BIOGAS ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOGAS ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 BIOGAS ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 SMART VÄRLDSLEDANDE FÖRNYBART LOKALT HÄLSA JOBB REGIONALT SAMHÄLLSNYTTA BIOGAS FORDONSBRÄNSLE MILJÖMÅL KLIMAT ÅTERVINNING RESURSEFFEKTIV FÖRVERKLIGA POTENTIALEN LANDSBYGD TILLVÄXT KRETSLOPP VÄXTNÄRING FRAMTID

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIOGAS ÖSTS VISION & ÄNDAMÅL 2 FÖRORD 3 MEDLEMMAR 4 ORGANISATIONSSTRUKTUR 5 FÖRTROENDEVALDA 6 VERKSAMHET 7 MÅLUPPFYLLELSE & UTVECKLING I REGIONEN 16 PERSONAL 20 EKONOMI 20 DET HÄR FÅR DU GENOM BIOGAS ÖST 22 TIO GIVNA SVAR FRÅN EN BIOGAS ÖST MEDLEM 23 1

3 BIOGAS ÖSTS VISION & ÄNDAMÅL FIGUR 1. BIOGAS ÖSTS VISION Biogas Öst är en regional samverkansorganisation med syfte att främja biogasens utveckling i hela regionen och bidra till att berörda miljö- och klimatmål uppnås. I Biogas Östs vision beskrivs flera av de fördelar som finns med att satsa på biogas och genom samverkan kan vi nå våra mål. Biogas Öst verkar i östra Mellansverige (Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland) och i samverkan deltar över 35 organisationer från hela biogaskedjan inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten är icke vinstdrivande och Biogas Öst verkar aktivt för sitt ändamål genom: att att att överbrygga hinder för biogasens utveckling och verka för de bästa regionala förutsättningarna för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas. verka för att stärka lokal och regional samverkan och utgöra en kunskaps- och kommunikationsresurs för regionen och dess aktörer. främja utvecklingsprojekt som leder till bättre miljö, en hållbar tillväxt samt regional utveckling. 2

4 FÖRORD - ETT OMVÄLVANDE ÅR Ända sedan Biogas Öst bildades 2008 har kurvorna stadigt pekat uppåt när det gäller regionens biogasstatistik. Den positiva trenden har fortsatt under 2013, men med minskad fart. Fordonsgasförsäljningen i regionen har ökat med nära fem procent och biogasandelen i fordonsgasen har ökat med två procentenheter och ligger en bra bit över Sverigesnittet. Trots en fortsatt positiv trend går det att ana en viss frustration i branschen över att det händer alldeles för lite. När det går för trögt på nationell nivå så blir det lokala och regionala samarbetet än mer viktigt för att hitta vägar framåt för att stärka biogasens utveckling och bidra till viktiga miljö- och klimatmål. Det är här som Biogas Öst fyller en viktig roll. Under 2013 har vi lyckats med något som är mycket efterfrågat bland våra biogasaktörer. Nämligen att genom ett enda projekt landa 18 miljoner till nya biogasinvesteringar och satsningar i regionen. Ett annat angeläget arbete under året har varit vår satsning på att underlätta miljöprövningen av nya produktionsanläggningar. Biogas Öst-regionen har ett stort behov av ökad biogasproduktion och flera viktiga produktionsanläggningar har försenats eller inte blivit av på grund av utdragna och komplicerade tillståndsprocesser. I Biogas Östs regi har därför bransch och myndigheter jobbat tillsammans under året för att identifiera åtgärder som kan underlätta tillståndsprocessen. Ytterligare insatser som varit av stor vikt under året är vårt arbete med att se till att det nya förslaget på ett produktionsstöd för gödselbaserad biogas ska gälla i hela landet samt att vi landat medel för att utreda förutsättningarna för ett storregionalt distributionsnät för biogas. Sist men inte minst har vi även arbetat internt med att vässa vår organisationsstruktur. Från och med 2013 har Biogas Öst blivit en helt fristående organisation som till hundra procent kan fokusera på att maximera medlemsnyttan och våra insatser för regionens biogasutveckling. Beatrice Torgnyson Klemme VD Biogas Öst 3

5 VI ÄR BIOGAS ÖST! 4

6 NY ORGANISATIONSSTRUKTUR Både 2012 och 2013 har delvis ägnats åt att bygga upp Biogas Östs nya organisationsstruktur som består av Biogas Öst Ideell Förening med det helägda servicebolaget Biogas Öst AB. Den ideella föreningen bildades formellt på det konstituerande föreningsmötet den 31 maj 2012 och det första årsmötet genomfördes den 8 mars Bolaget bildades den 21 september 2012 och har haft ett förlängt verksamhetsår under 2012/2013. En en extra bolagsstämma genomfördes den 8 mars 2013 för nyval av styrelse. Med en tydligare organisation har Biogas Öst blivit ännu vassare och medlemsnyttan har ökat genom tydligt sänkta OH kostnader och ökat medlemsinflytande i verksamheten. Föreningens stadgar utgör en viktig grund för hela organisationen och det råder personunion mellan föreningens och bolagets styrelser. Läs våra stadgar, verksamhetsplan med mera på FIGUR 2. BIOGAS ÖSTS NYA ORGANISATIONSSTRUKTUR 5

7 FÖRTROENDEVALDA Den mycket kunniga och engagerade styrelsen utgör en viktig ryggrad i Biogas Östs arbete. Genom styrelsen kan medlemmar från hela regionen och biogaskedjans olika delar påverka verksamheten och Biogas Östs insatser. Styrelsen har sammanträtt vid 13 tillfällen under 2012/2013. TABELL 1: BIOGAS ÖSTS STYRELSE 2012/2013 Andreas Porswald, ordförande Ordförande, Vafab Miljö och Svensk Växtkraft fr om Johan Laurell, vice ordförande Kjell Johansson Kerstin Konitzer Jörgen Björnfot Marknadschef, Institutet för miljö- och Jordbruksteknik Förtroendevald, LRF VD Energikontoret Östra Götaland, Regionförbundet Östsam Affärsområdeschef återvinning/biogas, Eskilstuna Energi och Miljö fr om Sofia Opitz Marknadschef, Stockholm Gas fr om Åsa Bergérus Rensvik Utvecklingsingenjör biologisk behandling, SRV Återvinning fr om Ragnar Sjödahl Marknadsansvarig biogas, AGA Gas fr om Annabella Hultman Marknadsutvecklare, Käppalaförbundet fr om Tommy Thalbäck Sara Anderson Said Ashrafi Senior Advisor, Karlskoga Energi och Miljö, Karlskoga Biogas Ansvarig strategisk/hållbar utveckling, Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting Ordförande Energikontoret, Kommunförbundet Stockholms Län fr om fr om t o m Charlotte Thedéen Miljöchef, Stockholm Gas t o m Eva Myrin VD, Vafab Miljö ordförande t o m Adjungerad: Melanie Sjögren Projektledare, Stockholm Gas fr om På Biogas Östs konstituerande föreningsmöte den 31 maj 2012 tillsattes Biogas Östs interimsstyrelse, revisorer samt valberedningen som tog fram förslaget till Biogas Östs styrelse som valdes på årsmötet den 8 mars TABELL 2: VALBEREDNING & REVISORER 2012/2013 Angelika Kvillebäck, Örebro kommun Jonas Stenfelt, Swedish Biogas International Leif Lüsch Agneta Björklund Per Pettersson, LRF Andy Metcalfe, Regionförbundet Uppsala Ordförande Valberedningen Valberedningen Auktoriserad revisor Revisorssuppleant Lekmannarevisor Lekmannarevisorssuppleant 6

8 VERKSAMHET 2013 Biogas Östs verksamhet består av olika grundläggande uppgifter som information och kommunikation via hemsida och nyhetsbrev, att skapa mötesplatser för kunskapsutbyte och nätverkande samt lokalt och regionalt påverkansarbete. Men inte minst så växlar vi upp våra medlemmars pengar tre till fyra gånger genom att driva gemensamma projekt som är angelägna för regionens biogasutveckling. Alla satsningar och projekt som genomförs i Biogas Öst utgör en viktig del i att uppfylla de mål som satts upp för verksamheten samt de fokusområden och tillvägagångssätt som beslutats av medlemmarna. Läs mer om hur den genomförda verksamheten hänger ihop med regionens utveckling och satta mål på sidan 16 och framåt. Genomförda och pågående projekt Mångdubbla biogasen i Uppsala län förverkliga lantbrukets potential ( ) Finansiärer: Landsbygdsprogrammet, Uppsala kommun, Enköpings kommun, SLU, Regionförbundet Uppsala, LRF, Knivsta kommun, Håbo kommun, Biogas Öst Syfte: Att öka biogasproduktionen i Uppsala län med fokus på lantbruket. Exempel på aktiviteter: Biogaskurs för lantbrukare Förstudier för möjliga biogasanläggningar Substratkartläggning Utredning kring alternativa lösningar och samverkansformer för riskminimering inom lantbruket Möten med lantbrukare och politiker Utvecklande av en biogasstrategi för Uppsala län. Projektledare: Martin Ahrne Tillståndsprocess Biogas ( ) Finansiärer: Jordbruksverket, Energigas Sverige, LRF, JTI, Stockholm stad, Stockholms Läns Landsting, Biogas Mitt, Biogas Norr, Biogas Syd, Biogas Öst, Biogas Sydost, Biogas Väst, Länsstyrelserna i Uppsala, Södermanland, Västmanland och Skåne. Syfte: Att underlätta handläggningen av miljötillstånd för biogasproduktion Exempel på aktiviteter: Workshops för erfarenhetsutbyte i hela landet mellan länsstyrelser, miljöprövningsdelegationer och aktörer inom biogas (i Stockholm, Alvesta, Härnösand) Utveckling av två vägledande dokument, ett för länsstyrelserna och ett för dem som skriver ansökningar Projektledare: Beatrice Torgnyson Klemme Inom kort kan du ladda ner vår vägledning för tillståndsprocessen! 7

9 Klimatväxling genom regional biogasfond (2013) Finansiärer: Länsstyrelsen i Västmanland Syfte: Att skapa en regional klimatfond för biogasrelaterade klimatinvesteringar inom lantbruket. Regionens aktörer kan bidra till fonden genom att klimatväxla sina resor, köpa gåvobevis eller skänka bidrag. Exempel på aktiviteter: Framtagande av ett webbverktyg för klimatväxling. Upprättande av en fond samt riktlinjer för utbetalning av medlen. Information och kommunikation kring satsningen. Projektledare: Jonas Forsberg Klimatväxla dina resor i dag och bidra till satsningar på lokal biogas! Biogaskampanj & Upphandlingsprojekt Del A + B ( ) Finansiärer: Del A - Energimyndigheten, Svensk Biogas, E.ON., Svensk Växtkraft, AGA Del B - Länsstyrelsen i Östergötland, Länsstyrelsen i Södermanland, Stockholm Stad, Biogas Öst. Syfte: Att genomföra en nationell biogaskampanj för att öka försäljningen av gasfordon samt ta fram ett handledningsmaterial för offentliga aktörer som vill upphandla gasfordon. Exempel på aktiviteter: Förstudie för att identifiera målgrupp och tillvägagångssätt för informationskampanjen. Känd person kommer att utses som biogasambassadör och ska sprida erfarenheter av att köra gasbil via projektets aktiviteter och sociala medier. Ett handledande material tas fram för att underlätta för offentliga aktörer att gynna gasfordon i offentliga upphandlingar. Ett inspirerande informationsmaterial med goda exempel på upphandlingar tas fram. Personliga möten genomförs för att sprida materialet och informera om offentlig upphandling av gasfordon. Projektledare: Jonas Forsberg Ladda ner vår handledning för upphandling av gasfordon! 8

10 Biogas XPOSE maximerad biogaspotential genom innovativ resurshantering ( ) Finansiärer: EU LIFE+, Regionförbunden i Uppsala, Sörmland, Örebro och Östergötland, Länsstyrelsen i Västmanland och Stockholms Läns Landsting. Syfte: Att ta regionen till nästa steg i biogasutvecklingen genom demonstration av nya tekniker och substrat för biogasproduktion. Exempel på aktiviteter: Uppföra tre demonstrationsanläggningar: torrötning av restavfall i Västerås, metanisering av syntetgas i Köping samt småskalig uppgradering i Uppsala. Verka för användning av nya avfallsbaserade substrat för biogasproduktion, bland annat demonstration av torrötning och förgasning av hästgödsel. Generellt verka för ökad biogasproduktion och förbättrad distribution i regionen. Verka för ökad insamling av matavfall i regionen samt tillvaratagande av andra restprodukter. Verka för ökad effektivisering i hela biogaskedjan. Sprida information om biogas och arrangera studiebesök, seminarier etc. Verka för ökad återföring av näringsämnen, bland annat genom att testa en ny teknik för utvinning av näringsämnen ur pyrolysaska från förgasning. Projektledare: Martin Ahrne Läs mer på More Baltic Biogas Bus ( ) Finansiärer: EU Baltic Sea Region Programme, Biogas Öst, Upplands Lokaltrafik, Trafikförvaltningen Stockholm Läns Landsting. Syfte: Att effektivisera biogasanvändningen i kollektivtrafiksektorn genom demonstration av gashybridbussar samt satsningar på ecodriving. Exempel på aktiviteter: Demonstration och utvärdering av gashybridbussar i Västerås och Bergen (Norge). Framtagande av inspirerande informations- och utbildningsmaterial för satsningar på eco-driving i kollektivtrafiken för att öka räckvidden för gasbussar. Projektledare: Jonas Forsberg Läs mer på 9

11 Biogasnät i Mälardalen ( ) Finansiärer: Energimyndigheten (via SGC), Stockholm Gas, Swedegas, EON, Eskilstuna Energi & Miljö, Svensk Växtkraft, Biogasbolaget i Mellansverige, SYVAB, LRF. Syfte: Att genomföra en förstudie för att utreda förutsättningarna för ett biogasnät i Mälardalen. Exempel på aktiviteter: Utredning och beräkningar av förutsättningar för ett regionalt biogasnät utifrån dagens lokala nät, med utgångspunkt i produktionspotential och efterfrågan från fordon och industri. Studien ska även titta på klimat- och energieffekter samt vad nätet kan betyda för försörjningstrygghet och leveranssäkerhet i regionen. Möten med markägare (lantbrukare) och beslutsfattare i regionen. Projektledare: Jonas Forsberg Förstudie Sala Heby ( ) Finansiärer: Länsstyrelsen i Västmanland, aktörer i Sala Heby området. Syfte: Utreda möjligheterna för lokalt samarbete för biogasproduktion i Sala-Heby. Exempel på aktiviteter: Beslutsunderlag gällande biogasproduktion. Studiebesök till torrötningsanläggningar. Projektledare: Jonas Forsberg 10

12 Utredningar, rapporter och informationsmaterial Biogas Östs mål är att resultaten av allt vi gör ska få stor spridning och att informationen ska vara lättillgänglig. Därför arbetar vi med att ta fram informativt och lättläst material. I de flesta fall lägger vi även upp PDFversioner på vår hemsida av de presentationer som hålls under de seminarier/konferenser som vi anordnar. Nya rapporter för 2013 är: Handledning för offentlig upphandling av gasdrivna fordon och transporter Hur kan vi gå tillväga om vi vill ställa krav på biogas i en offentlig upphandling? Vad innebär det om vi skriver förnybart? Vad innebär det om vi skriver energieffektivt? Får vi skriva biogas? Det här är ett viktigt handledande material för aktörer som vill ställa krav på biogas i offentliga upphandlingar. Materialet kompletterar och fördjupar befintliga verktyg från bl a Miljöstyrningsrådet. Rapporten kan även vara till nytta för dem som vill veta mer om offentlig upphandling i allmänhet, förstå konsekvenserna av ställda krav samt få en inblick i varför offentlig sektor uttrycker sig som man gör i upphandlingar. Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket Rapporten tar upp en rad olika samverkanskoncept för biogasproduktion från lantbruket i Sverige. Konstellationer, ägarförhållanden och olika roller samt dess betydelse för riskminimering vid realiserande av projekt redovisas och diskuteras ur lantbrukarens synvinkel. Vägledning Miljöprövning av biogasanläggningar Lanseras under Q Genom samarbete mellan bransch och tillståndsmyndigheter har ett vägledande material tagits fram som ska underlätta tillståndsprocessen för nya biogasanläggningar. Vägledningen innehåller information om biogasens miljöpåverkan, goda tips och råd genom hela processen samt förslag på villkorsformuleringar. Alla rapporter finns att ladda med från under fliken infomaterial. 11

13 Information och kommunikation Att sammanställa information och nyheter om biogas och sprida den i regionen är ett av Biogas Östs viktiga uppdrag! Hemsidan Biogas Öst arbetar kontinuerligt med att hålla hemsidan uppdaterad och att ständigt förbättra innehållet. Under 2013 hade webbsidan över sidvisningar och drygt besökare, varav ungefär hälften var unika. Detta innebär en blygsam minskning jämfört med 2012 som förmodligen har att göra med att något minskad aktivitet på hemsidan från kansliets sida p g a minskad personalstyrka. Det Interaktiva kartverktyget som lanserades under 2011 uppdateras löpande. Tanken med kartverktyget är att på ett överskådligt sätt illustrera det som händer inom biogasområdet i regionen och vi tar gärna emot tips om information som borde läggas till. Till kartverktyget lanserades under 2012 en statistikportal som uppdateras i samband med att aktuell statistik blir tillgänglig. Statistikportalen innehåller statisk om allt från total biogasproduktion i regionen till antal sålda gasbilar på länsnivå. Via verktyget är det enkelt att ta fram de diagram som man själv är intresserad av och diagrammen går därefter att exportera till ett flertal olika format. Det går också bra att via verktyget ladda ned de bakomliggande siffrorna för att på så sätt kunna göra egna diagram om så önskas. Nyhetsbrev & Nyhetsartiklar Biogas Östs nyhetsrapportering har ett tydligt och unikt fokus på händelser i Biogas Öst regionen samt på Biogas Östs medlemmar och deras samt Biogas Östs verksamhet. Under 2013 har Biogas Öst skickat ut fyra nyhetsbrev med fyra fördjupande nyhetsartiklar. Nyhetsbrevet skickas ut till över 500 personer. 12

14 Nyhetsartiklar 2013: Karlskoga Energi & Miljö bygger bort vit fläck på biogaskartan Det händer saker på biogasfronten i Örebro län. Den aktör som kanske driver på hårdast av alla just nu är Karlskoga Energi & Miljö via dotterbolaget Biogasbolaget i Mellansverige, tidigare kallat Karlskoga Biogas, som etablerar ny storskalig produktion. E.ON erövrar nya etableringsställen Antalet gastankställen i Biogas Öst-regionen ökar och E.ON är en av de aktörer som inviger allt fler nya gastankställen. Under 2013 invigdes bland annat nya tankställen i Fittja och Haninge, vilket ger än fler människor möjligheten att köra på förnybart bränsle. Västerås Lokaltrafik (bio)gasar mer och mindre! Västerås Lokaltrafik har ambitiösa mål om en kollektivtrafikflotta på biogas, i såväl stadstrafik som regiontrafik. Ingen depå är för stor eller för liten för att byggas om. Utöver en storskalig biogasutbyggnad i fordonsflottan har man även under många år arbetat med eco-driving, vilket gör att biogasen räcker till fler fordon. Satsningen gäller alla drivmedel, men intressant är att gasbussarna svarar bäst på eco-driving med en besparing på minst 8 procent. Rent vatten, ren drivkraft reningsverken en viktig bit i fordonsgaspusslet Enligt den nya biogasstatistiken för 2012 stod reningsverken för 42% av Sveriges totala biogasproduktion. I Biogas östs region står de för en än större andel 2012 producerade reningsverken totalt 295 GWh, eller 48% av regionens biogas. Trots att huvuduppdraget egentligen är ett helt annat, så är två av de största fordonsgasproducenterna i regionen Käppalaförbundet och Stockholm Vatten. Samtliga nyhetsbrev och nyhetsartiklar finns att ladda ner på under fliken infomaterial. Media & Sociala medier Utöver nyhetsbrevet som kommer ut fyra gånger per år så erbjuder Biogas Öst ett kontinuerligt flöde av regionala biogasnyheter via bloggen på hemsidan. Under 2013 lades nära 100 inlägg upp på bloggen. Nytt för 2013 är att det enkelt går att följa nyhetsbloggen via Facebook och Twitter. Följ nyhetsbloggen via Facebook och Twitter! 13

15 Möten och konferenser Biogas Öst har en viktig ambition att vara fysiskt närvarande i hela regionen. Personliga möten stärker nätverksbyggandet, kunskapen om regionen samt den regionala samverkan. Därför lägger Biogas Öst mycket tid på att resa runt och träffa regionens biogasaktörer. Totalt under 2013 genomfördes över 130 personliga möten med aktörer i regionen och över 3000 personer deltog i möten, arrangemang och aktiviteter. Bland annat har Biogas Öst haft ett specifikt fokus under året på att träffa länsstyrelser samt kollektivtrafikmyndigheter i regionen. Biogas Öst blir ofta inbjudna att tala under seminarier och konferenser och mycket tid ägnades åt att medverka under olika biogasrelaterade händelser. I samråd med, samt utifrån önskemål från, våra medlemmar anordnades dessutom egna seminarier och andra kunskapsbyggande aktiviteter. Exempel på aktiviteter 2013: Huvudarrangör eller medarrangör* Biogaskurs för lantbrukare, 3 tillfällen, Uppsala Tillståndsprocess Workshops i Alvesta, Härnösand och Stockholm Klimatmingel & Konferens på Uppsala slott samt Årsmöte på Uppsala Slott Biogasdag på Lövsta forskningscentrum, Uppsala Studiebesök småskalig torrötning, Skåne Seminarium i Almedalen Biogasnät i Mälardalen Studiebesök till gasbussdepåer i Västerås och Köping Konferens Baltic Biogas Bus, Riga* Gasnätsseminarium, Stockholm* Workshop Offentlig Upphandling, Linköping Internationellt Busseminarium, Västerås Samverkansmöte, Stockholm BiogasTinget 2013, Stockholm Biogasseminarium, Örebro Övrigt ett urval av genomförda satsningar Föredrag delegation från Vietnam, Uppsala Föredrag, Förnybara bränslen för fossilfri kollektivtrafik i Östergötland Föredrag EU Summer School, Nyköping Utställning Miljödag Vafab Miljö, Västerås Föredrag för lärare på Naturbruksgymnasium, JTI, Uppsala Föredrag internationella doktorander, SLU, Uppsala Föredrag på Gasdagarna, Båstad Föredrag på Vindkraftsmöte, Västerås Utställning trafikantveckan, Uppsala Utställning Klimatkonferens, Uppsala Deltagande invigning tankställe, Haninge Deltagande invigning tankställe, Botkyrka Deltagande invigning Karlskoga Biogas Deltagande Power to Gas seminarium, Stockholm Deltagande seminarium Klimatsmart upphandling, Stockholm Deltagande seminarium förnybara drivmedel Gröna Bilister, Stockholm Föredrag Miljö och Skärgårdsberedningen, Stockholm Föredrag Avfallsveckan Håbo kommun Föredrag för Stockholms Energi- och klimatrådgivare Deltagande i medlemsmöte om metanutsläpp Energigas Sverige, Göteborg Föredrag Hearing Jordbruksverket Jönköping om gödselgasstöd samt deltagande i referensgrupp 14

16 Samverkan med andra organisationer Nedan finns ett urval av olika samarbeten som Biogas Öst ingår i. När det gäller lokala satsningar så har det en tydlig koppling till de olika sammanhang dit Biogas Öst inbjuds att medverka, snarare än ett aktivt val kring var vi ska medverka. Energigas Sverige & Biogassektionen Biogas Öst är medlem i den nationella intresseorganisationen Energigas Sverige. Biogas Östs VD har under året suttit i styrelsen för Energigas Sveriges Biogassektion. Genom samarbetet Biogas i alla Väderstreck (se nedan) sker ytterligare samverkan med Energigas Sverige. Biogas Öst har även bl a samarbetat med Energigas Sverige i projekten Tillståndsprocess Biogas samt Biogasnät i Mälardalen. Regionala biogasorganisationer Samtliga regionala biogasorganisationer (syd, väst, öst etc.) ingår i en grupp benämnd Biogas i alla Väderstreck. Gruppen har telefonmöten flera gånger per år och minst ett personligt möte sker även per år. Syftet med gruppen är att förbättra samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de olika regionala organisationerna. Biogas Öst har tagit en aktiv del i samtliga möten och arbetar för att skapa ytterligare samverkan mellan organisationerna. Under våren 2013 ansvarade Biogas Öst bland annat för ett gemensamt lunch-lunch möte i Linköping. Ett möte har även genomförts i Malmö. Biogas Öst har aktivt samverkat med övriga organisationer i olika projekt samt i arbetet för att ändra förutsättningarna för det nya gödselgasstödet. Rundabordssamtal i Stockholm & Nätverksmöte för biogas i Örebro Biogas Öst deltar i Stockholms stads rundabordssamtal för biogasens utveckling som genomförs två gånger/år. Biogas Öst deltar även i Regionförbundet Örebros länsträffar för biogasens utveckling som under 2013 genomförts två gånger. STAR-VAS & Arbetsgrupp biogasstrategi Stockholms län Biogas Öst deltar som adjungerad på Stockholms reningsverks- och avfallsaktörers möten. Under året har Biogas Öst medverkat i en arbetsgrupp inom Kommunförbundet Stockholms Län som jobbar med att ta fram förslag på en länsstrategi för biogas. Mälardalsrådet Under 2013 har Biogas Öst samverkat med Mälardalsrådet, bl a genom samordning av Biogas Östs seminarium under Almedalsveckan Biogasnät i Mälardalen. Uppsala Klimatprotokoll Uppsala Klimatprotokoll samlar 27 organisationer/företag i Uppsala med målet att hitta lokala lösningar och insatser för ett globalt problem. Inom Klimatprotokollet sker arbetet i flera mindre fokusgrupper på olika teman. Under 2013 har Biogas Öst deltagit i arbete och diskussioner inom grupperna avfall och hållbara transporter samt vid rundabordssamtal för samtliga medlemmar. Klimatprotokollet är även nära sammankopplat med Uppsalas arbete med att ta fram en färdplan för ett klimatneutralt Uppsala Ett av fokusområdena i detta projekt är att titta på scenarier för ökad användning av biomassa för energiändamål, bl a biogas. Biogas Öst har tillsammans med exempelvis SLU deltagit aktivt i detta arbete. SGC Svenskt Gastekniskt Center (SGC) har under året arrangerat ett antal workshops på olika teman kopplat till teknikexport av biogas. Biogas Öst har aktivt deltagit i detta arbete. SGC ingår även i det nationella erfarenhetsutbytet mellan samtliga regionala biogasorganisationer. 15

17 MÅLUPPFYLLELSE & UTVECKLING I REGIONEN 2013 Ett kontinuerligt och långsiktigt strategiskt arbete bedrivs för att verka för Biogas Östs ändamål och en länsöverskridande samverkan och förankring av biogasarbetet i regionen eftersträvas. För att nå Biogas Östs vision är det viktigt att sätta upp tydliga mål för vad Biogas Öst och medlemmarnas satsningar ska leda till i regionen. Därför har tydliga effektmål för 2020 och 2030 upprättats samt ett antal indikatorer identifierats för att underlätta uppföljningen av regionens biogasutveckling samt Biogas Östs verksamhet. Biogas Öst arbetar med följande strategi för att uppnå visionen och satta mål: Effektmål och Indikatorer - för verksamheten och biogasens utveckling i regionen stäms av och redovisas för medlemmarna årligen. Verksamhetsmål & Aktiviteter - identifieras och beslutas av medlemmarna, både på årsbasis och på längre sikt. Fokusområden och Tillvägagångssätt - för verksamheten identifieras och beslutas av medlemmarna årligen. Effektmål ,5 TWh biogasproduktion i regionen 5 procent av fordonsbränslet i regionen är biogas 100 tankställen för fordonsgas i regionen Effektmål TWh biogasproduktion i regionen 10 procent av fordonsbränslet i regionen är biogas Vilket bland annat leder till följande effekter: - minst 3500 biogasrelaterade arbetstillfällen* - en reduktion av koldioxidutsläpp med minst ton per år - över 4 miljarder kronor i ökad bruttoregionalprodukt* - samhällsekonomiska effekter värderade till över 1,5 miljarder kronor* *Rapporten: Biogas, Tillväxt och Sysselsättning, WSP 2011 Utveckling i regionen 2013 Trenden i regionen under 2013 har varit att alla kurvor fortsatt pekar uppåt vilket är positivt. Dock sker utvecklingen med avtagande fart jämfört med tidigare år. Den tydligaste negativa förändringen har noterats när det gäller nyregistreringen av fordon som likt föregående år har sjunkit, även om det totala antalet gasfordon fortsatt ökat. Till stor del bedöms den minskade positiva utvecklingen bero på en bristande lönsamhet och avsaknad av långsiktiga politiska spelregler. I Tabell 3 finns en översikt över regionens utfall under 2013 kopplat till olika externa effektmål och indikatorer. Den regionala utvecklingen och trenden inom olika områden går även att utläsa i Figur

18 TABELL 3. EXTERNA INDIKATORER ÖVER REGIONENS BIOGASUTVECKLING 2013 EFFEKTMÅL 2030 UTFALL TWh Biogasproduktion 0,6 TWh (2012) 100 Tankställen (varav icke publika) 67 (19) 10% av fordonsbränslet 1,5% (2012) EXTERNA INDIKATORER OCH TRENDER Såld fordonsgas Ca 720 GWh Andel biogas i fordonsgasen (volym) 68% Antal personbilar inkl. taxi Antal bussar 810 Antal lätta + tunga lastbilar (2012) Andel av befolkningen med publikt tankställe i hemkommunen 76% Andel tankställen som är ledningsförsörjda 67% Andel av kollektivtrafiken som drivs med biogas 22% Antal rötningsanläggningar (+ deponier) 54 (17) Antal anläggningar med certifierad rötrest 18 Antal anläggningar anslutna till frivilligt åtagande 17 Antal uppgraderingsanläggningar (antal anläggningar som skickar gas för uppgradering) 17 (20) Ladda ner mer statistik och data i vår statistikportal på 17

19 FIGUR 3. UTVECKLING AV REGIONENS FORDONSGASFÖRSÄLJNING, +4,8% JÄMFÖRT MED 2012 FIGUR 4. PERSONBILSUTVECKLING I REGIONEN, +2,4% TOTALT JÄMFÖRT MED 2012 FIGUR 5. ÖVERSIKT REGIONALA TRENDER INOM PRODUKTION OCH FORDON 18

20 Utveckling i verksamheten 2013 För att skapa balans i biogaskedjan är det viktigt att ständigt arbeta på alla fronter. Det behövs kontinuerliga insatser för att skapa mer produktion, förbättrad distribution och ökad användning av biogas. Alla områden är viktiga för biogasens utveckling och Biogas Öst måste verka och ha aktiviteter inom samtliga områden. Men för att se till att Biogas Östs arbete blir målmedvetet och metodiskt samt fokuserar på de främsta flaskhalsarna inom regionen är det viktigt att sätta upp årliga fokusområden samt identifiera de mest effektiva tillvägagångssätten för att nå målen. För den egna verksamheten sätter Biogas Öst även upp ett antal övergripande verksamhetsmål samt planerar konkreta aktiviteter. Vår självklara utgångspunkt är alltid våra medlemmars och samverkanspartners behov och önskemål. På Biogas Östs Mål- och strategidag den 30 augusti 2012 i Västerås fastställde medlemmarna följande prioriterade områden för Biogas Östs verksamhet. Dessa prioriteringar bejakades av Samverkansmötet den 3 december Fokusområden Tillvägagångssätt 1. Produktion 1. Lokalt och regionalt påverkansarbete, politiker 2. Biogödsel 2. Katalysator, bidra till samverkan och initiera projekt och satsningar 3. Marknad 3. Arrangera evenemang, utgöra informations och kunskapsbas i regionen Under 2013 har så många som nio olika projekt bedrivits som tydligt hänger samman med ett eller flera fokusområden samt tillvägagångssätt ovan (se projektöversikten med start på sidan 7). Det gångna året har varit ett speciellt år med tanke på att Biogas Öst samtidigt genomgått en stor omorganisation som krävt extra tid och resurser. Trots detta har en god måluppfyllelse uppnåtts utifrån satta verksamhetsmål för I Tabell 4 finns en översikt över verksamhetens utfall under 2013 kopplat till olika interna verksamhetsmål och indikatorer. De flesta interna indikatorer är nya för i år och därmed finns inte något att jämföra med. För övrigt ligger de flesta av resultaten på en stabil nivå jämfört med föregående år. En viss minskning har skett inom antalet unika besökare på hemsidan samt mediaaktiviteter. Detta hänger dock samman med en viss minskad aktivitet från kansliets sida till följd av omorganisation och föräldraledig personal. TABELL 4. INTERNA INDIKATORER ÖVER VERKSAMHETEN 2013 VERKSAMHETSMÅL RESULTAT seminarier/konferenser för primära målgrupper 12 4 Nyhetsbrev + Nyhetsartiklar 4 50 Mediaaktiviteter Personliga möten 135 INDIKATORER Antal projekt i linje med fokusområden och tillvägagångssätt 9 Antal medlemmar 36 Antal unika besökare på hemsidan Followers på Facebook 47 Antal nyhetsbrevsprenumranter

21 PERSONAL Under 2013 har kärntruppen i Team Biogas Öst bestått av Beatrice Torgnyson Klemme, Martin Ahrne och Jonas Forsberg. Martin har till stor del varit föräldraledig under våren. Biogas Öst har en tydlig ambition när det gäller att hjälpa nya krafter ut på arbetsmarknaden inom biogasområdet. Att ha ett nära samarbete med studenter, högskolor och universitet är något som stärker såväl biogasens utveckling som Biogas Östs nätverk och verksamhet. Under delar av våren 2013 har vi därför haft praktikanterna Carin Dahlberg (nyutexaminerad) och Emilia Wittfooth (Uppsala Universitet) hos oss samt exjobbarna Matts Alsberg och Patrik Ullerud från Yrkeshögskolan i Hallsberg. EKONOMI Biogas Öst AB har haft ett förlängt verksamhetsår 2012/2013 i och med att bolaget inte bildades förrän i slutet av september Ingen personal eller officiell verksamhet har dock funnits i bolaget förrän Under 2013 har omsättningen i Biogas Öst varit ca 3,2 miljoner kronor, varav medlemsavgifter + serviceavgifter har utgjorts av ca 1 miljon kronor. Det innebär att medlemmarnas pengar under året har växlats upp tre gånger. Resultatet för organisationen som helhet ligger på kr. I Tabell 5 finns en översikt över koncernens resultat. Kort kan nämnas att förvaltningskostnaderna har blivit relativt höga under året till följd av omorganisationen. Flera saker har genomförts för första gången och det har gått åt extra resurser för att etablera nya system samt köpa in ny utrustning. Detta kommer dock att leda till långsiktigt sänkta kostnader från och med nästa år. En fullständig ekonomigenomgång för både Biogas Öst Ideell Förening och Biogas Öst AB finns i Årsredovisningarna som utgör en bilaga till denna verksamhetsberättelse. 20

22 TABELL 5. RESULTAT KONCERN BIOGAS ÖST IDEELL FÖRENING OCH BIOGAS ÖST AB INTÄKTER SEK Projektbidrag Serviceavgifter Uppdrag/projekt Konferens och seminarier Medlemsavgifter SUMMA KOSTNADER SEK Lokalkostnader Resekostnader och transporter PR, tryck, representation Förvaltningskostnader, inventarier, kommunikation, kontorsmaterial Konsultkostnader Konferens och seminarier, arrangemang Övriga kostnader Personalkostnader SUMMA RESULTAT KONCERN KR 21

23 DET HÄR FÅR DU GENOM BIOGAS ÖST Ett sätt att konkret bidra till den lokala och regionala biogasutvecklingen och tillgång till en neutral organisation som verkar för biogasens expansion. Regional omvärldsbevakning och tillgång till en kunskapsresurs när det gäller biogas i regionen. Exempelvis genom nyhetsbrev, nyhetsartiklar, regional nyhetsblogg, regional statistikportal och kartverktyg. Möjlighet att få stöd och hjälp i Ert biogasarbete och marknadsföring av er organisation och era satsningar. Reducerat pris på våra seminarier, konferenser och utställningar. Möjlighet att vara med och påverka vår verksamhet, som i sin tur påverkar hela biogasbranschen och övriga samhället samt bidrar till regional utveckling och att uppnå miljö- och klimatmål. Tillgång till ett stort nätverk inom biogas och ett gemensamt kundperspektiv, vilket skapar trovärdighet från branschen gentemot politiker och kunder. Möjlighet att driva gemensamma projekt och satsningar, vilket ökar sannolikheten för att få projektfinansiering och minskar kostnaderna för varje enskild aktör. Stärkt gränsöverskridande samverkan, ökat erfarenhetsutbyte och möjlighet att skapa gemensamma målbilder och strategier. Ju fler vi är, desto starkare blir vårt inflytande. Har du en idé du vill ha hjälp att förverkliga? Vi på Biogas Öst hjälper gärna våra medlemmar att driva sina projektidéer vidare! 22

24 TIO GIVNA SVAR FRÅN EN BIOGAS ÖST MEDLEM Vad gör din organisation för att minska klimatpåverkan? - Vi är med i Biogas Öst! Vad gör er organisation för att minska avfallsproblemen och skapa lokala kretslopp? - Vi är med i Biogas Öst! Vad gör din organisation för att bidra till fossilfria transporter? - Vi är med i Biogas Öst! På vilket sätt bidrar ni till att skapa regional tillväxt och sysselsättning? - Vi är med i Biogas Öst! Hur jobbar ni för att minska utsläppen av hälsofarliga partiklar och förbättra miljön i städer? - Vi är med i Biogas Öst! Vilka satsningar gör ni för att stärka landsbygden? - Vi är med i Biogas Öst! Vad gör ni för att stärka regionens attraktionskraft och möjligheter till teknikutveckling, export och innovation? - Vi är med i Biogas Öst! Hur jobbar ni för att stärka den storregionala samverkan över kommun-, läns- och branschgränser? - Vi är med i Biogas Öst! Vad gör din organisation för att bidra till EU:s 2020 mål samt Sveriges nationella miljömål? - Vi är med i Biogas Öst! På vilket sätt marknadsför sig din organisation som en viktig aktör inom miljö- och klimat? - Vi är med i Biogas Öst! 23

BIOGAS. jobb. klimat. smart. förnybart. tillväxt. Hälsa. resurseffektiv. kretslopp. samhällsnytta. fordonsbränsle. FörVerklIGA potentialen

BIOGAS. jobb. klimat. smart. förnybart. tillväxt. Hälsa. resurseffektiv. kretslopp. samhällsnytta. fordonsbränsle. FörVerklIGA potentialen smart VärldSledAnde förnybart lokalt Hälsa jobb regionalt samhällsnytta BIOGAS fordonsbränsle miljömål klimat återvinning resurseffektiv FörVerklIGA potentialen landsbygd tillväxt kretslopp VäxtnärInG

Läs mer

Biogas i Uppsala län.

Biogas i Uppsala län. Biogas i Uppsala län www.energikontor.se www.biogasost.se Biogas Öst arbetar för att Skapa de bästa regionala förutsättningarna för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas. Informera, kommunicera

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

InfraBiogas Öst

InfraBiogas Öst InfraBiogas Öst 2010-2012 Bakgrund varför projektet InfraBiogas Öst? Projektet InfraBiogas Öst har drivits av Energikontoret i Mälardalen från sommaren 2010 till och med 2012 och har omfattat Stockholm,

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Program 24 april 09.30 Samling Deltagarpresentation 10.00 Presentation projekt Vindkraft Öst 10.10 Nulägesbild

Läs mer

BIOGAS JOBB KLIMAT SMART FÖRNYBART TILLVÄXT HÄLSA RESURSEFFEKTIV KRETSLOPP SAMHÄLLSNYTTA FORDONSBRÄNSLE FÖRVERKLIGA POTENTIALEN LANDSBYGD

BIOGAS JOBB KLIMAT SMART FÖRNYBART TILLVÄXT HÄLSA RESURSEFFEKTIV KRETSLOPP SAMHÄLLSNYTTA FORDONSBRÄNSLE FÖRVERKLIGA POTENTIALEN LANDSBYGD SMART VÄRLDSLEDANDE FÖRNYBART LOKALT HÄLSA JOBB REGIONALT SAMHÄLLSNYTTA BIOGAS FORDONSBRÄNSLE MILJÖMÅL KLIMAT ÅTERVINNING RESURSEFFEKTIV FÖRVERKLIGA POTENTIALEN LANDSBYGD TILLVÄXT KRETSLOPP VÄXTNÄRING

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 1 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Projektet Förankring Biogas Öst

Projektet Förankring Biogas Öst Slutrapport Projektet Förankring Biogas Öst 2009 06 01 2009 11 31 Kort om projektet Förankring Biogas Öst Syfte Att uppnå en djupare förankring av samverkansprojektet Biogas Öst i regionen östra Mellansverige

Läs mer

Projektnamn: Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas

Projektnamn: Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas Projektnamn: Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200663 Sammanfattande beskrivning Projektet ska kartlägga nya tekniska och ekonomiska

Läs mer

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasens utveckling och framtid Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasutvecklingen i Sverige Långsam men säker volymutveckling i flera år Kretslopps och avfallstanken driver

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Inspirationsseminarium 2014-11-19

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Tobias Persson, Handläggare, Svenskt Gastekniskt Center Biogasproduktion i Sverige Statistik för biogasproduktion Tankstationer Statistik för tankstationer

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Biogas Öst Konferens

Biogas Öst Konferens Biogas Öst Konferens på Uppsala slott 21 april - en hyllning till Sveriges klimatsmartaste bränsle BIOGAS Nu är vi på banan! Biogas Öst - en enad kraft för biogasen! www.biogasost.se Datum: 21 april Tider:

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

HUR SER UTVECKLINGEN FÖR BIOGAS UT I REGIONEN SAMT I SVERIGE OCH HUR PA VERKAR POLITIKEN BIOGASENS FRAMTID? " " " " Martin Ahrne" Biogas Öst

HUR SER UTVECKLINGEN FÖR BIOGAS UT I REGIONEN SAMT I SVERIGE OCH HUR PA VERKAR POLITIKEN BIOGASENS FRAMTID?     Martin Ahrne Biogas Öst HUR SER UTVECKLINGEN FÖR BIOGAS UT I REGIONEN SAMT I SVERIGE OCH HUR PA VERKAR POLITIKEN BIOGASENS FRAMTID? " " 2014-12-11" " Martin Ahrne" Biogas Öst VI ÄR BIOGAS ÖST! BIOGAS ÖSTS LÅNGSIKTIGA EFFEKTMÅL

Läs mer

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi En sektorsövergripande nationell biogasstrategi Christel Gustafsson Bioenergienheten Jordbruksverket Uppdraget Nationell sektorsövergripande strategi för ökad biogasanvändning som är sektorövergripande

Läs mer

Kommunikationsstrategi Biogas Väst processledningens verktyg

Kommunikationsstrategi Biogas Väst processledningens verktyg Kommunikationsstrategi Biogas Väst processledningens verktyg Innehåll Biogas en viktig pusselbit 3 Biogas Väst ett program för biogasutveckling 4 Kommunikation en framgångsfaktor 5 Dra åt samma håll i

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Biogas Väst 24 nov 2011 Biogasutvecklingen i Västra Götaland 2001 2010 8500 102 49 2001 790 7

Läs mer

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Dagens presentation Biogasläget i Sverige idag Produktion och användning av biogas

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas Upplägg Nulägesbeskrivning Sverige och Västra Götaland Biogasprogrammet

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014 VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 18 mars 2014 Program 9.30-9.45 Därför är biogasutvecklingen viktig för Västra Götaland - Inledning av Sören Kviberg,

Läs mer

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon med utblick 2002

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon med utblick 2002 Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon 2014-17 med utblick 2002 EnergiTing Sydost 2017 i Ljungby Hannele Johansson, Energikontor Sydost, Projektledare Biogas Sydost Innehåll Bakgrund

Läs mer

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) vårt datum 2014-05-19 vår Referens Per Everhill per.everhill@tekniska.se 013-20 83 08 N2014/743/E Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Ert datum/your date Er referens/your reference Remissvar

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Verksamhetsplan Sida 1

Verksamhetsplan Sida 1 Verksamhetsplan 2011-04-01--2014-03-31 Sida 1 Övergripande mål för Biogas Sydost Biogas Sydost skall: Verka för att produktionen av biogas i hela regionen ökar i väsentlig omfattning. Med region menas

Läs mer

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Energigas Sverige Leif Holmberg, Energigas Sverige 2 Hållbar och långsiktig energipolitik

Läs mer

Bakgrund och omvärld. Projektnamn: Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige. Programområde: Östra Mellansverige. Ärende ID:

Bakgrund och omvärld. Projektnamn: Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige. Programområde: Östra Mellansverige. Ärende ID: Projektnamn: Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20201166 Bakgrund och omvärld Bakgrund Transportsektorn är en av de största utmaningarna

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

BIOGAS VÄSTS NÄTVERKSTRÄFF 28 AUGUSTI 2012

BIOGAS VÄSTS NÄTVERKSTRÄFF 28 AUGUSTI 2012 S NÄTVERKSTRÄFF 28 AUGUSTI 2012 Dagens program 9.30 På gång inom Biogas Väst halvtidsrapport Hanna Jönsson, Biogas Väst 10.10 Vad händer egentligen i förgasningsprojektet GoBiGas? Åsa Burman, projektchef/vd

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vilket biogasår! Efter sin uppstartsfas under 2008 invigdes Biogas Öst officiellt på Uppsala Slott den 21 april 2009 av Uppsalas landshövding Anders Björck och den nyvalda styrgruppsordföranden

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgrupp Energi och klimat 18 mars 2016

Minnesanteckningar arbetsgrupp Energi och klimat 18 mars 2016 Minnesanteckningar arbetsgrupp Energi och klimat 18 mars 2016 Deltagande: Jenny Dahlgren Kaire Ruus Cecilia Larsson Matthias Pfeil Fredrik Wendelstam Kristian Pettersson Kjell Johansson Christoffer Wendel

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. Akko Karlsson (MP) Vice Ordf. Regionförbundet Kalmar län Fossilbränslefritt 2030 (inte 2050) Fossila bränslen, Kalmar län 2008 GWh Drivmedel Eldningsolja

Läs mer

Mångdubbla produktion och användning av biogas till fordonsdrift i Västmanlands län behovet finns!

Mångdubbla produktion och användning av biogas till fordonsdrift i Västmanlands län behovet finns! Mångdubbla produktion och användning av biogas till fordonsdrift i Västmanlands län behovet finns! Förstudie Fullständig projektbeskrivning 090513 AB Västerås Lokaltrafik Syfte och mål Att ta ett samlat

Läs mer

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Biogas i Sverige Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas,

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

Framtida marknaden för biogasproduktion från avfall. Workshop för färdplan Skåne Malmö 2012-05-24 Bo von Bahr, SP

Framtida marknaden för biogasproduktion från avfall. Workshop för färdplan Skåne Malmö 2012-05-24 Bo von Bahr, SP Framtida marknaden för biogasproduktion från avfall Workshop för färdplan Skåne Malmö 2012-05-24 Bo von Bahr, SP Från DN Debatt, torsdag 24 maj 2012 (igår), Kjell Aleklett, President of ASPO International

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Gasnät Mälardalen ger mer biogas?

Gasnät Mälardalen ger mer biogas? Gasnät Mälardalen ger mer biogas? Mathias Edstedt Energigas Sverige - Gasdagarna 2013 Stockholm Gas - en modern gasverksamhet med tradition Stadsgas Samhällsaktör i 150 år den första gaslyktan tändes på

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland Christer Pettersson, projektledare Energikontor Värmland Kort om Energikontor Värmland Energikontor Värmland är ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012 Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop 25 januari 2012 Dagordning för förmiddagen Kort sammanfattning av färdplansarbetet 2011 Alla får kort presentera sig och sitt arbete i färdplanen Nya resurser

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas. Anna Hansson Biogas Syd Seminarium om biogasens framtid i sydost 28 oktober 2011

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas. Anna Hansson Biogas Syd Seminarium om biogasens framtid i sydost 28 oktober 2011 Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Seminarium om biogasens framtid i sydost 28 oktober 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablerad samverkan

Läs mer

Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars

Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars Bakgrund PFA-projektet: Ökad biogasproduktion från matavfall gynnsamt med de förutsättningar som antas gälla år 2020.

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 starka tillväxtregioner gör skillnad! regional samverkan för grön tillväxt och ökad användning av biogas som fordonsbränsle Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 ökad nationell sysselsättning minskade

Läs mer

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson Klimp för biogas -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp biogas, miljö och kretslopp Vad är Klimp? Klimatinvesteringsprogrammet 2003-2012 Fokus på att reducera utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering

Läs mer

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas framtidens fordonsbränsle Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas grön energiproduktion Hushåll Restaurang, storkök Biogas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri Biogödsel Jordbruk Biogasprocessen

Läs mer

PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer

PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer Lena Wiklander, BioMil AB Lund, november 2014 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har BioMil AB haft i uppdrag att i

Läs mer

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2013-02-18 1 (3) Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2010 Projektnr Kategori Titel Sökande Projektledare Bidrag kr Ort 32827-1 Förbehandling Optimerad förbehandling vid Biogasanläggningen

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Biogasdag för lantbrukare. Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige

Biogasdag för lantbrukare. Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige Biogasdag för lantbrukare Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige Presentationen i korthet Produktion och användning av biogas 2013 Marknaden för biogas Framtiden och potentialen Aktuellt

Läs mer

Minnesanteckningar från Workshop 1

Minnesanteckningar från Workshop 1 2014-09-09 Region Skåne Minnesanteckningar från Workshop 1 Gruppgerna fick i uppgift att diskutera igenom vad som var gjort av de insatser som definierats i Färdplanen. Nedan följer gruppernas redovisningar:

Läs mer

STADGAR. för Biogas Öst Ideell Förening. Organisationsnummer: Antagna vid föreningens konstituerande möte den 31 maj 2012.

STADGAR. för Biogas Öst Ideell Förening. Organisationsnummer: Antagna vid föreningens konstituerande möte den 31 maj 2012. STADGAR för Biogas Öst Ideell Förening Organisationsnummer: 802466-4768 Antagna vid föreningens konstituerande möte den 31 maj 2012. Reviderade vid föreningens årsmöte den 8 mars 2013. Firma Föreningens

Läs mer

Samverkan mellan: Innovatum Trollhättan

Samverkan mellan: Innovatum Trollhättan Samverkan mellan: Hushållningssällskapet Skaraborg /V Götaland LRF Biogas Väst FordonsGas Sverige AB Skaraborgs Kommunalförbund VG regionen Innovatum Trollhättan Syfte: Påvisa affärsmöjligheter för företag

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Den ledande biogasregionen 2020

Den ledande biogasregionen 2020 Skåne Den ledande biogasregionen 2020 I din hand håller du en sammanfattad version av Skånes färdplan för biogas den ledande biogasregionen 2020, reviderad november 2011. På följande sidor ges en överblick

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för Skånes färdplan för biogas: Skåne - Europas ledande biogasregion 2030... 2 Varför en skånsk färdplan för biogas?... 2 Skåne Europas ledande biogasregion 2030...

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

Uppdaterad biogasstrategi för Stockholm

Uppdaterad biogasstrategi för Stockholm Uppdaterad biogasstrategi för Stockholm Björn Hugosson, Miljöbilar i Stockholm Rundabordssamtalet 18 december 2009 SIDAN 1 Strategin från 2007 har visat sig otillräcklig Brist på gas gör användarna missnöjda

Läs mer

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Aktuellt på biogasfronten Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

Flytande biogas till land och till sjöss. Slutseminarium i projektet

Flytande biogas till land och till sjöss. Slutseminarium i projektet Flytande biogas till land och till sjöss Slutseminarium i projektet 2017-06-13 Projektet Långsiktigt mål: Bidra till att uppnå 2030-målen genom att erbjuda tunga fordon, sjöfart och industri ett förnybart

Läs mer

Bli medlem i Energigas Sverige!

Bli medlem i Energigas Sverige! Bli medlem i Energigas Sverige! Bli medlem i Energigas Sverige Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation med en hundraårig historia av att utveckla den svenska gasmarknaden. Utifrån

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Biogas och BioGaC Fossilfritt Norrland

Biogas och BioGaC Fossilfritt Norrland Biogas och BioGaC Fossilfritt Norrland Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region Andreas Einarsson, HEMAB Utmaning. Samverkan. Förändring. Kort räckvidd Funkar inte Dyrt! Luktar Exploderar Samhällsnytta

Läs mer