Ingenjörsutbildningarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingenjörsutbildningarna"

Transkript

1 1997:27 EXAMENSARBETE Verktyg för hantering av kommunala VA-data Ingenjörsutbildningarna 1997:27 ISSN: ISRN: LTU-IP-EX--97/27--SE

2 FÖRORD Det avslutande momentet under den treåriga GIS-Utbildningen i Kiruna, vid Luleå Tekniska Universitet, utgörs av ett examensarbete omfattande 10 poäng. Arbetet skall avhandla Geografisk Informationsteknik och visa på studentens förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden. I denna rapport presenteras det examensarbete jag utfört under våren 1997 vid Metria IT, Kiruna, och titeln är Utreda och bygga verktyg för hantering av kommunala GIS-data. Uppgiften utgjordes av en mindre del i ett uppdrag som Metria fått av Tekniska Kontoret på Kiruna kommun att utarbeta en applikation i ArcView för hantering av det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Handledare för examensarbetet var Staffan Bergbom på Metria IT. Min dagliga arbetsplats var förlagd till Tekniska Kontoret på Stadshuset i Kiruna där den närmaste kontakten utgjordes av Stefan Holmblad, VA-Ingenjör. Jag vill till dessa båda rikta ett stort tack för det stöd och den vägledning de bistått med under olika skeden av arbetets gång. Även övriga som på olika sätt hjälpt till, främst på Metria, tillägnas ett tack. Ingen nämnd, ingen glömd. Jag vill även rikta ett tack till professor Anders Östman, Institutionen för samhällsbyggnads-teknik vid Luleå Tekniska Universitet. Denne har verkat som examinator för arbetet och gjort detta på bästa föredömliga sätt. Kiruna, juni 1997 Luleå Tekniska Universitet Sida 1 (19)

3 SAMMANFATTNING Inom ramen för projektet Kiruna referenskommun har Tekniska Kontoret gett i uppdrag åt Metria IT i Kiruna att utarbeta en applikation i ArcView för hantering av det kommunala VAnätet. Uppgiften för detta examensarbete var att bygga en del av applikationen. Arbetet inleddes dock med en förstudie av alternativa system för ledningshantering. Bland andra kan nämnas KORDAB och Vabas/Duf vilka båda är specifika VA-program med ett omfattande antal funktioner. Kartteknik Morastrand AB har utformat en applikation i ArcView, Planeringsmodul VA, för ledningshantering. Det geografiska informationssystem som Metria utarbetar blir en kombination mellan ArcView och Access. Den geometriska delen, ledningskartan, hanteras av ArcView medan VA-registret lagras i en Access-databas. För denna databas har Metria FI, Kiruna, skapat formulär för inmatning i Access. Under examensarbetet användes dessa för att mata in VA-data över ett mindre testområde som utgjordes av Sirius- och Orionvägen på Lombolo, Kiruna C. I applikationen skall ges möjlighet att från en ArcView-vy välja ut en ledning, brunn etc. och därifrån direkt nå VA-registret i Access där sedan aktuellt data visas. För att uppnå detta skapades i ArcView verktyg med vilka val av intressant objekt sker. Sedan sker en kommunikation mellan ArcView och Access, denna upprättades med DDE (Dynamic Data Exchange). Access kan på detta sätt avläsa det valda objektets identitet för att visa tillhörande information. Uppbyggnaden av applikationen gjordes i ArcView med utvecklingsspråket Avenue. I Access användes Access Basic för att skapa moduler. Luleå Tekniska Universitet Sida 2 (19)

4 ABSTRACT Within the project Kiruna referenskommun, the Technical Office has consulted Metria IT in Kiruna to develop an application in ArcView for managing the community network of water and sewage. The objective of this thesis includes construction of a part of the application. The work started with a study of alternative systems for managing water- and sewernetworks. Among others, KORDAB and Vabas/Duf are both programs that are particularily targeting water and sewage -applications with an extensive number of functions. Kartteknik Morastrand AB has designed an application in ArcView called Planeringsmodul VA for network management. The geographical information system that Metria developes will be a combination of ArcView and Access. The geometric part, the network map, will be managed by ArcView while the water and sewage -register is stored in an Access database. For this database Metria FI in Kiruna has created forms to feed Access with data. These were used during the project to put in network-data for a smaller test area which was Sirius- and Orionvägen in Lombolo in Kiruna. In the application it should be possible to select a pipe or drainagewell etc. in an ArcView-view and directly reach the database in Access where relevant data is displayed. To accomplish this, tools was created in ArcView by which a particular object can be selected. Further communication between ArcView and Access is set up with DDE (Dynamic Data Exchange). Access can in this way determine the identity of the selected object in order to display associate information. The development of the application was carried out in ArcView with the development language Avenue. Within Access, Access Basic was used used for development. Luleå Tekniska Universitet Sida 3 (19)

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 1 SAMMANFATTNING... 2 ABSTRACT INLEDNING BAKGRUND SYFTE MÅL AVGRÄNSNINGAR HANTERING AV VA-LEDNINGSDATA Vabas/DUF KORDAB Planeringsmodul VA AutoCad LT ArcView/Access FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET LEDNINGSKARTAN VA-REGISTRET DDE - DYNAMIC DATA EXCHANGE APPLIKATIONSUPPBYGGNAD PROGRAMMERING I AVENUE PROGRAMMERING I ACCESS BASIC RESULTAT PRINCIPER FÖR HANDHAVANDE AV APPLIKATIONEN Installering av applikationen Användning av applikationen DISKUSSION SLUTSATS KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR Luleå Tekniska Universitet Sida 4 (19)

6 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Hösten 1992 startade ett projekt i Kiruna med namnet Kiruna Referenskommun. Projektet gick ut på att introducera den nya Geografiska Informationstekniken i den kommunala verksamheten. Orsakerna till detta var följande: Den nya tekniken krävs för att kunna rationalisera kommunens inre arbete. Införandet av GIT skulle vara värdefullt för de företag i Kiruna som arbetar med och saluför denna teknik såväl nationellt som internationellt. Kommunen skulle kunna tjäna som referensobjekt för tekniken. Geografiska Informationssystem skall komma att användas vid ett flertal av kommunens olika förvaltningar. Av dessa har, i ett initialt skede, bland andra Miljökontoret varit involverad. I enlighet med ovanstående intentioner har kommunens tekniska kontor gett i uppdrag till Metria IT i Kiruna att utarbeta en ArcView-applikation, som skall hantera VA-nätet, samt ett digitalt kartskåp med det allmänna kartverk som kommunen önskar och behöver. 1.2 Syfte För att effektivisera hanteringen av kommunens ledningsnät för vatten och avlopp har de senaste åren arbete pågått med att mäta in ledningar och brunnar etc. Dessa geometriska data är digitalt lagrade i databaser. Attributdata från VA-registret skall lagras i en Access-databas. I och med utvecklingen av en ArcView-applikation får kommunen ett kraftfullt verktyg för att på ett enkelt sätt utnyttja denna information. En GIS-programvara av ArcViews typ möjliggör, bland annat, analys, presentation och viss bearbetning av geografiska data. Dessa funktioner är av värde då Tekniska Kontoret arbetar med planering, händelsehantering och liknande rörande VA-nätet. Applikationen skall kunna utnyttjas i den dagliga verksamheten. Examensarbetet omfattar endast den del av applikationsutvecklingen som avser hantering av händelser längs ledningar och brunnar etc. 1.3 Mål Systemet skall ge möjlighet att från en ArcView-vy peka ut en ledning, brunn för presentation, inmatning och editering etc. av aktuell lednings- eller brunnsinformation. Uppnåendet av detta kan brytas ner och uttryckas i ett antal delmål. Dessa är följande: Inmatning av brunns- och ledningsdata över ett mindre område. Upprättande av koppling mellan ArcView och Access-databasen. Upprättande av presentationsgränssnitt för aktuellt data. Luleå Tekniska Universitet Sida 5 (19)

7 1.4 Avgränsningar Examensarbetet är en del av ett större projekt som till vissa delar håller på att genomföras. VAregistret består av en Access-databas för vilken inmatningsformulär och tabeller är upprättade av Metria FI, Kiruna. Skapandet av tabeller ingår ej i examensarbetet men dock nyttjandet av dessa när kopplingen mellan ArcView och Access skall upprättas. Till viss del blir inmatning i denna databas aktuellt för att upprätta ett testområde, ett kvarter eller dylikt, med brunnar och ledningar. Rapporten förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i GIS och för programvarorna ArcView och Access. Uppgiften för examensarbetet är ej att utlägga för läsaren hur exempelvis programspråket Avenue fungerar och är uppbyggt eller hur man arbetar med script etc. Däremot ingår en användarhandledning om hur den applikation som byggts fungerar. 1.5 Hantering av VA-ledningsdata För att visa på alternativa system för hantering av VA-data inleddes examensarbetet med en förstudie. De system som här redovisas är Vabas/Duf, KORDAB, Morastrands Planeringsmodul VA samt AutoCad LT. De tre förstnämnda är program avsedda för VA-hantering, medan AutoCad LT egentligen är ett ritnings- och konstruktionsprogram. Tekniska Kontoret på Kiruna kommun har valt en modell som kombinerar ArcView och Access. ArcView är en utpräglad GISprogramvara och Access en databashanterare Vabas/DUF Vabas/Duf är ett Windows-program, specifikt inriktad mot VA, innehållande respektive databasoch grafikdel. Programmet startar med att visa en kommunkarta efter vilken man kan zooma in sig till ort, distrikt och slutligen aktuell ledningssträcka. Systemet hanterar bland mycket annat driftstörningar, planering samt kostnadsberäkningar. Det går att åstadkomma grafiska rapporter i form av staplar och diagram. Vabas/Duf ägs av VAV, Svenska Vatten- och Avloppsföreningen, som har ett femårigt samarbetsavtal med Enator IT-system och VBB Viak kring vidareutveckling och marknadsföring. En licens för standardversionen av Vabas/Duf på PC kostar SEK (exkl. moms). För två användare stiger priset med 50 % och för större nätverk 100 % KORDAB Kordabs Ledningsregister används av Gällivare kommun och är ett program i DOS-miljö. Databashanteraren som används är Betrieve. KORDAB har funktioner för planering, underhåll etc. Programmet möjliggör även rapporthantering. Det som krävs i inköp är först en basmodul som sedan byggs på med ledningsregistret. Luleå Tekniska Universitet Sida 6 (19)

8 Kostnaderna är, för respektive basmodul och ledningsregister, SEK samt SEK, exklusive moms. Ledningsregistret kan användas i GIS-programvaror som ArcView och Mapinfo. En 32-bitars Windows-NT version väntas vara klar för visning under februari Planeringsmodul VA Kartteknik Morastrand AB har utvecklat en applikation i ArcView, Planeringsmodul VA, för hantering av drift, underhåll och förnyelse av VA-nät. De data som modulen hanterar är hydrauliska data, TV-inspektion, okulär inspektion, driftrapport, åtgärdsbehov samt långtidsplanering. Planeringsmodulen tillsammans med en uppdateringsfunktion av attributdata samt ArcViews övriga funktioner utgör den sammantagna applikationen. Morastrand är ett bolag ägt av Mora kommun. Priset för Planeringsmodul VA är SEK för en licens. Till detta tillkommer inköp av ArcView, till vilken olika sorters licenser kan fås. En full licens kostar SEK och licens för användning endast tillsammans med Planeringsmodul VA, så kallad runtime -licens, kostar SEK. (Priserna exkl. moms.) AutoCad LT AutoCad LT används inom Pajala kommun för hantering av VA-nätet, vilket ritas upp med den kommunala primärkartan i botten. På kartan åskådliggörs brunnstyp, bågmått samt plushöjd för vattengång i brunnar. För varje brunn finns möjlighet att hårdkodat lagra ett antal attribut, d.v.s. attributen knyts direkt till objektet. Detta innebär att ingen databas är uppbyggd utan informationen är grafiskt bunden till var och en enskild brunn. Attributen är bland andra brunnsidentitet, material, dimension etc. Ute på fältet används ett enkelt tittskåpsprogram, Show 2.0, för att visuellt presentera VA-nätet. Detta ger användaren möjlighet att tända och släcka de olika lager som kartan är uppbyggd av. Tittskåpet tillåter även utskrift av kartan. AutoCad LT kostar SEK och Show 2.0 kostar SEK, båda priserna exklusive moms samt per en skarp licens ArcView/Access Kiruna kommuns tekniska kontor bygger för närvarande ett system för hantering av VA-data, med ArcView/Access som grund. Utvecklingen av systemet görs av Metria. Den grafiska delen handhas av ArcView i form av primärkartan med ledningsnät etc. Applikationen ger tillgång till ArcViews funktioner såsom analys, presentation etc. VA-registret skall inmatas och lagras i en Access-databas. Luleå Tekniska Universitet Sida 7 (19)

