRDERING AV DEMO-APPLIKATION...17 ANVÄNDARGRÄNSSNITTET NÄRINGSLIVETS SYNPUNKTER PÅ INFORMATIONSKARTAN VIDARE UTVECKLING...19 Demo-applikationen...19 Driftversion steg Driftversion steg FORMER FÖR GENOMFÖRANDE...20 Bilaga 1 - Tema- och katergoriindelning Bilaga 2 - Rapport "Informationskartan - en utvärdering" 3

4 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Sammanfattning Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan är en förstudie, vilken syftar till att utveckla formerna för en gemensam karttjänst som komplement till informationen på kommuners och myndigheters hemsidor i Västra Götaland. Information från kommuner och myndigheter sprids i allt ökande grad via Internet. Hemsidorna byggs ut allt mer och innehåller stora mängder information och tjänster riktade mot medborgare och andra intressenter. Ajourhållning av informationen blir allt viktigare och man kan därför förutse att man på sikt kommer att sträva mot databas-lösningar, vilka innebär att information på hemsidorna med automatik kan uppdateras från skilda verksamhetssystem. Mycket av samhällsinformationen beskriver företeelser med ett geografiskt läge, vilket ofta kan vara av stort intresse för informationsmottagaren att kunna se i en kartbild. Det är emellertid fortfarande sällsynt med kartredovisningar i hemsidesinformationen annat än översiktliga och statiska redovisningar av exempelvis kommunens läge och utbredning samt de större orternas läge. Avsikten med att utforma Informationskartan som en gemensam tjänst är dels att skapa en kostnadseffektiv lösning, dels att stärka den regionala sammanhållningen och förbättra anvä n- darnas geografiska överblick. Tekniksteg 1 innebär att data registreras av lokala informationsansvariga på en gemensam kartserver knuten till "Information Västra Götaland". Detta ställer krav på enkla metoder för registrering via Internet samt för länkning till karttjänsten. Demoapplikationen är utvecklad med länsstyrelsens OGIS 2.1 som grund. Ett framtida tekniksteg 2 innebär att informationen lagras lokalt med koppling till verksamhetsdata och görs tillgänglig via en sökmotor kopplad till den gemensamma kartservern. En fungerande demoapplikation innebär att de bärande idéerna effektivt kommuniceras med tänkbara intressenter inför ett fullskaligt genomförande. Applikationen ska inför detta justeras med utgångspunkt från synpunkterna i utvärderingen. Projektet har genomförts med finansiering från NUTEK:s FAVORIT-program, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland samt egna arbetsinsatser från Uddevalla, Grästorps, Dals-Eds och Vänersborgs kommuner, Högskolan i Trollhättan-Uddevalla, Lantmäterimyndigheten i Västsverige, Västsvenska handelskammaren, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Projektledare har varit Per Söderström. I arbetsgruppen har dessutom ingått Noomi Midjord- Söder och Thomas Tengblad, samtliga från Länsstyrelsen i Västra Götaland. 4

5 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Inledning Information från kommuner och myndigheter sprids i allt ökande grad via Internet. Hemsidorna byggs ut allt mer och innehåller stora mängder information och tjänster riktade mot medborgare och andra intressenter. Ajourhållning av informationen blir allt viktigare och man kan därför förutse att man på sikt kommer att sträva mot databas-lösningar, vilka innebär att information på hemsidorna med automatik kan uppdateras från skilda verksamhetssystem. Mycket av samhällsinformationen beskriver företeelser med ett geografiskt läge, vilket ofta kan vara av stort intresse för informationsmottagaren att kunna se i en kartbild. Det är emellertid fortfarande sällsynt med kartredovisningar i hemsidesinformationen annat än översiktliga och statiska redovisningar av exempelvis kommunens läge och utbredning samt de större orternas läge. Bidragande orsaker till att karttjänsterna inte har en mer framträdande roll på hemsidorna torde vara att det är komplicerat att bygga upp denna typ av tjänster om de ska vara enkla att ajourhålla samt att kostnaderna för rätten att publicera kartor på Internet är höga för dem som inte förfogar över ett eget kartverk. Projektet utgör en förstudie med syfte att ta fram en "demo-applikation" som underlag för en dialog med presumtiva intressenter inför ett genomförande. Demoapplikationen finns tillgänglig på adressen 5

6 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Grundidé Informationskartan skall skapa en gemensam interaktiv karttjänst för Västra Götaland. Denna tjänst ska vara en del av konceptet "Information Västra Götaland" - en organisationsoberoende portal för samhällsinformationen i länet - och utgöra ett komplement till hemsidesinformationen från myndigheterna och kommunerna. Genom en gemensam karttjänst skapas en enhetlig och gränslös geografisk information, vilket underlättar för användaren att söka och ta del av information över hela länets yta. Den bidrar också till att stärka den regionala identiteten och sammanhållningen i det nya länet. Informationskartan är primärt inte avsedd att vara en självständig tjänst - även om den kan nyttjas som sådan - utan en integrerad del i den egna hemsidan. Tanken är därför att man från den egna hemsidan "går till Informationskartan" eller att man till hemsidan "hämtar kartbilder" från Informationskartan samt att man från Informationskartan ska kunna länka sig till information om objekten i kartan. Informationen i Informationskartan ska produceras och ajouhållas av dem, som normalt svarar för detta på den egna hemsidan. Det är endast den tekniska driften, ajourhållning av kartdata samt utbildning och support för de informationsansvariga som ligger i gemensam förvaltning. 6

7 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Erfarenheter från andra projekt mm I inledningen av projektet har inspiration hämtats från NUTEK:s publikation "Portalbyggarens klokbok". Vissa aspekter har bedömts tillämpliga även om projektet inte behandlar en portal utan en kompletterande tjänst. Projektet har tagit sin utgångspunkt i en tydlig brist och ett behov av kompletterande tjänster, vilket innebär att vi undvikit att skapa konkurrens med befintlig tillämpningar i största möjliga mån. Det innebär också att projektets tillämpning inte syftar till att ersätta befintliga lösningar. Ambitionen i tekniksteg 1 har också varit att ställa minimala krav på förändringar och anpassningar av de hemsidor som Informationskartan ska betjäna. Enkelhet i användning och inmatning har varit ledstjärnan för projektet, varför utvärderingen i enlighet med klokbokens råd har sin tyngdpunkt i dessa gränssnitt. För att kunna förankra och få uppslutning kring projektets grundidé har förstudien inriktats mot att skapa en fungerande demo-applikation, som ska tjäna som underlag för en dialog med presumtiva intressenter inför ett beslut om skarpt genomförande. Som teknisk grund har en beprövad applikation valts. Vidare har anpassning och komplettering av denna skett med stöd av bästa tillgängliga kompetens på grundapplikationen. Allmän inspiration kring samhällsinformation har erhållits från Projektet One-stop-service i Blekinge. Vidare har Internetbaserade GIS-applikationer från Kalmar kommun, Sandvikens kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland tjänat som förebilder. 7

