Sammanställning av enkätsvar, de enskilda svaren och en sammanfattning per fråga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enkätsvar, de enskilda svaren och en sammanfattning per fråga"

Transkript

1 Svensk geoprocess/wms-stompunkt Enkät Peter Andersson Sammanställning av enkätsvar, de enskilda svaren och en sammanfattning per fråga Enkät , inom Kravförstudie WMS-stompunkt Målgrupp: Referensgruppen med deltagare från kommuner och Trafikverket Fråga 1-9 Nuläget, hur din kommun idag hanterar stompunktsinformationen Egen kommentar Kommun Fråga-1 Hur är stompunktsinformationen i plan och höjd lagrad hos er idag, digitalt/analogt? - Punktskisser - Koordinaterna Digitalt Trafikverket Koordinater digitalt, punktskisser består av inskannade pappersritningar. Nacka A: Finns både analoga och digitala skisser beroende på vad det är för punkter B: Digitalt och analogt. Sandviken Punktskisserna finns i form av pdf-filer. Koordinaterna lagras i kartdatabasen, och hämtas därifrån vid varje tillfälle. Helsingborg Punktskisser: analogt lagrat i arkiv Koordinater: lagrade i databaser, analoga utskrifter/listor finns arkiverade i pärmar. Skellefteå Punktskisser som pdf:er samt Koordinaterna i Access databas (Punktskisser finns inte för alla punkter utan redovisas på primärkartan) Byts troligtvis från Access till ArcSde Malmö Både punktinformationen och koordinater finns analogt och digitalt Jönköping

2 Alla planpunkter är lagrade i kartdatabasen. De flesta höjdfixarna är inmätta och ligger också i kartdatabasen. De gamla punktskisserna finns kvar med används så gott som aldrig. Koordinaterna finns i stort sett bara digitalt efter övergången till SWEREF99. Upplands Väsby Analoga pktskisser, dock ej komplett. I kartdatabasen. Koordinater finns på alla. Arboga Punktskisserna analogt, koordinaterna digitalt Avesta Analogt, Punktskisser + digitalt i databas Enköping De är lagrade digitalt Eskilstuna Digitalt Hallstahammar Skisser i pdf format Koordinater digitalt Punktskisser finns analogt Koordinater finns digitalt Sala Bollnäs Digitalt, punkter länkade till skannade skisser med lägesbeskrivningar. Gävle Både och. Ljusdal Stompunkterna finns lagrade digitalt Vi har analoga punktskisser Hudiksvall

3 Sammanfattning Fråga-2 Punktskisser: väldigt blandat; analogt, inskannat analogt samt digitalt. Koordinater: mestadels digitalt i någon databas På vilket sätt tillhandahålls stompunktsuppgifter till externa användare idag? För de som har uppdrag till oss kan man få behörighet att läsa och hämta själv, för övriga sker leverans efter beställning. Kan bli svårt att få in punktbeskrivningar i tjänsten. I tjänsten kan det istället hänvisas till kontaktperson på kommunen. Viktigt att det finns koordinater på höjdfixarna för att det ska vara möjligt att visa dem på en karta. Vid byte till RH 2000 tar kommunen fram koordinater på sina höjdfixar om de inte hade det sen tidigare. Trafikverket Gratis via en öppen webbkarta. Nacka Efter förfrågan från kunder levererar vi koordinater via mail eller annat lämpligt sätt Sandviken Beställning via den digitala karttjänsten eller , i enstaka fall per telefon Leverans i regel via mail. Koordinatlistor och nätkartor skrivs ut från databaserna. Punktbeskrivningar måste kopieras ur arkiv. Vi brukar maila datat direkt till kunden. Genom beställning via telefon eller mail samt hemsida med karta beställningsformulär. Andra Förvaltningar genom inloggning Enstaka punkter hämtas eller mejlas till beställare samt att sju större mätföretag har egen inloggning i kommunens stomnätswebbtjänst Kartagostom De ringer in eller mailar. Vi gör en bedömning av vilka punkter som är lämpliga att använda. Dessa skickas oftast per mail i en textfil innehållande punktnummer, koordinater, markering och info om referenssystem. Inte sällan kompletteras med en översiktlig pdf med punkterna synliga i primärkartan. Helsingborg Skellefteå Malmö Jönköping Upplands Väsby

4 Som pxy-filer ev pktskisserna också. Arboga Lämnas ut digitalt (som ex. dwg plus inscannad pdf) vid behov. Avesta Punktskisser + pdf-fil ur db Enköping Digital leverans i form av pdf-, dwg- eller shp-filer Eskilstuna Digitalt Hallstahammar Koordinater i xyz-fil och skisser som pdf Sala Vi skickar koordinatfil och PDF av nätkarta eller PDF av punktskiss. Bollnäs Ett kartblad av aktuellt område (pdf) innehållande minst tre punkter med koordinatförteckningar. Gävle Koordinatlista och punktskiss vanligtvis. Ljusdal Kopior av punktskisser och koordinatlista Hudiksvall Sammanfattning Fråga-3 De flesta levererar via tex mail vid beställning. Några enstaka har någon sorts webtjänst. Tar kommunen betalt för stompunktsuppgifter, om ja hur tar man betalt och med vilken taxa? Nej, inte systematiskt. Trafikverket Nej. Nacka Det är mer administration att ta betalt för uppgiften än vad vi får in. Det finns dock en taxa för ändamålet. Sandviken Ja, 235 kr för tre punkter (minimum som lämnas ut), samt 141 kr per punkt utöver detta. Helsingborg

5 Nej, all information är utan kostnad, förutom koordinaterna på väggpunkterna. Användandet av dessa punkter innebär att man måste ha speciella konsoler som vi normalt sett inte lånar ut. Ska väggpunkterna användas för att t.ex. etablera ett byggplatsnät betraktar vi det som en tjänst som vi debiterar för. Skellefteå Ja! 267kr i framtagnings kostnad sen 320kr per punkt Mängd rabatt kan förekomma. Ja vid utlämnade av punkter enligt fastställd Plan och bygglovstaxa och årlig avgift för webbtjänsten Kartagostom Malmö Jönköping Ja. Byggnadsnämndens beslutade taxa med vanligt faktureringsarbete. Vi på Kart- och gis gör ett fakturaunderlag som sedan går till ekonomiavdelningen. Ja, om det är många de vill ha enl taxa (skl:s). Om det är få får dem de gratis för det är dyrare att administrera fakturan Upplands Väsby Arboga Nej Avesta Ja, 360:- för första punkten, sedan 200:- / st. Kart och mättaxan. Enköping Ja, vi tar betalt av externa kunder. Första punkten 420kr och resterande punkter 84 st+moms Eskilstuna Ja Hallstahammar Per punkt enligt fastställd taxa Sala Vi fakturerar och följer vår PBL-taxa. Koordinat kostar 178:- punktskiss kostar 355:- för 1:a punkt sedan 50%. Bollnäs Nej Gävle Det är väldigt sällan. De ingår ju i primärkarteavtal också. Men vi har taxa från PBL-taxan. Ljusdal Ja, 288:- för första punkten, därefter 144:- Hudiksvall

6 Sammanfattning Både ja och nej. Generellt tror vi att det är de större kommunerna som tar betalt och att de mindre inte gör det. Koppling till goedatasamverkan? Fråga-4A Hur ser den kvalitetsinformation ut som kunder erhåller tillsammans med punktinformationen? Den varierar stort beroende på vad som efterfrågas. Stomnät för järnvägsändamål har ett stort antal attribut tillgängliga avseende historik och kvalitét, markeringstyp läge m.m. Stompunkter för vägändamål varierar utifrån vilka behov som har förelegat för det projekt som upprättat punkten. Ingen kvalitetsinformation finns för enskilda punkter, annat än antal decimaler (läs mer på fråga 4B). Trafikverket Nacka Ingen. Sandviken Genom punktkoden. En förklarande pdf bifogas. Helsingborg Information om punktkvalitet bifogas vid leverans. Vi förklarar att punkterna ska betraktas som kontrollpunkter eftersom brister kan förekomma. Skellefteå Vi levererar inte kvalitetstal för punkterna utan polygonpunkter i klass 2 plan samt Fixar klass 1 höjd Garanterar inte noggrannheten utan minst 3 punkter plan eller 2 höjdpunkter och egenkontroll Markeringstyp och upprätande/mät datum för punkten Jönköping Malmö I det manuella urval som görs av någon av oss vana mätningsingenjörer delas punkter ut som anses ha en bra kvalité för ändamålet. Skriftligt framgår inte någon egentlig kvalitétsinformation annat än info om att punkttypen FIX anses ha hög noggrannhet i höjt Polygonpunkt en hög noggrannhet i planet och Piké en något lägre noggrannhet. Upplands Väsby Ingen speciell kvalitetsinformation, men om vi vet att punkterna är dåliga levereras dem inte. Arboga

7 Mätklass Avesta Punktskisser + koordinatlista, med uppgift om koordinatsystem. Enköping Typ av punkt (plan/höjd), Markeringstyp (dubb/rör och typ av förankring), Markeringsbeteckning (individnr), X/Y/Z värden, koordinat- och höjdsystem. SAKNAS: inmätningsår, signatur mättekniker/ingenjör, metod Eskilstuna Ingen Sala Skriven info om det finns kända problem i området. Vi reserverar oss för vissa förändringar av punktmarkeringen. Många faktorer kan påverka kvaliten- utjämningar, markeringsstabilitet, trafikpåverkan mm. Med bifogad information: Stompunkterna ajourförs ej. Användaren själv ansvarar för kontrollen. Bollnäs Gävle Man informerar muntligen om det man känner till. Ljusdal Plan- och höjdsystem samt markering Hudiksvall Sammanfattning Fråga-4B Några levererar ingen kvalitetsinformation alls, andra genom tex punktkod, markeringstyp eller en klass. Är stompunkterna i kommunen objektkodade med hänsyn till punktkvalitet? - Finns objektkod som attribut till punkten? - Framgår punkthierarki på något annat sätt t.ex. genom punknamn/punktnummer? - Finns en objektkodlista som kan bifogas punktinformationen? Punktkod är plan eller nivå, däremot finns attribut, se föregående fråga, detta avser järnväg. För väg se föregående fråga. Kanske gäller inte den gamla kvalitetsinformationen när man bytt till SWEREF 99 och RH Trafikverket

8 Stompunkter kvalitetsklassas ej. För planpunkter skrivs alltid tre decimaler ut, i höjd skrivs antingen två eller tre decimaler ut beroende på punkttyp. (Två för höjdbestämd planpunkt, tre för stomfix.) Nacka Ja delvis. Arbete pågår fortfarande Sandviken Ja, objektkod följer alltid med. Vissa punktnummer är reserverade för en viss punkttyp, men detta används bara internt. Ja, det följer med en pdf-fil med de olika punkttyperna. Helsingborg - Nej - Ja, det framgår av punktens detaljtyp om det gäller triangelpunkter, polygonpunkter, detaljpunkter eller fixpunkter. - Nej - Alla punkter har samma hierarki. Alla punkter transformerade från Malmö lokala till Sweref 99 13:30. Vilka som är passpunkter syns inte. Skellefteå Malmö Nej Jönköping Ja. Se svar 4A. Punktnummer på pikéer brukar få ytterligare en siffra i slutet av punktnumret vilket antyder vilken punkt den är utlagd ifrån. Någon kodlista bifogar vi inte. Upplands Väsby Nej, nej, punkthierarki genom punktnummer. Nej. Avesta Nej Ibland Ja, olika nummerserier Nej Enköping Ja, Nej, Ja Eskilstuna Polygonpunkt, triangelpunkt osv. Ja, Ja, Nej Hallstahammar

9 Nej Sala Nej. Vi har punktnamn som visar hierarki. Ingen lista finns men vi informerar vid leverans. Bollnäs Nej Gävle Hierarkin framgår av punktnumren Ljusdal Punkterna är kodade och det framgår av punktnumret vilken typ av punkt det är. Kodlista kan bifogas Hudiksvall Sammanfattning Det här hanteras på många olika sätt. Vi tror att det krävs en (enkel) gemensam mall för klassning av punkter. Fråga-4C På vilket sätt finns information om markeringssätt? - Punktnamn/nummer - Punktattribut - Punktskiss - Annat För väg se 4A, för järnväg finns 45 attribut avseende p-nr, datum för mätning beräkning och registrering, vem utfört föregående, tidigare punktnummer, ägare till markering, koordinatsystem, tidigare koordinatsystem, lägesbeskrivning med fler attribut, punktbeskrivning etc. Allmänheten får tillgång till information om markerkingstyp från punktskissen. Informationen finns även tillgänglig internt i vår egen databas. Trafikverket Nacka Punktattribut och Punktskiss Sandviken Genom punktattribut, men många äldre punkter saknar denna information. Helsingborg Oftast finns den informationen endast i punktbeskrivningen. I vissa fall kan uppgift om markeringstyp finnas med i koordinatförteckningen. Skellefteå

10 Punkterna levereras med attribut för markering. Punktskisser brukar inte levereras utan det går att mäta i temakartan. Malmö På stompunktsbeskrivningen dock ej någon skiss digitalt-skiss finns analogt Jönköping Punktattribut i kartsystemet vilket exporteras med till de textfiler vi oftast levererar. De gamla punktskisserna innehåller naturligtvis markeringstyp. Upplands Väsby Markeringssätt på punktskisserna (analogt) Avesta Punktskisser, Vi håller på att uppdatera punktattribut i db. Enköping Text, Text, Skärmdump Eskilstuna Attribut på alla punkter, pdf med skissen Hallstahammar På punktskiss Sala Punktattribut / punktskiss. Bollnäs Punktskisser Gävle Punktskissen Ljusdal Punktattribut och punktskiss Hudiksvall Sammanfattning Fråga-5 Finns oftast på punktskiss och ibland som attribut. Underhålls stomnätet i plan och höjd? Om ja, på vilket sätt? - T.ex. hur uppdaterad är informationen avseende rubbade eller saknade punkter?

11 Stompunkter för väg underhålls inte, däremot för järnväg. Under görs genom tillståndsbedömning enligt specifik rutin(omfattar dokumentation och fältbesiktning), åtgärd genomförs utifrån tillståndsbedömningen. Tillståndsbedömning vart 7:e år enligt plan men utfall styrs av medelstilldelning. Nacka har de senaste åren lagt ner väldigt lite energi på att hålla stomnätet uppdaterat. Raserade punkter tas bort ur databasen när det upptäcks i fält. Nej, diskussion pågår inom mätavdelningen om ett eventuellt framtida behov av underhåll. Dock försöker vi radera bort de punkter som försvinner. De enda nya punkter som sätts är brukspunkter, markerade med mätspik, i nyexploateringsområden. En viss förtätning av stomnätet med mer varaktiga markeringar har vid tillfälle gjorts i samband med större projekt. Väggpunkterna i centrala staden underhålls och kompletteras. I övrigt sker inget underhåll förutom för fixpunkterna där vi nu har för avsikt att inventera stadens fixnät under sommaren Annars sker inget underhåll av stomnätet. Vi har speciella baser för saknade punkter, det finns dock ett stort mörkertal Vi har en stompunktsplan som innebär att det skall läggas 150 ny punkter. Vid rubbade saknade punkter ändras punkterna till historiska i Access databasen och försvinner ur temakartan dagen efter. Ja Rubbad eller bortgrävdpunkt tas bort från översikten finns kvar med annan färg för internt bruk Ja. Vi mäter statisk GNSS mätning vid nyetablering av större områden. Anslutningsmätningar till befintligt stomnät görs i området och viss upprätning sker. Saknade punkter raderas helt enkelt ur kartdatabasen. Rubbade punkter har vi ett attribut för. Vi har digitalavvägare och ansluter ofta nypunkter till fixnätet med avvägning. Om mätteknikerna upptäcker att punkter är dåliga dödas dem och hamnar i lagret DÖDA punkter i basen. Ev de pkt ommätas och får då en ny identitet. Trafikverket Nacka Sandviken Helsingborg Skellefteå Malmö Jönköping Upplands Väsby Arboga

12 Nej. Saknade/rubbade punkter uppdateras bara om de upptäcks. Avesta Nej. Resursbrist. Men vid kännedom om borttagna punkter, markeras det i db attribut: Borta Enköping Nej. Plan för ajourhållning tas fram under Eskilstuna Nej Hallstahammar Ingen annat än att rubbade eller på annat sätt skadade punkter redovisas i basen Sala När det upptäcks att punkter inte verkar vara OK så avförs de från databasen. Vi har inga resurser att kontinuerligt kontrollera näten. Bollnäs Nej Gävle Vid kännedom om detta uppdateras informationen. Ljusdal När vi får vetskap om någon förändring så uppdaterar vi punktbasen Hudiksvall Sammanfattning Fråga-6 Generellt litet underhåll, men raserade/rubbade punkter raderas/noteras i databasen när man får kännedom om dem. Vilket ansvar har kommunen för den punktinformation som lämnas ut och hur informeras kunden om kommunens ansvar? Vi informera om status och tar ansvar för den informationen, vi kan inte ta ansvar för brister som beror på förändringar som skett efter vår tillsyn. Vi kan bara ta ansvar för det vi vet. Vi friskriver oss med följande text på punktskissen: Markeringen kan vara rubbad, enstaka koordinatuppgifter kan var fel. Överbestäm din mätning. Vi brukar ange text som: Kommunen fritar sig från ansvar när det gäller punktens beskaffenhet. Trafikverket Nacka Sandviken

13 Ja, det framgår av den pdf-fil som alltid medföljer. Helsingborg Vi meddelar att punktkoordinaterna kan ha sina brister, och att de måste betraktas som kontrollpunkter. Vi hoppas därmed att vi slipper ställas till svars om någon punkt skulle vara felaktig. Skellefteå Vi ansvarar bara förläget då punkten mättes. Vi informerar att man är skyldig att utföra egenkontrol, samt att nya punkter fås om någon rapporteras saknad eller rubbad. Minst 3 plan 2 höjd Malmö Kommunen svarar för utlämnade koordinater och höjder vid mätdatumet vilket görs muntligt, samt vid användarträff för mätningsföretag Jönköping Det är kommunens stomnät och den svarar därför för informationen om det. Någon information till kunden om kommunens ansvar lämnas ej. Upplands Väsby Stort ansvar. Vi lämnar ej ut information om de är dåliga. Arboga Inget ansvar. Avesta Vi har totalansvar. Är vi osäkra på några uppgifter, meddelas det tydligt, skriftligt Enköping Kommunen har inget ansvar Hallstahammar Punkter vi själva inte har nyligen varit på och kollat, informeras kunden om att dom bör göra en egen koll mot någon eller några andra punkter. Vi har ett ansvar att hålla ett stomnät som är användbart för de mätningsarbeten som kan förväntas uppstå. Om en kund beställer 2 punkter skickar vi alltid uppgifter på minst 3 punkter men debiterar bara för de som beställts. I samband med byte av referenssystem har vi fått olika resultat i olika områden beroende på hur näten mätts. Den informationen ger en bild av kvalitén. Sala Bollnäs Se 4A Gävle

14 Informerar om det vi känner till om kvaliten Ljusdal Sammanfattning Fråga-7 De flesta informerar (skriftligt) om att kommunen endast ansvarar för punkternas läge när de mättes. Vilket kontrollansvar har användaren vid användning av stompunkter och hur informeras användaren om detta ansvar? Kunder som inte använder stomnätet i uppdrag åt Trafikverket ansvarar helt och hållet själva för detta. Trafikverket Se fråga 6. Nacka Det är upp till användaren att kontrollera punkten. I övrigt se punkt 6 Sandviken Detta framgår också av den medföljande pdf-filen. Helsingborg Vi meddelar vid koordinatleverans att kontroller måste utföras. Skellefteå Dom har ett eget ansvar att göra tillräckliga kontroller. Meddelas vi beställning. Minst 3 plan 2 höjd Malmö Vi all mätning görs naturligtvis kontroller, överbestämningar så och där mätningarna utgår från stompunkter, informationens ges enligt föregående fråga En ansvarig mätningsingenjör/tekniker ska alltid kontrollera sina mätningar. Mätningarna bör utföras på ett sådant sätt så att brister i kommunens stomnät upptäcks om kvalitén är kritisk. Tillämpningen bör avgöra om det är nödvändigt att t.ex. beställa två fixpunkter för att kunna överbestämma mätningar i höjd. Jönköping Upplands Väsby De bör veta att all mätning skall överbestämmas enl regler. Arboga Inget ansvar. Avesta Eget ansvar. Vi kommunicerar kvaliteten på de punkter vi lämnar ut. Enköping

15 Se ovan Sala Vi uppmanar användare att göra kontroller av avstånd och höjduppgifter för att minimera risken att en punkt är rubbad. Bollnäs Se 4A Gävle Inget särskilt uttalat ansvar. Får vi information om från användare tar vi vara på det. Ljusdal Kunden har ansvar för att punkter kontrolleras. Information via samtal Hudiksvall Sammanfattning Fråga-8 Användaren har ansvar att kontrollera punkterna. Anser du att det är viktigt att informera om kommunens och användarens ansvar gällande punkternas kvalité? Ja. Trafikverket Ja. Nacka Ja Sandviken Ja, det har förekommit att användaren inte har kontrollerat på ett bra sätt, alternativt haft en övertro på punkternas noggrannhet i byggnätssammanhang. Ja, bristande koordinatkvalitet pga transformationer, omräkningar av höjdvärden och skadade punkter förekommer. Det är tyvärr i detta skick stora delar av stomnätet är idag, förutom väggpunkterna. Helsingborg Skellefteå Vi gör ingen skillnad i kvalitet. Malmö Ja absolut Jönköping Det är viktigt man påminns om det på något sätt i alla fall. Upplands Väsby

16 Mottagaren bör kunna ha den mäterfarenhet så de vet värdet av stompunkterna och ev fel. Arboga Användaren bör rapportera kvaliteten på de punkter som användaren har använt tillbaka till kommunen. Avesta Ja. Enköping Ja Eskilstuna Ja Hallstahammar Ja Sala Ja Bollnäs Väldigt viktigt Gävle Ja egentligen Ljusdal Ja Hudiksvall Sammanfattning Fråga-9 Ja Finns det någon eller några inom er organisation som har ett tilldelat ansvar för stomnäten? Ja Trafikverket Inte i dagsläget men det finns planer på att det ska finnas en person inom mät som ska vara ansvarig för stomnät. Nacka Gemensamt ansvar för MÄT-avdelningen Sandviken

17 Ja, men p.g.a. omorganisation är ansvaret otydligt. Jag har att leverera ett underlag för antagande av en ny stomnätspolicy. Därför kommer detta projekt mycket lägligt. Vi har dock bra och tydliga rutiner för utlämning av stompunkter, tycker jag. Det är lantmäteriavdelningen som har ansvaret när stomnätsunderhåll ska utföras. Idag har vi knappast tillräckliga personella resurser för att åstadkomma detta. Helsingborg Skellefteå Vi har en mätningsingenjör som ansvar för inmätning men, Enhetschefen har det geodetiska Alla ska kunna mäta Malmö ansvaret. stomnät av ingenjörerna. Ja Jönköping Ja. Upplands Väsby Kart- o mätingenjören samt mätteknikerna som är ute o upptäcker fel på punkter. Arboga Ja. Avesta Nej Enköping Ja Eskilstuna Några Hallstahammar Nej Sala Det är ett gemensamt ansvar för mätningsingenjör och fältpersonal (som har den bästa kollen på punkterna). Bollnäs Nej Gävle

18 NEJ. Ingen uttalad person. Har inget tydligt budget- Ljusdal och tidsutrymme för regelbundet underhåll. Och andra sidan är vi en liten kommun och upplever för tillfället att det fungerar så bra som det behövs. Inte längre Hudiksvall Sammanfattning Ansvaret ligger antingen hos en specifik person eller hos mätavdelningen.

19 Fråga Fråga-10 Önskat läge, dina synpunkter på den nya tjänsten. Tänk här utifrån två perspektiv, producent- och användar-/marknadsperspektiv. Hur vill du att denna tjänst ska utformas? - Användaren laddar själv ned informationen - Användaren lägger en beställning via ett gränssnitt och kommunen levererar datat Egen kommentar Att användaren själv kan hämta hem punkter. Trafikverket Ur båda perspektiven är det bäst att användaren själv laddar ner informationen, dels för att spara tid för oss själva och dels för att det går snabbare för användaren att få sin data. Gärna genom en gemensam tjänst för alla kommuner, så användare som är verksamma i olika kommuner slipper leta på olika ställen. Gärna genom både WMS och en webblösning. Nacka Användaren lägger en beställning via ett gränssnitt. Sandviken Min personliga uppfattning är att användaren själv laddar ned från kommunens digitala karttjänst, och att det tydligt ska upplysas om kommunens resp. användarens ansvar. Denna uppfattning är dock inte förankrad hos förvaltningsledningen. Bäst är nog att kommunen levererar datat. Då kan vi ha koll på vad som önskas/levereras och kan ge råd och information. Om en lösning med betalningen sker, har jag inga problem med att kunderna själv laddar ner info. Annars kan man hänvisa till vår temakarta och vårt beställningsformulär. Helsingborg Skellefteå Malmö Användaren hämtar själv data. Jönköping Det bästa är om användare själv laddar ner informationen. MEN om den utformas så kommer jag att sålla ganska hårt bland punkterna för att vara säker på att de som skickas ut håller en hög kvalité. Upplands Väsby

20 1. Användaren går in på publik WMS-tjänst & väljer via geografiskt gränssnitt aktuellt område i Sverige & anger vilken information om stompunkterna i det området som önskas. a. et utgörs av efterfrågad information om stompunkterna i valt geografiskt område. 2. Användaren går in på publik WMS-tjänst & klickar på en/flera stompunkter a. et utgörs av all information om valda stompunkter. Önskat läge är Att alla innehavare av stompunkter/stompunktsinformation delar med sig av såväl stompunkterna och tillhörande information, som kvalitetsdeklarationerna/metadata. Att utan ekonomiska transaktioner erbjuds alla (både innehavare och nyttjare som inte är innehavare) att ta del av informationen Att tjänsten tillgängliggörs på geodata.se & på lm.se Att tjänsten driftas/förvaltas av Lantmäteriet Att stompunktsinnehavarna ansvarar för att tillgängliggöra och kvalitetsdeklarera sin information i enlighet med fastställda specifikationer för STOMPUNKTER Allt till alla som önskar! Karin Bergström Jag tycker det skall vara en nedladdningstjänst. Håkan Oscarsson Användaren lägger en beställning via ett gränssnitt och kommunen levererar datat. Avesta Användaren lägger en beställning via ett gränssnitt och kommunen levererar datat. Enköping Båda ovanstående, dock är en e-service att föredra Eskilstuna Användaren laddar själv ned informationen Hallstahammar Användaren gör en beställning Sala Användaren lägger en beställning via ett gränssnitt och kommunen levererar datat. Ungefär som Ledningskollen. Bollnäs

21 Att ladda själv är praktiskt och underlättar för kunden. Kommunen ska ha tillgång till info om nedladdningar. Första alt kan spara tid och kanske kan kombineras med informationsytbyte. Men med andra alt behåller man värdefull kommunikation. Gävle Ljusdal En beställning känns tryggare Hudiksvall Sammanfattning Fråga-11 De flesta önskar en nedladdningstjänst, alternativt en länk till befintlig tjänst hos kommunen. Vilken kvalitetsinformation (metadata) är intressant för externa användare, dvs information utöver koordinaterna? Historik (ursprung tider för mät och ber, senast kända kontroll m.m.), lägeskvalitét m.m. Generell information om underhåll för områden etc beställs av ansvarig hos ägaren. Trafikverket Eventuell kvalitet, markeringstyp, senaste inventeringsdatum samt skapelsedatum. Nacka Markeringstyp. Sandviken Markeringstyp. Noggrannhet/mätosäkerhet i plan och höjd. Punktskisser framför allt när det gäller höjdfixdubbar, som ju kan vara svåra att hitta även med fullgott kartmaterial. Information om kommunens resp. användarens ansvar. Punktbeskrivningarna har blivit mindre viktiga nu när det är lätt att söka punkter med GNSSmottagare. Dock är uppgift om markeringstyp bra att ha. Vi brukar inte meddela något kvalitetsvärde på punkterna. Helsingborg Skellefteå Markeringstyp. Eftersom vi redovisar punkterna på aktuell Primärkarta/Översiktskarta så anser vi att punktskisser är en sämre lösning. Vi har info om när, i, och feltolerans som vi behåller själv Markering, mätdatum och med vilken mätmetod punkten producerats. Jönköping Malmö

22 Markeringstyp. Typ av punkt; FIX/PP är naturligtvis intressant. Upplands Väsby När, av vem, hur har informationen framställts/inmätts, dvs. tillkomstdatum, tillkomstsätt, ansvariga för mätning/beräkning. Karin Bergström Referenssystem, Punktnummer, Markeringstyp, Punktskiss, Ägare (vem har skapat punkten). Håkan Oscarsson Markeringstyp, Underlag (berg osv), närhet till väg, skymd vinkel. Arboga Mätklass, markering, var de ligger osv. Avesta Punktmarkering, vilket koordinatsystem och noggrannhet Enköping Inmätningsår/datum, Vem mätte (signatur mättekniker/ingenjör), mätmetod, instrument, mätosäkerhet Eskilstuna Markering Hallstahammar kvalite och markeringstyp Sala Var det finns stomnät och vilken kvalité som kan förväntas. Bollnäs Ref.system, kontrollinfo, markeringstyp Gävle Beskrivning av läge och markeringstyp. Ljusdal Markeringstyp, fix eller planpunkt, vilken typ av punkt (pp, detalj, triangel) Hudiksvall Sammanfattning Markeringstyp, aktualitet (mät-/inventeringsdatum), kvalitet. Kommun, kontaktuppgifter, SWEREF-zon bör finnas med. Fråga-12 För denna typ av tjänst finns behov av att göra höjd- och planpunkternas kvalitetsinformation mer enhetlig? Hur bedömer du möjligheten till en gemensam klassningsmall?

23 Det borde vara möjligt, men kan finnas behov av att ha två till fyra klassningar eftersom alla sannolikt inte har samma typ av klassningsbehov och därför inte har underlag för en enhetlig klassning. Den möjligheten vi kan se för att kvalitetsklassa punkter är att ha med information om medelfel och mätmetod. Det kan även vara bra att veta vilka punkter som har varit med som referenspunkter i bytet till Sweref99 och RH2000. Vi är positiva till en gemensam mall. Svårt att svara på hur det går att genomföra men någon typ av klassning borde gå att få fram via den info som finns i dokumentationen vid bytet av referenssystem, i både höjd och i plan. Vi har genom olika koder en slags klassningsmall, men det vore ju bättre för användarna om denna vore enhetlig över hela landet. Det kanske kunde fungera med mall enligt gamla HMK av typen 1 Riksnät, 2 Anslutningsnät, 3 Bruksnät? Bra med en gemensam mall! Alla punkter vi redoviser håller hög klass annars är dom inte offentliga utan bara arbetsmaterial. Först måste det tas fram nya riktlinjer för vad som är en stompunkt, markering, mätmetod, hur beräknas punkten feltoleranser, mm. Det bör inte vara helt omöjligt. Mycket finns väl redan definierat i HMK? Här i Upplands Väsby har jag gjort en egen klassning i och med övergången till SWEREF99. Trafikverket Nacka Sandviken Helsingborg Skellefteå Malmö Jönköping Upplands Väsby Enhetlig specifikation Metadata torde troligen vara densamma för Plan & Höjd-punkter. Karin Bergström Borde väl gå. Arboga Mätklass och markeringstyp borde i sig redan vara enhetliga. Avesta Bra med lika info från olika håll. Men vem bestämmer om en gemensam klassningsmall? Kan ge merjobb. Enköping

24 God Eskilstuna Inga problem Hallstahammar Beror väl på hur kvalificerad klassningen måste vara och om man kan klara ut detta och redovisa med säkerhet. Sala Klar fördel om det går att genomföra. Bollnäs Genomförbar, krävs en del kontrollinmätningar. Gävle x Ljusdal Sammanfattning De flesta tror att det är möjligt och att det behövs i tjänsten. Det är nog ett ganska stort arbete att ta fram en gemensam mall och för kommunerna att anpassa sina punkter till en sådan. Fråga-13 Tjänsten ska innehålla data i SWEREF 99 och RH 2000, ska även koordinater i andra system kunna hanteras? - Din bedömning av behovet och lämpligheten - Risker/nackdelar Ja, ett eller flera selektiva system men SWEREF 99 och RH 2000 ska vara standard. Ju mer data ju större risk för fel, men det är absolut värt det. Det bör också redovisas vilken projektion som koordinaterna avser. Trafikverket Vi ser inte någon anledning till att kunna ta ut koordinater i andra system än Sweref 99 och RH2000. Det är så pass sällan gamla system som ST74 och RH2000 används att det inte är värt att implementera. Se även våra frågor under punkt 16 Nacka Om man får med de flesta kommuner och organisationer i de nya referenssystemen så räcker det med dessa. Vill någon ha info i något annat system kan de vända sig till någon som kan transformera eller göra en translation, lämpligen kommun eller Lantmäteriet. Sandviken

25 Vi har haft dessa system så pass länge (2006 resp.2008) att i stort sett allt nytt är projekterat i dessa system. Vi använder då SWEREF , men risken finns kanske att detta kan förväxlas med TM. Det kan finnas risker med att ha med gamla system. I synnerhet om det handlar om äldre system där lokalt framtagna transformationssamband har använts för omräkning till SWEREF. Det kan säkert fungera om endast rikets system är med, men det ställer krav på att användaren har nödvändiga kunskaper. Jag tycker att det bara ska levereras in nationella system. Behöver någon punkterna i gamla nationella system och lokala, måste ägaren kontaktas. Helsingborg Skellefteå Malmö Nej, om användaren behöver koordinater i äldre system bör kontakt tas med resp. kommun. Jönköping Med tanke på ERS-projektet inom Svensk Geoprocess så känns det väl inte lämpligt att ta med andra koordinatsystem. Riskerna är väl inte så stora med olika system i planet men olika höjdsystem vore direkt olämpligt med tanke på värden som ligger så lika varandra. Rimligen bör endast punkter i de enhetliga referenssystemen ingå. Möjligen kan införandet av SWEREF 99/RH 2000 underlättas om punkter i andra system registreras/tillgängliggörs. Men detta endast om vi tror att denna WMS-tjänst finns på plats inom ~1 år. Nej. För att undvika misstag bör vi minska antalet system målet måste vara att alla använder de nationella systemen. Då skall vi inte bygga en tjänst där andra system tillåts. Upplands Väsby Karin Bergström Håkan Oscarsson Ja lokala och Sweref TM Arboga Nej. Alla leveranser borde ske i SWEREF 99 TM, möjligen i kommunens zon. Därefter är det upp till användaren att transformera. Avesta Nej. Enlighet är viktigt, förväxling får ej ske. Enköping

26 Behovet finns säkert att kunna leverera i flera olika system. Det är dock ej lämpligt om det inte kan ske på ett automatiserat sätt t.ex. genom en FME-serverlösning. Risken att man kan leverera i andra koordinatsystem gör att man inte tvingar alla att använda SWEREF99/RH2000. Jag ser det som en fördel om man kunde använda ett standard system i all datautbyte vilket skulle förenkla processerna i alla led. Eskilstuna Det räcker med sweref och RH2000 Hallstahammar Transformationssamband finns framtagna om kommunen använder dessa system och överräkning till andra system bör kunna göras on the fly vid leverans. Bollnäs Enhetligt koordinatsystem är mest lämpligt. Gävle Lågt behov Ljusdal Sammanfattning De flesta önskar enbart SWEREF 99 och RH Kanske ska man kunna välja att få koordinater i både TM och aktuell zon. Fråga-14 Vilken inställning har kommunen till att lämna ut stompunktsinformation via en nationell e-tjänst? - Fördelar - Nackdelar Vi ser positivt på detta, det är en samhällsnytta och enskild användarnytta. Vi kan minska antalet markeringar och därmed risken för att använda fel markering. Många av våra punkter ligger så till att de inte kan användas utan särskilt tillstånd att arbeta inom väg- och järnvägsområdet. Vi är positivt inställda till detta. Fördelar: det är lätt för utomstående att ta del av stomnätet och därmed kommer de i större utsträckning att använda stomnät istället för GNSS och därmed höja sin mätkvalitet. Nackdelar: eventuella problem med att synkronisera lokal data till den nationella tjänsten. Trafikverket Nacka

27 Vi är positiva till att lämna ut stompunktinfo. Just nu är det inte någon större efterfrågan hos oss då de flesta aktörer kör egen Nätverks- RTK. Största fördelen som vi ser det är att lämna ut höjdfixar eftersom höjdvärdet är den komponent med störst spridning i en GNSS-mätning. Personligen tycker jag det är bra, men det finns förmodligen olika uppfattningar om detta i kommunen. Det gäller då att ha bra rutiner för uppdatering av informationen. Vi lämnar redan ut punktinformationen på ett liknande sätt och det har hittills fungerat bra. Om kunderna själva ska kunna hämta ut koordinaterna måste det finnas en viss beredskap så att allt fungerar och att datat uppdateras vid förändringar. +Resurseffektivt -Kontakten med användaren (var, varför det man vill mäta kanske finns redan) Eftersom Jönköpings kommun haft en webbtjänst under några år och det fungerat mycket bra ser jag enbart fördelar bla att stomnätet nyttjas av fler användare, Fördelar: Den som ska beställa kan själv titta vad som finns och välja vilka punkter som ser användbara ut. Arbetet med att leverera punkter minskar för kommunen (Men det är för vår del ändå marginellt idag.). Man kan få punkterna direkt och behöver inte vänta på att rätt person ska komma in till kontoret. Nackdelar: Den som ska beställa punkterna kanske ser att det finns en massa punkter i området han/hon ska mäta i men i själva verket är det bara en massa pikéer med okänt ursprung som kommunen helst inte vill lämna ut. Alternativet är att kommunen sållat så hårt bland punkterna som visas i tjänsten att bara de av högsta kvalité blir synliga/lämnas ut. Sandviken Helsingborg Skellefteå Malmö Jönköping Upplands Väsby Vid mina kontakter med kommunerna har detta inte varit uppe till diskussion. Håkan Oscarsson Fördelar. Kan tom leda till att man skärper sig i kommunerna och underhåller vissa strategiska punkter mera. Arboga

28 Nackdelen är om denna e-tjänst skulle kräva extraarbete för kommunerna i samband med ex. rubbade punkter. Om all informationen ska ligga tillgänglig för nedladdning för användaren kommer detta att innebär ett mycket stort jobb för kommunerna. Avesta Enkelt för användarna. Risk för merjobb för leverantören av datat. Enköping Fördelen vore ju att en beställare får ett ställe att vända sig till när man ska göra sina beställningar. Vem som levererar informationen är ju egentligen ointressant för beställaren bara den är lätt tillgänglig och är tillförlitlig, kvalitetssäkrad. Nackdelen skulle ju kunna vara att man får ytterligare en typ av data att leverera eller föra över via en tjänst men det torde vara ett mindre problem med tjänstebaserat uppdaterande av data. Eskilstuna Positiv Hallstahammar Enkelt för beställare av punkter Kräver säkert en hel del arbete för leverantör och en hel del jobb med ajourföring Fördelar: Vi behöver inte lägga tid på leveranserna Nackdelar: Det känns som att man tappar kontakten där man kan informera om lokala förutsättningar Sala Bollnäs Frågan har inte diskuterats. Gävle Sammanfattning Positiv - Kan leda till en bättre kontroll och kvalite. Hantering och kvalite blir smidigare och kanske billigare m tiden. - e-tjänster verkar krångliga och dyra(?) att initialt genomföra. Risk för att det inte blir helt funktionellt bra. Fördel: Lättare för kunden Nackdel: Större krav på att databasen ajourhålls De flesta är positivt inställda. Ljusdal Hudiksvall

29 Fråga-15 Ser du behov av att via e-tjänsten kunna ta betalt? Om ja, finns olika alternativ? Inte primärt. Om så skulle bli kan det vara ett stöd för enhetlig hantering och prissättning. Vi har ingen ambition att ta betalt, vi har bara stompunkter för vårt interna behov. Men skulle vi samverka med någon vill vi inte betala till den andra parten och inte kunna ta betalt själva. Nej. Vi ser en större vinst med att privata aktörer använder stomnätet i en större utsträckning än att vi får betalt för det. Vi tycker att det är bättre att kunder får tillgång till punkter med bra kvalitet istället för att ta betalt. Blir det för dyrt kör kunderna egna system. Det gör att felaktigheter kan öka när det inte finns några stompunkter att utföra kontroller mot. Nej, men detta är också min egen uppfattning. Om vi tar betalt borde vi också ha ett större ansvar att underhålla stomnätet, vilket i sig orsaker större kostnader än intäkterna. Nej, vi tar inte betalt i dagsläget. Tar man betalt av kunderna ökar ansvaret. Man måste då kunna lägga mer tid på inventering och komplettering av punkterna. Antingen ta betalt direkt eller att beställningen kommer till ägaren direkt ifrån förfrågan om punkterna. Bör gå att lösa med en karta där man kan välja vilka punkter man behöver. Ja eftersom kommunerna lägger ner en hel del arbete på stomnäten i plan och höjd. Kan tas ut som en årsavgift alt engångsuttag. Ja. Även om det inte rör sig om några större belopp så bör en liten avgift finnas med. Annars finansierar kommuninvånarna 100% av något som de egentligen aldrig har någon användning för. Samtidigt vill man inte krångla till proceduren så att de som ska bruka punkterna drar sig för att göra en beställning. De flesta som beställer punkter idag är dock inställda på att de ska betala för tjänsten/punkterna. Svår fråga Trafikverket Nacka Sandviken Helsingborg Skellefteå Malmö Jönköping Upplands Väsby Nej, All information till alla som önskar! Karin Bergström Detta bör ingå i begreppet öppna data. Håkan Oscarsson

30 Ja. Antingen via kunden eller bidrag fr Lantmäteriet. Arboga Ja, LM skulle kunna föra statistik på hur många uttag som görs per kommun, och därefter årligen ersätta den enskilda kommunens arbete. En enhetlig fakturering underlättar för alla parter. Ja. Men vi vet inte hur. Ett sätt är att visa vad som finns i en karttjänst, men att vi levererar datat efter beställning från kunden. Ja. Det kostar att upprätthålla stomnätet och att mäta in nya punkter om gamla förstörs och att underhålla befintliga punkter. Idag tas en avgift ut för nyttjande av punktinformationen. Avgiften skulle kunna tas ut genom faktura (inloggning via e-id för verifiering av kund) eller kortbetalning. Avesta Enköping Eskilstuna Ja Hallstahammar Eftersom vi tar betalt i dag så känns det naturligt att vi gör det fortsättningsvis. Om tjänsten blir en metadatakatalog så ser jag dels fördelar för kunden som kan se vad som finns och kvalitén och dels fördelar att kommunen kan få en närmare kontakt med kunden för att informera om lokala förutsättningar. Bollnäs Nej Gävle Det hade varit bra Ljusdal Sammanfattning Några vill ta betalt, andra inte. Några av de större kommunerna som tar betalt idag kommer förmodligen vilja fortsätta att göra det. Fundera vidare kring öppna data och geodatasamverkan. Fråga-16 Egna andra frågor eller synpunkter du vill lyfta fram?

31 Vi har annorlunda sätt att lägesbeskriva stompunkter, t.ex. sidomått från spår och längdmätning, än de flesta ägarna. Borde gå att hantera om det finns utrymme för många attribut. Vi kommer få en stor mängd punkter med samma punktnummer, om detta inte hanteras på ett systematiskt sätt kommer vi få problem. Workshopa om detta för att skapa konsensus, det finns ett stort antal angreppssätt för detta, ett sätt bör sättas som standard. Vi bör lista alla begrepp som måste tillämpas, så att vi upptäcker om det finns olika standard hos de olika aktörerna. Sammanställning av en maxlista. En eller några personer upprätta och sprider till intressenter för synpunkter. Våra nuvarande stompunktsdatabaser måste enkelt kunna speglas/kopieras till tjänsten. Lösningsförslaget måste tas fram med denna målsättning, konceptet ska testas mot aktuella enskilda lösningar. Vilket referenssystem ska användas för en nationell wms-tjänst? Sweref 99 TM? Är det möjligt och lämpligt att använda Sweref 99 (sfärisk) och låta det dubbla med WGS84 för att fungera med allmänna karttjänster som Google och på vanliga smartphones och appar? Jag är bara mycket nöjd att få delta i detta projekt, då vi måste ta ett beslut hur stomnätsfrågorna ska hanteras framöver. Bra med en samlad karta med visning vad som finns, men intäkt samt info måst komma till eller från ägarna. Även ett felrapporteringssystem måste vara inbyggt. Vi har själva planer på att lägga ut stompunkterna i vår externa karttjänst, men det krävs ett jobb för oss att kvalitetsmärka och se över vad vi har idag. Men behovet finns och vi vill förenkla användandet för kunderna Hur stor arbetsinsats blir det för att ordna datat? I en liten kommun kan man ha mycket information i huvudet på någon som arbetat länge. Jag menar inte att det är bra att det är så men jag tror att det blir mycket arbete med att ordna alla parametrar för alla stompunkter. Trafikverket Trafikverket Trafikverket Trafikverket Nacka Helsingborg Malmö Enköping Bollnäs

32 Är det en rimlig insats om man ställer det i relation till hur många koordinater vi säljer i dag? Knappast! Jag tror inte heller att det blir sålt fler punkter bara för att de ligger i en databas. Vi säljer koordinater i dag för max 2-3 kr/år. Kan det vara skillnader mellan stora och små kommuner? Absolut! I små kommuner byggs det inte speciellt mycket jämfört med i stora kommuner. Den personliga kontakten försvinner. Idag kan vi ta reda på vad punkterna ska användas till och tala om vilka av våra punkter som kan vara lämpliga för ändamålet. Bollnäs Bollnäs Hudiksvall

Sammanfattning av enkätsvar, en kortfattad sammanfattning per fråga

Sammanfattning av enkätsvar, en kortfattad sammanfattning per fråga Svensk geoprocess/wms-stompunkt Enkät 131112 131201 Peter Andersson av enkätsvar, en kortfattad sammanfattning per fråga Enkät 131112, inom Kravförstudie WMS-stompunkt Målgrupp: Referensgruppen med deltagare

Läs mer

Diskussionsfrågor till grupparbete 2013-12-12

Diskussionsfrågor till grupparbete 2013-12-12 Diskussionsfrågor till grupparbete 2013-12-12 Gruppindelning: Grupp Linda Linda Alm LM, Hans Lovén SKL, Anders Lager Upplands Väsby, Mats Sevefeldt Jönköping, Per-Inge Jansson Helsingborg. Grupp Stefan.

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess A. I samverkan tas enhetliga specifikationer och samverkansprocesser fram Pär Hedén, Lantmäteriet Lars Malmestål, Järfälla kommun B. Nationella geodetiska referenssystem

Läs mer

Uppdraget Kravförstudie WMS-tjänst stompunkt

Uppdraget Kravförstudie WMS-tjänst stompunkt <visa information om landets stompunkter från kommunerna och Lantmäteriet> Karin Bergström/Peter Andersson 2013-10-31 Sida: 1 (5) Uppdraget Kravförstudie WMS-tjänst stompunkt Idén med uppdraget är att

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess. Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet

Samverkansprojektet Svensk geoprocess. Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet Samverkansprojektet Svensk geoprocess Visionen Svensk geoprocess ska möjliggöra leveranser av

Läs mer

Är du höjdrädd. Janos Böhm. Kartdagarna och GIT-Mässan mars, 2012

Är du höjdrädd. Janos Böhm. Kartdagarna och GIT-Mässan mars, 2012 Är du höjdrädd Janos Böhm Kartdagarna och GIT-Mässan 27-29 mars, 2012 Övergång till RH2000 Hur gör skåningar? Busschaufför Bosse Johansson från Bergkvara buss är försiktig när han kör ut från terminalområdet.

Läs mer

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen Inmätning för projektering 2016:1 Anvisningar från LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (3) 2016-09-20 Utgåva 2016:1 Anvisningar för utförande och leverans av inmätning för projektering Allmänt Alla handlingar som tas

Läs mer

Byte av höjdsystem i en kommun

Byte av höjdsystem i en kommun L A N T M Ä T E R I E T Lantmäteriet Informationsförsörjning BYTE AV REFERENSSYSTEM 1 (7) Geodesienheten RH 2000 Per-Anders Olsson Linda Alm 2012-04-02 2014-05-14 Byte av höjdsystem i en kommun Inledning

Läs mer

TEKNISKT PM STOMNÄT. Anslutningsnät i plan och höjd. Projektnamn: Väg 939 Gång- och cykelbana. Projektnummer: Uppdragsnr: (5)

TEKNISKT PM STOMNÄT. Anslutningsnät i plan och höjd. Projektnamn: Väg 939 Gång- och cykelbana. Projektnummer: Uppdragsnr: (5) Uppdragsnr: 10209303 1 (5) TEKNISKT PM STOMNÄT Anslutningsnät i plan och höjd Projektnamn: Väg 939 Gång- och cykelbana Projektnummer: 10209303 WSP Samhällsbyggnad Laholmsvägen 10 30266 Halmstad Besök:

Läs mer

Lantmäteriets Geodetiska Arkiv och dess tillgänglighet via Internet

Lantmäteriets Geodetiska Arkiv och dess tillgänglighet via Internet Lantmäteriets Geodetiska Arkiv och dess tillgänglighet via Internet Av Mikael Lilje, mikael.lilje@lm.se, Lantmäteriet 1 Det geodetiska arkivet Det geodetiska arkivet på Lantmäteriet innehåller akter och

Läs mer

Avtal om kommunal medverkan i statlig fastighetsbildning

Avtal om kommunal medverkan i statlig fastighetsbildning L A N T M Ä T E R I V E R K E T S V E N S K A K O M M U N F Ö R B U N D E T NORMALAVTAL 2000-08-31 1(5) Avtal om kommunal medverkan i statlig fastighetsbildning Mellan Lantmäterimyndigheten..län (Lantmäterimyndigheten)

Läs mer

Samhällsmätning i förändring

Samhällsmätning i förändring Samhällsmätning i förändring Förord I kommunerna finns en omfattande mätningsteknisk verksamhet. Denna tillgodoser samhällets behov av detaljerade kartor och annan geografisk information geodata. Informationen

Läs mer

SweRef99-SS - samordningsbehov

SweRef99-SS - samordningsbehov SweRef99-SS - samordningsbehov 1. En projektplan som överordnat beskriver aktiviteter och då framförallt tidplaner i jan-feb 2009, då det kritiska skedet är. 2. Vi önskar att SLK stöttar med kompetens

Läs mer

Värmlands kommuner byter referenssystem till SWEREF 99. Förenklad användning av lägesbunden information

Värmlands kommuner byter referenssystem till SWEREF 99. Förenklad användning av lägesbunden information Värmlands kommuner byter referenssystem till SWEREF 99 Förenklad användning av lägesbunden information Ett enhetligt referenssystem förenklar användningen av lägesbunden information. Det säkrar även utbytbarheten

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Svar till beräkningsuppgifter för instuderingsfrågor i övning 2

Svar till beräkningsuppgifter för instuderingsfrågor i övning 2 Svar till beräkningsuppgifter för instuderingsfrågor i övning 2 F1: Introduktion till samhällsmätning a) Ge ett par exempel på geografisk information. b) Vad behandlas inom vetenskaperna geodesi respektive

Läs mer

Förenklad användning av lägesbunden information

Förenklad användning av lägesbunden information Oskarshamn och Sveriige byter referenssystem Förenklad användning av lägesbunden information Ett enhetligt referenssystem förenklar användningen av lägesbunden information. Det säkrar även utbytbarheten

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. 1 Struktur. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. 1 Struktur. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011.

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011. PM 1(7) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2011 Sammanfattning I december 2011 genomfördes den tredje Nöjdhetsundersökningen av Geodataportalen. Sammantaget visar undersökningen att resultatet är

Läs mer

P-08-46. Platsundersökning Forsmark. Upprättande av riksnätsanslutet stomnät i plan och höjd för Forsmarks undersökningsområde

P-08-46. Platsundersökning Forsmark. Upprättande av riksnätsanslutet stomnät i plan och höjd för Forsmarks undersökningsområde P-08-46 Platsundersökning Forsmark Upprättande av riksnätsanslutet stomnät i plan och höjd för Forsmarks undersökningsområde Per-Åke Jureskog Geocon AB September 2002 Reviderad av Ulf Brising Sweco Position

Läs mer

VA-GIS i regional samverkan

VA-GIS i regional samverkan VA-GIS i regional samverkan Verksamheten Gästrike Vattens uppdrag är för huvudmannens räkning att: Producera och leverera dricksvatten Avleda och rena spillvatten Kvalitetssäkra slammet Omhänderta dagvatten

Läs mer

Arbetsgång Fakturaspecifikation

Arbetsgång Fakturaspecifikation Arbetsgång Fakturaspecifikation Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 SKAPA FAKTURASPECIFIKATION... 4 REDIGERA FAKTURASPECIFIKATION... 8 Ta bort rad... 9 Lägg till rad... 10 Slåsamman/radera rader...

Läs mer

HMK SyostGIS

HMK SyostGIS HMK 2014 SyostGIS 2014-11-11 C Bakgrund HMK HMK Handbok till Mätningskungörelsen gavs ut 1993-1995 Teknikbeskrivningar samt stöd för kvalitetskontroll och upphandling av mättjänster 9 delar HMK-Geodesi,

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen 2014-06-16.

Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen 2014-06-16. 1(7) Prislista för kartor, geodata, GIS, mättjänster och mätningsteknisk service. Kontoret för samhällsbyggnad, kart- och GIS-enheten 194 80 Upplands Väsby Tel. växel 08-590 970 00 2015-05-15 Prislistan

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

Handlingsplan för GIS

Handlingsplan för GIS Handlingsplan för GIS för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 GIS-grupp Syfte GIS-gruppen består av representanter för samtliga förvaltningar och bolag i

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Höj din status. Copyright SIPU Arkivkonsult

Höj din status. Copyright SIPU Arkivkonsult Höj din status Registrator controller - strateg Registrator Ta emot och öppna post på alla medier Registrera, göra handlingar sökbara Avsluta ärenden och i diariet Ge administrativt stöd internt Serva

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Dataproduktspecifikation Projektionszoner Sweref 99 Järnväg. Version 4.0

Dataproduktspecifikation Projektionszoner Sweref 99 Järnväg. Version 4.0 Dataproduktspecifikation Projektionszoner Sweref 99 Järnväg Version 4.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 4.0 2016-01-07 Version 4.0 är den första versionen Jenny Rassmus

Läs mer

Redogörelse för stomnätsanalys och framtagande av restfelsmodell Luleå kommun

Redogörelse för stomnätsanalys och framtagande av restfelsmodell Luleå kommun L A N T M Ä T E R I E T Lantmäteriverket Informationsförsörjning BYTE AV REFERENSSYSTEM 1 (2) Geodetiska utvecklingsenheten SWEREF 99 Tina Kempe 2008-11-12 Redogörelse för stomnätsanalys och framtagande

Läs mer

NY NATIONELL HÖJDMODELL (NNH) TRIVS BÄST TILLSAMMANS MED NYTT NATIONELLT HÖJDSYSTEM (RH 2000)

NY NATIONELL HÖJDMODELL (NNH) TRIVS BÄST TILLSAMMANS MED NYTT NATIONELLT HÖJDSYSTEM (RH 2000) NY NATIONELL HÖJDMODELL (NNH) TRIVS BÄST TILLSAMMANS MED NYTT NATIONELLT HÖJDSYSTEM (RH 2000) Per-Ola Eriksson, Seminarium NNH 2011 ULI 2011-09-22 Frågor som vi ska belysa här Hur bra är Ny Nationell Höjdmodell?

Läs mer

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet 2008-02-26 Vår ref: 2008/259/184 Er ref: M2008/413/H Miljödepartementet Enheten för hållbar utveckling 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet Nedan följer

Läs mer

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Ljudböcker Elin Ullman 1 Innehåll Detta dokument... 2 admin.elib.se... 2 Logga in... 2 Förlag... 2 Inställningar... 2 Förlagsprofil... 3 Hantera böcker... 4 Skapa

Läs mer

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE MENY 3 Kom igång 3 Introduktion 4 Aktivera tjänst 5 Installation av fakturaskrivaren 6 Överför exempelfakturor 7 Granska och godkänn exempelfakturorna 8 Skicka dina fakturor

Läs mer

Koordinatsystem och transformationer. Tina Kempe Lantmäteriet Informationsförsörjning geodesi tel. 026-63 38 56 christina.kempe@lm.

Koordinatsystem och transformationer. Tina Kempe Lantmäteriet Informationsförsörjning geodesi tel. 026-63 38 56 christina.kempe@lm. Koordinatsystem och transformationer Tina Kempe Lantmäteriet Informationsförsörjning geodesi tel. 026-63 38 56 christina.kempe@lm.se Geodesi Vetenskapen om jordytans uppmätning och kartläggning (Helmert

Läs mer

Appendix 3 Checklista för höjdmätning mot SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst

Appendix 3 Checklista för höjdmätning mot SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst Appendix 3 Checklista för höjdmätning mot SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst I denna checklista redovisas en del allmänna råd angående hur nätverks-rtk-tekniken bör användas för att uppnå ett tillfredställande

Läs mer

Sverige byter referenssystem

Sverige byter referenssystem Kommunerna har en nyckelroll Sverige byter referenssystem Förenklad användning av lägesbunden information FOTO: Björn Hårdstedt Ett enhetligt referenssystem förenklar användningen av lägesbunden information.

Läs mer

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Mats Blomqvist, HAFOK AB & Tobias Ekendahl, Länsstyrelsen i Jämtland Version

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Hur mycket lutar vägen?

Hur mycket lutar vägen? Hur mycket lutar vägen? Denna övning är inspirerad av Anders, ingenjör på Tekniska kontoret i Lilla Edet. Vi har precis hämtat hem avfallshanteringen i kommunen i egen regi, efter att detta legat på entreprenad

Läs mer

Bilaga 5: Dokumentation Ver. 0.9

Bilaga 5: Dokumentation Ver. 0.9 Anvisningar för robust fiberanläggning Bilaga 5: Dokumentation Ver. 0.9 Sida 2 (22) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. DOKUMENTATION... 3 2.1 Generella krav... 3 2.2 Omfattning... 4 2.3 Krav på

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8. Leverantörsportalen

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8. Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8 Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 2 av 8 Logga in på portalen Öppna webbläsaren på er data.

Läs mer

Välkommen till en information om Svensk geoprocess

Välkommen till en information om Svensk geoprocess Välkommen till en information om Vi kommer att använda oss av några få mentometerfrågor. Du använder din telefon. Du aktivera nu tjänsten före sessionen startar med: Via appen Position 2015 under program

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder!

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! Vi har nu tagit fram en lösning som gör det enklare och smidigare än tidigare att på egen hand köpa

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

Tjänstebaserad uppdatering Byggnader Adresser - Lägenheter

Tjänstebaserad uppdatering Byggnader Adresser - Lägenheter Version 5.1 Tjänstebaserad uppdatering Byggnader Adresser - Lägenheter Division Geodata, Geografisk insamling 2016-10-12 Varför Tjänstebaserad uppdatering Version 5.1 Bidrar till en effektivare insamling

Läs mer

Inget svar

Inget svar 14 12 10 8 6 4 2 0 Inget svar 90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 GIS-samordnare Beredskapssamordnare Finns det ett etablerat samarbete mellan krisledning/räddningsledning och GIS

Läs mer

Analys. Samverkansprocess. tema Stompunkt. Utgåvehistorik för dokumentet 2015-11-23. Utgåva Datum Kommentar. 1.0 2015-11-23 Första avslutade version

Analys. Samverkansprocess. tema Stompunkt. Utgåvehistorik för dokumentet 2015-11-23. Utgåva Datum Kommentar. 1.0 2015-11-23 Första avslutade version Sara Wahlund i samverkan Sida: 1 (14) Analys Samverkansprocess tema Stompunkt Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar 1.0 Första avslutade version Filnamn: C:\Users\gunillal\Projectplace\Downloads\Read-only

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Bli ett bättre företag!

Bli ett bättre företag! Bli ett bättre företag! ITimeManager ger hantverksföretaget total kontroll från det att ett uppdrag påbörjats tills det att det avslutats. Via sin telefon/dator stämplar hantverkarens anställda in på sina

Läs mer

Anteckningar referensgruppens möte 2014-11-11

Anteckningar referensgruppens möte 2014-11-11 Anteckningar referensgruppens möte 2014-11-11 Närvarande: Erling Sjöström, Tieto Ulf Solberg, Stockholms stad Hans Nilsson, Täby kommun Staffan Hagnell,.SE Robert Sundin,.SE Agneta Wistrand,.SE Uppdragspunkter

Läs mer

Kravspecifikation på ärendehanteringssystem utifrån tillståndsprocessen, Upplands Väsby

Kravspecifikation på ärendehanteringssystem utifrån tillståndsprocessen, Upplands Väsby Kravspecifikation på ärendehanteringssystem utifrån tillståndsprocessen, Upplands Väsby Övergripande krav som gäller hela processen 1. Struktur att kunna bygga upp synliga processer i varje ärende. a.

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Manual för Materialredovisning

Manual för Materialredovisning Manual för Materialredovisning För fordon med en totalvikt av högst 3500 Kg Version 1.3 2012-02-29 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och Berg

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Detaljmätning ska utgå från bruksnät och anslutningsnät som uppfyller krav enligt SIS TS 21143:2009 punkt 6..

Detaljmätning ska utgå från bruksnät och anslutningsnät som uppfyller krav enligt SIS TS 21143:2009 punkt 6.. BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION Kapitel Utgåva Sida K 1.1 SPÅR, Spårgeometri 1 (5) Avsnitt Datum Senaste ändring K 1.1.18 Inmätning / utsättning 2014-10-15 Upprättad av Fastställd av Håkan Karlén

Läs mer

Appendix 1 - Checklista för etablering av punkter i RH 2000 genom stomnätsmätning med statisk GNSSteknik

Appendix 1 - Checklista för etablering av punkter i RH 2000 genom stomnätsmätning med statisk GNSSteknik Appendix 1 - Checklista för etablering av punkter i RH 2000 genom stomnätsmätning med statisk GNSSteknik I checklistan redovisas hur GNSS-tekniken bör användas vid klassisk statisk stomnätsmätning. Syftet

Läs mer

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du.

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vanliga frågor Hur beställer jag? För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vilka avgifter tillkommer när jag beställer av er? Frakten inom Sverige kostar

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

WORKSHOP Geodatasamverkan 17 februari 2012 Sammanställning av frågor och ämnen som diskuterades under Bikuporna

WORKSHOP Geodatasamverkan 17 februari 2012 Sammanställning av frågor och ämnen som diskuterades under Bikuporna WORKSHOP Geodatasamverkan 17 februari 2012 Sammanställning av frågor och ämnen som diskuterades under Bikuporna 1 Geodatasamverkan I samband med Föreningen Geografisk Informationssamverkan i Stockholms

Läs mer

Användarmanual extra large

Användarmanual extra large XL Användarmanual extra large Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar?

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar? Här hittar du förhoppningsvis svaret på de flesta av dina frågor runt hur vi använder myweblog hos VSFK. Vi använder systemet för bokning av flygplanen, klubbinformation och medlemsregistret; från 1 januari

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter 1 (19) PM Enkätsammanställning 2013-01-23 Dnr 508-2012/4786 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång till de nationella referenssystemen

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

Svensk geoprocess GIS samverkan Dalarna november 2015

Svensk geoprocess GIS samverkan Dalarna november 2015 Svensk geoprocess GIS samverkan Dalarna november 2015 Senaste nytt från projektet Etableringen av mottarverksamheten fortsättningen efter 2016 ES-team och ERS-team Mätningsanvisningar Demomiljöer Svensk

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support.

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support. 1 Hjälpen I Hjälpen hittar du väldigt mycket användbar information som kan ge svar på de funderingar du har kring våra applikationer. Där finns t ex Vanliga frågor, Handledningar och dokumentation, instruktionsfilmer

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert MSB 2:4 projektet Tryggt & Säkert SydostGIS Karlskrona 2016-11-23 Anneli Sundvall, Lantmäteriet Innehåll Vem är jag Bakgrund Projektet Reflektioner Jobbet - Luleå Tekniska universitet - GIS och geodata

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Företagstidbokningen

Företagstidbokningen Företagstidbokningen en tilläggstjänst till GK96 som underlättar arbetet med ett Företags avtalade spelrätter Tilläggstjänsten använder modulerna Företag Tidbokning Utskrifter Företagstidbokningen har

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Quadri DCM Handledning för administratörer och användare i projekt som kör Quadri DCM. Version 19.20 2014-08-15

Quadri DCM Handledning för administratörer och användare i projekt som kör Quadri DCM. Version 19.20 2014-08-15 Quadri DCM Handledning för administratörer och användare i projekt som kör Quadri DCM Version 19.20 2014-08-15 Innehåll Syfte... 2 Inledning... 3 Begreppslista... 4 Förberedelser... 6 Quadri Model Manager

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg)

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) Allmän info Ett uppdaterat medlemsregister är ryggraden i en förenings verksamhet. Det underlättar fakturering/uppföljning av medlemsavgifter, närvarorapportering,

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Avgifter på kopior av allmänna handlingar

Avgifter på kopior av allmänna handlingar sid 1 (1) Tjänsteskrivelse 2012-09-05, 054-540 10 14 Avgifter på kopior av allmänna handlingar Kommunledningskontorets förslag 1. Riktlinjer för avgifter på kopior av allmänna handlingar i Karlstads kommun

Läs mer

BYTE REFERENSSYSTEM LULEÅ SWEREF99/RH 2000

BYTE REFERENSSYSTEM LULEÅ SWEREF99/RH 2000 BYTE REFERENSSYSTEM LULEÅ SWEREF99/RH 2000 FRÅN TILL PLAN LULEÅ LOKALA RT 38 5 gon O (72:-1) RT R12 R12 5 gon O (72:-1) SWEREF 99.21.45 HÖJD RH 00 RH 2000 RT 90 6 Projektioner SWEREF 99 12 Projektioner

Läs mer

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR.

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW Fleet www.bmw.se/ bmwfleet När du älskar att köra BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. BMW Fleet är en operationell

Läs mer

Presentation av resultatet från temauppdrag Stompunkter Svensk geoprocess Lars Kvarnström, Åsa Sehlstedt och Sara Wahlund

Presentation av resultatet från temauppdrag Stompunkter Svensk geoprocess Lars Kvarnström, Åsa Sehlstedt och Sara Wahlund Presentation av resultatet från temauppdrag Stompunkter Svensk geoprocess 2015-11-25 Lars Kvarnström, Åsa Sehlstedt och Sara Wahlund Arbetsgrupp tema Stompunkter Uppdragsledare Dataproduktspecifikation:

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många L e d n in g sä g a rm o d u le n - e n sm a rt o c h a u to m a tisk tjä n st so m so rte ra r d in a fö rfrå g n in g a r Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Läs mer

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna KUN 2007-11-08, p 14 1 (8) Konstenheten Handläggare: Göran Rosander Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna 1 Förslag till

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Hantering av leverantörsfakturor

Hantering av leverantörsfakturor Hantering av leverantörsfakturor (CUS, CSV, CAS, CUH & CGR) - 1. Effektivare hantering av leverantörsfakturor - 2. Rutin när vi har mottagit en leverantörsfaktura som är felaktig - 3. Rutin när vi har

Läs mer