Ulf Strannå Glenn Thorman. Jan Schoultz Ronny Larsson Bengt-Olov Andersson U-kommitt6n. Weine Sareklev Dag-lwe Johansson Lars Hedberg Siw Samuelsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Strannå Glenn Thorman. Jan Schoultz Ronny Larsson Bengt-Olov Andersson U-kommitt6n. Weine Sareklev Dag-lwe Johansson Lars Hedberg Siw Samuelsson"

Transkript

1 STYRELSENS BERTiTTELSE FÖR TDEN 2OO9-O Styrelsen fiir BK Derby fir hiirmed avge ftljande berättelse itir klubbens 98:e verksamhetsålr. Sammansättning av stvrelse Ord{tirande Vice ordfiirande Kassör Seketerare Ledamöter Suppleanter Sammansättnins av Fotbollssektion Sammankallande övrigt se Fotbollskommitt6ns verksamhet Ulf Strannå Glenn Thorman Ulf Strannå Jan Schoultz Ronny Larsson Bengt-Olov Andersson U-kommitt6n Steven Lind (avgick ) Sammankallande sportkommittön Marknadsansvarig Weine Sareklev Dag-lwe Johansson Lars Hedberg Siw Samuelsson Steven Lind Ronny Larsson Bingoansvarig Sammansättninq av Unsdomssektion Sammankallande Bengt-Olov Andersson övrigt se Ungdomskommittdns verksamhet Revisorer Ordinarie Valberednine Sammankallande Marknad. reklam Weine Sareklev har haft huvudansvaret. Hans-Åke Carlsson Ove Gustafsson Dag-we Johansson Lars-Olov Malm Leif Lingeby Derbys sponsorer har friimst presenterats i matchannonser, programblad, skyltar och i samband med olika andra arrangemang. Aven på Derbys hemsida finns sponsoremas logo-märken in{tirda. Derbybilen, en Volkswagen leasad från Engströms Bil, har under året sålts och en modemare bil har köpts. Ett antal Der\-skyltar finns uppsatta på olika platser: På klubbhusets gavel som vetter mot Vetegatan. Vid fotbollsplanen på Grenadjiirvallen Kansli och administration Ansvarig fiir administration och inköp har varit Glenn Thorman och Ulf Strannå. Kansliet i klubbhuset på Kungsberget har varit bemannat av Ann Karlsson och ngrid Persson. Kansliet har betjänat bade seniorverksamheten och ungdomsverksamheten. Följande arbetsuppgifter har kansliet ansvarat fiir: Posthantering, kontakter med motstråndarlag, domare, fiirbund, myndigheter och medlemmar. Vidare ansökan av aktivitetsbidrag, kallelse till möten e.t.c. Eft utmärkt matchprogram till hemmamatchema har kansliet svarat ltir. Arbetsutskott Arbetsutskottet skall ansvara {iir ekonomisk planering och övervakning av ft)reningens verksamhet med inriktning på löpande kostnadskontroll och årsredovisning. AU skall ftirbereda ärenden som skall behandlas i stlrelsen samt inhämta löpande information från andra grupper. 5

2 AU:s arbete under aret har skett genom många mindre och större möten där olika ärenden har behandlats. Speciella ledamöter till AU har inte valts varliir de flesta i styrelsen, fotbollssektionen och ungdomssektionen har varit inblandade. ngrid Persson, Glen Thorman och Ulf Strannå har ingått i Ekonomiutskottet, EU. Arransemanq och aktiviteter Sammankallande ftir LM i Futsal ftir seniorer har varit Weine Sareklev tillsammans med Ulf Strannå. LM arrangerades ftir :a året. LM iir ett samarrangemang med Linköpings drottsftrbund och SSU. Föräldrar, ledare och aktiva möjliggjorde även i år anangemangets genomfi)rande. Ärets tumering kan betecknas som mycket lyckad vad gäller stor publik och bra ekonomiskt resultat. Två aktiva grabbar, Oskar Bladh och Johannes Karlsson i U-kommitt6n, hade framstiillt en speciell hemsida ftir LM. Via denna sida kunde matchresultaten ftilias på ett ftmämligt sätt. Östria./Lambohov vann turneringen. Derby blev utslaget i gn"rppspelet. Hemsida Klubbens hemsida administreras fortfarande tillsammans med TeamWeb och hittas under adressen u u ri.rlct b.sc'. Hemsidan är upplagd med undersidor ör A-lag, Juniorlag, Farmarlag och Ungdomslag. Hanteringen av hemsidan har skötts av Torbjöm Forsell. Varje lag har uwalda personer som svarar {iir att den egna delen uppdateras. Hemsidan har inte gjorts alltftir avancerad ftir att inte krångla till saker i onödan. Viss ltirbättring görs fortlöpande. Mellan besökare är det varje dag. ntresset har ökat stadigt sedan ftirra året. Fotoqraferine Samtliga ungdomslag har fotogaferats genom ungdomskommittöns fi)rsorg. Seniorlagen missade detta till{iillet. AJaget blev senare fotograferat i samband med en träning. En del bilder har tagits vid nå$a hemmamatcher av Torbjöm Forsell. En hel del kort har kunnat användas till matchprogram m.m. Matcher A-lagets hemmamatcher har spelats på Kungsberget. Även triiningen under säsongen har bedrivits på Kungsberget. Vid en del av A-lagets matcher har ungdomslagen fungerat som bollkallar. samband med matcharrangemang har Siw Samuelsson varit ansvarig {?ir serveringen. Roger Carlsson varit speaker och Sven-Gunnar Broms varit domareansvarig. Andra personer i gruppen har varit Aina Thulander, Sven-Gunnar Ljunggren och Barbro Collan. Till varje match har funnits matchprogram. Hemmamatcherna har genomltirts på ett trevligl sätt. Klubblokal Klubbhuset har utnyttjats fiir möten och andra sammankomster. Varje onsdag under vinterhalvåret spelar ett gäng ur supporterklubben biljard liksom tidigare. Sammånträden Under året har hu'r,udstyrelsen hafl protokolllorda möten. Årsmöte hölls Alliansfiirenins Arbetet med att organisera Derby Fotboll och Derby Bandy under en Allianslörening har varit bordlagt under de senaste åren. och med Derby Bandys flytt av kansli från Kungsberget till Stangebro iir det inte i nuläget aktuellt att driva detta vidare. (,

3 Personer i Derby Antalet personer med aktiv anknytning till BK Derby uppgick den 3l december 2009 till totalt 382 personer. Fördelning: Styrelse och kansli 12 Seniorspelare 34 Seniorledare 4 Ungdomsspelare 280 Ungdomsledare 52 Medlemmar i Derby Medlemmar i BK Derby är c:a 450. Röstberättigade vid årsmötet 10 februari 2070 * c:a 150 personer. Sunoorterklubben Antal medlemmar totalt iir for närvarande 146. Access databas För sammanställning av medlemsuppgifter och statistik samlas datauppgifter i två databaser utvecklade i Microsoft Access. Registreringen ä gjord enligt de kav som gäller i Person- uppgiftslagen (PUL)- nga personnummer finns registrerade, endast fiidelsedata (fu-mån-dag). Dock skall alla medlemmar kiinna till denna registrering. Uppdrag: Dema databas samlar uppgifter om Derbys och Wolframs medlemmar som har haft styelseuppdrag och dylikt genom åren (fian 1912 resp.l941). Fran denna databas kan hiimtas uppgifter ftr ansökningar av utmiirkelser. Utmärkelser: Sammanställning av alla utmiirkelser som olika personer har belönats med under de gangna årel. Databaserna Uppdrag och Utmärkelser finns i pappersformat i klubbhuset. Binso Bingo har arrangerats i Cupolen på tisdagama. Föreståndare {iir bingoverksamheten har varit Siw Samuelsson. Övriga funktioniirer har varit Lars Hedberg, Lollo Malm, Ann Hedberg, Sven-G Ljunggren, Aina Thulander, Sven-Gunnar Broms, Hans Ekström och ngemar Norddn. Lonpmarknad Loppmarknad arrangerades av Supporterklubben i Cupolen, Folkets Park, Supportertipset Supportertipset har anordnats under 29 år men var detta år bordlagt. Anslaq Statligt och Kommunalt Aktivitetsbidrag har sökts. Styrelsen har ombesörjt detta. Under våren gällde det 650 sammankomster med 8854 deltagartillftillen och under hösten 574 sammankomster med 8167 deltagartillfiillen. Ekonomi Se den ekonomiska redovisningen samt revisorernas berättelse. Firmatecknare Ulf Strannå och Weine Sareklev har varit Derbys firmatecknare. BK Wolframs Jubil6umsfond Håinvisas till den ekonomiska redovisningen. Elias o Martin Stiftelse Hänvisas till den ekonomiska redovisningen. Resor Vid de olika seniorlagens bortamatcher har privata bilar samt klubbens "reklamfordon" använts. Ungdomslagen har klarat sina behov med hjälp av ledare och ftiräldrar, stort tack till dessa. --l

4 Fester och sammankomster 70-talslirarna samlades i klubbhuset ftirjulfest 5 december. En julfest fiir klubbens ledare arrangerades 1 december i klubbhuset. Denna fest, som har varit tradition i Derby, samlade denna gång 25 gäster. Tack Supporterklubben fiir god mat och trevlig samvaro. Uppvaktninsar och representation På Top 100-galan i Sporthallen representerades BK Derby av Bengt-Olov Andersson med respektive. Weine Sareklev representerade Derby vid LF:s årsmöte och ngrid Petsson var Derbys representant vid Föreningsarkivets årsmöte. Tannefors F gratulerades av Ulf Strannå vid klubbens 80-årsjubil6um. Åtvidabergs FF avancemang till Allsvenskan uppmärksammades genom Ulf Strannå och Weine Sareklev. LFC:s bravad att spela hem SM-guldet till Linköpings var också en hiindelse &ir BK Derby deltog bland gratulantema. BK Derby har också varit representerade vid någrajordfiistningar. Fred Eriksson, Stig Lood och Holger Gustafson var alla välkända personer inom Linköpingsfotbollen. Utmärkelser nga sådana utmärkelser finns att rapportera om. Fotbollens framtid i Linköpins Ett ftirslag från styrelsen angående samverkan {tir Linköpingsfotbollen presenterades på årsmötet. Efter en hel del diskussion skedde omröstning. Omröstningen ledde till att BK Derby stiiller sig utanftir alliansen. Kurser och träninqsläqer nget att redovisa. Derbysolfen Denna prestigefullda tiivling arrangerades på Linköpings Golfklubb och 12 spelare sällde upp. Tävlingen spelades på en fin bana, Segrare i herrklassen blev slutligen nge Johansson. Den fina handsken med tillhörande golfbollar hamnade hos "Larsa" Johansson. Han får alltså fijrhoendet att ömt varda denna till nästa år. damklassen, Derby Lady, segrade Mona-Lisa Marinus. Derbvdasen Denna tillställning, som arrangerades 9juni, sarnlade 87 ledare och styrelseledamöter. Trevligt umgiinge med lätt ftrtiiring och en div S-match mellan BK Derby Ungdom och Vånga F var vad deltagama bjöds på. BK Derbvs Jazzklubb BK Derbys egna radioprogram har framftirts på måndagar under namnet BK Derbys Jazzklubb. Programmet har skötts av Lars Strand som på ett fijmämligt sätt har gjort reklam och PR ftir vår ftjrening samtidigt som han har spelat gamla j azzskivor som medlemmar har kunnat önska. Supnorterklubben Supporterklubben har liksom tidigare stöttat klubben på olika vis inte minst ekonomiskt. Ett exempel 2ir att Supporterklubben står ftir en del av kostnaden till inköp av ny bil. Många av Derbys supporhar träffas på onsdagama i klubblokalen ftir biljard och trevlig umgiinge under ledning av Äke rebro och Lars Engrnark. Supporterklubben firade den 26 jmi 30-årsjubil6um med en tillställning i Klubbhuset. Supporterklubben kommer under kommande ålr arbeta med {tirberedelser inftjr kommande 100-årsjubil6um åx a

5 FOTBOLLSSEKTONENS VER(SAMET Allmänt Representationslaget har spelat i Division 4, Västra. Efter en tuffträningsperiod började träningsmatchema med lite blandat resultat. Laget formades eftersom. Östgötacupen besegrades Slätmons BK på bortaplan med3-2. den efterftiljande matchen på Kungsberget mot FK Linköping blev resultatet l-1 efter full tid trots en missad bonusstraff. Men i den avgörande straffläggningen var Derby bäst och kunde vinna matchen med 5-4. den tredje omgången stod Hagahöjdens BK som motståndare. Vinnaren i den matchen skulle {å möta FK Norrköping. Tyvärr vann Hagahöjden den matchen med 5-2. Derby Ungdom har fungerat som farmarlag och har spelat i div 5 där olika ftireningars AJag har varit motståndare. Laget hängde med ganska bra trots att många spelare varjuniorer och fick möta betydligt äldre motståndare. Det blev Grebo K som till sist drog det längsta strået och vann serien. Seniortruppen har triinat på i Rydshallen och på konstgräsplanen under vinterperioden och därefter under sommaren på Kungsbergsplanen. Farmarlaget, BK Derby Ungdom, har tränat gemensamt med BK Derby A- trupp. Möten och genomgå'ngar ftire matcherna har hållits i klubbhuset. Förutom tränarens ord har man kunnat umgås, se på TV. fika och annat. BK Derbys juniorer har spelat med Derby Ungdom men har också som juniorlag spelat i Junior-DM samt deltagit i cupspel inomhus. Administration Fotbollsgruppen Ronny Larsson Steven Lind Laeen Tränare Ledare Lagledare AJag Kent Bomehav Kenneth Anderö Miroslav Cirin Nico Kotsamboikidis Roland Svensson Kjell-Åke Grindewih Patrik Löwing Materialare Matcharrangemang Siw Samuelsson, Barbro Collan, Aina Thulander. Sven-Gunnar Broms, Roger Carlsson Sammanfattning Alaget: Laget har spelat matcher i serien samt tre cupmatcher. Antålet träningsmatcher uppgår till 8. serien, div 4 Viistra slutade Derby på en 5:e plats. Laget bö{ade starkt men tappade i mitten av serien. Efter en godkänd höstsäsong blev nog slutplaceringen i paritet med lagets st'rka. Trilnare Kent Bomehav och övriga ledare har glort ett bra arbete med den ungdomliga spelartruppen. Miånga spelare (37) har iätt spela i div 4-laget. Av dessa åir det ett 25-tal som har deltagit i fem matcher eller mer. För varje match samlas erfarenheter som blir värdefulla i framtiden. Förutsättningen inför kommande säsong borde vara bra. En bra ft)rsäsongsträning med bra instiillning fran spelarna kan göra siisongen riktigt intressant. 10

6 Matchresultat 2009 Seriematcher Derby-Rimforsa F BK Ljungsbro-Derby FK Motala-Derby Derby-Kaxle F Mantorps F-Derby Derby-Hjulsbro K Boxholms F-Derby Derby-Malmslätts AK BK Zeros'Derby Derby-Borens K Mjölby AL{FF-Derby Rimfona F-Derby Derby-BK Ljungsbro Derby-FK Motala Karle F-Derby Derby-Mantorps F Hjulsbro K-Derby Derby-Boxholms F Malmslåtts AK-Derby Derby-BK Zeros Borens K-Derby Derby-Mjölby A/FF 6-2 t l l-1 l-l 4-l t 1-2? l 0-2 Div 4 Västra Mjölby Al/FF Borens lk Boxholms lf Malmslåtts AK BK Derby Karle lf Mantorps FF FK Motala Hjulsbro lk BK Zeros BK Ljungsbro Rimforsa lf 't b/ Östgötacupen Slätmons BK-Derby Derby-FK Linhöping Hagahöjdens BK-Derby *Efter straffar Träningsmatcher Derby-Östria,/t ambohov Derby-Vikingstad SK Derby-Syrianska Stjärnorp SK-Derby Der\-Eneby BK Derby-Linghem SK Derby-Linköping United Derby-Ortomta GolS nomhusmatcher Derby-Hemgårdarnas BK Derby-Sturefors F Derby-Tallboda F Derby-K Östria,{Lambohov Derby-Stj ärnorps SK D rby-malmslätts AK Derby-FCSyrianska Derby-Grebo K Derby-FK Wreta Kloster Derby-ÅFF Derby-Borens K A Derby-LSW F Derby-FK Motala Derby-BK Zeros Derby-Persnäs AF Derby-Stegeborgs F Derby-Gullringens GoF 2-3 l-l* 54 3-l 5: l 2-l l l-l l-3 l-0 4-l l l-0 2-' z-l Träningsstatistik Nilsson Viktor Sekandagu Otto Andersson Anton Cirin Sebastian Öijer Eddie Haglind-Sa.ngrd Martin Abdulkader Semir Korial Roni Kotsamboikidis Brankovic Ako Vahedi Shervin Aksentij evic Aex Korial Lorin Muftee Raheb Shahabi Karvan Ekmen Sevgin Fridh Mikael Lrmdqvist Joel Jakob Gabriel Muhic Anel Alfredsson Christoffer Eriksson Robin Nissanty Mahdi Mouafi Adham Zenkovic Damir Korial Rami Borancic Adnan Putovski Robert sic Damir Mohamrned Amjed Nissan Atm Dankha Zaia lt8 ll t l

7 Spelarstatistik för A-laget Spelare Serie och cudmatch Må Tråningsmatch Må nomhus match Må Summå matcher Summa mål Abdulkader Semir l3 3 Al Hamed Kerar Al Hamed Meitham l Alinder David Aksentijevic 6 6 Andersson Anton Andersson Anton (lvfv) Avdalvan Said 3 4 Berg Johan 2 2 Besik Amir 8 8 Borancic Adnan Borancic Haris 5 't4 4t Bomehav Robin Brankovic Ako 2 2 Cirin Sebastian Cocozza Simon 3 3 ColloW Jonathan 2 2 Dankha Zhia 2 3 Ekmen Sevgin 4 4 Erlinebv Daniel 4 1t 6 l5 6 Gama Tarick Haelind-Sansrd Martin l2 '7 2 l9 2 Hasström Viktor 3 3 saksson Per-Erik 'l 'l sic Damir l6 ll t7 t2 Karlsson Patrik 4 4 Khawari Aso 14 2 l5 2 Korial Leons 4 4 Korial Lorin l Korial Roni Kotsamboikidis Andreas Lundström Daniel l5 5 2 l7 5 Löfgren Johan t7 2 t 20 2 Mustafa Besnik t Z 8 Nilsson Viktor Nordn Olle 3 3 Pettersson Jörsen l0 4 Pettersson Martin Piniasic Elvis Rosdn Heffik l5 3 4 l9 3 Schoultz Magnus Sekandaeu Otto 4 't 3 ll 3 Sorin Daniel 9 l0 Stahl Thom 7 8 Vahedi Shervin Wakili Masoud Wiklund Fredrik l Välitalo Anders l3 Zenkovic Damir '7 Oiier Eddie 3 3 t2

8 Derbyjuniorer har inte spelat i någon juniorserie. Laget har dock deltagit i cupspel inomhus samtjunior DM. Juniorspelarna har ingått i BK Derby Ungdom samt även i Derbys A-lag. Efter avslutat seriespel deltogjuniorlaget i kvalspel till juniorallsvenskan Beträffande DM spelade laget final mot FK Norrköping men fiill tyvärr med l-4. Även kvalspelet till juniorallsvenskan blev mindre lyckosamt. Smedby och Sylvia blev fiir starka och tog ftiljaktigen de två platserna. Matchresultat DM-matcher Mjölby A/FF-Derby Derby-Åtvidabergs FF Lindö FF-Derby FK Nonköping-Derby LFF Sportlovscup Derby-Östria/Lambohov Derby-Hagahöjden BK Derby-Eneby BK Derby-BK Ljungsbro Derby-BK Kenty Spelarstatistik J-laget t-7 2-t l 5-t Träningsstatistik Hänvisas till A- lagsstatistiken LBK/Gottfridsberg Cup Boxholms F-Derby Slätmons BK-Derby Derby-Kurdiska FF Kval till juniorallsvenskan Derby-Linköpings FF F Sylvia-Derby Derby-Smedby Derby-BK Kenty Motala AF-Derby 0-1 l-l O 2-4 l-0 Namn DM match Må nomhus match Må Match totålt Må totalt Abdulkader Semir Abrahamsson Alexander Ajaxson Oskar Alinder David 5.5 Andersson Anton (MV) Andrawes Khuadia Borancic Adnan Bomehav Robin 2 2 Brankovic Ako 3 l Cirin Sebastian Deniz Johannes Ekmen Sevgin 5 6 Haddad Louzan Haslind-Sansrd Martin Haglind-Sansd Markus sic Damir Kahric Anel 2 2 Korial Lorin Korial Rami Korial Roni 3 3 Kotsamboikidis Andreas Mastersson Philip Nilsson Viktor Nordenström William 1 Omerovic Nedzad Sekandagu Otto Shahabi Karvan Shanli Haiir 2 2 Tanzi Emanoel Thorell Jakob Vahedi Shervin Zenkovic Damir Oijer Eddie t?

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

Verksamhetsberättelse för fotbollssektionen i Bergkvara AIF 2013

Verksamhetsberättelse för fotbollssektionen i Bergkvara AIF 2013 Verksamhetsberättelse för fotbollssektionen i Bergkvara AIF 2013 Fotbollssektionen har under 2013 bestått av följande personer; Per Pettersson-Löfqvist (ordf), Tommy Ingabo Nilsson, Karl-Johan Fredriksson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08

Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08 Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08 Årsmöte hölls den 23 maj 2007 Styrelse under året har varit: Ordförande: Per Carlsson Sekreterare: Louise Grapne (tillträdde Maj 2007) Kassör: Marie

Läs mer

2014-12-16, Örslösa. Sida 0/24 VERKSAMHETSPLAN. Örslösa-Söne IK 2015

2014-12-16, Örslösa. Sida 0/24 VERKSAMHETSPLAN. Örslösa-Söne IK 2015 2014-12-16, Örslösa Sida 0/24 VERKSAMHETSPLAN Örslösa-Söne IK 2015 Sida 1/23 INNEHÅLL Inledning... 3 Vision o Verksamhetsidé... 4 Policys... 4 Ledning och samordning... 5 Styrelsen... 5 Fotbollssektion...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Ungdomssektionen

Verksamhetsberättelse 2015 Ungdomssektionen Verksamhetsberättelse 2015 Ungdomssektionen Sittande i styrelsen Lena Jerkhage Henrik Svensson Susanne Nilsson Helen Söderholm Rikard Larking Lag i ungdomssektionen vid årets slut F08 F00 samt F96-F99

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2014-2015 Säsongen Föreningens 29:e säsong var den tredje i Hammarö Arena. Det innebär att rutinerna för verksamheten i arenan börjar sitt och vi har en fungerande

Läs mer

(Av Robin Söderberg) Uppdaterad 2001-05-01

(Av Robin Söderberg) Uppdaterad 2001-05-01 (Av Robin Söderberg) Uppdaterad 2001-05-01 Klubben har representerats i 308 matcher. 2 av dessa matcher har spelats som träningsmatcher inomhus och följde ej SvFF:s reglemente. Förutom dessa 308 matcher

Läs mer

Verksamhetsberättelse för fotbollssektionen i Bergkvara AIF 2011

Verksamhetsberättelse för fotbollssektionen i Bergkvara AIF 2011 Verksamhetsberättelse för fotbollssektionen i Bergkvara AIF 2011 Fotbollssektionen har under 2011 bestått av följande personer; Sten Nielsen (ordf), Tommy Ingabo Nilsson, Karl-Johan Fredriksson, Peter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 Verksamheten i stort Styrelsen och dess arbete Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar Ordförande Bengt Sandell Viceordförande Christer Ahlberg Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 1(8) Historik och målsättning Skogås-Trångsund IBK bildades 1993 efter att Trångsunds IF hade delat upp sina respektive sektioner. Föreningen har som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Verksamhetsberättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Styrelse Ordförande, Ledamot Richard Brännström Anläggningssektionen (1 år) Vice ordförande, Ledamot Hans Bark marknad/ekonomi (1 år) Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc.

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc. Verksamhetsberättelse 2013 Årsmöte Plats: Ädelfors folkhögskola 15/3 2014 kl.15.00 Kallelse Härmed kallas du/ni till s ordinarie årsmöte som hålls Lördagen den 15 mars 2014 kl.15.00 Plats: Ädelfors folkhögskola

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse För Nya Skellefteå Squashklubb omfattande tiden 2014-07-01 2015-06-30. Styrelsens sammansättning Jan Kaiding Ulf Andren Malin Forsmark Tomas Widmark Mikael Åström Ann Holmberg Gunnar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 20 31/7 2012 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING Org.nr: 812800-2501 Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal 1. Mötets öppnas DAGORDNING 2. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Historisk kavalkad över

Historisk kavalkad över Historisk kavalkad över f.d. IF SAAB Presentation 2005-02-06 på klubbmöte (av Martin och Ingela Hedlund) Material samlat från SBTFs hemsida, SAAB arkiv, Uno Forsgren,och L-G Olsson. Hur det började Sällskapsspelet

Läs mer

Organisationsplan IK Oskarshamn Ungdomssektion

Organisationsplan IK Oskarshamn Ungdomssektion Organisationsplan IK Oskarshamn Ungdomssektion Isschema/ Hockeygym Oskar Öberg **Emil Ivansson Robin Danielsson Styrgrupp ungdom J-20 - HS 1 *Roger Jönsson Sportchef Thomas Håkansson Styrelse Robert Karlberg

Läs mer

VÄRMLANDSMÄSTARE IGEN

VÄRMLANDSMÄSTARE IGEN VÄRMLANDSMÄSTARE IGEN Korta fakta om säsongen 2014 Vi var 16 spelare i truppen Vi hade över 90 träningar på Örsholmen Seriespel i P14 Simon/Olle/Pedram Vi spelade ett antal cuper; - FBK Karlstad futsal

Läs mer

MATCHLISTA TRÄNINGSMATCHER 2003

MATCHLISTA TRÄNINGSMATCHER 2003 Linköping 2003-01-31 Till - berörda föreningar - domare - domartillsättare MATCHLISTA TRÄNINGSMATCHER 2003 Östergötlands Fotbollförbunds domarkommitté har efter samråd med aktuella föreningar och berörda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Bergkvara AIF får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 2013. Styrelsens sammansättning: Ordförande: Kent Johansson Vice ordförande: Lena

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Detta är Norra Härene BK:s policy för seniorverksamheten. Syftet med denna policy är att alla som är engagerade i klubben, förtroendevalda, tränare, ledare, spelare,

Läs mer

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013-2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HK erping får avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014 Styrelsen Ordförande Sekreterare Kassör Jan Carmesten Jenny

Läs mer

VT 2008 1 h / v 700 kr 2 h / v 1330kr 3 h / v 1890 kr 4 h / v 2380 kr 5 h / v 2800 kr 6 h / v eller mer 3150 kr Obegränsat spel lediga tider

VT 2008 1 h / v 700 kr 2 h / v 1330kr 3 h / v 1890 kr 4 h / v 2380 kr 5 h / v 2800 kr 6 h / v eller mer 3150 kr Obegränsat spel lediga tider Hej Då startar träningen igen för tränings-, utvecklings- och tävlingsjuniorerna vecka 2. Träningen håller på t.o.m. vecka 17. Under vecka 18 startar sedan vår sommarträning som håller på t.o.m. vecka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2014-2015 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Leif Daggert Vice ordförande: Stefan Johansson Peter Johansson Kassör:

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

Dalhems historia. Dalhems IF bildades 1954

Dalhems historia. Dalhems IF bildades 1954 Dalhems historia Dalhems IF bildades 1954 1954 Den 1/10-1954 bildas Dalhems IF Man bröt sig ur SJ gymnastik o idrottsförening och bildade Dalhems IF. Uppkallat efter Dalhems IP på Kisrseberg där man på

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2014 31/12 2015 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Björsäters SK 2001. Lars Öhrling Sören Kuisma Jan Carlsson Ann Svensson

Björsäters SK 2001. Lars Öhrling Sören Kuisma Jan Carlsson Ann Svensson 2001 Håkan Schultz Bo Rönnmark Cathrine Larsson Yvonne Kuisma Lars Öhrling Sören Kuisma Jan Carlsson Ann Svensson Lennart Bergström Kjell Carlsson Renovering av kiosktak En hel del kostnader med avloppsproblem

Läs mer

Sunderby Sportklubb GSSK Basket Fotboll Hockey Gymnastik Skidor Innebandy. Innebandysektionen. Verksamhetsplan

Sunderby Sportklubb GSSK Basket Fotboll Hockey Gymnastik Skidor Innebandy. Innebandysektionen. Verksamhetsplan Innebandysektionen Verksamhetsplan 2014-2015 Innebandysektionens verksamhetsplan säsongen 2014-2015... 4 Ledstjärnan... 4 Inledning och bakgrund... 4 Innebandysäsongen... 4 Långsiktiga Mål... 4 Mål för

Läs mer

V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund

V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund Verksämhetsber ä ttelse föä r 2013 Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 stycken möten. Styrelsens sammansättning har varit följande: Ordförande Kenneth Mattsson

Läs mer

Omgång 2 Utebliven rapportering av tavelkontroll -6p

Omgång 2 Utebliven rapportering av tavelkontroll -6p Tavelkontroll omgång 2 ALLSVENSKAN 50m 2015 Omgång 2 Utebliven rapportering av tavelkontroll -6p Division 1 Bromma-Solna Vakant 3 1585 10 Figeholm Vakant 2 1682 10 Gällivare Vakant 1 1685 10 Trollhättebygden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK

Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2015-2016 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Marcus Trabold Vice ordförande: Stefan Johansson Hans Sundberg Kassör: Linnea Persson Leif Daggert Sekreterare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Fastställt av extra årsmötet måndagen den 30 september, 2013 Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Övergripande mål för fotbollsverksamheten i Genarps IF All verksamhet i Genarps IF

Läs mer

Organisationsmodell för Lindlövens IF

Organisationsmodell för Lindlövens IF Organisationsmodell för Lindlövens IF Kansli Styrelse Inköp Maxim Sportgrupp Marknadsgrupp Informations- och Föräldragrupp Ekonomigrupp Funktionärsgrupp Hallgrupp Aktivitets- och evenemangsgrupp Lindloven.com

Läs mer

CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010

CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010 CHECKLISTA TINGSRYD UNITED FC 2010-05-03 1(5) CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010 Gäller seriespelande lag HEMMAMATCHER Bjud in bortalaget. Stäm av matchdag, tid samt tröjfärg. Ring domarna. Vid ev. byte dag/tid

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

INLINEHOCKEYLEAGUE MATCHPROTOKOLL. mv Mattias Banérson Amar Zubcevic

INLINEHOCKEYLEAGUE MATCHPROTOKOLL. mv Mattias Banérson Amar Zubcevic INLINEHOCKEYLEAGUE MATCHPROTOKOLL Småland Seriematch 1 36 10 juni 2007 0930 Arena Oskarshamn Lag A Lemmings Lag B Dövesta FÖRLOPP mv Mattias Banérson Amar Zubcevic mv Stefan Håkansson Eric Aldebert Fredrik

Läs mer

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. 1(5) Verksamhetsberättelse för RIKSFÖRBU DET U GA MUSIKA TER ÖSTERGÖTLA D 2011 Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Föreningar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUBIKENBORGS IF innehåll: 1. framsida 2. val, ledare 3. information från sektioner 4. matcher A-lag div IV 5. lagbild, skytteliga 6. statistik 7. matcher B-lag, Vänskapsmatcher A-lag

Läs mer

Kompendium Föräldrar 2015

Kompendium Föräldrar 2015 Kompendium Föräldrar 2015 Bra att veta Ansvarsområden inom ungdomsfotbollen: Kanliet, Pelle Andersson: Material Johan Mellstam: Fogis, Licenser, Medlemsregister & Kiosk Hemsida/Lagsidor: Karin Wiklund

Läs mer

SPELPROGRAM 16/2-22/2 2013

SPELPROGRAM 16/2-22/2 2013 SPELPROGRAM 16/2-22/2 2013 1 Välkomna! Det är till vår stora glädje att få hälsa ALLA mycket välkomna till årets upplaga av LFF-Ungdoms Sportlovscup. Det ser ut att kunna bli en mycket intressant och spännande

Läs mer

Resultat, C Mores spelarenkät, Allsvenskan 2015

Resultat, C Mores spelarenkät, Allsvenskan 2015 Resultat, C Mores spelarenkät, Allsvenskan 2015 I enkäten, som genomfördes 23-27 mars 2015, har tre spelare i varje Allsvensk klubb anonymt fått svara på 20 frågor. Spelarna har inte fått svara sig själv,

Läs mer

ÖFF: s UNGDOMS-DM FUTSAL 2015 Östergötlands Fotbollförbund (ÖFF) tackar för Er anmälan till Ungdoms-DM Futsal 2015.

ÖFF: s UNGDOMS-DM FUTSAL 2015 Östergötlands Fotbollförbund (ÖFF) tackar för Er anmälan till Ungdoms-DM Futsal 2015. Linköping 2014-12-04 Till anmälda föreningar ÖFF: s UNGDOMS-DM FUTSAL 2015 Östergötlands Fotbollförbund (ÖFF) tackar för Er anmälan till Ungdoms-DM Futsal 2015. Totalt deltar 94 lag fördelade på 7 klasser.

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland 1 Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 3: 1976-1979 Bowlingen Årets Idrott 1978 I januari 1976 deltar BK Rosen i en tävling, KK-träffen, i Växjö och är mycket nära att vinna. Första pris är

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Horreds BTK

Verksamhetsberättelse för Horreds BTK Verksamhetsberättelse för Horreds BTK 2015-2016 Stort tack alla HBTK:are för en fantastisk säsong! För ca 3 år sedan satte styrelsen upp Vision 2016. Visionen innebar kortfattat att vi skulle ha representationslaget

Läs mer

KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna).

KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna). KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna). a) DOMARE I samtliga serier 13 år och äldre ska legitimerade domare användas

Läs mer

Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge Kviberg Sjuhäradsbygden Skillingmark Vakant Eskilstuna 2 Figeholm

Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge Kviberg Sjuhäradsbygden Skillingmark Vakant Eskilstuna 2 Figeholm Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge 1694 1581 Kviberg Sjuhäradsbygden 1700 1699 Skillingmark Vakant 1691 0 Eskilstuna 2 Figeholm 1645 1612 Kviberg 3 3 0 0 5125 6 Eskilstuna 1 3 3 0 0 5070 6 Kviberg

Läs mer

SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01

SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01 SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01 INNEHÅLL: - INLEDNING - PRESENTATION LEDARSTAB - HUVUDTRÄNAREN HAR ORDET - SPELARTRUPP - JUNIOR- & SENIORFOTBOLL - TRÄNINGAR FRAM TILL

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Habo Wolley 2014-2015 Styrelsen Under året har styrelsen sammanträtt åtta gånger och arbetet har bestått av uppföljning, av de verksamhetsmål som är fastställda. Prioriterade områden

Läs mer

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5 Division Elitserien Eskilstuna 1 Eskilstuna 2 1688 1640 Kviberg Skillingmark 0 0 Sjuhäradsbygden Södertelge 1689 1604 Figeholm 1601 0 Omgång 5 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Eskilstuna 1 5 5 0 0

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND PROTOKOLL fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13 Tid 13.00 13.30 Plats Valla Folkhögskola i Linköping DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING Styrelsens ordförande Gillis Persson

Läs mer

Verksamhetsidé IFK Luleå ska bjuda på god fotbollsunderhållning. Vision IFK Luleå ska tillhöra Svensk Elitfotboll

Verksamhetsidé IFK Luleå ska bjuda på god fotbollsunderhållning. Vision IFK Luleå ska tillhöra Svensk Elitfotboll Verksamhetsidé IFK Luleå ska bjuda på god fotbollsunderhållning Vision IFK Luleå ska tillhöra Svensk Elitfotboll Grundförutsättning Elitsatsning bygger på bred ungdomsverksamhet IFK LULEÅ 1 Länets lag

Läs mer

Östgötatouren i Norrköping BK Friskyttarnas träningslokal FITA/SBF 18/12 m + Finaler

Östgötatouren i Norrköping BK Friskyttarnas träningslokal FITA/SBF 18/12 m + Finaler Grundskjutning 30 pil Egen 15 15 Tour Klass Klass Rk Skytt Klubb Tavla pil pil Tot 10 9 po. K10 K10 HK10 1 Andreas Englöv Motala BSK 6D 131 136 267 10 K10 HK10 2 Theo Jacobsen IK Österviking 7A 132 124

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Gävle Red Devils Verksamhetsplan 2016

Gävle Red Devils Verksamhetsplan 2016 Gävle Red Devils Verksamhetsplan 2016 Allmänt Styrelsen har arbetat fram förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, där både kort- och långsiktiga mål för föreningens verksamhet har identifierats.

Läs mer

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter:

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: SÄSONGEN 2016 EKONOMI Medlemsavgifter: Enskild medlem 200 kr Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: U6 (-10) 200 kr 5-manna 500 kr 7-manna 700 kr 9-manna 900 kr 11-manna 1100 kr Medlems och träningsavgifter

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Träningsinfo. Träningsläger. Nr 2 2002 I detta nummer Resultat Statestik Sthlm top 20 Månadens presentation Tävlingar Träningsplanering Tävling

Träningsinfo. Träningsläger. Nr 2 2002 I detta nummer Resultat Statestik Sthlm top 20 Månadens presentation Tävlingar Träningsplanering Tävling Nr 2 2002 I detta nummer Resultat Statestik Sthlm top 20 Månadens presentation Tävlingar Träningsplanering Tävling MÅNADENS ROCKAR FETT!!!!!!!!!!!!!!! Alla slår pers hela tiden!!!!!!!! Alexander representerar

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Del 1. Del 2. /Mattias Stridh

Del 1. Del 2. /Mattias Stridh Del 1 Den 29 Maj 1951 bestämdes att Vilske Kleva Bollklubb skulle startas. Samtidigt tog man ett beslut att snacka sig samman med IK Wilske om att få tillgång till idrottsplatsen i Vilske-Kleva. Till ordförande

Läs mer

Maratontabell för Division 5 Herrar Östergötland 1928/

Maratontabell för Division 5 Herrar Östergötland 1928/ Maratontabell för Division 5 Herrar Östergötland 1928/29 2016 Tabellen framtagen av Matz Lagerman, Linköping Plac Förening Säsonger Matcher Vunna Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng 1:a säsong 1. Ödeshögs

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Då var vårt kvalspel tidsatt det blir på Baltiska Bowlinghallen söndagen den 10 maj kl. 09,00 mot T-nabben från Trelleborg.

Då var vårt kvalspel tidsatt det blir på Baltiska Bowlinghallen söndagen den 10 maj kl. 09,00 mot T-nabben från Trelleborg. 2015-05-13 Idag höll BK GS sitt årsmöte på Glorias i Lund. Till ordförande för ytterliggare ett år omvaldes Åke Lindelöf och övriga avgående styrelseledamöter omvaldes. Prisutdelning för de interna tävlingar

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1(5) FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Ann-Britt Sundström Kickan Brandström Jan-Erik Nordlund

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

Huselius Rullskidcup 2015

Huselius Rullskidcup 2015 Totala cupen huvudklass Karlsnäsrullen Nybrorullen Rull-Dacke Maran Skåneskejten Änglarullen Total 1 Johannes AnderssonIF Ski Team Skåne 50 100 100 250 2 Joakim Bydinger Ronneby OK 60 29 80 45 214 3 Lars

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1990-1991 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Säsongens resultat kommer från tidningsurklipp, böckerna med bokförda resultat saknas. Under fliken statistik

Läs mer

Eskilstuna United organisation

Eskilstuna United organisation Eskilstuna United organisation Ungdom Elit Kansli Styrelse Ekonomi Utveckling Marknad Arrangemang Beslut om denna organisation togs vid extra årsmöte 2011-02-09 i MunktellArenan. Denna organisations utredning

Läs mer

KCC info , nr 1.

KCC info , nr 1. Kristinehamns Curling Club Grundad 1965 KCC KCC info 2016-2017, nr 1. Snart är det äntligen dags för Curling Äntligen kan vi snart ställa undan golfklubbor, spadar, krattor, solstolar, balkonglådor och

Läs mer

IFK Eskilstuna P04. Föräldramöte Tisdag 24/3-2015

IFK Eskilstuna P04. Föräldramöte Tisdag 24/3-2015 IFK Eskilstuna P04 Föräldramöte Tisdag 24/3-2015 Innehåll föräldramöte 1. Truppen 2. Träningar 3. Träningsmatcher/cuper/turneringar 4. Seriespel 5. Agerande på matcher 6. Föräldraengagemang 7. Ekonomi

Läs mer

St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac

St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 oo Sebastian Jansson Botkyrka Mk Saab Fullföljt Fullföljt Fullföljt St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac 2 Marcus Svärd

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE Tid: 21 oktober 2014 kl. 19.00 21.00 Plats: GIFs klubbstuga Närvarande: Anders Jacobsson (PF07), Helena Brax (P01/02, P06), Jan Billberg (styrelsen), Fredrik Augustsson

Läs mer

DET NYA KUNGSÖRS BK. "Det styrande dokumentet för fotbollsföreningen Kungsörs BK"

DET NYA KUNGSÖRS BK. Det styrande dokumentet för fotbollsföreningen Kungsörs BK DET NYA KUNGSÖRS BK "Det styrande dokumentet för fotbollsföreningen Kungsörs BK" Innehållsförtäckning DEL 1 Verksamhetsidé 1 Övriga Policys inom Kungsörs BK 2 Värdegrund 3 Vision 4 Mål 5-6 Mål - 2015 5

Läs mer

ETT TREVLIGT MATCHARRANGEMANG

ETT TREVLIGT MATCHARRANGEMANG ETT TREVLIGT MATCHARRANGEMANG Det finns inte några entydiga och klara regler för hur ett matcharrangemang ska vara, utan det är ni själva i föreningen som till stor del bestämmer. Det vi tänker presentera

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

SAMARBETSMÖJLIGHETER MED IK ODDEVOLD 2015

SAMARBETSMÖJLIGHETER MED IK ODDEVOLD 2015 SAMARBETSMÖJLIGHETER MED IK ODDEVOLD 2015 Välkommen till samarbete med IK Oddevold Oddevold och samarbetspartners Oddevold och samarbetspartners Som företagare har du fina möjligheter att tillsammans med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer