Samhällssäkerhet - en spetskompetens som Värmland bör värna och vidareutveckla. Säkerhetsbältet 2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällssäkerhet - en spetskompetens som Värmland bör värna och vidareutveckla. Säkerhetsbältet 2.0"

Transkript

1 Samhällssäkerhet - en spetskompetens som Värmland bör värna och vidareutveckla Säkerhetsbältet 2.0 Pål Jonson (M), Arvika Riksdagskandidat Per-Samuel Nisser (M), Karlstad Kommunstyrelsens ordförande

2 Sammanfattning: Moderaterna i Värmland vill verka för att ta tillvara och vidareutveckla den starka kompetens som finns inom samhällssäkerhetsområdet i länet. Det finns inget annat län i Sverige som har så mycket erfarenhet och kompetens på detta starka expansionsområde. I detta syfte vill vi att Region Värmland efter valet upprättar en inventering av verksamheten som bedrivs på området samt beaktar hur en effektivare samordning och synergieffekter kan uppstå mellan myndigheter, universitet och näringslivet i länet. Målsättningen är att detta kompetensnätverk ska attrahera fler aktörer inom området. Detta är ett område som kan skapa jobb och tillväxt för länet inte minst genom att fler företag söker sig hit. I detta samanhang vill vi också uttrycka vår oro över att Socialdemokraterna i sin skuggbudget föreslagit att anslagen till MSB och krisberedskap ska minska med 200 miljoner kronor. Vi vill också verka för att det nyligen förslagna veterancentret för militär och civil personal som deltagit i internationella fredsfrämjande insatser förläggs till Värmland. I ljuset av att det norska veterancentret ligger i Kongsvinger finns det goda förutsättningar för gränsöverskridande samarbete. I år hålls 200 års jubileum av fred mellan Sverige och Norge. Få saker skulle understryka denna utveckling så väl som ett ökat samarbete för att stödja de kvinnor och män som deltagit i internationella fredsinsatser. Vi har i detta syfte kontaktat försvarsminister Karin Enström och överlämnat denna rapport. 2

3 Inledning Ingenting är så viktigt och eftersträvansvärt för en individ, ett samhälle eller ett land som säkerhet. Säkerhet är en förutsättning för att upprätthålla demokrati, frihet och trygghet. Efterfrågan på nya metoder, processer och teknologi för att uppnå ökad säkerhet, i olika former, kommer att öka i framtiden. Det beror delvis på att värdet på samhällsekonomin kontinuerligt stiger och därmed blir alltmer skyddsvärd men även p.g.a. att extrema väderfenomen blir allt vanligare som en konsekvens av klimatförändringarna. Vidare medför globaliseringen ett ökat beroende av att skydda det snabbt växande flödet av varor, tjänster, kapital och information i världen. Allt detta skapar stora utmaningar men också möjligheter för de som har rätt kompetens. I Värmland har vi, vid sidan av Stockholm, Sveriges starkaste kompetenskluster inom områdena krisledning, krishantering och samhällsskyddande verksamhet. Vi vill nu ta nästa steg och vidareutveckla detta till ett nytt kompetensnätverk för Värmland för att möta de utmaningar och möjligheter som finns på området för samhällssäkerhet. En stor omställning för Värmland Värmland har genomgått en stor och i vissa delar smärtsam omställning av den försvars- och säkerhetsrelaterade verksamheten som bedrivs i länet. Under det kalla kriget var Värmland ett starkt försvarslän framförallt kopplat till verksamheten som bedrevs i lokalerna på Karolinen. Men under 1990-talet och en bit in på 2000-talet avvecklades betydande verksamhet i Värmland. A 9, I 2, FOA, FMLOG och Försvarsmaktens sjukvårdsskola på Hammarö är några av de mer framträdande exemplen. Dessa beslut har medfört att tusentals arbetstillfällen, kopplad till statlig verksamhet, har avvecklats i länet. Samtidigt expanderar annan viktig säkerhetsrelaterad verksamhet, till del anpassad mot nya hot och risker, som medför att det fortsatt finns starka och unika kompetenser i Värmland på säkerhetsområdet. Dessa verksamheter som finns i länet är i allt väsentligt också mycket framgångsrika och har vuxit sig starka under de senaste åren. 3

4 Moderaterna i Värmland vill skapa ett nytt säkerhetsbälte 2012 fattade Moderaterna i Värmland ett stämmobeslut om att förbundet ska främja utvecklandet av ett nytt säkerhetsbälte i länet. Det handlar ytterst om att ta tillvara och vidareutveckla den starka kompetens som finns inom säkerhetsområdet i Värmland. Tanken på att bilda ett säkerhetsbälte i Värmland är inte ny. Idén sjösates i samband med nedläggningen av A 9 i Kristinehamn 2005 och var tänkt som en kompensationsåtgärd för att hantera de konsekvenser som detta medförde för den regionala arbetsmarknaden. Säkerhetsbältet 2.0 är annorlunda. Denna gång syftar det inte till att kompensera nedläggningar. Istället är syftet att stärka och vidareutveckla den tvärvetenskapliga sektorn samhällssäkerhet som är på stark tillväxt samt även att möjliggöra för fler aktörer inom denna sektor att söka sig till Värmland. Det finns redan en rad företag inom ITsäkerhetsområdet som är verksamma i Karlstad och i Kristinehamn och Karlskoga finns företag med globala marknader inom säkerhets- och försvarsområdet. Men ännu fler skulle kunna söka sig hit. Vidare borde företag, inom till exempel kommunikation och ledning samt konsulttjänste-området, vara intresserade av att ta del av den tillämpade forskningen som sker på Karlstad universitet samt närheten till viktiga myndigheter på samhällssäkerhetsområdet. Vi ser inte några behov av ökad finansering från kommunerna eller Region Värmland för att uppnå dessa målsättningar. Istället är syftet att uppnå en bättre samordning och synergieffekter för branscher inom samhällssäkerhetsområdet. Socialdemokraterna vill skära ner på MSB och krisberedskapen Varje år satsar alliansregeringen drygt en miljard kronor på det särskilda anslaget för krisberedskap. Socialdemokraterna föreslår i sin skuggbudget för politikområdet Försvar och samhällets krisberedskap omfattande nedskärningar både på anslagen för krisberedskap och MSB för ett belopp om ca 200 miljoner kronor. I ljuset av detta är vi oroade över vad som händer om Socialdemokraterna kommer till makten i höst vilka krisförebyggande åtgärder kommer att skäras ned och hur många jobb inom krisberedskapen försvinner samt hur kommer detta att påverka MSB och den forskning som bedrivs vid Karlstad universitet? Vi uppfattar att en sådan utveckling kan hota jobb och skatteintäkter i Värmland samt försvåra en betydande utvecklingsmöjlighet för Värmland. 4

5 Den statliga verksamheten inom området för samhällssäkerhet i Värmland Det finns en rad nationella myndigheter med kompetens inom samhällssäkerhet som har sitt säte i Värmland. I Karlstad och Kristinehamn finns MSB som ansvarar för att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Av MSB:s ca.850 medarbetare arbetar huvudelen i Karlstad. Myndigheten bedriver ett omfattande arbete så väl nationellt som internationellt på området för samhällssäkerhet och har det övergripande statliga ansvaret att stödja berörda aktörer vid krissituationer. Vidare har Försvarshögskolans Ledarskapscentrum i Karlstad ett högt internationellt anseende och bedriver forskning och utbildning inom t.ex. ledarskap i krissituationer, stressoch traumahantering. Denna forskning är i vissa fall världsledande. Rekryteringsmyndigheten vars huvudkontor också ligger i Karlstad ansvarar för utformandet av urvalstester till bl.a. polisen, kriminalvården, försvarsmakten och MSB. Myndigheten ansvarar även för register över alla krigsplacerade personer i Sverige. Vidare bidrar Rekryteringsmyndigheten med bedömningsunderlag och kriterier för de kvinnor och män som vill delta i internationella fredsfrämjande insatser. Konsumentverket och Elsäkerhetsverket i Kristinehamn bedriver viktig verksamhet samt har stark kompetens knutet till samhällssäkerhet. Bland annat handlar detta arbete om validering och certifiering av olika tjänster och produkter. Länsstyrelsen i Värmland har också ett stort fokus på samhällssäkerhet. Representanter för länsstyrelsen har lett en rad internationella projekt på området. Länsstyrelsen i Värmland har även som första län tagit initiativ till att utveckla en modell för systematiskt faktabaserat säkerhetsarbete vid namn Ett säkrare och tryggare Värmland. Projektet ska bedrivas under tre år och avser att engagera länets samtliga kommuner samt övriga berörda aktörer. Inom ramen för Lanstinget i Värmlands verksamhet finns också en unik svensk faktabas med statistik över olycksfall i länet vid namn injure database. Dessa verksamheter skapar kvalificerade arbetstillfällen, ökade skatteintäkter samt stärker den regionala utvecklingen i Värmland. 5

6 Utgångspunkten för lokalisering av myndigheter och annan verksamhet bör vara att det är verksamhetsnyttan som ska styra placeringen. Ur samverkanssynpunkt samt för att underlätta personalförsörjning så underlättar det om relaterade myndigheter är samlokaliserade. Givet den starka kompetens som finns på samhällssäkerhetsområdet i Värmland finns det förutsättningar för fler myndigheter men även företag och forskning på området att söka sig hit. Varje län har möjligheter att erbjuda de bästa tänkbara förutsättningarna i syfte att göra det så attraktivt som möjligt för myndigheterna att vara verksamma just där. Tidigare erfarenheter visar att det kräver ett nära samarbete mellan kommunala och regionala företrädare samt representanter för näringsliv och myndigheter för att åstadkomma dessa förutsättningar. Moderaterna i Värmland är villiga att verka för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för myndigheter, men också för andra aktörer, att bedriva verksamhet på området för samhällssäkerhet. Karlstad universitet ett starkt kompetenscenter inom samhällssäkerhet Som ett relativt nytt universitet spelar Karlstad universitet en central roll i arbetet med den regionala utvecklingen i Värmland. En av universitets styrkor är förmågan till samverkan med myndigheter och näringsliv. Vid Karlstad universitet finns det både masters- och kandidatutbildningar inom ämnet riskhantering i samhället som drivs tillsammans med Ledarskapscentrum kommer även en ny mastersutbildning på temat miljö och säkerhet att sjösättas. Att det bedrivs utbildning på detta område underlättar personalförsörjningen för myndigheterna i länet och tryggar en effektiv samverkan mellan universitet och förvaltningen. Det bedrivs även avancerad och tillämpad forskning på ett antal centrum för samhällssäkerhet som kan understödja myndigheternas arbete. Centrum för klimat och säkerhet med ett 20-tal medarbetare är den starkaste kompetensbanken på sitt område i Sverige och i Norden. Detta har resulterat i växande forskningsanslag och expanderande verksamhet under de senaste åren. Centrum för personsäkerhet, som inrättades 2013, är ett nytt forsknings- och kunskapscentrum på KAU. Centrumet arbetar och forskar inom området för personskador 6

7 och hur man förebygger dessa. Många sektorer i samhället har till uppgift att förebygga personskador inom sina respektive områden vilket innebär att centret arbetar tvärvetenskapligt. Det gäller sådant som trafiksäkerhet, arbetsmiljö, produktsäkerhet, brandsäkerhet, patientsäkerhet. Även barnsäkerhet, äldresäkerhet samt vålds- och suicidprevention är viktiga områden som ingår i detta arbete. Inom ramen för Datavetenskap har nyligen ett nytt center of excellence bildats bestående av forskare inom informationssäkerhet. Denna grupp arbetar även nära med stiftelsen Compare och ett antal företag som är knutna till i IT sektorn så som Combitech, Tieto och Ericsson m.fl.. Det faktum att KAU har en stark förmåga till samverkan och relevant kompetens inom samhällssäkerhet är en ny komponent i säkerhetsbältet som finns i Värmland. Det skapar nya möjligheter för vidareutvecklandet av kunskapsbaserad metodik och tillämpbar forskning som kan främja innovation och komma näringslivet till del. Därför är tiden nu mogen för att starta arbetet med ett säkerhetsbälte 2.0. Ett veterancentrum i Värmland Regeringens särskilde utredare för veteranfrågor riksdagsledamoten Allan Widman (FP) presenterade utredningens slutbetänkande i maj Syftet med utredningen är att underlätta stödet till civil och militär personal som deltagit i internationella insatser. Intentionen är att veteranerna ska rätt till stöd även efter att de avslutat sin tjänstgöring. Utredningen tar bl.a. fasta på att på att det behövs ökad forskning och kunskapsuppbyggande om internationella insatser och veteranfrågor. Utredningen föreslår att en egen myndighet för veteranfrågor och ett veterancenter bör upprättas. Veterancentret ska hjälpa de personer som deltagit i internationella insatser som har ett behov av psykiska och fysiska stödinsatser. Men även skapa förutsättningar för anhöriga att vistats i anslutning till centret. Då det redan finns betydande kompetens i Värmland om rekrytering och urvalstester för internationella insatser, unik forskning kring ledarskap, krishantering, stress och 7

8 traumahantering samt praktiska erfarenheter från insatser vid katastrofer är förutsättningarna för att lägga ett veterancenter i Värmland utmärkta. Utredningen tar också fasta på att det nordiska samarbetet i veteran- och anhörigfrågor bör utvecklas samt att det bör övervägas att etablera ett samarbete med det norska veterancentret i Bæreia utanför Kongsvinger. Då Kongsvinger bara ligger tre mil från Värmland framstår det som ett naturligt val att även förlägga ett svenskt veterancenter i Värmland. Därigenom kan förutsättningarna för växeltjänstgöring, erfarenhetsutbyte och gemensamma projekt förstärkas. I år hålls även 200 års jubileum av fred mellan Sverige och Norge. Detta kommer bl.a. att uppmärksammas i Morokulien i augusti. Få saker skulle understryka den fredliga utvecklingen mellan Sverige och Norge så väl som ett ökat gemensamt samarbete för att stödja de kvinnor och män som deltagit i internationella fredsinsatser. Ideell verksamhet Det nya brigadmuseet i Karlstad som till största delen bygger sin verksamhet på ideellt arbete är ytterligare ett bevis på att intresset för säkerhet och försvar finns i länet. Lägger man sedan till de 600 personer som ingår i Hemvärnet i Värmland och de tusentals personer som ingår i Försvarsutbildarna och andra frivilligorganisationer i länet så inser man att det handlar om att tusentals människor har engagemang och kompetens inom säkerhets- och försvarsfrågor i länet. Grundandet av Allmänna Försvarsberedning (AFF) i Värmland syftade just till att fånga upp detta intresse och AFF Värmland är den lokalavdelning som växt snabbast i Sverige. Säkerhetsbältet 2.0 Erfarenheter från en rad verksamhetsbesök som vi gjort hos aktörer inom samhällssäkerhetsområdet har visat på att efterfrågan på en bättre marknadsförning och samordning mellan Värmlands alla säkerhetsrelaterade verksamheter är stort. Vi vill därför att Region Värmland, efter valet, upprättar en inventering av verksamheten som bedrivs på 8

9 samhällssäkerhetsområdet samt beaktar hur en effektivare marknadsföring, samordning och synergieffekter kan uppstå mellan myndigheter, universitet och näringslivet i länet. Målet är att Värmland ska attrahera fler aktörer inom området att söka sig hit. I en tid av regional konkurrens är samordning och marknadsförning av kompetens en viktig konkurrensfördel och påvisar därför ytterligare behovet av ett säkerhetsbälte

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Swedish Veterans Federation

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Swedish Veterans Federation Member of the World Veterans Federation (WVF) Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svar på remiss Veteranutredningens slutbetänkande (SOU2014:27), Fö2014/908/MFI. ber att få lämna följande

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Gör din plikt kräv din rätt!

Gör din plikt kräv din rätt! April 2015 Ny Tid rapport 24 Gör din plikt kräv din rätt! En utredning om medborgartjänst Mats Wingborg 2 Gör din plikt kräv din rätt! En utredning om medborgartjänst Arena idé och Mats Wingborg Stockholm

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna kan spela i arbetet med den regionala kompetensplattformen

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 14 augusti 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som hade bedrivits

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Stöd till organisering av kommunal räddningstjänst

Stöd till organisering av kommunal räddningstjänst samhällsskydd och beredskap 1 (29) Stöd till organisering av kommunal räddningstjänst Vidtagna åtgärder samt behov av ytterligare stöd för organisering av deltidsanställda brandmän Stärkt samverkan och

Läs mer

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet Huvudrapport 2007-09-27 1 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Uppdraget 7 3 Arbetets bedrivande 8 4 Inriktning för utbildnings-

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle

Forskning planeras för ett säkrare samhälle Forskning planeras för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsplan 2015 2014-10-14, Dnr 2014-4640 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vägen till en forskningsplan... 3 MSB:s forskningsfält och portfölj...

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014 Inför det kommande riksdagsvalet har Svenska Uppfinnareföreningen sänt sju frågor ur vår programförklaring till representerade riksdagspartier. Syftet med aktiviteten är att förse Svenska Uppfinnareföreningens

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Rapport 2014:3 Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Inlokalisering är publicerad av Västsvenska Handelskammaren samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 2014. Citera

Läs mer

ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober. ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga

ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober. ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga Publicerad: 2011-10-26 13:10, Uppdaterad: 2011-10-26 13:10 Den insatsorganisation försvarsmakten nu bygger

Läs mer

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007 Övergripande mål för programmet...3 Inledning...4 Regionala Tillväxtprogrammet...4 Erfarenheter från tidigare program...5 Koppling till andra program...5 Sammanfattande analys...7 Övergripande mål för

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET

STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET Innehåll Tre utmaningar - tre möjligheter 4 Fortifikationsverkets verksamhetsidé 5 Vision 5 Vår omvärld 6 Förutsättningar och mål 10 Strategiska mål 14 Tre

Läs mer

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING 27 3 Bakgrundsrapport Arbetsmiljö, Inflytande & Utveckling Inledning Denna rapport är en av de tre särskilda rapporter som bildar en bakgrund

Läs mer