Föreläggande Dnr :1366. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläggande. 2011-05-12 Dnr 44-2011:1366. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun"

Transkript

1 Föreläggande Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun

2 ä Föreläggande MoveITskolan AB Rullaregatan GÖTEBORG (3) Föreläggande med anledning av tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun Beslut Skolinspektionen konstaterar efter genomförd tillsyn att utbildningen vid den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås inte uppfyller kraven för fortsatt rätt till bidrag från elevernas hemkommuner enligt 9 kap års skollag (1985:1100). Huvudman för skolan är MoveITskolan AB. MoveITskolan AB föreläggs att senast den 10 juni 2011 redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att rätta till de brister som påpekats nedan under avsnittet Brister som måste åtgärdas. Om huvudmannen inte inom angiven tid inkommer med redovisning som Skolinspektionen godtar i ovan angivna avseende kan skolans rätt till bidrag från elevernas hemkommuner återkallas. Tillämpliga bestämmelser Av 1 andra stycket lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) framgår att den nya skollagen ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli I här aktuellt ärende ska således 1985 års skollag tillämpas. Av beslut om förklaring om rätt till bidrag till skolan framgår att skolan ska följa 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Det innebär att bindande föreskrifter i läroplanen kan läggas till grund för Skolinspektionens beslut. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

3 Föreläggande (4) Helhetsbedömning MoveITgymnasiet Västerås startade 2010 och verksamheten befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Trots skolans ambitioner att ge eleverna en utbildning av god kvalitet visar Skolinspektionens tillsyn att skolan har en rad brister. Därtill bedöms huvudmannens ekonomiska ställning som instabil då det egna kapitalet är negativt. När det gäller skolans ledning kan Skolinspektionen konstatera att rektorn inte har adekvat utbildning och erfarenhet för att kravet på pedagogisk insikt ska anses vara uppfyllt. Rektorn har tilldelats ett mycket begränsat uppdrag och det finns därför oklarheter kring vem som faktiskt är skolans rektor. Sammantaget medför detta att skolan saknar en tydlig pedagogisk ledning som tar ansvar för verksamheten uppfyller de nationella kraven. När det gäller skolans verksamhet kan Skolinspektionen konstatera att det saknas planering för hur elevernas utbildning ska organiseras över hela studietiden. Eleverna har under innevarande läsår erbjudits kurser utifrån tillgången på lärare, vilket inneburit att eleverna under årskurs 1 endast läser kurser motsvarande 650 poäng. Därtill saknar två av skolans tre lärare pedagogisk högskoleexamen och lärarna måste även undervisa i kurser där de saknar ämneskompetens. Det är mycket angeläget att huvudmannen ser till att eleverna får den utbildning de har rätt till och att undervisningen bedrivs av lärare med adekvat utbildning. Vid skolan finns även elever som har antagits på gymnasieskolans utbildningar, trots att de saknar grundskolebetyg i behörighetsgivande ämnen. Skolinspektionens tillsyn visar även att det finns brister i skolans åtgärdsprogram och plan mot kränkande behandling. Skolinspektionens bedömning efter genomförd tillsyn är att MoveITgymnasiet Västerås för närvarande inte uppfyller kraven för rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. Denna bedömning görs huvudsakligen mot bakgrund av bristerna i skolans ledning och huvudmannens bristande ekonomiska stabilitet som allvarligt rubbar förutsättningarna för verksamheten vid skolan. Enligt 9 kap. 14 skollagen ska rätten till bidrag för en fristående gymnasieskola återkallas om den inte längre uppfyller kraven för att få bidrag och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

4 Föreläggande (4) Brister som måste åtgärdas Skolan har inte en stabil ekonomi (9 kap. 8 p års skollag). Rektorn har inte genom utbildning och erfarenhet förvärvat sådan pedagogisk insikt som krävs för att anställas som rektor (2 kap. 4 förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet). Skolan har inte en sådan ledningsorganisation att rektorn kan ta det ansvar som enligt författningarna åvilar en rektor (2 kap. 4 förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet). Skolan använder sig inte i tillräcklig utsträckning av lärare med utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (9 kap. 8 första stycket p års skollag). - Skolans plan mot kränkande behandling lever inte upp till de krav som ställs på en sådan plan (14 a kap års skollag). Skolan har inte utarbetat fullgoda individuella studieplaneringar (individuell studieplan eller motsvarande) för varje elev enligt bestämmelserna (9 kap års skollag och Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), 2.6 Rektors ansvar). Skolan har inte utformat individuellt program i enlighet med 1985 års skollag (9 kap års skollag). Skolan utarbetar inte åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd i enlighet med författningarnas krav (2 kap. 7 a förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet). Bedömningarna redovisas i bilaga 2. I ärendets slutliga handläggning har även verksjuristen Frank Nordberg, avdelningsjuristen Ingrid Brännare samt enhetschefen Bertil Karlhager deltagit. På Skolinspektionens vägnar Kjell Hedwall Avdelningschef Ingela Gullberg Undervisningsråd Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

5 Föreläggande (4) Kopia till Avesta kommun Köpings kommun Sala kommun Västerås kommun Bilagor: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av skolan Tillsynsprotokoll och bedömningar för MoveITgymnasiet Västerås Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

6 Bilaga 1 1 (2) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen har genomfört tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås. Besök gjordes i skolan den mars Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. Den nya skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2010, men 1985 års skollag ska fortsätta att tillämpas fram till den 1 juli För elever som har påbörjat utbildningen före den 1 juli 2011 ska 1985 års skollag fortsätta att tillämpas tills dess att eleverna avslutat sin utbildning. Det innebär att 1985 års skollag under dessa perioder är utgångspunkten för Skolinspektionens tillsyn och granskning. Tillsynen av fristående gymnasieskolor ska ytterst klargöra om huvudmannens verksamhet uppfyller kraven för att även fortsättningsvis ha rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dels dokument från skolan, dels den information som samlats in under besöken. I skolan intervjuades företrädaren för huvudmannen, rektorn, lärarna och samtliga tillgängliga elever. (En av de intervjuade lärarna på MoveITgymnasiet Västerås är även rektor på MoveITgymnasiet Eskilstuna). Även annan information om skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Skolinspektionen har därutöver, som ett underlag i utredningen om huvudmannens ekonomiska stabilitet, inhämtat uppgifter från Upplysningscentralen (UC). Huvudmannen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Ytterligare information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (www.skolinspektionen.se/tillsyn).

7 Bilaga 1 2 (2) Beskrivning av skolan Tabell 1. Antal elever på MoveITgymnasiet Västerås Skolan Antal elever Fristående gymnasieskola 6 Källa: Skolans egna uppgifter i samband med tillsynsbesöket i mars 2011 MoveITgymnasiet Västerås förklarades genom Skolinspektionens beslut den 12 december 2008 (dnr :1571) berättigad till bidrag från elevernas hemkommuner från och med bidragsåret Utbildningen ställdes därmed även under statlig tillsyn. Bidragsberättigandet avser två utbildningar med tillhörande inriktningar: - Ledarskapsutbildning/program med inriktning Ledarskapsutbildning för team och coachutveckling (i bidragshänseende hänförd till Barn- och Fritidsprogrammet). - Samhällsvetenskapsutbildning/program med inriktningarna Samhällsfördjupning och Ekonomi (i bidragshänseende hänvisad till Samhällsvetenskapsprogrammet). Rätten till bidrag gäller under förutsättning att utbildningarna startat senast vid början av läsåret 2010/11. Skolans inriktning är allmän och skolans profil är presentationsteknik och dans. I Skolinspektionens beslut den 18 juni 2010 (dnr :3055) om överföring av utbildningar till gymnasieskola 2011 förklarades MoveITgymnasiet Västerås berättigad till bidrag för det nationella Barn- och fritidsprogrammet med inriktningen Pedagogiskt arbete, det nationella Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi, samt det nationella Samhällsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap från och med läsåret 2011/12. Verksamheten vid MoveITgymnasiet Västerås startade läsåret 2010/11 och omfattar vid tillsynstillfället utbildningarna Samhällsprogrammet och Ledarskapsprogrammet (skolans benämningar). Huvudman för skolan är MoveITskolan AB med organisationsnummer Huvudmannen har tillstånd för och bedriver gymnasial utbildning vid tre skolor i Göteborgs kommun samt i Kungsbacka, Gävle och Eskilstuna kommun. MoveITgymnasiet Västerås ligger i ett industriområde strax utanför centrala Västerås. Skollokalerna hyrs av ett företag som bedriver dansutbildning/dansträning för allmänheten (dansstudio) på kvällstid och helger. Skolan hade vid tillsynsbesöket sex elever som är folkbokförda i fyra olika kommuner; Västerås, Avesta, Sala och Köping.

8 1 (8) Tillsynsprotokoll för MoveITgymnasiet Västerås Rutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande. Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Lärarnas bedömning och utvärdering Skolans lärandemiljö Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Enskild elevs rätt Trygghet och studiero Bedömning och betyg Undervisningstid och tillgång Särskilt stöd Avgifter Rektors beslutsfattande Huvudmannaskap och tillstånd Stabilitet

9 2 (8) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Fokus på skolans uppdrag Rektorn har inte genom utbildning och erfarenhet förvärvat sådan pedagogisk insikt som krävs för att anställas som rektor. 2 kap. 4 förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet Den person som formellt är anställd som rektor på MoveITgymnasiet Västerås är samma person som driver den dansstudio där skolan är inrymd. Hon är utbildad danspedagog och arbetar sedan drygt tjugo år tillbaka som danslärare. Hon har dock inte läst pedagogik på högskolenivå och har därmed inte den pedagogiska utbildning som krävs för att få anställas som rektor. Skolans rektor har av huvudmannen tilldelats ett mycket begränsat uppdrag, såväl i fråga om ansvarsområden som i fråga om tid för uppdraget. Mot denna bakgrund och med hänsyn till de oklarheter som finns kring rektorsfunktionen kan det ifrågasättas vem som faktiskt är skolans rektor (se vidare under avsnittet Rektors beslutsfattande nedan). Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Fokus på skolans uppdrag Skolans lärare har inte i tillräcklig utsträckning utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. 9 kap. 8 första stycket p års skollag

10 3 (8) MoveITgymnasiet Västerås hade vid tidpunkten för tillsynsbesöket tre lärare, inklusive skolans rektor som undervisar i dans. En av lärarna är behörig gymnasielärare i engelska och samhällskunskap. Den andra läraren har en magisterexamen i biologi men är ännu inte helt klar med sin pedagogiska utbildning. Innevarande läsår bedrivs undervisning i följande kurser: svenska A, matematik A, engelska A, samhällskunskap A, naturkunskap A, idrott och hälsa A, dans och gestaltning A samt digitalt skapande A. Av dessa är det enbart undervisningen i engelska A och samhällskunskap A som bedrivs av behörig lärare med ämneskompetens. I övriga kurser saknar lärarna pedagogisk högskoleexamen och/eller ämneskompetens. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bedömningsområde: Trygghet och studiero Skolans plan mot kränkande behandling lever inte upp till de krav som ställs på en sådan plan. 14 a kap års skollag Skolinspektionen har inför tillsynen av MoveITgymnasiet Västerås begärt att få ta del av skolans plan mot kränkande behandling. Huvudmannen har inkommit med ett dokument som framstår som ett utkast till en sådan plan. Planen utgår dock inte från aktuella bestämmelser i skollagen. Planen saknar även en redogörelse av vilka konkreta åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under läsåret. I planen refereras det även till ledningsgruppen ett forum som inte finns på MoveITgymnasiet Västerås.

11 4 (8) Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Undervisningstid och tillgång Skolan har inte utarbetat fullgoda individuella studieplaneringar (individuell studieplan eller motsvarande) för varje elev enligt bestämmelserna. 9 kap års skollag Lpf 94, 2.6 Rektors ansvar En fristående gymnasieskola ska erbjuda en utbildning som ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan ska förmedla samt svara mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94, 2.6 Rektors ansvar) har rektorn ett särskilt ansvar för att skolan i dialog med varje elev gör upp en individuell studieplan och reviderar den vid olika tillfällen under utbildningen. Skolinspektionen har tagit del av ett antal individuella studieplaner som utarbetats på MoveITgymnasiet Västerås. Dessa innehåller dock endast en redovisning av vilka kurser som erbjudits i årskurs 1 (läsåret 2010/11). Det anges inte vilka kurser som är avslutade, pågående eller planerade för den enskilda eleven. Av Skolinspektionens granskning framkommer vidare att elevens betyg i vissa kurser är inskrivna i de individuella studieplanerna, trots att dessa kurser enligt planerna inte avslutas förrän i juni Det framkommer vidare att eleverna på MoveITgymnasiet Västerås endast läser kurser motsvarande 650 poäng under sitt första år på gymnasiet. Detta gör att hela poäng återstår att läsa i årskurs 2 och 3 eftersom en fullständig gymnasieutbildning motsvarar poäng. Av intervjuerna med rektorn, lärarna och eleverna framkom att det inte gjorts någon planering för de kommande årskurserna. Det framkom vidare att skolan under sitt första läsår tvingats begränsa antalet kurser på samtliga utbildningar. Vilka kurser som erbjudits eleverna på de olika utbildningarna har styrts av tillgången till lärare inte av i förväg beslutade poängplaner eller elevernas egna val.

12 5 (8) Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Undervisningstid och tillgång Skolan har inte utformat individuellt program i enlighet med 1985 års skollag. 9 kap års skollag Enligt den dokumentation som huvudmannen insänt till Skolinspektionen inför tillsynen anordnar inte MoveITgymnasiet Västerås utbildning på det individuella programmet. Skolan har dock enligt dokumentationen två PRIV-elever. Dessa två elever har formellt antagits på gymnasieskolans utbildningar trots att de saknar grundskolebetyg i något/några av de behörighetsgivande ämnena matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. Eleverna har erbjudits att läsa gymnasiekurser i exempelvis engelska trots att de saknar grundskolebetyg i ämnet. Studierna har bedrivits parallellt i grundskoleämnena och gymnasiekurserna, trots att detta är i strid med skolförfattningarna. Läraren i engelska berättade dock i intervjun att upplägget innevarande termin ändrats eftersom eleverna inte klarade att följa gymnasiekursen i ämnet. Fokus har därmed istället lagts på att eleverna först ska uppnå lägst betyget Godkänt i ämnet på grundskolenivå. Detta nya upplägg framgår dock inte av elevernas individuella studieplaner. Skolinspektionen vill, med anledning av att nya författningar som berör elever på det individuella programmet träder i kraft den 1 juli 2011, särskilt påtala vikten av att skolan under innevarande termin erbjuder sådan undervisning att eleverna uppnår målen i de behörighetsgivande grundskoleämnena. Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Särskilt stöd Skolan utarbetar inte åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd i enlighet med författningarnas krav. 2 kap. 7 a förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

13 6 (8) Skolinspektionen har inför tillsynen av MoveITgymnasiet Gävle begärt att få ta del av exempel på åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Huvudmannen har inkommit med ett sådant. Det åtgärdsprogram Skolinspektionen tagit del av innehåller rubrikerna Nuläge, Övergripande mål, Delmål, Åtgärder samt Uppföljning och utvärdering. Av åtgärdsprogrammet framgår inte vilka behov eleven har. Det blir därmed inte tydligt huruvida åtgärderna är adekvata för att försöka tillgodose elevens behov. Åtgärderna i det åtgärdsprogram som Skolinspektionen tagit del av utgår helt från elevens eget ansvar. Skolans ansvar och åtaganden framgår inte. Vidare görs inga kopplingar till de mål eleven enligt styrdokumenten ska uppnå. Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Rektors beslutsfattande Skolan har inte en sådan ledningsorganisation att rektorn kan ta det ansvar som enligt författningarna åvilar en rektor. 2 kap. 4 förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet Lpf 94, 2.6 Rektors ansvar Som tidigare nämnts under avsnittet Fokus på skolans uppdrag ovan har skolans rektor av huvudmannen tilldelats ett mycket begränsat uppdrag. Hon uppskattar att hon som rektor tjänstgör cirka tio procent av en heltidstjänst. Resten av tiden arbetar hon som danslärare och driver en egen dansstudio. Enligt hennes anställningsavtal är rektorsuppdraget avgränsat till att öppna och låsa lokalen, sköta postgången och göra vissa inköp. Hon tar dock på eget initiativ ett större ansvar än så eftersom skolan är inrymd i hennes lokaler. Framför allt sköter hon elev- och föräldrakontakter samt ser till att det praktiska kring verksamheten fungerar. Hon leder även vissa möten tillsammans med den lärare som huvudmannen lyfter fram som skolans egentliga rektor. Denna lärare är samtidigt rektor för MoveITgymnasiet Eskilstuna, men har inget formellt uppdrag att vara skolledare på MoveITgymnasiet Västerås. Under tillsynsbesöket ställde Skolinspektionen frågor kring ansvarsfördelningen i skolledningen till samtliga intervjugrupper. Det framkom då att huvudmannen anser att

14 7 (8) rektorn på MoveITgymnasiet Eskilstuna i praktiken även är att betrakta som rektor för MoveITgymnasiet Västerås. Skolans anställda rektor upplever att skolan har två rektorer och att hennes tjänst mest motsvarar en biträdande rektors. Rektorn på MoveITgymnasiet Eskilstuna uppger att han självmant tagit på sig rollen som pedagogisk ledare på skolan i Västerås. Detta är inget han formellt utsetts till av huvudmannen eller rektorn det har bara fallit sig naturligt eftersom han fram tills helt nyligen även undervisat på skolan i Västerås. De intervjuade eleverna ser skolans anställda rektor som sin rektor. De intervjuade lärarna uttrycker osäkerhet och uppger att skolan kanske har två rektorer en som är mer ansvarig för det pedagogiska ledarskapet och en som är mer ansvarig för de administrativa sysslorna. Samtidigt upplever de att skolan i viss mån är utan ledning eftersom ingen fått det fulla uppdraget att som skolans rektor leda skolan. Samtliga intervjugrupper (utom eleverna) anser att skolan har en mycket otydlig ledningsorganisation och att det är oklart vem som ansvarar för vad. Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Stabilitet Skolan har inte en stabil ekonomi. 9 kap. 8 p års skollag Skolinspektionens granskning av MoveITskolan AB:s ekonomi visar att bolaget gått med förlust under innevarande räkenskapsår. Bolaget har från räkenskapsårets början den 1 juli 2010 till den 31 december 2010 gått med så stor förlust att bolagets egna kapital är förbrukat. Huvudmannen anger vid möte med Skolinspektionen den 23 mars 2011 att det egna inte haft några större ekonomiska problem sedan uppstarten hösten Rektorn uppger i intervjun att hon i och för sig inte haft någon insyn i skolans ekonomi, men att det har funnits resurser för att finansiera verksamheten och köpa in nödvändiga läromedel. De intervjuade lärarna och eleverna berättar att det finns ett basutbud av läromedel, men att det är torftigt och att de önskar att det skulle finnas tillgång till exempelvis läroböcker, referenslitteratur och annat undervisningsmaterial i högre utsträckning. Månadsskiftet februari/mars 2011 var egentligen första gången som personalen på MoveITgymnasiet Västerås märkte att huvudmannens ekonomi inte var stabil. Det

15 8 (8) dröjde då flera dagar efter utsatt datum innan personalen fick sina löneutbetalningar, något som skapade en del oro och funderingar. Under Skolinspektionens intervju med huvudmannen den 16 mars 2011 framkom att det bidrag från elevernas hemkommuner som skolans sex elever genererar inte täcker kostnaderna för MoveITgymnasiet Västerås. Skolan måste därför i hög utsträckning samarbeta med MoveITgymnasiet Eskilstuna. Huvudmannen har i samband med sin sakgranskning av föreliggande rapport framfört att ytterligare åtgärder vidtagits för att komma till rätta med den ekonomiska instabiliteten. Bolaget räknar med att ekonomin kommer att vara i balans till räkenskapsårets slut den 30 juni Skolinspektionen bedömer att situationen för MoveITgymnasiet Västerås är bekymmersam. Skolan är ännu inte ekonomiskt bärkraftig och huvudmannen brottas med stora ekonomiska problem. Skolinspektionen kan konstatera att huvudmannen vidtagit, och planerar att vidta, kraftfulla åtgärder för att återställa det egna kapitalet och för att uppnå lönsamhet i verksamheten. I nuläget bedömer dock Skolinspektionen att huvudmannens ekonomi är så instabil att den allvarligt riskerar att rubba huvudmannens förutsättningar att bedriva verksamheten vid MoveITgymnasiet Västerås i enlighet med författningarna. Kapitalet per den 31 december 2010 är negativt. Bolagets revisor har upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 december Vid Skolinspektionens möte med huvudmannen den 23 mars 2011 framkom att flera olika åtgärder vidtagits för att försöka återställa det egna kapitalet. Bland annat har bolagets ägare tillskjutit medel i form av ett lån till bolaget, personal har sagts upp, hyror har förhandlats ned och vissa lokalkontrakt har sagts upp. Dessutom planerar huvudmannen att slå ihop vissa av sina skolor och lägga ned andra. Av utdrag från Upplysningscentralen (UC) från den 28 april 2011 framgår att det finns 7 betalningsanmärkningar och 28 ansökningar om betalningsföreläggande registrerade på bolaget. Bolaget har dock ingen skuld hos kronofogden per den 21 april Bolagets sviktande ekonomi har dock inte märkts i nämnvärd utsträckning på skolan i Västerås. Enligt uppgift från skolans rektor och lärare har MoveITgymnasiet Västerås

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut Vuxenutbildningen i Gävle Box 356 801 05 Gävle 2011-01-28 Skolbeslut för vuxenutbildning efter riktad tillsyn av vuxenutbildningen i Gävle kommun 2011-01-27 Beslut Riktad tillsyn i vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Dnr 44-2011:1858 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kommun

Dnr 44-2011:1858 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Utbildning Leder Till Rätt Arbete Education i Norden AB Rektorn för John Bauergymnasiet i Västerås kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Västerås

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Stockholms kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Stockholms kommun (f.d.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:535 Beslut Tibble Fristående Gymnasium TFG AB Attundavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lunds kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lunds kommun (f.d. Lunds Tekniska

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg

Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg 1 (14) Styrelsen för Törnskogens Utbildning AB Box 27703 115 91 STOCKHOLM Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg Beslut Skolverket återkallar med

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB)

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Växjö kommun Skol och barnomsorgsnämnden Omsorgsnämnden Box 1222 351 12 Växjö 1 (10) Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Skolinspektionen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Utbildning Leder Till Rätt Arbete Education i Norden AB Rektorn vid John Bauergymnasiet i Linköpings kommunkommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH 2009-03-30 Yttrande 1(6) Dnr 02-2009:41 Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH Inledning Skolinspektionen delar utredarens

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Internationella skolor

Internationella skolor Promemoria 2014-09-02 U2014/5177/S Utbildningsdepartementet Internationella skolor 2 Förord Den 3 juli 2012 uppdrog Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) åt Ingegärd Hilborn, då rättssakkunnig vid

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående Gymnasieskolan Futurum i Stockholm

Utbildningsinspektion i den fristående Gymnasieskolan Futurum i Stockholm Gymnasieskolan Futurum Dnr 54-2005:1938 Utbildningsinspektion i den fristående Gymnasieskolan Futurum i Stockholm Innehåll Inledning... 1 Underlag... 1 Beskrivning av skolan... 2 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Inför läsåret 2014/15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsenheten http://kompassen.jonkoping.se/sbf/ UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN PM Bun/2011:181

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (5) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling Juridiska och praktiska möjligheter till samarbete Skollagens allmänna bestämmelser Skollagen om entreprenad och samverkan Koppling till Lagen om offentlig upphandling Möjligheter till samarbete eva.sundmalm@orebro.se

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 november 2009 KLAGANDE Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm MOTPART PPS Power Planning System AB, 556504-2255 Mjölnarvägen 4 131 31 Nacka

Läs mer

Handläggare. Maria Hjernerth. 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se

Handläggare. Maria Hjernerth. 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se 4 IV r(3 lvl SODER?-P.L,IE I.:CI\4MiJ(V ansteskrivelse tbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se Riktlinjer för avgifter i skolan ildningen ska vara avgiftsfri.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Bakgrund Skolan har till huvuduppgift att rusta elever med kunskaper i syfte att främja deras utveckling till ansvarskännande människor som aktivt

Läs mer

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Remiss Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Järfälla kommun Lernia College AB

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:830 Utkom från trycket den 19 november 2013 utfärdad den

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2000:219 Utkom från trycket den 3 maj 2000 utfärdad den 30 mars 2000. Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda Informationsmöte Linghemsskolan Personal och vårdnadshavare 23 januari 2014 Agenda Skolinspektionens granskningar av Linghemsskolan 2005 - Vad är regelbunden tillsyn? Syfte Kontrollera att skolan/verksamheten

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut 2013-06-18 44-2011:4165 Stiftelsen Maria Elementarskola Fredmansgatan 1-3 118 47 Stockholm Föreläggande vid vite efter tillsyn av Maria Elementarskola i Stockholms kommun 2013-06-18 Dnr 44 2011:4165

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-24 Krokoms kommun Rektorn vid Näldenskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Näldenskolan i Krokoms kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå,

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Reviderad februari 2015 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av gymnasieskolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Håkan Lindahl December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning Blekinge tekniska högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Christian Sjöstrand 08-563 087 31 christian.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola Tjänsteskrivelse 2013-01-28 Dnr: 2013.26-629 (153) Utbildningsförvaltningen Inger Hjort E-post: inger.hjort@ronneby.se Utbildningsnämndens beslut 2013-02-14 12 Förslag till riktlinjer för avgifter inom

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer