Ulf Strannå Glenn Thorman. Jan Schoultz Ronny Larsson Bengt-Olov Andersson U-kommitt6n. Weine Sareklev Dag-lwe Johansson Lars Hedberg Siw Samuelsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Strannå Glenn Thorman. Jan Schoultz Ronny Larsson Bengt-Olov Andersson U-kommitt6n. Weine Sareklev Dag-lwe Johansson Lars Hedberg Siw Samuelsson"

Transkript

1 STYRELSENS BERTiTTELSE FÖR TDEN 2OO9-O Styrelsen fiir BK Derby fir hiirmed avge ftljande berättelse itir klubbens 98:e verksamhetsålr. Sammansättning av stvrelse Ord{tirande Vice ordfiirande Kassör Seketerare Ledamöter Suppleanter Sammansättnins av Fotbollssektion Sammankallande övrigt se Fotbollskommitt6ns verksamhet Ulf Strannå Glenn Thorman Ulf Strannå Jan Schoultz Ronny Larsson Bengt-Olov Andersson U-kommitt6n Steven Lind (avgick ) Sammankallande sportkommittön Marknadsansvarig Weine Sareklev Dag-lwe Johansson Lars Hedberg Siw Samuelsson Steven Lind Ronny Larsson Bingoansvarig Sammansättninq av Unsdomssektion Sammankallande Bengt-Olov Andersson övrigt se Ungdomskommittdns verksamhet Revisorer Ordinarie Valberednine Sammankallande Marknad. reklam Weine Sareklev har haft huvudansvaret. Hans-Åke Carlsson Ove Gustafsson Dag-we Johansson Lars-Olov Malm Leif Lingeby Derbys sponsorer har friimst presenterats i matchannonser, programblad, skyltar och i samband med olika andra arrangemang. Aven på Derbys hemsida finns sponsoremas logo-märken in{tirda. Derbybilen, en Volkswagen leasad från Engströms Bil, har under året sålts och en modemare bil har köpts. Ett antal Der\-skyltar finns uppsatta på olika platser: På klubbhusets gavel som vetter mot Vetegatan. Vid fotbollsplanen på Grenadjiirvallen Kansli och administration Ansvarig fiir administration och inköp har varit Glenn Thorman och Ulf Strannå. Kansliet i klubbhuset på Kungsberget har varit bemannat av Ann Karlsson och ngrid Persson. Kansliet har betjänat bade seniorverksamheten och ungdomsverksamheten. Följande arbetsuppgifter har kansliet ansvarat fiir: Posthantering, kontakter med motstråndarlag, domare, fiirbund, myndigheter och medlemmar. Vidare ansökan av aktivitetsbidrag, kallelse till möten e.t.c. Eft utmärkt matchprogram till hemmamatchema har kansliet svarat ltir. Arbetsutskott Arbetsutskottet skall ansvara {iir ekonomisk planering och övervakning av ft)reningens verksamhet med inriktning på löpande kostnadskontroll och årsredovisning. AU skall ftirbereda ärenden som skall behandlas i stlrelsen samt inhämta löpande information från andra grupper. 5

2 AU:s arbete under aret har skett genom många mindre och större möten där olika ärenden har behandlats. Speciella ledamöter till AU har inte valts varliir de flesta i styrelsen, fotbollssektionen och ungdomssektionen har varit inblandade. ngrid Persson, Glen Thorman och Ulf Strannå har ingått i Ekonomiutskottet, EU. Arransemanq och aktiviteter Sammankallande ftir LM i Futsal ftir seniorer har varit Weine Sareklev tillsammans med Ulf Strannå. LM arrangerades ftir :a året. LM iir ett samarrangemang med Linköpings drottsftrbund och SSU. Föräldrar, ledare och aktiva möjliggjorde även i år anangemangets genomfi)rande. Ärets tumering kan betecknas som mycket lyckad vad gäller stor publik och bra ekonomiskt resultat. Två aktiva grabbar, Oskar Bladh och Johannes Karlsson i U-kommitt6n, hade framstiillt en speciell hemsida ftir LM. Via denna sida kunde matchresultaten ftilias på ett ftmämligt sätt. Östria./Lambohov vann turneringen. Derby blev utslaget i gn"rppspelet. Hemsida Klubbens hemsida administreras fortfarande tillsammans med TeamWeb och hittas under adressen u u ri.rlct b.sc'. Hemsidan är upplagd med undersidor ör A-lag, Juniorlag, Farmarlag och Ungdomslag. Hanteringen av hemsidan har skötts av Torbjöm Forsell. Varje lag har uwalda personer som svarar {iir att den egna delen uppdateras. Hemsidan har inte gjorts alltftir avancerad ftir att inte krångla till saker i onödan. Viss ltirbättring görs fortlöpande. Mellan besökare är det varje dag. ntresset har ökat stadigt sedan ftirra året. Fotoqraferine Samtliga ungdomslag har fotogaferats genom ungdomskommittöns fi)rsorg. Seniorlagen missade detta till{iillet. AJaget blev senare fotograferat i samband med en träning. En del bilder har tagits vid nå$a hemmamatcher av Torbjöm Forsell. En hel del kort har kunnat användas till matchprogram m.m. Matcher A-lagets hemmamatcher har spelats på Kungsberget. Även triiningen under säsongen har bedrivits på Kungsberget. Vid en del av A-lagets matcher har ungdomslagen fungerat som bollkallar. samband med matcharrangemang har Siw Samuelsson varit ansvarig {?ir serveringen. Roger Carlsson varit speaker och Sven-Gunnar Broms varit domareansvarig. Andra personer i gruppen har varit Aina Thulander, Sven-Gunnar Ljunggren och Barbro Collan. Till varje match har funnits matchprogram. Hemmamatcherna har genomltirts på ett trevligl sätt. Klubblokal Klubbhuset har utnyttjats fiir möten och andra sammankomster. Varje onsdag under vinterhalvåret spelar ett gäng ur supporterklubben biljard liksom tidigare. Sammånträden Under året har hu'r,udstyrelsen hafl protokolllorda möten. Årsmöte hölls Alliansfiirenins Arbetet med att organisera Derby Fotboll och Derby Bandy under en Allianslörening har varit bordlagt under de senaste åren. och med Derby Bandys flytt av kansli från Kungsberget till Stangebro iir det inte i nuläget aktuellt att driva detta vidare. (,

3 Personer i Derby Antalet personer med aktiv anknytning till BK Derby uppgick den 3l december 2009 till totalt 382 personer. Fördelning: Styrelse och kansli 12 Seniorspelare 34 Seniorledare 4 Ungdomsspelare 280 Ungdomsledare 52 Medlemmar i Derby Medlemmar i BK Derby är c:a 450. Röstberättigade vid årsmötet 10 februari 2070 * c:a 150 personer. Sunoorterklubben Antal medlemmar totalt iir for närvarande 146. Access databas För sammanställning av medlemsuppgifter och statistik samlas datauppgifter i två databaser utvecklade i Microsoft Access. Registreringen ä gjord enligt de kav som gäller i Person- uppgiftslagen (PUL)- nga personnummer finns registrerade, endast fiidelsedata (fu-mån-dag). Dock skall alla medlemmar kiinna till denna registrering. Uppdrag: Dema databas samlar uppgifter om Derbys och Wolframs medlemmar som har haft styelseuppdrag och dylikt genom åren (fian 1912 resp.l941). Fran denna databas kan hiimtas uppgifter ftr ansökningar av utmiirkelser. Utmärkelser: Sammanställning av alla utmiirkelser som olika personer har belönats med under de gangna årel. Databaserna Uppdrag och Utmärkelser finns i pappersformat i klubbhuset. Binso Bingo har arrangerats i Cupolen på tisdagama. Föreståndare {iir bingoverksamheten har varit Siw Samuelsson. Övriga funktioniirer har varit Lars Hedberg, Lollo Malm, Ann Hedberg, Sven-G Ljunggren, Aina Thulander, Sven-Gunnar Broms, Hans Ekström och ngemar Norddn. Lonpmarknad Loppmarknad arrangerades av Supporterklubben i Cupolen, Folkets Park, Supportertipset Supportertipset har anordnats under 29 år men var detta år bordlagt. Anslaq Statligt och Kommunalt Aktivitetsbidrag har sökts. Styrelsen har ombesörjt detta. Under våren gällde det 650 sammankomster med 8854 deltagartillftillen och under hösten 574 sammankomster med 8167 deltagartillfiillen. Ekonomi Se den ekonomiska redovisningen samt revisorernas berättelse. Firmatecknare Ulf Strannå och Weine Sareklev har varit Derbys firmatecknare. BK Wolframs Jubil6umsfond Håinvisas till den ekonomiska redovisningen. Elias o Martin Stiftelse Hänvisas till den ekonomiska redovisningen. Resor Vid de olika seniorlagens bortamatcher har privata bilar samt klubbens "reklamfordon" använts. Ungdomslagen har klarat sina behov med hjälp av ledare och ftiräldrar, stort tack till dessa. --l

4 Fester och sammankomster 70-talslirarna samlades i klubbhuset ftirjulfest 5 december. En julfest fiir klubbens ledare arrangerades 1 december i klubbhuset. Denna fest, som har varit tradition i Derby, samlade denna gång 25 gäster. Tack Supporterklubben fiir god mat och trevlig samvaro. Uppvaktninsar och representation På Top 100-galan i Sporthallen representerades BK Derby av Bengt-Olov Andersson med respektive. Weine Sareklev representerade Derby vid LF:s årsmöte och ngrid Petsson var Derbys representant vid Föreningsarkivets årsmöte. Tannefors F gratulerades av Ulf Strannå vid klubbens 80-årsjubil6um. Åtvidabergs FF avancemang till Allsvenskan uppmärksammades genom Ulf Strannå och Weine Sareklev. LFC:s bravad att spela hem SM-guldet till Linköpings var också en hiindelse &ir BK Derby deltog bland gratulantema. BK Derby har också varit representerade vid någrajordfiistningar. Fred Eriksson, Stig Lood och Holger Gustafson var alla välkända personer inom Linköpingsfotbollen. Utmärkelser nga sådana utmärkelser finns att rapportera om. Fotbollens framtid i Linköpins Ett ftirslag från styrelsen angående samverkan {tir Linköpingsfotbollen presenterades på årsmötet. Efter en hel del diskussion skedde omröstning. Omröstningen ledde till att BK Derby stiiller sig utanftir alliansen. Kurser och träninqsläqer nget att redovisa. Derbysolfen Denna prestigefullda tiivling arrangerades på Linköpings Golfklubb och 12 spelare sällde upp. Tävlingen spelades på en fin bana, Segrare i herrklassen blev slutligen nge Johansson. Den fina handsken med tillhörande golfbollar hamnade hos "Larsa" Johansson. Han får alltså fijrhoendet att ömt varda denna till nästa år. damklassen, Derby Lady, segrade Mona-Lisa Marinus. Derbvdasen Denna tillställning, som arrangerades 9juni, sarnlade 87 ledare och styrelseledamöter. Trevligt umgiinge med lätt ftrtiiring och en div S-match mellan BK Derby Ungdom och Vånga F var vad deltagama bjöds på. BK Derbvs Jazzklubb BK Derbys egna radioprogram har framftirts på måndagar under namnet BK Derbys Jazzklubb. Programmet har skötts av Lars Strand som på ett fijmämligt sätt har gjort reklam och PR ftir vår ftjrening samtidigt som han har spelat gamla j azzskivor som medlemmar har kunnat önska. Supnorterklubben Supporterklubben har liksom tidigare stöttat klubben på olika vis inte minst ekonomiskt. Ett exempel 2ir att Supporterklubben står ftir en del av kostnaden till inköp av ny bil. Många av Derbys supporhar träffas på onsdagama i klubblokalen ftir biljard och trevlig umgiinge under ledning av Äke rebro och Lars Engrnark. Supporterklubben firade den 26 jmi 30-årsjubil6um med en tillställning i Klubbhuset. Supporterklubben kommer under kommande ålr arbeta med {tirberedelser inftjr kommande 100-årsjubil6um åx a

5 FOTBOLLSSEKTONENS VER(SAMET Allmänt Representationslaget har spelat i Division 4, Västra. Efter en tuffträningsperiod började träningsmatchema med lite blandat resultat. Laget formades eftersom. Östgötacupen besegrades Slätmons BK på bortaplan med3-2. den efterftiljande matchen på Kungsberget mot FK Linköping blev resultatet l-1 efter full tid trots en missad bonusstraff. Men i den avgörande straffläggningen var Derby bäst och kunde vinna matchen med 5-4. den tredje omgången stod Hagahöjdens BK som motståndare. Vinnaren i den matchen skulle {å möta FK Norrköping. Tyvärr vann Hagahöjden den matchen med 5-2. Derby Ungdom har fungerat som farmarlag och har spelat i div 5 där olika ftireningars AJag har varit motståndare. Laget hängde med ganska bra trots att många spelare varjuniorer och fick möta betydligt äldre motståndare. Det blev Grebo K som till sist drog det längsta strået och vann serien. Seniortruppen har triinat på i Rydshallen och på konstgräsplanen under vinterperioden och därefter under sommaren på Kungsbergsplanen. Farmarlaget, BK Derby Ungdom, har tränat gemensamt med BK Derby A- trupp. Möten och genomgå'ngar ftire matcherna har hållits i klubbhuset. Förutom tränarens ord har man kunnat umgås, se på TV. fika och annat. BK Derbys juniorer har spelat med Derby Ungdom men har också som juniorlag spelat i Junior-DM samt deltagit i cupspel inomhus. Administration Fotbollsgruppen Ronny Larsson Steven Lind Laeen Tränare Ledare Lagledare AJag Kent Bomehav Kenneth Anderö Miroslav Cirin Nico Kotsamboikidis Roland Svensson Kjell-Åke Grindewih Patrik Löwing Materialare Matcharrangemang Siw Samuelsson, Barbro Collan, Aina Thulander. Sven-Gunnar Broms, Roger Carlsson Sammanfattning Alaget: Laget har spelat matcher i serien samt tre cupmatcher. Antålet träningsmatcher uppgår till 8. serien, div 4 Viistra slutade Derby på en 5:e plats. Laget bö{ade starkt men tappade i mitten av serien. Efter en godkänd höstsäsong blev nog slutplaceringen i paritet med lagets st'rka. Trilnare Kent Bomehav och övriga ledare har glort ett bra arbete med den ungdomliga spelartruppen. Miånga spelare (37) har iätt spela i div 4-laget. Av dessa åir det ett 25-tal som har deltagit i fem matcher eller mer. För varje match samlas erfarenheter som blir värdefulla i framtiden. Förutsättningen inför kommande säsong borde vara bra. En bra ft)rsäsongsträning med bra instiillning fran spelarna kan göra siisongen riktigt intressant. 10

6 Matchresultat 2009 Seriematcher Derby-Rimforsa F BK Ljungsbro-Derby FK Motala-Derby Derby-Kaxle F Mantorps F-Derby Derby-Hjulsbro K Boxholms F-Derby Derby-Malmslätts AK BK Zeros'Derby Derby-Borens K Mjölby AL{FF-Derby Rimfona F-Derby Derby-BK Ljungsbro Derby-FK Motala Karle F-Derby Derby-Mantorps F Hjulsbro K-Derby Derby-Boxholms F Malmslåtts AK-Derby Derby-BK Zeros Borens K-Derby Derby-Mjölby A/FF 6-2 t l l-1 l-l 4-l t 1-2? l 0-2 Div 4 Västra Mjölby Al/FF Borens lk Boxholms lf Malmslåtts AK BK Derby Karle lf Mantorps FF FK Motala Hjulsbro lk BK Zeros BK Ljungsbro Rimforsa lf 't b/ Östgötacupen Slätmons BK-Derby Derby-FK Linhöping Hagahöjdens BK-Derby *Efter straffar Träningsmatcher Derby-Östria,/t ambohov Derby-Vikingstad SK Derby-Syrianska Stjärnorp SK-Derby Der\-Eneby BK Derby-Linghem SK Derby-Linköping United Derby-Ortomta GolS nomhusmatcher Derby-Hemgårdarnas BK Derby-Sturefors F Derby-Tallboda F Derby-K Östria,{Lambohov Derby-Stj ärnorps SK D rby-malmslätts AK Derby-FCSyrianska Derby-Grebo K Derby-FK Wreta Kloster Derby-ÅFF Derby-Borens K A Derby-LSW F Derby-FK Motala Derby-BK Zeros Derby-Persnäs AF Derby-Stegeborgs F Derby-Gullringens GoF 2-3 l-l* 54 3-l 5: l 2-l l l-l l-3 l-0 4-l l l-0 2-' z-l Träningsstatistik Nilsson Viktor Sekandagu Otto Andersson Anton Cirin Sebastian Öijer Eddie Haglind-Sa.ngrd Martin Abdulkader Semir Korial Roni Kotsamboikidis Brankovic Ako Vahedi Shervin Aksentij evic Aex Korial Lorin Muftee Raheb Shahabi Karvan Ekmen Sevgin Fridh Mikael Lrmdqvist Joel Jakob Gabriel Muhic Anel Alfredsson Christoffer Eriksson Robin Nissanty Mahdi Mouafi Adham Zenkovic Damir Korial Rami Borancic Adnan Putovski Robert sic Damir Mohamrned Amjed Nissan Atm Dankha Zaia lt8 ll t l

7 Spelarstatistik för A-laget Spelare Serie och cudmatch Må Tråningsmatch Må nomhus match Må Summå matcher Summa mål Abdulkader Semir l3 3 Al Hamed Kerar Al Hamed Meitham l Alinder David Aksentijevic 6 6 Andersson Anton Andersson Anton (lvfv) Avdalvan Said 3 4 Berg Johan 2 2 Besik Amir 8 8 Borancic Adnan Borancic Haris 5 't4 4t Bomehav Robin Brankovic Ako 2 2 Cirin Sebastian Cocozza Simon 3 3 ColloW Jonathan 2 2 Dankha Zhia 2 3 Ekmen Sevgin 4 4 Erlinebv Daniel 4 1t 6 l5 6 Gama Tarick Haelind-Sansrd Martin l2 '7 2 l9 2 Hasström Viktor 3 3 saksson Per-Erik 'l 'l sic Damir l6 ll t7 t2 Karlsson Patrik 4 4 Khawari Aso 14 2 l5 2 Korial Leons 4 4 Korial Lorin l Korial Roni Kotsamboikidis Andreas Lundström Daniel l5 5 2 l7 5 Löfgren Johan t7 2 t 20 2 Mustafa Besnik t Z 8 Nilsson Viktor Nordn Olle 3 3 Pettersson Jörsen l0 4 Pettersson Martin Piniasic Elvis Rosdn Heffik l5 3 4 l9 3 Schoultz Magnus Sekandaeu Otto 4 't 3 ll 3 Sorin Daniel 9 l0 Stahl Thom 7 8 Vahedi Shervin Wakili Masoud Wiklund Fredrik l Välitalo Anders l3 Zenkovic Damir '7 Oiier Eddie 3 3 t2

8 Derbyjuniorer har inte spelat i någon juniorserie. Laget har dock deltagit i cupspel inomhus samtjunior DM. Juniorspelarna har ingått i BK Derby Ungdom samt även i Derbys A-lag. Efter avslutat seriespel deltogjuniorlaget i kvalspel till juniorallsvenskan Beträffande DM spelade laget final mot FK Norrköping men fiill tyvärr med l-4. Även kvalspelet till juniorallsvenskan blev mindre lyckosamt. Smedby och Sylvia blev fiir starka och tog ftiljaktigen de två platserna. Matchresultat DM-matcher Mjölby A/FF-Derby Derby-Åtvidabergs FF Lindö FF-Derby FK Nonköping-Derby LFF Sportlovscup Derby-Östria/Lambohov Derby-Hagahöjden BK Derby-Eneby BK Derby-BK Ljungsbro Derby-BK Kenty Spelarstatistik J-laget t-7 2-t l 5-t Träningsstatistik Hänvisas till A- lagsstatistiken LBK/Gottfridsberg Cup Boxholms F-Derby Slätmons BK-Derby Derby-Kurdiska FF Kval till juniorallsvenskan Derby-Linköpings FF F Sylvia-Derby Derby-Smedby Derby-BK Kenty Motala AF-Derby 0-1 l-l O 2-4 l-0 Namn DM match Må nomhus match Må Match totålt Må totalt Abdulkader Semir Abrahamsson Alexander Ajaxson Oskar Alinder David 5.5 Andersson Anton (MV) Andrawes Khuadia Borancic Adnan Bomehav Robin 2 2 Brankovic Ako 3 l Cirin Sebastian Deniz Johannes Ekmen Sevgin 5 6 Haddad Louzan Haslind-Sansrd Martin Haglind-Sansd Markus sic Damir Kahric Anel 2 2 Korial Lorin Korial Rami Korial Roni 3 3 Kotsamboikidis Andreas Mastersson Philip Nilsson Viktor Nordenström William 1 Omerovic Nedzad Sekandagu Otto Shahabi Karvan Shanli Haiir 2 2 Tanzi Emanoel Thorell Jakob Vahedi Shervin Zenkovic Damir Oijer Eddie t?

Vidare hade vi givetvis som mål att fortsätta att visa vinst i resultaträkningen för 7:e året i rad.

Vidare hade vi givetvis som mål att fortsätta att visa vinst i resultaträkningen för 7:e året i rad. 2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET DJURGÅRDEN STEGET FÖRE Inför säsongen 2004 fastställde styrelsen följande målsättningar: Vinna Allsvenskan försvara guldet Vinna Svenska Cupen Vinna den första kvalmatchen i Champions

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19 Sida 1 av 19 Sammanfattning Under 2014 fortsatte glädjande antalet medlemmar att öka. På samma sätt ökade också antalet banor genom Unipeg. Det som framkom redan i vår undersökning 2013 är att vi har överlägset

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb Verksamhetsberättelse 2007 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Verksamhetsberättelse...4 Styrelse...4 Kommittéer och specialfunktioner...4 Medlemsantal...5 Ekonomi...6

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År ADRESS- OCH TELEFONLISTA Förtroendevalda 2002-2003 Huvudstyrelsen Lars Öberg (ordf) Jöran

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Verksamhetsberättelse...3 Styrelse och övriga förtroendeuppdrag...3 Kommittéer...3 Medlemsantal...5

Läs mer

ENSKEDE IK VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ENSKEDE IK VERKSAMHETSBERÄTTELSE ENSKEDE IK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1-31.12 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007 Styrelsen för Enskede Idrottsklubb avger härmed följande berättelse för året 2007. ORGANISATION Styrelsens

Läs mer

Om du vill ha ett färdigt inbetalningskort går det bra att hämta på Tranevall.

Om du vill ha ett färdigt inbetalningskort går det bra att hämta på Tranevall. Harplinge IK Vision HIK ska ha en framträdande roll för familjer i Harplinge samhälle med omnejd genom att erbjuda ungdomar en bra aktivitet. Vår herr- och damseniorverksamhet skall vara ett föredöme för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsinriktning 3 Ordförandens tankar 4 Bertils årskrönika 5 Snabbguiden 6-9 Föreningens verksamhet Verksamheten 10 Årsmöte 11 Styrelsen 11 Styrelsemöten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB. verksamhetsåret 2001-05-01 till 2002-04-30

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB. verksamhetsåret 2001-05-01 till 2002-04-30 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB verksamhetsåret 2001-05-01 till 2002-04-30 VERKSAMHET Södertälje Sportklubbs verksamhet har under det gångna verksamhetsåret omfattat ishockey herr- och damseniorer,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid Verksamhetsberättelse 2012 Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid KLUBBSTYRELSEN En idrottsklubb är beroende av människor med olika kompetens som på ideell basis är beredda att ta på

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

IFO~AREN. Nr 3-99. Klubbtidning för IF Ifo. Ifo-aren nu även på Internet! http://www.if-ifo.se/ifo-aren/9903. Ifo BTK A Division V Hösten 1999

IFO~AREN. Nr 3-99. Klubbtidning för IF Ifo. Ifo-aren nu även på Internet! http://www.if-ifo.se/ifo-aren/9903. Ifo BTK A Division V Hösten 1999 IFO~AREN Klubbtidning för IF Ifo Nr 3-99 Ifo-aren nu även på Internet! http://www.if-ifo.se/ifo-aren/9903 Ifo BTK A Division V Hösten 1999 Vi minns fortfarande de sportsliga framgångar som B-laget hade

Läs mer

Lucksta. Idrottsförening. Årsmöteshandlingar 2015

Lucksta. Idrottsförening. Årsmöteshandlingar 2015 Lucksta Idrottsförening Årsmöteshandlingar 2015 Dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse 2014/Verksamhetsplan och budget 2015 Dagordning till årsmöte den 29 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Årsmötets

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Östergötlands Orienteringsförbund Handlingar till ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen 4 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Scandic Ryd, Linköping i S er @(o(oocencd-nco$ @cr)@(osn$n

Läs mer

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Uppslutningen var stor från Vellinge IF:s ungdomar och deras föräldrar när herrarna mötte Trellborgs FF i DM. Hemmamatcher herr/dam hösten

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Klubbtidning för IF Ifo. Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie. årsmöte

Klubbtidning för IF Ifo. Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie. årsmöte Nr 1-95 Klubbtidning för IF Ifo Nytt tel nr till klubblokalen 711 74 66 Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 1994/95 i klubblokalen Kungsgatan 5 Onsdagen den 17 Maj

Läs mer

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Tyresö FF 2008

Verksamhetsberättelse Tyresö FF 2008 Verksamhetsberättelse Tyresö FF 2008 1 2 Styrelsen Tyresö FF s styrelse har under 2008 haft följande sammansättning; Ordförande Erik Strand Vice ordförande Ulf Lönnqvist Sekreterare Sickan Lönnkvist Kassör

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. IFK Göteborg Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

SERIESEGRANDE damlag i handboll

SERIESEGRANDE damlag i handboll YIF Ölands djurparks 1 2014 GULD i cup - fotboll ARENALÄGET SERIESEGRANDE damlag i handboll USM-brons till Filip La Fleur - friidrott Bild - nya fotbollsstyrelsen Vi serverar Dagens Rätt mellan 11.00-13.30

Läs mer

www.sgoif.com SGoIF 2015

www.sgoif.com SGoIF 2015 www.sgoif.com SGoIF 2015 1 Gallerdurk Spiraltrappor Raka trappor Räcken Ramper Laserskärning m.m. TÄNK I PLAST www.weland.se www.klammor.se 2 www.makeni.se www.klammor.se Alla får plats i SGoIF Det är

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se VERKSAMHETSÅRET 2009 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: 83 36 00-885 Årsredovisning verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Verksamhets-

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (15) o Styrelsens verksamhetsberättelse o Tävlings- och domarkommitténs verksamhetsberättelse o Distriktslagsverksamheten o Utbildnings- och utvecklingskommitténs verksamhetsberättelse Styrelsens

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Styrelsens verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsår Verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsår 3 Organisation och arbete 3 Bemanning 5 Ekonomi 6 Medlemmar 7 Kanalplan - Vår arena 7 Nytt i Gula Villan 8 Varumärket Hammarby Damfotboll

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-2014 Innehåll Dagordning... 2 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2013-2014... 3 Representation/uppdrag... 3 Rapport Dam/Flickkommittén...

Läs mer