8 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Hur informationskartan skulle kunna se ut och fungera Beskrivningen görs ur de två primära perspektiven - informationsmottagarens (användarens) respektive informatörens (adminstratörens). Den bygger på funktionerna i den framtagna demo-applikationen med tillägg av vissa modifieringar som avses göras inför den kommande dialogen med myndigheter och kommuner i länet. Den tekniska lösningen beskrivs i avsnittet "Teknisk lösning i två steg" nedan. Användarperspektivet Presentation Utgångspunkten för användaren är att man söker information via myndighetens eller kommunens hemsida. Kopplat till redovisningen på hemsidan kan det finnas två typer av länkning till Informationskartan. Antingen finns möjligheten att klicka på en knapp för att "Gå till Informationskartan", vilket innebär att användaren förflyttas till Informationskarteapplikationen med ett kartutsnitt motsvarande myndighetens/kommunens geografiska område, eller att klicka på en knapp för att "Visa på karta", vilket innebär att en aktuell och till textinformationen anpassad kartbild hämtas från Informationskartan till hemsidan eller ett eget kartfönster. Informationskartan med ett anpassat kartutsnitt över Fyrbodalsområdet. 8

9 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Funktioner i Informationskartan Användaren kan genom att använda Informationskartans verktyg göra en rad operationer i kartan. Hur dessa fungerar i detalj redovisas i den bilagda utvärderingen av gränssnittet. De grundläggande funktionerna är följande: Anpassning av kartutsnittet genom förstoring, förminskning och flyttning av kartbilden. Val av innehåll i kartan genom av- och påbockning av skilda teman. Sökning av objekt i kartan och anpassning av kartan till det sökta objektet. Visning av grundläggande information om objekt i kartan. Länkning från enskilda objekt till utförligare information på respektive hemsida. Kopiering av karta för inklistring i eget dokument. Att använda informationsverktyget som ger information om ett specifikt objekt när man klickar på objektet. En kortfattad information om objektet samt en länk till objektets hemsida presenteras i informationsfönstret vid sidan av kartan. 9

10 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan För att få en tydligare bild av området kan man välja att Zooma in/ut alternativt Stega in/ut. Här visas fyra stycken zoomintervaller. Adminstratörsperspektivet Presentation Utgångspunkten för administratören/informatören är att man vill knyta information på den egna hemsidan till Informationskartan alternativt ändra eller ta bort uppgifter, vilka redan finns i kartan. Arbetet består egentligen av två moment, som kan utföras vid samma tillfälle eller var för sig - dels att registrera/ändra uppgifterna i Informationskartan, dels att skapa lämplig koppling från den egna hemsidan i form av länk till kartan eller i form av en begäran om att visa kartbild från Informationskartan. För att komma till Informationskartan kan administratören välja att direkt anropa Informationskartans adress eller att "Gå till Informationskartan" från den egna hemsidan. I det senare fallet öppnar kartan med det utsnitt som man själv valt (exv den egna kommunen). 10

11 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Editering och ajourhållning av temadata Ajourhållning av informationen som är knuten till objekten sker direkt i kartan. För att kunna registrera/ändra uppgifter måste administratören logga in. Därefter kan man lägga till ett objekt, ändra i texten eller ta bort ett objekt. När ett objekt ska registreras väljer administratören ett lämpligt kartutsnitt (med största möjliga förstoring), ritar sin punkt linje eller yta och fyller i grundläggande temadata i det formulär som öppnas. Länkadressen för återlänkning till hemsidan hämtas lämpligen genom kopiering av adressen från den egna hemsidan. Registreringen sparas direkt i Informationskartan. Koppling från den egna hemsidan Som tidigare nämnts kan kopplingen från den egna hemsidan till informationskartan vara av två skilda slag - en länk som öppnar informationskartan eller en begäran om att visa ett bestämt kartutsnitt med bestämda temadata. Dessa kopplingar görs genom att lägga in knappar - "Gå till Informationskartan" respektive "Visa på karta". I det första fallet knyts en hyperlänk till knappen. I det andra fallet knyts en beställning i form av ett script, som preciserar innehållet i kartan, till knappen. 11

12 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Teknisk lösning i två steg Vi har valt att beskriva den tekniska lösningen i två steg. Steg 1 är en okomplicerad centralt placerad applikation och databas som inte ställer några som helst tekniska krav på deltagande myndigheter/kommuner. Det är denna lösning som har använts för demo-applikationen och kan driftsättas skarpt i denna form. Steg 2 är en lösning som ligger lite längre fram i tiden. Den är mer komplex men samtidigt mer dynamisk genom distribuerade databaser, vilka medger en högre grad av automatik i ajourhållningen av data och en större frihet i urvalet av temadata. Själva GIS-applikationen i Informationskartan är i grund och botten den av länsstyrelserna utvecklade OGIS-applikationen i sin senaste version 2.1 [http://gis.lst.se/qgis/]. Den tekniska lösningen berör fyra huvudsakliga dataområden: Kartdata - översiktskarta, Sverigekartan, röda kartan, gröna kartan, tätortskartan Temadata - identifiera, söka och länka enskilda objekt i kartan. Hemsidesdata - organisationernas egenproducerade Internet/www information om enskilda objekt. Verksamhetsdata - data om objekt som finns i ordinarie verksamhetssystem. I applikationen hanteras de två förstnämnda, kartdata och temadata. Hemsides- och verksamhetsdata finns hos respektive aktör. Skillnaden mellan steg 1 och steg 2 ligger främst i olika lösningar för hur temadata lagras och ajourhålls. Steg 1 Utgångspunkten är en tekniskt centraliserad lösning där GIS-applikationen samt kartdata och temadata finns placerad på en gemensam server. Info. kartan Kartdata Temadata G I S Återlänk Kartbild Hemsida Hemsidesdata Visa på kartaknapp Gå till kartaknapp Anteckningsblock Ajourhållning & Editering Informatör Verksamhet 12

13 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Visa på karta - GetMap Ett script som normalt döljs bakom knappen visa på karta talar om för Informationskartan vilken kartbild som skall skickas tillbaka för visning på hemsidan eller i ett separat fönster. Scriptet innehåller bl a specifikation på kartutsnitt och tema. Möjligheten till information om enskilda objekt förloras i denna funktion. Kartbilden kan levereras från Informationskartan på tre olika sätt: Ren kartbild med förvalda temaobjekt redovisade på kartan Ren kartbild med möjlighet att välja bland i förväg bestämda alternativa teman Användaren kan välja bland i förväg bestämda kartutsnitt, exempelvis kommun, tätort eller centrum Gå till karta Ett script som döljs bakom knappen gå till karta öppnar upp Informationskartan i ett eget fönster. Förflyttning sker till Informationskartans server. Anteckningsblocket Respektive tema har ett anteckningsblock som är åtkomligt via Internet. Anteckningsblocket används för ajourhållning av temadata. Anteckningsblocket registrerar såväl koordinaterna från kartan som objektsdata via formulär in i en accessdatabas som kan läsas av GISapplikationen. Därutöver kan listor över objekt i ett tema genereras. Detta har i förstudien prövats för temat "Aktuellt." 13

14 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Steg 2 Denna lösning är aktuell för organisationer som lagrar hemsidesdata i en databas kopplad till ordinarie verksamhetssystem för att därigenom kunna minska dubbellagring, förenkla ajourhållning och möjliggöra mer dynamiska sökningar i materialet. Utgångspunkten för steg 2 är därför en tekniskt mer decentraliserad lösning där temadata hämtas ur dessa databaser och således lagras lokalt hos respektive aktör. Info. kartan Kartdata (Temadata) G I S S ö k m o t o r Återlänk Kartbild DB Decentraliserad Temadata Hemsida Hemsidesdata Visa på kartaknapp Gå till kartaknapp Informatör Verksamhet Temadata lagras hos respektive organisation i en databas - samma databas ur vilken den egna hemsidan hämtar sina data - där Informationskartans sökmotor via Internet kan hämta ut dem med den gemensamma struktur, som systemet kräver. För denna lösning behöver två typer av protokoll utvecklas, dels ett gemensamt för överföringen av data till Informationskartan, dels ett för överföring av data mellan respektive verksamhetssystem och databasen med temadata hos respektive intressent. För att behålla samma möjligheter till regional sökning som i steg 1 - och därmed tanken med den gränslösa Informationskartan - måste Informationskartan i detta steg kompletteras med en kraftfullare sökmotor, som kan söka i alla de lokala databaser som innehåller temadata. Givetvis finns fortfarande i ett övergångsskede möjligheten för myndigheter/kommuner att behålla sina temadata lagrade centralt enligt steg 1. Den centrala basen med temadata motsvarar i systemet logiskt en samling av lokala databaser där ajourhållningen sker manuellt via anteckningsblocket. 14

15 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Informationsstruktur Informationskartan skall vara enhetlig för alla kommuner vad gäller innehåll och struktur. Den information som finns knuten till objekten i kartan omfattar endast det, som krävs för att identifiera och söka objekt samt en länk till utförligare information på respektive he msida. Tabellstruktur För varje objekt/tjänst finns en tabell som beskriver objektet. Tabellen skall minst innehålla följande information: Kategori Benämning Beskrivning Länk Informationsansvarig Gruppering av objekt som har en viss likhet, en viss gemensam nämnare. Objektets namn eller namn på den byggnad/plats som objektet ligger. Här finns möjlighet att fritt ge en första beskrivning av objektet. Länkadress till objektets he m- sida. Den eller de personer som har behörighet och skyldighet att ajourhålla den egna informationen. Varje objekt i ett tema tillhör således en kategori, har ett namn en kort beskrivning, som preciserar företeelsen, och har en länk till en utförligare redovisning på en hemsida. Dessa uppgifter redovisas tillsammans med automatiskt genererade uppgifter om registreringsdatum och geometri info-fönstret vid klickning med info-verktyget. Dessutom ska det finnas en informationsansvarig. Till skillnad från de tidigare uppgifterna redovisas detta inte i info-fönstret utan är endast tillgängligt för systemadministratören. I temat "Aktuellt" har det senare visat sig finnas behov av kompletterande information i form av start- och slutdatum samt geografisk kommuntillhörighet för att i denna del kunna utnyttja den listningmöjlighet som applikationen medger. Informationsstruktur KATEGORI TEMAGRUPP TEMA INFO. OBJEKT NAMN BESKRIVNING HEMSIDE INFORMATION Startdatum Slutdatum Kommun 15

16 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Varje informationsobjekt är en linje, punkt eller yta i kartan som visar var den aktuella informationen (objektet/tjänsten) på hemsidan ligger geografiskt. För att strukturera upp de olika objekten har de delats in i teman med objekt av samma karaktär. När informationsmängden ökar med många teman behöver informationen göras mer öve r- skådlig kan detta ske med en gruppering av teman i temagrupper. Varje temagrupp kommer därmed att innehålla flera besläktade teman. Samma tema kan även ingå i flera temagrupper allt efter vilken information man vill få fram. För dessa temagrupper kan parallella informationskartor skapas så att länkning exempelvis kan ske till en utbildningskarta med alla teman som behandlar utbildning i skilda former redovisade. Tema De teman som presenteras i informationskartan är exempel på vad som kan komma att finnas med i karttjänsten och är valda utifrån följande kriterier: - Informationsobjektet skall vara omtalat på kommunens, länsstyrelsens eller regionens hemsida. - Det skall finnas en hemsida med mer information om objektet att länka till från kartan. - Informationen skall vara av intresse för allmänheten. Hur skikten kan se ut finns exempel på i bilaga 1. För att särskilja de olika teman i informationskartan har de angivits med hjälp av förbestämda färger och symboler. Utöver de teman som redovisats ovan, innehåller Informationskartan skikt med grundkartor samt exempelvis stödjande information om kommun- och tätortsavgränsningar, vilka lagras som icke editerbara shape-filer. 16

17 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Utvärdering av demo-applikation Användargränssnittet Utvärderingen av Informationskartans användargränssnitt och administratörsverktyg är utfört av tre studenter på Högskolan Skövde - datapedagogiska programmet. Applikationen utvärderades utifrån ett pedagogiskt perspektiv med hjälp av MDI:s verktyg. Det MDI:n fokuserar på är datorns möjligheter och människans kognitiva förmåga samt interaktionen däremellan. Utvärderingen pekar på behovet av ett antal förbättringar i applikationen gällande användargränssnittet. Förbättringarna av funktioner som bör åstadkommas för att göra Informationskartan mer användarvänlig är: Hjälpfunktionen Sökfunktionen Knapparna i applikationen Kartorna Samspelet med hemsidorna Utvärderingen av administratörsverktyget pekar på att det förutom mindre justeringar är lätt att förstå samt att det efter en kort introduktion är lättanvänt. Utvärderingen i en helhet bifogas som bilaga 2. Inför den kommande dialogen med demo-applikationen som utgångspunkt ska denna så långt möjligt modifieras i enlighet med de synpunkter som framkommit i utvärderingen (se avsnittet "Vidare utveckling". Näringslivets synpunkter på Informationskartan För att även ta del av näringslivets syn på informationskartan och ta reda på vilken användning företagen skulle ha av kartan visades den på Västsvenska Industri och Handelskammaren. Då en sådan karttjänst inte har diskuterats bland de företag som är anslutna till Handelskammaren är det omöjligt att redovisa företagens inställning till tjänsten, men alla företag som skall etablera sig i en kommun behöver information om vissa kommunala, statliga och privata tjänster. På Västsvenska Industri och Handelskammaren tyckte man att Informationskartan var en intressant tjänst. Man kunde tänka sig tjänsten som ett bra verktyg för företagen, där de både skulle kunna presentera sig själva samt kunna söka information av intresse. Speciellt intressant skulle kartan vara om man kunde göra fritextsökning på produkter eller tjänster. Då de fysiska gränserna idag inte har någon större betydelse för företagen, skulle även utländska företag kunna använda sig av tjänsten. 17

18 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Information som är av intresse för de flesta företag innan de etablerar sig i en kommun eller ett land är: - Kompetens på invånare i den närliggande regionen. Detta görs genom att ta reda på utbildningsinstitutens program och linjer samt vilken kompetens de arbetssökande har. - Vårdinrättningar. - Kyrkor och församlingslokaler. - Hamnar samt andra kommunikations och transportmöjligheter. - Lediga tomter och lokaler för verksamheten samt utvecklingsmöjligheter. Små företag är dessutom intresserade av att veta var ALMI och Nyföretagarcentrum finns. Utöver ovanstående information vill företagen även veta var de hittar olika privata organisationer som t ex Handelskammaren, företagarnas riksorganisation, Svensk Handel m fl. Info r- mationskartan skulle kunna användas till detta samt till att redovisa vilka företag som arbetar med offentlig upphandling. De synpunkter på Informationskartans innehåll av samhällsinformation, som Handelskammaren fört fram bör inför ett driftsättande kunna beaktas. Däremot torde det - av licensskäl avseende kartinformationen - inte vara möjligt att öppna tjänsten för företagens egen information. Liknande tjänster gentemot näringslivet finns dock på marknaden. 18

19 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Vidare utveckling Den vidare utvecklingen av Informationskartan kan beskrivas i tre steg - kompletteringar av demo-applikationen, kompletteringar inför driftsättning av tekniksteg 1 och utveckling av tekniksteg 2. Demo-applikationen Inför information och dialog om Informationskartan är det främst angeläget att komplettera de funktioner som ska demonstreras och som är grundläggande för att bedöma nyttan av den gemensamma karttjänsten samt dess integration i den egna informationen. De åtgärder som i detta perspektiv är mest angelägna är: Färdigställande av "Visa på karta"-funktionen (script-utveckling) Design av knappar för "Gå till Informationskartan" respektive "Visa på karta" Öppna sökmöjligheten i samtliga teman Utsnittsparametrar för kommunerna i demo-applikationen Enklare justeringar av användargränssnittet enligt förslag i utvärdering Kompletterande fält i "Aktuellt-temat" Kommun- och tätortsskikt Driftversion steg 1 Inför driftsättningen krävs modifieringar in användargränssnitt och kompletteringar av stödfunktioner för administratörer/informatörer. De åtgärder som är aktuella i detta skede är: Stödapplikation för produktion av anpassade script för "Visa på karta"-funktionen Utsnittsparametrar för samtliga kommuner Utvidgad geografisk omfattning till hela länet Snyggare översiktskarta Administratörs-manual Åtskillnad av användar- och administratörsverktyg Ytterligare justeringar enligt förslag i utvärderingen Komplettering av teman enligt önskemål från Handelskammaren samt från höstens dialog Driftversion steg 2 Inför utvecklingen av steg 2 krävs utveckling av de komponenter som möjliggör decentraliserad lagring av temadata. De aktuella åtgärderna är: Utveckling av sökmotor Utveckling av protokoll för överföring av temadata från lokala databaser till Informationskartan Utveckling av protokoll för överföring av verksamhetsdata till externa databasen (i respektive organisation som avser att ansluta enligt steg 2) 19

20 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Former för genomförande Den nu genomförda förstudien med dess demo-applikation avses ligga till grund för information om idén med Informationskartan och en dialog med presumtiva intressenter bland myndigheter och kommuner. Denna dialog planeras under förhösten år Om intresse för den gemensamma karttjänsten föreligger, är tanken att man tämligen omgående ska kunna driftsätta Informationskartan i utförande enligt tekniksteg 1. Demoapplikationen är efter smärre kompletteringar (beskrivs i avsnittet vidare utveckling) klar att driftsätta och utvidga till att omfatta hela Västra Götaland. Efter driftsättning kan intressenterna successivt ansluta sig till Informationskartan. Den färdiga Informationskartan är formellt en länsstyrelseapplikation, dvs länsstyrelsen svarar för drift, programvara, kartdata och grundläggande länsdata, vilken genom anslutning till Information Västra Götaland öppnas för övriga intressenter i länet att inregistrera temadata och att hämta kartbilder med temadata från. För anslutning till Informationskartan förutsätts ett avtal träffas mellan berörda intressenter och länsstyrelsen i Västra Götaland. I detta avtal regleras intressenternas ansvar att ajourhålla sina temadata, länsstyrelsens ansvar att svara för drift och support samt ersättning för detta. Vidare avtalas med anslutna kommuner formerna för eventuellt utnyttjande av tätortskartor, producerade av dessa. Utveckling av tekniksteg 2 förutsätts ske i form av ett särskilt projekt, vilket drivs av de myndigheter/kommuner som anmäler intresse för detta. 20

21 BILAGA 1 TEMA KATEGORI ANSV. KOMMENTAR Utbildning: Högskola/Universitet Universitet Regionen Högskola Vuxenutbildning Folkuniversitet Kommunen Folkhögskola Komvux Annan utbildning AMI Yrkesutbildningar Studieförbund Kunskapslyft Datortek Infotek Gymnasieutbildning Allmänt Gymnasium Kommunen Natur- och teknikgymnasium Samhällsgymnasium Specialinriktat gymnasium Vårdgymnasium Yrkesinriktning Hotel- och restauranggymnasium Naturbruksgymn. Gymnasiesärskola Grundskoleutbildning Kommunen Förskola/fritidshem Allmän Grundskola Övriga grundskolor Musikskola (Stöd- och utveckling) Montessori Förskola/Daghem Fritidshem Övriga förskolor Öppna förskolor Alternativa förskolor Montessori Kommunen Vilken typ av skola det är som t ex Särskola, Montesori mfl skrivs in under beskrivning

22 BILAGA 1 Sjukvård Sjukvård Tandvård Apotek Serviceboende Djurklinik/ Veterinär Sjukhus Vårdcentral Akutmottagning Jourcentral Övrig sjukvård Specialistvård och privatläkare Folktandvård Specialisttandvård Apotek Jourapotek Äldreboende Seniorboende Övrigt serviceboende Gruppbostäder Dagcenter Veterinär Djursjukhus/Djurklinik Djurapotek Regionen Regionen Regionen Kommunen Lst Utbyggnadsmöjlighet där Landstinget är ansvariga. Markera vilka som är anslutna till försäkringskassan. Markera vilka som är anslutna till försäkringskassan.

23 BILAGA 1 Boende och företagande? Kultur Bibliotek Utställningslokaler konsthall, museum, mm Musik- och teater (inkl musik- och teaterskola) Kommunen Fritid Bad Kommunen Badanläggningar och friluftsbad Inomhus idrott Hallar mm Utomhus idrott Plan Skid-/skridskoanläggn. Fritidsgård Turism Turistbyråer Kommunen Boende Bostadsbolag Kommunen Kommunala Privata Tomtförsäljning Studentbostad Hotell Camping Vandrarhem Miljö Miljöstation Återvinningscentral Kommunen Lokaler och tomter för verksamhet Aktuellt Kommunikationer Återvinningsstation Lokaler Handel och kontor Industri Tomter Industri handel och kontor Planer Översiktsplan Detaljplan Sektorsplan Arbeten Pågående vägarbeter Större evenemang Fritidsmässan Bussterminal Järnvägstation Flygplats Hamn Kommunen Kommunen Regionen/ kommunen Lediga/alla? (Arbeten) Samlat fjärrvärme, vägarbete, tele, el, bredband osv?

24 BILAGA 1 Förvaltning och service Kommunal förvaltning Kommunal förvaltning Miljö Stadsbyggnad Räddningstjänst, Renhållning Fritid Utbildning Kultur och bibliotek Hälsa Näringsliv Tekniska frågor (gator, VA, park, renhållning) Medborgarkontor Kommunen Inga kategorier. All information kommer att stå i beskrivningen. Statlig och regional verksamhet Arbetsförmedling Försäkringskassan Skattemyndigheten Kronofogdemyndigheten Lantmäterimyndighet Poliskontor Domstol Åklagarmyndighet Länsstyrelsen Skogsvårdsstyrelsen Regionens hus Inskrivningsmyndighet Osv. Länsstyrels. Regionen

25 INSTITUTIONEN FÖR BETEENDEVETENSKAP BILAGA 2 Informationskartan en utvärdering av en applikation Ajla Maksumic, Susanne Jörgensen, Ulrika Ejerblom Datapedagogiska programmet B-uppsats, 5p Handledare: Anita Mattsson

26 ABSTRACT Rapporten innehåller en utvärdering av en applikation som vi har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att utföra. Applikationen är en karta som ska finnas tillgänglig på Internet och ska fungera som ett komplement till kommuners och organisationers hemsidor i regionen. Syftet med kartan är att användare lätt ska kunna hitta samhällsinformation med geografisk anknytning. Vi utvärderar applikationen ur ett pedagogiskt perspektiv med hjälp av MDI:s (Människa-datorinteraktion) verktyg. För att applikationen ska uppnå god användbarhet behövs åsikter från andra personer utöver produktutvecklaren eftersom det är lätt för denne att bli blind på sitt eget arbete och därmed uppfatta produkten och dess funktioner som självklara. Det är också lätt för produktutvecklaren att använda sitt eget tekniska språk och glömma bort att användarens kunskaper kanske inte är lika stora inom det området. Applikationen ska vara rolig att arbeta med, tilltalande och motivera användaren. Vidare ska den vara effektiv, lätt att lära och enkel. Hur uppnår man en sådan applikation?

27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ABSTRACT 1 INLEDNING BAKGRUND BAKGRUNDEN TILL MDI Gränssnittets layoutprinciper BAKGRUND TILL GEOGRAFISK SAMHÄLLSINFORMATION Syfte och mål för Geografisk Samhällsinformation DEFINITION AV BEGREPP PROBLEMFORMULERING BESKRIVNING AV PROBLEMOMRÅDET KARTBILDEN KARTAPPLIKATIONENS KNAPPAR OCH DERAS FUNKTIONER Samspelet mellan informationskartan och hemsidor METOD GRANSKNING AV KARTAPPLIKATIONEN OBSERVATION AV ANVÄNDARENS HANDLANDE I KARTAPPLIKATIONEN GENOMFÖRANDE RESULTAT GRANSKNING AV KARTAPPLIKATIONEN Kopplingen mellan Grästorps kommun och informationskartan OBSERVATIONER AV KARTAPPLIKATIONEN OCH DESS KOPPLING TILL VÄNERSBORG SEGELSÄLLSKAPS HEMSIDA DISKUSSION DISKUSSION OM RESULTATET Synlighet Förståelse Feedback Välkändhet Konsistens Samspelet mellan hemsidor och informationskartan FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR Hjälpfunktionen Sökfunktionen Knapparna Kartan Samspelet...16 REFERENSLISTA BILAGOR

28 1 INLEDNING Den här rapporten innehåller en utvärdering av en applikation som vi har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län att utföra. Applikationen är en demoversion av ett kartprogram som ska fungera som ett komplement till bland annat kommuners och organisationers hemsidor i Västra Götalandsregionen. Applikationen har tagits fram i projektet Geografisk Samhällsinformation. Projektet befinner sig i en fas där demoversionen ska utvärderas för att sedan bearbetas ytterligare och slutligen bli en tillgänglig servicefunktion på Internet. Under utvärderingen av kartapplikationen har det gjorts ett antal ändringar och därför har vi satt ett slutligt utvärderingsdatum, vilket är den 17 maj BAKGRUND I denna del beskrivs bakgrunden till Geografisk Samhällsinformation samt syfte och målsättning med användningen av kartapplikationen, Informationskartan. Projektet är indelat i en förstudie som sedan ska följas av en huvuddel. Det befinner sig i ett utvärderingsskede av arbetet i förstudien och vi fick förfrågan att utföra en utvärdering. Vi har fått uppdraget därför att vi besitter en pedagogisk kompetens och har den kunskap som efterfrågas vid en utvärdering av en applikation. Eftersom uppdraget är en utvärdering av en applikations gränssnitt använder vi oss av MDI:s (Människadatorinteraktion) verktyg som vi beskriver här nedan. I bakgrunden definierar vi också de begrepp som är centrala i vår problemformulering. 2.1 Bakgrunden till MDI Under de senaste trettio åren har den tekniska utvecklingen ökat drastiskt och datorer har blivit allt vanligare. Allt fler människor använder sig av datorer både på arbetet och i hemmet. Ur detta har intresset för MDI växt fram då det gynnar lönsamheten både på produktionssidan genom exempelvis ökad produktivitet och på produktsidan genom till exempel minskad kundsupport. En annan aspekt är de krav som ställs på säkerheten på en produkt för att förhindra eventuella olyckor. MDI är samspelet mellan människor och datorer. Människan ska utifrån datorns information eller gränssnitt kunna utföra sina handlingar effektivt och säkert. Gränssnittet är den plats där informationsutbytet sker och den del av datorn som användaren kommer i kontakt med. MDI strävar efter att uppnå en god användarbarhet. Användbarhet innebär att datorn eller ett gränssnitt har relevanta funktioner och att den är effektiv så att handlingar går snabbt att utföra samt att den har bra felhantering. Datorn ska ha ett gränssnitt som tilltalar och motiverar användaren och dessutom är lätt att känna igen så att nästa gång man arbetar med det slipper att ta sig tiden att lära sig det ännu gång. 1 Det MDI:n fokuserar på är alltså datorns möjligheter och människans kognitiva förmåga samt interaktionen däremellan. Kognition är de studier av processer och aktiviteter som ligger bakom mänsklig intelligens och kunskapshantering. Det innebär hur vi bekantar oss med omgivningen, bygger upp kunskap och använder den. Kognition handlar också om hur vi bearbetar information genom att lagra (lägga på minnet), återskapa (minnas) och känna igen den samt hur vi resonerar, fantiserar och analyserar. 2 1 Preece, (1994 ) 2 Lundh, (1992) 1

29 Eftersom människan är central i MDI:n är det viktigt att analysera produkten utifrån användargruppen. Med analysen som grund utvecklar sedan produktutvecklarna produkten utifrån användarens kunskaper och erfarenheter Gränssnittets layoutprinciper Man ska sträva efter att få ordning och struktur i gränssnittet för att det ska bli enklare att hitta och söka information. Detta går att åstadkomma genom att gruppera informationen. Man kan använda sig av linjer, rutor, färgfält och de så kallade gestaltlagarna. Gestaltlagarna är en form av visuell organisation som utgår ifrån att människan hela tiden försöker skapa mönster och helheter för att organisera världen. De kan bland annat delas in i lagen om närhet och likhet. Lagen om närhet innebär att objekt som ligger nära varandra bildar en grupp och lagen om likhet säger att objekt med samma färg eller samma form skapar en enhet. 4 Text ska endast innehålla väsentlig information och ska skrivas kortfattat samt max med 2 3 teckensnitt. För att underlätta läsandet på en skärm bör man använda sig av ett linjärt teckensnitt. Det är också lättare att läsa gemener än versaler och man bör undvika fet, kursiv, skuggad och understruken text om man inte vill skapa uppmärksamhet eller förstärka nyckelord. De flesta webbanvändare skummar snabbt igenom text på hemsidor om de är långa. Vill man underlätta läsandet ska man korta ner textlängden och lista viktig fakta i punktform. 5 Färger gör gränssnittet roligare att se på och att arbeta med. Man ska tänka på att inte ha för många färger i gränssnittet eftersom det kan ge ett rörigt intryck och det är viktigt att textens färg kontrasterar till bakgrundens färg. Det är också viktigt att välja ett teckensnitt som är tydligt mot bakgrunden Bakgrund till Geografisk Samhällsinformation I takt med att antalet datorer har ökat i samhället under de senaste årtiondena har även tillgången till Internet ökat för allt fler människor. Internet används som ett kommunikationsmedel och informationskälla. Det är för flera människor en viktig ingångsport till samhällsinformation från exempelvis offentliga myndigheter och det har blivit ett effektivt sätt att nå information till en bred användarkrets. Tekniken utvecklas mot att bli mer interaktiv vilket ger medborgare bättre möjligheter att tillägna sig informationen utifrån de egna behoven. Den samhällsinformation som idag finns på Internet skulle kunna kopplas till en kartbild för att tydliggöra innehållet och göra det enkelt för användaren att hitta önskad information. Samhällsinformation på Internet finns i dagsläget i varierande kvalitet och omfattning från i stort sätt alla offentliga myndigheter, företag och olika organisationer. Informationens geografiska anknytning till karta är däremot mycket begränsad. Utifrån detta resonemang har projektet Geografisk Samhällsinformation initierats Syfte och mål för Geografisk Samhällsinformation Huvudmålen för Geografisk Samhällsinformation är att: samhällsinformationen från inblandade aktörer med koppling till informationskartan ska bli kvalitativ och mottaglig för användaren 3 Preece, (1994 ) 4 Preece, (1994)

30 ge offentliga myndigheter, företag och organisationer i Västra Götland tillgång till ett gemensamt verktyg/system för användande och publicering av geografisk samhällsinformation på Internet, vilket därigenom utgör ett komplement till webbplatsen Information Västra Götland 8 samt övriga regionala organisationers och kommuners egen hemsides- och GIS-information. 9 Syftet med projektets förstudie är att skapa en enhetlig grund för fortsatta satsningar i Västra Götaland avseende samhällsinformation med geografisk anknytning till informationskarta på Internet. Målet är dels att skapa en modell för ett verktyg/system, det vill säga informationskartan, och dels skapa en demoversion av denna. Syftet med själva informationskartan är att den ska vara ett komplement till hemsidorna och inte ett självständigt verktyg. Målgruppen för Geografisk Samhällsinformation är: Västra Götalands kommuner Västra Götalands statliga och regionala myndigheter Västra Götalands näringsliv och organisationer Definition av begrepp Med användargrupp menar vi den grupp av människor som kommer att använda sig av informationskartan vid sökning av samhällsinformation på Internet. Denna grupp består av människor i olika åldrar och med olika bakgrund, kunskap och datorvana. Samspelet är hemsidors och informationskartans koppling till varandra i båda riktningarna. 3 PROBLEMFORMULERING Vi har formulerat vår problemformulering utifrån de önskningar vår uppdragsgivare hade. De ville att vi tittade på om man klarar av att hantera kartapplikationen med dess verktyg samt att vi undersökte samspelet mellan hemsidorna och informationskartan. Vi har följande problemformulering: Hur ser informationskartans användbarhet ut för användargruppen? Hur fungerar samspelet mellan målgruppens hemsidor och informationskartan? 4 BESKRIVNING AV PROBLEMOMRÅDET I denna del beskriver vi kartapplikationens 11 knappar och deras funktioner samt själva kartbilden. Vi tar inte med knapparna login, ändra och rita eftersom användaren inte har tillgång till dessa utan används av den person som uppdaterar kartan, det vill säga administratören. Vi beskriver också kopplingen mellan informationskartan och Grästorp kommuns samt Vänersborgs segelsällskaps hemsidor GIS Geografisk Informationssystem - innebär att information är kopplad till en geografisk karta

31 Bild 1: Informationskartan i ursprungsläge 4.1 Kartbilden Kartans utgångsläge är kartan i sin helhet, det vill säga en överblicksbild, med alla kommuner i Västra Götalandsregionen väster om Vänern. Bakgrunden är vit liksom själva kartan, angränsande landområden är gröna eller vita, sjöar och vattendrag är blåa. På kartan finns det objekt utplacerade. Objekten tillhör olika områden såsom aktuellt, kultur och sjukvård som man kan finna information om. Varje objekt har en tillhörande symbol med en särskild färg och form och det är dessa symboler som är utsatta på kartan. Till kartan hör en skalstock som är dynamisk. Ovanför kartan kan man se koordinater (X, Y) som anger vilken position markören befinner sig i på Sveriges karta. Vid sidan om koordinaterna finns ett statusfält som visar om kartapplikationen arbetar eller inte. Kartan har ett antal kartlager och ändrar utseende beroende på vilket lager kartan befinner sig på. Namnen på kartan är skrivna med linjärer och skiftar i kvalitet beroende på kartlager. De första nivåerna har likadana kartor med skillnaden att det område man zoomar in blir större och tydligare. Därefter blir kartan mer detaljrik med till exempel fler orter, vattendrag och dessutom ändrar kartan åter färg till gulgrön. Vid fortsatt zoomning får kartan återigen en vit bakgrund och vid ytterligare zoomning blir den gulgrön. Ju mer man zoomar in ett samhälle desto mer detaljerat blir det. Slutligen kommer man in på en nivå som visar samhällets gator och vägar. Sammanfattningsvis kan man säga att i de olika kartlagerna ändras färg på olika delar av kartan, teckensnitt, detaljnivå och skalstock. 4

32 Markören i kartapplikationen är i form av en pil. Den ändras till ett kors om man först klickar på någon av knapparna zooma in, zooma ut, flytta till eller info (med symbol) och sedan klickar och ritar på kartan. 4.2 Kartapplikationens knappar och deras funktioner Knapparna i kartapplikationen är gråa och i skiftande storlek. Vissa har en symbol kombinerat med text medan andra endast har text. Zooma in används för att kunna komma närmare en önskad plats och för att få en mer detaljerad kartbild. Man klickar först på zoom in-knappen och sedan klickar man på det ställe av kartan som man vill zooma in. För att snabbare kunna nå en mer detaljerad nivå kan man rita en rektangel på önskat område. Ritar man en rektangel zoomas området in betydligt mer än om man klickar. Zooma ut fungerar som zooma in-knappen fast tvärtom. Man klickar först på zoom ut-knappen och sedan kan man klicka på det ställe av kartan som man vill zooma ut eller också ritar man en rektangel på vad man vill zooma ut. Ritar man en rektangel zoomas området ut betydligt mer än om man klickar. Flytta till Klickar man på denna knapp får kartan en ny centrumpunkt efter den plats man klickar på kartan. Visa Hela Med denna knapp går man tillbaka till ursprungsläget av kartan. Info (med symbol) används för att kunna få fram information om den plats man har klickat på kartan. Man klickar först på info-knappen och sedan på kartan för att få information om hur många objekt och vilka objekt det finns inom det området. Informationen visas i fältet till höger om kartan och området man har klickat på blir markerat med en gul och svart prick. Ett objekt kan till exempel vara en gymnasieskola eller ett apotek. Man kan själv ändra sökområdets storlek och söka på nytt vilket kan ge fler eller mindre objektträffar. Får man flera objektträffar kan man välja det objekt man vill få information om från en rullningsmeny. Vill man kopiera objektträffarna, för att till exempel klistra in dem i Word, klickar man på kopiera träfflista. Sök används till att söka efter en viss gata/väg inom en viss kommun. Sökfunktionen består av tre steg. I första steget klickar man på sök-knappen och får upp frågan i vilket lager man vill att sökningen ska ske. Den nuvarande versionen har endast gata/väg som val. Steg två innebär att man ska välja objekt, vilket i detta fall är ett kommunnamn exempelvis Strömstad. I det sista steget väljer man vilken gata/väg man vill söka efter och den gata man har valt centreras på kartan i den detaljnivå man befinner sig i. Därefter klickar man på zooma in-knappen för att komma närmare den sökta gatan. Stega in används liksom zooma in-knappen för att få en mer detaljerad karta. Klickar man på stega in-knappen zoomas kartan in i intervaller efter dennes centrering. Man kan använda stega in-knappen i kombination med flytta till-knappen, då väljer man först vilket område man vill ha som zoomningens centrum för att sedan klicka på stega inknappen och zooma in. 5

33 Stega ut används liksom zooma ut-knappen för att få en mindre detaljerad karta, utzoomningen sker i intervaller. Anpassa karta används för att anpassa karta till fönstret om man har ändrat storlek på det. Karta Klippbord används när man vill kopiera kartbilden. När man klickar på karta Klippbord-knappen kommer det upp ett pop-up fönster. Där har man möjlighet att kopiera kartan med hjälp av höger musknapp. Teckenförklaring visar en lista på de olika objekt som går att finna på kartan. Listan består av en textförklaring med tillhörande symboler som går att återfinna på kartan. Här kan man välja vilka objekt man vill ska synas på kartan. Info (utan symbol) ger information om adress till kontaktperson och namnet på projektet. Hjälp beskriver de olika knapparnas funktion i kartapplikationen. När man kommer in i hjälp möts man av tre grupperingar av knapparna (se bild 2) som följs av en text med användartips och själva förklaringen till knapparna (se bilaga 2). För att kunna läsa förklaringen i hjälpfunktionen måste man använda sig av rullningslisten. Bild 2: Bilder på grupperingen av knappar i hjälpfunktionen Samspelet mellan informationskartan och hemsidor Meningen är att kartapplikationen ska fungera som ett komplement till information som finns på hemsidor i Västra Götalandsregionen och därigenom skapa ett samspel mellan informationskartan och hemsidor. Vi har fått information om två kopplingar från hemsida till informationskartan, Grästorps kommun och Vänersborgs segelsällskap. Det finns däremot en koppling från de flesta objekt på kartan till en hemsida. 6

34 För att komma till informationskartan från Grästorp kommuns hemsida 12 klickar man på en textlänk som heter Informationskarta. När man klickar på länken visas projektets testmiljösida, där man får välja Fyrbodal OGIS pilot-applikation (Fyrbodal1) för att komma in på informationskartan. Om man vill gå andra vägen, det vill säga från informationskartan till hemsidan, klickar man först på info-knappen (med symbol) och sedan på ett objekt som symboliserar kommunal förvaltning. Information om objektet kommer upp till höger om kartan och innehåller bland annat en länk till hemsidan. Vänersborgs segelsällskap har på sin hemsida information om Seglingens dag 13 som är ett evenemang i Vänersborg. Här är kopplingen från hemsidan till informationskartan en länk i form av en ikon av informationskartan som har texten Gå till: och Tänd skiktet Aktuellt! under sig. Länken leder direkt till kartapplikationen. Även här finns en koppling åt andra hållet, från informationskartan till hemsidan. Man klickar på infoknappen och sedan på objektet för Seglingens dag och information med tillhörande länk kommer upp till höger om kartan. 5 METOD I metoddelen beskrivs tillvägagångssättet för utvärderingen av kartapplikationen. Vi har dels en metod där vi själva har tittat på kartapplikationen utifrån ett antal kriterier och dels en metod där vi har testat användbarheten av applikationen genom att observera åtta användare. Samspelet mellan informationskartan och hemsidor har vi studerat utifrån två givna sidor. Vi letade igenom litteratur och ett antal sidor på Internet för att hitta relevanta kriterier för utvärderingen av kartapplikationen. 5.1 Granskning av kartapplikationen Utifrån nedanstående kriterier har vi systematiskt granskat kartapplikationen för att kunna ge en objektiv utvärdering. Synlighet innebär att viktiga delar av applikationen ska vara synliga och delar som används sällan ska vara dolda. Synlighet innebär också gruppering av applikationens knappar samt vilket tillstånd applikationen befinner sig i. Dessutom tittar vi på utformningen av gränssnittet och färgsammansättningen. 14 Konsistens är likhet inom systemet det vill säga programmet ska vara enhetligt och det ska hjälpa användaren att effektivt utföra sina uppgifter. Ett konsistent gränssnitt förenklar användningen. Det betyder att alla funktioner ska uppträda likadant och ge samma typ av resultat. 15 Feedback är den återkoppling som användaren får av applikationen. Återkoppling är viktigt eftersom användaren behöver få bekräftelse på att det kommando eller den inmatning man bett datorn utföra utförs. Återkoppling ska ske inom en rimlig tid och vara förstålig. Den sämsta återkopplingen är ingen återkoppling alls eller att den är felaktig Preece, (1994) 15 7

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor David Åberg 9 februari 2009 Examensarbete i Datavetenskap, 30 hp Handledare på CS-UmU: Helena Lindgren Extern handledare:

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

TEKNISK RAPPORT. Övertorneås översiktsplan på Internet. Christian Lundberg. Teknisk rapport

TEKNISK RAPPORT. Övertorneås översiktsplan på Internet. Christian Lundberg. Teknisk rapport 1999:20 TEKNISK RAPPORT Övertorneås översiktsplan på Internet Christian Lundberg Teknisk rapport Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik Avdelningen för Geografisk informationsteknik 1999:20 ISSN: 1402-1536

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

PM 2014:05. Nationellt IT-stöd för lokala energioch miljönyckeltal

PM 2014:05. Nationellt IT-stöd för lokala energioch miljönyckeltal PM 2014:05 Nationellt IT-stöd för lokala energioch miljönyckeltal Miljöenheten Olof Jönson Länsstyrelsen Dalarna Telefon växel 010 225 00 00 www.lansstyrelsen.se/dalarna Postadress 79184 Falun Fax 010

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer

GIS-samverkan i Norra Bohuslän

GIS-samverkan i Norra Bohuslän GIS-samverkan i Norra Bohuslän En plattform för fortsatt samarbete Rapport från tematisk arbetsgrupp för GIS Författare: Jon Resmark Datum: 2010-01-20 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen

Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 1 (39) Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen Avrapportering av uppdrag 4 i Energimyndighetens regleringsbrev 2014 Handling Datum 2 (39) Förord Statens energimyndighet

Läs mer

D-UPPSATS. IT inom turism

D-UPPSATS. IT inom turism D-UPPSATS 2005:13 IT inom turism Underlätta guiders arbete i fält med IT-stöd Erik Ellingsson Mikael Rydström Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

DELA LÄRA GÖRA. Förstudie om en gemensam idébank för delning av kunskap

DELA LÄRA GÖRA. Förstudie om en gemensam idébank för delning av kunskap 1 DELA LÄRA GÖRA Förstudie om en gemensam idébank för delning av kunskap 2 Innehåll DELA LÄRA GÖRA - IDÉBANK FÖR UTVECKLING... 3 Bakgrund och uppdrag:... 3 Förstudiens mål... 3 Syfte med Idébank... 3 Målgrupp...

Läs mer

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Forskningsdatabas för Malmö högskola Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Mars 2007 Introduktion Under senhösten -06 och vintern -07 har en arbetsgrupp från Malmö högskolas

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Forskningsinformation 3.0

Forskningsinformation 3.0 1 (75) U2012/737/F Dnr 111-2012-203 Forskningsinformation 3.0 Fokus på processtöd och kunskapsdelning Redovisning av regeringsuppdrag angående förvaltning och vidareutveckling av Sweden ScienceNet (SSN)

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Hitta och jämför hjälpmedel

Hitta och jämför hjälpmedel Hitta och jämför hjälpmedel Avrapportering från utredningsfas, 4 april 2013 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och beskrivning av uppdraget... 3 1.2 Om rapporten... 4 1.3 Angreppssätt för kravarbetet... 4

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer