Måndagen den 10 mars 2014, kl Kommungården, Bennäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndagen den 10 mars 2014, kl. 16.30 19.00. Kommungården, Bennäs"

Transkript

1 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 10 mars 2014, kl Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund, Mats Eriksson, Roger Finne, Per-Erik Forsblom, Greger Holmqvist-Nybacka, Karin Holmäng, Johanna Wiklund, Senja ordf. viceordf. Wärn, Mathias Björkskog, Eva Hjulfors, Bernhard Forsström-Fellman, Anette Grön, Kristine Borgmästars, Yvonne Käldman, Leif Häggman, Roger Häll, Tarja Häggblom, Carola Lasén, Mikael Övriga närvarande Boström, Kaj Pettersson, Roger Överfors, Johanna Svenfors, Stefan Löf, Gundel fullm.ordförande I viceordf., fullm. II viceordf., fullm., kl , kommundirektör kanslichef Paragrafer Underskrifter Henrik Sandberg ordförande Gundel Löf sekreterare Protokollsjustering Pedersöre Eivor Back Ralf Lindfors Protokollet framlagt Protokollet har varit framlagt till påseende i kommungården i Bennäs , intygar Gundel Löf, kanslichef

2 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdets öppnande Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna välkomna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 59 Val av två protokollsjusterare Till protokollsjusterare valdes: Eivor Back och Ralf Lindfors. Protokollet justeras senast torsdagen den 13 mars Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med eventuella övriga ärenden Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan med följande tilläggsärenden: - Anmälningsärenden - Sysselsättningsöversikt; januari Bokslutsrapport - Information från samarbetsnämndens sammanträde Information om presidiernas besök till Kronoby Innan kommunstyrelsen inledde den egentliga behandlingen av dagens föredragningslista, tog man del av en information om Concordias verksamhet som gavs av t.f. VD Maria Nybäck (kl ). Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

3 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 75/ Begäran om utlåtande; Regeringens proposition om lag om ordnandet av social- och hälsovården Beredningsgruppen för en lag om ordnandet av social- och hälsovården har på socialoch hälsovårdsministeriets uppdrag utarbetat en slutrapport där reformens huvudprinciper fastställs. Principerna grundar sig på regeringen Katainens regeringsprogram samt regeringens preciserade riktlinjer. Rapporten har utarbetats i form av en regeringsproposition och innehåller bestämmelser för ordnande och finansiering av socialoch hälsovårdstjänsterna. I propositionen föreslås att det stiftas en lag om ordnandet av social- och hälsovården, där bestämmelserna om ordnandet, förvaltningen, planeringen och finansieringen samt tillsynen av kommunal social- och hälsovård. Genom reformen sammanförs det övergripandet ansvaret för ordnande av tjänster som för närvarande hör till flera olika kommunala organisationer i regel på social- och hälsovårdsområdena. Områdena bildas av huvudorterna i landskapet samt av separata fastställda kommuner med fler än invånare. Som ett undantag från regeln kan det också i social- och hälsovårdsområdena finnas områden med ansvar för basal social- och hälsovård och som i vissa fall också producerar tjänster inom den specialiserade sjukvården. Ett område med basal social- och hälsovård kan bildas av en kommun med minst cirka invånare. För koordination och skötsel av mer omfattande regionala och nationella uppgifter inom sjukvården bildas fem specialupptagningsområden. Specialupptagningsområdena har som uppgift att styra och samordna verksamheten i social- och hälsovårdsområdena och i områden med basal social- och hälsovård. Statsrådet fattar beslut om social- och hälsovårdsområdena, områdena med basal social- och hälsovård och specialupptagningsområdena samt de kommuner som ingår i dem. Kommunerna svarar för finansieringen av social- och hälsovården. Finanseringen baserar sig i huvudsak på avgifter som grundar sig på invånarantalet i de kommuner som hör till social- och hälsovårdsområdet eller området med basal social- och hälsovård. Avgifterna viktas enligt de bestämningsgrunder som används vid beräkningen av statsandelar för kommunal basservice. Enligt social och hälsovårdsministeriet ska begäran om utlåtande besvaras genom elektronisk enkät. Kommundirektörens förslag: Pedersöre kommun avger utlåtande enligt bifogad bilaga. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

4 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag till utlåtande med några smärre korrigeringar. Samtidigt gav kommunstyrelsen också fullmakt åt kommundirektören att ytterligare formulera en skrivning gällande utjämningen av dyr vård i punkt 45. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 72/ Begäran om utlåtande gällande räddningsväsendets områdesindelning Inrikesministeriet har begärt utlåtande av Pedersöre kommun gällande omorganiseringen av räddningsväsendets områdesindelning. Räddningsväsendets områdesindelning läggs om så att områdena minskas från 22 till 11. Utgångspunkten är att det sker enligt den distriktsindelning för polisinrättningarna som träder i kraft vid ingången av Avsikten är att genomföra reformen så att servicenivån bevaras. Brandstationsnätet blir inte glesare och antalet brandmän minskas inte heller. Räddningsväsendets system kommer att förbli kommunalt. Reformen av räddningsväsendets områdesindelning är en del av genomförandet av regeringens strukturpolitiska program. De nya räddningsområdena ska inleda sin verksamhet i början av Avsikten med ändringen är enligt inrikesministeriet att minska kommunernas utgifter med 7,5 miljoner euro år Kommundirektörens förslag: Pedersöre kommun avger utlåtande enligt bifogad bilaga Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag till utlåtande. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA Inrikesministeriet Hänvisning: Inrikesministeriets brev SM050:00/2013 Ärende: Utlåtande angående räddningsväsendets områdesindelning Allmänt Enligt regeringens strukturpolitiska program skall räddningsväsendets områden minskas från 22 till 11, i enlighet med polisverksamhetens områdesfördelning, som tas i bruk i början av I förslaget bildar Södra Österbottens, Österbottens och Mellersta Österbottens och Jakobstads områdes räddningsverk det nya Österbottniska räddningsområdet. Inrikesministeriets förslag har inte föregåtts av förhandlingar med kommunerna som upprätthåller brand- och räddningsväsendet. Ministeriet presenterar inte heller några längre gående utredningar om reformens konsekvenser, varken ekonomiska eller funktionella/språkliga. Utlåtande Pedersöre kommun anser inte att ministeriets planer på en minskning av antalet räddningsområden är godtagbara. Av planerna framgår inte i något sammanhang att reformen förbättrar verksamheten, varken på ekonomiska eller verksamhetsmässiga grunder. Det är dessutom ytterst viktigt att ministeriet i sin planering tar i beaktande att Österbotten är ett tvåspråkigt landskap med svenskspråkiga, samt finsk- och tvåspråkiga kommuner. Utgångspunkten måste vara att servicen ska tryggas jämlikt på eget modersmål. Pedersöre kommun ifrågasätter också ändamålsenligheten i att genomföra en dylik reform av en kommunal verksamhet i ett läge där den framtida kommunstrukturen och social- och hälsovårdens organisering är oklar. Pedersöre kommun anser vidare att den indelning som gäller för Österbottens räddningsverk är funktionell, samt att verksamheten är ändamålsenlig. Beredskapen för Österbottens räddningsverksamhet baserar sig på en service som är nära människan, eftersom räddningsresurserna samlas från ordinarie personal samt frivilliga brandkårister och avtalsbrandkårister. Harmoniseringen av dessa gruppers personal- och avtalskostnader är inte problemfritt med tanke KOMMUNKANSLIET Adress/Osoite Telefon/Puhelin Fax Banker/Pankit KUNNANTOIMISTO Skrufvilagatan 2 växel-vaihde (06) Aktia BENNÄS (06) Andb-Op Handelsbanken Skrufvilankatu 2 e-post/sähköposti Nordea PÄNNÄINEN Purmo Andb Sampo

33 på ekonomin och själva systemet, om målsättningen är att verkligen få till stånd bestående kostnadsinbesparingar genom en strukturell reform. I memorandumet till begäran om utlåtande konstateras det, att räddningsområdets storlek inte har entydigt en avgörande roll för kommunernas betalningsandelar ur kostnadssynvinkeln sett. Enligt memorandumet är Österbotten relativt förmånligt och placerar sig i medlet av den nationella jämförelsen, som även de andra Österbottniska räddningsverkena. Budgeten för år 2014 för Österbottens räddningsverk uppgjordes på basen av 2013 års budget (75,13 /invånare). År 2012 var kommunernas betalandel 73,74 /invånare (inkl. hyreskostnaderna). Kommunandelen i Österbottens räddningsverk placerar sig som förmånligare än genomsnittet när man jämför alla räddningsverk. Inrikesministeriets uträkningar visar att för landskapet Östebotten skulle kostnaderna stiga med ca 5 euro per invånare (7 %) vid en sammanslagning av de tre räddningsverken, vilket visar att reformen inte medför någon ekonomisk nytta för Österbotten. Med tanke på att man eftersträvar en bra och ändamålsenlig verksamhet är det inte lämpligt, att staten fattar beslut om en av kommunerna upprätthållen överkommunal verksamhet emot kommunernas vilja, särskilt med beaktande av att varken räddningsverken eller kommunerna har betts att vara med och förbereda den ursprungliga områdesfördelningen samt motiveringarna till detta. Räddningsverkena har uttalat beredskap att även ekonomiskt effektivera sin verksamhet och inrikesministeriet borde således söka och styra inbesparingarna även från den operativa sidan i samarbete med räddningsverken. För kommunstyrelsen i Pedersöre Henrik Sandberg kommunstyrelsens ordf. Stefan Svenfors kommundirektör KOMMUNKANSLIET Adress/Osoite Telefon/Puhelin Fax Banker/Pankit KUNNANTOIMISTO Skrufvilagatan 2 växel-vaihde (06) Aktia BENNÄS (06) Andb-Op Handelsbanken Skrufvilankatu 2 e-post/sähköposti Nordea PÄNNÄINEN Purmo Andb Sampo

34 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 16/ Tillsättande av valnämnder och valbestyrelse för Europaparlamentsvalet 2014 Kommunstyrelsen bör i enlighet med 15 vallagen tillsätta valnämnder och valbestyrelse för Europaparlamentsvalet den 25 maj I bifogade förteckning framgår den sammansättning som valnämnderna och valbestyrelsen hade vid Kommunalvalet Sammansättningen bör kontrolleras med ordförandena i respektive röstningsområde. Valbestyrelsen för Pedersheim, Esselunden och Purmohemmet utökas denna gång att gälla också för Hedbo. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen tillsätter valnämnder och valbestyrelse för Europaparlamentsvalet Kst 52 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet till nästa sammanträde. Kst 63 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt välja följande valnämnder och valbestyrelse för Europaparlamentsvalet 2014: 01 LEPPLAX RÖSTNINGSOMRÅDE Harry Westerlund (ordf.), Marianne Aspfors (viceordf.), Harry Wikman, Fredrik Höglund och Ing-Britt Ahlqvist. Ersättare: Bo Holmqvist, Susanne Ahlqvist, Levi Cederholm, Yvonne Sundström och Johanna Boström. 02 KÅLLBY RÖSTNINGSOMRÅDE Christina Klemets (ordf.), Tommy Johansson (viceordf.), Rita Pettil, Per-Göran Johansson och Agneta Rönnvall. Ersättare: Ulla Storbjörk, Stig-Johan Dahlgård, Henry Kulla, Hans-Erik Forsman och Annette Hjulfors. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

35 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL EDSEVÖ RÖSTNINGSOMRÅDE Greta Johansson (ordf.), Seppo Soininen (viceordf.), Ann-Sofie Larsson, Peter Rif och Raimo Korkea-aho. Ersättare: Stefan Hellund, Gun-Christine Sundkvist, Pirjo Skog, Magnus Blässar och Ulrika Björkell. 04 FORSBY RÖSTNINGSOMRÅDE Bo Edström (ordf.), Hans-Olof Lillmåns (viceordf.), Barbro Brännkärr, Ulla Forsell och Hans-Erik Sten. Ersättare: Barbro Villman, Bo Hägglund, Margareta Holmäng, Anders Forsén och Ulla Finne. 05 SUNDBY RÖSTNINGSOMRÅDE Krister Knuts (ordf.), Tiina Cederström (viceordf.), Gullan Aspfors, Håkan Finell och Madelene Aspfors. Ersättare: Joakim Harald, Britt-Marie Knuts, Eva Granberg, Tommy Nylund och Max Portin. 06 BENNÄS RÖSTNINGSOMRÅDE Sten Anderssén (ordf.), Gunilla Hällund (viceordf.), Alf Strömbäck, Susanne Santala-Eriksson och Ulf Axell. Ersättare: Britt-Marie Isakas, Yvonne Borgmästars, Leif Käldman, Ann-Sofi Axell och Manfrid Eklöv. 07 KYRKOBY RÖSTNINGSOMRÅDE Kurt Enkvist (ordf.), Lilian Löfholm (viceordf.), Tommy Stara, Ritva Björklund och Marina Sandvik. Ersättare: David Back, Carola Edström, Britt-Helen Sundqvist, Jan-Olof Östergård och Christian Dahlin. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

36 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL YTTERESSE RÖSTNINGSOMRÅDE Patrik Östman (ordf.), Fredrik Kung (viceordf.), Veronica Häggvik, Johanna Nyman och Maj-Britt Stordahl. Ersättare: Charlotte Snellman, Henrik Ena, Lilian Enlund, Harry Ahlvik och Stig Engström. 09 ÖVERESSE RÖSTNINGSOMRÅDE Bojan Tikkakoski (ordf.), Susanne Back (viceordf.), Klas Lindqvist, Olav Norrbäck och Ulrika Flinck. Ersättare: Jan-Anders Lassila, Kent Borgmästars, Paula Backlund, Görel Borgmästars och Per Kronqvist. 10 LAPPFORS RÖSTNINGSOMRÅDE Tina Hinkka (ordf.), Jens Högkulla (viceordf.), Sune Lamabacka, Sisko-Liisa Sandell och Camilla Hatt. Ersättare: Matts Lind, Matias Cederberg, Pirkko Högkulla, Sixten Häggman och Birgitta Lind. 11 NEDERPURMO RÖSTNINGSOMRÅDE Gunnevi Käcko (ordf.), Yngve Nilsson (viceordf.), Liljen Fellman, Stig-Göran Brandt och Monika With. Ersättare: Gerd Långnabba, Robert Lindqvist, Henrik Nyman, Bo-Erik Miller och Monica Lund. 12 LILLBY RÖSTNINGSOMRÅDE Rune Törnqvist (ordf.), Jonas Lasén (viceordf.), Tom Blomqvist, Agneta Sjöblom och Majvor Westström. Ersättare: Gun-Marie Backlund, Håkan Berger, Henrik Lasén, Maj-Len Grön och Majvor Grön. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

37

38 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Höjning av ersättning för köp av socialombudsmannatjänster Dnr: 73/2014 Pedersöre kommun har fr.o.m ett avtal med staden Jakobstad gällande köp av socialombudsmannatjänster. Den ersättning som Pedersöre kommun har erlagt för denna tjänst har varit 12 cent/mantalsskriven invånare den 1 januari det år som ersättningen gäller. Staden Jakobstad önskar nu ändra avtalet för köp av socialombudsmannatjänster såtillvida att den ersättning som betalas skulle stiga från 12 cent till 15 cent/mantalsskriven invånare. Detta skulle för Pedersöres del innebära en förhöjning med ca 330 /år. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen godkänner att ersättningen för köp av socialombudsmannatjänster höjs från 12 cent till 15 cent/mantalsskriven invånare fr.o.m Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

39

40

41 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 74/ Verkställighetsbeslut för tomtförsäljning; Kauppinen Pedersöre kommun har av lägenheten Krukmakars Rnr 7:231 ( ) inom Kållby detaljplan sålt del av bostadstomt nr 4 i kvarter AO 80 till Pekka och Anna- Greta Kauppinen. Områdets areal är ca 950 m² och eftersom det av kommunfullmäktige fastställda kvadratmeterpriset för tomtmark inom Kållby detaljplan år 2014 är 5,60 /m², uppgår den totala köpesumman till Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen fattar verkställighetsbeslut för tomtförsäljningen. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

42 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Anmälningsärenden 1. Sysselsättningsöversikt; januari 2014 (Dnr 91/2013) Vid utgången av januari månad var antalet arbetslösa i Pedersöre 179 st eller 3,5 % av den totala arbetskraften. Motsvarande notering för januari 2013 var 155 st eller 3,0 %. Medeltalet för landskapet Österbotten i januari 2014 var 7,6 % och för hela landet 12,5 %. Av de arbetslösa Pedersöreborna var: januari 2014) januari st (10,6 %) under 25 år 16 st (10,3 %) under 25 år 92 st (51,4 %) över 50 år 76 st (49,0 %) över 50 år 48 st (26,8 %) arbetslösa över ett år 43 st (27,7 %) arbetslösa över ett år 79 st (44,1 %) kvinnor 72 st (46,5 %) kvinnor En arbetslöshetsprocent under 5,0 % hade Pedersöre (3,5 %), Larsmo (3,6 %), Nykarleby (4,2 %) och Närpes (4,7 %). Kaskö hade en arbetslöshetsgrad på 13,8 %. Kommundirektörens förslag: Arbetslöshetssiffrorna för januari 2014 antecknas för kännedom. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag Bokslutsrapport (Dnr 168/2013) Kommundirektören gav kommunstyrelsen en preliminär bokslutsrapport. Bokslutet för år 2013 uppvisar ett överskott på 2,8 milj. euro, vilket är bättre än förväntat. Kommunstyrelsen behandlar bokslutet vid sitt sammanträde den 28 mars Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen antecknade bokslutsrapporten för kännedom Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

43 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Information från samarbetsnämndens sammanträde Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören gav kommunstyrelsen en information från samarbetsnämndens sammanträde tidigare i dag. Samarbetsnämnden fastslog bl.a. sammansättningen i de arbetsgrupper som skall utreda kommunstrukturfrågan. Samtidigt beslutade samarbetsnämnden också att nämnden fungerar som styrgrupp för utredningsarbetet. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen antecknade informationen för kännedom och beslutade samtidigt att kommunstyrelsen + de tjänstemän som sitter i de olika arbetsgrupperna fungerar som kommunens referensgrupp Information om presidiernas besök till Kronoby Kommunstyrelsens ordförande informerade kommunstyrelsen om den träff som kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidier var inbjudna till i Kronoby kommun den 26 februari Vid denna informella träff diskuterades bl.a. den förestående kommunstrukturutredningen. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen antecknade information för kännedom. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

44 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning Besvärsförbud Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer o Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 89 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer Enligt 3 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. Anvisningar om hur man begär omprövning Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Omprövning av beslutet kan yrkas hos: Kommunstyrelsen i Pedersöre, Skrufvilagatan 2, Bennäs, fax , e-post Paragrafer Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Omprövningsbegärans innehåll Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den. Beslut som gäller upphandling I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller göra en skriftlig framställan till: Protokolljusterarnas initialer Marknadsdomstolen, Pb 118, Helsingfors, fax , e-post Paragraf: Framställan bör inlämnas inom 14 dagar från det att parten fått del av beslutet. Utdragets riktighet intygar

45 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Besvärsanvisning Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet: Vasa förvaltningsdomstol, Pb 204, Vasa, fax , e-post Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid dagar Annan besvärsmyndighet adress och postadress Paragrafer Besvärstid Besvärstiden börjar dagar Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress vilket beslut som överklagas motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan/skall lämnas till: Paragrafer Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs Beslutande Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28.4.2014 Nr 8/2014 8/155 Sammanträdestid Måndag 28.4.2014, kl. 18-19.07 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 24.02.2014 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 57 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 13/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012 1(127) Detta är Pedersöre Historia Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 19.01.2015 1. Sammanträdestid: Måndagen den 19 januari 2015, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 19.01.2015 1. Sammanträdestid: Måndagen den 19 januari 2015, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 19.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 19 januari 2015, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors,

Läs mer