Förhandsreglering Områdesbestämning i kartan med AutoCAD Map 3D 2011 och CADRA-databasen Målet med avsnittet Områdesbestämning Slutprodukten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förhandsreglering Områdesbestämning i kartan med AutoCAD Map 3D 2011 och CADRA-databasen Målet med avsnittet Områdesbestämning Slutprodukten"

Transkript

1 Förhandsreglering Områdesbestämning i kartan med AutoCAD Map 3D 2011 och CADRA-databasen Bakgrund, källa svensk Energi Nya regler för reglering av elnätstarifferna Den 16 juni 2009 beslutade riksdagen om ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att elnätstariffernas skälighet ska granskas på förhand. Detta innebär att elnätsföretagens intäkter från och med år 2012 ska godkännas på förhand av Energimarknadsinspektionen (EI). EI ska besluta om en så kallad intäktsram för en fyraårsperiod. En del av intäktsramen avser löpande kostnader som uppstår i elnätsverksamhet. Målet med avsnittet Områdesbestämning Målet är att redovisa antalet löpmeter för olika nedgrävda kabeltyper inom de olika yttyper som de är förlagda i. Detta kommer vi att göra genom önskade urval ur följande underlag: Den egna Cadra systemdatabasen respektive CADRA grafikdatabasen Tätortsgränser från SCB (Statistiska centralbyrån) Grävbarhetskarta från SGU (Sveriges geologiska undersökning) Markanvändningsområde från Lantmäteriets fastighetskarta eller terrängkarta (lager MY) Med hjälp av ovan nämnda underlag kan vi filtrera ut våra ledningar som är förlagda inom; City Tätort Yta med normal grävbarhet Yta med svår grävbarhet Vatten De exakta definitionerna av ytorna finns i dokumentet EIFS 2010:X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek; (pdf) på Energimarknadsinspektionens hemsida Slutprodukten Slutprodukten av denna handledning blir en uppsättning textfiler (s.k. CSV-filer, en för varje typ av nätobjekt). Dessa används sedan av Mirekelbolagets programvaror för beräkning av kapitalbasen.

2 2 (23) Ta ut SDF-filer från din CADRA-databas AutoCAD Map 3D 2011kan inte direkt läsa lednings- och knutpunktsdata från databasen Cadra.mdb. I det första momentat tillverkas de SDF-filer som innehåller ledningsdatan för ert ledningssystem. I SDF-filerna Cadra_Knutpunkt.sdf och Cadra_Ledning.sdf kommer grafiken såväl som attributdatan att finnas. I detta exempel tillverkas SDF-filerna med hjälp av SDF Publisher FDO vilket förutsätter att denna programvara finns installerad på arbetsstationen. SDF-filer kan även tillverkas med tex programvara från Mirakelbolaget. Moment 1, tillverkning av SDF-filer Inställningar 1. Dubbelklicka på filen C:\Tyrens\FDOConnection\Cadra_Export.vbs. Programmet startar och följande dialog visas: 2. Kontrollera att sökvägen för Cadra systemdatabas är den sökväg där er Cadra.mdb är placerad. 3. Kontrollera att sökvägen för Cadra grafikdatabas är den sökväg där er grafikdatabas är placerad. I detta fallet Rakel_Karlshamn_Sweref mdb. 4. Inställningarna % längdkorrigering avser luftledningar, Avstånd för sektionering avser avstånd till symbol för bortsektionerad ledning. Dessa inställningar är inte relevanta vid förhandsreglering, men % längskorrigering har betydelse vid kvalitetskontroll mellan Cadra och teknisk dokumentation. 5. Ställ in aktuellt koordinatsystem för ert ledningssystem genom att välja i listrutan Koordinatsystem. Korrdinatsystemen för ert ledningssystem och de beställda filerna från LMV, SGU och SCB bör vara samma. Skapa filer 6. Klicka på knappen Skapa exportfiler, och vänta till programmet kört färdigt. 7. I mappen C:\Tyrens\Forhandsreglering\ SDF3 finns nu de skapade filerna Cadra_Knutpunkt.sdf och Cadra_Ledning.sdf. Kontrollera detta!

3 3 (23) Skapa de ytor som ska användas för GIS-analysen Vissa funktioner, tex att göra GIS overlay direkt till nya lager, är ny funktionalitet f.o.m version AutoCAD Map 3D Funktionerna har ytterligare förbättrats i version Därför används AutoCAD Map 3D 2011 för att tillverka de olika ytor som föreskrivs i förhandsregleringen. Dessa ytor är: City Tätort Mark med normal grävbarhet, (kan slopas eftersom ledningar som hamnar utanför övriga ytor kommer att beräknas här) Mark med svår grävbarhet Vatten Moment 2, bakgrundskartor för GIS-analys Öppna AutoCAD Map 3D 2011 och knyt in bakgrundskartorna. 1. Starta AutoCAD Map med mallfilen map2diso.dwt. 2. Lämpligen ställer vi in vilket koordinatsystem vi kommer att använda i denna övning SWEREF Anm. Detta är frivilligt, AutoCAD Map ställer själv in koordinatsystem enligt den

4 4 (23) första fil som kopplas. 3. Ställ in systemvariabeln PICKFIRST till 0 och systemvariabeln GRIPS till 0. Detta stänger av objektsmarkeringen och gör hanteringen mycket snabbare. Glöm inte att ställa tillbaks systemvariablerna till ursprungsvärdet när du är färdig med områdesbestämningen. 4. Koppla filen med Tätortsgränser från SCB enligt nedanstående bilder. a. Välj Data/Connect to data på verktygsmenyn i Display manager. b. Välj sedan Add SHP Connection. c. Klicka på knappen SHP och välj filen C:\Tyrens\Forhandsreglering\SkapaYtor\scb_shp\ To_Karlshamn_Swe99_15_00_region.shp. Acceptera genom att klicka Open.

5 5 (23) d. Klicka på knappen Connect. e. Klicka på knappen Add to Map.

6 6 (23) 5. Kontrollera att Tätortsgränserna dyker upp som på bilden nedan. 6. Döp om kopplingen To_Karlshamn_Swe99_15_00_region till SCB Tätort genom att markera namnet i Display Manager. För kursens skull är det viktigt att använda exakt detta namn. 7. Gör om steg 3-5 även för filerna my_krlhm _shp och gravbarhetsklassning.shp. Döp om kopplingarna enligt följande: a. my_krlhm till LM Bebyggelse b. gravbarhetsklassning till SGU Grävbarhetsklassning 8. Kontrollera att du har lagren enligt bilden nedan. 9. Spara din DWG fil som C:\Tyrens\Forhandsreglering\Karlshamn.dwg

7 7 (23) Moment 3, skapa ytor för GIS-analys För att längre fram kunna filtrera kablar mot rätt yta, skall vi skapa de önskade ytorna. Ytor som skall skapas är: City (hög bebyggelse samt sluten bebyggelse på kopplingen LM Bebyggelse som överlappar med SCB Tätort) Tätort (allt på kopplingen SCB Tätort som inte är City) Svår grävbarhet (svår grävbarhet på kopplingen SGU Grävbarhet som inte tillhör kopplingen SCB Tätort) Vatten (vatten på kopplingen SGU Grävbarhet som inte tillhör kopplingen SCB Tätort) Normal grävbarhet är allt annat som blir över så denna yta behöver vi inte skapa 1. Skapa yta City a. Query to Filter Data på kopplingen LM bebyggelse. b. Ta fram de olika attributvärdena i DETALJTYP genom att klicka på Get values, välja DETALJTYP och klicka på den gröna pilen i Create Querydialogen. c. Skapa frågan genom att skriva eller välja på verktygsknapparna. (Observera att fältens namn och värden tyvärr kan variera beroende på vilket karmaterial som används från Lantmäteriverket.) d. Klicka på OK för att köra frågan. e. Endast de ytor inom LM Bebyggelse som är taggade BEBHÖG eller BEBSLUT tänds. f. Välj Map/GIS Overlay i rullgardinsmenyn g. I Source välj Layer LM Bebyggelse (Polygons), i Overlay välj Layer SCB Tätort (Polygons). I Type välj Intersect. Klicka på Next.

8 8 (23) h. I Output bläddra till C:\Tyrens\Forhandsreglering\SkapaYtor och ange filnamnet till City.sdf. Ange Layer name till City. Klicka på Finish 2. Skapa yta Tätort a. Välj Map/GIS Overlay i rullgardinsmenyn b. I Source välj Layer SCB Tätort (Polygons), i Overlay välj Layer City (Polygons). I Type välj Erase. Klicka på Next.

9 9 (23) c. I Output bläddra till C:\Tyrens\Forhandsreglering\SkapaYtor och ange filnamnet till Tätort.sdf. Ange Layer name till Tätort. Klicka på Finish 3. Skapa yta Svår grävbarhet a. Query to Filter Data på kopplingen SGU grävbarhetsklassning.

10 10 (23) b. Ta fram de olika attributvärdena i GRAVB_KL_1 genom att klicka på Get values, välja GRAVB_KL_1 och klicka på den gröna pilen i Create Querydialogen. c. Skapa frågan genom att skriva eller välja på verktygsknapparna. (Observera att fältens namn och värden kan variera beroende på materialet från SCB.) d. Klicka på OK för att köra frågan. e. Endast de ytor inom SGU Grävbarhet som är taggade Svår grävbarhet tänds. f. Välj Map/GIS Overlay i rullgardinsmenyn g. I Source välj Layer SGU gravbarhetsklassning (Polygons), i Overlay välj Layer SCB Tätort (Polygons). I Type välj Erase. Klicka på Next. h. I Output bläddra till C:\Tyrens\Forhandsreglering\SkapaYtor och ange filnamnet till Svår grävbarhet.sdf. Ange Layer name till Svår Grävbarhet. Klicka på Finish

11 11 (23) 4. Skapa yta Vatten a. Query to Filter Data på kopplingen SGU grävbarhetsklassning. b. Ta fram de olika attributvärdena i GRAVB_KL_1 genom att klicka på Get values, välja GRAVB_KL_1 och klicka på den gröna pilen i Create Querydialogen. c. Skapa frågan genom att skriva eller välja på verktygsknapparna. (Observera att fältens namn och värden kan variera beroende på materialet från SCB.) d. Klicka på OK för att köra frågan. e. Endast de ytor inom SGU Grävbarhet som är taggade Vatten tänds. f. Välj Map/GIS Overlay i rullgardinsmenyn g. I Source välj Layer SGU gravbarhetsklassning (Polygons), i Overlay välj Layer SCB Tätort (Polygons). I Type välj Erase. Klicka på Next.

12 12 (23) h. I Output bläddra till C:\Tyrens\Forhandsreglering\SkapaYtor och ange filnamnet till Vatten.sdf. Ange Layer name till Vatten. Klicka på Finish Moment 4, Lägg till kalkylerade fält Alla ytorna som skapades i Moment 3 ska ny förses med en egenskap, Yttyp, som innehåller namnet på ytan. 1. Markera kopplingen Vatten. Klicka på verktyget Table. Välj Options i botten på tabellen. Välj Create a calculation

13 13 (23) 2. Ange namnet Yttyp i Name. Skriv in värdet Vatten i skrivfältet. Klicka på OK. 3. Observera den nya egenskapen i tabellen och att alla väredefälten har fått värdet Vatten. 4. Gör om 1-3 för övriga ytor vi skapat: a. City Yttyp=City b. Tätort Yttyp=Tätort c. Svår grävbarhet Yttyp=Landsbygd svår OBS! Det är viktigt att exakt samma benämningar som ovan används. Moment 5, slå samman ytorna till ExAnte_Ytor.sdf En ny yta med tillhörande SDF-fil skapas (ExAnte_Ytor). Alla ytorna som skapades i Moment 3 läggs in på ExAnte_Ytor och tack vare den nya egenskapen Yttyp kan vi fortfarande skilja ytorna åt i GIS-analysen. 1. Skapa ett nytt Schema genom att välja Schema/Create SDF på fliken Map Explorer. Namnge SDF-filen ExAnte_Ytor.SDF i foldern C:\Tyrens\Forhandsreglering.

14 14 (23) 2. Kontrollera att SDF-filen skapas i rätt koordinatsystem 3. Ta bort det schema som skapades automatiskt. Detta kommer du att ersätta med ett fördefinierat schema speciellt för ExAnte_Ytor. Högerklicka på Schema1 och välj Delete Schema. 4. Importera det nya specialanpassade schemat. Högerklicka på Schema. Välj Import Schema och välj filen C:\Tyrens\Forhandsreglering\SkapaYtor\ExAnte_Ytor.xml. 5. Nu behövs inte längre kopplingen ExAnte_Ytor. Ta bort den genom att markera ExAnte_Ytor och klicka på verktyget Remove

15 15 (23) 6. I mallfilen ExAnte_Ytor.layer finns fördefinierade teman som motsvarar de olika ytorna. Välj Load Layer på verktyget Data i Display Manager. Välj sedan C:\Tyrens\Forhandsreglering\Exante_Ytor.layer och klicka Open. Kontrollera att det nya lagret med sina olika teman ser ut som nedan. 7. Nu ska ytorna (geometrin) samt den nya egenskapen Yttyp kopieras över från kopplingarna City, Tätort, Svår Grävbarhet och Vatten till ExAnte_Ytor med Bulk Copy. Välj Bulk Copy på verktyget Data i Display Manager a. Första källan är lagret City som väljs i listrutan Source. (Observera att det är Layer/City och ej Feature source/city). b. Målet är Exante_Ytor som väljs i listrutan Target. Markera Geometry samt Yttyp i listan för Items to copy, ändra i listan till höger så att måltabellen blir Default/Ytor.

16 16 (23) c. Klicka på knappen Copy now 8. Gör om punkt 7 med lagren Tätort, Svår grävbarhet och Vatten. 9. Kontrollera innehållet på lagret ExAnte_Ytor genom att markera det och klicka på verktyget Table. Tabellen ska innehålla 9899 poster med värden i FeatureID och Yttyp. Högerklicka på lagret ExAnte_Ytor och kör Refrech Layer 10. Spara DWG filen som Karlshamn.dwg. Denna fil har använts för att tillverka ExAnte_Ytor.sdf och detta behöver i princip endast göras om då man misstänker att några bebyggelsegränser har ändrats. Grävbarheten bör sällan förändras.

17 17 (23) Moment 6, Analysen Det är nu dags att ansluta de SDF-filer som tillverkades i Moment Öppna en ny ritning med template map2diso och spara den med namnet C:\Tyrens\Forhandsreglering\Analys.dwg. Bestäm koordinatsystem Sweref Anslut i Display Manager a. Välj Data/Load layer på verktygsmenyn i Display manager. b. Välj filen C:\Tyrens\Forhandsreglering\Exante_Ytor.layer. Acceptera genom att klicka Open. c. Upprepa steg a-b för Cadra_Knutpunkt Nätstationer.layer och Cadra_Ledning Jordkablar.layer 3. Kontrollera att ledningar och knutpunkter hamnar rätt i kartan 4. Analys av nätstationer a. Query to Filter Data på kopplingen Cadra_Knutpunkt Nätstationer. b. Ta fram de olika attributvärdena i Symbnr genom att klicka på Get values, välja Symbnr och klicka på den gröna pilen i Create Query-dialogen. c. Saknas frågan, skapa den genom att skriva in Symbnr IN ('NSTN', 'NST1', 'NST2') (Alla nät innehåller inte nätstationer av typen NST1 och NST2 men de gör inget om de ändå finns med i frågan.) d. Klicka på OK för att köra frågan. e. Endast de knutpunkter inom Cadra_Knutpunkt Nätstationer som är taggade NSTN tänds. f. Välj Map/GIS Overlay i rullgardinsmenyn g. I Source välj Layer Cadra_Knutpunkt Nätstationer (Points), i Overlay välj Layer ExAnte_Ytor (Polygons). I Type välj Identity. Klicka på Next.

18 18 (23) h. I Output bläddra till C:\Tyrens\Forhandsreglering och ange filnamnet till Exante_Nätstationer.sdf. Ange Layer name till Exante_Nätstationer. Klicka på Finish i. Kontrollera resultatet genom att markera det nya lagret Exante_Nätstationer i Display manager och klicka på verktyget Table. I detta exempel produceras 111 nätstationer med olika Yttyper.

19 19 (23) j. Exportera tabellinnehållet genom att välja Options/Select All och därefter Options/Export. Exportera till CSV-filen C:\Tyrens\Forhandsreglering\Nätstationer.csv. k. Ta bort kopplingen ExAnte_Nätstationer under Map Explorer. Släck kopplingen Cadra_Knutpunkt Nätstationer 5. Analys ledningar a. Query to Filter Data på kopplingen Cadra_Ledning Jordkabel. b. Ta fram de olika attributvärdena i Symbnr genom att klicka på Get values, välja Symbnr och klicka på den gröna pilen i Create Query-dialogen. c. Saknas frågan, skapa den genom att skriva in Symbnr IN ('HS2H', 'HS2F', 'HS2K', 'HSPH', 'HSPF', 'HSPK') AND Status = 1 d. Klicka på OK för att köra frågan. e. Endast de ledningar inom Cadra_Ledning Jordkablar som är taggade enligt ovan tänds. f. Välj Map/GIS Overlay i rullgardinsmenyn g. I Source välj Layer Cadra_Ledning Jordkablar (Lines), i Overlay välj Layer ExAnte_Ytor (Polygons). I Type välj Identity. Klicka på Next.

20 20 (23) h. I Output bläddra till C:\Tyrens\Forhandsreglering och ange filnamnet till Exante_Ledningar.sdf. Ange Layer name till Exante_ Ledningar. Klicka på Finish i. Kontrollera resultatet genom att markera det nya lagret Exante_Ledningar i Display manager och klicka på verktyget Table. I detta exempel produceras 736 ledningar med olika Yttyper. j. För att slippa göra kalkylerade fält för vissa kolumner som behövs vid importen till Rakel/Mickel, har vi gjort ett fördefinierat lager med namnet Exante_Ledningar.layer. För att vi skall kunna använda det i denna kopplingen krävs att vi kopplar loss den befintliga anslutningen till Exante_Ledningar. Det gör vi på fliken Map Explorer, markerar Exante_Ledningar och klickar på Remove. Ladda fördefinierat lager på fliken Display Manager, Data/Load Layer, välj filen C:\Tyrens\Forhandsreglering\ExAnte_Ledningar.layer.

21 21 (23) k. Exportera tabellinnehållet genom att välja Options/Select All och därefter Options/Export. Exportera till CSV-filen C:\Tyrens\Forhandsreglering\LedningarHSP.csv. När detta är gjort skall kopplingen till ExAnte_Ledningar plockas bort igen. Det gör vi på fliken Map Explorer, markerar Exante_Ledningar och klickar på Remove l. För att generera CSV-filer även för lågspänning, servis, signal och opto, gör om punkt b-k för vart och ett av ledningsslagen. Lågspänning (ledningarlsp.csv): Symbnr IN ('LSPK') AND Status = 1 (2386 st) Servis (ledningarlse.csv): Symbnr IN ('LSEK') AND Status = 1 (3873 st) Signal (ledningarcusi.csv): Symbnr IN ('CUSI') AND Status = 1 (1813 st) Signal (ledningaropto.csv): Symbnr IN ('OPSS', 'OPSA') AND Status = 1 (136 st) m. Ta bort connection ExAnte_Ledningar under Map Explorer. Släck kopplingen Cadra_Ledningar Jordkablar n. Spara Analys.dwg

22 22 (23) Moment 7, Export till Accessdatabas för verifiering och kvalitetskontroll Om så önskas kan de genererade CSV-filerna importeras till en specialanpasssas Accessdatabas där det finns möjlighet att köra fördefinierade frågor. 1. Starta C:\Tyrens\Forhandsreglering\ImportToExante.exe 2. Under fliken Nätstationer importera nätstationerna till C:\Tyrens\Forhandsreglering\Kundområde_ExAnte.mdb genom att välja databasen i listrutan Databas och C:\Tyrens\Forhandsreglering\Nätstationer.csv i Nätstation csv-fil. Det är viktigt att bocka i Töm tabellen först, annars adderas datan. Klicka på knappen Importera nätstationer. 3. Svara Yes och importen sker. 4. Under fliken Ledningar importera höspänningsledningarna till C:\Tyrens\Forhandsreglering\ Kundområde_ExAnte.mdb genom att välja databasen i listrutan Databas och

23 23 (23) C:\Tyrens\Forhandsreglering\LedningarHSP.csv i Ledning csv-fil. Det är viktigt att bocka i Töm tabellen först, annars adderas datan. 5. Svara Yes och importen sker. 6. Gör samma med resten av ledningsslagen men töm inte tabellen denna gång för ledningarna skall adderas till tabellen. 7. Öppna databasen i Access och testa frågorna

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 1: Så här bygger du en app för crowdsourcing Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 1 För att utföra uppgifterna i den här

Läs mer

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP 1. STARTA PROJEKT 3. SKAPA CETRALFIL Starta nytt projekt genom NEW > Tryck på BROWSE > Leta reda på Mallfil LTH i den gemensamma Projektmappen under mappen MALLFIL > Klicka

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

Geospatial Solutions Sweden AB Författare e-post Datum Version Sid Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6)

Geospatial Solutions Sweden AB Författare e-post Datum Version Sid Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6) Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6) Allmänt Geospatial Solutions Sweden AB svar till Topobase användarförenings dokument Specifikation över funktioner som bör ingå i Topobase200x ver080213

Läs mer

EndNote X7 grundkurs

EndNote X7 grundkurs EndNote X7 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Mikael Blad: 517 73971 mikael.blad@karolinska.se Simon Ekström: 517 73969 simon.ekstrom@karolinska.se

Läs mer

EndNote X6 grundkurs

EndNote X6 grundkurs EndNote X6 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Natalia Berg: 585 89313 natalia.berg@karolinska.se Mikael Blad: 585 89313/517

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorp SIS Installerat program innehåller dessa moduler: Map Browser Map Reader Map Viewer Map Manager (ingår i Aveny Karta Manager) Map Editor (ingår i Aveny Karta Editor) Map Modeller

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Automatiska Property Set Definitioner I AutoCAD MEP 2014 kan du nu applicera Property sets automatiskt till objekt genom att kryssa i en kryssruta i Optionsdialogen.Dessa kan

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Manual för Skapa gästkonton för konferens

Manual för Skapa gästkonton för konferens 1(8) Manual för Dokument beskriver hur man som Gästkontoutlämnare använder verktyget för att skapa många gästkonton på en gång genom att importera en.csv-fil som är skapad med Excel. Obs! Verktyget är

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 EndNote online T5 hösten 2014 Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 Idag går vi igenom: Skapa konto i EndNote online Hämta in referenser från PubMed och Cinahl Använda referenserna i Word

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Användarmanual CADIUM 2012

Användarmanual CADIUM 2012 ANVÄNDARMANUAL Användarmanual CADIUM 2012 CADIUM 2012 är programmet för dig som på ett smidigt sätt vill automatisera din skriptning eller göra ändringar i dina ritningsstämplar. Du behöver inte ens ha

Läs mer

Version X6 Fler tips

Version X6 Fler tips Version X6 Fler tips Jobba i ditt EndNote-bibliotek Hantera PDF:er För att använda dig av den automatiska Find fulltext-funktionen, markera den eller de referenser du vill söka fulltext för och välj References

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2015-06-01 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning För Mac Word och PowerPoint... 1 Var hittar

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK 2 Onepix1 1_IFU_MDX Installer 1 0_SE_003 Viktig information... 3 Systemkrav... 3 Om Onepix MDX Installer... 3 Installation av MDX-3 sensordrivrutin... 3 Installation

Läs mer

Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDA623)

Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDA623) LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Programmering i C++ Institutionen för datavetenskap HT 2013 Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDA623) Under den inledande datorlaborationen får du träna på de grundläggande

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Handledning till Excelfil Prognosverktyg_v_1_1.xlsx

Handledning till Excelfil Prognosverktyg_v_1_1.xlsx HANDLEDNING 1 (10) Datum Handledning till Excelfil Prognosverktyg_v_1_1.xlsx Inledning Viktigt att veta Energimarknadsinspektionen (EI) har tagit fram ett stöd i form av en Excelfil (Prognosverktyg_v_1_1.xlsx)

Läs mer

X Y år provnr Därefter fritt 4 första kolumnerna villkorade 1369500.58 6184988.86 2011 1

X Y år provnr Därefter fritt 4 första kolumnerna villkorade 1369500.58 6184988.86 2011 1 Skapa tilldelnings fil utifrån analyskarta Förutsättningar Detta ger dig möjlighet att skapa en tilldelningsfil, där värde från en analystyp ligger till grund för beräkningen. Du anger själv vilka givor

Läs mer

Hogia PA-analysator manual

Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator 1 1 INSTALLATION OCH KONFIGURATION 3 2 BYGGA EGNA ANALYSER 26 3 EDITERA ANALYSMALLAR 40 4 LOGOTYPE 42 5 FORMULÄRTEXT 43 6 IMPORTERA/EXPORT AV ANALYSMALL 44

Läs mer

Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator

Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator Innan nedanstående påbörjas bör du kontrollera att du har följande: - Kompatibel Garmin-GPS. - Windowsdator med tillgång till Internet - Minimum 500

Läs mer

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05 1(15) Bilaga 1 2(15) Neuronnätslaboration Räknare Denna laboration riktar sig till gymnasieelever som går en teknisk utbildning och som helst har läst digitalteknik samt någon form av styrteknik eller

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Tips & tricks för redigering

Tips & tricks för redigering Tips & tricks för redigering Det har kommit flera nyheter och förbättringar i redigeringsmiljön och användargränssnittet för version 10.0. Den första stora skillnaden som märks är att redigeringsverktygsfältet

Läs mer

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering 2015-06-22 Manual för kartan Fysisk planering 1 KOMMUNENS KARTOR PÅ NÄTET... 3 2 STARTA... 3 3 KARTAN... 4 4 LAGER... 5 5 FLYGFOTO... 5 6 VISA OMRÅDE... 5 7 SÖK ADRESS... 6 8 SÖK DETALJPLAN... 7 9 INFORMATION...

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Cup- och Matchplaneringssystem för PC Efkon AB 2008-2014 Innehållsförteckning: 1 INLEDNING... 1 2 FÖRBEREDELSE OCH PLANERING AV NÄTVERKET...

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jämförelse mellan terrängmodeller i NovaPoint 18 och Civil 3D 2014. Emma Åman 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Jämförelse mellan terrängmodeller i NovaPoint 18 och Civil 3D 2014. Emma Åman 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Emma Åman 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Emma Åman Förord Först och främst vill jag tacka att möjligheten

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.1 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD LT 2008

NYHETER I AUTOCAD LT 2008 NYHETER I AUTOCAD LT 2008 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD LT 2008, jämfört med AutoCAD LT 2007. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. NYTT FÖRDEFINIERAT

Läs mer

Mina omvärldsfaktorer

Mina omvärldsfaktorer Juni 2012 Manual Mina omvärldsfaktorer Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DATABASTJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV DATABASTJÄNST...3 2 KONFIGURERING MYSQL...6

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

EndNote X5 en kortfattad introduktion

EndNote X5 en kortfattad introduktion EndNote X5 en kortfattad introduktion EndNote... 3 Om EndNote... 3 Skapa ett bibliotek... 3... 3 Inställningar Journals Term List... 3 Lägga till referenser... 4 Lägga till referenser manuellt... 4 Importera

Läs mer

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta HIR-Växt och Näsgård Karta Allmänt Denna instruktion visar hur du kan presentera uppgifter från HIRVäxt på en karta i Näsgård Karta Advicer. Mer ingående instruktioner om t.ex. import av kartor, kart redigering,

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen Översikt av kapitlet Ge databasen ett lösenord Förhindra ändringar av koden i databasen 10 Säkraochdelaut information I detta kapitel kommer du att få lära dig att: Tilldela ett lösenord till en databas.

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

Att lägga in BIP i MagiCAD för AutoCAD

Att lägga in BIP i MagiCAD för AutoCAD Att lägga in BIP i MagiCAD för AutoCAD I MagiCAD på AutoCAD finns många parametrar definierade i programmet. Namnet på dessa parametrar har bestämts av programtillverkaren och går inte att ändra i programmet.

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (7) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2011-07-08 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Wordmallar?... 2 Är du

Läs mer

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem EasySurveyor Webbenkätsystem Snabbguide För att komma igång snabbt och effektivt med EasySurveyor följer nu en guide med 6 enkla steg. Om man följer dessa kan man snabbt börja designa egna enkäter och

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Gemini Basfunktioner

Gemini Basfunktioner Gemini Basfunktioner Applikationslager Hjälpgeometri IFC-import IFC-export DWG-import DWG-export Filtyper Mallar Maskinstyrning Mätdata-import Mätdata-export Panorera Presentation Projekthantering Projektstart

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Rapportera till SCB Grundskola

Rapportera till SCB Grundskola Rapportera till SCB Grundskola Publicerad 2011-07-01 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Rapportera till SCB Grundskola 1 Hantera SCB i Adela 3 Kontrollera

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer