Ingenjörsutbildningarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingenjörsutbildningarna"

Transkript

1 1997:27 EXAMENSARBETE Verktyg för hantering av kommunala VA-data Ingenjörsutbildningarna 1997:27 ISSN: ISRN: LTU-IP-EX--97/27--SE

2 FÖRORD Det avslutande momentet under den treåriga GIS-Utbildningen i Kiruna, vid Luleå Tekniska Universitet, utgörs av ett examensarbete omfattande 10 poäng. Arbetet skall avhandla Geografisk Informationsteknik och visa på studentens förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden. I denna rapport presenteras det examensarbete jag utfört under våren 1997 vid Metria IT, Kiruna, och titeln är Utreda och bygga verktyg för hantering av kommunala GIS-data. Uppgiften utgjordes av en mindre del i ett uppdrag som Metria fått av Tekniska Kontoret på Kiruna kommun att utarbeta en applikation i ArcView för hantering av det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Handledare för examensarbetet var Staffan Bergbom på Metria IT. Min dagliga arbetsplats var förlagd till Tekniska Kontoret på Stadshuset i Kiruna där den närmaste kontakten utgjordes av Stefan Holmblad, VA-Ingenjör. Jag vill till dessa båda rikta ett stort tack för det stöd och den vägledning de bistått med under olika skeden av arbetets gång. Även övriga som på olika sätt hjälpt till, främst på Metria, tillägnas ett tack. Ingen nämnd, ingen glömd. Jag vill även rikta ett tack till professor Anders Östman, Institutionen för samhällsbyggnads-teknik vid Luleå Tekniska Universitet. Denne har verkat som examinator för arbetet och gjort detta på bästa föredömliga sätt. Kiruna, juni 1997 Luleå Tekniska Universitet Sida 1 (19)

3 SAMMANFATTNING Inom ramen för projektet Kiruna referenskommun har Tekniska Kontoret gett i uppdrag åt Metria IT i Kiruna att utarbeta en applikation i ArcView för hantering av det kommunala VAnätet. Uppgiften för detta examensarbete var att bygga en del av applikationen. Arbetet inleddes dock med en förstudie av alternativa system för ledningshantering. Bland andra kan nämnas KORDAB och Vabas/Duf vilka båda är specifika VA-program med ett omfattande antal funktioner. Kartteknik Morastrand AB har utformat en applikation i ArcView, Planeringsmodul VA, för ledningshantering. Det geografiska informationssystem som Metria utarbetar blir en kombination mellan ArcView och Access. Den geometriska delen, ledningskartan, hanteras av ArcView medan VA-registret lagras i en Access-databas. För denna databas har Metria FI, Kiruna, skapat formulär för inmatning i Access. Under examensarbetet användes dessa för att mata in VA-data över ett mindre testområde som utgjordes av Sirius- och Orionvägen på Lombolo, Kiruna C. I applikationen skall ges möjlighet att från en ArcView-vy välja ut en ledning, brunn etc. och därifrån direkt nå VA-registret i Access där sedan aktuellt data visas. För att uppnå detta skapades i ArcView verktyg med vilka val av intressant objekt sker. Sedan sker en kommunikation mellan ArcView och Access, denna upprättades med DDE (Dynamic Data Exchange). Access kan på detta sätt avläsa det valda objektets identitet för att visa tillhörande information. Uppbyggnaden av applikationen gjordes i ArcView med utvecklingsspråket Avenue. I Access användes Access Basic för att skapa moduler. Luleå Tekniska Universitet Sida 2 (19)

4 ABSTRACT Within the project Kiruna referenskommun, the Technical Office has consulted Metria IT in Kiruna to develop an application in ArcView for managing the community network of water and sewage. The objective of this thesis includes construction of a part of the application. The work started with a study of alternative systems for managing water- and sewernetworks. Among others, KORDAB and Vabas/Duf are both programs that are particularily targeting water and sewage -applications with an extensive number of functions. Kartteknik Morastrand AB has designed an application in ArcView called Planeringsmodul VA for network management. The geographical information system that Metria developes will be a combination of ArcView and Access. The geometric part, the network map, will be managed by ArcView while the water and sewage -register is stored in an Access database. For this database Metria FI in Kiruna has created forms to feed Access with data. These were used during the project to put in network-data for a smaller test area which was Sirius- and Orionvägen in Lombolo in Kiruna. In the application it should be possible to select a pipe or drainagewell etc. in an ArcView-view and directly reach the database in Access where relevant data is displayed. To accomplish this, tools was created in ArcView by which a particular object can be selected. Further communication between ArcView and Access is set up with DDE (Dynamic Data Exchange). Access can in this way determine the identity of the selected object in order to display associate information. The development of the application was carried out in ArcView with the development language Avenue. Within Access, Access Basic was used used for development. Luleå Tekniska Universitet Sida 3 (19)

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 1 SAMMANFATTNING... 2 ABSTRACT INLEDNING BAKGRUND SYFTE MÅL AVGRÄNSNINGAR HANTERING AV VA-LEDNINGSDATA Vabas/DUF KORDAB Planeringsmodul VA AutoCad LT ArcView/Access FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET LEDNINGSKARTAN VA-REGISTRET DDE - DYNAMIC DATA EXCHANGE APPLIKATIONSUPPBYGGNAD PROGRAMMERING I AVENUE PROGRAMMERING I ACCESS BASIC RESULTAT PRINCIPER FÖR HANDHAVANDE AV APPLIKATIONEN Installering av applikationen Användning av applikationen DISKUSSION SLUTSATS KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR Luleå Tekniska Universitet Sida 4 (19)

6 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Hösten 1992 startade ett projekt i Kiruna med namnet Kiruna Referenskommun. Projektet gick ut på att introducera den nya Geografiska Informationstekniken i den kommunala verksamheten. Orsakerna till detta var följande: Den nya tekniken krävs för att kunna rationalisera kommunens inre arbete. Införandet av GIT skulle vara värdefullt för de företag i Kiruna som arbetar med och saluför denna teknik såväl nationellt som internationellt. Kommunen skulle kunna tjäna som referensobjekt för tekniken. Geografiska Informationssystem skall komma att användas vid ett flertal av kommunens olika förvaltningar. Av dessa har, i ett initialt skede, bland andra Miljökontoret varit involverad. I enlighet med ovanstående intentioner har kommunens tekniska kontor gett i uppdrag till Metria IT i Kiruna att utarbeta en ArcView-applikation, som skall hantera VA-nätet, samt ett digitalt kartskåp med det allmänna kartverk som kommunen önskar och behöver. 1.2 Syfte För att effektivisera hanteringen av kommunens ledningsnät för vatten och avlopp har de senaste åren arbete pågått med att mäta in ledningar och brunnar etc. Dessa geometriska data är digitalt lagrade i databaser. Attributdata från VA-registret skall lagras i en Access-databas. I och med utvecklingen av en ArcView-applikation får kommunen ett kraftfullt verktyg för att på ett enkelt sätt utnyttja denna information. En GIS-programvara av ArcViews typ möjliggör, bland annat, analys, presentation och viss bearbetning av geografiska data. Dessa funktioner är av värde då Tekniska Kontoret arbetar med planering, händelsehantering och liknande rörande VA-nätet. Applikationen skall kunna utnyttjas i den dagliga verksamheten. Examensarbetet omfattar endast den del av applikationsutvecklingen som avser hantering av händelser längs ledningar och brunnar etc. 1.3 Mål Systemet skall ge möjlighet att från en ArcView-vy peka ut en ledning, brunn för presentation, inmatning och editering etc. av aktuell lednings- eller brunnsinformation. Uppnåendet av detta kan brytas ner och uttryckas i ett antal delmål. Dessa är följande: Inmatning av brunns- och ledningsdata över ett mindre område. Upprättande av koppling mellan ArcView och Access-databasen. Upprättande av presentationsgränssnitt för aktuellt data. Luleå Tekniska Universitet Sida 5 (19)

7 1.4 Avgränsningar Examensarbetet är en del av ett större projekt som till vissa delar håller på att genomföras. VAregistret består av en Access-databas för vilken inmatningsformulär och tabeller är upprättade av Metria FI, Kiruna. Skapandet av tabeller ingår ej i examensarbetet men dock nyttjandet av dessa när kopplingen mellan ArcView och Access skall upprättas. Till viss del blir inmatning i denna databas aktuellt för att upprätta ett testområde, ett kvarter eller dylikt, med brunnar och ledningar. Rapporten förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i GIS och för programvarorna ArcView och Access. Uppgiften för examensarbetet är ej att utlägga för läsaren hur exempelvis programspråket Avenue fungerar och är uppbyggt eller hur man arbetar med script etc. Däremot ingår en användarhandledning om hur den applikation som byggts fungerar. 1.5 Hantering av VA-ledningsdata För att visa på alternativa system för hantering av VA-data inleddes examensarbetet med en förstudie. De system som här redovisas är Vabas/Duf, KORDAB, Morastrands Planeringsmodul VA samt AutoCad LT. De tre förstnämnda är program avsedda för VA-hantering, medan AutoCad LT egentligen är ett ritnings- och konstruktionsprogram. Tekniska Kontoret på Kiruna kommun har valt en modell som kombinerar ArcView och Access. ArcView är en utpräglad GISprogramvara och Access en databashanterare Vabas/DUF Vabas/Duf är ett Windows-program, specifikt inriktad mot VA, innehållande respektive databasoch grafikdel. Programmet startar med att visa en kommunkarta efter vilken man kan zooma in sig till ort, distrikt och slutligen aktuell ledningssträcka. Systemet hanterar bland mycket annat driftstörningar, planering samt kostnadsberäkningar. Det går att åstadkomma grafiska rapporter i form av staplar och diagram. Vabas/Duf ägs av VAV, Svenska Vatten- och Avloppsföreningen, som har ett femårigt samarbetsavtal med Enator IT-system och VBB Viak kring vidareutveckling och marknadsföring. En licens för standardversionen av Vabas/Duf på PC kostar SEK (exkl. moms). För två användare stiger priset med 50 % och för större nätverk 100 % KORDAB Kordabs Ledningsregister används av Gällivare kommun och är ett program i DOS-miljö. Databashanteraren som används är Betrieve. KORDAB har funktioner för planering, underhåll etc. Programmet möjliggör även rapporthantering. Det som krävs i inköp är först en basmodul som sedan byggs på med ledningsregistret. Luleå Tekniska Universitet Sida 6 (19)

8 Kostnaderna är, för respektive basmodul och ledningsregister, SEK samt SEK, exklusive moms. Ledningsregistret kan användas i GIS-programvaror som ArcView och Mapinfo. En 32-bitars Windows-NT version väntas vara klar för visning under februari Planeringsmodul VA Kartteknik Morastrand AB har utvecklat en applikation i ArcView, Planeringsmodul VA, för hantering av drift, underhåll och förnyelse av VA-nät. De data som modulen hanterar är hydrauliska data, TV-inspektion, okulär inspektion, driftrapport, åtgärdsbehov samt långtidsplanering. Planeringsmodulen tillsammans med en uppdateringsfunktion av attributdata samt ArcViews övriga funktioner utgör den sammantagna applikationen. Morastrand är ett bolag ägt av Mora kommun. Priset för Planeringsmodul VA är SEK för en licens. Till detta tillkommer inköp av ArcView, till vilken olika sorters licenser kan fås. En full licens kostar SEK och licens för användning endast tillsammans med Planeringsmodul VA, så kallad runtime -licens, kostar SEK. (Priserna exkl. moms.) AutoCad LT AutoCad LT används inom Pajala kommun för hantering av VA-nätet, vilket ritas upp med den kommunala primärkartan i botten. På kartan åskådliggörs brunnstyp, bågmått samt plushöjd för vattengång i brunnar. För varje brunn finns möjlighet att hårdkodat lagra ett antal attribut, d.v.s. attributen knyts direkt till objektet. Detta innebär att ingen databas är uppbyggd utan informationen är grafiskt bunden till var och en enskild brunn. Attributen är bland andra brunnsidentitet, material, dimension etc. Ute på fältet används ett enkelt tittskåpsprogram, Show 2.0, för att visuellt presentera VA-nätet. Detta ger användaren möjlighet att tända och släcka de olika lager som kartan är uppbyggd av. Tittskåpet tillåter även utskrift av kartan. AutoCad LT kostar SEK och Show 2.0 kostar SEK, båda priserna exklusive moms samt per en skarp licens ArcView/Access Kiruna kommuns tekniska kontor bygger för närvarande ett system för hantering av VA-data, med ArcView/Access som grund. Utvecklingen av systemet görs av Metria. Den grafiska delen handhas av ArcView i form av primärkartan med ledningsnät etc. Applikationen ger tillgång till ArcViews funktioner såsom analys, presentation etc. VA-registret skall inmatas och lagras i en Access-databas. Luleå Tekniska Universitet Sida 7 (19)

9 Databasen består av ett flertal tabeller som lagrar information om brunnar, ledningar samt händelser till dessa m.m. Inmatningsformulär är gjorda av Metria. En koppling mellan kartan och VA-registret skall upprättas. Detta innebär att då man klickar på exempelvis en ledning i ArcView-vyn skall man få upp aktuell information i Access för exempelvis redigering. Priserna för de respektive programvarorna är för ArcView SEK och för Access omkring SEK per licens. Kostnaden för upprättandet av inmatningsformulär i Access är beräknat till ungefär två veckors arbete. (Samtl. prisuppg. exkl. moms.) 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET Ett mål med examensarbetet var att bygga en applikation i ArcView för hantering av data rörande det kommunala VA-nätet. Applikationen skall möjliggöra integration av ledningskarta och ledningsregister genom att åstadkomma en koppling mellan ArcView och Access. Upprättandet av applikationen genomfördes i ett antal olika etapper. Inmatning av ledningsdata skedde i Access med stöd av utdrag ur ledningskartan, ledningsregistret och inventeringsprotokoll. I ArcView byggdes, med hjälp av utvecklingsmiljön och språket Avenue, verktyg för att hantera den geometriska delen av applikationen. I Access skapades makron och moduler med Access Basic, ett programmeringsspråk i Microsoft Access. Resultatet av examensarbetet är den applikation som presenteras i denna rapport I form av en användarhandledning samt script och moduler som bifogas rapporten i form av bilagor. 2.1 Ledningskartan Den digitalt lagrade ledningskartan som är en del av den kommunala primärkartan förvaltas idag av Metria. Hanteringen sker med hjälp av programvaran AutoKa-PC. Kartan innehåller ledningsnäten för spill-, dag- samt färskvatten. Dessa ledningsnät byggs upp av olika typer av brunnar, ledningar och ventiler etc. Ledningar lagras i form av linjer, brunnar och ventiler i form av punkter. Punktobjekten är koordinatsatta i plan och höjd. Ett mindre testområde valdes ut för examensarbetet. Området omfattade Orion- och Sirusvägen på Lombolo i Kiruna C. Området var lämpligt huvudsakligen av den orsaken att ledningsinventering var utförd där under sommaren 1996 och att denna i stort sett var komplett. Utdrag ur ledningskartan över testområdet gjordes såväl i digitalt som i analogt utskrivet format (se bilaga 4). Den grafiska informationen lagras i shape-filer. En vy skapades i ArcView med teman ur ledningskartan samt, för att lättare kunna orientera sig, teman ur den kommunala adresskartan. Luleå Tekniska Universitet Sida 8 (19)

10 Figur 1. Bilden visar vyn VA-sirius i projektet demo.apr. Vyn innehåller ledningskartan och teman ur den kommunala adresskartan. Spillvattennätet över det aktuella området består av spillvattenledningar samt nedstigningsbrunnar. ID-begreppet för en brunn kan exempelvis vara KIR*SNB*2463. Där KIR står för Kiruna, kan även vara TUO, Tuolluvaara eller JUKK för Jukkasjärvi. SNB betecknar Spillvatten- NedstigningsBrunn. ID saknas för ledningarna som är digitaliserade i flödesriktningen. Dagvattennätet består av ledningar samt ett antal olika varianter av brunnar. Dessa är (beteckning inom parentes): nedstigningsbrunnar (DNB), rensbrunnar (RB) samt kupolbrunnar (DKB). Identiteten betecknas på liknande sätt som för spillvattenbrunnar. ID saknas för ledningarna som är digitaliserade i flödesriktningen. Färskvattennätet består av ledningar samt avstängningsventiler (AV), servisventiler (SV), vattenavgreningspunkter (VAG) samt brandposter (BP). Identiteten betecknas på liknande sätt som för spillvattenbrunnar. Ledningarna saknar ID. Färskvattenledningar binds samman av vattenavgreningspunkter. Dessa är fiktiva och existerar endast på kartan och således inte i verkligheten. I VA-registret definieras ventiler och brandposter som anordningar medan vattenavgreningspunkterna istället definieras som brunnar, d.v.s. de förstnämnda lagras i anordningstabellen och de senare i brunnstabellen. Eftersom samtliga dessa dock är punktobjekt uppstår ett problem med att skilja dessa åt då de ligger i samma skikt och samma attributtabell. För att kunna skilja dem åt skapades ytterligare ett fält i attributtabellen med namnet Anmarkning. I detta fält tilldelades ventiler och brandposter anmärkningen A och avgreningspunkter anmärkningen B. På liknande sätt måste detta göras även för ledningskartan i stort om överensstämmelse skall nås med VA-registret. Luleå Tekniska Universitet Sida 9 (19)

11 2.2 VA-Registret Metria FI, Kiruna, har i Access skapat formulär för inmatning av data om de olika ledningsnäten (se bilaga 5). Metria FI står även för modelleringen av databasen samt tabelldesignen. Inmatningsformulären är uppdelade i två nivåer. På första nivån finns formulären Brunnar, Ledningar och Anordningar. Under Brunnar finns i sin tur Händelse på brunn. Under ledningar finns Händelse på ledning, Värmeslinga, Relining, Filmning av ledning samt Spolplan. Formuläret Anordningar har inga underformulär. Formulären kan öppnas i ett antal olika lägen. Man kan skapa, mata in, data i ett formulär ( SKAPA ). Man kan titta på befintlig information ( VISA ). VISA-läget medger även möjlighet att editera data. Brunns- och Ledningsinformation över testområdet Sirius-/Orionvägen matades in i Accessdatabasen i vilken VA-registret skall lagras. Inmatningen skedde via de inmatningsformulär som Metria FI, Kiruna, utformat. Dessa formulär används även för att editera och presentera data. Till grund för inmatningen låg protokoll från ledningsinventeringen med aktuella ritningar samt ett registerutdrag från den digitala ledningskartan (se bilagorna 1-3). Registerutdraget innehöll lockhöjder (m.ö.h.) för brunnar samt de externidentiteter som fastställts för samtliga punktobjekt (brunnar, ventiler etc.). Den del av VA-nätet som matades in var nedstigningsbrunnar och ledningar för spill- och dagvatten. Rens- och kupolbrunnar utelämnades för dagvattnet. För färskvattennätet matades ledningar, vattenavgreningspunkter samt avstängningsventiler in. Servisventiler och brandposter utelämnades. Syftet med inmatningen var att upprätta ett mindre testområde och skall därför ej betraktas som komplett. Detta faktum förklarar varför tiden för detta arbete begränsades och att vissa objekt följdaktligen inte matades in. Figur 2. Inmatningsformuläret LEDNINGAR i Access. Formuläret visar information för en spillvattenledning. Luleå Tekniska Universitet Sida 10 (19)

12 Längden på ledningar beräknades av ett script i ArcView. Med hjälp av längden och absolut höjd för vattengång i respektive från- och till-brunn räknas lutningen ut automatiskt i Access-formuläret med hjälp av funktioner Metria skapat. Den absoluta höjden för vattengången utgörs i sin tur av differensen mellan lockhöjd samt nedmätt höjd (lock-vattengång). Läggningsår för samtliga objekt utelämnades. 2.3 DDE - Dynamic Data Exchange Det val av ledningshanteringssystem som Tekniska Kontoret gjort kräver kommunikation mellan programvarorna ArcView och Access. Kommunikation mellan system kan åstadkommas på ett flertal olika sätt. Av dessa kan nämnas ODBC (Open DataBase Connectivity), OLE (Object Linking and Embedding) och DDE (Dynamic Data Exchange). I detta arbete användes DDE som fritt översatt till svenska kan benämnas Dynamiskt Datautbyte. Orsakerna till varför DDE valdes är att det stöds av både ArcView och Access samt att erfarenheter av att jobba med DDE fanns på Metria. DDE är ett protokoll i Microsoft Windows som gör att två program kan kommunicera eller utbyta data med varandra. När två program interagerar sker en så kallad konversation där det ena programmet är server och det andra klient. Konversationen sker genom en kanal som öppnas när kommunikationen sker och stängs då den samma avslutas. Det program som initierar kommunikationen kallas för DDE-klient och programmet som svarar på klienten kallas DDE-server. DDE möjliggör att de två programmen kan skicka kommandosträngar till varandra som förstås av mottagaren. DDE kan endas köras på en (samma) dator och stöder inte datorer i nätverk. Som DDE-server stödjer ArcView transaktionerna execute, request och poke. Execute utför kommandosträngar som mottas från klienten. Request returnerar information om ett specifikt element. Poke förser ett annat program med data. I detta specifika fall används DDE i två olika avseenden. Då ett objekt är valt i ArcView skall en koppling upprättas till Access. Detta sker med hjälp av scriptet InitDDE som upprättar DDEkommunikation med Access för att öppna den aktuella databasen. Om inte Access sedan tidigare är startat görs detta först. Sedan avslutas kommunikationen. Nästa gång DDE används är det för att Access skall kunna läsa av identiteten hos det objekt som valts i ArcView. Access initierar kommunikationen, kör (execute) scriptet thepokescript i ArcView och begär (request) att få läsa variabeln som innehåller identiteten. Access är således DDE-klient. I ArcView körs scriptet som då svarar på klientens begäran och skickar över (poke) den aktuella variabeln till Access. ArcView är således DDE-server. Luleå Tekniska Universitet Sida 11 (19)

13 3. APPLIKATIONSUPPBYGGNAD I Tekniska Kontorets administrativa handhavande av VA-nätet hanterar ArcView den geometriska sidan, kartan, och Access som databashanterare lagrar VA-registret. På kartan skaffar man sig en överblick över ledningar, brunnar och dylikt för att sedan välja ut det objekt som skall editeras eller som man vill få information om. Då man markerar objektet kopplas man till Accessdatabasen och det aktuella formuläret med information om valt objekt öppnas. För att åstadkomma detta resultat krävs en kommunikation mellan ArcView och Access som i denna applikation upprättas med hjälp av DDE (Dynamic Data Exchange). Funktionerna programmerades i ArcViews utvecklingsspråk Avenue i form av script. I Access skrevs moduler och makron i språket Access-Basic. Samtliga script, makron och moduler redovisas I bilagorna 6 och Programmering i Avenue För att skräddarsy ArcView och skapa applikationer används programmeringsspråket och utvecklingsmiljön Avenue. I denna applikation skapades en meny i menyraden samt tre verktygsmenyer i verktygsraden under vilka ett antal verktyg finns. Dessa är i sin tur kopplade till script som exekveras då ett val görs i menyn och då ett verktyg väljs. För att lättare förstå flödet mellan de script som skapades redogörs här först om arbetsgången i applikationen. Enligt vad som tidigare nämnts finns olika lägen i vilka formulären i Access kan öppnas via ArcView. Formulären Brunnar, Ledningar och Anordningar kan endast öppnas i VISA-läge. Övriga formulär kan öppnas i såväl VISA- som SKAPA-läge. Läget väljs under menyn Formulärläge i menyraden. Sedan väljs ur verktygsraden det formulär man vill jobba med. När detta är gjort har användaren möjlighet att markera det objekt för vilket man vill skapa eller titta på information om. Markeringen sker genom att användaren drar en rektangel kring det intressanta objektet. Access startas och öppnar aktuellt formulär i valt läge. I formuläret visas aktuellt brunnseller ledningsdata. Om man önskar skapa nya brunnar, ledningar eller anordningar görs detta direkt i Access. Inmatning av dessa objekt är något som till största delen sker under databasuppbyggnaden och är inget som sker dagligen till skillnad från t.ex. händelsehanteringen. Detta förklarar varför SKAPAläge ej finns för brunnar, ledningar och anordningar. Under menyn Formulärläge, som lagts till i menyraden, finns således två valmöjligheter. Vid val av något av lägena Skapa eller Visa körs script kopplade till vart och ett av lägena. Dessa script är Formulärläge_Skapa och Formulärläge_Visa. Scriptet som körs sätter variabeln _themode till valt läge. I verktygsraden har lagts till verktygsmenyerna Brunnar, Ledningar och Anordningar. Under dessa finns verktyg motsvarande de formulär och underformulär som finns i Access-basen. För varje verktyg finns ett script, benämnt i enlighet med det formulär verktyget motsvarar, som sätter Luleå Tekniska Universitet Sida 12 (19)

14 variabeln _makro till det aktuella formuläret med det valda läget, exempelvis Ledning_Relining_SKAPA. Scriptet gör även ett par kontroller. Dessa kontroller är: Är mer eller mindre än ett tema aktivt? Om ja, avbryt. Är det aktiva temat av rätt typ (punkt, linje)? Om inte, avbryt. Denna kontroll läser värdet i fältet Shape för det aktiva temats attributtabell. Värdet kan vara #FIELD_SHAPELINE eller #FIELD_SHAPEPOINT. Är formulärläge valt? Om inte, avbryt. För formulären Brunnar, Ledningar och Anordningar kontrolleras att det valda formulärläget är VISA, om inte avbryts körningen. För samtliga kontroller meddelas användaren om fel uppstått genom att en så kallad messagebox visas som talar om felets art. Om detta script körs felfritt startas nästa script, ett gemensamt för var och en av de respektive verktygsmenyerna. Detta script är för brunnar Externid_B, för ledningar Externid_L samt för anordningar Externid_A. Nu ges användaren möjlighet att markera intressant objekt. När objektet är valt läses fältet Externid för den i attributtabellen tillika valda posten och variabeln _theexternid erhåller det aktuella värdet som exempelvis kan vara KIR*AV*1165. Även i dessa script görs att antal kontroller. Dessa är: Blev något objekt valt? Om inte, avbryt. Överensstämmer det valda objektet med aktuellt formulär? Om inte, avbryt. Här åtskiljs brunnar och anordningar genom att studera fältet Anmarkning i attributtabellen för det aktiva temat. Finns fältet Externid i attributtabellen? Om inte, avbryt. Då är det aktiva temat ej något av de VA-teman som applikationen förutsätter. Också vid dessa kontroller meddelas användaren om det eventuella fel som uppstått. Det sista som sker i dessa script om inga fel uppstått är att ett tredje script körs InitDDE. Detta script är gemensamt för samtliga verktyg. InitDDE gör Access till DDE-Klient för att, om inte detta redan är gjort, starta Access och den aktuella databasen. Sedan körs i Access det makro motsvarande variabeln _makro som i de tidigare scripten tilldelats ett värde. Makrona motsvarar i sin tur de olika formulären, i valt läge, som finns i Access. Om dessa redogörs i följande kapitel. Sist i scriptet InitDDE avslutas DDEkommunikationen 3.2 Programmering i Access Basic Makron i Access kan användas för att anropa enklare funktioner såsom öppna och stänga formulär, generera rapporter etc. Ett makro kan också anropa och exekvera kod skriven i Access Basic. Denna kod lagras i en modul som i sin tur kan vara uppdelad i ett antal funktioner, procedurer. I detta arbete skrevs samtliga funktioner i Access Basic-kod och dessa exekverades från de makron som skapades. Luleå Tekniska Universitet Sida 13 (19)

15 För varje formulär i dess olika lägen skapades ett makro med namn motsvarande variabeln _makro i ArcView, till exempel Brunn_Händelse_SKAPA. För varje makro skapades en modul bestående av ett antal funktioner. Modulernas namn börjar med Arc_Acc. Sedan följer en bokstavskombination som visar på aktuellt formulär i valt läge, till exempel LSV för Ledning Spolplan Visa. Ett fullständigt modulnamn kan således vara Arc_AccBHS, för Brunn Händelse Skapa, eller Arc_AccA för Anordning. Samtliga moduler har identiska funktioner men olika målobjekt (formulär, tabeller). Det kan då tyckas att det räckt med ett makro och en modul. Men Access Basic kan ej hantera variabler i SQL-liknande uttryck varför lösningen med moduler för varje formulär i dess olika lägen var nödvändig. Det arbetssätt som används går ut på att jämföra externid t för det i ArcView valda objektet med motsvarande identitetsfält i aktuell tabell. Om poster hittas med samma externid sätts värdet i fältet Kontroll till OK. Kontrollfältet skapades under examensarbetets gång för detta ändamål. Kontrollflaggan används sedan till att hitta rätt post och visa dess information i det formulär som öppnas. Funktionerna benämns enligt samma konvention som modulerna med olika ändelser beroende på i vilken modul funktionen finns, till exempel AccLHS för Ledning Händelse Skapa. Acc. Lyfter upp Access överst på skrivbordet, bildskärmen. Initierar DDE-kommunikation med ArcView för att köra scriptet thepokescript som genom att göra Access till DDE-Klient och köra Poke-kommandot räcker över externid för det valda objektet till Access. Access tar emot det med Request-kommandot. Kommunikationen avslutas. AccAddRec. Det från ArcView erhållna externid t jämförs med externid i aktuell tabell i Access. I den aktuella posten skrivs OK in i kontrollfältet. AccForm. Det aktuella formuläret öppnas med information från den post som har OK i kontrollfältet. AccRec. Medger att endast en post får visas i formuläret. Man kan således inte använda bläddringslisten för att till exempel få se en annan ledning. Denna funktion uteblir om formulärläget är VISA. AccDelRec. Då informationen hämtats från tabellen skrivs ICKE in i kontrollfältet där det för den posten tidigare stod OK. 4. RESULTAT Examensarbetet resulterade i en applikation för vilken detta kapitel utgör en enklare variant av användarhandledning. Applikationen har under arbetets gång varit projektspecifik. Tanken är dock att för framtiden göra applikationen till en så kallad extension vilket möjliggörs i version 3.0 av ArcView. Extensions är program med specifika GIS-funktionaliteter som kan laddas in i tillägg till ArcView. En extension kan även vara en applikation skapad i Avenue. Vidare i kapitlet avhandlas de problem som uppstod under arbetet och hur dessa kan åtgärdas i det fortsatta arbetet. Luleå Tekniska Universitet Sida 14 (19)

16 4.1 Principer för handhavande av applikationen Användarhandledningen består av två delar. Först beskrivs vissa restriktioner som påverkar installation och användande av applikationen, sedan följer en handledning för det praktiska användandet av den samma Installering av applikationen Applikationen är sparad i form av ett projekt som heter demo.apr. För projekt lagrar ArcView sökvägarna till de teman som används. För att underlätta användningen bör därför samma sökvägar, som tidigare tillämpats, skapas då applikationen installeras på en dator. De aktuella sökvägarna är följande: Projektet (i ArcView); c:\fredrik\va_karta\demo.apr Adresskartan; c:\fredrik\va_karta\eget Ledningskartan; c:\fredrik\va_karta\sirius Adresskartans skikt är: orbyggn (byggnader), orfast (fastighetsgränser), orplan (plangränser), samtliga med efternamnen.shp,.dbf och.shx. VA-kartans skikt är: spillvl (spillvattenledningar), spillvp (spillvattenbrunnar), dagvl (dagvattenledningar), dagvp (dagvattenbrunnar), vattenl (färskvattenledningar), vattenp (punktobjekt i färskvattennätet t.ex. ventiler), samtliga med efternamnen.shp,.dbf och.shx. För Access-databasen, VA-registret, och även programvaran Access är sökvägarna skrivna i Avenue-koden för scriptet InitDDE. Om dessa sökvägar ej överensstämmer eller ändras måste motsvarande förändring göras i koden. De aktuella sökvägarna är följande: Access (programmet); c:\access\msaccess.exe VA-registret (basen); c:\fredrik\va_reg\va-reg.mdb I Access är för knappen ArcView 3.0 i huvudmenyn skrivet en funktion som gör att knappen fungerar likt Alt+Tab och lyfter ArcView överst på skärmen. I detta fall är fönstertiteln hårdkodad till ArcView GIS Version 3.0. Om detta ej överensstämmer måste den aktuella titeln skrivas i funktionskoden för knappen. Ytterligare en begränsning som påverkar applikationens användande är att, som tidigare nämnts, DDE ej stöder nätverk. De programvaror som kommunicerar, i detta fall ArcView och Access, måste därför ligga på den lokala hårddisken Användning av applikationen Användaren möts, då denna öppnar projektet, av vyn VA-Sirius som är den vy i vilken de aktuella skikten ligger. I menyraden har lagts till menyn Formulärläge vilken används för att ange i vilket läge formulären i Access skall visas. Under menyn finns två olika alternativ på läge att välja. De två lägena är SKAPA och VISA. Luleå Tekniska Universitet Sida 15 (19)

17 Figur 3. Menyn Formulärläge lades till I menyraden. För formulären Brunnar, Ledningar samt Anordningar kan endast ett läge väljas, detta är VISA. Formulären Händelse på brunn, Händelse på ledning, Värmeslinga, Relining, Filmning av ledning och Spolplan medger båda formulärlägena SKAPA och VISA, av vilka ett måste väljas. Vilket av de formulären man vill jobba med väljer man i verktygsraden. Figur 4. I verktygsraden skapades tre nya verktygsmenyer. De tre knapparna längst till höger i figuren är verktygsmenyer och anger Brunnar, Ledningar och Anordningar. Under dessa finns ytterligare verktyg (som var och en representerar olika formulär): Brunnar. Ledningar. Anordningar. Händelse på brunn. Händelse på ledning. Värmeslinga. Relining. Filmning. Spolplan. Figur 5. Under verktygsmenyerna skapades ett antal verktyg. När det verktyg (formulär) man vill jobba med är aktiverat skall användaren markera aktuellt objekt (brunn el. dyl.) i vyn. Detta görs genom att rita en rektangel kring objektet. Programmet kopplar då till Access som startar och öppnar den aktuella databasen om inte detta redan är gjort. Där öppnas aktuellt formulär i valt läge med den information som finns om objektet eller ett tomt formulär med endast det valda objektets externid om man valt läget SKAPA. Arbetsgången blir sålunda: 1. Välj formulärläge. Det valda läget gäller tills nytt val av formulärläge görs. 2. Aktivera verktyg. Valet av verktyg gäller tills nytt verktyg aktiveras. 3. Markera aktuellt objekt. Access och aktuellt formulär öppnas och visas överst på skärmen. 4. Återgå till ArcView genom att stänga formuläret och trycka på knappen ArcView 3.0 i huvudmenyn. Vid avslutat arbetspass måste Access stängas manuellt genom knappen Avsluta i huvudmenyn. Luleå Tekniska Universitet Sida 16 (19)

18 Huvudmenyn för inmatningsformulären i Access. Förutsättningarna för att arbetsgången skall fungera är: Att ett och endast ett tema är aktivt. Att det aktiva temat är något av de VA-teman som finns i vyn. Att valet av verktyg och aktivt tema överenstämmer. Att ett objekt finns inom den av användaren ritade rektangeln. Kontroller finns för att varna om något av de vanligaste felen uppstår pga användarens handhavande. På grund av tidsbrist beaktades ej ovanliga fel vilka, även de, kan uppstå. 5. DISKUSSION Det faktum att det inte för något slag av ledning existerar ID är ett problem, vilket yttrar sig i att kopplingen mellan kartan och databasen ej kan upprättas. VA-registret i Access bygger på externid för såväl brunnar som ledningar. Där betecknas externid för ledningar som Från brunn - Till brunn. Det vill säga ID-begreppet för en ledning byggs upp av ID-begreppen för de brunnar som ledningen är dragen mellan. ID t kan sägas vara den minsta gemensamma nämnaren mellan kartan och VA-registret. Detta problem måste därför åtgärdas om applikationen och VA-registret skall komma i bruk. ID n kan dock, enligt utsago, automatiskt tilldelas ledningarna eftersom dessa är digitaliserade i flödesriktningen, alltså Från brunn - Till brunn. För examensarbetets del gjordes detta manuellt, över testområdet, i de aktuella skiktens attributtabeller i vilka fältet Externid redan fanns. Ytterligare ett problem uppstod vilket berörde ledningars ID-begrepp. I samtliga tre typer av ledningsnät förekommer så kallade servisledningar. Det är ledningar som utgår från stamnätet. Dessa ledningar kan gå från t.ex. en rensbrunn och ansluta direkt till huvudledningen och ej till en brunn på den samma. Här uppkommer problemet. Man har en från-brunn men ingen till-brunn vilket medför att ID ej kan fastställas för servisledningen. En lösning på detta problem kan vara att, likt vattenavgreningspunkterna, skapa fiktiva avgreningspunkter vid sådana anslutningar. Exempel finns även där varken från-brunn eller till-brunn existerar. Ett sådant exempel är där servisledningen för spillvatten går mellan en fastighet och huvudledningen. Luleå Tekniska Universitet Sida 17 (19)

19 I och med att sökvägar etc. är implementerade i Avenue-koden för applikationen skapar detta extra arbete vid installation av den samma. Detta borde kunna lösas på ett mer rationellt sätt. Ett alternativ är att undvika skriva in absoluta sökvägar i koden. En installationsfil kan skapas som exekveras då applikationen installeras. Installationsfilen skapar och anger sökvägarna till den aktuella databasen samt de teman som används i ArcView-vyn. Inför det fortsatta arbetet med applikationen bör således ett antal detaljer åtgärdas. Om några av dessa har här redovisats. Men det finns även detaljer som fungerat bra, vilka även de bör framhållas. Inmatningen i Access-databasen förlöpte utan större problem. Erfarenheten från inmatningsarbetet visar att formulärflödet har en logisk och ändamålsenlig uppbyggnad. Tabellerna i databasen är från varandra fristående tabeller. Strukturen kan därmed sägas vara flat. Några relationer är ej upprättade men ID-begreppet utgör en gemensam nämnare för tabellerna. Men det är också den enda nyckeln som finns och något löpnummer i tabellerna finns ej. För eventuella framtida förändringar och utbyggnadsbehov är dessa och liknande detaljer sådant man bör tänka på redan i arbetet med design och uppbyggnad av en databas. DDE är för ändamålet ett smidigt sätt att jobba på. Med en något större processor på sin dator, omkring 200 Mhz, märker man detta tydligt. Hanteringen blir snabb såväl i respektive programvara som i kommunikationen mellan dessa. Applikationen blir, för den daglige användaren, ett bra verktyg att använda vid hanteringen av det kommunala VA-nätet. Dock klarar DDE ej datorer i nätverk varför spridningen av applikationen begränsas. 6. SLUTSATS Resultatet för detta 10-poängs examensarbete är den applikation som skapats samt denna rapport. Några mer omfattande analyser har ej gjorts. De slutsatser som ändå kan dras är om hur arbetet härefter skall fortgå. Metria som ansvarar för systemutvecklingen och kommunens Tekniska Kontoret har ännu en hel del arbetet kvar innan man kan se systemet i full användning. Till en början skall allt ledningsdata över Kiruna C matas in i Access-databasen. För att möjliggöra detta krävs att de åtgärder som beskrevs i diskussionskapitlet vidtas vad gäller ledningsregistret i AutoKa-PC. Under inmatningsarbetet framkommer de eventuella brister som finns i Access-databasen och inmatningsformulären vilka även de får åtgärdas. Applikationen i ArcView kräver ännu en del justeringar och även utbyggnad för att bli ett funktionellt verktyg i kommunens dagliga arbete. Detta arbete ligger på Metria att utföra. På Tekniska Kontoret bör rutiner utformas för hur användandet av systemet skall fungera. Ansvarsfördelningen bör vara tydlig mellan dem som jobber ute på fältet och dem som skall sköta uppdateringar i VA-registret. För kartdatabasen ansvarar även fortsättningsvis Metria. Luleå Tekniska Universitet Sida 18 (19)

20 Visionen och syftet med systemet är att det i den dagliga verksamheten skall effektivisera och rationalisera Tekniska Kontorets hantering av det kommunala VA-nätet. I och med detta bör nyttan och fördelarna med den geografiska informationstekniken framkomma. Genomförs projektet Kiruna Referenskommun i enlighet med de mål som fastställts har kommunen vunnit mycket och kan i sanning tjäna som referens åt andra kommuner i arbetet med införande av GIS i den kommunala verksamheten. 7. KÄLLFÖRTECKNING Avenue, Customization and Application Development for ArcView (1994): Environmental Systems Research Institute, Inc. USA. Language Reference Microsoft Access (1994): Microsoft Corporation. Irland. Skapa tillämpningar Microsoft Access (1994): Microsoft Corporation. Irland. 8. BILAGOR Bilaga 1. Registerutdrag ur ledningsregistret från AutoKa-PC. Bilaga 2. Inventeringsprotokoll, sommaren 1996, över Sirius-/Orionvägen. Bilaga 3. Byggnadsritning, del av Orionvägen. (A3-format) Bilaga 4. Ledningskarta, del av Orionvägen. Utdrag ur AutoKa-PC. (A3-format) Bilaga 5. Formulärflöde inmatningsformulär i Access. (A3-format) Bilaga 6. Script skrivna i Avenue. Bilaga 7. Makron, moduler skrivna i Access Basic. Av utrymmesskäl har scripten och modulerna i bilagorna gjorts så kompakta som möjligt. Därmed riskerar dessa att för den, av programkod, ovane betraktaren bli något svåra att läsa. I WWW-versionen av rapporten saknas samtliga bilagor. Luleå Tekniska Universitet Sida 19 (19)

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

ProgramMetodik! Allmänt

ProgramMetodik! Allmänt ProgramMetodik! Allmänt Samtliga program från ADAR är utvecklade via verktyget Visual Basic 6.0 och för drift till DataBasMotorn Pervasive SQL client/server. Program skrivna i VB 6:an ger en körbar kod

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen Översikt av kapitlet Ge databasen ett lösenord Förhindra ändringar av koden i databasen 10 Säkraochdelaut information I detta kapitel kommer du att få lära dig att: Tilldela ett lösenord till en databas.

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Nyheter i. Solen Administration 6.6

Nyheter i. Solen Administration 6.6 Nyheter i Solen Administration 6.6 Solen Administration Nyheter och förbättringar Office oberoende. Vi använder SolenReportGenerator (SRG) för alla rapporter. Om Office finns installerat kan den fortfarande

Läs mer

Manual för Sweco Piano 1. Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT

Manual för Sweco Piano 1. Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT Manual för Sweco Piano 1 Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT 2016-03-22 Manual för Sweco Piano 2 Innehåll Introduktion... 3 Komma Igång... 4 Skapa din Första Inventering...

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

BILAGA 5 Fi2Utrymmen Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0

BILAGA 5 Fi2Utrymmen Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 BILAGA 5 Fi2Utrymmen Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2008-xx-xx FI2Utrymmen Om man använder ADT 2007 och ABS 2007 måste följande saker installeras

Läs mer

PKS5000PC hjälpmedel uppföljning

PKS5000PC hjälpmedel uppföljning 1 PKS5000PC Allmänt PKS5000PC är ett hjälpmedel och ett administrativt verktyg för PKS5000 systemet. Det hjälper och underlättar plockhanteringen, gör att ansvariga kan göra produktionsuppföljningar och

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

Hur man arbetar med OL Laser

Hur man arbetar med OL Laser Hur man arbetar med OL Laser - Kortfattad handledning för nybörjare - 1. Att arbeta med OL Laser Det här dokumentet är en kortfattad beskrivning av hur man arbetar med programmet OL Laser för att skapa

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 2

Hjälp för Timmerweb Mobil 2 1 (6) 2012-05-24 Hjälp för Timmerweb Mobil 2 (mindre revidering av den hjälp som togs fram i november-2006 för release 2.0) (ArcPad 7.0) Redigera avverkningsobjekt (Åtgärdsobjekt)... 2 Skapa nytt avverkningsobjekt

Läs mer

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011 Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Agenda Formulärdesign Förbättra användarvänlighet För systemadministratören Tips vid sökning Nätverkskonfigurering Säkerhet

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.5

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.5 Nyheter i Solen Pro/SolenX 6.5 Solen Pro och SolenX Nyheter och förbättringar Utseendeförbättringar I både Pro och X har en del småändringar gjorts för att öka tydligheten/enkelheten i gränssnittet. -

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro Installationsanvisning HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas sedan samman med

Läs mer

Handbok Kig. Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Kig. Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Grundläggande användning 6 2.1 Konstruera objekt...................................... 6 2.1.1 Konstruera punkter................................

Läs mer

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande:

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande: Öppna den hämtade diskavbildningsfilen (Cirrato.dmg) - i vilken du finner programpaketet för att nå nödvändiga installationsfiler. (se ikoner nedan för de olika hämtbara paket- versionerna) Dubbelklicka

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Vanliga frågor för VoiceXpress

Vanliga frågor för VoiceXpress Vanliga frågor för VoiceXpress 1) Hur stort ordförråd (vokabulär) innehåller VoiceXpress? VoiceXpress innehåller ett mycket omfattande ordförråd, och svaret på frågan varierar en aning beroende på hur

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 3

Hjälp för Timmerweb Mobil 3 1 (8) 2012-11-20 Hjälp för Timmerweb Mobil 3 (ArcPad 10.0) INNEHÅLL Starta och Avsluta... 2 Välj aktivt objekt... 2 Zooma till aktivt objekt... 3 Redigera attribut... 3 Typ av Bakgrundskarta... 3 Redigera

Läs mer

EXAMENSARBETE. Visualisering av mätdata en ArcView applikation. Anne Henriksson, Jeanne Krook. Högskoleingenjörsprogrammet

EXAMENSARBETE. Visualisering av mätdata en ArcView applikation. Anne Henriksson, Jeanne Krook. Högskoleingenjörsprogrammet 2000:06 EXAMENSARBETE Visualisering av mätdata en ArcView applikation Anne Henriksson, Jeanne Krook Högskoleingenjörsprogrammet Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik Avdelningen för GIS-utbildningen

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

CW Arkiv I - Användarbeskrivning

CW Arkiv I - Användarbeskrivning C/W CadWare CW Arkiv I - Användarbeskrivning Allmänt Sökning och öppning av filer, både modell- och ritningsfiler, kan ske via standard MicroStationfunktioner eller med hjälp av CadWares arkivmoduler.

Läs mer

Aktiveringsguide. Fyll i licenskod

Aktiveringsguide. Fyll i licenskod Aktiveringsguide Fyll i licenskod Aktivera via internet Aktivera manuellt Widgit Produktaktivering Med aktiveringsguiden för Widgitprodukter kan du aktivera dina program och hantera dina licenser. Aktiveringsguiden

Läs mer

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Vid installation kommer programmet att automatiskt att sparas på datorns C-enhet. Det går inte att ändra

Läs mer

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Redigera utskriftslayouter och fönsterdesignen I den senaste versionen av System Bokhållaren (från ver 4.6 och senare), finns en helt ny avancerad funktion,

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

Funktionsöversikt 2014 09 28

Funktionsöversikt 2014 09 28 ic 6 LT 6.9 Basic Basic Integrerat CAD program BricsCAD ingår. AutoCAD/ AutoCAD LT behövs inte! Fungerar bara tillsammans med AutoCAD och AutoCAD LT 2015 2016 Fungerar bara tillsammans med AutoCAD 2015

Läs mer

TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007

TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007 Linköpings tekniska högskola ITN / Campus Norrköping Jan Petersson Uppdaterad av Marky Egebäck 17 november 2009 TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007 Översikt

Läs mer

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 System TimberTrack Användar Guide TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 1.1 Börja här... 3 1.1.1 Starta programmet... 3 1.2 Fastighet... 4 1.2.1 Sök en Fastighet.....

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit)

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) N u ä r d e t e n k e l t a t t k o m m a i g å n g m e d v å r t n y a H i s s d e s i g n p r o g r a m! H i s s d e s i g n p r o g rammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både nyproduktion

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Registrera formulär 2014 mars

Registrera formulär 2014 mars Ikmdok.se Registrera formulär 2014 mars Logga in Gå till www.ikmdok.se och klicka på länken IKMDOK-programmet för att komma till inloggningssidan för dataprogrammet. Skriv in ditt användarnamn och lösenord.

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas.

CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas. Examensarbete CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas. David Strömbom 2011-05-20 Ämne: Datavetenskap Nivå: B Kurskod: 1DV40E Abstrakt Denna rapport fokuserar på att undersöka några

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013 Juridisk Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, Kalifornien

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

EXAMENSARBETE. Terrängmodellering. Martin Ström. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Terrängmodellering. Martin Ström. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Martin Ström Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Martin Ström Förord Som en del i utbildningen Bygg och Anläggning

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Applikationsexempel Timer med tryckknapp

Applikationsexempel Timer med tryckknapp Applikationsexempel Timer med tryckknapp Document title Document Identity 4655_024_01 Valid for IMSE WebMaster Pro Firmare version 1.09 or higher Date 08-04-14 Webpages version 1.09 or higher Abelko Innovation

Läs mer

Klicka på "Card designer-ikonen" för att öppna huvudmenyn. Huvudmenyn innehåller ett antal olika alternativ, spara, spara som, nytt etc.

Klicka på Card designer-ikonen för att öppna huvudmenyn. Huvudmenyn innehåller ett antal olika alternativ, spara, spara som, nytt etc. Kortutskrifter Enkel eller Avancerad I finns två olika alternativ för att skapa/designa passerkort för utskrift på en ansluten kortprinter, de olika alternativen kallas ""Avancerad/ Card Designer" (beskrivs

Läs mer

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller Android enhet. För Android användaren finns möjligheten att öka batteritiden genom att stänga ner resurser som inte används.

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (17) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Monitor Pro V7.x SCADA. SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18

Monitor Pro V7.x SCADA. SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18 Monitor Pro V7.x SCADA SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FRÅGESTÄLLNINGAR KRING SQL SERVER 7... 3 1.1 VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR... 3 1.1.1 Hur får Microsoft-licenserna SQL

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN

ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN FINANSINSPEKTIONEN BILAGA VIII 1 (6) ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN Innehåll: 1. Allmänt 2. Installation 3. Arbetsböckernas struktur och funktioner 3.1. Allmänt 3.2. Allmänna uppgifter

Läs mer