Geografisk Samhällsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geografisk Samhällsinformation"

Transkript

1 Geografisk Samhällsinformation Informationskartan 2000:27

2 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Publikation 2000:27 ISSN X Text, bilder och layout: Per Söderström, Thomas Tengblad och Noomi Midjord Produktion: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, IT-enheten 2

3 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Innehåll INNEHÅLL...3 SAMMANFATTNING...4 INLEDNING...5 GRUNDIDÉ...6 ERFARENHETER FRÅN ANDRA PROJEKT MM...7 HUR INFORMATIONSKARTAN SKULLE KUNNA SE UT OCH FUNGERA...8 ANVÄNDARPERSPEKTIVET... 8 Presentation...8 Funktioner i Informationskartan...9 ADMINSTRATÖRSPERSPEKTIVET Presentation...10 Editering och ajourhållning av temadata...11 Koppling från den egna hemsidan...11 TEKNISK LÖSNING I TVÅ STEG...12 INFORMATIONSSTRUKTUR...15 TABELLSTRUKTUR INFORMATIONSSTRUKTUR TEMA UTVÄRDERING AV DEMO-APPLIKATION...17 ANVÄNDARGRÄNSSNITTET NÄRINGSLIVETS SYNPUNKTER PÅ INFORMATIONSKARTAN VIDARE UTVECKLING...19 Demo-applikationen...19 Driftversion steg Driftversion steg FORMER FÖR GENOMFÖRANDE...20 Bilaga 1 - Tema- och katergoriindelning Bilaga 2 - Rapport "Informationskartan - en utvärdering" 3

4 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Sammanfattning Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan är en förstudie, vilken syftar till att utveckla formerna för en gemensam karttjänst som komplement till informationen på kommuners och myndigheters hemsidor i Västra Götaland. Information från kommuner och myndigheter sprids i allt ökande grad via Internet. Hemsidorna byggs ut allt mer och innehåller stora mängder information och tjänster riktade mot medborgare och andra intressenter. Ajourhållning av informationen blir allt viktigare och man kan därför förutse att man på sikt kommer att sträva mot databas-lösningar, vilka innebär att information på hemsidorna med automatik kan uppdateras från skilda verksamhetssystem. Mycket av samhällsinformationen beskriver företeelser med ett geografiskt läge, vilket ofta kan vara av stort intresse för informationsmottagaren att kunna se i en kartbild. Det är emellertid fortfarande sällsynt med kartredovisningar i hemsidesinformationen annat än översiktliga och statiska redovisningar av exempelvis kommunens läge och utbredning samt de större orternas läge. Avsikten med att utforma Informationskartan som en gemensam tjänst är dels att skapa en kostnadseffektiv lösning, dels att stärka den regionala sammanhållningen och förbättra anvä n- darnas geografiska överblick. Tekniksteg 1 innebär att data registreras av lokala informationsansvariga på en gemensam kartserver knuten till "Information Västra Götaland". Detta ställer krav på enkla metoder för registrering via Internet samt för länkning till karttjänsten. Demoapplikationen är utvecklad med länsstyrelsens OGIS 2.1 som grund. Ett framtida tekniksteg 2 innebär att informationen lagras lokalt med koppling till verksamhetsdata och görs tillgänglig via en sökmotor kopplad till den gemensamma kartservern. En fungerande demoapplikation innebär att de bärande idéerna effektivt kommuniceras med tänkbara intressenter inför ett fullskaligt genomförande. Applikationen ska inför detta justeras med utgångspunkt från synpunkterna i utvärderingen. Projektet har genomförts med finansiering från NUTEK:s FAVORIT-program, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland samt egna arbetsinsatser från Uddevalla, Grästorps, Dals-Eds och Vänersborgs kommuner, Högskolan i Trollhättan-Uddevalla, Lantmäterimyndigheten i Västsverige, Västsvenska handelskammaren, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Projektledare har varit Per Söderström. I arbetsgruppen har dessutom ingått Noomi Midjord- Söder och Thomas Tengblad, samtliga från Länsstyrelsen i Västra Götaland. 4

5 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Inledning Information från kommuner och myndigheter sprids i allt ökande grad via Internet. Hemsidorna byggs ut allt mer och innehåller stora mängder information och tjänster riktade mot medborgare och andra intressenter. Ajourhållning av informationen blir allt viktigare och man kan därför förutse att man på sikt kommer att sträva mot databas-lösningar, vilka innebär att information på hemsidorna med automatik kan uppdateras från skilda verksamhetssystem. Mycket av samhällsinformationen beskriver företeelser med ett geografiskt läge, vilket ofta kan vara av stort intresse för informationsmottagaren att kunna se i en kartbild. Det är emellertid fortfarande sällsynt med kartredovisningar i hemsidesinformationen annat än översiktliga och statiska redovisningar av exempelvis kommunens läge och utbredning samt de större orternas läge. Bidragande orsaker till att karttjänsterna inte har en mer framträdande roll på hemsidorna torde vara att det är komplicerat att bygga upp denna typ av tjänster om de ska vara enkla att ajourhålla samt att kostnaderna för rätten att publicera kartor på Internet är höga för dem som inte förfogar över ett eget kartverk. Projektet utgör en förstudie med syfte att ta fram en "demo-applikation" som underlag för en dialog med presumtiva intressenter inför ett genomförande. Demoapplikationen finns tillgänglig på adressen 5

6 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Grundidé Informationskartan skall skapa en gemensam interaktiv karttjänst för Västra Götaland. Denna tjänst ska vara en del av konceptet "Information Västra Götaland" - en organisationsoberoende portal för samhällsinformationen i länet - och utgöra ett komplement till hemsidesinformationen från myndigheterna och kommunerna. Genom en gemensam karttjänst skapas en enhetlig och gränslös geografisk information, vilket underlättar för användaren att söka och ta del av information över hela länets yta. Den bidrar också till att stärka den regionala identiteten och sammanhållningen i det nya länet. Informationskartan är primärt inte avsedd att vara en självständig tjänst - även om den kan nyttjas som sådan - utan en integrerad del i den egna hemsidan. Tanken är därför att man från den egna hemsidan "går till Informationskartan" eller att man till hemsidan "hämtar kartbilder" från Informationskartan samt att man från Informationskartan ska kunna länka sig till information om objekten i kartan. Informationen i Informationskartan ska produceras och ajouhållas av dem, som normalt svarar för detta på den egna hemsidan. Det är endast den tekniska driften, ajourhållning av kartdata samt utbildning och support för de informationsansvariga som ligger i gemensam förvaltning. 6

7 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Erfarenheter från andra projekt mm I inledningen av projektet har inspiration hämtats från NUTEK:s publikation "Portalbyggarens klokbok". Vissa aspekter har bedömts tillämpliga även om projektet inte behandlar en portal utan en kompletterande tjänst. Projektet har tagit sin utgångspunkt i en tydlig brist och ett behov av kompletterande tjänster, vilket innebär att vi undvikit att skapa konkurrens med befintlig tillämpningar i största möjliga mån. Det innebär också att projektets tillämpning inte syftar till att ersätta befintliga lösningar. Ambitionen i tekniksteg 1 har också varit att ställa minimala krav på förändringar och anpassningar av de hemsidor som Informationskartan ska betjäna. Enkelhet i användning och inmatning har varit ledstjärnan för projektet, varför utvärderingen i enlighet med klokbokens råd har sin tyngdpunkt i dessa gränssnitt. För att kunna förankra och få uppslutning kring projektets grundidé har förstudien inriktats mot att skapa en fungerande demo-applikation, som ska tjäna som underlag för en dialog med presumtiva intressenter inför ett beslut om skarpt genomförande. Som teknisk grund har en beprövad applikation valts. Vidare har anpassning och komplettering av denna skett med stöd av bästa tillgängliga kompetens på grundapplikationen. Allmän inspiration kring samhällsinformation har erhållits från Projektet One-stop-service i Blekinge. Vidare har Internetbaserade GIS-applikationer från Kalmar kommun, Sandvikens kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland tjänat som förebilder. 7

8 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Hur informationskartan skulle kunna se ut och fungera Beskrivningen görs ur de två primära perspektiven - informationsmottagarens (användarens) respektive informatörens (adminstratörens). Den bygger på funktionerna i den framtagna demo-applikationen med tillägg av vissa modifieringar som avses göras inför den kommande dialogen med myndigheter och kommuner i länet. Den tekniska lösningen beskrivs i avsnittet "Teknisk lösning i två steg" nedan. Användarperspektivet Presentation Utgångspunkten för användaren är att man söker information via myndighetens eller kommunens hemsida. Kopplat till redovisningen på hemsidan kan det finnas två typer av länkning till Informationskartan. Antingen finns möjligheten att klicka på en knapp för att "Gå till Informationskartan", vilket innebär att användaren förflyttas till Informationskarteapplikationen med ett kartutsnitt motsvarande myndighetens/kommunens geografiska område, eller att klicka på en knapp för att "Visa på karta", vilket innebär att en aktuell och till textinformationen anpassad kartbild hämtas från Informationskartan till hemsidan eller ett eget kartfönster. Informationskartan med ett anpassat kartutsnitt över Fyrbodalsområdet. 8

9 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Funktioner i Informationskartan Användaren kan genom att använda Informationskartans verktyg göra en rad operationer i kartan. Hur dessa fungerar i detalj redovisas i den bilagda utvärderingen av gränssnittet. De grundläggande funktionerna är följande: Anpassning av kartutsnittet genom förstoring, förminskning och flyttning av kartbilden. Val av innehåll i kartan genom av- och påbockning av skilda teman. Sökning av objekt i kartan och anpassning av kartan till det sökta objektet. Visning av grundläggande information om objekt i kartan. Länkning från enskilda objekt till utförligare information på respektive hemsida. Kopiering av karta för inklistring i eget dokument. Att använda informationsverktyget som ger information om ett specifikt objekt när man klickar på objektet. En kortfattad information om objektet samt en länk till objektets hemsida presenteras i informationsfönstret vid sidan av kartan. 9

10 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan För att få en tydligare bild av området kan man välja att Zooma in/ut alternativt Stega in/ut. Här visas fyra stycken zoomintervaller. Adminstratörsperspektivet Presentation Utgångspunkten för administratören/informatören är att man vill knyta information på den egna hemsidan till Informationskartan alternativt ändra eller ta bort uppgifter, vilka redan finns i kartan. Arbetet består egentligen av två moment, som kan utföras vid samma tillfälle eller var för sig - dels att registrera/ändra uppgifterna i Informationskartan, dels att skapa lämplig koppling från den egna hemsidan i form av länk till kartan eller i form av en begäran om att visa kartbild från Informationskartan. För att komma till Informationskartan kan administratören välja att direkt anropa Informationskartans adress eller att "Gå till Informationskartan" från den egna hemsidan. I det senare fallet öppnar kartan med det utsnitt som man själv valt (exv den egna kommunen). 10

11 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Editering och ajourhållning av temadata Ajourhållning av informationen som är knuten till objekten sker direkt i kartan. För att kunna registrera/ändra uppgifter måste administratören logga in. Därefter kan man lägga till ett objekt, ändra i texten eller ta bort ett objekt. När ett objekt ska registreras väljer administratören ett lämpligt kartutsnitt (med största möjliga förstoring), ritar sin punkt linje eller yta och fyller i grundläggande temadata i det formulär som öppnas. Länkadressen för återlänkning till hemsidan hämtas lämpligen genom kopiering av adressen från den egna hemsidan. Registreringen sparas direkt i Informationskartan. Koppling från den egna hemsidan Som tidigare nämnts kan kopplingen från den egna hemsidan till informationskartan vara av två skilda slag - en länk som öppnar informationskartan eller en begäran om att visa ett bestämt kartutsnitt med bestämda temadata. Dessa kopplingar görs genom att lägga in knappar - "Gå till Informationskartan" respektive "Visa på karta". I det första fallet knyts en hyperlänk till knappen. I det andra fallet knyts en beställning i form av ett script, som preciserar innehållet i kartan, till knappen. 11

12 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Teknisk lösning i två steg Vi har valt att beskriva den tekniska lösningen i två steg. Steg 1 är en okomplicerad centralt placerad applikation och databas som inte ställer några som helst tekniska krav på deltagande myndigheter/kommuner. Det är denna lösning som har använts för demo-applikationen och kan driftsättas skarpt i denna form. Steg 2 är en lösning som ligger lite längre fram i tiden. Den är mer komplex men samtidigt mer dynamisk genom distribuerade databaser, vilka medger en högre grad av automatik i ajourhållningen av data och en större frihet i urvalet av temadata. Själva GIS-applikationen i Informationskartan är i grund och botten den av länsstyrelserna utvecklade OGIS-applikationen i sin senaste version 2.1 [http://gis.lst.se/qgis/]. Den tekniska lösningen berör fyra huvudsakliga dataområden: Kartdata - översiktskarta, Sverigekartan, röda kartan, gröna kartan, tätortskartan Temadata - identifiera, söka och länka enskilda objekt i kartan. Hemsidesdata - organisationernas egenproducerade Internet/www information om enskilda objekt. Verksamhetsdata - data om objekt som finns i ordinarie verksamhetssystem. I applikationen hanteras de två förstnämnda, kartdata och temadata. Hemsides- och verksamhetsdata finns hos respektive aktör. Skillnaden mellan steg 1 och steg 2 ligger främst i olika lösningar för hur temadata lagras och ajourhålls. Steg 1 Utgångspunkten är en tekniskt centraliserad lösning där GIS-applikationen samt kartdata och temadata finns placerad på en gemensam server. Info. kartan Kartdata Temadata G I S Återlänk Kartbild Hemsida Hemsidesdata Visa på kartaknapp Gå till kartaknapp Anteckningsblock Ajourhållning & Editering Informatör Verksamhet 12

13 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Visa på karta - GetMap Ett script som normalt döljs bakom knappen visa på karta talar om för Informationskartan vilken kartbild som skall skickas tillbaka för visning på hemsidan eller i ett separat fönster. Scriptet innehåller bl a specifikation på kartutsnitt och tema. Möjligheten till information om enskilda objekt förloras i denna funktion. Kartbilden kan levereras från Informationskartan på tre olika sätt: Ren kartbild med förvalda temaobjekt redovisade på kartan Ren kartbild med möjlighet att välja bland i förväg bestämda alternativa teman Användaren kan välja bland i förväg bestämda kartutsnitt, exempelvis kommun, tätort eller centrum Gå till karta Ett script som döljs bakom knappen gå till karta öppnar upp Informationskartan i ett eget fönster. Förflyttning sker till Informationskartans server. Anteckningsblocket Respektive tema har ett anteckningsblock som är åtkomligt via Internet. Anteckningsblocket används för ajourhållning av temadata. Anteckningsblocket registrerar såväl koordinaterna från kartan som objektsdata via formulär in i en accessdatabas som kan läsas av GISapplikationen. Därutöver kan listor över objekt i ett tema genereras. Detta har i förstudien prövats för temat "Aktuellt." 13

14 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Steg 2 Denna lösning är aktuell för organisationer som lagrar hemsidesdata i en databas kopplad till ordinarie verksamhetssystem för att därigenom kunna minska dubbellagring, förenkla ajourhållning och möjliggöra mer dynamiska sökningar i materialet. Utgångspunkten för steg 2 är därför en tekniskt mer decentraliserad lösning där temadata hämtas ur dessa databaser och således lagras lokalt hos respektive aktör. Info. kartan Kartdata (Temadata) G I S S ö k m o t o r Återlänk Kartbild DB Decentraliserad Temadata Hemsida Hemsidesdata Visa på kartaknapp Gå till kartaknapp Informatör Verksamhet Temadata lagras hos respektive organisation i en databas - samma databas ur vilken den egna hemsidan hämtar sina data - där Informationskartans sökmotor via Internet kan hämta ut dem med den gemensamma struktur, som systemet kräver. För denna lösning behöver två typer av protokoll utvecklas, dels ett gemensamt för överföringen av data till Informationskartan, dels ett för överföring av data mellan respektive verksamhetssystem och databasen med temadata hos respektive intressent. För att behålla samma möjligheter till regional sökning som i steg 1 - och därmed tanken med den gränslösa Informationskartan - måste Informationskartan i detta steg kompletteras med en kraftfullare sökmotor, som kan söka i alla de lokala databaser som innehåller temadata. Givetvis finns fortfarande i ett övergångsskede möjligheten för myndigheter/kommuner att behålla sina temadata lagrade centralt enligt steg 1. Den centrala basen med temadata motsvarar i systemet logiskt en samling av lokala databaser där ajourhållningen sker manuellt via anteckningsblocket. 14

15 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Informationsstruktur Informationskartan skall vara enhetlig för alla kommuner vad gäller innehåll och struktur. Den information som finns knuten till objekten i kartan omfattar endast det, som krävs för att identifiera och söka objekt samt en länk till utförligare information på respektive he msida. Tabellstruktur För varje objekt/tjänst finns en tabell som beskriver objektet. Tabellen skall minst innehålla följande information: Kategori Benämning Beskrivning Länk Informationsansvarig Gruppering av objekt som har en viss likhet, en viss gemensam nämnare. Objektets namn eller namn på den byggnad/plats som objektet ligger. Här finns möjlighet att fritt ge en första beskrivning av objektet. Länkadress till objektets he m- sida. Den eller de personer som har behörighet och skyldighet att ajourhålla den egna informationen. Varje objekt i ett tema tillhör således en kategori, har ett namn en kort beskrivning, som preciserar företeelsen, och har en länk till en utförligare redovisning på en hemsida. Dessa uppgifter redovisas tillsammans med automatiskt genererade uppgifter om registreringsdatum och geometri info-fönstret vid klickning med info-verktyget. Dessutom ska det finnas en informationsansvarig. Till skillnad från de tidigare uppgifterna redovisas detta inte i info-fönstret utan är endast tillgängligt för systemadministratören. I temat "Aktuellt" har det senare visat sig finnas behov av kompletterande information i form av start- och slutdatum samt geografisk kommuntillhörighet för att i denna del kunna utnyttja den listningmöjlighet som applikationen medger. Informationsstruktur KATEGORI TEMAGRUPP TEMA INFO. OBJEKT NAMN BESKRIVNING HEMSIDE INFORMATION Startdatum Slutdatum Kommun 15

16 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Varje informationsobjekt är en linje, punkt eller yta i kartan som visar var den aktuella informationen (objektet/tjänsten) på hemsidan ligger geografiskt. För att strukturera upp de olika objekten har de delats in i teman med objekt av samma karaktär. När informationsmängden ökar med många teman behöver informationen göras mer öve r- skådlig kan detta ske med en gruppering av teman i temagrupper. Varje temagrupp kommer därmed att innehålla flera besläktade teman. Samma tema kan även ingå i flera temagrupper allt efter vilken information man vill få fram. För dessa temagrupper kan parallella informationskartor skapas så att länkning exempelvis kan ske till en utbildningskarta med alla teman som behandlar utbildning i skilda former redovisade. Tema De teman som presenteras i informationskartan är exempel på vad som kan komma att finnas med i karttjänsten och är valda utifrån följande kriterier: - Informationsobjektet skall vara omtalat på kommunens, länsstyrelsens eller regionens hemsida. - Det skall finnas en hemsida med mer information om objektet att länka till från kartan. - Informationen skall vara av intresse för allmänheten. Hur skikten kan se ut finns exempel på i bilaga 1. För att särskilja de olika teman i informationskartan har de angivits med hjälp av förbestämda färger och symboler. Utöver de teman som redovisats ovan, innehåller Informationskartan skikt med grundkartor samt exempelvis stödjande information om kommun- och tätortsavgränsningar, vilka lagras som icke editerbara shape-filer. 16

17 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Utvärdering av demo-applikation Användargränssnittet Utvärderingen av Informationskartans användargränssnitt och administratörsverktyg är utfört av tre studenter på Högskolan Skövde - datapedagogiska programmet. Applikationen utvärderades utifrån ett pedagogiskt perspektiv med hjälp av MDI:s verktyg. Det MDI:n fokuserar på är datorns möjligheter och människans kognitiva förmåga samt interaktionen däremellan. Utvärderingen pekar på behovet av ett antal förbättringar i applikationen gällande användargränssnittet. Förbättringarna av funktioner som bör åstadkommas för att göra Informationskartan mer användarvänlig är: Hjälpfunktionen Sökfunktionen Knapparna i applikationen Kartorna Samspelet med hemsidorna Utvärderingen av administratörsverktyget pekar på att det förutom mindre justeringar är lätt att förstå samt att det efter en kort introduktion är lättanvänt. Utvärderingen i en helhet bifogas som bilaga 2. Inför den kommande dialogen med demo-applikationen som utgångspunkt ska denna så långt möjligt modifieras i enlighet med de synpunkter som framkommit i utvärderingen (se avsnittet "Vidare utveckling". Näringslivets synpunkter på Informationskartan För att även ta del av näringslivets syn på informationskartan och ta reda på vilken användning företagen skulle ha av kartan visades den på Västsvenska Industri och Handelskammaren. Då en sådan karttjänst inte har diskuterats bland de företag som är anslutna till Handelskammaren är det omöjligt att redovisa företagens inställning till tjänsten, men alla företag som skall etablera sig i en kommun behöver information om vissa kommunala, statliga och privata tjänster. På Västsvenska Industri och Handelskammaren tyckte man att Informationskartan var en intressant tjänst. Man kunde tänka sig tjänsten som ett bra verktyg för företagen, där de både skulle kunna presentera sig själva samt kunna söka information av intresse. Speciellt intressant skulle kartan vara om man kunde göra fritextsökning på produkter eller tjänster. Då de fysiska gränserna idag inte har någon större betydelse för företagen, skulle även utländska företag kunna använda sig av tjänsten. 17

18 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Information som är av intresse för de flesta företag innan de etablerar sig i en kommun eller ett land är: - Kompetens på invånare i den närliggande regionen. Detta görs genom att ta reda på utbildningsinstitutens program och linjer samt vilken kompetens de arbetssökande har. - Vårdinrättningar. - Kyrkor och församlingslokaler. - Hamnar samt andra kommunikations och transportmöjligheter. - Lediga tomter och lokaler för verksamheten samt utvecklingsmöjligheter. Små företag är dessutom intresserade av att veta var ALMI och Nyföretagarcentrum finns. Utöver ovanstående information vill företagen även veta var de hittar olika privata organisationer som t ex Handelskammaren, företagarnas riksorganisation, Svensk Handel m fl. Info r- mationskartan skulle kunna användas till detta samt till att redovisa vilka företag som arbetar med offentlig upphandling. De synpunkter på Informationskartans innehåll av samhällsinformation, som Handelskammaren fört fram bör inför ett driftsättande kunna beaktas. Däremot torde det - av licensskäl avseende kartinformationen - inte vara möjligt att öppna tjänsten för företagens egen information. Liknande tjänster gentemot näringslivet finns dock på marknaden. 18

19 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Vidare utveckling Den vidare utvecklingen av Informationskartan kan beskrivas i tre steg - kompletteringar av demo-applikationen, kompletteringar inför driftsättning av tekniksteg 1 och utveckling av tekniksteg 2. Demo-applikationen Inför information och dialog om Informationskartan är det främst angeläget att komplettera de funktioner som ska demonstreras och som är grundläggande för att bedöma nyttan av den gemensamma karttjänsten samt dess integration i den egna informationen. De åtgärder som i detta perspektiv är mest angelägna är: Färdigställande av "Visa på karta"-funktionen (script-utveckling) Design av knappar för "Gå till Informationskartan" respektive "Visa på karta" Öppna sökmöjligheten i samtliga teman Utsnittsparametrar för kommunerna i demo-applikationen Enklare justeringar av användargränssnittet enligt förslag i utvärdering Kompletterande fält i "Aktuellt-temat" Kommun- och tätortsskikt Driftversion steg 1 Inför driftsättningen krävs modifieringar in användargränssnitt och kompletteringar av stödfunktioner för administratörer/informatörer. De åtgärder som är aktuella i detta skede är: Stödapplikation för produktion av anpassade script för "Visa på karta"-funktionen Utsnittsparametrar för samtliga kommuner Utvidgad geografisk omfattning till hela länet Snyggare översiktskarta Administratörs-manual Åtskillnad av användar- och administratörsverktyg Ytterligare justeringar enligt förslag i utvärderingen Komplettering av teman enligt önskemål från Handelskammaren samt från höstens dialog Driftversion steg 2 Inför utvecklingen av steg 2 krävs utveckling av de komponenter som möjliggör decentraliserad lagring av temadata. De aktuella åtgärderna är: Utveckling av sökmotor Utveckling av protokoll för överföring av temadata från lokala databaser till Informationskartan Utveckling av protokoll för överföring av verksamhetsdata till externa databasen (i respektive organisation som avser att ansluta enligt steg 2) 19

20 Geografisk Samhällsinformation - Informationskartan Former för genomförande Den nu genomförda förstudien med dess demo-applikation avses ligga till grund för information om idén med Informationskartan och en dialog med presumtiva intressenter bland myndigheter och kommuner. Denna dialog planeras under förhösten år Om intresse för den gemensamma karttjänsten föreligger, är tanken att man tämligen omgående ska kunna driftsätta Informationskartan i utförande enligt tekniksteg 1. Demoapplikationen är efter smärre kompletteringar (beskrivs i avsnittet vidare utveckling) klar att driftsätta och utvidga till att omfatta hela Västra Götaland. Efter driftsättning kan intressenterna successivt ansluta sig till Informationskartan. Den färdiga Informationskartan är formellt en länsstyrelseapplikation, dvs länsstyrelsen svarar för drift, programvara, kartdata och grundläggande länsdata, vilken genom anslutning till Information Västra Götaland öppnas för övriga intressenter i länet att inregistrera temadata och att hämta kartbilder med temadata från. För anslutning till Informationskartan förutsätts ett avtal träffas mellan berörda intressenter och länsstyrelsen i Västra Götaland. I detta avtal regleras intressenternas ansvar att ajourhålla sina temadata, länsstyrelsens ansvar att svara för drift och support samt ersättning för detta. Vidare avtalas med anslutna kommuner formerna för eventuellt utnyttjande av tätortskartor, producerade av dessa. Utveckling av tekniksteg 2 förutsätts ske i form av ett särskilt projekt, vilket drivs av de myndigheter/kommuner som anmäler intresse för detta. 20

21 BILAGA 1 TEMA KATEGORI ANSV. KOMMENTAR Utbildning: Högskola/Universitet Universitet Regionen Högskola Vuxenutbildning Folkuniversitet Kommunen Folkhögskola Komvux Annan utbildning AMI Yrkesutbildningar Studieförbund Kunskapslyft Datortek Infotek Gymnasieutbildning Allmänt Gymnasium Kommunen Natur- och teknikgymnasium Samhällsgymnasium Specialinriktat gymnasium Vårdgymnasium Yrkesinriktning Hotel- och restauranggymnasium Naturbruksgymn. Gymnasiesärskola Grundskoleutbildning Kommunen Förskola/fritidshem Allmän Grundskola Övriga grundskolor Musikskola (Stöd- och utveckling) Montessori Förskola/Daghem Fritidshem Övriga förskolor Öppna förskolor Alternativa förskolor Montessori Kommunen Vilken typ av skola det är som t ex Särskola, Montesori mfl skrivs in under beskrivning

22 BILAGA 1 Sjukvård Sjukvård Tandvård Apotek Serviceboende Djurklinik/ Veterinär Sjukhus Vårdcentral Akutmottagning Jourcentral Övrig sjukvård Specialistvård och privatläkare Folktandvård Specialisttandvård Apotek Jourapotek Äldreboende Seniorboende Övrigt serviceboende Gruppbostäder Dagcenter Veterinär Djursjukhus/Djurklinik Djurapotek Regionen Regionen Regionen Kommunen Lst Utbyggnadsmöjlighet där Landstinget är ansvariga. Markera vilka som är anslutna till försäkringskassan. Markera vilka som är anslutna till försäkringskassan.

23 BILAGA 1 Boende och företagande? Kultur Bibliotek Utställningslokaler konsthall, museum, mm Musik- och teater (inkl musik- och teaterskola) Kommunen Fritid Bad Kommunen Badanläggningar och friluftsbad Inomhus idrott Hallar mm Utomhus idrott Plan Skid-/skridskoanläggn. Fritidsgård Turism Turistbyråer Kommunen Boende Bostadsbolag Kommunen Kommunala Privata Tomtförsäljning Studentbostad Hotell Camping Vandrarhem Miljö Miljöstation Återvinningscentral Kommunen Lokaler och tomter för verksamhet Aktuellt Kommunikationer Återvinningsstation Lokaler Handel och kontor Industri Tomter Industri handel och kontor Planer Översiktsplan Detaljplan Sektorsplan Arbeten Pågående vägarbeter Större evenemang Fritidsmässan Bussterminal Järnvägstation Flygplats Hamn Kommunen Kommunen Regionen/ kommunen Lediga/alla? (Arbeten) Samlat fjärrvärme, vägarbete, tele, el, bredband osv?

24 BILAGA 1 Förvaltning och service Kommunal förvaltning Kommunal förvaltning Miljö Stadsbyggnad Räddningstjänst, Renhållning Fritid Utbildning Kultur och bibliotek Hälsa Näringsliv Tekniska frågor (gator, VA, park, renhållning) Medborgarkontor Kommunen Inga kategorier. All information kommer att stå i beskrivningen. Statlig och regional verksamhet Arbetsförmedling Försäkringskassan Skattemyndigheten Kronofogdemyndigheten Lantmäterimyndighet Poliskontor Domstol Åklagarmyndighet Länsstyrelsen Skogsvårdsstyrelsen Regionens hus Inskrivningsmyndighet Osv. Länsstyrels. Regionen

25 INSTITUTIONEN FÖR BETEENDEVETENSKAP BILAGA 2 Informationskartan en utvärdering av en applikation Ajla Maksumic, Susanne Jörgensen, Ulrika Ejerblom Datapedagogiska programmet B-uppsats, 5p Handledare: Anita Mattsson

26 ABSTRACT Rapporten innehåller en utvärdering av en applikation som vi har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att utföra. Applikationen är en karta som ska finnas tillgänglig på Internet och ska fungera som ett komplement till kommuners och organisationers hemsidor i regionen. Syftet med kartan är att användare lätt ska kunna hitta samhällsinformation med geografisk anknytning. Vi utvärderar applikationen ur ett pedagogiskt perspektiv med hjälp av MDI:s (Människa-datorinteraktion) verktyg. För att applikationen ska uppnå god användbarhet behövs åsikter från andra personer utöver produktutvecklaren eftersom det är lätt för denne att bli blind på sitt eget arbete och därmed uppfatta produkten och dess funktioner som självklara. Det är också lätt för produktutvecklaren att använda sitt eget tekniska språk och glömma bort att användarens kunskaper kanske inte är lika stora inom det området. Applikationen ska vara rolig att arbeta med, tilltalande och motivera användaren. Vidare ska den vara effektiv, lätt att lära och enkel. Hur uppnår man en sådan applikation?

27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ABSTRACT 1 INLEDNING BAKGRUND BAKGRUNDEN TILL MDI Gränssnittets layoutprinciper BAKGRUND TILL GEOGRAFISK SAMHÄLLSINFORMATION Syfte och mål för Geografisk Samhällsinformation DEFINITION AV BEGREPP PROBLEMFORMULERING BESKRIVNING AV PROBLEMOMRÅDET KARTBILDEN KARTAPPLIKATIONENS KNAPPAR OCH DERAS FUNKTIONER Samspelet mellan informationskartan och hemsidor METOD GRANSKNING AV KARTAPPLIKATIONEN OBSERVATION AV ANVÄNDARENS HANDLANDE I KARTAPPLIKATIONEN GENOMFÖRANDE RESULTAT GRANSKNING AV KARTAPPLIKATIONEN Kopplingen mellan Grästorps kommun och informationskartan OBSERVATIONER AV KARTAPPLIKATIONEN OCH DESS KOPPLING TILL VÄNERSBORG SEGELSÄLLSKAPS HEMSIDA DISKUSSION DISKUSSION OM RESULTATET Synlighet Förståelse Feedback Välkändhet Konsistens Samspelet mellan hemsidor och informationskartan FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR Hjälpfunktionen Sökfunktionen Knapparna Kartan Samspelet...16 REFERENSLISTA BILAGOR

28 1 INLEDNING Den här rapporten innehåller en utvärdering av en applikation som vi har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län att utföra. Applikationen är en demoversion av ett kartprogram som ska fungera som ett komplement till bland annat kommuners och organisationers hemsidor i Västra Götalandsregionen. Applikationen har tagits fram i projektet Geografisk Samhällsinformation. Projektet befinner sig i en fas där demoversionen ska utvärderas för att sedan bearbetas ytterligare och slutligen bli en tillgänglig servicefunktion på Internet. Under utvärderingen av kartapplikationen har det gjorts ett antal ändringar och därför har vi satt ett slutligt utvärderingsdatum, vilket är den 17 maj BAKGRUND I denna del beskrivs bakgrunden till Geografisk Samhällsinformation samt syfte och målsättning med användningen av kartapplikationen, Informationskartan. Projektet är indelat i en förstudie som sedan ska följas av en huvuddel. Det befinner sig i ett utvärderingsskede av arbetet i förstudien och vi fick förfrågan att utföra en utvärdering. Vi har fått uppdraget därför att vi besitter en pedagogisk kompetens och har den kunskap som efterfrågas vid en utvärdering av en applikation. Eftersom uppdraget är en utvärdering av en applikations gränssnitt använder vi oss av MDI:s (Människadatorinteraktion) verktyg som vi beskriver här nedan. I bakgrunden definierar vi också de begrepp som är centrala i vår problemformulering. 2.1 Bakgrunden till MDI Under de senaste trettio åren har den tekniska utvecklingen ökat drastiskt och datorer har blivit allt vanligare. Allt fler människor använder sig av datorer både på arbetet och i hemmet. Ur detta har intresset för MDI växt fram då det gynnar lönsamheten både på produktionssidan genom exempelvis ökad produktivitet och på produktsidan genom till exempel minskad kundsupport. En annan aspekt är de krav som ställs på säkerheten på en produkt för att förhindra eventuella olyckor. MDI är samspelet mellan människor och datorer. Människan ska utifrån datorns information eller gränssnitt kunna utföra sina handlingar effektivt och säkert. Gränssnittet är den plats där informationsutbytet sker och den del av datorn som användaren kommer i kontakt med. MDI strävar efter att uppnå en god användarbarhet. Användbarhet innebär att datorn eller ett gränssnitt har relevanta funktioner och att den är effektiv så att handlingar går snabbt att utföra samt att den har bra felhantering. Datorn ska ha ett gränssnitt som tilltalar och motiverar användaren och dessutom är lätt att känna igen så att nästa gång man arbetar med det slipper att ta sig tiden att lära sig det ännu gång. 1 Det MDI:n fokuserar på är alltså datorns möjligheter och människans kognitiva förmåga samt interaktionen däremellan. Kognition är de studier av processer och aktiviteter som ligger bakom mänsklig intelligens och kunskapshantering. Det innebär hur vi bekantar oss med omgivningen, bygger upp kunskap och använder den. Kognition handlar också om hur vi bearbetar information genom att lagra (lägga på minnet), återskapa (minnas) och känna igen den samt hur vi resonerar, fantiserar och analyserar. 2 1 Preece, (1994 ) 2 Lundh, (1992) 1

29 Eftersom människan är central i MDI:n är det viktigt att analysera produkten utifrån användargruppen. Med analysen som grund utvecklar sedan produktutvecklarna produkten utifrån användarens kunskaper och erfarenheter Gränssnittets layoutprinciper Man ska sträva efter att få ordning och struktur i gränssnittet för att det ska bli enklare att hitta och söka information. Detta går att åstadkomma genom att gruppera informationen. Man kan använda sig av linjer, rutor, färgfält och de så kallade gestaltlagarna. Gestaltlagarna är en form av visuell organisation som utgår ifrån att människan hela tiden försöker skapa mönster och helheter för att organisera världen. De kan bland annat delas in i lagen om närhet och likhet. Lagen om närhet innebär att objekt som ligger nära varandra bildar en grupp och lagen om likhet säger att objekt med samma färg eller samma form skapar en enhet. 4 Text ska endast innehålla väsentlig information och ska skrivas kortfattat samt max med 2 3 teckensnitt. För att underlätta läsandet på en skärm bör man använda sig av ett linjärt teckensnitt. Det är också lättare att läsa gemener än versaler och man bör undvika fet, kursiv, skuggad och understruken text om man inte vill skapa uppmärksamhet eller förstärka nyckelord. De flesta webbanvändare skummar snabbt igenom text på hemsidor om de är långa. Vill man underlätta läsandet ska man korta ner textlängden och lista viktig fakta i punktform. 5 Färger gör gränssnittet roligare att se på och att arbeta med. Man ska tänka på att inte ha för många färger i gränssnittet eftersom det kan ge ett rörigt intryck och det är viktigt att textens färg kontrasterar till bakgrundens färg. Det är också viktigt att välja ett teckensnitt som är tydligt mot bakgrunden Bakgrund till Geografisk Samhällsinformation I takt med att antalet datorer har ökat i samhället under de senaste årtiondena har även tillgången till Internet ökat för allt fler människor. Internet används som ett kommunikationsmedel och informationskälla. Det är för flera människor en viktig ingångsport till samhällsinformation från exempelvis offentliga myndigheter och det har blivit ett effektivt sätt att nå information till en bred användarkrets. Tekniken utvecklas mot att bli mer interaktiv vilket ger medborgare bättre möjligheter att tillägna sig informationen utifrån de egna behoven. Den samhällsinformation som idag finns på Internet skulle kunna kopplas till en kartbild för att tydliggöra innehållet och göra det enkelt för användaren att hitta önskad information. Samhällsinformation på Internet finns i dagsläget i varierande kvalitet och omfattning från i stort sätt alla offentliga myndigheter, företag och olika organisationer. Informationens geografiska anknytning till karta är däremot mycket begränsad. Utifrån detta resonemang har projektet Geografisk Samhällsinformation initierats Syfte och mål för Geografisk Samhällsinformation Huvudmålen för Geografisk Samhällsinformation är att: samhällsinformationen från inblandade aktörer med koppling till informationskartan ska bli kvalitativ och mottaglig för användaren 3 Preece, (1994 ) 4 Preece, (1994)

30 ge offentliga myndigheter, företag och organisationer i Västra Götland tillgång till ett gemensamt verktyg/system för användande och publicering av geografisk samhällsinformation på Internet, vilket därigenom utgör ett komplement till webbplatsen Information Västra Götland 8 samt övriga regionala organisationers och kommuners egen hemsides- och GIS-information. 9 Syftet med projektets förstudie är att skapa en enhetlig grund för fortsatta satsningar i Västra Götaland avseende samhällsinformation med geografisk anknytning till informationskarta på Internet. Målet är dels att skapa en modell för ett verktyg/system, det vill säga informationskartan, och dels skapa en demoversion av denna. Syftet med själva informationskartan är att den ska vara ett komplement till hemsidorna och inte ett självständigt verktyg. Målgruppen för Geografisk Samhällsinformation är: Västra Götalands kommuner Västra Götalands statliga och regionala myndigheter Västra Götalands näringsliv och organisationer Definition av begrepp Med användargrupp menar vi den grupp av människor som kommer att använda sig av informationskartan vid sökning av samhällsinformation på Internet. Denna grupp består av människor i olika åldrar och med olika bakgrund, kunskap och datorvana. Samspelet är hemsidors och informationskartans koppling till varandra i båda riktningarna. 3 PROBLEMFORMULERING Vi har formulerat vår problemformulering utifrån de önskningar vår uppdragsgivare hade. De ville att vi tittade på om man klarar av att hantera kartapplikationen med dess verktyg samt att vi undersökte samspelet mellan hemsidorna och informationskartan. Vi har följande problemformulering: Hur ser informationskartans användbarhet ut för användargruppen? Hur fungerar samspelet mellan målgruppens hemsidor och informationskartan? 4 BESKRIVNING AV PROBLEMOMRÅDET I denna del beskriver vi kartapplikationens 11 knappar och deras funktioner samt själva kartbilden. Vi tar inte med knapparna login, ändra och rita eftersom användaren inte har tillgång till dessa utan används av den person som uppdaterar kartan, det vill säga administratören. Vi beskriver också kopplingen mellan informationskartan och Grästorp kommuns samt Vänersborgs segelsällskaps hemsidor GIS Geografisk Informationssystem - innebär att information är kopplad till en geografisk karta

31 Bild 1: Informationskartan i ursprungsläge 4.1 Kartbilden Kartans utgångsläge är kartan i sin helhet, det vill säga en överblicksbild, med alla kommuner i Västra Götalandsregionen väster om Vänern. Bakgrunden är vit liksom själva kartan, angränsande landområden är gröna eller vita, sjöar och vattendrag är blåa. På kartan finns det objekt utplacerade. Objekten tillhör olika områden såsom aktuellt, kultur och sjukvård som man kan finna information om. Varje objekt har en tillhörande symbol med en särskild färg och form och det är dessa symboler som är utsatta på kartan. Till kartan hör en skalstock som är dynamisk. Ovanför kartan kan man se koordinater (X, Y) som anger vilken position markören befinner sig i på Sveriges karta. Vid sidan om koordinaterna finns ett statusfält som visar om kartapplikationen arbetar eller inte. Kartan har ett antal kartlager och ändrar utseende beroende på vilket lager kartan befinner sig på. Namnen på kartan är skrivna med linjärer och skiftar i kvalitet beroende på kartlager. De första nivåerna har likadana kartor med skillnaden att det område man zoomar in blir större och tydligare. Därefter blir kartan mer detaljrik med till exempel fler orter, vattendrag och dessutom ändrar kartan åter färg till gulgrön. Vid fortsatt zoomning får kartan återigen en vit bakgrund och vid ytterligare zoomning blir den gulgrön. Ju mer man zoomar in ett samhälle desto mer detaljerat blir det. Slutligen kommer man in på en nivå som visar samhällets gator och vägar. Sammanfattningsvis kan man säga att i de olika kartlagerna ändras färg på olika delar av kartan, teckensnitt, detaljnivå och skalstock. 4

32 Markören i kartapplikationen är i form av en pil. Den ändras till ett kors om man först klickar på någon av knapparna zooma in, zooma ut, flytta till eller info (med symbol) och sedan klickar och ritar på kartan. 4.2 Kartapplikationens knappar och deras funktioner Knapparna i kartapplikationen är gråa och i skiftande storlek. Vissa har en symbol kombinerat med text medan andra endast har text. Zooma in används för att kunna komma närmare en önskad plats och för att få en mer detaljerad kartbild. Man klickar först på zoom in-knappen och sedan klickar man på det ställe av kartan som man vill zooma in. För att snabbare kunna nå en mer detaljerad nivå kan man rita en rektangel på önskat område. Ritar man en rektangel zoomas området in betydligt mer än om man klickar. Zooma ut fungerar som zooma in-knappen fast tvärtom. Man klickar först på zoom ut-knappen och sedan kan man klicka på det ställe av kartan som man vill zooma ut eller också ritar man en rektangel på vad man vill zooma ut. Ritar man en rektangel zoomas området ut betydligt mer än om man klickar. Flytta till Klickar man på denna knapp får kartan en ny centrumpunkt efter den plats man klickar på kartan. Visa Hela Med denna knapp går man tillbaka till ursprungsläget av kartan. Info (med symbol) används för att kunna få fram information om den plats man har klickat på kartan. Man klickar först på info-knappen och sedan på kartan för att få information om hur många objekt och vilka objekt det finns inom det området. Informationen visas i fältet till höger om kartan och området man har klickat på blir markerat med en gul och svart prick. Ett objekt kan till exempel vara en gymnasieskola eller ett apotek. Man kan själv ändra sökområdets storlek och söka på nytt vilket kan ge fler eller mindre objektträffar. Får man flera objektträffar kan man välja det objekt man vill få information om från en rullningsmeny. Vill man kopiera objektträffarna, för att till exempel klistra in dem i Word, klickar man på kopiera träfflista. Sök används till att söka efter en viss gata/väg inom en viss kommun. Sökfunktionen består av tre steg. I första steget klickar man på sök-knappen och får upp frågan i vilket lager man vill att sökningen ska ske. Den nuvarande versionen har endast gata/väg som val. Steg två innebär att man ska välja objekt, vilket i detta fall är ett kommunnamn exempelvis Strömstad. I det sista steget väljer man vilken gata/väg man vill söka efter och den gata man har valt centreras på kartan i den detaljnivå man befinner sig i. Därefter klickar man på zooma in-knappen för att komma närmare den sökta gatan. Stega in används liksom zooma in-knappen för att få en mer detaljerad karta. Klickar man på stega in-knappen zoomas kartan in i intervaller efter dennes centrering. Man kan använda stega in-knappen i kombination med flytta till-knappen, då väljer man först vilket område man vill ha som zoomningens centrum för att sedan klicka på stega inknappen och zooma in. 5

33 Stega ut används liksom zooma ut-knappen för att få en mindre detaljerad karta, utzoomningen sker i intervaller. Anpassa karta används för att anpassa karta till fönstret om man har ändrat storlek på det. Karta Klippbord används när man vill kopiera kartbilden. När man klickar på karta Klippbord-knappen kommer det upp ett pop-up fönster. Där har man möjlighet att kopiera kartan med hjälp av höger musknapp. Teckenförklaring visar en lista på de olika objekt som går att finna på kartan. Listan består av en textförklaring med tillhörande symboler som går att återfinna på kartan. Här kan man välja vilka objekt man vill ska synas på kartan. Info (utan symbol) ger information om adress till kontaktperson och namnet på projektet. Hjälp beskriver de olika knapparnas funktion i kartapplikationen. När man kommer in i hjälp möts man av tre grupperingar av knapparna (se bild 2) som följs av en text med användartips och själva förklaringen till knapparna (se bilaga 2). För att kunna läsa förklaringen i hjälpfunktionen måste man använda sig av rullningslisten. Bild 2: Bilder på grupperingen av knappar i hjälpfunktionen Samspelet mellan informationskartan och hemsidor Meningen är att kartapplikationen ska fungera som ett komplement till information som finns på hemsidor i Västra Götalandsregionen och därigenom skapa ett samspel mellan informationskartan och hemsidor. Vi har fått information om två kopplingar från hemsida till informationskartan, Grästorps kommun och Vänersborgs segelsällskap. Det finns däremot en koppling från de flesta objekt på kartan till en hemsida. 6

34 För att komma till informationskartan från Grästorp kommuns hemsida 12 klickar man på en textlänk som heter Informationskarta. När man klickar på länken visas projektets testmiljösida, där man får välja Fyrbodal OGIS pilot-applikation (Fyrbodal1) för att komma in på informationskartan. Om man vill gå andra vägen, det vill säga från informationskartan till hemsidan, klickar man först på info-knappen (med symbol) och sedan på ett objekt som symboliserar kommunal förvaltning. Information om objektet kommer upp till höger om kartan och innehåller bland annat en länk till hemsidan. Vänersborgs segelsällskap har på sin hemsida information om Seglingens dag 13 som är ett evenemang i Vänersborg. Här är kopplingen från hemsidan till informationskartan en länk i form av en ikon av informationskartan som har texten Gå till: och Tänd skiktet Aktuellt! under sig. Länken leder direkt till kartapplikationen. Även här finns en koppling åt andra hållet, från informationskartan till hemsidan. Man klickar på infoknappen och sedan på objektet för Seglingens dag och information med tillhörande länk kommer upp till höger om kartan. 5 METOD I metoddelen beskrivs tillvägagångssättet för utvärderingen av kartapplikationen. Vi har dels en metod där vi själva har tittat på kartapplikationen utifrån ett antal kriterier och dels en metod där vi har testat användbarheten av applikationen genom att observera åtta användare. Samspelet mellan informationskartan och hemsidor har vi studerat utifrån två givna sidor. Vi letade igenom litteratur och ett antal sidor på Internet för att hitta relevanta kriterier för utvärderingen av kartapplikationen. 5.1 Granskning av kartapplikationen Utifrån nedanstående kriterier har vi systematiskt granskat kartapplikationen för att kunna ge en objektiv utvärdering. Synlighet innebär att viktiga delar av applikationen ska vara synliga och delar som används sällan ska vara dolda. Synlighet innebär också gruppering av applikationens knappar samt vilket tillstånd applikationen befinner sig i. Dessutom tittar vi på utformningen av gränssnittet och färgsammansättningen. 14 Konsistens är likhet inom systemet det vill säga programmet ska vara enhetligt och det ska hjälpa användaren att effektivt utföra sina uppgifter. Ett konsistent gränssnitt förenklar användningen. Det betyder att alla funktioner ska uppträda likadant och ge samma typ av resultat. 15 Feedback är den återkoppling som användaren får av applikationen. Återkoppling är viktigt eftersom användaren behöver få bekräftelse på att det kommando eller den inmatning man bett datorn utföra utförs. Återkoppling ska ske inom en rimlig tid och vara förstålig. Den sämsta återkopplingen är ingen återkoppling alls eller att den är felaktig Preece, (1994) 15 7

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Användarmanual för Artportalen.se

Användarmanual för Artportalen.se Användarmanual för Artportalen.se Alla Sveriges arter på Internet Artportalen är en databas på Internet som är till för alla och innehåller observationer av djur, växter och svampar i Sverige. Från början

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

SNABBSTART AV WIS WEBBASERAT INFORMATIONSSYSTEM

SNABBSTART AV WIS WEBBASERAT INFORMATIONSSYSTEM 2008-12-01 SNABBSTART AV WIS WEBBASERAT INFORMATIONSSYSTEM För användare 1. Starta WIS...1 2. Skriv en anteckning...1 Bifoga ett dokument...2 Infoga bild...2 Lägg till karta...2 3. Publicera eller neka...3

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

InfoVisaren s grundfunktionalitet

InfoVisaren s grundfunktionalitet InfoVisaren s grundfunktionalitet Snabbt komma igång Zooma in (förstora) Klicka på - placera muspekaren på kartan, enkelklicka och kartan förstoras. Zooma ut (visa ett större område) Klicka på - placera

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalen

Hjälp vid användning av Geodataportalen 1(12) Hjälp vid användning av Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriverket 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 support@geodata.se www.lantmateriet.se 2(12) Denna

Läs mer

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering 2015-06-22 Manual för kartan Fysisk planering 1 KOMMUNENS KARTOR PÅ NÄTET... 3 2 STARTA... 3 3 KARTAN... 4 4 LAGER... 5 5 FLYGFOTO... 5 6 VISA OMRÅDE... 5 7 SÖK ADRESS... 6 8 SÖK DETALJPLAN... 7 9 INFORMATION...

Läs mer

Fjärilsrapportering introduktion http://www.artportalen.se/bugs/

Fjärilsrapportering introduktion http://www.artportalen.se/bugs/ Fjärilsrapportering introduktion http://www.artportalen.se/bugs/ Detta är en kort handledning till grunderna och de vanligaste handgreppen för rapportering av fjärilar i Artportalens Småkrypsportal. Via

Läs mer

Användarmanual. Frågor och hjälp med webbapplikationen: Fredrik Beckman. Kartunderlaget: systemförvaltare : Anders Dahlgren Systemägare: Gunilla Öhrn

Användarmanual. Frågor och hjälp med webbapplikationen: Fredrik Beckman. Kartunderlaget: systemförvaltare : Anders Dahlgren Systemägare: Gunilla Öhrn Användarmanual Frågor och hjälp med webbapplikationen: Fredrik Beckman Kartunderlaget: systemförvaltare : Anders Dahlgren Systemägare: Gunilla Öhrn 1 Stockholmshems digitala kartor!! " #!! $ % & ' ( )

Läs mer

En arbetssätt du bör lära dig Så använder du ort- och kartfunktionen

En arbetssätt du bör lära dig Så använder du ort- och kartfunktionen Lär dig mer om Disgen 8 del 63 Disgen 8 har två specialfunktioner ortfunktionen och kartfunktionen som är mycket intressanta att använda. I artikelserien Lär dig mer om Disgen kommer nu flera avsnitt i

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt)

Kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt) 2015-12-10 BaTMan Kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt) Kartan i BaTMan Innehållsförteckning BaTMan-kartan 1 - Förberedelser Mina inställningar... 3 1,1

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta HIR-Växt och Näsgård Karta Allmänt Denna instruktion visar hur du kan presentera uppgifter från HIRVäxt på en karta i Näsgård Karta Advicer. Mer ingående instruktioner om t.ex. import av kartor, kart redigering,

Läs mer

Hitta ditt vatten - en handledning

Hitta ditt vatten - en handledning Hitta ditt vatten - en handledning a VISS - VattenInformationsSystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen, Jönköping 2010 300 ex Camilla

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning I takt med att landet täcks av laserdata ur Lantmäteriets rikstäckande skanning så kommer dessa data att utgöra en viktig informationskälla för många

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Handledning för kartan i BaTMan

Handledning för kartan i BaTMan 2017-03-31 BaTMan Handledning för kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt) Handledning för kartan i BaTMan I dokumentet beskrivs detaljerat kartfunktionen

Läs mer

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar Besökarnas utvärdering av www.lidkoping.se Perioden 20120202-20120603 826 svar Utvärderingen Pop-up efter 2 minuters besök Man måste byta sida minst en gång Återkommer ej till samma dator inom 3 månader

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Användarhandbok. för administratörer av tjänsten för dator. Applied Geomatics Sweden AB Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden

Användarhandbok. för administratörer av tjänsten för dator. Applied Geomatics Sweden AB Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Användarhandbok för administratörer av tjänsten för dator Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen... 3 Komma

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt Vad är nytt i Easy Planning 6.58 Detta är en större uppdatering som innehåller ett flertal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version.

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Nationella Biotopkarteringsdatabasen

Nationella Biotopkarteringsdatabasen Användarmanual Nationella Biotopkarteringsdatabasen Externa applikationen Manualversion 1 november 2014 Applikationsversion 2.2.1 Användarmanual Biotopkarteringsdatabasen Innehåll 1 Support... 1 2 Databasapplikationen...

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Rev Oct Användarguide Smartsign 9

Rev Oct Användarguide Smartsign 9 Rev Oct 2013 Användarguide Smartsign 9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Arkitektur... 5 Smartsign Player... 5 Smartsign Server... 5 Smartsign Publisher Web... 5 Smartsign Media Server... 5 Smartsign

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Manual Webb-admin för evenemang

Manual Webb-admin för evenemang Manual Webb-admin för evenemang Version: 001 Innehållsförteckning Logga in... 1 Lägg in nytt/redigera evenemang... 3 Prenumerant... 3 Evenemang eller Aktivitet... 3 Huvudtema och Tema... 3 Huvudkategori

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Kulturproceduren. Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren.

Kulturproceduren. Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren. Kulturproceduren Första hjälpen Arrangör Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren. Här kan du läsa dig till hur man praktiskt använder Kulturprocedurens olika delar. Den

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder. Version 4,

Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder. Version 4, Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder Stöd och matchning Version 4, 2017 03 27 1 Hitta leverantör av Stöd och matchning Du väljer själv vilken leverantör av Stöd och matchning du vill

Läs mer

Röd ( osäker ) om inget av villkoren 1-7 är uppfyllt.

Röd ( osäker ) om inget av villkoren 1-7 är uppfyllt. Lathundens syfte Detta är en lathund för användare av kartapplikationen Säkerhetsklassade GCM-passager. Applikationen är baserad på en GIS-plattform som heter ArcGIS Online (AGOL) som Trafikverket använder

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Rev. 1 Manual Revaq Portal

Rev. 1 Manual Revaq Portal Rev. 1 Manual Revaq Portal Cartesia GIS AB / Envisys AB 1 Innehåll Allmänt... 3 Introduktion till Revaq Portalen... 4 Behörigheter... 4 Formulär... 4 Administratör... 6 Lägga upp ett nytt reningsverk...

Läs mer

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning 1. Kort om hur du använder Samlingskartan... 2 2. Skapa konto och logga in i Samlingskartan... 3 3. Skapa en ny beställning... 7 4. Söka

Läs mer

Filnamn: ResQMap 3.6 information Skapad: 2013-08-01 10:53:00 Sidan 1 av 8

Filnamn: ResQMap 3.6 information Skapad: 2013-08-01 10:53:00 Sidan 1 av 8 Filnamn: ResQMap 3.6 information Skapad: 2013-08-01 10:53:00 Sidan 1 av 8 Contextmenyer, delade högerklicksmenyer (förutsätter ny CoordCom version som levereras i sep-månad) För resurser och stationer

Läs mer

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (9) Instruktion för Rakel driftinformation i WIS Rakelanvändare får löpande driftinformation om Rakel och information om planerade och akuta driftstörningar

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Centralbaltic Job Ferry - Bruksanvisning

Centralbaltic Job Ferry - Bruksanvisning Centralbaltic Job Ferry - Bruksanvisning www.cbjobferry.eu Översikt: Plattformen Centralbaltic Job Ferry är ett gränsöverskridande utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt utformat i samarbete mellan partners

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Vad påverkar designen?

Vad påverkar designen? Vad påverkar designen av ett gränssnitt? Vi ser arbetet med design av ett användargränssnitt som något som liknar en arkitekts arbete. En arkitekt ska i sin utformning av en ny byggnad se till att: Byggnaden

Läs mer

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning 1(5) KS 2011/0243 Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i budget 2011 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunens GIS-verksamhet

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Välkommen till WeBerGIS!

Välkommen till WeBerGIS! Välkommen till WeBerGIS! Bergskrafts informationssystem för webben! Syftet med WeBerGIS kartportal är att skall fungera som näringslivets, offentlighetens och allmänhetens väg in till det digitala arkiv

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Snabbguide till GlobalTwitcher (Juni 2012)

Snabbguide till GlobalTwitcher (Juni 2012) Snabbguide till GlobalTwitcher (Juni 2012) Denna snabbguide är avsedd att hjälpa nya medlemmer att komma igång med huvudfunktionerna på GlobalTwitcher (GT). Siten innehåller dock ett stort antal funktioner

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 System TimberTrack Användar Guide TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 1.1 Börja här... 3 1.1.1 Starta programmet... 3 1.2 Fastighet... 4 1.2.1 Sök en Fastighet.....

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige Hitta ditt vatten - en handledning VISS - VattenInformationsSystem Sverige Vatteninformationssystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen,

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-02-22, 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035

MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035 MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035 2/16 Manual till webbkartornas Manual till den interaktiva kartans MANUAL grundläggande funktioner DEN INTERAKTIVA KARTANS GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER Webbfönstret

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer