Föreläggande Dnr :1366. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläggande. 2011-05-12 Dnr 44-2011:1366. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun"

Transkript

1 Föreläggande Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun

2 ä Föreläggande MoveITskolan AB Rullaregatan GÖTEBORG (3) Föreläggande med anledning av tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun Beslut Skolinspektionen konstaterar efter genomförd tillsyn att utbildningen vid den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås inte uppfyller kraven för fortsatt rätt till bidrag från elevernas hemkommuner enligt 9 kap års skollag (1985:1100). Huvudman för skolan är MoveITskolan AB. MoveITskolan AB föreläggs att senast den 10 juni 2011 redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att rätta till de brister som påpekats nedan under avsnittet Brister som måste åtgärdas. Om huvudmannen inte inom angiven tid inkommer med redovisning som Skolinspektionen godtar i ovan angivna avseende kan skolans rätt till bidrag från elevernas hemkommuner återkallas. Tillämpliga bestämmelser Av 1 andra stycket lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) framgår att den nya skollagen ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli I här aktuellt ärende ska således 1985 års skollag tillämpas. Av beslut om förklaring om rätt till bidrag till skolan framgår att skolan ska följa 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Det innebär att bindande föreskrifter i läroplanen kan läggas till grund för Skolinspektionens beslut. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

3 Föreläggande (4) Helhetsbedömning MoveITgymnasiet Västerås startade 2010 och verksamheten befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Trots skolans ambitioner att ge eleverna en utbildning av god kvalitet visar Skolinspektionens tillsyn att skolan har en rad brister. Därtill bedöms huvudmannens ekonomiska ställning som instabil då det egna kapitalet är negativt. När det gäller skolans ledning kan Skolinspektionen konstatera att rektorn inte har adekvat utbildning och erfarenhet för att kravet på pedagogisk insikt ska anses vara uppfyllt. Rektorn har tilldelats ett mycket begränsat uppdrag och det finns därför oklarheter kring vem som faktiskt är skolans rektor. Sammantaget medför detta att skolan saknar en tydlig pedagogisk ledning som tar ansvar för verksamheten uppfyller de nationella kraven. När det gäller skolans verksamhet kan Skolinspektionen konstatera att det saknas planering för hur elevernas utbildning ska organiseras över hela studietiden. Eleverna har under innevarande läsår erbjudits kurser utifrån tillgången på lärare, vilket inneburit att eleverna under årskurs 1 endast läser kurser motsvarande 650 poäng. Därtill saknar två av skolans tre lärare pedagogisk högskoleexamen och lärarna måste även undervisa i kurser där de saknar ämneskompetens. Det är mycket angeläget att huvudmannen ser till att eleverna får den utbildning de har rätt till och att undervisningen bedrivs av lärare med adekvat utbildning. Vid skolan finns även elever som har antagits på gymnasieskolans utbildningar, trots att de saknar grundskolebetyg i behörighetsgivande ämnen. Skolinspektionens tillsyn visar även att det finns brister i skolans åtgärdsprogram och plan mot kränkande behandling. Skolinspektionens bedömning efter genomförd tillsyn är att MoveITgymnasiet Västerås för närvarande inte uppfyller kraven för rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. Denna bedömning görs huvudsakligen mot bakgrund av bristerna i skolans ledning och huvudmannens bristande ekonomiska stabilitet som allvarligt rubbar förutsättningarna för verksamheten vid skolan. Enligt 9 kap. 14 skollagen ska rätten till bidrag för en fristående gymnasieskola återkallas om den inte längre uppfyller kraven för att få bidrag och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

4 Föreläggande (4) Brister som måste åtgärdas Skolan har inte en stabil ekonomi (9 kap. 8 p års skollag). Rektorn har inte genom utbildning och erfarenhet förvärvat sådan pedagogisk insikt som krävs för att anställas som rektor (2 kap. 4 förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet). Skolan har inte en sådan ledningsorganisation att rektorn kan ta det ansvar som enligt författningarna åvilar en rektor (2 kap. 4 förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet). Skolan använder sig inte i tillräcklig utsträckning av lärare med utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (9 kap. 8 första stycket p års skollag). - Skolans plan mot kränkande behandling lever inte upp till de krav som ställs på en sådan plan (14 a kap års skollag). Skolan har inte utarbetat fullgoda individuella studieplaneringar (individuell studieplan eller motsvarande) för varje elev enligt bestämmelserna (9 kap års skollag och Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), 2.6 Rektors ansvar). Skolan har inte utformat individuellt program i enlighet med 1985 års skollag (9 kap års skollag). Skolan utarbetar inte åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd i enlighet med författningarnas krav (2 kap. 7 a förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet). Bedömningarna redovisas i bilaga 2. I ärendets slutliga handläggning har även verksjuristen Frank Nordberg, avdelningsjuristen Ingrid Brännare samt enhetschefen Bertil Karlhager deltagit. På Skolinspektionens vägnar Kjell Hedwall Avdelningschef Ingela Gullberg Undervisningsråd Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

5 Föreläggande (4) Kopia till Avesta kommun Köpings kommun Sala kommun Västerås kommun Bilagor: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av skolan Tillsynsprotokoll och bedömningar för MoveITgymnasiet Västerås Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

6 Bilaga 1 1 (2) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen har genomfört tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås. Besök gjordes i skolan den mars Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. Den nya skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2010, men 1985 års skollag ska fortsätta att tillämpas fram till den 1 juli För elever som har påbörjat utbildningen före den 1 juli 2011 ska 1985 års skollag fortsätta att tillämpas tills dess att eleverna avslutat sin utbildning. Det innebär att 1985 års skollag under dessa perioder är utgångspunkten för Skolinspektionens tillsyn och granskning. Tillsynen av fristående gymnasieskolor ska ytterst klargöra om huvudmannens verksamhet uppfyller kraven för att även fortsättningsvis ha rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dels dokument från skolan, dels den information som samlats in under besöken. I skolan intervjuades företrädaren för huvudmannen, rektorn, lärarna och samtliga tillgängliga elever. (En av de intervjuade lärarna på MoveITgymnasiet Västerås är även rektor på MoveITgymnasiet Eskilstuna). Även annan information om skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Skolinspektionen har därutöver, som ett underlag i utredningen om huvudmannens ekonomiska stabilitet, inhämtat uppgifter från Upplysningscentralen (UC). Huvudmannen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Ytterligare information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (www.skolinspektionen.se/tillsyn).

7 Bilaga 1 2 (2) Beskrivning av skolan Tabell 1. Antal elever på MoveITgymnasiet Västerås Skolan Antal elever Fristående gymnasieskola 6 Källa: Skolans egna uppgifter i samband med tillsynsbesöket i mars 2011 MoveITgymnasiet Västerås förklarades genom Skolinspektionens beslut den 12 december 2008 (dnr :1571) berättigad till bidrag från elevernas hemkommuner från och med bidragsåret Utbildningen ställdes därmed även under statlig tillsyn. Bidragsberättigandet avser två utbildningar med tillhörande inriktningar: - Ledarskapsutbildning/program med inriktning Ledarskapsutbildning för team och coachutveckling (i bidragshänseende hänförd till Barn- och Fritidsprogrammet). - Samhällsvetenskapsutbildning/program med inriktningarna Samhällsfördjupning och Ekonomi (i bidragshänseende hänvisad till Samhällsvetenskapsprogrammet). Rätten till bidrag gäller under förutsättning att utbildningarna startat senast vid början av läsåret 2010/11. Skolans inriktning är allmän och skolans profil är presentationsteknik och dans. I Skolinspektionens beslut den 18 juni 2010 (dnr :3055) om överföring av utbildningar till gymnasieskola 2011 förklarades MoveITgymnasiet Västerås berättigad till bidrag för det nationella Barn- och fritidsprogrammet med inriktningen Pedagogiskt arbete, det nationella Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi, samt det nationella Samhällsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap från och med läsåret 2011/12. Verksamheten vid MoveITgymnasiet Västerås startade läsåret 2010/11 och omfattar vid tillsynstillfället utbildningarna Samhällsprogrammet och Ledarskapsprogrammet (skolans benämningar). Huvudman för skolan är MoveITskolan AB med organisationsnummer Huvudmannen har tillstånd för och bedriver gymnasial utbildning vid tre skolor i Göteborgs kommun samt i Kungsbacka, Gävle och Eskilstuna kommun. MoveITgymnasiet Västerås ligger i ett industriområde strax utanför centrala Västerås. Skollokalerna hyrs av ett företag som bedriver dansutbildning/dansträning för allmänheten (dansstudio) på kvällstid och helger. Skolan hade vid tillsynsbesöket sex elever som är folkbokförda i fyra olika kommuner; Västerås, Avesta, Sala och Köping.

8 1 (8) Tillsynsprotokoll för MoveITgymnasiet Västerås Rutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande. Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Lärarnas bedömning och utvärdering Skolans lärandemiljö Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Enskild elevs rätt Trygghet och studiero Bedömning och betyg Undervisningstid och tillgång Särskilt stöd Avgifter Rektors beslutsfattande Huvudmannaskap och tillstånd Stabilitet

9 2 (8) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Fokus på skolans uppdrag Rektorn har inte genom utbildning och erfarenhet förvärvat sådan pedagogisk insikt som krävs för att anställas som rektor. 2 kap. 4 förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet Den person som formellt är anställd som rektor på MoveITgymnasiet Västerås är samma person som driver den dansstudio där skolan är inrymd. Hon är utbildad danspedagog och arbetar sedan drygt tjugo år tillbaka som danslärare. Hon har dock inte läst pedagogik på högskolenivå och har därmed inte den pedagogiska utbildning som krävs för att få anställas som rektor. Skolans rektor har av huvudmannen tilldelats ett mycket begränsat uppdrag, såväl i fråga om ansvarsområden som i fråga om tid för uppdraget. Mot denna bakgrund och med hänsyn till de oklarheter som finns kring rektorsfunktionen kan det ifrågasättas vem som faktiskt är skolans rektor (se vidare under avsnittet Rektors beslutsfattande nedan). Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Fokus på skolans uppdrag Skolans lärare har inte i tillräcklig utsträckning utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. 9 kap. 8 första stycket p års skollag

10 3 (8) MoveITgymnasiet Västerås hade vid tidpunkten för tillsynsbesöket tre lärare, inklusive skolans rektor som undervisar i dans. En av lärarna är behörig gymnasielärare i engelska och samhällskunskap. Den andra läraren har en magisterexamen i biologi men är ännu inte helt klar med sin pedagogiska utbildning. Innevarande läsår bedrivs undervisning i följande kurser: svenska A, matematik A, engelska A, samhällskunskap A, naturkunskap A, idrott och hälsa A, dans och gestaltning A samt digitalt skapande A. Av dessa är det enbart undervisningen i engelska A och samhällskunskap A som bedrivs av behörig lärare med ämneskompetens. I övriga kurser saknar lärarna pedagogisk högskoleexamen och/eller ämneskompetens. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bedömningsområde: Trygghet och studiero Skolans plan mot kränkande behandling lever inte upp till de krav som ställs på en sådan plan. 14 a kap års skollag Skolinspektionen har inför tillsynen av MoveITgymnasiet Västerås begärt att få ta del av skolans plan mot kränkande behandling. Huvudmannen har inkommit med ett dokument som framstår som ett utkast till en sådan plan. Planen utgår dock inte från aktuella bestämmelser i skollagen. Planen saknar även en redogörelse av vilka konkreta åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under läsåret. I planen refereras det även till ledningsgruppen ett forum som inte finns på MoveITgymnasiet Västerås.

11 4 (8) Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Undervisningstid och tillgång Skolan har inte utarbetat fullgoda individuella studieplaneringar (individuell studieplan eller motsvarande) för varje elev enligt bestämmelserna. 9 kap års skollag Lpf 94, 2.6 Rektors ansvar En fristående gymnasieskola ska erbjuda en utbildning som ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan ska förmedla samt svara mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94, 2.6 Rektors ansvar) har rektorn ett särskilt ansvar för att skolan i dialog med varje elev gör upp en individuell studieplan och reviderar den vid olika tillfällen under utbildningen. Skolinspektionen har tagit del av ett antal individuella studieplaner som utarbetats på MoveITgymnasiet Västerås. Dessa innehåller dock endast en redovisning av vilka kurser som erbjudits i årskurs 1 (läsåret 2010/11). Det anges inte vilka kurser som är avslutade, pågående eller planerade för den enskilda eleven. Av Skolinspektionens granskning framkommer vidare att elevens betyg i vissa kurser är inskrivna i de individuella studieplanerna, trots att dessa kurser enligt planerna inte avslutas förrän i juni Det framkommer vidare att eleverna på MoveITgymnasiet Västerås endast läser kurser motsvarande 650 poäng under sitt första år på gymnasiet. Detta gör att hela poäng återstår att läsa i årskurs 2 och 3 eftersom en fullständig gymnasieutbildning motsvarar poäng. Av intervjuerna med rektorn, lärarna och eleverna framkom att det inte gjorts någon planering för de kommande årskurserna. Det framkom vidare att skolan under sitt första läsår tvingats begränsa antalet kurser på samtliga utbildningar. Vilka kurser som erbjudits eleverna på de olika utbildningarna har styrts av tillgången till lärare inte av i förväg beslutade poängplaner eller elevernas egna val.

12 5 (8) Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Undervisningstid och tillgång Skolan har inte utformat individuellt program i enlighet med 1985 års skollag. 9 kap års skollag Enligt den dokumentation som huvudmannen insänt till Skolinspektionen inför tillsynen anordnar inte MoveITgymnasiet Västerås utbildning på det individuella programmet. Skolan har dock enligt dokumentationen två PRIV-elever. Dessa två elever har formellt antagits på gymnasieskolans utbildningar trots att de saknar grundskolebetyg i något/några av de behörighetsgivande ämnena matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. Eleverna har erbjudits att läsa gymnasiekurser i exempelvis engelska trots att de saknar grundskolebetyg i ämnet. Studierna har bedrivits parallellt i grundskoleämnena och gymnasiekurserna, trots att detta är i strid med skolförfattningarna. Läraren i engelska berättade dock i intervjun att upplägget innevarande termin ändrats eftersom eleverna inte klarade att följa gymnasiekursen i ämnet. Fokus har därmed istället lagts på att eleverna först ska uppnå lägst betyget Godkänt i ämnet på grundskolenivå. Detta nya upplägg framgår dock inte av elevernas individuella studieplaner. Skolinspektionen vill, med anledning av att nya författningar som berör elever på det individuella programmet träder i kraft den 1 juli 2011, särskilt påtala vikten av att skolan under innevarande termin erbjuder sådan undervisning att eleverna uppnår målen i de behörighetsgivande grundskoleämnena. Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Särskilt stöd Skolan utarbetar inte åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd i enlighet med författningarnas krav. 2 kap. 7 a förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

13 6 (8) Skolinspektionen har inför tillsynen av MoveITgymnasiet Gävle begärt att få ta del av exempel på åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Huvudmannen har inkommit med ett sådant. Det åtgärdsprogram Skolinspektionen tagit del av innehåller rubrikerna Nuläge, Övergripande mål, Delmål, Åtgärder samt Uppföljning och utvärdering. Av åtgärdsprogrammet framgår inte vilka behov eleven har. Det blir därmed inte tydligt huruvida åtgärderna är adekvata för att försöka tillgodose elevens behov. Åtgärderna i det åtgärdsprogram som Skolinspektionen tagit del av utgår helt från elevens eget ansvar. Skolans ansvar och åtaganden framgår inte. Vidare görs inga kopplingar till de mål eleven enligt styrdokumenten ska uppnå. Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Rektors beslutsfattande Skolan har inte en sådan ledningsorganisation att rektorn kan ta det ansvar som enligt författningarna åvilar en rektor. 2 kap. 4 förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet Lpf 94, 2.6 Rektors ansvar Som tidigare nämnts under avsnittet Fokus på skolans uppdrag ovan har skolans rektor av huvudmannen tilldelats ett mycket begränsat uppdrag. Hon uppskattar att hon som rektor tjänstgör cirka tio procent av en heltidstjänst. Resten av tiden arbetar hon som danslärare och driver en egen dansstudio. Enligt hennes anställningsavtal är rektorsuppdraget avgränsat till att öppna och låsa lokalen, sköta postgången och göra vissa inköp. Hon tar dock på eget initiativ ett större ansvar än så eftersom skolan är inrymd i hennes lokaler. Framför allt sköter hon elev- och föräldrakontakter samt ser till att det praktiska kring verksamheten fungerar. Hon leder även vissa möten tillsammans med den lärare som huvudmannen lyfter fram som skolans egentliga rektor. Denna lärare är samtidigt rektor för MoveITgymnasiet Eskilstuna, men har inget formellt uppdrag att vara skolledare på MoveITgymnasiet Västerås. Under tillsynsbesöket ställde Skolinspektionen frågor kring ansvarsfördelningen i skolledningen till samtliga intervjugrupper. Det framkom då att huvudmannen anser att

14 7 (8) rektorn på MoveITgymnasiet Eskilstuna i praktiken även är att betrakta som rektor för MoveITgymnasiet Västerås. Skolans anställda rektor upplever att skolan har två rektorer och att hennes tjänst mest motsvarar en biträdande rektors. Rektorn på MoveITgymnasiet Eskilstuna uppger att han självmant tagit på sig rollen som pedagogisk ledare på skolan i Västerås. Detta är inget han formellt utsetts till av huvudmannen eller rektorn det har bara fallit sig naturligt eftersom han fram tills helt nyligen även undervisat på skolan i Västerås. De intervjuade eleverna ser skolans anställda rektor som sin rektor. De intervjuade lärarna uttrycker osäkerhet och uppger att skolan kanske har två rektorer en som är mer ansvarig för det pedagogiska ledarskapet och en som är mer ansvarig för de administrativa sysslorna. Samtidigt upplever de att skolan i viss mån är utan ledning eftersom ingen fått det fulla uppdraget att som skolans rektor leda skolan. Samtliga intervjugrupper (utom eleverna) anser att skolan har en mycket otydlig ledningsorganisation och att det är oklart vem som ansvarar för vad. Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Stabilitet Skolan har inte en stabil ekonomi. 9 kap. 8 p års skollag Skolinspektionens granskning av MoveITskolan AB:s ekonomi visar att bolaget gått med förlust under innevarande räkenskapsår. Bolaget har från räkenskapsårets början den 1 juli 2010 till den 31 december 2010 gått med så stor förlust att bolagets egna kapital är förbrukat. Huvudmannen anger vid möte med Skolinspektionen den 23 mars 2011 att det egna inte haft några större ekonomiska problem sedan uppstarten hösten Rektorn uppger i intervjun att hon i och för sig inte haft någon insyn i skolans ekonomi, men att det har funnits resurser för att finansiera verksamheten och köpa in nödvändiga läromedel. De intervjuade lärarna och eleverna berättar att det finns ett basutbud av läromedel, men att det är torftigt och att de önskar att det skulle finnas tillgång till exempelvis läroböcker, referenslitteratur och annat undervisningsmaterial i högre utsträckning. Månadsskiftet februari/mars 2011 var egentligen första gången som personalen på MoveITgymnasiet Västerås märkte att huvudmannens ekonomi inte var stabil. Det

15 8 (8) dröjde då flera dagar efter utsatt datum innan personalen fick sina löneutbetalningar, något som skapade en del oro och funderingar. Under Skolinspektionens intervju med huvudmannen den 16 mars 2011 framkom att det bidrag från elevernas hemkommuner som skolans sex elever genererar inte täcker kostnaderna för MoveITgymnasiet Västerås. Skolan måste därför i hög utsträckning samarbeta med MoveITgymnasiet Eskilstuna. Huvudmannen har i samband med sin sakgranskning av föreliggande rapport framfört att ytterligare åtgärder vidtagits för att komma till rätta med den ekonomiska instabiliteten. Bolaget räknar med att ekonomin kommer att vara i balans till räkenskapsårets slut den 30 juni Skolinspektionen bedömer att situationen för MoveITgymnasiet Västerås är bekymmersam. Skolan är ännu inte ekonomiskt bärkraftig och huvudmannen brottas med stora ekonomiska problem. Skolinspektionen kan konstatera att huvudmannen vidtagit, och planerar att vidta, kraftfulla åtgärder för att återställa det egna kapitalet och för att uppnå lönsamhet i verksamheten. I nuläget bedömer dock Skolinspektionen att huvudmannens ekonomi är så instabil att den allvarligt riskerar att rubba huvudmannens förutsättningar att bedriva verksamheten vid MoveITgymnasiet Västerås i enlighet med författningarna. Kapitalet per den 31 december 2010 är negativt. Bolagets revisor har upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 december Vid Skolinspektionens möte med huvudmannen den 23 mars 2011 framkom att flera olika åtgärder vidtagits för att försöka återställa det egna kapitalet. Bland annat har bolagets ägare tillskjutit medel i form av ett lån till bolaget, personal har sagts upp, hyror har förhandlats ned och vissa lokalkontrakt har sagts upp. Dessutom planerar huvudmannen att slå ihop vissa av sina skolor och lägga ned andra. Av utdrag från Upplysningscentralen (UC) från den 28 april 2011 framgår att det finns 7 betalningsanmärkningar och 28 ansökningar om betalningsföreläggande registrerade på bolaget. Bolaget har dock ingen skuld hos kronofogden per den 21 april Bolagets sviktande ekonomi har dock inte märkts i nämnvärd utsträckning på skolan i Västerås. Enligt uppgift från skolans rektor och lärare har MoveITgymnasiet Västerås

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Dnr 44-2010:6019 2011-02-09 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Beslut Dnr 44-2010:6019 1 (3) 2011-02-09 Huvudman för och Rektorn

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut Kooperativet Fredag ekonomisk förening Vitriskagatan 67 749 45 Enköping 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut Box 43 153 21 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i den

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut NTI AB Box 15003 167 15 BROMMA 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut Vittra utbildning AB Box 12267 102 26 Stockholm 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:6101 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 1 (3) Dnr 44-2010:6101 Rektorn vid Drottning

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut Upplevelse Utbildning i Täby AB kee@sparregymnasium.se 1 (3) Helhetsbedömning och beslut Skolinspektionens tillsyn

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Skolbeslut för fristående gymnasieskola

Skolbeslut för fristående gymnasieskola Beslut 2010-05-04 Dnr 44-2010:170 Skolbeslut för fristående gymnasieskola efter tillsyn i Elajo Technical gymnasuim i Oskarshamns kommun Skolbeslut 2010-05-04 1 (3) Dnr 44-2010:170 Elajo Technical Education

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro 2011-06-08 Dnr 44-2010:4166 Beslut efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro ä Beslut 2011-06-08 2 (8) Dnr 44-2010:4166 ThorenGruppen AB info@thorengruppen.se Tillsyn

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun Beslut Gimo Utbildnings AB Gymnasievägen 2 747 40 ÖSTHAMMAR 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut Dnr :6103. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6103. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-07 Dnr 44-2010:6103 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun Beslut Tillsyn i Johannes Hedberggymnasiet 2011-03-07 1 (3) Dnr

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola Skolbeslut Fristående grundskolan Runstycket Husie Kyrkoväg 96 2010-05-24 Dnr 44-2010:114 212 38 Malmö Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runstyckets skola i Husie stadsdel,

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut Tibble Fristående Gymnasium TFG AB maj.dellstrom@tibble.nu 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux Beslut 2011-08-16 Dnr 43-2010:5177 Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux efter tillsyn av Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux i Täby kommun Skolbeslut Datum: 2011-08-16 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Täby

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Vackstanäsgymnasiet i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Vackstanäsgymnasiet i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Vackstanäsgymnasiet i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Otto och Signe Broms Hemskola å Vackstanäs 151 92 SÖDERTÄLJE 1 (3)

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Edsskolan Tomtbergavägen 5 74235 Östhammar Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Edsskolan i Östhammars kommun Skolbeslut Tillsyn i Edsskolan 1 (2) Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola IT-Gymnasiet Sundbyberg Christine.johnson@academedia.se Rektorn vid IT-Gymnasiet Sundbyberg Fredrik.karlsson@it-gymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av IT-Gymnasiet Sundbyberg i Sundbybergs

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Beslut Hudik Friskoleutbildning AB Box 1190 824 14 Hudiksvall 2008-12-08

Läs mer

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun 2011-05-10 Dnr 44-2010:5012 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun Beslut Huvudman för Ölands Friskola Box 116 386 22 Färjestaden 2011-05-10 2 (13) Dnr 44-2010:5012

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Rektorerna vid Åva gymnasium Box 1450 183 14 Täby Täby kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Nordens Teknikerinstitut AB christine.johnson@academedia.se Rektorn vid NTI-gymnasiet michael.ericsson@nti.se Sollentuna kommun uan@sollentuna.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NTI-gymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-06-25 Jensen Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid Jensen Gymnasium Uppsala lisa.lindgren@jenseneducation.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Östhammars särskola och Östhammars resursskola Vretavägen 3 747 40 Gimo 2011-03-07 Dnr Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östhammars särskola och Östhammars resursskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-15 Dnr: 43-2010:5175 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola i Heby kommun 2011-03-15 Skolbeslut Tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola 2011-03-15

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Dnr :5382 Lärande i Östergötland AB Beslut

Dnr :5382 Lärande i Östergötland AB Beslut SkoIInspektlonen Beslut Dnr 44-2010:5382 Lärande i Östergötland AB 2011-06-13 info@larande.se goteborg@realgymnasiet.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Göteborg Skolinspektlonen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut Dnr :6154. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Procivitas privata gymnasium i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6154. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Procivitas privata gymnasium i Helsingborgs kommun Beslut 2011-02-25 Dnr 44-2010:6154 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Procivitas privata gymnasium i Helsingborgs kommun Beslut Tillsyn i Procivitas privata gymnasium 2011-02-25 1 (3)

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Beslut Dnr :2508. Beslut. efter tillsyn av Bladins fristående skola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2508. Beslut. efter tillsyn av Bladins fristående skola i Malmö kommun Beslut 2011-05-13 Dnr 44-2010:2508 Beslut efter tillsyn av Bladins fristående skola i Malmö kommun Beslut Stiftelsen Bladins skola Box 20093 200 74 Malmö 2011-05-13 1 (3) Dnr 44-2010:2508 Tillsyn i Bladins

Läs mer

Beslut Dnr :118. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Malmö Friskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :118. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Malmö Friskola i Malmö kommun Beslut 2011-07-04 Dnr 44-2010:118 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Malmö Friskola i Malmö kommun Beslut Huvudmannen för Malmö Friskola Södra Bulltoftavägen 21 212 22 Malmö 2011-07-04

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-05 Stiftelsen Livets Ord robert.ekh@loks.se Rektorn vid Livets Ords Kristna Gymnasium mats.hansen@lokg.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående Livets

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Sjödalsgymnasiet bo.milton@huddinge.se för gymnasieskola efter tillsyn av Sjödalsgymnasiet i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Tygelsjöskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige 2010-06-24 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Tygelsjöskolan i stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut Vuxenutbildningen i Gävle Box 356 801 05 Gävle 2011-01-28 Skolbeslut för vuxenutbildning efter riktad tillsyn av vuxenutbildningen i Gävle kommun 2011-01-27 Beslut Riktad tillsyn i vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-03-21 Beslut för grundskola efter tillsyn av Vretaskolan i Östhammars kommun 1 (3) Rektorn vid Vretaskolan Idrottsvägen 4 747 40 Gimo Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar Grundskola f-2

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Aprendere Skolor AB lars.tunberg@aprendere.se Rektorn för Min Skola Östermalm malin.bellander@min-skola.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av den fristående skolan Min skola Östermalm i Stockholms

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 Dnr 43-2009:3755 Beslut efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Västra Innerstaden Stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Zmiut 2013-12-06 Stockholms kommun registrator.utbildnirig@stockholm.se Rektorn vid Mariaskolan Karin.Brostrom@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Mariaskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Information och Kompetens i Sverige AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Information

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning Beslut 2011-05-13 Dnr 43-2010:6094 Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning efter tillsyn av Nils Holgersson Entreprenörcentrum i Skurups kommun Beslut Tillsyn i Nils Holgersson Entrepenörcentrum 2011-05-13

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2010-11-22 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Brickebackens skola F 3 i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Brickebackens skola F-3 Örebro kommun 2010-11-22 2 (6) Dnr

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola JENSEN gymnasium norra mikael.carstensen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN gymnasium norra martin.widholm@jenseneducation.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Framnäsgruppen AB Danderydsvägen 6 182 68 Danderyd 1 (5) Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Bakgrund Skolinspektionen har genomfört regelbunden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-12-07 Kungstensgymnasiet malin.danielsson@folkuniversitetet.se Rektorn vid Kungstensgymnasiet per.persson@folkuniversitetet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående skolan

Läs mer

Beslut grundskola. efter riktad tillsyn av den internationella skolan International School of the Gothenburg Region i Göteborg kommun

Beslut grundskola. efter riktad tillsyn av den internationella skolan International School of the Gothenburg Region i Göteborg kommun Beslut 2013-06-19 Göteborgsregionens internationella skola AB birgitta.sandstrom.barac@isgr.se Rektor vid Göteborgsregionens internationella skola jayson.williams@isgr.se Beslut grundskola efter riktad

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Franska Skolan Rektorn vid Franska Skolan bjorn.kullgard@franskaskolan.se eva.naslund@franskaskolan.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Franska

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Årbyskolan F-6 per-axel.sundberg@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Årbyskolan F-6 i Eskilstuna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-12 Västerbergslagens utbildningscentrum info@vbu.ludvika.se Rektorn vid Malmenskolan mats.berglund@vbu.ludvika.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer