Föreläggande Dnr :1366. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläggande. 2011-05-12 Dnr 44-2011:1366. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun"

Transkript

1 Föreläggande Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun

2 ä Föreläggande MoveITskolan AB Rullaregatan GÖTEBORG (3) Föreläggande med anledning av tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun Beslut Skolinspektionen konstaterar efter genomförd tillsyn att utbildningen vid den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås inte uppfyller kraven för fortsatt rätt till bidrag från elevernas hemkommuner enligt 9 kap års skollag (1985:1100). Huvudman för skolan är MoveITskolan AB. MoveITskolan AB föreläggs att senast den 10 juni 2011 redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att rätta till de brister som påpekats nedan under avsnittet Brister som måste åtgärdas. Om huvudmannen inte inom angiven tid inkommer med redovisning som Skolinspektionen godtar i ovan angivna avseende kan skolans rätt till bidrag från elevernas hemkommuner återkallas. Tillämpliga bestämmelser Av 1 andra stycket lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) framgår att den nya skollagen ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli I här aktuellt ärende ska således 1985 års skollag tillämpas. Av beslut om förklaring om rätt till bidrag till skolan framgår att skolan ska följa 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Det innebär att bindande föreskrifter i läroplanen kan läggas till grund för Skolinspektionens beslut. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

3 Föreläggande (4) Helhetsbedömning MoveITgymnasiet Västerås startade 2010 och verksamheten befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Trots skolans ambitioner att ge eleverna en utbildning av god kvalitet visar Skolinspektionens tillsyn att skolan har en rad brister. Därtill bedöms huvudmannens ekonomiska ställning som instabil då det egna kapitalet är negativt. När det gäller skolans ledning kan Skolinspektionen konstatera att rektorn inte har adekvat utbildning och erfarenhet för att kravet på pedagogisk insikt ska anses vara uppfyllt. Rektorn har tilldelats ett mycket begränsat uppdrag och det finns därför oklarheter kring vem som faktiskt är skolans rektor. Sammantaget medför detta att skolan saknar en tydlig pedagogisk ledning som tar ansvar för verksamheten uppfyller de nationella kraven. När det gäller skolans verksamhet kan Skolinspektionen konstatera att det saknas planering för hur elevernas utbildning ska organiseras över hela studietiden. Eleverna har under innevarande läsår erbjudits kurser utifrån tillgången på lärare, vilket inneburit att eleverna under årskurs 1 endast läser kurser motsvarande 650 poäng. Därtill saknar två av skolans tre lärare pedagogisk högskoleexamen och lärarna måste även undervisa i kurser där de saknar ämneskompetens. Det är mycket angeläget att huvudmannen ser till att eleverna får den utbildning de har rätt till och att undervisningen bedrivs av lärare med adekvat utbildning. Vid skolan finns även elever som har antagits på gymnasieskolans utbildningar, trots att de saknar grundskolebetyg i behörighetsgivande ämnen. Skolinspektionens tillsyn visar även att det finns brister i skolans åtgärdsprogram och plan mot kränkande behandling. Skolinspektionens bedömning efter genomförd tillsyn är att MoveITgymnasiet Västerås för närvarande inte uppfyller kraven för rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. Denna bedömning görs huvudsakligen mot bakgrund av bristerna i skolans ledning och huvudmannens bristande ekonomiska stabilitet som allvarligt rubbar förutsättningarna för verksamheten vid skolan. Enligt 9 kap. 14 skollagen ska rätten till bidrag för en fristående gymnasieskola återkallas om den inte längre uppfyller kraven för att få bidrag och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

4 Föreläggande (4) Brister som måste åtgärdas Skolan har inte en stabil ekonomi (9 kap. 8 p års skollag). Rektorn har inte genom utbildning och erfarenhet förvärvat sådan pedagogisk insikt som krävs för att anställas som rektor (2 kap. 4 förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet). Skolan har inte en sådan ledningsorganisation att rektorn kan ta det ansvar som enligt författningarna åvilar en rektor (2 kap. 4 förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet). Skolan använder sig inte i tillräcklig utsträckning av lärare med utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (9 kap. 8 första stycket p års skollag). - Skolans plan mot kränkande behandling lever inte upp till de krav som ställs på en sådan plan (14 a kap års skollag). Skolan har inte utarbetat fullgoda individuella studieplaneringar (individuell studieplan eller motsvarande) för varje elev enligt bestämmelserna (9 kap års skollag och Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), 2.6 Rektors ansvar). Skolan har inte utformat individuellt program i enlighet med 1985 års skollag (9 kap års skollag). Skolan utarbetar inte åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd i enlighet med författningarnas krav (2 kap. 7 a förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet). Bedömningarna redovisas i bilaga 2. I ärendets slutliga handläggning har även verksjuristen Frank Nordberg, avdelningsjuristen Ingrid Brännare samt enhetschefen Bertil Karlhager deltagit. På Skolinspektionens vägnar Kjell Hedwall Avdelningschef Ingela Gullberg Undervisningsråd Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

5 Föreläggande (4) Kopia till Avesta kommun Köpings kommun Sala kommun Västerås kommun Bilagor: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av skolan Tillsynsprotokoll och bedömningar för MoveITgymnasiet Västerås Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

6 Bilaga 1 1 (2) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen har genomfört tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås. Besök gjordes i skolan den mars Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. Den nya skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2010, men 1985 års skollag ska fortsätta att tillämpas fram till den 1 juli För elever som har påbörjat utbildningen före den 1 juli 2011 ska 1985 års skollag fortsätta att tillämpas tills dess att eleverna avslutat sin utbildning. Det innebär att 1985 års skollag under dessa perioder är utgångspunkten för Skolinspektionens tillsyn och granskning. Tillsynen av fristående gymnasieskolor ska ytterst klargöra om huvudmannens verksamhet uppfyller kraven för att även fortsättningsvis ha rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dels dokument från skolan, dels den information som samlats in under besöken. I skolan intervjuades företrädaren för huvudmannen, rektorn, lärarna och samtliga tillgängliga elever. (En av de intervjuade lärarna på MoveITgymnasiet Västerås är även rektor på MoveITgymnasiet Eskilstuna). Även annan information om skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Skolinspektionen har därutöver, som ett underlag i utredningen om huvudmannens ekonomiska stabilitet, inhämtat uppgifter från Upplysningscentralen (UC). Huvudmannen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Ytterligare information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (www.skolinspektionen.se/tillsyn).

7 Bilaga 1 2 (2) Beskrivning av skolan Tabell 1. Antal elever på MoveITgymnasiet Västerås Skolan Antal elever Fristående gymnasieskola 6 Källa: Skolans egna uppgifter i samband med tillsynsbesöket i mars 2011 MoveITgymnasiet Västerås förklarades genom Skolinspektionens beslut den 12 december 2008 (dnr :1571) berättigad till bidrag från elevernas hemkommuner från och med bidragsåret Utbildningen ställdes därmed även under statlig tillsyn. Bidragsberättigandet avser två utbildningar med tillhörande inriktningar: - Ledarskapsutbildning/program med inriktning Ledarskapsutbildning för team och coachutveckling (i bidragshänseende hänförd till Barn- och Fritidsprogrammet). - Samhällsvetenskapsutbildning/program med inriktningarna Samhällsfördjupning och Ekonomi (i bidragshänseende hänvisad till Samhällsvetenskapsprogrammet). Rätten till bidrag gäller under förutsättning att utbildningarna startat senast vid början av läsåret 2010/11. Skolans inriktning är allmän och skolans profil är presentationsteknik och dans. I Skolinspektionens beslut den 18 juni 2010 (dnr :3055) om överföring av utbildningar till gymnasieskola 2011 förklarades MoveITgymnasiet Västerås berättigad till bidrag för det nationella Barn- och fritidsprogrammet med inriktningen Pedagogiskt arbete, det nationella Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi, samt det nationella Samhällsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap från och med läsåret 2011/12. Verksamheten vid MoveITgymnasiet Västerås startade läsåret 2010/11 och omfattar vid tillsynstillfället utbildningarna Samhällsprogrammet och Ledarskapsprogrammet (skolans benämningar). Huvudman för skolan är MoveITskolan AB med organisationsnummer Huvudmannen har tillstånd för och bedriver gymnasial utbildning vid tre skolor i Göteborgs kommun samt i Kungsbacka, Gävle och Eskilstuna kommun. MoveITgymnasiet Västerås ligger i ett industriområde strax utanför centrala Västerås. Skollokalerna hyrs av ett företag som bedriver dansutbildning/dansträning för allmänheten (dansstudio) på kvällstid och helger. Skolan hade vid tillsynsbesöket sex elever som är folkbokförda i fyra olika kommuner; Västerås, Avesta, Sala och Köping.

8 1 (8) Tillsynsprotokoll för MoveITgymnasiet Västerås Rutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande. Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Lärarnas bedömning och utvärdering Skolans lärandemiljö Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Enskild elevs rätt Trygghet och studiero Bedömning och betyg Undervisningstid och tillgång Särskilt stöd Avgifter Rektors beslutsfattande Huvudmannaskap och tillstånd Stabilitet

9 2 (8) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Fokus på skolans uppdrag Rektorn har inte genom utbildning och erfarenhet förvärvat sådan pedagogisk insikt som krävs för att anställas som rektor. 2 kap. 4 förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet Den person som formellt är anställd som rektor på MoveITgymnasiet Västerås är samma person som driver den dansstudio där skolan är inrymd. Hon är utbildad danspedagog och arbetar sedan drygt tjugo år tillbaka som danslärare. Hon har dock inte läst pedagogik på högskolenivå och har därmed inte den pedagogiska utbildning som krävs för att få anställas som rektor. Skolans rektor har av huvudmannen tilldelats ett mycket begränsat uppdrag, såväl i fråga om ansvarsområden som i fråga om tid för uppdraget. Mot denna bakgrund och med hänsyn till de oklarheter som finns kring rektorsfunktionen kan det ifrågasättas vem som faktiskt är skolans rektor (se vidare under avsnittet Rektors beslutsfattande nedan). Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Fokus på skolans uppdrag Skolans lärare har inte i tillräcklig utsträckning utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. 9 kap. 8 första stycket p års skollag

10 3 (8) MoveITgymnasiet Västerås hade vid tidpunkten för tillsynsbesöket tre lärare, inklusive skolans rektor som undervisar i dans. En av lärarna är behörig gymnasielärare i engelska och samhällskunskap. Den andra läraren har en magisterexamen i biologi men är ännu inte helt klar med sin pedagogiska utbildning. Innevarande läsår bedrivs undervisning i följande kurser: svenska A, matematik A, engelska A, samhällskunskap A, naturkunskap A, idrott och hälsa A, dans och gestaltning A samt digitalt skapande A. Av dessa är det enbart undervisningen i engelska A och samhällskunskap A som bedrivs av behörig lärare med ämneskompetens. I övriga kurser saknar lärarna pedagogisk högskoleexamen och/eller ämneskompetens. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bedömningsområde: Trygghet och studiero Skolans plan mot kränkande behandling lever inte upp till de krav som ställs på en sådan plan. 14 a kap års skollag Skolinspektionen har inför tillsynen av MoveITgymnasiet Västerås begärt att få ta del av skolans plan mot kränkande behandling. Huvudmannen har inkommit med ett dokument som framstår som ett utkast till en sådan plan. Planen utgår dock inte från aktuella bestämmelser i skollagen. Planen saknar även en redogörelse av vilka konkreta åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under läsåret. I planen refereras det även till ledningsgruppen ett forum som inte finns på MoveITgymnasiet Västerås.

11 4 (8) Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Undervisningstid och tillgång Skolan har inte utarbetat fullgoda individuella studieplaneringar (individuell studieplan eller motsvarande) för varje elev enligt bestämmelserna. 9 kap års skollag Lpf 94, 2.6 Rektors ansvar En fristående gymnasieskola ska erbjuda en utbildning som ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan ska förmedla samt svara mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94, 2.6 Rektors ansvar) har rektorn ett särskilt ansvar för att skolan i dialog med varje elev gör upp en individuell studieplan och reviderar den vid olika tillfällen under utbildningen. Skolinspektionen har tagit del av ett antal individuella studieplaner som utarbetats på MoveITgymnasiet Västerås. Dessa innehåller dock endast en redovisning av vilka kurser som erbjudits i årskurs 1 (läsåret 2010/11). Det anges inte vilka kurser som är avslutade, pågående eller planerade för den enskilda eleven. Av Skolinspektionens granskning framkommer vidare att elevens betyg i vissa kurser är inskrivna i de individuella studieplanerna, trots att dessa kurser enligt planerna inte avslutas förrän i juni Det framkommer vidare att eleverna på MoveITgymnasiet Västerås endast läser kurser motsvarande 650 poäng under sitt första år på gymnasiet. Detta gör att hela poäng återstår att läsa i årskurs 2 och 3 eftersom en fullständig gymnasieutbildning motsvarar poäng. Av intervjuerna med rektorn, lärarna och eleverna framkom att det inte gjorts någon planering för de kommande årskurserna. Det framkom vidare att skolan under sitt första läsår tvingats begränsa antalet kurser på samtliga utbildningar. Vilka kurser som erbjudits eleverna på de olika utbildningarna har styrts av tillgången till lärare inte av i förväg beslutade poängplaner eller elevernas egna val.

12 5 (8) Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Undervisningstid och tillgång Skolan har inte utformat individuellt program i enlighet med 1985 års skollag. 9 kap års skollag Enligt den dokumentation som huvudmannen insänt till Skolinspektionen inför tillsynen anordnar inte MoveITgymnasiet Västerås utbildning på det individuella programmet. Skolan har dock enligt dokumentationen två PRIV-elever. Dessa två elever har formellt antagits på gymnasieskolans utbildningar trots att de saknar grundskolebetyg i något/några av de behörighetsgivande ämnena matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. Eleverna har erbjudits att läsa gymnasiekurser i exempelvis engelska trots att de saknar grundskolebetyg i ämnet. Studierna har bedrivits parallellt i grundskoleämnena och gymnasiekurserna, trots att detta är i strid med skolförfattningarna. Läraren i engelska berättade dock i intervjun att upplägget innevarande termin ändrats eftersom eleverna inte klarade att följa gymnasiekursen i ämnet. Fokus har därmed istället lagts på att eleverna först ska uppnå lägst betyget Godkänt i ämnet på grundskolenivå. Detta nya upplägg framgår dock inte av elevernas individuella studieplaner. Skolinspektionen vill, med anledning av att nya författningar som berör elever på det individuella programmet träder i kraft den 1 juli 2011, särskilt påtala vikten av att skolan under innevarande termin erbjuder sådan undervisning att eleverna uppnår målen i de behörighetsgivande grundskoleämnena. Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Särskilt stöd Skolan utarbetar inte åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd i enlighet med författningarnas krav. 2 kap. 7 a förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

13 6 (8) Skolinspektionen har inför tillsynen av MoveITgymnasiet Gävle begärt att få ta del av exempel på åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Huvudmannen har inkommit med ett sådant. Det åtgärdsprogram Skolinspektionen tagit del av innehåller rubrikerna Nuläge, Övergripande mål, Delmål, Åtgärder samt Uppföljning och utvärdering. Av åtgärdsprogrammet framgår inte vilka behov eleven har. Det blir därmed inte tydligt huruvida åtgärderna är adekvata för att försöka tillgodose elevens behov. Åtgärderna i det åtgärdsprogram som Skolinspektionen tagit del av utgår helt från elevens eget ansvar. Skolans ansvar och åtaganden framgår inte. Vidare görs inga kopplingar till de mål eleven enligt styrdokumenten ska uppnå. Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Rektors beslutsfattande Skolan har inte en sådan ledningsorganisation att rektorn kan ta det ansvar som enligt författningarna åvilar en rektor. 2 kap. 4 förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet Lpf 94, 2.6 Rektors ansvar Som tidigare nämnts under avsnittet Fokus på skolans uppdrag ovan har skolans rektor av huvudmannen tilldelats ett mycket begränsat uppdrag. Hon uppskattar att hon som rektor tjänstgör cirka tio procent av en heltidstjänst. Resten av tiden arbetar hon som danslärare och driver en egen dansstudio. Enligt hennes anställningsavtal är rektorsuppdraget avgränsat till att öppna och låsa lokalen, sköta postgången och göra vissa inköp. Hon tar dock på eget initiativ ett större ansvar än så eftersom skolan är inrymd i hennes lokaler. Framför allt sköter hon elev- och föräldrakontakter samt ser till att det praktiska kring verksamheten fungerar. Hon leder även vissa möten tillsammans med den lärare som huvudmannen lyfter fram som skolans egentliga rektor. Denna lärare är samtidigt rektor för MoveITgymnasiet Eskilstuna, men har inget formellt uppdrag att vara skolledare på MoveITgymnasiet Västerås. Under tillsynsbesöket ställde Skolinspektionen frågor kring ansvarsfördelningen i skolledningen till samtliga intervjugrupper. Det framkom då att huvudmannen anser att

14 7 (8) rektorn på MoveITgymnasiet Eskilstuna i praktiken även är att betrakta som rektor för MoveITgymnasiet Västerås. Skolans anställda rektor upplever att skolan har två rektorer och att hennes tjänst mest motsvarar en biträdande rektors. Rektorn på MoveITgymnasiet Eskilstuna uppger att han självmant tagit på sig rollen som pedagogisk ledare på skolan i Västerås. Detta är inget han formellt utsetts till av huvudmannen eller rektorn det har bara fallit sig naturligt eftersom han fram tills helt nyligen även undervisat på skolan i Västerås. De intervjuade eleverna ser skolans anställda rektor som sin rektor. De intervjuade lärarna uttrycker osäkerhet och uppger att skolan kanske har två rektorer en som är mer ansvarig för det pedagogiska ledarskapet och en som är mer ansvarig för de administrativa sysslorna. Samtidigt upplever de att skolan i viss mån är utan ledning eftersom ingen fått det fulla uppdraget att som skolans rektor leda skolan. Samtliga intervjugrupper (utom eleverna) anser att skolan har en mycket otydlig ledningsorganisation och att det är oklart vem som ansvarar för vad. Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Stabilitet Skolan har inte en stabil ekonomi. 9 kap. 8 p års skollag Skolinspektionens granskning av MoveITskolan AB:s ekonomi visar att bolaget gått med förlust under innevarande räkenskapsår. Bolaget har från räkenskapsårets början den 1 juli 2010 till den 31 december 2010 gått med så stor förlust att bolagets egna kapital är förbrukat. Huvudmannen anger vid möte med Skolinspektionen den 23 mars 2011 att det egna inte haft några större ekonomiska problem sedan uppstarten hösten Rektorn uppger i intervjun att hon i och för sig inte haft någon insyn i skolans ekonomi, men att det har funnits resurser för att finansiera verksamheten och köpa in nödvändiga läromedel. De intervjuade lärarna och eleverna berättar att det finns ett basutbud av läromedel, men att det är torftigt och att de önskar att det skulle finnas tillgång till exempelvis läroböcker, referenslitteratur och annat undervisningsmaterial i högre utsträckning. Månadsskiftet februari/mars 2011 var egentligen första gången som personalen på MoveITgymnasiet Västerås märkte att huvudmannens ekonomi inte var stabil. Det

15 8 (8) dröjde då flera dagar efter utsatt datum innan personalen fick sina löneutbetalningar, något som skapade en del oro och funderingar. Under Skolinspektionens intervju med huvudmannen den 16 mars 2011 framkom att det bidrag från elevernas hemkommuner som skolans sex elever genererar inte täcker kostnaderna för MoveITgymnasiet Västerås. Skolan måste därför i hög utsträckning samarbeta med MoveITgymnasiet Eskilstuna. Huvudmannen har i samband med sin sakgranskning av föreliggande rapport framfört att ytterligare åtgärder vidtagits för att komma till rätta med den ekonomiska instabiliteten. Bolaget räknar med att ekonomin kommer att vara i balans till räkenskapsårets slut den 30 juni Skolinspektionen bedömer att situationen för MoveITgymnasiet Västerås är bekymmersam. Skolan är ännu inte ekonomiskt bärkraftig och huvudmannen brottas med stora ekonomiska problem. Skolinspektionen kan konstatera att huvudmannen vidtagit, och planerar att vidta, kraftfulla åtgärder för att återställa det egna kapitalet och för att uppnå lönsamhet i verksamheten. I nuläget bedömer dock Skolinspektionen att huvudmannens ekonomi är så instabil att den allvarligt riskerar att rubba huvudmannens förutsättningar att bedriva verksamheten vid MoveITgymnasiet Västerås i enlighet med författningarna. Kapitalet per den 31 december 2010 är negativt. Bolagets revisor har upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 december Vid Skolinspektionens möte med huvudmannen den 23 mars 2011 framkom att flera olika åtgärder vidtagits för att försöka återställa det egna kapitalet. Bland annat har bolagets ägare tillskjutit medel i form av ett lån till bolaget, personal har sagts upp, hyror har förhandlats ned och vissa lokalkontrakt har sagts upp. Dessutom planerar huvudmannen att slå ihop vissa av sina skolor och lägga ned andra. Av utdrag från Upplysningscentralen (UC) från den 28 april 2011 framgår att det finns 7 betalningsanmärkningar och 28 ansökningar om betalningsföreläggande registrerade på bolaget. Bolaget har dock ingen skuld hos kronofogden per den 21 april Bolagets sviktande ekonomi har dock inte märkts i nämnvärd utsträckning på skolan i Västerås. Enligt uppgift från skolans rektor och lärare har MoveITgymnasiet Västerås

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg

Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg 1 (14) Styrelsen för Törnskogens Utbildning AB Box 27703 115 91 STOCKHOLM Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg Beslut Skolverket återkallar med

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun Kunskapsskolan i Sverige AB Box 92146 120 08 STOCKHOLM Kunskapsskolan Fruängen Ellen Keys Gata 2-4 129 52 HÄGERSTEN Beslut Rektors ledarskap 1 (13) Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6 Enköpings kommun Kungsgatan 42 745 80 Enköping 1 (10) Bergvretenskolan Kantarellgatan 1 749 44 Enköping Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag

Redovisning av regeringsuppdrag Redovisning av regeringsuppdrag Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-09-18 1 (9) Dnr 69-2013:00527 Redovisning av uppdrag enligt förordning (2011:355) avseende omfattning och utvärdering av försöksverksamhet

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer