Fig. 1. Befolkningsutveckling i olika åldersgrupper. Ref. Statistiska centralbyrån.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fig. 1. Befolkningsutveckling i olika åldersgrupper. Ref. Statistiska centralbyrån."

Transkript

1 :38:00 Utredning av framtida intensivvårdsbehov i Dalarna Bakgrund: Intensivvårdsavdelningen i Falun har sedan tidigare inlämnat önskemål om en omfattande lokalanpassning (VBL Dnr 09/0113 samt VBL Behovsanalys ) och som ett komplement till denna har vi av sjukhusledningen ombetts att utreda framtida behov av intensivvård i Dalarna. Intensivvårdsavdelningen i Falun har idag för ändamålet att bedriva modern intensivvård i flera avseenden dåligt anpassade lokaler. Utveckling av medicinsk teknik och nya behov/krav på informationsbehandling ställer allt högre krav på stora ytor omkring patienterna. Ett ständigt ökande behov/krav på administrativa uppgifter hos vårdpersonalen ställer även detta krav på ökat utrymme för detta på avdelningen. Hygieniska aspekter för att möta en förväntad ökning av förekomsten av resistenta bakterier liksom patienternas behov av lugn och ro nattetid gör att salar med många patienter nu alltmer är ifrågasatta. Den på sikt förändrade åldersstrukturen med en ökad andel människor i åldersgrupper med stort vårdbehov medför större krav på framtida intensivvård även om sjukdomspanoramat skulle vara oförändrat. (se fig.1) Ett ökat vårdbehov på 10-20% kan av den orsaken förväntas under den kommande 15-årsperioden Fig. 1. Befolkningsutveckling i olika åldersgrupper. Ref. Statistiska centralbyrån. Inom en tioårsperiod kan en påtaglig ökning av resistenta bakterier vara en verklighet i Sverige. Erfarenheter från andra länder visar att detta inte bara innebär ett ökat behov av isoleringsrum utan även ett ökat behov av platser totalt eftersom vårdtider

2 förväntas bli längre. [ref. muntlig kontakt med smittskyddsenheten Dr Anders Lindblom] Regeringen har 2005 utarbetat en strategi för samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar[1]. När det gäller vårdrelaterade infektioner har följande mål formulerats: Spridning av multiresistenta bakterier från kända eller starkt misstänkta smittkällor skall ej förekomma inom sjukvården; Uppföljning av vårdrelaterade infektioner skall införas som en del av det fortlöpande kvalitetsarbetet; Målet bör uppnås inom fem år Att fortsättningsvis kunna leva upp till dessa mål ställer allt större krav på isoleringsmöjligheter både för intensivvård och för postoperativ vård. Att vara kritiskt sjuk och vårdas på en intensivvårdsavdelning innebär inte enbart att kroppen är utsatt för ett fysiskt hot. För den enskilde patienten är även själva existensen hotad. Det kan även vara de anhörigas upplevelse. För patienten förstärks upplevelsen av separation från sociala sammanhang och familj. Eftersom patienten är kritiskt sjuk pågår vården dygnet runt, vilket medför att patienten sällan lämnas ifred mer än korta stunder och får dåligt sammanhängande nattsömn. Smärta, oro och svårigheter att kommunicera kan ytterligare öka det upplevda lidandet[2]. I en högteknologisk IVA-miljö kan professionell omvårdnad bidra till att minska stressen och lidandet för dessa ytterst sårbara patienter likaväl som dålig eller utebliven omvårdnad kan öka den. God och säker omvårdnad inger både patienten och närstående trygghet och hopp vilket underlättar tillfrisknandet eller bidrar till att patienten får en värdig död.[3],[4] Omvårdnadsutveckling inom intensivvård handlar om att med bästa evidens vårda människan som en helhet av kropp och själ i samband med kris, svikt och hot mot livet självt. Det är viktigt att optimera även den fysiska miljön med avskildhet och möjlighet till vila samt att närstående kan få närvara vid sjuksängen. Intensivvård är en i hög grad omvärldsberoende specialitet där vi inte själva alltid kan styra och påverka vårdbehovet. Detta försvårar uppgiften att göra en framtida planering. Andra klinikers specialiseringar och eventuella centraliseringar och decentraliseringar av patientflöden kan snabbt förändra våra behov. Även den politiska situationen med en eventuellt kommande regionbildning och dess konsekvenser är svåra att förutspå. I en planering för framtida intensivvård måste det därför ingå möjligheter för flexibilitet när det gäller både vårdrummens beskaffenhet och antal vårdplatser. Omvärldsanalys: För att få bästa möjliga grund för vår bedömning har vi aktivt sökt efter hur man i andra delar av landet och även internationellt värderat och planerat intensivvårdsbehov. Vi har även varit i kontakt med flertalet av de sjukhus där vi vet att man nyligen gjort eller nu planerar ombyggnationer. Allmänt sett finns det i Sverige mycket sparsamt med offentlig statistik både gällande befintligt antal vårdplatser och än mer bristfällig är dokumentationen gällande framtidsplaner och - 2 -

3 utvärdering av kommande behov. Kontakter med SKL och Socialstyrelsen har givit mycket magert utbyte. En undersökning med stöd av Socialstyrelsen gjordes [5] visar på ganska stora regionala skillnader i landet men att antal IVA-platser ligger mellan 4-12 per invånare. (se fig. 2) Dessa siffror ska jämföras med Dalarnas aktuella platsantal för bemannade vårdplatser som för 2010 var 4,3 per invånare [6]. (se fig. 3) Undersökningen gjordes som följd av att man på många håll i landet påtalat en brist på intensivvårdsplatser. Sedan dess har man på några håll ökat platsantalet men fortfarande kvarstår en utbredd uppfattning att tillgången inte motsvarar behovet. Detta gäller även för Dalarna där vi under de senaste åren genomgått långa perioder där intensivvården inte har kunnat tillgodose användarklinikernas behov av tillgänglighet vare sig för intensivvård eller postoperativ vård. Detta har medfört en stor belastning på personalen men även föranlett att dalapatienter inte kunnat tas hem från Uppsala i normal utsträckning och in några fall har även patienter fått skickas utomläns i brist på egna resurser. En Focusrapport från Stockholms Läns Landsting gjordes 2003 för att bedöma aktuellt och framtida behov av intensivvård.[7] I denna rapport sammanfattas att efter då nyligen genomförda utbyggnader på några av intensivvårdsavdelningarna bedöms antalet fysiska allmänna IVA-platser som tillräckligt inom SLL,... men de bemannade antalet platserna är för få, då 25% är obemannade pga brist på IVAsjuksköterskor och finansering.. Inför projekteringen av Nya Karolinska sjukhuset gjordes även en patientflödesanalys som ingår i den s.k. SNUS-rapporten (Stockholms Nya Universitetssjukhus). Denna har resulterat i att man för detta sjukhus har planerat intensivvårdplatser som uppgår till 20 % av sjukhusets totala antal vårdplatser. Eftersom detta sjukhus är avsett för högspecialiserad vård har vi inte sett deras modell som en bra förlaga för Dalarna

4 I Västra Götaland gjordes 2008 en utredning om behovet av antal platser för vuxenintensivvård i regionen, Intensivvårdsutredningen [8]. I denna undersökning förutspås en ökning av intensivvårdsbehovet på % under de kommande 10 åren samt ett ökat behov av intermediärvårdsplatser. Man föreslår att: samtliga sjukhus i regionen överväger möjligheter att nivåstrukturera intensivvård, ex. genom införande av intermediärvårdsenheter ( step-downenheter ) eller motsvarande. Liksom i Focusrapporten från Stockholm[7] betonar man även vikten av att upprätta strukturerade program för den framtida kompetensförsörjningen för intensivvård. Den enda undersökning som vi har hittat som försökt utröna behovet av intensivvårdsplatser är från England [9]. Under ett års tid studerade man där både behov och beläggning i ett område med inv. och med fem intensivvårdsenheter. Behovet av intensiv- och intermediärvårdsplatser tillsammans beräknades till 28 per invånare om fem enheter behölls och om behovet av tillgänglighet skulle täckas 95 % av tiden. Om antalet enheter minskades till en skulle behovet av platser minska till 22 per inv. I denna beräkning ingick även en del specialintensivård som rena hjärtpatienter och med reduktion för detta har behovet i en uppföljande artikel skattats till 11,2 per invånare [10]. Detta var behovet för cirka 10 år sedan och behovet kan ha ändrats sedan dess och kommer i framtiden sannolikt att öka ytterligare. Siffran ska jämföras med de 4,3 intensivvårdsplatser per inv. som Dalarna nu har [6]. (se fig. 3). Den övriga omvärldsanalys som vi gjort i Sverige innebär kontakter med de sjukhus som nyligen gjort eller planerar ombyggnationer av intensivvårdsavdelningar. Det gäller Stockholm, Uppsala, Kalmar, Norra Älvsborg (NÄL) och Borås. Man har med undantag för Västra Götalandsregionen och Stockholm inte någon skriftlig dokumentation på någon föregående utredning av det framtida behovet. Man har i stora drag utgått från den befintliga situationen och därifrån ökat platsantalet något. På flertalet av sjukhusen (Nya Karolinska Sjukhuset och NÄL undantaget) har ingen strukturförändring ägt rum utan tidigare förutsättningar har fått gälla. Gemensamt för alla sjukhusen är att man har byggt in en flexibilitet så att man har byggt fler platser än man initialt har för avsikt att använda. Rent lokalmässig har man som regel övergivit storsalar och byggt för en- eller tvåpatientrum. På Norra Älvsborgs Lasarett (NÄL) har man enbart enkelrum på IVA vilket inte har varit odelat positivt. På Nya Karolinska sjukhuset har man centraliserat allmän intensivvård och specialintensivvård till en avdelning på 87 platser uppdelade på några mindre enheter, därtill kommer cirka 50 platser för intermediärvård. Till NÄL har man flyttat intensivvård från Uddevalla sjukhus och skapat en Intensivvårdsavdelning med 14 intensivvårdsplatser och 6 intermediärvårdsplatser. Alla intensivvårdsplatserna är i nuläget inte bemannade. Intensivvårdsplatser: I flertalet sammanhang när antalet intensivvårdsplatser diskuteras har man svårt att skilja på lokalmässigt befintliga platser och platser som faktiskt är bemannade för vård. I den aktuella rapporteringen till NYSAM [6] har Falun angivit 8 platser och Mora 4,5. Förstås kan man inte i Mora vårda halva patienter utan den siffran liksom den i Falun står för ett medelvärde för vad bemanningen klarar av. Beroende på vårdtyngden hos de aktuella patienterna kan patientantalet därför variera omkring - 4 -

5 dessa siffror vilket skapar en flexibilitet. Det lokalmässiga platsantalet som nu i Falun är 12 och i Mora 8 är för närvarande sällan begränsande för intensivvården utan den begränsande resursen är personaltillgången. En ökning av antalet platser för intensivvård och intermediärvård som nu Falun är i behov av är mest en fråga om ökning av bemanningen. Att antalet fysiska platser är något fler än de bemannade platserna innebär att det finns ett buffertutrymme vid toppbelastningar på IVA. På IVA Falun tillämpar vi en mätning av beläggningen baserad på vårdtyngdsmätning relaterat till den tillgängliga personalen istället för att räkna antalet patienter på avdelningen. Detta då vi har patienter som har mycket olika vårdtyngd. Med detta system som bas skapar man en mer realistisk beskrivning av hur avdelningens resurser utnyttjas och får en högre flexibilitet när det gäller hur många patienter som avdelningen kan ta emot. Om vi har mindre vårdkrävande patienter kan vi ta emot ett större antal och vice versa. Mätningarna visar att vi under den gångna 12-månadersperioden haft en hög eller mycket hög beläggning under 36% av arbetspassen (se fig 4). Under dessa pass har patienter med ett relativt behov av intensivvård fått hanteras på vanliga vårdavdelningar och i några fall har intensivvårdskrävande patienter skickats till andra sjukhus. I flera fall har även regionvårdspatienter fått vara kvar i Uppsala på grund av bristande egna resurser. Fig 4 Figuren visar fördelningen av arbetspassens vårdtyngd relaterat till personaltillgången jan-nov Gröna arbetspass innebär att vårdtyngden ligger inom den vårdtyngd som personalen är dimensionerad för. Gula arbetspass innebär en hög vårdtyngd och röda arbetspass en mycket hög vårdtyngd. Intermediärvårdsavdelningar och Mobila Intensivvårdsgrupper (MIG-team): Under de senaste årens brist på intensivvårdsplatser har allt fler röster höjts för att skapa intermediärvårdsavdelningar. En hög beläggning på framför allt IVA Falun har medfört att patienter, med ett relativt stort övervakningsbehov men utan manifest svikt i livsviktiga funktioner, vid allt fler tillfällen måste hänvisas till vård på vanliga - 5 -

6 vårdavdelningar. Detta medför en ökad belastning på dessa avdelningar men är även ett ibland risktagande för patienten. En oroande signal på att vanliga vårdavdelningar har svårt att klara vården av dessa patienter är att vi noterat en hög frekvens av återinskrivningar på IVA i Falun inom 3 dygn efter att patienten tidigare vårdats på IVA. Detta är en kvalitetsindikator inom svenskt intensivvårdsregister och i öppna jämförelser vilken indikerar en kapacitetsbrist på vår avdelning. (se fig 5) Fig. 5 Figuren visar förekomsten av återinskrivningar på IVA inom 72 timmar efter att patienten lämnat avdelningen. Siffran är en kvalitetsindikator som visar en oroande utveckling gällande patientsäkerheten. Diagrammet är hämtat från svenskt intensivvårdsregister och innefattar jan-nov En följd av att IVA tidvis har bristande resurser för intensivvård/intermediärvård är diskussioner att på olika kliniker öka bemanning eller skapa särskilda övervakningsmöjligheter för att hantera dessa patienter. Att öka IVA:s resurser för att kunna ta emot eller ha kvar dessa patienter kan vara en mer kostnadseffektiv lösning av detta problem. Enligt den engelska undersökningens kartläggning av intensivvårdsplatser[9] kunde man tydligt konstatera att färre enheter var mycket mer kostnadseffektivt än att bedriva intensivvård på flera enheter. En nu pågående utredning för att utröna behovet av intermediärvårdsavdelning i Västerås (muntlig kontakt) delar uppfattningen att en separat intermediärvårdsavdelning inte är kostnadseffektivt. Enligt deras slutsatser bör en sådan avdelning vara integrerad till intensivvårdsavdelningen både lokalmässigt och bemanningsmässigt för man ska kunna ha en flexibilitet och för att resurser ska användas på bästa sätt. I vissa fall kan decentraliserade enheter motiveras om de ingår i en särskild vårdprocess där speciella kunskaper är viktiga. Man behöver då bör även bedöma om denna vårdkedja är tillräckligt stor för att motivera en egen intermediärvårdsenhet. En annan lösning för att hantera bristen på intensivvårdsplatser som utvecklats på flera håll är att personal från intensivvårdsavdelningar bedömer och behandlar svårt sjuka patienter på vanliga avdelningar (MIG-team). Mobila intensivvårdsgrupper (MIG) kan ha ett stort värde för att snabbt initiera behandling av svårt sjuka patienter

7 Det är däremot inte säkert den bästa lösningen för att lösa ett problem med bristande intensivvårdsresurser. Att med sådana grupper bedriva decentraliserad intensivvård är kanske lika kostnadsineffektivt som om en vårdcentral skulle börja med hembesök till sjuka patienter som man inte hade tid för på mottagningen. Postoperativ vård: Falun har idag på den stora uppvakningsavdelningen 18 platser. Nyligen har det på öronoperationsavdelningen samt vid den dagkirurgiska enheten öppnats ytterligare några uppvakningsplatser för övervakning under kontorstid. I stort motsvarar dessa platser tillsammans behovet för postoperativ övervakning för nuvarande verksamhet dagtid. Ett problem vid den stora uppvakningsavdelningen är en att den under tillfälliga toppar under dagen saknar fler fysiska platser varför patienter som väntar på att hämtas från respektive avdelning ibland får ligga i korridoren. Under helger är samtliga dessa uppvakningsplatser stängda då ekonomi för bemanning inte finns budgeterad. Intensivvårdsavdelningen förutsätts då kunna hantera det postoperativa övervakningsbehovet. Då vi under det gångna decenniet fått allt mindre marginaler i bemanningen för intensivvårdsavdelningen har vi sett ett ökande antal situationer då en brist på postoperativa övervakningsmöjligheter medfört tidsförskjutningar av såväl planerade som akuta operationer. Enligt den statliga prioriteringsutredningen Vårdens svåra val (SOU 1995:5) skall den som har störst behov gå före den med mindre. Inom intensivvården handlar det emellertid om att alla patienter har stora behov, där utebliven vård kan leda till allvarliga konsekvenser. Inom intensivvården har utarbetats prioriteringsprinciper, som anger att t.ex. patient i behov av intensivvård prioriteras före patient, som skall genomgå planerad operation med förväntat behov av intensivvård. För att lösa detta problem behövs därför ökade resurser för att hantera postoperativa patienter under helger och semesterperioder. Ett tilltagande problem för postoperativa avdelningar är den ökande frekvensen av resistenta bakterier. Ett flertal nyopererade patienter är bärare av dessa bakterier och därmed möjliga smittkällor även om de själva inte är sjuka därav. Detta innebär ett ökat behov av isoleringsrum och bemanning därtill för att inte andra nyopererade patienter ska drabbas av allvarliga komplikationer. Isoleringsrum saknas nu helt på våra postoperativa avdelningar. Länsdelssjukhus I Mora är organisation och ansvarsfördelning mellan anestesi och moderkliniker något annorlunda. Medicinbakjour sköter dagtid i princip sina egna patienter undantaget respiratorbehandlade. Primärjourer i Mora bemannas ofta av oerfarna underläkare vilket ställer större krav på tillgänglighet till IVA. Mora saknar separat HIA varför dessa patienter vårdas på IVA. 7 patienter med s.k. telemetriövervakning övervakas av IVA personal men vårdas inte på IVA. Medicinavdelningar saknar kompetens och vana att hantera viss utrustning för andningshjälp (CPAP/BIPAP) varför dessa patienter i Mora måste vårdas på IVA. Uppvakningsavdelningen är öppen må till fre 8-18 och ligger på annat våningsplanplan än IVA. Dessutom varierar upptagningsområdets storlek kraftigt mellan under lågsäsong och ca under högsäsong. Detta måste det finnas beredskap för

8 Egen analys och bedömning: Landstinget Dalarna har idag en brist på resurser för intensivvård och intermediärvård och i ett framtidsperspektiv kommer den bristen att öka påtagligt. Att centralisera intensivvård till en enhet är sannolikt kostnadseffektivt. En intensivvårdsavdelning har en mycket betydande plats i all akutsjukvård varför en centralisering av intensivvård t.ex. till Falun skulle ha mycket betydande konsekvenser för akutvården i Mora och på sikt även för lasarettet i sin helhet. Denna fråga är i första hand politisk. Behovet av utökade lokaler i Falun är stort. Grunden till detta är i huvudsak för att öka ytorna omkring patienten så att anpassning sker till den medicintekniska utvecklingen samt för att förbättra miljön både för patienter och personal. Större ytor är även nödvändigt för att införa ett IVA-anpassat vårdinformationssystem. På sikt kommer intensivvårdsbehovet att öka. På kort sikt kan detta lösas genom en bemanningsökning. På längre sikt tror vi att siffror från den ovan citerade engelska undersökningen med minst 11,2 platser per invånare för intensivvård inklusive intermediärvvård kan vara en rimlig siffra. Omräknat för Dalarnas befolkning skulle detta innebära cirka 30 platser om vården sker på en enhet och några fler om den sker på två enheter. Detta även förutsatt att intermediärvården är integrerad i intensivvårdsavdelningarna. Med nuvarande fördelning av vård mellan Falun och Mora skulle detta innebära att Falun skulle behöva cirka 20 platser vilket då även skulle innefatta intermediärvård. En del av dessa patienter kan komma att hanteras av akutmottagningens intagningsavdelning men då dessa siffror inte har tagit hänsyn till den kommande ökningen av förändrad ålderstruktur kvarstår vår bedömning att en planering för platser inklusive intermediärvård är rimlig Sammanfattande bedömning och förslag: På kort sikt skulle Falun behöva öka antalet bemannade intensivvårdsplatser från nuvarande cirka 8 till cirka 10. Detta är i nulägen enbart en fråga om bemanningsökning. I samband med en lokalplanering bör man tillskapa en integrerad intermediärvårdsenhet för att dygnet runt alla dagar i veckan kunna hantera 6-8 patienter. Denna del av IVA skulle då även kunna hantera postoperativa patienter under helger där vi idag ofta har brist på resurser. Intermediärvårdsenheten skulle förutom dessa uppgifter även kunna fungera som buffert för perioder med mycket högt intensivvårdsbehov samt lokalmässigt utgöra en flexibilitet för framtida förändringar som nu ej kan förutses. I det korta perspektivet ser vi i Mora behov av 7 platser på IVA må till fre, varav 4 rena IVA platser. Under helger 5 platser, varav 4 rena IVA platser. På lång sikt gör vi samma bedömning som IVA Falun. Vi bedömer att behovet kommer att öka till 8-10 platser som då inkluderar 4-6 intermediärvårdsplatser. Det finns sannolikt möjlighet till samordningsvinster om man kan koppla ihop UVA och IVA lokalmässigt. Detta låter sig tyvärr inte göras i befintliga lokaler. Pehr Guldbrand Överläkare IVA Falun Inger Mattsson Verksamhetschef Op/An/IVA-kliniken Falun Lennart Kviele Verksamhetschef Anestesikliniken Mora Anders Eriksson Överläkare IVA Mora - 8 -

9 Referenser 1 Regeringens proposition 2005/06:50 2 Morton et al. Critical Care Nursing. A holistic approach. 8 th ed. Philadelphia: Lippincott W&W; Engström Å, Söderberg S. The experiences of partners of critically ill persons in an intensive care unit. Intensive and Critical Care Nursing 2004; 20: Alvarez G, Kirby A. The perspective of families of the critically ill patient: their needs. Current Opinion in Critical Care 2006; 12: Sten Walter, Carl-Johan Vickerts Läkartidningen Nr Volym Nysam-raport 2010 (nyckeltalsamverkan mellan landsting, Helseplan.) 7 Fokusrapport, Stockholms Medicinska Programarbete, Pia Essén, Gunnar Öhlén Intensivvårdsutredningen, Intern utredning av Behovet av platser för vuxenintensivvård i Västra Götalandsregionen November Lyons RA, Wareham K, Hutchings HA, Major E, Ferguson B. Population requirements for adult critical-care beds: a prospective quantitative and qualitative study. Lancet 2000;355: Ridley SA, Morgan GAR. Critical-care beds: the numbers [letter]. Lancet 2000;355:

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar delrapport 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

- i regionalt perspektiv

- i regionalt perspektiv Prehospital akutsjukvård - i regionalt perspektiv September 2004 Sammanfattning 3 1. Uppdrag... 5 2. Förutsättningar... 5 2.1 Avgränsningar... 5 2.2 Huvudfrågor... 5 2.3 Ramar och direktiv som påverkar

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

INFEKTIONSSJUKVÅRD UPPDRAG OCH FRAMTID

INFEKTIONSSJUKVÅRD UPPDRAG OCH FRAMTID INFEKTIONSSJUKVÅRD UPPDRAG OCH FRAMTID AKUTA INFEKTIONER KONSULTVERKSAMHET PLANERAD ÖPPENVÅRD PREVENTION ISOLERING FORSKNING ORGANISATION UTBILDNING SVENSKA INFEKTIONSLÄKARFÖRENINGEN Innehåll Arbetsgruppens

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Landstingets revisorer 2006-03-22 Dnr REV/9/2006. Bemanningssamordning m m vid Östersunds sjukhus 1 (2)

Landstingets revisorer 2006-03-22 Dnr REV/9/2006. Bemanningssamordning m m vid Östersunds sjukhus 1 (2) 1 (2) Landstingets revisorer 2006-03-22 Dnr REV/9/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Revisor Majvor Enström, 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Bemanningssamordning m m vid Östersunds sjukhus

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014 Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget.

Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget. Landstingsstyrelsens förvaltning Personalstrategiska avdelningen Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget. Version 2005-09-29 2 Innehåll Sammanfattning Sammanfattande förslag till

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ett oförändrat stort antal anhöriga, främst makar och barn, ger allt mer hjälp till äldre personer. Många anhöriga får inte det stöd

Läs mer

Vårdval Halland - Utvärderingsrapport 2007

Vårdval Halland - Utvärderingsrapport 2007 2008-06-26 Vårdval Halland - Utvärderingsrapport Gert Paulsson Ekonomihögskolan Lunds universitet 1 Förord Vårdval Halland infördes den 1 januari och innebär en omfattande reformering av närsjukvården

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen. En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst

Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen. En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst Författare: Renita Sörensdotter Dalarnas forskningsråd, 090127 Innehåll 1. Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Metod

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Indikationer för behandling inom ortopedi Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Höft- och knäartros Ländryggens sjukdomar Menisk- och korsbandsskador Nationellt kompetenscentrum för

Läs mer

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL Äldres rätt att flytta Kommunernas tillämpning av 6h SoL Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Rapport omvärldsbevakning och analys

Rapport omvärldsbevakning och analys HSN 2009-02-16 P 19 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-22 HSN 0805-0673 Handläggare: Kajsa Westling Rapport omvärldsbevakning och analys Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer