BIOGAS ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOGAS ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 BIOGAS ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 SMART VÄRLDSLEDANDE FÖRNYBART LOKALT HÄLSA JOBB REGIONALT SAMHÄLLSNYTTA BIOGAS FORDONSBRÄNSLE MILJÖMÅL KLIMAT ÅTERVINNING RESURSEFFEKTIV FÖRVERKLIGA POTENTIALEN LANDSBYGD TILLVÄXT KRETSLOPP VÄXTNÄRING FRAMTID

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIOGAS ÖSTS VISION & ÄNDAMÅL 2 FÖRORD 3 MEDLEMMAR 4 ORGANISATIONSSTRUKTUR 5 FÖRTROENDEVALDA 6 VERKSAMHET 7 MÅLUPPFYLLELSE & UTVECKLING I REGIONEN 16 PERSONAL 20 EKONOMI 20 DET HÄR FÅR DU GENOM BIOGAS ÖST 22 TIO GIVNA SVAR FRÅN EN BIOGAS ÖST MEDLEM 23 1

3 BIOGAS ÖSTS VISION & ÄNDAMÅL FIGUR 1. BIOGAS ÖSTS VISION Biogas Öst är en regional samverkansorganisation med syfte att främja biogasens utveckling i hela regionen och bidra till att berörda miljö- och klimatmål uppnås. I Biogas Östs vision beskrivs flera av de fördelar som finns med att satsa på biogas och genom samverkan kan vi nå våra mål. Biogas Öst verkar i östra Mellansverige (Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland) och i samverkan deltar över 35 organisationer från hela biogaskedjan inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten är icke vinstdrivande och Biogas Öst verkar aktivt för sitt ändamål genom: att att att överbrygga hinder för biogasens utveckling och verka för de bästa regionala förutsättningarna för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas. verka för att stärka lokal och regional samverkan och utgöra en kunskaps- och kommunikationsresurs för regionen och dess aktörer. främja utvecklingsprojekt som leder till bättre miljö, en hållbar tillväxt samt regional utveckling. 2

4 FÖRORD - ETT OMVÄLVANDE ÅR Ända sedan Biogas Öst bildades 2008 har kurvorna stadigt pekat uppåt när det gäller regionens biogasstatistik. Den positiva trenden har fortsatt under 2013, men med minskad fart. Fordonsgasförsäljningen i regionen har ökat med nära fem procent och biogasandelen i fordonsgasen har ökat med två procentenheter och ligger en bra bit över Sverigesnittet. Trots en fortsatt positiv trend går det att ana en viss frustration i branschen över att det händer alldeles för lite. När det går för trögt på nationell nivå så blir det lokala och regionala samarbetet än mer viktigt för att hitta vägar framåt för att stärka biogasens utveckling och bidra till viktiga miljö- och klimatmål. Det är här som Biogas Öst fyller en viktig roll. Under 2013 har vi lyckats med något som är mycket efterfrågat bland våra biogasaktörer. Nämligen att genom ett enda projekt landa 18 miljoner till nya biogasinvesteringar och satsningar i regionen. Ett annat angeläget arbete under året har varit vår satsning på att underlätta miljöprövningen av nya produktionsanläggningar. Biogas Öst-regionen har ett stort behov av ökad biogasproduktion och flera viktiga produktionsanläggningar har försenats eller inte blivit av på grund av utdragna och komplicerade tillståndsprocesser. I Biogas Östs regi har därför bransch och myndigheter jobbat tillsammans under året för att identifiera åtgärder som kan underlätta tillståndsprocessen. Ytterligare insatser som varit av stor vikt under året är vårt arbete med att se till att det nya förslaget på ett produktionsstöd för gödselbaserad biogas ska gälla i hela landet samt att vi landat medel för att utreda förutsättningarna för ett storregionalt distributionsnät för biogas. Sist men inte minst har vi även arbetat internt med att vässa vår organisationsstruktur. Från och med 2013 har Biogas Öst blivit en helt fristående organisation som till hundra procent kan fokusera på att maximera medlemsnyttan och våra insatser för regionens biogasutveckling. Beatrice Torgnyson Klemme VD Biogas Öst 3

5 VI ÄR BIOGAS ÖST! 4

6 NY ORGANISATIONSSTRUKTUR Både 2012 och 2013 har delvis ägnats åt att bygga upp Biogas Östs nya organisationsstruktur som består av Biogas Öst Ideell Förening med det helägda servicebolaget Biogas Öst AB. Den ideella föreningen bildades formellt på det konstituerande föreningsmötet den 31 maj 2012 och det första årsmötet genomfördes den 8 mars Bolaget bildades den 21 september 2012 och har haft ett förlängt verksamhetsår under 2012/2013. En en extra bolagsstämma genomfördes den 8 mars 2013 för nyval av styrelse. Med en tydligare organisation har Biogas Öst blivit ännu vassare och medlemsnyttan har ökat genom tydligt sänkta OH kostnader och ökat medlemsinflytande i verksamheten. Föreningens stadgar utgör en viktig grund för hela organisationen och det råder personunion mellan föreningens och bolagets styrelser. Läs våra stadgar, verksamhetsplan med mera på FIGUR 2. BIOGAS ÖSTS NYA ORGANISATIONSSTRUKTUR 5

7 FÖRTROENDEVALDA Den mycket kunniga och engagerade styrelsen utgör en viktig ryggrad i Biogas Östs arbete. Genom styrelsen kan medlemmar från hela regionen och biogaskedjans olika delar påverka verksamheten och Biogas Östs insatser. Styrelsen har sammanträtt vid 13 tillfällen under 2012/2013. TABELL 1: BIOGAS ÖSTS STYRELSE 2012/2013 Andreas Porswald, ordförande Ordförande, Vafab Miljö och Svensk Växtkraft fr om Johan Laurell, vice ordförande Kjell Johansson Kerstin Konitzer Jörgen Björnfot Marknadschef, Institutet för miljö- och Jordbruksteknik Förtroendevald, LRF VD Energikontoret Östra Götaland, Regionförbundet Östsam Affärsområdeschef återvinning/biogas, Eskilstuna Energi och Miljö fr om Sofia Opitz Marknadschef, Stockholm Gas fr om Åsa Bergérus Rensvik Utvecklingsingenjör biologisk behandling, SRV Återvinning fr om Ragnar Sjödahl Marknadsansvarig biogas, AGA Gas fr om Annabella Hultman Marknadsutvecklare, Käppalaförbundet fr om Tommy Thalbäck Sara Anderson Said Ashrafi Senior Advisor, Karlskoga Energi och Miljö, Karlskoga Biogas Ansvarig strategisk/hållbar utveckling, Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting Ordförande Energikontoret, Kommunförbundet Stockholms Län fr om fr om t o m Charlotte Thedéen Miljöchef, Stockholm Gas t o m Eva Myrin VD, Vafab Miljö ordförande t o m Adjungerad: Melanie Sjögren Projektledare, Stockholm Gas fr om På Biogas Östs konstituerande föreningsmöte den 31 maj 2012 tillsattes Biogas Östs interimsstyrelse, revisorer samt valberedningen som tog fram förslaget till Biogas Östs styrelse som valdes på årsmötet den 8 mars TABELL 2: VALBEREDNING & REVISORER 2012/2013 Angelika Kvillebäck, Örebro kommun Jonas Stenfelt, Swedish Biogas International Leif Lüsch Agneta Björklund Per Pettersson, LRF Andy Metcalfe, Regionförbundet Uppsala Ordförande Valberedningen Valberedningen Auktoriserad revisor Revisorssuppleant Lekmannarevisor Lekmannarevisorssuppleant 6

8 VERKSAMHET 2013 Biogas Östs verksamhet består av olika grundläggande uppgifter som information och kommunikation via hemsida och nyhetsbrev, att skapa mötesplatser för kunskapsutbyte och nätverkande samt lokalt och regionalt påverkansarbete. Men inte minst så växlar vi upp våra medlemmars pengar tre till fyra gånger genom att driva gemensamma projekt som är angelägna för regionens biogasutveckling. Alla satsningar och projekt som genomförs i Biogas Öst utgör en viktig del i att uppfylla de mål som satts upp för verksamheten samt de fokusområden och tillvägagångssätt som beslutats av medlemmarna. Läs mer om hur den genomförda verksamheten hänger ihop med regionens utveckling och satta mål på sidan 16 och framåt. Genomförda och pågående projekt Mångdubbla biogasen i Uppsala län förverkliga lantbrukets potential ( ) Finansiärer: Landsbygdsprogrammet, Uppsala kommun, Enköpings kommun, SLU, Regionförbundet Uppsala, LRF, Knivsta kommun, Håbo kommun, Biogas Öst Syfte: Att öka biogasproduktionen i Uppsala län med fokus på lantbruket. Exempel på aktiviteter: Biogaskurs för lantbrukare Förstudier för möjliga biogasanläggningar Substratkartläggning Utredning kring alternativa lösningar och samverkansformer för riskminimering inom lantbruket Möten med lantbrukare och politiker Utvecklande av en biogasstrategi för Uppsala län. Projektledare: Martin Ahrne Tillståndsprocess Biogas ( ) Finansiärer: Jordbruksverket, Energigas Sverige, LRF, JTI, Stockholm stad, Stockholms Läns Landsting, Biogas Mitt, Biogas Norr, Biogas Syd, Biogas Öst, Biogas Sydost, Biogas Väst, Länsstyrelserna i Uppsala, Södermanland, Västmanland och Skåne. Syfte: Att underlätta handläggningen av miljötillstånd för biogasproduktion Exempel på aktiviteter: Workshops för erfarenhetsutbyte i hela landet mellan länsstyrelser, miljöprövningsdelegationer och aktörer inom biogas (i Stockholm, Alvesta, Härnösand) Utveckling av två vägledande dokument, ett för länsstyrelserna och ett för dem som skriver ansökningar Projektledare: Beatrice Torgnyson Klemme Inom kort kan du ladda ner vår vägledning för tillståndsprocessen! 7

9 Klimatväxling genom regional biogasfond (2013) Finansiärer: Länsstyrelsen i Västmanland Syfte: Att skapa en regional klimatfond för biogasrelaterade klimatinvesteringar inom lantbruket. Regionens aktörer kan bidra till fonden genom att klimatväxla sina resor, köpa gåvobevis eller skänka bidrag. Exempel på aktiviteter: Framtagande av ett webbverktyg för klimatväxling. Upprättande av en fond samt riktlinjer för utbetalning av medlen. Information och kommunikation kring satsningen. Projektledare: Jonas Forsberg Klimatväxla dina resor i dag och bidra till satsningar på lokal biogas! Biogaskampanj & Upphandlingsprojekt Del A + B ( ) Finansiärer: Del A - Energimyndigheten, Svensk Biogas, E.ON., Svensk Växtkraft, AGA Del B - Länsstyrelsen i Östergötland, Länsstyrelsen i Södermanland, Stockholm Stad, Biogas Öst. Syfte: Att genomföra en nationell biogaskampanj för att öka försäljningen av gasfordon samt ta fram ett handledningsmaterial för offentliga aktörer som vill upphandla gasfordon. Exempel på aktiviteter: Förstudie för att identifiera målgrupp och tillvägagångssätt för informationskampanjen. Känd person kommer att utses som biogasambassadör och ska sprida erfarenheter av att köra gasbil via projektets aktiviteter och sociala medier. Ett handledande material tas fram för att underlätta för offentliga aktörer att gynna gasfordon i offentliga upphandlingar. Ett inspirerande informationsmaterial med goda exempel på upphandlingar tas fram. Personliga möten genomförs för att sprida materialet och informera om offentlig upphandling av gasfordon. Projektledare: Jonas Forsberg Ladda ner vår handledning för upphandling av gasfordon! 8

10 Biogas XPOSE maximerad biogaspotential genom innovativ resurshantering ( ) Finansiärer: EU LIFE+, Regionförbunden i Uppsala, Sörmland, Örebro och Östergötland, Länsstyrelsen i Västmanland och Stockholms Läns Landsting. Syfte: Att ta regionen till nästa steg i biogasutvecklingen genom demonstration av nya tekniker och substrat för biogasproduktion. Exempel på aktiviteter: Uppföra tre demonstrationsanläggningar: torrötning av restavfall i Västerås, metanisering av syntetgas i Köping samt småskalig uppgradering i Uppsala. Verka för användning av nya avfallsbaserade substrat för biogasproduktion, bland annat demonstration av torrötning och förgasning av hästgödsel. Generellt verka för ökad biogasproduktion och förbättrad distribution i regionen. Verka för ökad insamling av matavfall i regionen samt tillvaratagande av andra restprodukter. Verka för ökad effektivisering i hela biogaskedjan. Sprida information om biogas och arrangera studiebesök, seminarier etc. Verka för ökad återföring av näringsämnen, bland annat genom att testa en ny teknik för utvinning av näringsämnen ur pyrolysaska från förgasning. Projektledare: Martin Ahrne Läs mer på More Baltic Biogas Bus ( ) Finansiärer: EU Baltic Sea Region Programme, Biogas Öst, Upplands Lokaltrafik, Trafikförvaltningen Stockholm Läns Landsting. Syfte: Att effektivisera biogasanvändningen i kollektivtrafiksektorn genom demonstration av gashybridbussar samt satsningar på ecodriving. Exempel på aktiviteter: Demonstration och utvärdering av gashybridbussar i Västerås och Bergen (Norge). Framtagande av inspirerande informations- och utbildningsmaterial för satsningar på eco-driving i kollektivtrafiken för att öka räckvidden för gasbussar. Projektledare: Jonas Forsberg Läs mer på 9

11 Biogasnät i Mälardalen ( ) Finansiärer: Energimyndigheten (via SGC), Stockholm Gas, Swedegas, EON, Eskilstuna Energi & Miljö, Svensk Växtkraft, Biogasbolaget i Mellansverige, SYVAB, LRF. Syfte: Att genomföra en förstudie för att utreda förutsättningarna för ett biogasnät i Mälardalen. Exempel på aktiviteter: Utredning och beräkningar av förutsättningar för ett regionalt biogasnät utifrån dagens lokala nät, med utgångspunkt i produktionspotential och efterfrågan från fordon och industri. Studien ska även titta på klimat- och energieffekter samt vad nätet kan betyda för försörjningstrygghet och leveranssäkerhet i regionen. Möten med markägare (lantbrukare) och beslutsfattare i regionen. Projektledare: Jonas Forsberg Förstudie Sala Heby ( ) Finansiärer: Länsstyrelsen i Västmanland, aktörer i Sala Heby området. Syfte: Utreda möjligheterna för lokalt samarbete för biogasproduktion i Sala-Heby. Exempel på aktiviteter: Beslutsunderlag gällande biogasproduktion. Studiebesök till torrötningsanläggningar. Projektledare: Jonas Forsberg 10

12 Utredningar, rapporter och informationsmaterial Biogas Östs mål är att resultaten av allt vi gör ska få stor spridning och att informationen ska vara lättillgänglig. Därför arbetar vi med att ta fram informativt och lättläst material. I de flesta fall lägger vi även upp PDFversioner på vår hemsida av de presentationer som hålls under de seminarier/konferenser som vi anordnar. Nya rapporter för 2013 är: Handledning för offentlig upphandling av gasdrivna fordon och transporter Hur kan vi gå tillväga om vi vill ställa krav på biogas i en offentlig upphandling? Vad innebär det om vi skriver förnybart? Vad innebär det om vi skriver energieffektivt? Får vi skriva biogas? Det här är ett viktigt handledande material för aktörer som vill ställa krav på biogas i offentliga upphandlingar. Materialet kompletterar och fördjupar befintliga verktyg från bl a Miljöstyrningsrådet. Rapporten kan även vara till nytta för dem som vill veta mer om offentlig upphandling i allmänhet, förstå konsekvenserna av ställda krav samt få en inblick i varför offentlig sektor uttrycker sig som man gör i upphandlingar. Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket Rapporten tar upp en rad olika samverkanskoncept för biogasproduktion från lantbruket i Sverige. Konstellationer, ägarförhållanden och olika roller samt dess betydelse för riskminimering vid realiserande av projekt redovisas och diskuteras ur lantbrukarens synvinkel. Vägledning Miljöprövning av biogasanläggningar Lanseras under Q Genom samarbete mellan bransch och tillståndsmyndigheter har ett vägledande material tagits fram som ska underlätta tillståndsprocessen för nya biogasanläggningar. Vägledningen innehåller information om biogasens miljöpåverkan, goda tips och råd genom hela processen samt förslag på villkorsformuleringar. Alla rapporter finns att ladda med från under fliken infomaterial. 11

13 Information och kommunikation Att sammanställa information och nyheter om biogas och sprida den i regionen är ett av Biogas Östs viktiga uppdrag! Hemsidan Biogas Öst arbetar kontinuerligt med att hålla hemsidan uppdaterad och att ständigt förbättra innehållet. Under 2013 hade webbsidan över sidvisningar och drygt besökare, varav ungefär hälften var unika. Detta innebär en blygsam minskning jämfört med 2012 som förmodligen har att göra med att något minskad aktivitet på hemsidan från kansliets sida p g a minskad personalstyrka. Det Interaktiva kartverktyget som lanserades under 2011 uppdateras löpande. Tanken med kartverktyget är att på ett överskådligt sätt illustrera det som händer inom biogasområdet i regionen och vi tar gärna emot tips om information som borde läggas till. Till kartverktyget lanserades under 2012 en statistikportal som uppdateras i samband med att aktuell statistik blir tillgänglig. Statistikportalen innehåller statisk om allt från total biogasproduktion i regionen till antal sålda gasbilar på länsnivå. Via verktyget är det enkelt att ta fram de diagram som man själv är intresserad av och diagrammen går därefter att exportera till ett flertal olika format. Det går också bra att via verktyget ladda ned de bakomliggande siffrorna för att på så sätt kunna göra egna diagram om så önskas. Nyhetsbrev & Nyhetsartiklar Biogas Östs nyhetsrapportering har ett tydligt och unikt fokus på händelser i Biogas Öst regionen samt på Biogas Östs medlemmar och deras samt Biogas Östs verksamhet. Under 2013 har Biogas Öst skickat ut fyra nyhetsbrev med fyra fördjupande nyhetsartiklar. Nyhetsbrevet skickas ut till över 500 personer. 12

14 Nyhetsartiklar 2013: Karlskoga Energi & Miljö bygger bort vit fläck på biogaskartan Det händer saker på biogasfronten i Örebro län. Den aktör som kanske driver på hårdast av alla just nu är Karlskoga Energi & Miljö via dotterbolaget Biogasbolaget i Mellansverige, tidigare kallat Karlskoga Biogas, som etablerar ny storskalig produktion. E.ON erövrar nya etableringsställen Antalet gastankställen i Biogas Öst-regionen ökar och E.ON är en av de aktörer som inviger allt fler nya gastankställen. Under 2013 invigdes bland annat nya tankställen i Fittja och Haninge, vilket ger än fler människor möjligheten att köra på förnybart bränsle. Västerås Lokaltrafik (bio)gasar mer och mindre! Västerås Lokaltrafik har ambitiösa mål om en kollektivtrafikflotta på biogas, i såväl stadstrafik som regiontrafik. Ingen depå är för stor eller för liten för att byggas om. Utöver en storskalig biogasutbyggnad i fordonsflottan har man även under många år arbetat med eco-driving, vilket gör att biogasen räcker till fler fordon. Satsningen gäller alla drivmedel, men intressant är att gasbussarna svarar bäst på eco-driving med en besparing på minst 8 procent. Rent vatten, ren drivkraft reningsverken en viktig bit i fordonsgaspusslet Enligt den nya biogasstatistiken för 2012 stod reningsverken för 42% av Sveriges totala biogasproduktion. I Biogas östs region står de för en än större andel 2012 producerade reningsverken totalt 295 GWh, eller 48% av regionens biogas. Trots att huvuduppdraget egentligen är ett helt annat, så är två av de största fordonsgasproducenterna i regionen Käppalaförbundet och Stockholm Vatten. Samtliga nyhetsbrev och nyhetsartiklar finns att ladda ner på under fliken infomaterial. Media & Sociala medier Utöver nyhetsbrevet som kommer ut fyra gånger per år så erbjuder Biogas Öst ett kontinuerligt flöde av regionala biogasnyheter via bloggen på hemsidan. Under 2013 lades nära 100 inlägg upp på bloggen. Nytt för 2013 är att det enkelt går att följa nyhetsbloggen via Facebook och Twitter. Följ nyhetsbloggen via Facebook och Twitter! 13

15 Möten och konferenser Biogas Öst har en viktig ambition att vara fysiskt närvarande i hela regionen. Personliga möten stärker nätverksbyggandet, kunskapen om regionen samt den regionala samverkan. Därför lägger Biogas Öst mycket tid på att resa runt och träffa regionens biogasaktörer. Totalt under 2013 genomfördes över 130 personliga möten med aktörer i regionen och över 3000 personer deltog i möten, arrangemang och aktiviteter. Bland annat har Biogas Öst haft ett specifikt fokus under året på att träffa länsstyrelser samt kollektivtrafikmyndigheter i regionen. Biogas Öst blir ofta inbjudna att tala under seminarier och konferenser och mycket tid ägnades åt att medverka under olika biogasrelaterade händelser. I samråd med, samt utifrån önskemål från, våra medlemmar anordnades dessutom egna seminarier och andra kunskapsbyggande aktiviteter. Exempel på aktiviteter 2013: Huvudarrangör eller medarrangör* Biogaskurs för lantbrukare, 3 tillfällen, Uppsala Tillståndsprocess Workshops i Alvesta, Härnösand och Stockholm Klimatmingel & Konferens på Uppsala slott samt Årsmöte på Uppsala Slott Biogasdag på Lövsta forskningscentrum, Uppsala Studiebesök småskalig torrötning, Skåne Seminarium i Almedalen Biogasnät i Mälardalen Studiebesök till gasbussdepåer i Västerås och Köping Konferens Baltic Biogas Bus, Riga* Gasnätsseminarium, Stockholm* Workshop Offentlig Upphandling, Linköping Internationellt Busseminarium, Västerås Samverkansmöte, Stockholm BiogasTinget 2013, Stockholm Biogasseminarium, Örebro Övrigt ett urval av genomförda satsningar Föredrag delegation från Vietnam, Uppsala Föredrag, Förnybara bränslen för fossilfri kollektivtrafik i Östergötland Föredrag EU Summer School, Nyköping Utställning Miljödag Vafab Miljö, Västerås Föredrag för lärare på Naturbruksgymnasium, JTI, Uppsala Föredrag internationella doktorander, SLU, Uppsala Föredrag på Gasdagarna, Båstad Föredrag på Vindkraftsmöte, Västerås Utställning trafikantveckan, Uppsala Utställning Klimatkonferens, Uppsala Deltagande invigning tankställe, Haninge Deltagande invigning tankställe, Botkyrka Deltagande invigning Karlskoga Biogas Deltagande Power to Gas seminarium, Stockholm Deltagande seminarium Klimatsmart upphandling, Stockholm Deltagande seminarium förnybara drivmedel Gröna Bilister, Stockholm Föredrag Miljö och Skärgårdsberedningen, Stockholm Föredrag Avfallsveckan Håbo kommun Föredrag för Stockholms Energi- och klimatrådgivare Deltagande i medlemsmöte om metanutsläpp Energigas Sverige, Göteborg Föredrag Hearing Jordbruksverket Jönköping om gödselgasstöd samt deltagande i referensgrupp 14

16 Samverkan med andra organisationer Nedan finns ett urval av olika samarbeten som Biogas Öst ingår i. När det gäller lokala satsningar så har det en tydlig koppling till de olika sammanhang dit Biogas Öst inbjuds att medverka, snarare än ett aktivt val kring var vi ska medverka. Energigas Sverige & Biogassektionen Biogas Öst är medlem i den nationella intresseorganisationen Energigas Sverige. Biogas Östs VD har under året suttit i styrelsen för Energigas Sveriges Biogassektion. Genom samarbetet Biogas i alla Väderstreck (se nedan) sker ytterligare samverkan med Energigas Sverige. Biogas Öst har även bl a samarbetat med Energigas Sverige i projekten Tillståndsprocess Biogas samt Biogasnät i Mälardalen. Regionala biogasorganisationer Samtliga regionala biogasorganisationer (syd, väst, öst etc.) ingår i en grupp benämnd Biogas i alla Väderstreck. Gruppen har telefonmöten flera gånger per år och minst ett personligt möte sker även per år. Syftet med gruppen är att förbättra samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de olika regionala organisationerna. Biogas Öst har tagit en aktiv del i samtliga möten och arbetar för att skapa ytterligare samverkan mellan organisationerna. Under våren 2013 ansvarade Biogas Öst bland annat för ett gemensamt lunch-lunch möte i Linköping. Ett möte har även genomförts i Malmö. Biogas Öst har aktivt samverkat med övriga organisationer i olika projekt samt i arbetet för att ändra förutsättningarna för det nya gödselgasstödet. Rundabordssamtal i Stockholm & Nätverksmöte för biogas i Örebro Biogas Öst deltar i Stockholms stads rundabordssamtal för biogasens utveckling som genomförs två gånger/år. Biogas Öst deltar även i Regionförbundet Örebros länsträffar för biogasens utveckling som under 2013 genomförts två gånger. STAR-VAS & Arbetsgrupp biogasstrategi Stockholms län Biogas Öst deltar som adjungerad på Stockholms reningsverks- och avfallsaktörers möten. Under året har Biogas Öst medverkat i en arbetsgrupp inom Kommunförbundet Stockholms Län som jobbar med att ta fram förslag på en länsstrategi för biogas. Mälardalsrådet Under 2013 har Biogas Öst samverkat med Mälardalsrådet, bl a genom samordning av Biogas Östs seminarium under Almedalsveckan Biogasnät i Mälardalen. Uppsala Klimatprotokoll Uppsala Klimatprotokoll samlar 27 organisationer/företag i Uppsala med målet att hitta lokala lösningar och insatser för ett globalt problem. Inom Klimatprotokollet sker arbetet i flera mindre fokusgrupper på olika teman. Under 2013 har Biogas Öst deltagit i arbete och diskussioner inom grupperna avfall och hållbara transporter samt vid rundabordssamtal för samtliga medlemmar. Klimatprotokollet är även nära sammankopplat med Uppsalas arbete med att ta fram en färdplan för ett klimatneutralt Uppsala Ett av fokusområdena i detta projekt är att titta på scenarier för ökad användning av biomassa för energiändamål, bl a biogas. Biogas Öst har tillsammans med exempelvis SLU deltagit aktivt i detta arbete. SGC Svenskt Gastekniskt Center (SGC) har under året arrangerat ett antal workshops på olika teman kopplat till teknikexport av biogas. Biogas Öst har aktivt deltagit i detta arbete. SGC ingår även i det nationella erfarenhetsutbytet mellan samtliga regionala biogasorganisationer. 15

17 MÅLUPPFYLLELSE & UTVECKLING I REGIONEN 2013 Ett kontinuerligt och långsiktigt strategiskt arbete bedrivs för att verka för Biogas Östs ändamål och en länsöverskridande samverkan och förankring av biogasarbetet i regionen eftersträvas. För att nå Biogas Östs vision är det viktigt att sätta upp tydliga mål för vad Biogas Öst och medlemmarnas satsningar ska leda till i regionen. Därför har tydliga effektmål för 2020 och 2030 upprättats samt ett antal indikatorer identifierats för att underlätta uppföljningen av regionens biogasutveckling samt Biogas Östs verksamhet. Biogas Öst arbetar med följande strategi för att uppnå visionen och satta mål: Effektmål och Indikatorer - för verksamheten och biogasens utveckling i regionen stäms av och redovisas för medlemmarna årligen. Verksamhetsmål & Aktiviteter - identifieras och beslutas av medlemmarna, både på årsbasis och på längre sikt. Fokusområden och Tillvägagångssätt - för verksamheten identifieras och beslutas av medlemmarna årligen. Effektmål ,5 TWh biogasproduktion i regionen 5 procent av fordonsbränslet i regionen är biogas 100 tankställen för fordonsgas i regionen Effektmål TWh biogasproduktion i regionen 10 procent av fordonsbränslet i regionen är biogas Vilket bland annat leder till följande effekter: - minst 3500 biogasrelaterade arbetstillfällen* - en reduktion av koldioxidutsläpp med minst ton per år - över 4 miljarder kronor i ökad bruttoregionalprodukt* - samhällsekonomiska effekter värderade till över 1,5 miljarder kronor* *Rapporten: Biogas, Tillväxt och Sysselsättning, WSP 2011 Utveckling i regionen 2013 Trenden i regionen under 2013 har varit att alla kurvor fortsatt pekar uppåt vilket är positivt. Dock sker utvecklingen med avtagande fart jämfört med tidigare år. Den tydligaste negativa förändringen har noterats när det gäller nyregistreringen av fordon som likt föregående år har sjunkit, även om det totala antalet gasfordon fortsatt ökat. Till stor del bedöms den minskade positiva utvecklingen bero på en bristande lönsamhet och avsaknad av långsiktiga politiska spelregler. I Tabell 3 finns en översikt över regionens utfall under 2013 kopplat till olika externa effektmål och indikatorer. Den regionala utvecklingen och trenden inom olika områden går även att utläsa i Figur

18 TABELL 3. EXTERNA INDIKATORER ÖVER REGIONENS BIOGASUTVECKLING 2013 EFFEKTMÅL 2030 UTFALL TWh Biogasproduktion 0,6 TWh (2012) 100 Tankställen (varav icke publika) 67 (19) 10% av fordonsbränslet 1,5% (2012) EXTERNA INDIKATORER OCH TRENDER Såld fordonsgas Ca 720 GWh Andel biogas i fordonsgasen (volym) 68% Antal personbilar inkl. taxi Antal bussar 810 Antal lätta + tunga lastbilar (2012) Andel av befolkningen med publikt tankställe i hemkommunen 76% Andel tankställen som är ledningsförsörjda 67% Andel av kollektivtrafiken som drivs med biogas 22% Antal rötningsanläggningar (+ deponier) 54 (17) Antal anläggningar med certifierad rötrest 18 Antal anläggningar anslutna till frivilligt åtagande 17 Antal uppgraderingsanläggningar (antal anläggningar som skickar gas för uppgradering) 17 (20) Ladda ner mer statistik och data i vår statistikportal på 17

19 FIGUR 3. UTVECKLING AV REGIONENS FORDONSGASFÖRSÄLJNING, +4,8% JÄMFÖRT MED 2012 FIGUR 4. PERSONBILSUTVECKLING I REGIONEN, +2,4% TOTALT JÄMFÖRT MED 2012 FIGUR 5. ÖVERSIKT REGIONALA TRENDER INOM PRODUKTION OCH FORDON 18

20 Utveckling i verksamheten 2013 För att skapa balans i biogaskedjan är det viktigt att ständigt arbeta på alla fronter. Det behövs kontinuerliga insatser för att skapa mer produktion, förbättrad distribution och ökad användning av biogas. Alla områden är viktiga för biogasens utveckling och Biogas Öst måste verka och ha aktiviteter inom samtliga områden. Men för att se till att Biogas Östs arbete blir målmedvetet och metodiskt samt fokuserar på de främsta flaskhalsarna inom regionen är det viktigt att sätta upp årliga fokusområden samt identifiera de mest effektiva tillvägagångssätten för att nå målen. För den egna verksamheten sätter Biogas Öst även upp ett antal övergripande verksamhetsmål samt planerar konkreta aktiviteter. Vår självklara utgångspunkt är alltid våra medlemmars och samverkanspartners behov och önskemål. På Biogas Östs Mål- och strategidag den 30 augusti 2012 i Västerås fastställde medlemmarna följande prioriterade områden för Biogas Östs verksamhet. Dessa prioriteringar bejakades av Samverkansmötet den 3 december Fokusområden Tillvägagångssätt 1. Produktion 1. Lokalt och regionalt påverkansarbete, politiker 2. Biogödsel 2. Katalysator, bidra till samverkan och initiera projekt och satsningar 3. Marknad 3. Arrangera evenemang, utgöra informations och kunskapsbas i regionen Under 2013 har så många som nio olika projekt bedrivits som tydligt hänger samman med ett eller flera fokusområden samt tillvägagångssätt ovan (se projektöversikten med start på sidan 7). Det gångna året har varit ett speciellt år med tanke på att Biogas Öst samtidigt genomgått en stor omorganisation som krävt extra tid och resurser. Trots detta har en god måluppfyllelse uppnåtts utifrån satta verksamhetsmål för I Tabell 4 finns en översikt över verksamhetens utfall under 2013 kopplat till olika interna verksamhetsmål och indikatorer. De flesta interna indikatorer är nya för i år och därmed finns inte något att jämföra med. För övrigt ligger de flesta av resultaten på en stabil nivå jämfört med föregående år. En viss minskning har skett inom antalet unika besökare på hemsidan samt mediaaktiviteter. Detta hänger dock samman med en viss minskad aktivitet från kansliets sida till följd av omorganisation och föräldraledig personal. TABELL 4. INTERNA INDIKATORER ÖVER VERKSAMHETEN 2013 VERKSAMHETSMÅL RESULTAT seminarier/konferenser för primära målgrupper 12 4 Nyhetsbrev + Nyhetsartiklar 4 50 Mediaaktiviteter Personliga möten 135 INDIKATORER Antal projekt i linje med fokusområden och tillvägagångssätt 9 Antal medlemmar 36 Antal unika besökare på hemsidan Followers på Facebook 47 Antal nyhetsbrevsprenumranter

21 PERSONAL Under 2013 har kärntruppen i Team Biogas Öst bestått av Beatrice Torgnyson Klemme, Martin Ahrne och Jonas Forsberg. Martin har till stor del varit föräldraledig under våren. Biogas Öst har en tydlig ambition när det gäller att hjälpa nya krafter ut på arbetsmarknaden inom biogasområdet. Att ha ett nära samarbete med studenter, högskolor och universitet är något som stärker såväl biogasens utveckling som Biogas Östs nätverk och verksamhet. Under delar av våren 2013 har vi därför haft praktikanterna Carin Dahlberg (nyutexaminerad) och Emilia Wittfooth (Uppsala Universitet) hos oss samt exjobbarna Matts Alsberg och Patrik Ullerud från Yrkeshögskolan i Hallsberg. EKONOMI Biogas Öst AB har haft ett förlängt verksamhetsår 2012/2013 i och med att bolaget inte bildades förrän i slutet av september Ingen personal eller officiell verksamhet har dock funnits i bolaget förrän Under 2013 har omsättningen i Biogas Öst varit ca 3,2 miljoner kronor, varav medlemsavgifter + serviceavgifter har utgjorts av ca 1 miljon kronor. Det innebär att medlemmarnas pengar under året har växlats upp tre gånger. Resultatet för organisationen som helhet ligger på kr. I Tabell 5 finns en översikt över koncernens resultat. Kort kan nämnas att förvaltningskostnaderna har blivit relativt höga under året till följd av omorganisationen. Flera saker har genomförts för första gången och det har gått åt extra resurser för att etablera nya system samt köpa in ny utrustning. Detta kommer dock att leda till långsiktigt sänkta kostnader från och med nästa år. En fullständig ekonomigenomgång för både Biogas Öst Ideell Förening och Biogas Öst AB finns i Årsredovisningarna som utgör en bilaga till denna verksamhetsberättelse. 20

22 TABELL 5. RESULTAT KONCERN BIOGAS ÖST IDEELL FÖRENING OCH BIOGAS ÖST AB INTÄKTER SEK Projektbidrag Serviceavgifter Uppdrag/projekt Konferens och seminarier Medlemsavgifter SUMMA KOSTNADER SEK Lokalkostnader Resekostnader och transporter PR, tryck, representation Förvaltningskostnader, inventarier, kommunikation, kontorsmaterial Konsultkostnader Konferens och seminarier, arrangemang Övriga kostnader Personalkostnader SUMMA RESULTAT KONCERN KR 21

23 DET HÄR FÅR DU GENOM BIOGAS ÖST Ett sätt att konkret bidra till den lokala och regionala biogasutvecklingen och tillgång till en neutral organisation som verkar för biogasens expansion. Regional omvärldsbevakning och tillgång till en kunskapsresurs när det gäller biogas i regionen. Exempelvis genom nyhetsbrev, nyhetsartiklar, regional nyhetsblogg, regional statistikportal och kartverktyg. Möjlighet att få stöd och hjälp i Ert biogasarbete och marknadsföring av er organisation och era satsningar. Reducerat pris på våra seminarier, konferenser och utställningar. Möjlighet att vara med och påverka vår verksamhet, som i sin tur påverkar hela biogasbranschen och övriga samhället samt bidrar till regional utveckling och att uppnå miljö- och klimatmål. Tillgång till ett stort nätverk inom biogas och ett gemensamt kundperspektiv, vilket skapar trovärdighet från branschen gentemot politiker och kunder. Möjlighet att driva gemensamma projekt och satsningar, vilket ökar sannolikheten för att få projektfinansiering och minskar kostnaderna för varje enskild aktör. Stärkt gränsöverskridande samverkan, ökat erfarenhetsutbyte och möjlighet att skapa gemensamma målbilder och strategier. Ju fler vi är, desto starkare blir vårt inflytande. Har du en idé du vill ha hjälp att förverkliga? Vi på Biogas Öst hjälper gärna våra medlemmar att driva sina projektidéer vidare! 22

24 TIO GIVNA SVAR FRÅN EN BIOGAS ÖST MEDLEM Vad gör din organisation för att minska klimatpåverkan? - Vi är med i Biogas Öst! Vad gör er organisation för att minska avfallsproblemen och skapa lokala kretslopp? - Vi är med i Biogas Öst! Vad gör din organisation för att bidra till fossilfria transporter? - Vi är med i Biogas Öst! På vilket sätt bidrar ni till att skapa regional tillväxt och sysselsättning? - Vi är med i Biogas Öst! Hur jobbar ni för att minska utsläppen av hälsofarliga partiklar och förbättra miljön i städer? - Vi är med i Biogas Öst! Vilka satsningar gör ni för att stärka landsbygden? - Vi är med i Biogas Öst! Vad gör ni för att stärka regionens attraktionskraft och möjligheter till teknikutveckling, export och innovation? - Vi är med i Biogas Öst! Hur jobbar ni för att stärka den storregionala samverkan över kommun-, läns- och branschgränser? - Vi är med i Biogas Öst! Vad gör din organisation för att bidra till EU:s 2020 mål samt Sveriges nationella miljömål? - Vi är med i Biogas Öst! På vilket sätt marknadsför sig din organisation som en viktig aktör inom miljö- och klimat? - Vi är med i Biogas Öst! 23

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Utgångspunkter, utsikter och utmaningar

Utgångspunkter, utsikter och utmaningar Utgångspunkter, utsikter och utmaningar SWOT-analys för Biogas Östs region Hösten 2012 Energikontoret i Mälardalen AB äger och driver projektet Biogas Öst Denna rapport har tagits fram som en del av projektet

Läs mer

Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad. Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011

Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad. Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011 Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011 1 Slutrapport Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad.

Läs mer

Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! 2015-04-30 1. BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015

Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! 2015-04-30 1. BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! 2015-04-30 1 BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015 Gästrike Ekogas AB erbjuder lokalproducerad biogas från Duvbackens reningsverk. Gästrike Ekogas AB har byggt

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28 Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten BioFuel Region, 2014-04-28 BioFuel Region Storgatan 35, 903 25 Umeå Org.nr: 556664-1592 Lars Sandström, Anna Säfvestad Albinsson

Läs mer

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Dnr 2012-9091 Innehåll 1 Länsstyrelsen i Stockholms län 7

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna KKLIMATKOMMUNERNA Vi vill dela 2 med oss Trähusbyggare i 4 världsklass Kommunernas 6 klimatpåverkan Byggkrav 8 eller dialog Vi valde Klimatkommunerna

Läs mer

Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken varför skiljer det mellan regioner?

Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken varför skiljer det mellan regioner? Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken varför skiljer det mellan regioner? En utredning utförd av 2050 på uppdrag av Västra Götalandsregionen December 2014 BIOGAS VÄST Beställare: Västra Götalandsregionen,

Läs mer

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se Klimatcoachning SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTEN Klimatcoachning Stöd till regionalt och kommunalt klimatarbete i ett pilotlän Klimatcoachning stöd till lokalt klimatarbete i småkommuner Klimatkommunerna kansliet@klimatkommunerna.se

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen

Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen - Uppdatering 2012 Energikontoret i Mälardalen AB äger och driver projektet Biogas Öst Denna rapport är en uppdatering av utredningen Utbud och

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014 03 26 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl 9 10. Kallelse har

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Mar tin Ahrne, 2010. REGIONBUSSAR I SÖRMLAND - är biogas ett alternativ?

Mar tin Ahrne, 2010. REGIONBUSSAR I SÖRMLAND - är biogas ett alternativ? REGIONBUSSAR I SÖRMLAND - är biogas ett alternativ? Delstudie i projektet: Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad Mar tin Ahrne, 2010 Eskilstuna Strängnäs Vingåker

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri Verksamhetsplan 2015 Omvärld Globalt ses gasen som en allt viktigare energikälla. Med de stora fyndigheterna i bland annat USA har världsmarknaden för både naturgas och gasol de senaste åren genomgått

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3

Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3 ~SAlA Bilaga KS 2011/114/2 ~ KOMMUN 1112) 2011-05-09 ANSÖKAN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Lisa Granström Energimyndigheten Box 310 63104 Eskilstuna Ink. ANSÖKAN Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi

GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi GAFE Slutrapport Goda affärer på förnybar energi Kunskap först, sen blir det verkstad Det här projektet har ökat 9 000 företagares kunskap om förnybar energi och effektivisering. Det är kunskap som har

Läs mer

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev 2015-03-12 1 (27) Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer