Anställningsvillkor. för STs medlemmar. ST inom Arbetsförmedlingen. Sammanställt av ST i september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställningsvillkor. för STs medlemmar. ST inom Arbetsförmedlingen. Sammanställt av ST i september 2013"

Transkript

1 Anställningsvillkor inom Arbetsförmedlingen för STs medlemmar Sammanställt av ST i september 2013 ST inom Arbetsförmedlingen

2 Kortfattad sammanställning över några av de viktigaste anställningsvillkoren 2013 Avtalen kan variera beroende på facklig organisationstillhörighet. Detta dokument beskriver OFR/S (Offentliganställdas förhandlingsråd/staten) avtalsområden. Inom Arbetsförmedlingen är det ST som förhandlar i OFRs namn. Arbetstiden Arbetstidsavtal! Ordinarie arbetstid för heltidsarbetande är måndag fredag 39 tim och 45 min 7 tim och 57 min per dag.! För deltidsarbetande beräknas arbetstiden proportionellt. Information om hur det beräknas finns i vårt intranät som benämns Vis.! Arbetstiden förläggs normalt till 08:00 16:30, benämns normtid.! Ersättning för obekväm arbetstid efter 18:00 och innan 06:00 samt lördag, söndag och helgdagar.! Lunchrast är 33 min och därutöver tas av flextiden.! Rast måste tas ut efter 5 timmars arbete.! Chefer har förtroendearbetstid. Det innebär att de av verksamhetsskäl kan arbeta andra tider än normalarbetstiden. Det innebär däremot inte att de ska arbeta mer än veckoarbetsmåttet. Flexibel arbetstid! Flexramen är måndag fredag 06:00 20:00.! Minus på flextiden kan förekomma men ska inte överstiga 10 timmar och du kan ha max 40 timmar plus. Restidsavtal I restidsavtalet finns villkor och ersättningar när du tjänstgör, 50 km eller längre bort, utanför din ordinarie arbetsplats (där du är stationerad). Det är traktamenten, lönetillägg, logi och bilersättningar.! Restid utanför normalarbetstiden ersätts med din månadslön delat med 250.! Ersättning gäller även för deltidstjänstgöring om resan är utanför aktuellt deltidschema.! Avrunda till närmast högre eller lägre halvtimme.! Tjänsteresa och förrättning ska planläggas så att tid mellan kl 23 och 06 inte annat än undantagsvis behöver tas i anspråk för själva resan. 2

3 Övertid/mertid! Ska alltid vara beordrad i förväg.! Allt arbete som utförs på tid utöver den ordinarie dagliga arbetstiden.! Benämns enkel eller kvalificerad övertid.! Enkel övertid är arbetstid som infaller måndag fredag utanför ordinarie dagliga arbetstiden fram till 22:00. Ersättningen är 1,5 gånger den arbetade tiden, kan tas ut som ledighet eller som betalning.! Kvalificerad övertid är arbetstid som infaller:! mellan 22:00 och 06:00 vardagar samt fredag 19:00 till måndag 07:00, från 19:00 dag före trettondag jul, långfredag, 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton och nyårsafton till 07:00 första vardagen efter helgen.! Från 19:00 på dag närmast före tjänstgöringsfritt kalenderdygn till 07:00 dagen efter det tjänstgöringsfria kalenderdygnet.! Ersättningen är 2 gånger den arbetade tiden, kan tas ut som ledighet eller som betalning.! Övertid får normalt inte överstiga 150 timmar per år.! Mertid kallas den tid som en deltidsanställd kan utföra utöver sin ordinarie tid. Mertiden är den tid som är mellan deltiden och en normal heltid. Mertidstillägg utgår med ett belopp per timme beräknat på en heltidslön delat med 142, kan bytas ut mot ledighet. Mertiden får inte överstiga 175 timmar per år. Försäkringsskydd Via ST ST har tecknat försäkringar med Trygg Hansa och Förenade Liv till förmånliga priser. Som ny medlem omfattas du av försäkringarna i 3 månader. Därefter får du ta ställning om du vill ha försäkringarna eller avstå. Att alla nya medlemmar försäkras automatiskt beror på att försäkringsbolagen då inte kräver hälsoprövning. Trygg Hansa! Olycksfallsförsäkring! Olycksfalls- och sjukförsäkring för barn! Samtliga sakförsäkringar, t ex. hem, bil, fritidsstuga, båt etc. Förenade Liv! Livförsäkring! Sjukförsäkring! Seniorförsäkring! Familjeskydd Via arbetsgivaren! Statlig gruppförsäkring, TGL-S. I försäkringen ingår grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp samt ekonomiskt skydd för efterlevande.! Tjänstereseförsäkring. Förvaltas genom Kammarkollegiet.! Personskadeförsäkringen, PSA, ger ersättning för personskador som uppkommer i tjänsten. Gäller på egna arbetsplatsen, för resa till och från arbetsplatsen, vid tjänsteresa samt vid överfall eller hot i tjänsten.! Resgodsskydd och resgodsförsening, kontant skadehjälp, ansvarsskydd, rättsskydd samt självriskskydd.! Möjlighet finns att frivilligt teckna gruppförsäkring via arbetsgivaren hos Skandia 3

4 Bil i tjänsten! Normalt ska tjänstebil eller hyrbil användas i tjänsten. Trafikskadeförsäkringen ger ekonomiskt skydd vid personskada som uppkommer i tjänsten och omfattar dem som åker i bilen.! Då egen bil används i tjänsten ersätter tjänstereseförsäkringen som självrisken med högst kr. Försäkringen tillhandahålls av Kammarkollegiet. Kostnaden måste dock överstiga självrisken. Detta täcker inte eventuellt bonusbortfall. Att använda egen bil kräver ett godkännande av överordnad chef. Möjlighet till delpension Om du fyllt 63 år, om det finns synnerligare skäl 61 år, har du möjlighet att ansöka om delpension.! Beslut fattas av myndighetens personalchef. Närmaste chef ska yttra sig.! Arbetstidsminskning med max 50 % vid 63 år. Max 20 % vid synnerliga skäl vid 61 år.! Ersättning: Arbetstidsminskningen x den pensionsgrundande lönen, utbetalas av Svenska Pensionsverket, SPV. Delpensionsbeloppet är inte pensionsgrundande. Friskvård! Som anställd har du under arbetstid möjlighet till valfri fysisk aktivitet med 1 timme per vecka.! Du kan få ekonomiskt bidrag till friskvårdsaktiviteter. Högst kr per helår.! Exempel på aktiviteter du kan få ekonomiskt bidrag för är;! Motionsgymnastik, t.ex. Friskis & Svettis! Träning på gym! Träning i simhall! Friskvårdsaktiviteter t.ex. tai chi, qi-gong, kostrådgivning! Massage i friskvårdande syfte! Arbetar du deltid har du rätt till bidrag som om du arbetar heltid.! Även föräldralediga och långtidssjukskrivna har rätt till bidrag. Personalstöd Som anställd har du tillgång till ett upphandlat telefonbaserat personalstöd från S:t Lukas dygnet runt.! Du får samtala med psykoterapeut, ekonom eller jurist! Kan vara arbetsrelaterat eller av privat karaktär.! Telefon , kod Ram 07. Vidare kan du få stöd i alkohol och/eller drogfrågor av Alna Sverige AB både förebyggande och i rehabiliteringssyfte.! Kostnadsfri handledning och rådgivning via telefon.! Telefon , vardagar 08:00 17:00 med avbrott för lunch. 4

5 Semester Som anställd i staten får du ta ut semester redan under första anställningsåret.! Upp till 29 år = 28 semesterdagar.! Från 30 år = 31 semesterdagar.! Från 40 år = 35 semesterdagar.! Du kan spara semesterdagar till ett annat år. Max antal du får spara är 35 dagar.! Semesterlönen är din vanliga månadslön + ett semestertillägg på 0,44 % för varje semesterdag, betalas ut i samband med semestern eller senast månaden efter.! Utöver semestertillägget finns ett särskilt tillägg baserat på rörliga tillägg (övertid m.m.) som betalas ut i juni efter semesteråret.! Möjlighet finns att hyra stuga hos Arbetsförmedlingens personalförenings stugor. Stugorna är avsedda för de anställdas rekreation. ST inom Arbetsförmedlingen är största delägare i personalföreningen. Föräldraledighet! Mammaledighet. Rätt till sammanhängande ledighet minst 7 veckor före beräknad förlossning och 7 veckor efter förlossning.! Från 60e dagen före beräknad förlossning rätt till havandeskapspenning eller föräldrapenning.! Rätt till ledighet tills barnet är 18 månader. Gäller även vid adoption (räknas från då man fått barnet). Villkor är att man varit statligt anställd de senaste 6 månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste 2 åren.! Pappa har rätt till 10 dagars ledighet i samband med barns födelse. Ersättning från Försäkringskassan. Vid tvillingfödsel är det 20 dagars ledighet.! Rätt till förkortad arbetstid utan föräldrapenning upp till 8 års ålder. Förkortningen max en fjärdedel av heltid. För anställda i staten utökning till 12 år. Villkor är att man varit statligt anställd de senaste 6 månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste 2 åren.! Föräldralön. Betalas ut mot uppvisande av utbetalningsbesked från Försäkringskassan max 360 dagar. Med tillägget får du alltså 90 % av din lön under föräldraledigheten. Villkor är att du varit anställd inom Arbetsförmedlingen de senaste 90 dagarna före föräldraledigheten. Du måste vara ledig med löneavdrag i samband med barns födelse och du måste ta ut föräldrapenning över garantinivån. Sjukdom Om du skulle drabbas av sjukdom.! Första sjukdagen är karensdag och lika med helt löneavdrag.! 80 % sjuklön under dag 2 14.! 10 % sjuklön dag plus sjukpenning från Försäkringskassan.! Läkarintyg krävs från 8e dagen.! Du kan få ersättning för sjukvårdskostnader. Läkarvård, psykologbehandling, tandvård i form av oralkirurgisk behandling ersätts med högst 95 kr per besök. Sjukgymnastik, kiropraktor och naprapat ersätts med max 55 kr per besök. Sjukhusvård ersätts med max 70 kr per dag. Läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet ersätts med full ersättning. Originalkvitto samt kopia av högkostnadskort måste lämnas in till arbetsgivaren. Kom ihåg att anmäla alla incidenter och skador som arbetsskada till arbetsgivaren och Försäkringskassan. 5

6 Övriga förmåner Som anställd finns ytterligare förmåner som du kan ha nytta av att känna till.! Betalda tjänstledigheter. Examen och tentamen, högst fem dagar per kalenderår. Fackligt förtroendeuppdrag utanför myndigheten, max tio dagar per kalenderår. Egen flyttning, en dag. Släktangelägenhet, max tio dagar per kalenderår.! Bidrag för fritidsstudier. Max kronor per kalenderår. Vill du veta mer? Du ska i första hand kontakta ST s arbetsplatsombud på din arbetsplats eller din sektionsstyrelse. Du kan även kontakta ST Direkt , eller söka information på OFRs hemsida. Du hittar även all information på Arbetsförmedlingens intranät Vis, gå in under stödfunktioner och klicka, på Personal och därefter Personal A Ö och sök ditt ämne. 6

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet Reviderad 2012-09-06 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1.1 ANSTÄLLNING... 4 1.2 ALFA, ALLMÄNT LÖNE- OCH FÖRMÅNSAVTAL... 4 1.3 LÖNEUTBETALNING...

Läs mer

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m.

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m. Personalbyrån Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. december 2006 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1.1 Anställning...3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Personalavdelningen Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. juli 2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Anställning... 3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

VILLKORS- GUIDE 2014

VILLKORS- GUIDE 2014 VILLKORS- GUIDE 2014 Här hittar du kortfattad information om vilka ersättningar som gäller i olika sammanhang för dig som är anställd i Försvarsmakten. Behöver du veta mer, ta kontakt med din officersförening.

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Anställningsvillkor i lag och avtal... 3 3. Anställningsform... 3 Tillsvidareanställning... 3 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

Snabbguide till VILLKORSAVTAL Distributionsområde Nord 1 2009-04-02

Snabbguide till VILLKORSAVTAL Distributionsområde Nord 1 2009-04-02 Snabbguide till VILLKORSAVTAL Distributionsområde Nord 1 2009-04-02 LÖN Introduktionslön kan längst omfatta 6 mån. Innan dess ska förnyad lönebedömning ske för inplacering på baslön, om anställningen ska

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor. per helgfri vecka är from den 1 januari 2012 40 timmar per vecka för samtliga personalgrupper.

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor. per helgfri vecka är from den 1 januari 2012 40 timmar per vecka för samtliga personalgrupper. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda! 2014 Postens Villkorsavtal s gåtor Facktuellt presenterar på denna och följande sidor några ledtrådar som förhoppningsvis kan vara till hjälp

Läs mer

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda! 2012-2013 Postens Villkorsavtal s gåtor Facktuellt presenterar på denna och följande sidor några ledtrådar som förhoppningsvis kan vara till

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i kommuner och landsting Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation

Läs mer

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Övriga avtal på avtalsområdet Avtal om samverkan och utveckling Telekom Avtal om pension enligt ITP (särskild pensionsplan gäller

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

PERSONALENHETEN Personal- och organisationsutveckling

PERSONALENHETEN Personal- och organisationsutveckling PERSONALENHETEN Personal- och organisationsutveckling Arbetsrätt och trygghetsfrågor Övertalighet och avveckling Ledar- och kompetensutveckling Lönebildning Hälsa och miljö Jämställdhet och inkluderande

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31

KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 7 1.1 Omfattning... 7 1.2 Tillämpning... 7

Läs mer

ATA. Lokalt kollektivavtal om arbetstid mm

ATA. Lokalt kollektivavtal om arbetstid mm ATA Lokalt kollektivavtal om arbetstid mm Gäller fr.o.m den 1 november 2003 MIGRATIONSVERKET Lokalt kollektivavtal om arbetstid m.m. Dnr N-241-2003-18697 1 INNEHÅLL Förhandling om arbetstidsavtal (ATA)

Läs mer

Nya avtal har träffats!

Nya avtal har träffats! Nya avtal har träffats! Här hittar du tidigare avtal men också förhandlingsprotokoll med bilagor som anger avtalade ändringar i bestämmelser om allmänna anställningsvillkor och nytt löneavtal. Nya kompletta

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

SVEVIA Företagsavtal fr.o.m. 2012-04-01 Innehållsförteckning

SVEVIA Företagsavtal fr.o.m. 2012-04-01 Innehållsförteckning SVEVIA Företagsavtal fr.o.m. 2012-04-01 Innehållsförteckning Svevias Affärsverksavtal...2 1 Avtalets omfattning i Svevia...2 2 Anställning...2 3 Kostnadsersättningar...3 4 Bisysslor, Disciplinpåföljd...5

Läs mer

K O L L E K T I V A V T A L VID 0

K O L L E K T I V A V T A L VID 0 KOLLEKTIVAVTAL VID 0 1. Organisatorisk tillhörighet SJ AB tillhör branschorganisationen Spårtrafik inom arbetsgivarorganisationen Almega. Det övergripande kollektivavtalet tecknas på Almega med de kollektivavtalsbärande

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Företagslokalt avtal om allmänna anställningsvillkor vid ISS TraffiCare AB 2007-09-01 2010-03-31

Företagslokalt avtal om allmänna anställningsvillkor vid ISS TraffiCare AB 2007-09-01 2010-03-31 Företagslokalt avtal om allmänna anställningsvillkor vid ISS TraffiCare AB 2007-09-01 2010-03-31 SEKO Facket för Service och Kommunikation, ST Spårtrafik och SACO-TJ Bransch Spårtrafik INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer