Ulf Strannå Glenn Thorman. Jan Schoultz Ronny Larsson Bengt-Olov Andersson U-kommitt6n. Weine Sareklev Dag-lwe Johansson Lars Hedberg Siw Samuelsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Strannå Glenn Thorman. Jan Schoultz Ronny Larsson Bengt-Olov Andersson U-kommitt6n. Weine Sareklev Dag-lwe Johansson Lars Hedberg Siw Samuelsson"

Transkript

1 STYRELSENS BERTiTTELSE FÖR TDEN 2OO9-O Styrelsen fiir BK Derby fir hiirmed avge ftljande berättelse itir klubbens 98:e verksamhetsålr. Sammansättning av stvrelse Ord{tirande Vice ordfiirande Kassör Seketerare Ledamöter Suppleanter Sammansättnins av Fotbollssektion Sammankallande övrigt se Fotbollskommitt6ns verksamhet Ulf Strannå Glenn Thorman Ulf Strannå Jan Schoultz Ronny Larsson Bengt-Olov Andersson U-kommitt6n Steven Lind (avgick ) Sammankallande sportkommittön Marknadsansvarig Weine Sareklev Dag-lwe Johansson Lars Hedberg Siw Samuelsson Steven Lind Ronny Larsson Bingoansvarig Sammansättninq av Unsdomssektion Sammankallande Bengt-Olov Andersson övrigt se Ungdomskommittdns verksamhet Revisorer Ordinarie Valberednine Sammankallande Marknad. reklam Weine Sareklev har haft huvudansvaret. Hans-Åke Carlsson Ove Gustafsson Dag-we Johansson Lars-Olov Malm Leif Lingeby Derbys sponsorer har friimst presenterats i matchannonser, programblad, skyltar och i samband med olika andra arrangemang. Aven på Derbys hemsida finns sponsoremas logo-märken in{tirda. Derbybilen, en Volkswagen leasad från Engströms Bil, har under året sålts och en modemare bil har köpts. Ett antal Der\-skyltar finns uppsatta på olika platser: På klubbhusets gavel som vetter mot Vetegatan. Vid fotbollsplanen på Grenadjiirvallen Kansli och administration Ansvarig fiir administration och inköp har varit Glenn Thorman och Ulf Strannå. Kansliet i klubbhuset på Kungsberget har varit bemannat av Ann Karlsson och ngrid Persson. Kansliet har betjänat bade seniorverksamheten och ungdomsverksamheten. Följande arbetsuppgifter har kansliet ansvarat fiir: Posthantering, kontakter med motstråndarlag, domare, fiirbund, myndigheter och medlemmar. Vidare ansökan av aktivitetsbidrag, kallelse till möten e.t.c. Eft utmärkt matchprogram till hemmamatchema har kansliet svarat ltir. Arbetsutskott Arbetsutskottet skall ansvara {iir ekonomisk planering och övervakning av ft)reningens verksamhet med inriktning på löpande kostnadskontroll och årsredovisning. AU skall ftirbereda ärenden som skall behandlas i stlrelsen samt inhämta löpande information från andra grupper. 5

2 AU:s arbete under aret har skett genom många mindre och större möten där olika ärenden har behandlats. Speciella ledamöter till AU har inte valts varliir de flesta i styrelsen, fotbollssektionen och ungdomssektionen har varit inblandade. ngrid Persson, Glen Thorman och Ulf Strannå har ingått i Ekonomiutskottet, EU. Arransemanq och aktiviteter Sammankallande ftir LM i Futsal ftir seniorer har varit Weine Sareklev tillsammans med Ulf Strannå. LM arrangerades ftir :a året. LM iir ett samarrangemang med Linköpings drottsftrbund och SSU. Föräldrar, ledare och aktiva möjliggjorde även i år anangemangets genomfi)rande. Ärets tumering kan betecknas som mycket lyckad vad gäller stor publik och bra ekonomiskt resultat. Två aktiva grabbar, Oskar Bladh och Johannes Karlsson i U-kommitt6n, hade framstiillt en speciell hemsida ftir LM. Via denna sida kunde matchresultaten ftilias på ett ftmämligt sätt. Östria./Lambohov vann turneringen. Derby blev utslaget i gn"rppspelet. Hemsida Klubbens hemsida administreras fortfarande tillsammans med TeamWeb och hittas under adressen u u ri.rlct b.sc'. Hemsidan är upplagd med undersidor ör A-lag, Juniorlag, Farmarlag och Ungdomslag. Hanteringen av hemsidan har skötts av Torbjöm Forsell. Varje lag har uwalda personer som svarar {iir att den egna delen uppdateras. Hemsidan har inte gjorts alltftir avancerad ftir att inte krångla till saker i onödan. Viss ltirbättring görs fortlöpande. Mellan besökare är det varje dag. ntresset har ökat stadigt sedan ftirra året. Fotoqraferine Samtliga ungdomslag har fotogaferats genom ungdomskommittöns fi)rsorg. Seniorlagen missade detta till{iillet. AJaget blev senare fotograferat i samband med en träning. En del bilder har tagits vid nå$a hemmamatcher av Torbjöm Forsell. En hel del kort har kunnat användas till matchprogram m.m. Matcher A-lagets hemmamatcher har spelats på Kungsberget. Även triiningen under säsongen har bedrivits på Kungsberget. Vid en del av A-lagets matcher har ungdomslagen fungerat som bollkallar. samband med matcharrangemang har Siw Samuelsson varit ansvarig {?ir serveringen. Roger Carlsson varit speaker och Sven-Gunnar Broms varit domareansvarig. Andra personer i gruppen har varit Aina Thulander, Sven-Gunnar Ljunggren och Barbro Collan. Till varje match har funnits matchprogram. Hemmamatcherna har genomltirts på ett trevligl sätt. Klubblokal Klubbhuset har utnyttjats fiir möten och andra sammankomster. Varje onsdag under vinterhalvåret spelar ett gäng ur supporterklubben biljard liksom tidigare. Sammånträden Under året har hu'r,udstyrelsen hafl protokolllorda möten. Årsmöte hölls Alliansfiirenins Arbetet med att organisera Derby Fotboll och Derby Bandy under en Allianslörening har varit bordlagt under de senaste åren. och med Derby Bandys flytt av kansli från Kungsberget till Stangebro iir det inte i nuläget aktuellt att driva detta vidare. (,

3 Personer i Derby Antalet personer med aktiv anknytning till BK Derby uppgick den 3l december 2009 till totalt 382 personer. Fördelning: Styrelse och kansli 12 Seniorspelare 34 Seniorledare 4 Ungdomsspelare 280 Ungdomsledare 52 Medlemmar i Derby Medlemmar i BK Derby är c:a 450. Röstberättigade vid årsmötet 10 februari 2070 * c:a 150 personer. Sunoorterklubben Antal medlemmar totalt iir for närvarande 146. Access databas För sammanställning av medlemsuppgifter och statistik samlas datauppgifter i två databaser utvecklade i Microsoft Access. Registreringen ä gjord enligt de kav som gäller i Person- uppgiftslagen (PUL)- nga personnummer finns registrerade, endast fiidelsedata (fu-mån-dag). Dock skall alla medlemmar kiinna till denna registrering. Uppdrag: Dema databas samlar uppgifter om Derbys och Wolframs medlemmar som har haft styelseuppdrag och dylikt genom åren (fian 1912 resp.l941). Fran denna databas kan hiimtas uppgifter ftr ansökningar av utmiirkelser. Utmärkelser: Sammanställning av alla utmiirkelser som olika personer har belönats med under de gangna årel. Databaserna Uppdrag och Utmärkelser finns i pappersformat i klubbhuset. Binso Bingo har arrangerats i Cupolen på tisdagama. Föreståndare {iir bingoverksamheten har varit Siw Samuelsson. Övriga funktioniirer har varit Lars Hedberg, Lollo Malm, Ann Hedberg, Sven-G Ljunggren, Aina Thulander, Sven-Gunnar Broms, Hans Ekström och ngemar Norddn. Lonpmarknad Loppmarknad arrangerades av Supporterklubben i Cupolen, Folkets Park, Supportertipset Supportertipset har anordnats under 29 år men var detta år bordlagt. Anslaq Statligt och Kommunalt Aktivitetsbidrag har sökts. Styrelsen har ombesörjt detta. Under våren gällde det 650 sammankomster med 8854 deltagartillftillen och under hösten 574 sammankomster med 8167 deltagartillfiillen. Ekonomi Se den ekonomiska redovisningen samt revisorernas berättelse. Firmatecknare Ulf Strannå och Weine Sareklev har varit Derbys firmatecknare. BK Wolframs Jubil6umsfond Håinvisas till den ekonomiska redovisningen. Elias o Martin Stiftelse Hänvisas till den ekonomiska redovisningen. Resor Vid de olika seniorlagens bortamatcher har privata bilar samt klubbens "reklamfordon" använts. Ungdomslagen har klarat sina behov med hjälp av ledare och ftiräldrar, stort tack till dessa. --l

4 Fester och sammankomster 70-talslirarna samlades i klubbhuset ftirjulfest 5 december. En julfest fiir klubbens ledare arrangerades 1 december i klubbhuset. Denna fest, som har varit tradition i Derby, samlade denna gång 25 gäster. Tack Supporterklubben fiir god mat och trevlig samvaro. Uppvaktninsar och representation På Top 100-galan i Sporthallen representerades BK Derby av Bengt-Olov Andersson med respektive. Weine Sareklev representerade Derby vid LF:s årsmöte och ngrid Petsson var Derbys representant vid Föreningsarkivets årsmöte. Tannefors F gratulerades av Ulf Strannå vid klubbens 80-årsjubil6um. Åtvidabergs FF avancemang till Allsvenskan uppmärksammades genom Ulf Strannå och Weine Sareklev. LFC:s bravad att spela hem SM-guldet till Linköpings var också en hiindelse &ir BK Derby deltog bland gratulantema. BK Derby har också varit representerade vid någrajordfiistningar. Fred Eriksson, Stig Lood och Holger Gustafson var alla välkända personer inom Linköpingsfotbollen. Utmärkelser nga sådana utmärkelser finns att rapportera om. Fotbollens framtid i Linköpins Ett ftirslag från styrelsen angående samverkan {tir Linköpingsfotbollen presenterades på årsmötet. Efter en hel del diskussion skedde omröstning. Omröstningen ledde till att BK Derby stiiller sig utanftir alliansen. Kurser och träninqsläqer nget att redovisa. Derbysolfen Denna prestigefullda tiivling arrangerades på Linköpings Golfklubb och 12 spelare sällde upp. Tävlingen spelades på en fin bana, Segrare i herrklassen blev slutligen nge Johansson. Den fina handsken med tillhörande golfbollar hamnade hos "Larsa" Johansson. Han får alltså fijrhoendet att ömt varda denna till nästa år. damklassen, Derby Lady, segrade Mona-Lisa Marinus. Derbvdasen Denna tillställning, som arrangerades 9juni, sarnlade 87 ledare och styrelseledamöter. Trevligt umgiinge med lätt ftrtiiring och en div S-match mellan BK Derby Ungdom och Vånga F var vad deltagama bjöds på. BK Derbvs Jazzklubb BK Derbys egna radioprogram har framftirts på måndagar under namnet BK Derbys Jazzklubb. Programmet har skötts av Lars Strand som på ett fijmämligt sätt har gjort reklam och PR ftir vår ftjrening samtidigt som han har spelat gamla j azzskivor som medlemmar har kunnat önska. Supnorterklubben Supporterklubben har liksom tidigare stöttat klubben på olika vis inte minst ekonomiskt. Ett exempel 2ir att Supporterklubben står ftir en del av kostnaden till inköp av ny bil. Många av Derbys supporhar träffas på onsdagama i klubblokalen ftir biljard och trevlig umgiinge under ledning av Äke rebro och Lars Engrnark. Supporterklubben firade den 26 jmi 30-årsjubil6um med en tillställning i Klubbhuset. Supporterklubben kommer under kommande ålr arbeta med {tirberedelser inftjr kommande 100-årsjubil6um åx a

5 FOTBOLLSSEKTONENS VER(SAMET Allmänt Representationslaget har spelat i Division 4, Västra. Efter en tuffträningsperiod började träningsmatchema med lite blandat resultat. Laget formades eftersom. Östgötacupen besegrades Slätmons BK på bortaplan med3-2. den efterftiljande matchen på Kungsberget mot FK Linköping blev resultatet l-1 efter full tid trots en missad bonusstraff. Men i den avgörande straffläggningen var Derby bäst och kunde vinna matchen med 5-4. den tredje omgången stod Hagahöjdens BK som motståndare. Vinnaren i den matchen skulle {å möta FK Norrköping. Tyvärr vann Hagahöjden den matchen med 5-2. Derby Ungdom har fungerat som farmarlag och har spelat i div 5 där olika ftireningars AJag har varit motståndare. Laget hängde med ganska bra trots att många spelare varjuniorer och fick möta betydligt äldre motståndare. Det blev Grebo K som till sist drog det längsta strået och vann serien. Seniortruppen har triinat på i Rydshallen och på konstgräsplanen under vinterperioden och därefter under sommaren på Kungsbergsplanen. Farmarlaget, BK Derby Ungdom, har tränat gemensamt med BK Derby A- trupp. Möten och genomgå'ngar ftire matcherna har hållits i klubbhuset. Förutom tränarens ord har man kunnat umgås, se på TV. fika och annat. BK Derbys juniorer har spelat med Derby Ungdom men har också som juniorlag spelat i Junior-DM samt deltagit i cupspel inomhus. Administration Fotbollsgruppen Ronny Larsson Steven Lind Laeen Tränare Ledare Lagledare AJag Kent Bomehav Kenneth Anderö Miroslav Cirin Nico Kotsamboikidis Roland Svensson Kjell-Åke Grindewih Patrik Löwing Materialare Matcharrangemang Siw Samuelsson, Barbro Collan, Aina Thulander. Sven-Gunnar Broms, Roger Carlsson Sammanfattning Alaget: Laget har spelat matcher i serien samt tre cupmatcher. Antålet träningsmatcher uppgår till 8. serien, div 4 Viistra slutade Derby på en 5:e plats. Laget bö{ade starkt men tappade i mitten av serien. Efter en godkänd höstsäsong blev nog slutplaceringen i paritet med lagets st'rka. Trilnare Kent Bomehav och övriga ledare har glort ett bra arbete med den ungdomliga spelartruppen. Miånga spelare (37) har iätt spela i div 4-laget. Av dessa åir det ett 25-tal som har deltagit i fem matcher eller mer. För varje match samlas erfarenheter som blir värdefulla i framtiden. Förutsättningen inför kommande säsong borde vara bra. En bra ft)rsäsongsträning med bra instiillning fran spelarna kan göra siisongen riktigt intressant. 10

6 Matchresultat 2009 Seriematcher Derby-Rimforsa F BK Ljungsbro-Derby FK Motala-Derby Derby-Kaxle F Mantorps F-Derby Derby-Hjulsbro K Boxholms F-Derby Derby-Malmslätts AK BK Zeros'Derby Derby-Borens K Mjölby AL{FF-Derby Rimfona F-Derby Derby-BK Ljungsbro Derby-FK Motala Karle F-Derby Derby-Mantorps F Hjulsbro K-Derby Derby-Boxholms F Malmslåtts AK-Derby Derby-BK Zeros Borens K-Derby Derby-Mjölby A/FF 6-2 t l l-1 l-l 4-l t 1-2? l 0-2 Div 4 Västra Mjölby Al/FF Borens lk Boxholms lf Malmslåtts AK BK Derby Karle lf Mantorps FF FK Motala Hjulsbro lk BK Zeros BK Ljungsbro Rimforsa lf 't b/ Östgötacupen Slätmons BK-Derby Derby-FK Linhöping Hagahöjdens BK-Derby *Efter straffar Träningsmatcher Derby-Östria,/t ambohov Derby-Vikingstad SK Derby-Syrianska Stjärnorp SK-Derby Der\-Eneby BK Derby-Linghem SK Derby-Linköping United Derby-Ortomta GolS nomhusmatcher Derby-Hemgårdarnas BK Derby-Sturefors F Derby-Tallboda F Derby-K Östria,{Lambohov Derby-Stj ärnorps SK D rby-malmslätts AK Derby-FCSyrianska Derby-Grebo K Derby-FK Wreta Kloster Derby-ÅFF Derby-Borens K A Derby-LSW F Derby-FK Motala Derby-BK Zeros Derby-Persnäs AF Derby-Stegeborgs F Derby-Gullringens GoF 2-3 l-l* 54 3-l 5: l 2-l l l-l l-3 l-0 4-l l l-0 2-' z-l Träningsstatistik Nilsson Viktor Sekandagu Otto Andersson Anton Cirin Sebastian Öijer Eddie Haglind-Sa.ngrd Martin Abdulkader Semir Korial Roni Kotsamboikidis Brankovic Ako Vahedi Shervin Aksentij evic Aex Korial Lorin Muftee Raheb Shahabi Karvan Ekmen Sevgin Fridh Mikael Lrmdqvist Joel Jakob Gabriel Muhic Anel Alfredsson Christoffer Eriksson Robin Nissanty Mahdi Mouafi Adham Zenkovic Damir Korial Rami Borancic Adnan Putovski Robert sic Damir Mohamrned Amjed Nissan Atm Dankha Zaia lt8 ll t l

7 Spelarstatistik för A-laget Spelare Serie och cudmatch Må Tråningsmatch Må nomhus match Må Summå matcher Summa mål Abdulkader Semir l3 3 Al Hamed Kerar Al Hamed Meitham l Alinder David Aksentijevic 6 6 Andersson Anton Andersson Anton (lvfv) Avdalvan Said 3 4 Berg Johan 2 2 Besik Amir 8 8 Borancic Adnan Borancic Haris 5 't4 4t Bomehav Robin Brankovic Ako 2 2 Cirin Sebastian Cocozza Simon 3 3 ColloW Jonathan 2 2 Dankha Zhia 2 3 Ekmen Sevgin 4 4 Erlinebv Daniel 4 1t 6 l5 6 Gama Tarick Haelind-Sansrd Martin l2 '7 2 l9 2 Hasström Viktor 3 3 saksson Per-Erik 'l 'l sic Damir l6 ll t7 t2 Karlsson Patrik 4 4 Khawari Aso 14 2 l5 2 Korial Leons 4 4 Korial Lorin l Korial Roni Kotsamboikidis Andreas Lundström Daniel l5 5 2 l7 5 Löfgren Johan t7 2 t 20 2 Mustafa Besnik t Z 8 Nilsson Viktor Nordn Olle 3 3 Pettersson Jörsen l0 4 Pettersson Martin Piniasic Elvis Rosdn Heffik l5 3 4 l9 3 Schoultz Magnus Sekandaeu Otto 4 't 3 ll 3 Sorin Daniel 9 l0 Stahl Thom 7 8 Vahedi Shervin Wakili Masoud Wiklund Fredrik l Välitalo Anders l3 Zenkovic Damir '7 Oiier Eddie 3 3 t2

8 Derbyjuniorer har inte spelat i någon juniorserie. Laget har dock deltagit i cupspel inomhus samtjunior DM. Juniorspelarna har ingått i BK Derby Ungdom samt även i Derbys A-lag. Efter avslutat seriespel deltogjuniorlaget i kvalspel till juniorallsvenskan Beträffande DM spelade laget final mot FK Norrköping men fiill tyvärr med l-4. Även kvalspelet till juniorallsvenskan blev mindre lyckosamt. Smedby och Sylvia blev fiir starka och tog ftiljaktigen de två platserna. Matchresultat DM-matcher Mjölby A/FF-Derby Derby-Åtvidabergs FF Lindö FF-Derby FK Nonköping-Derby LFF Sportlovscup Derby-Östria/Lambohov Derby-Hagahöjden BK Derby-Eneby BK Derby-BK Ljungsbro Derby-BK Kenty Spelarstatistik J-laget t-7 2-t l 5-t Träningsstatistik Hänvisas till A- lagsstatistiken LBK/Gottfridsberg Cup Boxholms F-Derby Slätmons BK-Derby Derby-Kurdiska FF Kval till juniorallsvenskan Derby-Linköpings FF F Sylvia-Derby Derby-Smedby Derby-BK Kenty Motala AF-Derby 0-1 l-l O 2-4 l-0 Namn DM match Må nomhus match Må Match totålt Må totalt Abdulkader Semir Abrahamsson Alexander Ajaxson Oskar Alinder David 5.5 Andersson Anton (MV) Andrawes Khuadia Borancic Adnan Bomehav Robin 2 2 Brankovic Ako 3 l Cirin Sebastian Deniz Johannes Ekmen Sevgin 5 6 Haddad Louzan Haslind-Sansrd Martin Haglind-Sansd Markus sic Damir Kahric Anel 2 2 Korial Lorin Korial Rami Korial Roni 3 3 Kotsamboikidis Andreas Mastersson Philip Nilsson Viktor Nordenström William 1 Omerovic Nedzad Sekandagu Otto Shahabi Karvan Shanli Haiir 2 2 Tanzi Emanoel Thorell Jakob Vahedi Shervin Zenkovic Damir Oijer Eddie t?

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Bergkvara AIF får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 2013. Styrelsens sammansättning: Ordförande: Kent Johansson Vice ordförande: Lena

Läs mer

Verksamhetsidé IFK Luleå ska bjuda på god fotbollsunderhållning. Vision IFK Luleå ska tillhöra Svensk Elitfotboll

Verksamhetsidé IFK Luleå ska bjuda på god fotbollsunderhållning. Vision IFK Luleå ska tillhöra Svensk Elitfotboll Verksamhetsidé IFK Luleå ska bjuda på god fotbollsunderhållning Vision IFK Luleå ska tillhöra Svensk Elitfotboll Grundförutsättning Elitsatsning bygger på bred ungdomsverksamhet IFK LULEÅ 1 Länets lag

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. 1(5) Verksamhetsberättelse för RIKSFÖRBU DET U GA MUSIKA TER ÖSTERGÖTLA D 2011 Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Föreningar

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Eskilstuna United organisation

Eskilstuna United organisation Eskilstuna United organisation Ungdom Elit Kansli Styrelse Ekonomi Utveckling Marknad Arrangemang Beslut om denna organisation togs vid extra årsmöte 2011-02-09 i MunktellArenan. Denna organisations utredning

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelse 2014, Sektionen Vi har idag 9 lag; HerrVeteran, Damer, Herrar A-lag, P00/01, P02/03, P04/05, P06/07, F06/08 samt Innebandyskola.

Läs mer

Föräldramöte FCH P02 2014-09-12

Föräldramöte FCH P02 2014-09-12 Föräldramöte FCH P02 2014-09-12 Anmälda att närvara (föräldrar till barn): Simon Persson Adam Hjersing William Meredith Lucas Vahtera Benjamin Guberina Carl Jörnell David Berg David Perntoft Filip Nilsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Sporten Herrar A - Översikt

Sporten Herrar A - Översikt Sporten Herrar A - Översikt Mål och vision Sportens ambition är att långsiktigt prestera bättre sportsliga resultat per satsad krona än våra huvudkonkurrenter (de allsvenska storstadsklubbarna). Vårt mål

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16 1 DE Hockey Stocksunds IF Säsongen 2005-2006, BJ och U16 2 Ishockey i Danderyd Sedan mitten på 1940-talet har det spelats ishockey i Danderyd. Först ut på isen var Enebybergs IF, tätt följd av Danderyds

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

MATCHPROGRAM 06/07 Sandaredshallen Entré 20:- Servering Välkomna

MATCHPROGRAM 06/07 Sandaredshallen Entré 20:- Servering Välkomna MATCHPROGRAM 06/07 Sandaredshallen Entré 20:- Servering Välkomna Damsenior Hemmamatcher DIV II Västergötland Lördag 30 SEPTEMBER kl. 13.30 Sandareds IBS Skövde IB Tisdag 10 Oktober kl. 19.30 Lördag 14

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Måldokument Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Vision Bli hela Falkenbergs förening. Vara alla falkenbergares stolthet. Ge Falkenberg såväl elitfotboll på nationell toppnivå som en

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch Förslag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Är det något ni vill ha med i nästa månadsbrev så skicka

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Organisation 2011/2012 Styrelsen

Organisation 2011/2012 Styrelsen Skövde Ishockeyklubb Organisation 2011/2012 Styrelsen Ordförande: Stig Kronberg Ledamöter: Kenneth Alfelt Sekreterare: John Kleifert Kenneth Andersson Kassör: Per-Ola Fast Helen Lindgren Ungdomshockeyns

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Styrelsen Ordf: Sekt: Kassör: Kurt-Ivan Eriksson Ledamöter: Mikael Berger Stina Flemström Bengt Wedin Seniorgrupp

Läs mer

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Protokoll från årsmötet på Surahammars GK, Surahammar 9 september 2014 Lokal: Restaurangen Surahammars Golfklubb, Surahammar Tid: 15.30-17.00 1. Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24 Närvaro 11st: Maria Artursson (Meja), Marina Lindgren (Malva), Mikael Lundkvist (Maja), Chrille Robertsson (Linn R), Evelina Lindgren (Tilda), Roger Rantatalo (Moa), Anna Sjögren (Vanessa), Göran Wikman

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR CARLSHAMN OAKLEAVES AMERIKANSK FOTBOLL 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR CARLSHAMN OAKLEAVES AMERIKANSK FOTBOLL 2011 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR CARLSHAMN OAKLEAVES AMERIKANSK FOTBOLL 2011 Medlemsutveckling Totalt Aktiva Antal medlemmar vid ingången av 2011 159 68 Tillkommande medlemmar under 2011 41 22 Medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE Tid: 21 oktober 2014 kl. 19.00 21.00 Plats: GIFs klubbstuga Närvarande: Anders Jacobsson (PF07), Helena Brax (P01/02, P06), Jan Billberg (styrelsen), Fredrik Augustsson

Läs mer

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 - Klubbstyrelse 7.1 - Organisation 7.2 - Arbetet i klubbstyrelsen 7.3 - Styrelsens ansvar 7.4 - Föreningens representanter i olika org. 7.5 - Konstituerande styrelsemöte

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

ATT STÖTTA IFK. Partner 2013. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet.

ATT STÖTTA IFK. Partner 2013. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet. ATT STÖTTA IFK Älskar du fotboll och vill stötta en förening som satsar på ungdomarna? Välkommen till IFK Uddevalla. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och

Läs mer

ATT STÖTTA IFK. Partner 2014. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet.

ATT STÖTTA IFK. Partner 2014. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet. ATT STÖTTA IFK Älskar du fotboll och vill stötta en förening som satsar på ungdomarna? Välkommen till IFK Uddevalla. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet ORGANISATION 2015 Årsmöte Valberedning Revisor Styrelse Administrativa kommittén Ekonomiska kommittén Arrangemangskommittén Lokal & Anläggningskommittén Sportkommittén PR & Samverkanskommittén Ungdomsverksamhet

Läs mer

Arbetsordning för IFK Uppsala

Arbetsordning för IFK Uppsala Arbetsordning för IFK Uppsala Fastställd vid styrelsens sammanträde 2014-05-26 1 Innehållsförteckning Sida Arbetsordning för styrelsen 3 Instruktion för styrelsens ordförande 4 Instruktion för styrelsens

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

LFC I VÄRLDENS BÄSTA DAMFOTBOLLSLIGA. LINKÖPINGS FOTBOLL CLUB:s OFFENSIVA SATSNING MOT TOPPEN! Var med du också!

LFC I VÄRLDENS BÄSTA DAMFOTBOLLSLIGA. LINKÖPINGS FOTBOLL CLUB:s OFFENSIVA SATSNING MOT TOPPEN! Var med du också! LFC I VÄRLDENS BÄSTA DAMFOTBOLLSLIGA LINKÖPINGS FOTBOLL CLUB:s OFFENSIVA SATSNING MOT TOPPEN! Var med du också! Bild: Tobias Josefsson STOR MATCHVÄRD Som STOR MATCHVÄRD är det Ditt företag som presenterar

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65

MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65 MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65 www.msvgolfserier.se org.nr: 802 435-6837 Verksamhetsberättelse för år 2013 Mellansvenska Veteranserien H65 är en frivillig och ideell sammanslutning av golfklubbar i Södermanlands,

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Organisation och ansvarsfördelning för Linköpings PK säsongen 2013-14

Organisation och ansvarsfördelning för Linköpings PK säsongen 2013-14 Version 13.10.20 Organisation och ansvarsfördelning för Linköpings PK säsongen 2013-14 Utgångspunkter: Föreningens organisation ska byggas utifrån de två huvuduppgifterna en förening har dels att genomföra

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer