Förhandsreglering Områdesbestämning i kartan med AutoCAD Map 3D 2011 och CADRA-databasen Målet med avsnittet Områdesbestämning Slutprodukten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förhandsreglering Områdesbestämning i kartan med AutoCAD Map 3D 2011 och CADRA-databasen Målet med avsnittet Områdesbestämning Slutprodukten"

Transkript

1 Förhandsreglering Områdesbestämning i kartan med AutoCAD Map 3D 2011 och CADRA-databasen Bakgrund, källa svensk Energi Nya regler för reglering av elnätstarifferna Den 16 juni 2009 beslutade riksdagen om ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att elnätstariffernas skälighet ska granskas på förhand. Detta innebär att elnätsföretagens intäkter från och med år 2012 ska godkännas på förhand av Energimarknadsinspektionen (EI). EI ska besluta om en så kallad intäktsram för en fyraårsperiod. En del av intäktsramen avser löpande kostnader som uppstår i elnätsverksamhet. Målet med avsnittet Områdesbestämning Målet är att redovisa antalet löpmeter för olika nedgrävda kabeltyper inom de olika yttyper som de är förlagda i. Detta kommer vi att göra genom önskade urval ur följande underlag: Den egna Cadra systemdatabasen respektive CADRA grafikdatabasen Tätortsgränser från SCB (Statistiska centralbyrån) Grävbarhetskarta från SGU (Sveriges geologiska undersökning) Markanvändningsområde från Lantmäteriets fastighetskarta eller terrängkarta (lager MY) Med hjälp av ovan nämnda underlag kan vi filtrera ut våra ledningar som är förlagda inom; City Tätort Yta med normal grävbarhet Yta med svår grävbarhet Vatten De exakta definitionerna av ytorna finns i dokumentet EIFS 2010:X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek; (pdf) på Energimarknadsinspektionens hemsida Slutprodukten Slutprodukten av denna handledning blir en uppsättning textfiler (s.k. CSV-filer, en för varje typ av nätobjekt). Dessa används sedan av Mirekelbolagets programvaror för beräkning av kapitalbasen.

2 2 (23) Ta ut SDF-filer från din CADRA-databas AutoCAD Map 3D 2011kan inte direkt läsa lednings- och knutpunktsdata från databasen Cadra.mdb. I det första momentat tillverkas de SDF-filer som innehåller ledningsdatan för ert ledningssystem. I SDF-filerna Cadra_Knutpunkt.sdf och Cadra_Ledning.sdf kommer grafiken såväl som attributdatan att finnas. I detta exempel tillverkas SDF-filerna med hjälp av SDF Publisher FDO vilket förutsätter att denna programvara finns installerad på arbetsstationen. SDF-filer kan även tillverkas med tex programvara från Mirakelbolaget. Moment 1, tillverkning av SDF-filer Inställningar 1. Dubbelklicka på filen C:\Tyrens\FDOConnection\Cadra_Export.vbs. Programmet startar och följande dialog visas: 2. Kontrollera att sökvägen för Cadra systemdatabas är den sökväg där er Cadra.mdb är placerad. 3. Kontrollera att sökvägen för Cadra grafikdatabas är den sökväg där er grafikdatabas är placerad. I detta fallet Rakel_Karlshamn_Sweref mdb. 4. Inställningarna % längdkorrigering avser luftledningar, Avstånd för sektionering avser avstånd till symbol för bortsektionerad ledning. Dessa inställningar är inte relevanta vid förhandsreglering, men % längskorrigering har betydelse vid kvalitetskontroll mellan Cadra och teknisk dokumentation. 5. Ställ in aktuellt koordinatsystem för ert ledningssystem genom att välja i listrutan Koordinatsystem. Korrdinatsystemen för ert ledningssystem och de beställda filerna från LMV, SGU och SCB bör vara samma. Skapa filer 6. Klicka på knappen Skapa exportfiler, och vänta till programmet kört färdigt. 7. I mappen C:\Tyrens\Forhandsreglering\ SDF3 finns nu de skapade filerna Cadra_Knutpunkt.sdf och Cadra_Ledning.sdf. Kontrollera detta!

3 3 (23) Skapa de ytor som ska användas för GIS-analysen Vissa funktioner, tex att göra GIS overlay direkt till nya lager, är ny funktionalitet f.o.m version AutoCAD Map 3D Funktionerna har ytterligare förbättrats i version Därför används AutoCAD Map 3D 2011 för att tillverka de olika ytor som föreskrivs i förhandsregleringen. Dessa ytor är: City Tätort Mark med normal grävbarhet, (kan slopas eftersom ledningar som hamnar utanför övriga ytor kommer att beräknas här) Mark med svår grävbarhet Vatten Moment 2, bakgrundskartor för GIS-analys Öppna AutoCAD Map 3D 2011 och knyt in bakgrundskartorna. 1. Starta AutoCAD Map med mallfilen map2diso.dwt. 2. Lämpligen ställer vi in vilket koordinatsystem vi kommer att använda i denna övning SWEREF Anm. Detta är frivilligt, AutoCAD Map ställer själv in koordinatsystem enligt den

4 4 (23) första fil som kopplas. 3. Ställ in systemvariabeln PICKFIRST till 0 och systemvariabeln GRIPS till 0. Detta stänger av objektsmarkeringen och gör hanteringen mycket snabbare. Glöm inte att ställa tillbaks systemvariablerna till ursprungsvärdet när du är färdig med områdesbestämningen. 4. Koppla filen med Tätortsgränser från SCB enligt nedanstående bilder. a. Välj Data/Connect to data på verktygsmenyn i Display manager. b. Välj sedan Add SHP Connection. c. Klicka på knappen SHP och välj filen C:\Tyrens\Forhandsreglering\SkapaYtor\scb_shp\ To_Karlshamn_Swe99_15_00_region.shp. Acceptera genom att klicka Open.

5 5 (23) d. Klicka på knappen Connect. e. Klicka på knappen Add to Map.

6 6 (23) 5. Kontrollera att Tätortsgränserna dyker upp som på bilden nedan. 6. Döp om kopplingen To_Karlshamn_Swe99_15_00_region till SCB Tätort genom att markera namnet i Display Manager. För kursens skull är det viktigt att använda exakt detta namn. 7. Gör om steg 3-5 även för filerna my_krlhm _shp och gravbarhetsklassning.shp. Döp om kopplingarna enligt följande: a. my_krlhm till LM Bebyggelse b. gravbarhetsklassning till SGU Grävbarhetsklassning 8. Kontrollera att du har lagren enligt bilden nedan. 9. Spara din DWG fil som C:\Tyrens\Forhandsreglering\Karlshamn.dwg

7 7 (23) Moment 3, skapa ytor för GIS-analys För att längre fram kunna filtrera kablar mot rätt yta, skall vi skapa de önskade ytorna. Ytor som skall skapas är: City (hög bebyggelse samt sluten bebyggelse på kopplingen LM Bebyggelse som överlappar med SCB Tätort) Tätort (allt på kopplingen SCB Tätort som inte är City) Svår grävbarhet (svår grävbarhet på kopplingen SGU Grävbarhet som inte tillhör kopplingen SCB Tätort) Vatten (vatten på kopplingen SGU Grävbarhet som inte tillhör kopplingen SCB Tätort) Normal grävbarhet är allt annat som blir över så denna yta behöver vi inte skapa 1. Skapa yta City a. Query to Filter Data på kopplingen LM bebyggelse. b. Ta fram de olika attributvärdena i DETALJTYP genom att klicka på Get values, välja DETALJTYP och klicka på den gröna pilen i Create Querydialogen. c. Skapa frågan genom att skriva eller välja på verktygsknapparna. (Observera att fältens namn och värden tyvärr kan variera beroende på vilket karmaterial som används från Lantmäteriverket.) d. Klicka på OK för att köra frågan. e. Endast de ytor inom LM Bebyggelse som är taggade BEBHÖG eller BEBSLUT tänds. f. Välj Map/GIS Overlay i rullgardinsmenyn g. I Source välj Layer LM Bebyggelse (Polygons), i Overlay välj Layer SCB Tätort (Polygons). I Type välj Intersect. Klicka på Next.

8 8 (23) h. I Output bläddra till C:\Tyrens\Forhandsreglering\SkapaYtor och ange filnamnet till City.sdf. Ange Layer name till City. Klicka på Finish 2. Skapa yta Tätort a. Välj Map/GIS Overlay i rullgardinsmenyn b. I Source välj Layer SCB Tätort (Polygons), i Overlay välj Layer City (Polygons). I Type välj Erase. Klicka på Next.

9 9 (23) c. I Output bläddra till C:\Tyrens\Forhandsreglering\SkapaYtor och ange filnamnet till Tätort.sdf. Ange Layer name till Tätort. Klicka på Finish 3. Skapa yta Svår grävbarhet a. Query to Filter Data på kopplingen SGU grävbarhetsklassning.

10 10 (23) b. Ta fram de olika attributvärdena i GRAVB_KL_1 genom att klicka på Get values, välja GRAVB_KL_1 och klicka på den gröna pilen i Create Querydialogen. c. Skapa frågan genom att skriva eller välja på verktygsknapparna. (Observera att fältens namn och värden kan variera beroende på materialet från SCB.) d. Klicka på OK för att köra frågan. e. Endast de ytor inom SGU Grävbarhet som är taggade Svår grävbarhet tänds. f. Välj Map/GIS Overlay i rullgardinsmenyn g. I Source välj Layer SGU gravbarhetsklassning (Polygons), i Overlay välj Layer SCB Tätort (Polygons). I Type välj Erase. Klicka på Next. h. I Output bläddra till C:\Tyrens\Forhandsreglering\SkapaYtor och ange filnamnet till Svår grävbarhet.sdf. Ange Layer name till Svår Grävbarhet. Klicka på Finish

11 11 (23) 4. Skapa yta Vatten a. Query to Filter Data på kopplingen SGU grävbarhetsklassning. b. Ta fram de olika attributvärdena i GRAVB_KL_1 genom att klicka på Get values, välja GRAVB_KL_1 och klicka på den gröna pilen i Create Querydialogen. c. Skapa frågan genom att skriva eller välja på verktygsknapparna. (Observera att fältens namn och värden kan variera beroende på materialet från SCB.) d. Klicka på OK för att köra frågan. e. Endast de ytor inom SGU Grävbarhet som är taggade Vatten tänds. f. Välj Map/GIS Overlay i rullgardinsmenyn g. I Source välj Layer SGU gravbarhetsklassning (Polygons), i Overlay välj Layer SCB Tätort (Polygons). I Type välj Erase. Klicka på Next.

12 12 (23) h. I Output bläddra till C:\Tyrens\Forhandsreglering\SkapaYtor och ange filnamnet till Vatten.sdf. Ange Layer name till Vatten. Klicka på Finish Moment 4, Lägg till kalkylerade fält Alla ytorna som skapades i Moment 3 ska ny förses med en egenskap, Yttyp, som innehåller namnet på ytan. 1. Markera kopplingen Vatten. Klicka på verktyget Table. Välj Options i botten på tabellen. Välj Create a calculation

13 13 (23) 2. Ange namnet Yttyp i Name. Skriv in värdet Vatten i skrivfältet. Klicka på OK. 3. Observera den nya egenskapen i tabellen och att alla väredefälten har fått värdet Vatten. 4. Gör om 1-3 för övriga ytor vi skapat: a. City Yttyp=City b. Tätort Yttyp=Tätort c. Svår grävbarhet Yttyp=Landsbygd svår OBS! Det är viktigt att exakt samma benämningar som ovan används. Moment 5, slå samman ytorna till ExAnte_Ytor.sdf En ny yta med tillhörande SDF-fil skapas (ExAnte_Ytor). Alla ytorna som skapades i Moment 3 läggs in på ExAnte_Ytor och tack vare den nya egenskapen Yttyp kan vi fortfarande skilja ytorna åt i GIS-analysen. 1. Skapa ett nytt Schema genom att välja Schema/Create SDF på fliken Map Explorer. Namnge SDF-filen ExAnte_Ytor.SDF i foldern C:\Tyrens\Forhandsreglering.

14 14 (23) 2. Kontrollera att SDF-filen skapas i rätt koordinatsystem 3. Ta bort det schema som skapades automatiskt. Detta kommer du att ersätta med ett fördefinierat schema speciellt för ExAnte_Ytor. Högerklicka på Schema1 och välj Delete Schema. 4. Importera det nya specialanpassade schemat. Högerklicka på Schema. Välj Import Schema och välj filen C:\Tyrens\Forhandsreglering\SkapaYtor\ExAnte_Ytor.xml. 5. Nu behövs inte längre kopplingen ExAnte_Ytor. Ta bort den genom att markera ExAnte_Ytor och klicka på verktyget Remove

15 15 (23) 6. I mallfilen ExAnte_Ytor.layer finns fördefinierade teman som motsvarar de olika ytorna. Välj Load Layer på verktyget Data i Display Manager. Välj sedan C:\Tyrens\Forhandsreglering\Exante_Ytor.layer och klicka Open. Kontrollera att det nya lagret med sina olika teman ser ut som nedan. 7. Nu ska ytorna (geometrin) samt den nya egenskapen Yttyp kopieras över från kopplingarna City, Tätort, Svår Grävbarhet och Vatten till ExAnte_Ytor med Bulk Copy. Välj Bulk Copy på verktyget Data i Display Manager a. Första källan är lagret City som väljs i listrutan Source. (Observera att det är Layer/City och ej Feature source/city). b. Målet är Exante_Ytor som väljs i listrutan Target. Markera Geometry samt Yttyp i listan för Items to copy, ändra i listan till höger så att måltabellen blir Default/Ytor.

16 16 (23) c. Klicka på knappen Copy now 8. Gör om punkt 7 med lagren Tätort, Svår grävbarhet och Vatten. 9. Kontrollera innehållet på lagret ExAnte_Ytor genom att markera det och klicka på verktyget Table. Tabellen ska innehålla 9899 poster med värden i FeatureID och Yttyp. Högerklicka på lagret ExAnte_Ytor och kör Refrech Layer 10. Spara DWG filen som Karlshamn.dwg. Denna fil har använts för att tillverka ExAnte_Ytor.sdf och detta behöver i princip endast göras om då man misstänker att några bebyggelsegränser har ändrats. Grävbarheten bör sällan förändras.

17 17 (23) Moment 6, Analysen Det är nu dags att ansluta de SDF-filer som tillverkades i Moment Öppna en ny ritning med template map2diso och spara den med namnet C:\Tyrens\Forhandsreglering\Analys.dwg. Bestäm koordinatsystem Sweref Anslut i Display Manager a. Välj Data/Load layer på verktygsmenyn i Display manager. b. Välj filen C:\Tyrens\Forhandsreglering\Exante_Ytor.layer. Acceptera genom att klicka Open. c. Upprepa steg a-b för Cadra_Knutpunkt Nätstationer.layer och Cadra_Ledning Jordkablar.layer 3. Kontrollera att ledningar och knutpunkter hamnar rätt i kartan 4. Analys av nätstationer a. Query to Filter Data på kopplingen Cadra_Knutpunkt Nätstationer. b. Ta fram de olika attributvärdena i Symbnr genom att klicka på Get values, välja Symbnr och klicka på den gröna pilen i Create Query-dialogen. c. Saknas frågan, skapa den genom att skriva in Symbnr IN ('NSTN', 'NST1', 'NST2') (Alla nät innehåller inte nätstationer av typen NST1 och NST2 men de gör inget om de ändå finns med i frågan.) d. Klicka på OK för att köra frågan. e. Endast de knutpunkter inom Cadra_Knutpunkt Nätstationer som är taggade NSTN tänds. f. Välj Map/GIS Overlay i rullgardinsmenyn g. I Source välj Layer Cadra_Knutpunkt Nätstationer (Points), i Overlay välj Layer ExAnte_Ytor (Polygons). I Type välj Identity. Klicka på Next.

18 18 (23) h. I Output bläddra till C:\Tyrens\Forhandsreglering och ange filnamnet till Exante_Nätstationer.sdf. Ange Layer name till Exante_Nätstationer. Klicka på Finish i. Kontrollera resultatet genom att markera det nya lagret Exante_Nätstationer i Display manager och klicka på verktyget Table. I detta exempel produceras 111 nätstationer med olika Yttyper.

19 19 (23) j. Exportera tabellinnehållet genom att välja Options/Select All och därefter Options/Export. Exportera till CSV-filen C:\Tyrens\Forhandsreglering\Nätstationer.csv. k. Ta bort kopplingen ExAnte_Nätstationer under Map Explorer. Släck kopplingen Cadra_Knutpunkt Nätstationer 5. Analys ledningar a. Query to Filter Data på kopplingen Cadra_Ledning Jordkabel. b. Ta fram de olika attributvärdena i Symbnr genom att klicka på Get values, välja Symbnr och klicka på den gröna pilen i Create Query-dialogen. c. Saknas frågan, skapa den genom att skriva in Symbnr IN ('HS2H', 'HS2F', 'HS2K', 'HSPH', 'HSPF', 'HSPK') AND Status = 1 d. Klicka på OK för att köra frågan. e. Endast de ledningar inom Cadra_Ledning Jordkablar som är taggade enligt ovan tänds. f. Välj Map/GIS Overlay i rullgardinsmenyn g. I Source välj Layer Cadra_Ledning Jordkablar (Lines), i Overlay välj Layer ExAnte_Ytor (Polygons). I Type välj Identity. Klicka på Next.

20 20 (23) h. I Output bläddra till C:\Tyrens\Forhandsreglering och ange filnamnet till Exante_Ledningar.sdf. Ange Layer name till Exante_ Ledningar. Klicka på Finish i. Kontrollera resultatet genom att markera det nya lagret Exante_Ledningar i Display manager och klicka på verktyget Table. I detta exempel produceras 736 ledningar med olika Yttyper. j. För att slippa göra kalkylerade fält för vissa kolumner som behövs vid importen till Rakel/Mickel, har vi gjort ett fördefinierat lager med namnet Exante_Ledningar.layer. För att vi skall kunna använda det i denna kopplingen krävs att vi kopplar loss den befintliga anslutningen till Exante_Ledningar. Det gör vi på fliken Map Explorer, markerar Exante_Ledningar och klickar på Remove. Ladda fördefinierat lager på fliken Display Manager, Data/Load Layer, välj filen C:\Tyrens\Forhandsreglering\ExAnte_Ledningar.layer.

21 21 (23) k. Exportera tabellinnehållet genom att välja Options/Select All och därefter Options/Export. Exportera till CSV-filen C:\Tyrens\Forhandsreglering\LedningarHSP.csv. När detta är gjort skall kopplingen till ExAnte_Ledningar plockas bort igen. Det gör vi på fliken Map Explorer, markerar Exante_Ledningar och klickar på Remove l. För att generera CSV-filer även för lågspänning, servis, signal och opto, gör om punkt b-k för vart och ett av ledningsslagen. Lågspänning (ledningarlsp.csv): Symbnr IN ('LSPK') AND Status = 1 (2386 st) Servis (ledningarlse.csv): Symbnr IN ('LSEK') AND Status = 1 (3873 st) Signal (ledningarcusi.csv): Symbnr IN ('CUSI') AND Status = 1 (1813 st) Signal (ledningaropto.csv): Symbnr IN ('OPSS', 'OPSA') AND Status = 1 (136 st) m. Ta bort connection ExAnte_Ledningar under Map Explorer. Släck kopplingen Cadra_Ledningar Jordkablar n. Spara Analys.dwg

22 22 (23) Moment 7, Export till Accessdatabas för verifiering och kvalitetskontroll Om så önskas kan de genererade CSV-filerna importeras till en specialanpasssas Accessdatabas där det finns möjlighet att köra fördefinierade frågor. 1. Starta C:\Tyrens\Forhandsreglering\ImportToExante.exe 2. Under fliken Nätstationer importera nätstationerna till C:\Tyrens\Forhandsreglering\Kundområde_ExAnte.mdb genom att välja databasen i listrutan Databas och C:\Tyrens\Forhandsreglering\Nätstationer.csv i Nätstation csv-fil. Det är viktigt att bocka i Töm tabellen först, annars adderas datan. Klicka på knappen Importera nätstationer. 3. Svara Yes och importen sker. 4. Under fliken Ledningar importera höspänningsledningarna till C:\Tyrens\Forhandsreglering\ Kundområde_ExAnte.mdb genom att välja databasen i listrutan Databas och

23 23 (23) C:\Tyrens\Forhandsreglering\LedningarHSP.csv i Ledning csv-fil. Det är viktigt att bocka i Töm tabellen först, annars adderas datan. 5. Svara Yes och importen sker. 6. Gör samma med resten av ledningsslagen men töm inte tabellen denna gång för ledningarna skall adderas till tabellen. 7. Öppna databasen i Access och testa frågorna

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 1: Så här bygger du en app för crowdsourcing Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 1 För att utföra uppgifterna i den här

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Handbok WMS med GeoServer PostGIS QGIS... 1 Inledning... 1 Ändra namn på shapefiler... 4 Transformera Shapefil från RT90 till Sweref99 med QGIS... 8 Exportera

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB

Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB Användarhandledning NetDoc Mobile Vitec Energy AB Innehållsförteckning Referens 1 Generellt om NetDoc Mobile... 1 Programstart... 1 Rullgardinsmenyer... 3 Generellt om Rullgardinsmenyer... 3 Arkiv...

Läs mer

Näsgård Karta. Skördekarteringsmodul. Skördekarteringsmodul. Allmänt. Kortläsare

Näsgård Karta. Skördekarteringsmodul. Skördekarteringsmodul. Allmänt. Kortläsare Allmänt Allmänt Näsgård MarkVägen AgroSat avkastningskarta kan arbeta självständigt eller samman med Näsgård MarkVägen Karta. Om du också har licens för Näsgård MarkVägen Karta, kan du bl.a. kopiera dina

Läs mer

Hogia PA-analysator manual

Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator 1 1 INSTALLATION OCH KONFIGURATION 3 2 BYGGA EGNA ANALYSER 26 3 EDITERA ANALYSMALLAR 40 4 LOGOTYPE 42 5 FORMULÄRTEXT 43 6 IMPORTERA/EXPORT AV ANALYSMALL 44

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Egen Server för Geodatatjänster

Egen Server för Geodatatjänster Egen Server för Geodatatjänster av Klas Karlsson http://geosupportsystem.wordpress.com 1(45) Innehåll I denna bok får du steg för steg-instruktioner för hur du sätter upp och installerar en server för

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Användarhandledning. FCGiS 4.1

Användarhandledning. FCGiS 4.1 Användarhandledning FCGiS 4.1 Användarhandledning för FCGis...3 Komma igång...3 Systemkrav... 3 Installation... 3 Upplåsning av kopieringsskydd... 4 Upprätta kontakt med GPS... 4 Checklista för konfigurering

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

EndNote X5 en kortfattad introduktion

EndNote X5 en kortfattad introduktion EndNote X5 en kortfattad introduktion EndNote... 3 Om EndNote... 3 Skapa ett bibliotek... 3... 3 Inställningar Journals Term List... 3 Lägga till referenser... 4 Lägga till referenser manuellt... 4 Importera

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer