Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden - Årligt program :12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12"

Transkript

1 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska återvändandefonden - Årligt program :12

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Datum: Dnr: /2011 ESV-nr: 2013:12 Copyright: ESV Rapportansvarig: Lena Lindgren

3 FÖRORD Förord I detta ärende har avdelningschef Ulrika Bergelv beslutat. Enhetschef Lena Lindgren har varit föredragande. Stockholm, 14 december 2012 Ulrika Bergelv Lena Lindgren Till: EU kommissionen, Generaldirektoratet för inrikes frågor Kopia: Ansvarig myndighet, Migrationsverket Attesterande myndighet, Migrationsverket Riksrevisionen Justitiedepartementet 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord Allmän information De organ som medverkat i utarbetandet av rapporten Identifiering och motivering av viktigare förändringar av genomförandet av revisionsplanerna som avser det berörda årliga programmet Sammanfattande tabell av resultaten från revisionerna Systemrevisioner Organ som utfört revisionerna En sammanfattande förteck ning över de revisioner som utförts Huvudsakliga resultat, rekommendationer och slutsatser som dragits i revisionsarbetet med avseende på förvaltnings- och kontrollsystemen Revisionsresultatens ekonomiska konsekvenser Ytterligare arbete, när så är lämpligt Angivelse av huruvida eventuella problem som konstaterats kan anses vara systemrelaterade och vilka åtgärder som vidtagits, inklusive en beräkning av eventuella finansiella korrigeringar Information om uppföljningen av revisionsrekommendationerna Projektrevisioner Organ som utfört revisionerna En sammanfattande förteckning över utförda revisioner och procentandelen av kontrollerade utgifter i förhållande till de sammanlagda stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen Projektrevision inför årlig revisionsrapport avseende årligt program Mål och omfattning på ESV:s projektrevisioner Huvudsakliga resultat, rekommendationer och slutsatser av revisionerna med avseende på de genomförda projekten Systemfel som orsakar direkt finansiell påverkan Kostnad för egen personal hos offentligt organ Kostnad för köp av tjänst med fokus på offentlig upphandling Övriga smärre felaktigheter som orsakat direkt finansiell påverkan Systemfel med indirekt finansiell påverkan Brister i ansvarig myndighets handläggning Tidigare iakttagna systemfel Slutsatser som dragits från revisionsresultaten avseende effektiviteten hos förvaltnings- och kontrollsystemet Revisionsresultatens ekonomiska konsekvenser Ytterligare arbete, när så är lämpligt Information om uppföljningen av revisionsrekommendationerna

5 INNEHÅLL 3.8 Angivelse av huruvida eventuella problem som konstaterats kan anses vara systemrelaterade och vilka åtgärder som vidtagits, inklusive en beräkning av eventuella finansiella korrigeringar Uppföljning av revisionsverksamhet som omfattas av tidigare rapporter Information om uppföljningen av tidigare revisionsrekommendationer Information om systemrelaterade revisionsresultat från tidigare årliga program B. Yttrande om hur förvaltnings-och kontrollsystemen fungerar Inledning Granskningens omfattning Yttrande C. Validering av ansökan om utbetalning Inledning Granskningens omfattning Yttrande

6 ALLMÄN INFORMATION 1 Allmän information 1.1 De organ som medverkat i utarbetandet av rapporten Revisionsmyndigheten Ekonomistyrningsverket (ESV) har självständigt utarbetat den årliga revisionsrapporten. 1.2 Identifiering och motivering av viktigare förändringar av genomförandet av revisionsplanerna som avser det berörda årliga programmet Inga större förändringar av revisionsplanerna har skett. 6

7 ALLMÄN INFORMATION 1.3 Sammanfattande tabell av resultaten från revisionerna Revisionsrapport Medlemsstat: Sverige Berört årligt program: Årligt program 2008 Ställningen per 14/12/2012 Fond Återvändande fonden SYSTEMREVISIONER SOM AVSLUTATS SEDAN DEN SENASTE RAPPORTEN Berörda myndighete r Migrationsverket Berörda processer Programplaner ing samt urval och tilldelning Revisionens omfattning Syftet med granskningen är att bedöma den interna styrningen och kontrollen i processerna för programplanering samt urval och tilldelning vid Migrationsverket för Flyktingfonden och Återvändandefonden. Målet med granskningen är att kunna ge ett uttalande utifrån EUkommissionens huvudkrav 1. Antal mandag ar som Datum för slutrapporten använts 24 26/06/2009 Återvändande fonden Migrationsverket Applikationen MS Access Syftet med granskningen är att bedöma processen för intern styrning och kontroll för Flyktingfonden och Återvändandefonden hos Migrationsverket med avseende på 6 21/08/ Guidance on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States, ( programming period) COCOCF 08/0019/00. 7

8 ALLMÄN INFORMATION informationssäkerheten i en accessdatabas samt rutiner med nära koppling till denna. Målet med granskningen är att kunna ge ett uttalande utifrån EU-kommissionens huvudkrav (6) tillförlitliga datoriserade system för redovisning, övervakning och ekonomisk rapportering och (5) system och förfaranden för att säkerställa ett tillfredsställande revisionsspår. Revisioner av projekt som är kopplade till det årliga programmet för 2008, SEK (varav medel ur Fond Projekt Slutlig Återvändande fonden Återvändande fonden Återvändande fonden Återvändande fonden stödmottagare Migrationsverket (R11-001) Fördjupad kunskap (R11-004) Fokus återvändande (R13-006) Kortare väntan (R11-003) Återvändan destöd till Serbien Migrationsverket Migrationsverket Migrationsverket Totalt Återvändandefonden) Totala stödberättigande ( ) kostnader (a) ( ) ( ) ( ) SEK ( ) Stödberättigande kostnader som omfattats av revision (b) ( ) ( ) ( ) ( ) SEK ( ) Finansiell korrigering (c) ( ) ( ) ( ) (18 591) ( ) Felpro cent (d = c/b) 93,2% 44,4% 23,1% 7,5 % 29,5 (31,3) Totalt belopp åtgärder årligt program (e) SEK ( ) (f) SEK ( ) Täckningsgrad: (= f/e) = 102,7 (103,8) % 8

9 ALLMÄN INFORMATION Beräkningar enligt SOLID/2010/15 Toleransnivå 2 % av : SEK Identifierat felbelopp i urvalet: SEK Felprocent [= c/a]: 22,9 % Av ESV bedömt stödberättigat gemenskapsbidrag i revisionens urval [=a-c]: SEK. Av ansvarig myndighet vidtagna finansiella korrigeringar utifrån revisionens rekommendationer (gemenskapsmedel i SEK): Fördjupad kunskap (R11-001) Fokus återvändande (R11-004) Kortare väntan (R11-006) Återvändandestöd till Serbien (R11-003) Totalt Efter samtliga korrigeringar uppgår det kvarvarande icke stödberättigade gemenskapsmedel i den granskade delen av populationen till 0 SEK. Kvarvarande icke granskad del av deklarerade utgifter avseende programmets åtgärder som inte omfattats av revisionens urval: Projekt Stödberättigade utgifter Gemenskapsmedel R R R Summa Här finns det enligt ESV:s uppfattning en risk att fel förekommer i samma omfattning som i den granskade delen av populationen (d.v.s. 22,9 %). I den mån ESV:s stickprov är representativt för populationen skulle det kvarvarande felet i deklarerade utgifter uppgå till SEK vilket överstiger fastställd toleransnivå ( SEK) vilket motsvarar en felprocent om 8,4 % i deklarerade gemenskapsmedel. Ansvarig myndighet har efter revisionsmyndighetens granskningar även vidtagit finansiella korrigeringar i projekt som inte omfattats av revisionsmyndighetens urval. 9

10 SYSTEMREVISIONER Enligt uppgift från ansvarig myndighet har korrigeringarna avsett offentligfinansierade bidrag till målgrupp (budgetrubrik K), partnerskap (budgetrubrik J) samt offentligfinansierade löner (budgetrubrik L). Revisionsmyndigheten har inte granskat dessa korrigeringar och kan därför inte bedöma om de är tillräckliga. 2 Systemrevisioner 2.1 Organ som utfört revisionerna Revisionsmyndigheten, ESV. 2.2 En sammanfattande förteck ning över de revisioner som utförts Processer granskade inför avslut av årligt program 2008 Processer som omfattats av systemrevisioner inför avslut årligt program 2008: Programplanering Urval och tilldelning Delegering av uppgifter Applikationsgranskning databas MS Access Bedömning av processerna för programplanering samt urval och tilldelning (1) Fullständiga definitioner och tydlig arbetsfördelning och separation av funktioner mellan och inom ansvarig myndighet och förmedlande organ. 1-1) Adekvata rutiner vid ansvarig myndighet för övervakning av effektiviteten i handläggning av ansökningar, Bedömning 2 : fungerar delvis, väsentliga förbättringar behövs. 1-2) Tydliga definitioner och allokering av funktioner (organisationsskiss, dokumenterade rutiner mm). Bedömning: fungerar delvis, väsentliga förbättringar behövs. (2) Adekvata rutiner i urvalsprocessen. 2-3) Utlysningar till stödsökanden ska publiceras. Bedömning: fungerar tillfredsställande. 2 Kommissionens fastställda nivåer för bedömning är: a) fungerar tillfredsställande; b) fungerar, men vissa förbättringar behövs; c) fungerar delvis, väsentliga förbättringar behövs; och d) fungerar i princip inte, genomgripande förbättringar behövs. 10

11 SYSTEMREVISIONER 2-4) Alla ansökningar ska registreras (de ska ankomstregistreras, svar till stödsökande, hanteras i ett register där status i ärendet tydligt ska framgå) Bedömning: fungerar, men vissa förbättringar behövs. 2-5) Alla ansökningar ska utvärderas i enlighet med tillämpliga urvalskriterier; dokumentering av resultat; substansen i ansökan ska utvärderas; finansiell, administrativ och operativ kapacitet hos stödsökanden för deras möjlighet att uppfylla åtaganden ska utvärderas. Bedömning: fungerar delvis, väsentliga förbättringar behövs. 2-6) Beslut ska kommuniceras till stödsökanden (ska fattas av behörig person, ska kommuniceras skriftligen och orsak till beslut framgå) Bedömning: fungerar tillfredsställande. (3) Adekvat information och strategi för att ge nödvändig och tillräcklig vägledning till stödmottagarna. 3-7) Har stödmottagarnas rättigheter och skyldigheter kommunicerats, i synnerhet nationella stödregler, EU:s regler, krav på kvalitet i de produktioner och tjänster som ska levereras, finansieringsplan, tidsgränser, krav på redovisning, krav på arkivering samt regler om publicering av och informationsspridning för EU-projekt. Bedömning: fungerar tillfredsställande. 3-8) Förekomst av tydliga nationella regler för stödmottagare. Bedömning: fungerar tillfredsställande. 3-9) Förekomst av strategi för att försäkrar att stödmottagarna har tillgång till all relevant information och att de erhåller relevant guidning (t.ex. informationsblad, seminarier eller workshops) Bedömning: fungerar tillfredsställande. (5) Adekvat revisionsspår. 5-18) Tekniska specifikationer och finansplan, uppföljnings- och övervakningsrapporter, dokumentation avseende ansökan, utvärdering, urval, beslut om beviljande, anbuds och kontraktsprocedurer samt rapportering från inspektioner av varor och tjänster ska bevaras på lämplig plats (och kunna kopplas till handläggningssystemet). Bedömning: fungerar delvis, väsentliga förbättringar behövs. 11

12 SYSTEMREVISIONER Revisionsmyndigheten bedömer sammanfattningsvis att processen för programplanering samt urval och tilldelning fungerar delvis och att väsentliga förbättringar behövs. Sammanfattning av de mest väsentliga iakttagelserna och rekommendationerna Programplanering samt urval och tilldelning Revisionsmyndigheten rekommenderar att ansvarig myndighet stärker rutinen för övervakning av effektiviteten i dess processer. Ansvarig myndighet rekommenderas att vidta nödvändiga justeringar i dess arbetsordning i syfte att uppfylla grundläggande krav enligt kommissionens beslut artikel 6. Revisionsmyndigheten rekommenderar att ansvarig myndighet vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fastställda dokumentationsrutiner efterlevs. Ansvarig myndighet rekommenderas att gå igenom bilaga 1 för att identifiera de ärenden med iakttagna brister och om tillämpligt i efterhand försäkra sig om att samtliga obligatoriska kontrollmoment är uppfyllda. Ansvarig myndighet rekommenderas också gå igenom övriga beslutsärenden i syfte att kontrollera att de brister som iakttagits i de bristfälliga ärendena inte förekommer i de ärenden som ESV inte granskat i sitt stickprov. Framgent rekommenderas slutligen ansvarig myndighet stärka sina rutiner i syfte att, innan beslut, försäkra sig om att behandling av ansökan skett i enlighet med fastställda rutiner. Ansvarig myndighet rekommenderas vidta nödvändiga åtgärder i syfte att säkerställa att ett tillfredsställande revisionsspår kan upprätthållas. Bedömning av informationssäkerheten i applikationen MS Access (5) Adekvat revisionsspår 5-20) Förfaranden ska vara på plats för att försäkra ett tillförlitligt revisionsspår. Bedömning 3 : Fungerar men vissa förbättringar behövs. (6) Tillförlitliga datoriserade system för redovisning, övervakning och ekonomisk rapportering 6 21) Förekomst av datoriserade system som möjliggör tillhandahållande av tillförlitlig och relevant information (rutiner som försäkrar underhåll av IT-system, datasäkerhet, integritet samt tillhandahålla all nödvändig information). 3 Bedömning av (5) Adekvat revisionsspår baseras på den samlade bedömningen av (6) Tillförlitliga datoriserade system. 12

13 SYSTEMREVISIONER Bedömning: sammanfattande bedömning: Fungerar men vissa förbättringar behövs. Tillgänglighet verksamheten har tillgång till systemet och dess data vid normala förhållanden utifrån granskning av backup rutiner och systemförvaltning: Fungerar men vissa förbättringar behövs. Riktighet uppgifterna i systemet är riktiga utifrån granskning av Indata kontroller och utdata rapporter. Fungerar men vissa förbättringar behövs. Konfidentialitet otillbörliga har inte behörighet till uppgifter eller system utifrån granskning av behörigheter och lämplig arbetsfördelning. Fungerar tillfredsställande. Kontinuitet verksamheten har tillgång till systemet och dess data även vid eller efter en krissituation utifrån granskning av kontinuitet. Fungerar tillfredsställande. Spårbarhet/loggning uppföljning görs på vad som sker i systemet och hur behörigheter förändras utifrån granskning av loggar. Fungerar men vissa förbättringar behövs. Sammanfattning av de mest väsentliga iakttagelserna och rekommendationerna Applikationen MS Access Revisionsmyndigheten bedömer att informationssäkerheten i databasen fungerar, men vissa förbättringar behövs. De områden som främst behöver förbättras är manuella rutiner som kompenserar för de brister som är inbyggda i databasen för att vara mer säker på att data är riktiga vid rapportering mot kommissionen. Gällande IT-driften är det viktigt att Migrationsverket återinför rutinen med regelbunden dokumenterad återläsning av backuper. 2.3 Huvudsakliga resultat, rekommendationer och slutsatser som dragits i revisionsarbetet med avseende på förvaltnings- och kontrollsystemen Se även ovan, punkt 2.2. Graden av försäkran som revisionsmyndigheten kan lämna för revisionsperioden avseende förvaltnings- och kontrollsystemet för årligt program 2008 baserat på genomförda systemrevisioner. Processen för programplanering samt urval och tilldelning: revisionsmyndigheten bedömer sammanfattningsvis att processen för programplanering samt urval och tilldelning fungerar delvis och att väsentliga förbättringar behövs. Informationssäkerheten i applikationen MS Access: Fungerar men vissa förbättringar behövs. Sammantagen bedömning utifrån genomförda systemrevisioner av förvaltnings- och kontrollsystemets effektivitet under revisionsperioden : fungerar men väsentliga förbättringar behöver i vissa avseenden vidtas. 13

14 PROJEKTREVISIONER 2.4 Revisionsresultatens ekonomiska konsekvenser Ej tillämpligt. 2.5 Ytterligare arbete, när så är lämpligt Inga ytterligare arbeten beräknas ske avseende de avslutade systemrevisionerna. 2.6 Angivelse av huruvida eventuella problem som konstaterats kan anses vara systemrelaterade och vilka åtgärder som vidtagits, inklusive en beräkning av eventuella finansiella korrigeringar Inga systemrelaterade felaktigheter har konstaterats. Beräkning av finansiella korrigeringar: ej tillämpligt. 2.7 Information om uppföljningen av revisionsrekommendationerna Ingen uppföljningsrevision av revisionsrekommendationerna som lämnats har slutförts. Ansvarig myndighet har efter avslutade revisioner tagit fram åtgärdsplaner och även fastställt nya rutiner inom de granskade processerna. Revisionsmyndigheten har påbörjat uppföljningsrevisioner för att verifiera vidtagna åtgärder men dessa granskningar är ännu inte avslutade. 3 Projektrevisioner 3.1 Organ som utfört revisionerna Revisionsmyndigheten ESV. 3.2 En sammanfattande förteckning över utförda revisioner och procentandelen av kontrollerade utgifter i förhållande till de sammanlagda stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen Nedan (rubrik ) lämnas på begäran av kommissionen icke obligatoriska uppgifter enligt regelverket. Se vidare avsnitt under rubrik för årligt program 2008 avseende förteckning över utförda revisioner och dess procentandel av kontrollerade utgifter i förhållande till sammanlagda stödberättigade utgifter som deklarerats till kommissionen. 14

15 PROJEKTREVISIONER Projektrevision inför årlig revisionsrapport avseende årligt program 2008 Granskat projekt Fördjupad kunskap (R11-001) Fokus återvändande (R11-004) Kortare väntan (R13-006) Återvändandestöd till Serbien (R11-003) AM beslut om utbetalning Datum för revision RM:s expediering av rapport 09/02/2011 Mars-maj /05/ /02/2011 Mars-maj /05/ /04/2011 april-maj /06/ /01/2011 Mars-maj /05/2011 Datum för revision avser den månad då besök hos projektägaren genomfördes. Kopiering av projektakter hos ansvarig myndighet har i samtliga fall genomförts inför besöken hos projektägaren för förberedande analys och kan i något fall ha skett månaden innan angivet datum för revision enligt tabellen ovan. Orsaken till att revisionen inte påbörjades tidigare var att inget projekt hade erhållit slutliga utbetalningar innan årsskiftet 2010/2011, se tabell ovan Mål och omfattning på ESV:s projektrevisioner Målet har varit att, i enlighet med grundläggande rättsakten Rådets beslut nr 575/2007/EG artikel 30.1 b, granska ett lämpligt urval åtgärder så att de redovisade utgifterna kontrolleras och där urvalet ska motsvara minst 10 % av varje årligt programs stödberättigade utgifter. Ansökan och beslut om utbetalning samt övriga relevanta handlingar har inhämtats hos ansvarig myndighet och stödmottagaren. Vid besök hos stödmottagaren har information om projektets genomförande erhållits och verifierats samt att verifikationer har granskats. Därefter har ytterligare kompletterande underlag i samtliga granskade projekt inhämtats från stödmottagaren. I granskningen har korrektheten i utbetalade bidrag bedömts genom att använda revisionsmyndighetens checklistor avseende kraven i Rådets förordning 575/2007/EG samt kommissionens beslut om tillämpningsföreskrifter till beslut nr 575/2007/EG. 15

16 PROJEKTREVISIONER 3.3 Huvudsakliga resultat, rekommendationer och slutsatser av revisionerna med avseende på de genomförda projekten Sammanfattning granskningsresultat och felprocent Projekt (projektnr) AM godkänt i SEK (varav finansiering ur ÅF) ESV granskat i SEK (varav finansiering ur ÅF) ESV bedömt ej stödberättigat enligt bilaga XI, i SEK (varav finansiering ur ÅF) (R11-001) Fördjupad kunskap ( ) ( ) = ( ) (R11-004) Fokus återvändande ( ) ( ) = ( ) (R13-006) Kortare väntan ( ) ( ) (R11-003) Återvändandestöd till Serbien ( ) SUMMA SEK ( ) ( ) SEK ( ) 6 360= ( ) = (18 591) ( ) Ansvarig myndighet har totalt godkänt SEK. Täckningsgrad av totala gemenskapsmedel: 103,8 %. Beräkningar i enlighet med SOLID/2010/15 Toleransnivå 2 % motsvarar övre gräns för felaktiga belopp i hela populationen ( SEK): > SEK. Identifierat felbelopp: SEK. Felprocent avseende gemenskapsmedel i årligt program 2008 för revisionens stickprov: 22,9 %. 16

17 PROJEKTREVISIONER Av ansvarig myndighet vidtagna finansiella korrigeringar utifrån revisionens rekommendationer (gemenskapsmedel i SEK): Fördjupad kunskap (R11-001) Fokus återvändande (R11-004) Kortare väntan (R11-006) Återvändandestöd till Serbien (R11-003) Totalt Efter samtliga korrigeringar uppgår det kvarvarande icke stödberättigade gemenskapsmedel i populationen till 0 SEK. Kvarvarande icke granskad del av deklarerade utgifter som inte omfattats av revisionens urval: Projekt Stödberättigade utgifter Gemenskapsmedel R R R Summa Här finns det enligt ESV:s uppfattning en risk att fel förekommer i samma omfattning som i den granskade delen av populationen (d.v.s. 22,9 %). I den mån ESV:s stickprov är representativt för populationen skulle det kvarvarande felet i deklarerade utgifter uppgå till SEK vilket överstiger fastställd toleransnivå vilket motsvarar en felprocent om 8,4 i deklarerade gemenskapsmedel. Ansvarig myndighet har efter revisionsmyndighetens granskningar även vidtagit finansiella korrigeringar i projekt som inte omfattats av revisionsmyndighetens urval. Enligt uppgift från ansvarig myndighet har korrigeringarna avsett offentligfinansierade bidrag till målgrupp (budgetrubrik K), partnerskap (budgetrubrik J) samt offentligfinansierade löner (budgetrubrik L). Revisionsmyndigheten har inte granskat dessa korrigeringar och kan därför inte bedöma om de är tillräckliga. Slutsats: Beräknad felprocent överstiger Kommissionens fastställda toleransnivå två procent. Eftersom inga ytterligare finansiella korrigeringar kommer att vidtas finns en risk att medlemsstatens slutredovisning innehåller väsentliga fel. 17

18 PROJEKTREVISIONER Revisionen av projekt visar att förvaltnings- och kontrollsystemet inte fungerat effektivt i synnerhet avseende ansvarig myndighets kontroller, dels för kostnader för köp av tjänst med fokus på efterlevnad av regelverk för offentlig upphandling, dels avseende kontroll av efterlevnad av regelverket för kostnad för offentliganställdas personal Systemfel som orsakar direkt finansiell påverkan Nedanstående brister i ansvarig myndighets handläggning bedöms vara av systemkaraktär och förklarar SEK motsvarande 95 % av ESV:s identifierade felbelopp ( SEK) i årligt program Ansvarig myndighet rekommenderas vidta åtgärder i syfte att eliminera att nedan iakttagna systemfel med direkt finansiell påverkan återupprepas Kostnad för egen personal hos offentligt organ Enligt ESV bedöms ansvarig myndighet i sin handläggning inte ha genomfört fullständiga prövningar av regeln särskilda villkor för offentliga organs personalkostnader enligt tillämpningsföreskrifterna bilaga XI rubrik II avseende personal i stödmottagarens organisation som bara innehar en stödroll. Lönekostnader för personal som innehar en stödroll i projekten har tagits upp under direkta lönekostnader men borde tagits upp under indirekta kostnader. Belopp som av ESV bedömts vara icke stödberättigat i enlighet med bilaga XI och som beror på denna brist i ESV:s urval, SEK enligt nedan, motsvarande 15 % av sammanlagt identifierat felbelopp. Felbelopp varav ÅF-medel Fördjupad kunskap: SEK SEK Kortare väntan: SEK SEK Summa: SEK SEK Enligt ESV bedöms ansvarig myndighet i sin handläggning inte ha genomfört fullständiga prövningar av regeln särskilda villkor för offentliga organs personalkostnader enligt tillämpningsföreskrifterna bilaga XI rubrik II avseende om fast anställd personal i stödmottagarens organisation har ersatts med övertidsersättning eller av en annan person som rekryterats i organisationen och som ersätter den anställda i projektet. Ansvarig myndighet bedöms inte heller ha genomfört fullständiga prövningar huruvida de visstidsanställdas anställning uteslutande avser projektgenomförandet. Belopp som av ESV bedömts vara icke 18

19 PROJEKTREVISIONER stödberättigat i enlighet med bilaga XI för lönekostnader under denna kategori i ESV:s urval uppgår till SEK enligt nedan, motsvarande 40 % av sammanlagt identifierat felbelopp. Felbelopp varav ÅF-medel Fokus återvändande: SEK SEK Kortare väntan: SEK SEK Summa: SEK SEK Kostnad för köp av tjänst med fokus på offentlig upphandling Enligt ESV bedöms ansvarig myndighet inte ha genomfört tillräckligt fördjupade bedömningar huruvida stödmottagarna har uppfyllt regelverket för offentlig upphandling. I ett fall nedan har direktupphandling skett där stödmottagaren antingen borde avropat befintliga ramavtal eller självständigt genomfört en upphandling medan i andra fallet har avrop mot ramavtal skett men där ett av tilldelningskriterierna strider mot likabehandlingsprincipen vilket i slutändan hade avgörande påverkan på upphandlande myndighets tilldelningsbeslut. I det första fallet underkändes hela upphandlande beloppet medan i det senare fallet har ESV:s finansiella korrigering gjorts med 25 % i enlighet med Kommissionens riktlinjer för finansiella korrigeringar i samband med upphandlingar, ref COCOF 07/0037/03. Belopp som av ESV bedömts vara icke stödberättigat och i strid med nationellt regelverk för offentlig upphandling och som beror på ovanstående brister i ESV:s urval, SEK enligt nedan, motsvarande 39 % av sammanlagt identifierat felbelopp. Felbelopp varav ÅF-medel Fördjupad kunskap: SEK SEK Kortare väntan: SEK SEK Summa: SEK SEK Övriga smärre felaktigheter som orsakat direkt finansiell påverkan Nedanstående fel bedöms också vara av karaktären systemfel. Enligt tillämpningsföreskrifterna Bilaga XI görs en distinktion mellan direkta stödberättigade kostnader och indirekta stödberättigade kostnader. Enligt regelverket 19

20 PROJEKTREVISIONER är den avgörande skillnaden mellan dessa kategorier av kostnader att direkt kostnad ska kunna identifieras som nödvändig för genomförandet med direkt koppling till genomförandet d.v.s. direkt koppling till projektaktiviteterna. Indirekt kostnad är nödvändig för genomförandet men saknar direkt koppling till projektaktiviteterna. Enligt ESV har ansvarig myndighet brustit i prövningen huruvida kostnaderna har en direkt koppling till projektaktiviteterna och istället bedömt att kostnader som belastat projektet också är direkta kostnader oavsett om de har en direkt eller indirekt koppling till projektaktiviteterna. Felaktigt belopp som beror på ovanstående brister i ESV:s urval, SEK enligt nedan, motsvarande 2 % av sammanlagt identifierat felbelopp. Felbelopp varav IF-medel Kortare väntan: SEK SEK Serbien: SEK SEK Summa: SEK SEK Felaktigheter som orsakat finansiell påverkan ej systemfel Nedanstående fel bedöms inte vara av karaktären systemfel. Enligt Bilaga XI rubrik II.2 p 1 a) fastställs den exakta procentsatsen av medlemsstaten för stödberättigade indirekta kostnader. I enlighet med bidragsöverenskommelsen beräknas de indirekta kostnaderna utifrån den fastställda procentsatsen som andel av de sammanlagda stödberättigande direkta kostnaderna. Indirekta kostnader som måste korrigeras ned beroende på revisionens bedömning av icke stödberättigade kostnader ovan samt icke stödberättigad lönekostnad pga felaktig redovisning (Kortare väntan) samt felaktigt rekvirerade löner (Fördjupad kunskap) bedöms vara icke stödberättigande kostnader. Felaktigt belopp som beror på ovanstående brister i ESV:s urval, SEK enligt nedan, motsvarande 3 % av sammanlagt identifierat felbelopp. Felbelopp varav IF-medel Fokus återvändande: SEK SEK Serbien: SEK SEK Kortare väntan: SEK SEK Fördjupad kunskap: SEK SEK Summa: SEK SEK 20

21 PROJEKTREVISIONER Systemfel med indirekt finansiell påverkan Brister i ansvarig myndighets handläggning Av tillämpningsföreskrifterna artikel 15 ska ansvarig myndighets kontroller garantera bl.a. att utgifterna är verkliga och motiverade för projektets syfte. Enligt artikel 15.1b ska kontrollerna ske utifrån ett representativt urval av verifikationer som omfattar alla rubriker i bidragsöverenskommelsens budget. Revisionsmyndigheten konstaterar i sin granskning att dokumentation av kontroller utifrån ett representativt urval i vissa fall saknas medan i de fall dokumentation finns är bristfällig så att revisionsmyndigheten inte kan följa ansvarig myndighets arbete d.v.s. dokumentation över vilka moment som ingått i kontrollerna saknas. Revisionsmyndigheten kan därför inte verifiera att kontroller skett i enlighet med kraven i tillämpningsföreskrifterna. Ovanstående brister har enligt ESV:s uppfattning bl.a. bidragit till att ansvarig myndighet felaktigt bedömt icke stödberättigade kostnader vara stödberättigade. Ansvarig myndighet har uppdaterat förvaltningsrutiner och fondhjälpreda inklusive ekonomiska mallar samt genomfört eller beslutat att genomföra andra betydande förändringar. Då dessa åtgärder tillkommit efter avslutade revisioner kan revisionsmyndigheten inte verifiera om åtgärderna är tillräckliga Tidigare iakttagna systemfel Ej tillämpligt. 3.4 Slutsatser som dragits från revisionsresultaten avseende effektiviteten hos förvaltnings- och kontrollsystemet Slutsats från systemrevisionen är att förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar men väsentliga förbättringar behöver i vissa avseenden vidtas. Revisionen av projekt visar att förvaltnings- och kontrollsystemet inte fungerat effektivt i synnerhet avseende ansvarig myndighets kontroller för kostnad för personal och kostnader för köp av tjänst med fokus på efterlevnad av tillämpligt regelverk för offentlig upphandling. 21

22 PROJEKTREVISIONER Beräknad felprocent överstiger Kommissionens fastställda toleransnivå två procent. Eftersom inga ytterligare finansiella korrigeringar kommer att vidtas finns en risk att medlemsstatens slutredovisning innehåller väsentliga fel. 3.5 Revisionsresultatens ekonomiska konsekvenser Se rubrik ovan. 3.6 Ytterligare arbete, när så är lämpligt Revisionsmyndigheten har granskat 82,6 procent av gemenskapsstödet. Med hänsyn till den höga täckningsgraden så har inga utökade granskningar i de icke granskade projekten genomförts avseende kostnader som bedömts omfattas av systemfel (jämför avsnitt ovan). I samband med granskning av årligt program 2009 har iakttagelserna och slutsatserna från granskningen av årligt program 2008 ingått i revisionsmyndighetens riskanalys vid urval av kostnader som ska granskas. 3.7 Information om uppföljningen av revisionsrekommendationerna Se avsnitt ovan. I samband med revision av avslut av årligt program 2009 kommer en uppföljning av rekommendationerna att ske. 3.8 Angivelse av huruvida eventuella problem som konstaterats kan anses vara systemrelaterade och vilka åtgärder som vidtagits, inklusive en beräkning av eventuella finansiella korrigeringar Se rubrik 3.3 ovan. 22

23 UPPFÖLJNING AV REVISIONSVERKSAMHET SOM OMFATTAS AV TIDIGARE RAPPORTER 4 Uppföljning av revisionsverksamhet som omfattas av tidigare rapporter 4.1 Information om uppföljningen av tidigare revisionsrekommendationer Ej tillämpligt. 4.2 Information om systemrelaterade revisionsresultat från tidigare årliga program Ej tillämpligt. 23

24 B. YTTRANDE OM HUR FÖRVALTNINGS-OCH KONTROLLSYSTEMEN FUNGERAR B. Yttrande om hur förvaltnings-och kontrollsystemen fungerar Till Europeiska kommissionen Inledning Revisionsmyndigheten Ekonomistyrningsverket har granskat hur förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar i Återvändandefonden i fråga om de åtgärder som genomförts enligt det årliga programmet för 2008 i syfte att utfärda ett yttrande om huruvida systemen fungerar tillräckligt effektivt för att ge rimlig visshet om att de utgiftsredogörelser som lämnats till kommissionen är korrekta och, som en följd härav, rimlig visshet om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. 2. Granskningens omfattning Granskningen utfördes i enlighet med revisionsstrategin för denna fond under perioden 01/12/2010 till 23/05/2011 och redogjordes i den årliga revisionsrapporten i avsnitt A. Granskningens omfattning har inte begränsats. 3. Yttrande På grundval av ovan nämnda granskning anser Revisionsmyndigheten beträffande det aktuella årliga programmet att förvaltnings- och kontrollsystemet för Återvändandefonden var förenligt med tillämpliga bestämmelser i den grundläggande rättsakten beslut 575/2007/EG och kommissionens beslut 2008/458/EG. Det fungerade tillräckligt effektivt för att ge rimlig visshet om att de utgiftsredogörelser som lämnats till kommissionen är korrekta, och som en följd härav, rimlig visshet om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta utom i följande avseenden: Förvaltnings- och kontrollsystemet har inte fungerat effektivt avseende ansvarig myndighets kontroller vid handläggning av stödmottagarnas rekvisitioner. Revisionsmyndigheten anser att denna del av systemen inte uppfyllde kraven eller inte fungerade på ett sådant sätt att de ger rimlig visshet om att de utgiftsredogörelser som lämnats till kommissionen är korrekta av följande skäl: 24

25 B. YTTRANDE OM HUR FÖRVALTNINGS-OCH KONTROLLSYSTEMEN FUNGERAR a) Systemfel: revisionens granskning av projekt visar att ansvarig myndighets kontroller vid handläggning av stödmottagares rekvisition för kostnad för egen personal hos offentliga organ har ej varit tillräckligt grundliga för att kunna försäkra att kostnaderna är stödberättigade i enlighet med tillämpningsföreskrifterna bilaga XI. Korrigering av beviljade stödberättigade kostnader avseende Kostnad för egen personal har dock i efterhand skett i enlighet med revisionens bedömningar avseende projekt: Felbelopp varav IF-medel Fördjupad kunskap: SEK SEK Kortare väntan: SEK SEK Kortare väntan: SEK SEK Fokus återvändande: SEK SEK Summa: SEK SEK b) Systemfel: revisionens granskning av projekt visar att ansvarig myndighets kontroller vid handläggning av stödmottagares rekvisition för kostnad för köp av tjänst/vara har ej varit tillräckligt omfattande för att kunna försäkra att stödmottagarens kostnader uppfyller nationell lagstiftning avseende offentlig upphandling. Korrigering av beviljade stödberättigade kostnader avseende kostnad för köp av tjänst/vara har dock i efterhand skett i enlighet med revisionens bedömningar avseende projekt: Felbelopp varav IF-medel Fördjupad kunskap: SEK SEK Kortare väntan: SEK SEK Summa: SEK SEK c) Övriga felaktigheter med finansiell påverkan på ansvarig myndighets finansiella rapportering: bristande prövning av regelefterlevnad avseende direkta respektive indirekta kostnader. Korrigering av beviljade stödberättigade kostnader avseende ovanstående kostnader har dock i efterhand skett i enlighet med revisionens bedömningar avseende projekt: Felbelopp varav IF-medel Kortare väntan: SEK SEK Serbien: SEK SEK Summa: SEK SEK 25

26 B. YTTRANDE OM HUR FÖRVALTNINGS-OCH KONTROLLSYSTEMEN FUNGERAR d) Indirekta kostnader som måste korrigeras ned beroende på revisionens bedömning av icke stödberättigade kostnader ovan samt icke stödberättigad lönekostnad pga felaktig redovisning (Kortare väntan) samt felaktigt rekvirerade löner (Fördjupad kunskap). Korrigering av beviljade stödberättigade kostnader avseende ovanstående kostnader har dock i efterhand skett i enlighet med revisionens bedömningar avseende projekt: Felbelopp varav IF-medel Fokus återvändande: SEK SEK Serbien: SEK SEK Kortare väntan: SEK SEK Fördjupad kunskap: SEK SEK Summa: SEK SEK Totala finansiella korrigeringar utifrån ESV:s rekommendationer: SEK Ansvarig myndighet har inför upprättande av Årlig rapport, tabell 1 Ingående ekonomisk rapport, vidtagit fullständiga korrigeringar med anledning av revisionsmyndighetens iakttagelser och revisionsmyndigheten uppskattar mot denna bakgrund att ovan nämnda reservationen därefter berör 0 % av de sammanlagda rekvirerade stödberättigade utgifterna motsvarande 0 SEK. Det berörda gemenskapsbidraget uppgår således till SEK. Kvarvarande icke granskad del av deklarerade utgifter avseende programmets åtgärder som inte omfattats av revisionens urval: Stödberättigade utgifter: SEK Gemenskapsmedel: SEK Här finns det enligt ESV:s uppfattning en risk att fel förekommer i samma omfattning som i den granskade delen av populationen (d.v.s. 22,9 %). I den mån ESV:s stickprov är representativt för populationen skulle det kvarvarande felet i deklarerade utgifter uppgå till SEK vilket överstiger fastställd toleransnivå motsvarande en felprocent om 8,4 %. Det berörda gemenskapsbidraget skulle i så fall uppgå till SEK. Ansvarig myndighet har efter revisionsmyndighetens granskningar även vidtagit finansiella korrigeringar i projekt som inte omfattats av revisionsmyndighetens urval. Enligt uppgift från ansvarig myndighet har korrigeringarna avsett offentligfinansierade bidrag till målgrupp (budgetrubrik K), partnerskap (budgetrubrik J) samt offentligfinansierade löner (budgetrubrik L). Revisionsmyndigheten har inte granskat dessa korrigeringar och kan därför inte bedöma om de är tillräckliga. 26

27 VALIDERING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING C. Validering av ansökan om utbetalning Till Europeiska kommissionen 1. Inledning Revisionsmyndigheten Ekonomistyrningsverket, har för det årliga programmet för 2008 avseende Återvändandefonden granskat resultaten av revisionen av detta program och har utfört det ytterligare arbete som den har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten. Revisionsmyndigheten har planerat och utfört detta arbete för att bedöma huruvida ansökan om slutbetalning av gemenskapsbidraget till det årliga programmet för 2008 är giltig och om de underliggande transaktioner som omfattas av utgiftsredogörelserna för detta årliga program är lagliga och korrekta. 2. Granskningens omfattning Granskningens omfattning har inte begränsats. 3. Yttrande På grundval av ovan nämnda granskning anser Revisionsmyndigheten att den slutliga utgiftsredogörelsen på ett rättvisande sätt i allt väsentligt återger de utgifter som har betalats inom ramen för det årliga programmet och att ansökan om slutbetalning av gemenskapsbidraget till detta årliga program som en följd härav är giltig, utom vad gäller följande punkter: a) Systemfel: revisionens granskning av projekt visar att ansvarig myndighets kontroller vid handläggning av stödmottagares rekvisition för kostnad för egen personal hos offentliga organ har ej varit tillräckligt grundliga för att kunna försäkra att kostnaderna är stödberättigade i enlighet med tillämpningsföreskrifterna bilaga XI. b) Systemfel: revisionens granskning av projekt visar att ansvarig myndighets kontroller vid handläggning av stödmottagares rekvisition för kostnad för köp av tjänst/vara har ej varit tillräckligt omfattande för att kunna försäkra att stödmottagarens kostnader uppfyller nationell lagstiftning avseende offentlig upphandling. c) Systemfel: bristande prövning av regelefterlevnad avseende direkta respektive indirekta kostnader. 27

28 VALIDERING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING d) Ej systemfel: indirekta kostnader som måste korrigeras ned beroende på revisionens bedömning av icke stödberättigade kostnader, icke stödberättigad lönekostnad pga felaktig redovisning samt felaktigt rekvirerade löner. Totala finansiella korrigeringar utifrån ESV:s rekommendationer: SEK Ansvarig myndighet har inför upprättande av Årlig rapport, tabell 1 Ingående ekonomisk rapport, vidtagit fullständiga korrigeringar med anledning av revisionsmyndighetens iakttagelser och revisionsmyndigheten uppskattar mot denna bakgrund att ovan nämnda reservationen därefter berör 0 % av de sammanlagda rekvirerade stödberättigade utgifterna motsvarande 0 SEK. Det berörda gemenskapsbidraget uppgår således till SEK. Kvarvarande icke granskad del av deklarerade utgifter avseende programmets åtgärder som inte omfattats av revisionens urval: Stödberättigade utgifter: SEK Gemenskapsmedel: SEK Här finns det enligt ESV:s uppfattning en risk att fel förekommer i samma omfattning som i den granskade delen av populationen (d.v.s. 22,9 %). I den mån ESV:s stickprov är representativt för populationen skulle det kvarvarande felet i deklarerade utgifter uppgå till SEK vilket överstiger fastställd toleransnivå motsvarande en felprocent om 8,4 %. Det berörda gemenskapsbidraget skulle i så fall uppgå till SEK. Ansvarig myndighet har efter revisionsmyndighetens granskningar även vidtagit finansiella korrigeringar i projekt som inte omfattats av revisionsmyndighetens urval. Enligt uppgift från ansvarig myndighet har korrigeringarna avsett offentligfinansierade bidrag till målgrupp (budgetrubrik K), partnerskap (budgetrubrik J) samt offentligfinansierade löner (budgetrubrik L). Revisionsmyndigheten har inte granskat dessa korrigeringar och kan därför inte bedöma om de är tillräckliga. 28

29 ESV gör Sverige rikare Vi har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. Vi arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna. Ekonomistyrningsverket Drottninggatan 89 Tfn Box Fax ISSN: Stockholm ISBN:

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden - Årligt program 2009 2013:14

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden - Årligt program 2009 2013:14 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska integrationsfonden - Årligt program 2009 2013:14 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Årlig kontrollrapport 2012. Europeiska socialfonden (ESF) - Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2013:16

Årlig kontrollrapport 2012. Europeiska socialfonden (ESF) - Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2013:16 Årlig kontrollrapport 2012 Europeiska socialfonden (ESF) - Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2013:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2011. Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13

Rapport Årlig kontrollrapport 2011. Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 Rapport Årlig kontrollrapport 2011 Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Botnia Atlantica CCI 2007 CB 163 PO 028 ESV 2015:4

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Botnia Atlantica CCI 2007 CB 163 PO 028 ESV 2015:4 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Botnia Atlantica CCI 2007 CB 163 PO 028 ESV 2015:4 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05/III/2008 K (2008) 795 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 05/III/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Välkommen till ESV:s seminarium

Välkommen till ESV:s seminarium Välkommen till ESV:s seminarium En framgångsrik EU-revision bidrar till att förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaten Sverige utvecklas och förbättras bidrar till att EU kommissionen i samarbete

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Datum Dnr 2010-01-27 32-2009-0520 Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kammarkollegiet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Vägledning för medlemsstaterna om integrerad hållbar utveckling i städerna (artikel 7 i Eruf-förordningen)

Vägledning för medlemsstaterna om integrerad hållbar utveckling i städerna (artikel 7 i Eruf-förordningen) EGESIF_15-0010-01 18/05/2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska struktur- och investeringsfonder Vägledning för medlemsstaterna om integrerad hållbar utveckling i städerna (artikel 7 i Eruf-förordningen)

Läs mer

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 C(2015) 2771 final ANNEX 1 BILAGA till kommissionens beslut om ändring av beslut C(2013) 1573 om godkännande av riktlinjer för avslutande av operativa program

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 18 20.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Innehållsförteckning Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden... 1 Beskrivning

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Stockholms Universitets årsredovisning 2014

Stockholms Universitets årsredovisning 2014 1 Stockholms Universitets årsredovisning 2014 Riksrevisionen har granskat Stockholms Universitets årsredovisning, daterad 2015-02-17. Syftet har varit att bedöma: årsredovisningen i allt väsentligt är

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina 1 IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat IT-generella kontroller i ekonomisystemet Agresso,

Läs mer

Vad kan en EU-revision kosta?

Vad kan en EU-revision kosta? Vad kan en EU-revision kosta? Anders Elfström, enhetschef Regelutvecklingsenheten Stödavdelningen Jordbruksverket Regelutvecklingsenheten, ca 75 personer Regelarbete Förvaltning av Multikuben Ajourhållning

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 15 18.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation 1 Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet (LM) granskat avgiftsuttag

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Kontroll över IT för efterlevnad och framgång. Johanna Wallmo Peter Tornberg

Kontroll över IT för efterlevnad och framgång. Johanna Wallmo Peter Tornberg Kontroll över IT för efterlevnad och framgång Johanna Wallmo Peter Tornberg Agenda Direktiv från EU - tidsplan EU:s 8:e direktiv: syfte och innehåll Hur kommer svenska bolag att påverkas? Utmaningar vid

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Dnr 2008/579 Intern styrning och kontroll Ekonomiadministration Avsändare Claes Falk 2008-06-03 Innehållsförteckning Ansvar för ekonomiadministration 3 Ekonomiavdelningens uppdrag 3 Prefektens uppdrag

Läs mer