9 Databasen består av ett flertal tabeller som lagrar information om brunnar, ledningar samt händelser till dessa m.m. Inmatningsformulär är gjorda av Metria. En koppling mellan kartan och VA-registret skall upprättas. Detta innebär att då man klickar på exempelvis en ledning i ArcView-vyn skall man få upp aktuell information i Access för exempelvis redigering. Priserna för de respektive programvarorna är för ArcView SEK och för Access omkring SEK per licens. Kostnaden för upprättandet av inmatningsformulär i Access är beräknat till ungefär två veckors arbete. (Samtl. prisuppg. exkl. moms.) 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET Ett mål med examensarbetet var att bygga en applikation i ArcView för hantering av data rörande det kommunala VA-nätet. Applikationen skall möjliggöra integration av ledningskarta och ledningsregister genom att åstadkomma en koppling mellan ArcView och Access. Upprättandet av applikationen genomfördes i ett antal olika etapper. Inmatning av ledningsdata skedde i Access med stöd av utdrag ur ledningskartan, ledningsregistret och inventeringsprotokoll. I ArcView byggdes, med hjälp av utvecklingsmiljön och språket Avenue, verktyg för att hantera den geometriska delen av applikationen. I Access skapades makron och moduler med Access Basic, ett programmeringsspråk i Microsoft Access. Resultatet av examensarbetet är den applikation som presenteras i denna rapport I form av en användarhandledning samt script och moduler som bifogas rapporten i form av bilagor. 2.1 Ledningskartan Den digitalt lagrade ledningskartan som är en del av den kommunala primärkartan förvaltas idag av Metria. Hanteringen sker med hjälp av programvaran AutoKa-PC. Kartan innehåller ledningsnäten för spill-, dag- samt färskvatten. Dessa ledningsnät byggs upp av olika typer av brunnar, ledningar och ventiler etc. Ledningar lagras i form av linjer, brunnar och ventiler i form av punkter. Punktobjekten är koordinatsatta i plan och höjd. Ett mindre testområde valdes ut för examensarbetet. Området omfattade Orion- och Sirusvägen på Lombolo i Kiruna C. Området var lämpligt huvudsakligen av den orsaken att ledningsinventering var utförd där under sommaren 1996 och att denna i stort sett var komplett. Utdrag ur ledningskartan över testområdet gjordes såväl i digitalt som i analogt utskrivet format (se bilaga 4). Den grafiska informationen lagras i shape-filer. En vy skapades i ArcView med teman ur ledningskartan samt, för att lättare kunna orientera sig, teman ur den kommunala adresskartan. Luleå Tekniska Universitet Sida 8 (19)

10 Figur 1. Bilden visar vyn VA-sirius i projektet demo.apr. Vyn innehåller ledningskartan och teman ur den kommunala adresskartan. Spillvattennätet över det aktuella området består av spillvattenledningar samt nedstigningsbrunnar. ID-begreppet för en brunn kan exempelvis vara KIR*SNB*2463. Där KIR står för Kiruna, kan även vara TUO, Tuolluvaara eller JUKK för Jukkasjärvi. SNB betecknar Spillvatten- NedstigningsBrunn. ID saknas för ledningarna som är digitaliserade i flödesriktningen. Dagvattennätet består av ledningar samt ett antal olika varianter av brunnar. Dessa är (beteckning inom parentes): nedstigningsbrunnar (DNB), rensbrunnar (RB) samt kupolbrunnar (DKB). Identiteten betecknas på liknande sätt som för spillvattenbrunnar. ID saknas för ledningarna som är digitaliserade i flödesriktningen. Färskvattennätet består av ledningar samt avstängningsventiler (AV), servisventiler (SV), vattenavgreningspunkter (VAG) samt brandposter (BP). Identiteten betecknas på liknande sätt som för spillvattenbrunnar. Ledningarna saknar ID. Färskvattenledningar binds samman av vattenavgreningspunkter. Dessa är fiktiva och existerar endast på kartan och således inte i verkligheten. I VA-registret definieras ventiler och brandposter som anordningar medan vattenavgreningspunkterna istället definieras som brunnar, d.v.s. de förstnämnda lagras i anordningstabellen och de senare i brunnstabellen. Eftersom samtliga dessa dock är punktobjekt uppstår ett problem med att skilja dessa åt då de ligger i samma skikt och samma attributtabell. För att kunna skilja dem åt skapades ytterligare ett fält i attributtabellen med namnet Anmarkning. I detta fält tilldelades ventiler och brandposter anmärkningen A och avgreningspunkter anmärkningen B. På liknande sätt måste detta göras även för ledningskartan i stort om överensstämmelse skall nås med VA-registret. Luleå Tekniska Universitet Sida 9 (19)

11 2.2 VA-Registret Metria FI, Kiruna, har i Access skapat formulär för inmatning av data om de olika ledningsnäten (se bilaga 5). Metria FI står även för modelleringen av databasen samt tabelldesignen. Inmatningsformulären är uppdelade i två nivåer. På första nivån finns formulären Brunnar, Ledningar och Anordningar. Under Brunnar finns i sin tur Händelse på brunn. Under ledningar finns Händelse på ledning, Värmeslinga, Relining, Filmning av ledning samt Spolplan. Formuläret Anordningar har inga underformulär. Formulären kan öppnas i ett antal olika lägen. Man kan skapa, mata in, data i ett formulär ( SKAPA ). Man kan titta på befintlig information ( VISA ). VISA-läget medger även möjlighet att editera data. Brunns- och Ledningsinformation över testområdet Sirius-/Orionvägen matades in i Accessdatabasen i vilken VA-registret skall lagras. Inmatningen skedde via de inmatningsformulär som Metria FI, Kiruna, utformat. Dessa formulär används även för att editera och presentera data. Till grund för inmatningen låg protokoll från ledningsinventeringen med aktuella ritningar samt ett registerutdrag från den digitala ledningskartan (se bilagorna 1-3). Registerutdraget innehöll lockhöjder (m.ö.h.) för brunnar samt de externidentiteter som fastställts för samtliga punktobjekt (brunnar, ventiler etc.). Den del av VA-nätet som matades in var nedstigningsbrunnar och ledningar för spill- och dagvatten. Rens- och kupolbrunnar utelämnades för dagvattnet. För färskvattennätet matades ledningar, vattenavgreningspunkter samt avstängningsventiler in. Servisventiler och brandposter utelämnades. Syftet med inmatningen var att upprätta ett mindre testområde och skall därför ej betraktas som komplett. Detta faktum förklarar varför tiden för detta arbete begränsades och att vissa objekt följdaktligen inte matades in. Figur 2. Inmatningsformuläret LEDNINGAR i Access. Formuläret visar information för en spillvattenledning. Luleå Tekniska Universitet Sida 10 (19)

12 Längden på ledningar beräknades av ett script i ArcView. Med hjälp av längden och absolut höjd för vattengång i respektive från- och till-brunn räknas lutningen ut automatiskt i Access-formuläret med hjälp av funktioner Metria skapat. Den absoluta höjden för vattengången utgörs i sin tur av differensen mellan lockhöjd samt nedmätt höjd (lock-vattengång). Läggningsår för samtliga objekt utelämnades. 2.3 DDE - Dynamic Data Exchange Det val av ledningshanteringssystem som Tekniska Kontoret gjort kräver kommunikation mellan programvarorna ArcView och Access. Kommunikation mellan system kan åstadkommas på ett flertal olika sätt. Av dessa kan nämnas ODBC (Open DataBase Connectivity), OLE (Object Linking and Embedding) och DDE (Dynamic Data Exchange). I detta arbete användes DDE som fritt översatt till svenska kan benämnas Dynamiskt Datautbyte. Orsakerna till varför DDE valdes är att det stöds av både ArcView och Access samt att erfarenheter av att jobba med DDE fanns på Metria. DDE är ett protokoll i Microsoft Windows som gör att två program kan kommunicera eller utbyta data med varandra. När två program interagerar sker en så kallad konversation där det ena programmet är server och det andra klient. Konversationen sker genom en kanal som öppnas när kommunikationen sker och stängs då den samma avslutas. Det program som initierar kommunikationen kallas för DDE-klient och programmet som svarar på klienten kallas DDE-server. DDE möjliggör att de två programmen kan skicka kommandosträngar till varandra som förstås av mottagaren. DDE kan endas köras på en (samma) dator och stöder inte datorer i nätverk. Som DDE-server stödjer ArcView transaktionerna execute, request och poke. Execute utför kommandosträngar som mottas från klienten. Request returnerar information om ett specifikt element. Poke förser ett annat program med data. I detta specifika fall används DDE i två olika avseenden. Då ett objekt är valt i ArcView skall en koppling upprättas till Access. Detta sker med hjälp av scriptet InitDDE som upprättar DDEkommunikation med Access för att öppna den aktuella databasen. Om inte Access sedan tidigare är startat görs detta först. Sedan avslutas kommunikationen. Nästa gång DDE används är det för att Access skall kunna läsa av identiteten hos det objekt som valts i ArcView. Access initierar kommunikationen, kör (execute) scriptet thepokescript i ArcView och begär (request) att få läsa variabeln som innehåller identiteten. Access är således DDE-klient. I ArcView körs scriptet som då svarar på klientens begäran och skickar över (poke) den aktuella variabeln till Access. ArcView är således DDE-server. Luleå Tekniska Universitet Sida 11 (19)

13 3. APPLIKATIONSUPPBYGGNAD I Tekniska Kontorets administrativa handhavande av VA-nätet hanterar ArcView den geometriska sidan, kartan, och Access som databashanterare lagrar VA-registret. På kartan skaffar man sig en överblick över ledningar, brunnar och dylikt för att sedan välja ut det objekt som skall editeras eller som man vill få information om. Då man markerar objektet kopplas man till Accessdatabasen och det aktuella formuläret med information om valt objekt öppnas. För att åstadkomma detta resultat krävs en kommunikation mellan ArcView och Access som i denna applikation upprättas med hjälp av DDE (Dynamic Data Exchange). Funktionerna programmerades i ArcViews utvecklingsspråk Avenue i form av script. I Access skrevs moduler och makron i språket Access-Basic. Samtliga script, makron och moduler redovisas I bilagorna 6 och Programmering i Avenue För att skräddarsy ArcView och skapa applikationer används programmeringsspråket och utvecklingsmiljön Avenue. I denna applikation skapades en meny i menyraden samt tre verktygsmenyer i verktygsraden under vilka ett antal verktyg finns. Dessa är i sin tur kopplade till script som exekveras då ett val görs i menyn och då ett verktyg väljs. För att lättare förstå flödet mellan de script som skapades redogörs här först om arbetsgången i applikationen. Enligt vad som tidigare nämnts finns olika lägen i vilka formulären i Access kan öppnas via ArcView. Formulären Brunnar, Ledningar och Anordningar kan endast öppnas i VISA-läge. Övriga formulär kan öppnas i såväl VISA- som SKAPA-läge. Läget väljs under menyn Formulärläge i menyraden. Sedan väljs ur verktygsraden det formulär man vill jobba med. När detta är gjort har användaren möjlighet att markera det objekt för vilket man vill skapa eller titta på information om. Markeringen sker genom att användaren drar en rektangel kring det intressanta objektet. Access startas och öppnar aktuellt formulär i valt läge. I formuläret visas aktuellt brunnseller ledningsdata. Om man önskar skapa nya brunnar, ledningar eller anordningar görs detta direkt i Access. Inmatning av dessa objekt är något som till största delen sker under databasuppbyggnaden och är inget som sker dagligen till skillnad från t.ex. händelsehanteringen. Detta förklarar varför SKAPAläge ej finns för brunnar, ledningar och anordningar. Under menyn Formulärläge, som lagts till i menyraden, finns således två valmöjligheter. Vid val av något av lägena Skapa eller Visa körs script kopplade till vart och ett av lägena. Dessa script är Formulärläge_Skapa och Formulärläge_Visa. Scriptet som körs sätter variabeln _themode till valt läge. I verktygsraden har lagts till verktygsmenyerna Brunnar, Ledningar och Anordningar. Under dessa finns verktyg motsvarande de formulär och underformulär som finns i Access-basen. För varje verktyg finns ett script, benämnt i enlighet med det formulär verktyget motsvarar, som sätter Luleå Tekniska Universitet Sida 12 (19)

14 variabeln _makro till det aktuella formuläret med det valda läget, exempelvis Ledning_Relining_SKAPA. Scriptet gör även ett par kontroller. Dessa kontroller är: Är mer eller mindre än ett tema aktivt? Om ja, avbryt. Är det aktiva temat av rätt typ (punkt, linje)? Om inte, avbryt. Denna kontroll läser värdet i fältet Shape för det aktiva temats attributtabell. Värdet kan vara #FIELD_SHAPELINE eller #FIELD_SHAPEPOINT. Är formulärläge valt? Om inte, avbryt. För formulären Brunnar, Ledningar och Anordningar kontrolleras att det valda formulärläget är VISA, om inte avbryts körningen. För samtliga kontroller meddelas användaren om fel uppstått genom att en så kallad messagebox visas som talar om felets art. Om detta script körs felfritt startas nästa script, ett gemensamt för var och en av de respektive verktygsmenyerna. Detta script är för brunnar Externid_B, för ledningar Externid_L samt för anordningar Externid_A. Nu ges användaren möjlighet att markera intressant objekt. När objektet är valt läses fältet Externid för den i attributtabellen tillika valda posten och variabeln _theexternid erhåller det aktuella värdet som exempelvis kan vara KIR*AV*1165. Även i dessa script görs att antal kontroller. Dessa är: Blev något objekt valt? Om inte, avbryt. Överensstämmer det valda objektet med aktuellt formulär? Om inte, avbryt. Här åtskiljs brunnar och anordningar genom att studera fältet Anmarkning i attributtabellen för det aktiva temat. Finns fältet Externid i attributtabellen? Om inte, avbryt. Då är det aktiva temat ej något av de VA-teman som applikationen förutsätter. Också vid dessa kontroller meddelas användaren om det eventuella fel som uppstått. Det sista som sker i dessa script om inga fel uppstått är att ett tredje script körs InitDDE. Detta script är gemensamt för samtliga verktyg. InitDDE gör Access till DDE-Klient för att, om inte detta redan är gjort, starta Access och den aktuella databasen. Sedan körs i Access det makro motsvarande variabeln _makro som i de tidigare scripten tilldelats ett värde. Makrona motsvarar i sin tur de olika formulären, i valt läge, som finns i Access. Om dessa redogörs i följande kapitel. Sist i scriptet InitDDE avslutas DDEkommunikationen 3.2 Programmering i Access Basic Makron i Access kan användas för att anropa enklare funktioner såsom öppna och stänga formulär, generera rapporter etc. Ett makro kan också anropa och exekvera kod skriven i Access Basic. Denna kod lagras i en modul som i sin tur kan vara uppdelad i ett antal funktioner, procedurer. I detta arbete skrevs samtliga funktioner i Access Basic-kod och dessa exekverades från de makron som skapades. Luleå Tekniska Universitet Sida 13 (19)

15 För varje formulär i dess olika lägen skapades ett makro med namn motsvarande variabeln _makro i ArcView, till exempel Brunn_Händelse_SKAPA. För varje makro skapades en modul bestående av ett antal funktioner. Modulernas namn börjar med Arc_Acc. Sedan följer en bokstavskombination som visar på aktuellt formulär i valt läge, till exempel LSV för Ledning Spolplan Visa. Ett fullständigt modulnamn kan således vara Arc_AccBHS, för Brunn Händelse Skapa, eller Arc_AccA för Anordning. Samtliga moduler har identiska funktioner men olika målobjekt (formulär, tabeller). Det kan då tyckas att det räckt med ett makro och en modul. Men Access Basic kan ej hantera variabler i SQL-liknande uttryck varför lösningen med moduler för varje formulär i dess olika lägen var nödvändig. Det arbetssätt som används går ut på att jämföra externid t för det i ArcView valda objektet med motsvarande identitetsfält i aktuell tabell. Om poster hittas med samma externid sätts värdet i fältet Kontroll till OK. Kontrollfältet skapades under examensarbetets gång för detta ändamål. Kontrollflaggan används sedan till att hitta rätt post och visa dess information i det formulär som öppnas. Funktionerna benämns enligt samma konvention som modulerna med olika ändelser beroende på i vilken modul funktionen finns, till exempel AccLHS för Ledning Händelse Skapa. Acc. Lyfter upp Access överst på skrivbordet, bildskärmen. Initierar DDE-kommunikation med ArcView för att köra scriptet thepokescript som genom att göra Access till DDE-Klient och köra Poke-kommandot räcker över externid för det valda objektet till Access. Access tar emot det med Request-kommandot. Kommunikationen avslutas. AccAddRec. Det från ArcView erhållna externid t jämförs med externid i aktuell tabell i Access. I den aktuella posten skrivs OK in i kontrollfältet. AccForm. Det aktuella formuläret öppnas med information från den post som har OK i kontrollfältet. AccRec. Medger att endast en post får visas i formuläret. Man kan således inte använda bläddringslisten för att till exempel få se en annan ledning. Denna funktion uteblir om formulärläget är VISA. AccDelRec. Då informationen hämtats från tabellen skrivs ICKE in i kontrollfältet där det för den posten tidigare stod OK. 4. RESULTAT Examensarbetet resulterade i en applikation för vilken detta kapitel utgör en enklare variant av användarhandledning. Applikationen har under arbetets gång varit projektspecifik. Tanken är dock att för framtiden göra applikationen till en så kallad extension vilket möjliggörs i version 3.0 av ArcView. Extensions är program med specifika GIS-funktionaliteter som kan laddas in i tillägg till ArcView. En extension kan även vara en applikation skapad i Avenue. Vidare i kapitlet avhandlas de problem som uppstod under arbetet och hur dessa kan åtgärdas i det fortsatta arbetet. Luleå Tekniska Universitet Sida 14 (19)

16 4.1 Principer för handhavande av applikationen Användarhandledningen består av två delar. Först beskrivs vissa restriktioner som påverkar installation och användande av applikationen, sedan följer en handledning för det praktiska användandet av den samma Installering av applikationen Applikationen är sparad i form av ett projekt som heter demo.apr. För projekt lagrar ArcView sökvägarna till de teman som används. För att underlätta användningen bör därför samma sökvägar, som tidigare tillämpats, skapas då applikationen installeras på en dator. De aktuella sökvägarna är följande: Projektet (i ArcView); c:\fredrik\va_karta\demo.apr Adresskartan; c:\fredrik\va_karta\eget Ledningskartan; c:\fredrik\va_karta\sirius Adresskartans skikt är: orbyggn (byggnader), orfast (fastighetsgränser), orplan (plangränser), samtliga med efternamnen.shp,.dbf och.shx. VA-kartans skikt är: spillvl (spillvattenledningar), spillvp (spillvattenbrunnar), dagvl (dagvattenledningar), dagvp (dagvattenbrunnar), vattenl (färskvattenledningar), vattenp (punktobjekt i färskvattennätet t.ex. ventiler), samtliga med efternamnen.shp,.dbf och.shx. För Access-databasen, VA-registret, och även programvaran Access är sökvägarna skrivna i Avenue-koden för scriptet InitDDE. Om dessa sökvägar ej överensstämmer eller ändras måste motsvarande förändring göras i koden. De aktuella sökvägarna är följande: Access (programmet); c:\access\msaccess.exe VA-registret (basen); c:\fredrik\va_reg\va-reg.mdb I Access är för knappen ArcView 3.0 i huvudmenyn skrivet en funktion som gör att knappen fungerar likt Alt+Tab och lyfter ArcView överst på skärmen. I detta fall är fönstertiteln hårdkodad till ArcView GIS Version 3.0. Om detta ej överensstämmer måste den aktuella titeln skrivas i funktionskoden för knappen. Ytterligare en begränsning som påverkar applikationens användande är att, som tidigare nämnts, DDE ej stöder nätverk. De programvaror som kommunicerar, i detta fall ArcView och Access, måste därför ligga på den lokala hårddisken Användning av applikationen Användaren möts, då denna öppnar projektet, av vyn VA-Sirius som är den vy i vilken de aktuella skikten ligger. I menyraden har lagts till menyn Formulärläge vilken används för att ange i vilket läge formulären i Access skall visas. Under menyn finns två olika alternativ på läge att välja. De två lägena är SKAPA och VISA. Luleå Tekniska Universitet Sida 15 (19)

17 Figur 3. Menyn Formulärläge lades till I menyraden. För formulären Brunnar, Ledningar samt Anordningar kan endast ett läge väljas, detta är VISA. Formulären Händelse på brunn, Händelse på ledning, Värmeslinga, Relining, Filmning av ledning och Spolplan medger båda formulärlägena SKAPA och VISA, av vilka ett måste väljas. Vilket av de formulären man vill jobba med väljer man i verktygsraden. Figur 4. I verktygsraden skapades tre nya verktygsmenyer. De tre knapparna längst till höger i figuren är verktygsmenyer och anger Brunnar, Ledningar och Anordningar. Under dessa finns ytterligare verktyg (som var och en representerar olika formulär): Brunnar. Ledningar. Anordningar. Händelse på brunn. Händelse på ledning. Värmeslinga. Relining. Filmning. Spolplan. Figur 5. Under verktygsmenyerna skapades ett antal verktyg. När det verktyg (formulär) man vill jobba med är aktiverat skall användaren markera aktuellt objekt (brunn el. dyl.) i vyn. Detta görs genom att rita en rektangel kring objektet. Programmet kopplar då till Access som startar och öppnar den aktuella databasen om inte detta redan är gjort. Där öppnas aktuellt formulär i valt läge med den information som finns om objektet eller ett tomt formulär med endast det valda objektets externid om man valt läget SKAPA. Arbetsgången blir sålunda: 1. Välj formulärläge. Det valda läget gäller tills nytt val av formulärläge görs. 2. Aktivera verktyg. Valet av verktyg gäller tills nytt verktyg aktiveras. 3. Markera aktuellt objekt. Access och aktuellt formulär öppnas och visas överst på skärmen. 4. Återgå till ArcView genom att stänga formuläret och trycka på knappen ArcView 3.0 i huvudmenyn. Vid avslutat arbetspass måste Access stängas manuellt genom knappen Avsluta i huvudmenyn. Luleå Tekniska Universitet Sida 16 (19)

18 Huvudmenyn för inmatningsformulären i Access. Förutsättningarna för att arbetsgången skall fungera är: Att ett och endast ett tema är aktivt. Att det aktiva temat är något av de VA-teman som finns i vyn. Att valet av verktyg och aktivt tema överenstämmer. Att ett objekt finns inom den av användaren ritade rektangeln. Kontroller finns för att varna om något av de vanligaste felen uppstår pga användarens handhavande. På grund av tidsbrist beaktades ej ovanliga fel vilka, även de, kan uppstå. 5. DISKUSSION Det faktum att det inte för något slag av ledning existerar ID är ett problem, vilket yttrar sig i att kopplingen mellan kartan och databasen ej kan upprättas. VA-registret i Access bygger på externid för såväl brunnar som ledningar. Där betecknas externid för ledningar som Från brunn - Till brunn. Det vill säga ID-begreppet för en ledning byggs upp av ID-begreppen för de brunnar som ledningen är dragen mellan. ID t kan sägas vara den minsta gemensamma nämnaren mellan kartan och VA-registret. Detta problem måste därför åtgärdas om applikationen och VA-registret skall komma i bruk. ID n kan dock, enligt utsago, automatiskt tilldelas ledningarna eftersom dessa är digitaliserade i flödesriktningen, alltså Från brunn - Till brunn. För examensarbetets del gjordes detta manuellt, över testområdet, i de aktuella skiktens attributtabeller i vilka fältet Externid redan fanns. Ytterligare ett problem uppstod vilket berörde ledningars ID-begrepp. I samtliga tre typer av ledningsnät förekommer så kallade servisledningar. Det är ledningar som utgår från stamnätet. Dessa ledningar kan gå från t.ex. en rensbrunn och ansluta direkt till huvudledningen och ej till en brunn på den samma. Här uppkommer problemet. Man har en från-brunn men ingen till-brunn vilket medför att ID ej kan fastställas för servisledningen. En lösning på detta problem kan vara att, likt vattenavgreningspunkterna, skapa fiktiva avgreningspunkter vid sådana anslutningar. Exempel finns även där varken från-brunn eller till-brunn existerar. Ett sådant exempel är där servisledningen för spillvatten går mellan en fastighet och huvudledningen. Luleå Tekniska Universitet Sida 17 (19)

19 I och med att sökvägar etc. är implementerade i Avenue-koden för applikationen skapar detta extra arbete vid installation av den samma. Detta borde kunna lösas på ett mer rationellt sätt. Ett alternativ är att undvika skriva in absoluta sökvägar i koden. En installationsfil kan skapas som exekveras då applikationen installeras. Installationsfilen skapar och anger sökvägarna till den aktuella databasen samt de teman som används i ArcView-vyn. Inför det fortsatta arbetet med applikationen bör således ett antal detaljer åtgärdas. Om några av dessa har här redovisats. Men det finns även detaljer som fungerat bra, vilka även de bör framhållas. Inmatningen i Access-databasen förlöpte utan större problem. Erfarenheten från inmatningsarbetet visar att formulärflödet har en logisk och ändamålsenlig uppbyggnad. Tabellerna i databasen är från varandra fristående tabeller. Strukturen kan därmed sägas vara flat. Några relationer är ej upprättade men ID-begreppet utgör en gemensam nämnare för tabellerna. Men det är också den enda nyckeln som finns och något löpnummer i tabellerna finns ej. För eventuella framtida förändringar och utbyggnadsbehov är dessa och liknande detaljer sådant man bör tänka på redan i arbetet med design och uppbyggnad av en databas. DDE är för ändamålet ett smidigt sätt att jobba på. Med en något större processor på sin dator, omkring 200 Mhz, märker man detta tydligt. Hanteringen blir snabb såväl i respektive programvara som i kommunikationen mellan dessa. Applikationen blir, för den daglige användaren, ett bra verktyg att använda vid hanteringen av det kommunala VA-nätet. Dock klarar DDE ej datorer i nätverk varför spridningen av applikationen begränsas. 6. SLUTSATS Resultatet för detta 10-poängs examensarbete är den applikation som skapats samt denna rapport. Några mer omfattande analyser har ej gjorts. De slutsatser som ändå kan dras är om hur arbetet härefter skall fortgå. Metria som ansvarar för systemutvecklingen och kommunens Tekniska Kontoret har ännu en hel del arbetet kvar innan man kan se systemet i full användning. Till en början skall allt ledningsdata över Kiruna C matas in i Access-databasen. För att möjliggöra detta krävs att de åtgärder som beskrevs i diskussionskapitlet vidtas vad gäller ledningsregistret i AutoKa-PC. Under inmatningsarbetet framkommer de eventuella brister som finns i Access-databasen och inmatningsformulären vilka även de får åtgärdas. Applikationen i ArcView kräver ännu en del justeringar och även utbyggnad för att bli ett funktionellt verktyg i kommunens dagliga arbete. Detta arbete ligger på Metria att utföra. På Tekniska Kontoret bör rutiner utformas för hur användandet av systemet skall fungera. Ansvarsfördelningen bör vara tydlig mellan dem som jobber ute på fältet och dem som skall sköta uppdateringar i VA-registret. För kartdatabasen ansvarar även fortsättningsvis Metria. Luleå Tekniska Universitet Sida 18 (19)

20 Visionen och syftet med systemet är att det i den dagliga verksamheten skall effektivisera och rationalisera Tekniska Kontorets hantering av det kommunala VA-nätet. I och med detta bör nyttan och fördelarna med den geografiska informationstekniken framkomma. Genomförs projektet Kiruna Referenskommun i enlighet med de mål som fastställts har kommunen vunnit mycket och kan i sanning tjäna som referens åt andra kommuner i arbetet med införande av GIS i den kommunala verksamheten. 7. KÄLLFÖRTECKNING Avenue, Customization and Application Development for ArcView (1994): Environmental Systems Research Institute, Inc. USA. Language Reference Microsoft Access (1994): Microsoft Corporation. Irland. Skapa tillämpningar Microsoft Access (1994): Microsoft Corporation. Irland. 8. BILAGOR Bilaga 1. Registerutdrag ur ledningsregistret från AutoKa-PC. Bilaga 2. Inventeringsprotokoll, sommaren 1996, över Sirius-/Orionvägen. Bilaga 3. Byggnadsritning, del av Orionvägen. (A3-format) Bilaga 4. Ledningskarta, del av Orionvägen. Utdrag ur AutoKa-PC. (A3-format) Bilaga 5. Formulärflöde inmatningsformulär i Access. (A3-format) Bilaga 6. Script skrivna i Avenue. Bilaga 7. Makron, moduler skrivna i Access Basic. Av utrymmesskäl har scripten och modulerna i bilagorna gjorts så kompakta som möjligt. Därmed riskerar dessa att för den, av programkod, ovane betraktaren bli något svåra att läsa. I WWW-versionen av rapporten saknas samtliga bilagor. Luleå Tekniska Universitet Sida 19 (19)

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Fönsterhanterare för X-Windows

Fönsterhanterare för X-Windows Datavetenskap Magnus Persson, Per Nordgren Fönsterhanterare för X-Windows Examensarbete 2004:27 Fönsterhanterare för X-Windows Magnus Persson, Per Nordgren c 2004 Författarna och Karlstads Universitet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys och design av nätverksmodul. Carl Mikael Almgren, Anna Hallbygård. Högskoleingenjörsprogrammet Geografisk informationsteknik

EXAMENSARBETE. Analys och design av nätverksmodul. Carl Mikael Almgren, Anna Hallbygård. Högskoleingenjörsprogrammet Geografisk informationsteknik 2000:86 EXAMENSARBETE Analys och design av nätverksmodul Carl Mikael Almgren, Anna Hallbygård Högskoleingenjörsprogrammet Geografisk informationsteknik Institutionen för Institutionen i Kiruna Avdelningen

Läs mer

D-UPPSATS. IT inom turism

D-UPPSATS. IT inom turism D-UPPSATS 2005:13 IT inom turism Underlätta guiders arbete i fält med IT-stöd Erik Ellingsson Mikael Rydström Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

BOKNINGSSYSTEM FÖR GOLFBANA

BOKNINGSSYSTEM FÖR GOLFBANA Examensarbete 20 poäng D-nivå BOKNINGSSYSTEM FÖR GOLFBANA Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D110/04 Sebastian Niklasson Magisterprogrammet i datateknik 160 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Lars Karlsson BOOKING

Läs mer

INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM

INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D105/05 Camilla Larsson Magisterprogrammet i Datateknik160 p Örebro vårterminen

Läs mer

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

Träning och Kost. En tillämpning av Internet of Things genom sammankoppling av en Android-telefon, en matvåg och ett aktivitetsarmband

Träning och Kost. En tillämpning av Internet of Things genom sammankoppling av en Android-telefon, en matvåg och ett aktivitetsarmband Träning och Kost En tillämpning av Internet of Things genom sammankoppling av en Android-telefon, en matvåg och ett aktivitetsarmband Kandidatarbete inom Informationsteknik Emma Gustafsson Johanna Hartman

Läs mer

ANNA GUSTAFSSON JONAS ÅSTRÖM

ANNA GUSTAFSSON JONAS ÅSTRÖM Androidapplikation för fjärrövervakning av affärskritiska driftsystem Android application for remote monitoring of business-critical operating systems Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet ANNA

Läs mer

TEKNISK RAPPORT. Övertorneås översiktsplan på Internet. Christian Lundberg. Teknisk rapport

TEKNISK RAPPORT. Övertorneås översiktsplan på Internet. Christian Lundberg. Teknisk rapport 1999:20 TEKNISK RAPPORT Övertorneås översiktsplan på Internet Christian Lundberg Teknisk rapport Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik Avdelningen för Geografisk informationsteknik 1999:20 ISSN: 1402-1536

Läs mer

av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag

av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag Datavetenskap Ingela Pettersson Lindqvist Utredning av Server för hantering av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag Examensarbete, C-nivå 2001:28 Investigation concerning a Server to handle Error messages

Läs mer

Byggserverövervakning

Byggserverövervakning Byggserverövervakning Utveckling av ett system för att synliggöra integrationsproblem Build server monitoring Development of a system visualizing problems with integration Andreas Cider Max Jacobs Fakulteten

Läs mer

Operatörsgränssnitt för manöversystem

Operatörsgränssnitt för manöversystem Operatörsgränssnitt för manöversystem Maria Karimian TRITA-NA-E04111 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute of Technology

Läs mer

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System Alexander Brodin Erik Peterson EXAMENSARBETE 2012 DATATEKNIK Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

OPTIMERING OCH PROGRAMMERING AV TIMEREPORT

OPTIMERING OCH PROGRAMMERING AV TIMEREPORT Examensarbete 10 poäng C-nivå OPTIMERING OCH PROGRAMMERING AV TIMEREPORT Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D108/04 Jens Nilsson Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Jack Pencz OPTIMIZATION

Läs mer

Språkhantering för webbplatser med internationellt innehåll

Språkhantering för webbplatser med internationellt innehåll Examensarbete 20 poäng D-nivå vid Örebro universitet Språkhantering för webbplatser med internationellt innehåll Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D102/06 Peter Bergqvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro höstterminen

Läs mer

Lagring av dynamiska skärmvyer Slutrapport

Lagring av dynamiska skärmvyer Slutrapport Lagring av dynamiska skärmvyer Slutrapport Caroline Andersson Tommy Lindgren Freddie Rosenberg Handledare: Jörgen Nilsson Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Data-

Läs mer

ETL-verktyg för datavaruhus

ETL-verktyg för datavaruhus Examensarbete vid institutionen för datavetenskap Umeå Universitet Författare: Johan Unger Handledare: Tommy Jakobsen (ABB Power Technology Products AB) Johan Karlsson (Umeå Universitet)

Läs mer

Replikering av databaser över Internet

Replikering av databaser över Internet Datavetenskap Magnus Malmgren och Assadullah Obaid Replikering av databaser över Internet Examensarbete, C-nivå 2003:07 Replikering av databaser över Internet Magnus Malmgren och Assadullah Obaid Magnus

Läs mer

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Datavetenskap Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Examensarbete, C-nivå 10 poäng 2003:25 ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Björn Andersson

Läs mer

Förenklat webbaserat bokföringssystem

Förenklat webbaserat bokföringssystem Förenklat webbaserat bokföringssystem med Medlemsregister Rasmus Peltonen Benjamin Ekholm Examensarbete för Tradenom-examen Utbildningsprogrammet för Informationsbehandling Raseborg 2013 Examensarbete

Läs mer

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Datavetenskap Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Examensarbete, C-nivå 2002:06 Box On-Line Jonas Nilsson Christian Däldborg 2002 Författaren/författarna och Karlstads universitet Denna rapport

Läs mer

TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER

TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER Examensarbete 20 poäng D-nivå TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D100/04 Johan Björk och Jonas Johansson Magisterprogrammet inom datateknik 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

3D-volymhusbyggande med materiallistor och tänkbara PDM-system

3D-volymhusbyggande med materiallistor och tänkbara PDM-system Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Box 118 221 00 LUND Department of Structural Engineering Lund Institute of Technology Box 118 S-221 00 LUND Sweden 3D-volymhusbyggande med materiallistor

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Web services En integration av CRM och kundzon

Web services En integration av CRM och kundzon Beteckning: Akademin för teknik och miljö Web services En integration av CRM och kundzon Tobias Leetmaa Maj 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Ingenjör Online Examinator: Jonas Boustedt

Läs mer

Utveckling av ett ärendehanteringssystem åt IT-avdelningen hos Billerud. Andreas Johansson Christer Ottosson

Utveckling av ett ärendehanteringssystem åt IT-avdelningen hos Billerud. Andreas Johansson Christer Ottosson Examensarbete Utveckling av ett ärendehanteringssystem åt IT-avdelningen hos Billerud av Andreas Johansson Christer Ottosson LITH-EX-ING 04/016--SE 2004-06-04 Examensarbete Utveckling av ett ärendehanteringssystem

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys och uppbyggnad av ny servermiljö för affärssystemet FAS. Simon Widqvist Erik Ohlsson 2013. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Analys och uppbyggnad av ny servermiljö för affärssystemet FAS. Simon Widqvist Erik Ohlsson 2013. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Analys och uppbyggnad av ny servermiljö för affärssystemet FAS Simon Widqvist Erik Ohlsson 2013 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/04 Henrik Bark och Martin Zackrisson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer