Qo SVENSK INSAMLINGS. Årsredovisning Svensk Insamlingskontroll Organisationsnummer KONTO KONTROLL. för 1(12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Qo SVENSK INSAMLINGS. Årsredovisning 2013. Svensk Insamlingskontroll Organisationsnummer 802009-5108 KONTO KONTROLL. för 1(12)"

Transkript

1 Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Årsredovisning 213 för Svensk Insamlingskontroll Organisationsnummer (12)

2 Förvaltningsberättelse Svensk Insamlingskontroll har till syfle att verka för att ollentliga insamlingar för humanitära, välgörande, kulturella och andra allmännyttiga ändaniäl sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskiiliga kostnader, att sunda marknadsiöringsmetoder används i insamlingsomridet samt ati ändamälsenliga metoder för insaml ingskontroll utvecklas Svensk Insamlingskontrolls verksamhet För att främja sina syften erbjuder Svensk Insamlingskontroll kontroll över organisationer som bedriver insamlingar för nämnda ändamftl. 1 Svensk lnsamlingskontrolls granskning ingir att kontrollera att medlen gär till ändamälet, att insamlings och administrationskostnaderna inte är oskäliga, att insamlingarna sker pä ett sunt och etiskt sätt och att Svensk Insamlingskontrolls Föreskrifter i övrigt följs. 1 granskningen ingär även en analys av organisationernas nyckeltal. För kontrollen förfogar Svensk Insamlingskontroll efter avtal med PlusGirot och Bankgirocentralen över sjusiffriga PlusGironurnmer och hankgironummer som börjar pä 9. Svensk Insamlingskontroll meddelar föreskrifter för innehavare av 9-konton och är behjälplig med räd och anvisningar samt annan information om kontrollen av insarnl ingsverksamheten. Svensk Insami ingskontrol 1 bestämmer om insamlingskontrollens allmänna inriktning och om förutsättningar för att erhälla och inneha 9-konto. Svensk Insamlingskontroll kan äterkalla godkännandet av 9-konto. Svensk Insamlingskontroll ser regelbundet över sina metoder för insamlingskontroll samt anpassar föreskrifter och anvisningar och metoder för granskningen inför förändringar som sker inom insamlingsverksamheten. Varje 9 kontoi nnehavare mäste ha en auktoriserad benämnd kontorevisor, som granskar organisationens ekonomi och förvaltning fortlöpande samt att ändamälet uppfylls och att Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar följs. Enligt föreskrifterna mäste samtliga 9-kontoinnehavare upprätta en ärsredovisning enligt ärsredovisningslagen. Av förvaltningsberättelsen ska det framgä hur ändamälet främjats under Liret. Den ska ges in till Svensk Insamlingskontroll tillsammans med revisionsberättelsen samt särskilda av Svensk Insamlingskontroll föreskrivna blanketter för resultat- och balansräkning. Dessa redovisningshandlingar kontrolleras ärligen av Svensk Insamlingskontroll. Närmare om Svensk Insamlingskontrolls verksamhet under 213 Allmänt Den 31 december 213 fanns 46 (47) organisationer som var godkända av Svensk Insamlingskontroll som 9-kontoinnehavare. 2(12)

3 År () 29 Antal organisationer (st.) Antal 9 konton (st.) Under 213 har det kommit in 34 (52) ansökningar om 9 konto. 23 (32) organisationer har hevi Ijats 9 konto och 2 1 (14) organisationer har avslutat sitt 9 kontoinnehav under äret. De organisationer som Svensk Insamlingskontrohl granskar har under ären haft insamlade medel Crin ahlminheten, verksamhetsintikter och eget kapital samt uthetalningar till ändamilet och insaml i ngs och administrationskostnader (totala kostnader) i förhällande till verksamhetsintäkterna enligt följande. År Insamlade medel frän 5,2 5,2 4,9 4,7 4,9 allmänheten (mdr kr) Verksamhetsintäkter (mdr kr) 15,1 14,5 13,9 13,1 12,3 Eget kapital (rndr kr) 19,3 18,8 18,6 1 7,5 16,1 Uthetalt till ändamålet (%) Totala omkostnader (%) 1 lo Kon! rolf verksamheten Svensk Insamlingskontroll har liksom tidigare år utfört granskning av organisationernas årsredovisni ngar och rapporter med redovisning enligt Svensk Insamli ngskontrolls anvisningar för 394 (387) organisationer. Inriktningen har varit att granska om 9-kontoinnehavarna uppfyllt sitt ändamål och att analysera organisationernas nyckeltal. Vid utförandet av denna uppgift har Svensk Insamlingskontroll biträtts av KPMG och EY. Det som framkommit vid granskningen är att ett antal organisationer inte anger tillräckligt tydligt i förvaltningsherättelsen hur ändamålet har främjats. Flera av dessa organisationer har under året blivit kontaktade med pätalande av detta. 9-kontoinnehavare som inte har uppfyllt Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal i 212 års redovisningshandlingar har i de flesta fall själva förklarat varför de inte har uppnätt nyckeltalen och i annat fall har förklaring avkrävts. Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter är 9-kontoinnchavare, som har mottagande organisationer i Sverige eller utomlands, skyldiga att varje är senast den 3 juni komma in med en förteckning över dessa organisationer med uppgifter om deras ändamål, plats och land där de verkar samt en beskrivning av hur 9-kontoinnehavaren säkerställer att de medel som överlämnats till organisationerna används för att ftiimja avsett ändamål utan onödiga kostnader. Organisationer som inte har kommit in med sådana uppgifter har pämints om detta. Nybildade organisationer som beviljas 9-konto ska för granskning lämna in delärsrapport över första halvåret till Svensk Insamlingskontroll. 3(12)

4 Herialet 9 konloin nehavare har kaiendeiir som verksanihetsir, vii ket i nnebir alt redovisningen av verksamheten ska vara Svensk Insamlingskontrol 1 liii handa senast sex minader efter kalenderärets slut. Under iret har l 4 (7) organisationer dehiterats en extra årsavgift på grund av att de inte alls, eller i olullständigt skick, skickat in redovisningen till Svensk Insaml ingskontrol 1. l)ehiteri ng lir dröjsmälet Fråntar dock inte. 9 kontoinnehavarna skyldigheten att Hunna Svensk Insamlingskontroll kompletta redovisningshandlingar. Svensk Insamlingskontroll har i särskilda fall kallat 9 kontoinnehavare liii sammanträde hos Svensk Insamlingskontroll 1 något Fall har Svensk Insamlingskontroll också meddelat kontoinnehavare varning för alt de inte Följt Svensk Insamlingskontrol Is föreskri 1 ler och anvisningar. Svensk Insamlingskontroll iräntog under året Fyra (sex) 9 kontoinnehavare rätten att inneha 9 konto. Skälen till detta var att ansökan om Förlängd giltighetstid av 9 kontot inte hade gjorts (ett fall), att räkenskaperna för 212 inte inkommit till Svensk Insamlingskontroll (ett fall), att delärsrapport inte inkommit till Svensk Insamlingskontroll (ett fall) samt att organisationen gått i konkurs (ett fall). När det framkommit klagomål Frän allmänheten på insamlingsmetoder eller avseende någon 9 kontoinnehavares verksamhet, har Svensk Insam lingskontroll kontaktat 9 kontoinnehavaren och begärt en förklaring samt i vissa fall krävt förändringar av insamlingsmetoder eller rutiner. Kommunikation Svensk Insamlingskontroll har fortsatt att arbeta med kommunikationsstrategin. Majoriteten av 9-kontoinnehavarna följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och har i sin marknadsföring numera antingen tagit in Svensk Insamlingskontrolls logotyp eller lämnat upplysning om att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Under året har Svensk Insamlingskontroll skickat ut pressrneddelanden vid väsentligare nyheter såsom när en ny organisation beviljats 9-konto, respektive avslutade eller när konton dragits in samt statistik över den årliga sammanställningen avseende organisationernas insamlingsresu Itat. Information Den 8 februari 213 höll Svensk Insamlingskontroll sitt sedvanliga informationsseminariurn för 9-kontoinnehavare och kontorevisorer. Mötet samlade 252 (256) deltagare och hölls som vanligt i Bonnierhuset, Stockholm. Informationen rörde hl.a. viktigare beslut som fattats under 212, presentation av 211 års redovisningar samt genomgång av nyckeltal. internrevisor Mikael Andersson och senior advisor Nils Olov Malmer talade under temat Praktiska råd för att minska risken för korruption och oegentligheter i organisationen. Roland Dansell, marknadsomrädeschef i Stockholm hos Grant Thornton Sweden AB talade under rubriken Ordning och reda skapar förutsättningar för ett framgångsrikt styrelsearhete. Under året har företrädare För kansliet besökt två 9-kontoinnehavare för att informera om Svensk Insamlingskontrolls verksamhet samt orientera sig om 9-kontoinnehavarnas verksamhet. 4(12)

5 samt Land Ree/i eri in. in. Svensk Insamli ngskontrol Is föreskri ter För 9() konto har under indrats så att endast au ktoriserad revisor godkinns som kontorevisor och att konloi nnehavare Frän 1 januari 2 I 4 ska upprätta ärsredovisning enligt regelverket K3. 1 övrigt har endast vissa Förtydliganden skett i Föreskrifter, kommentarer och anvisningar iii rapportpaketet För 2(1 3 års redovisning. Media Svensk Insamlingskontrolls granskningsverksamhel har under året mötts av stort intresse i media varför kansliet medverkat i en mängd intervj ner i tidningar. Svensk Insamlingskontroll publicerade i augusti en prelimi när prognos över 21 2 års insamling samt i början av november den ohiciella statistiken. Hemsida Svensk Insamlingskontroll har en hemsida som kan sökas på hera adresser, nämligen och konto.se. Varje 9 kontoinnehavares ändamål Finns beskrivet och det går hl.a. att söka på ändamål och verksamhetsområde. Under 21 3 har hemsidan haft besökare. Händelser under 214 Svensk Insamlingskontroll har i annan 214 tecknat avtal med en ny förvaltare av hemsidan. Under 214 kommer en dialog att föras med det redovisningsråd som uppdaterar FRJI:s (om FREI se nedan) styrande riktlinjer gällande årsredovisning med anledning av anpassning till regelverket K3. FRI! (Frivilligorganisationernas Insamlingsräd) FRu är en hranschorganisation för insamlingsorganisationer. För att vara medlem i FRu krävs att organisationen blivit godkänd som 9-kontoinnehavare. Den nya kanslichefen har sammanträffat med FRIIs generalsekreterare. Internationellt arbete Svensk Insamlingskontroll är en av sjutton organisationer som ingår i International Committee on Fundraising Organisations, ICFO. Den tidigare kanslichefen har sedan årsmötet 28 fram till sin bortgång 213 ingått som ledamot i ICFOs styrelse. Svensk Insamlingskontrolls styrelseordförande har därefter tiliskrivit ICFO att Svensk Insamlings kontroll inte ställer upp till omval till styrelsen för nästkommande är. Svensk Insamlingskontrolls huvudmän Sedan 198 har arbetsmarknadens centralorgani sationer sorganisationen i Sverige (LO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Svenskt Näringsliv FAR, branchorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, varit huvudmän för Svensk Insamlingskontroll, (tidigare Stiftelsen För Insamlingskontroll, SF1), som detta åi tog över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som dittills och sedan 1943 utövats av Näringslivets Granskningsnämnd. FAR har vid utgången av 213 lämnat uppdraget som huvudman för Svensk Insam1ingskontro1l. 5(12)

6 1Stvnudc Inxamlingxkoniroltv slyreist har wicier år 213 heslåli av: Ordinarie Ieclaniöic r Juslitierädet Nils L)exe Ord Ibrande FAR Fd chefsjuristcn Urban Engerstedt Vice ordförande Svenskt Näringsliv Juristen Lars Gellner LO Controllem Bo Abrahamsson Saco Bankdirektören Kerstin Bergh TCO Redovisningsekonomen Jenny Bodell-Hagberg Ersähiare Auktoriserade revisorn Lennart Iredahi Niklas Beckman Controllern Frank Henriksson Kanslichefen Magnus Gissler Emma Öberg Svensk Insamlingskontroll Kanslichefen EvaBirath(tom 16augusti213) Lena Hörnblad (fr. o m 4 november 213) Under 213 har styrelsen haft fem sammanträden. Styrelseledamöterna, utom ordföranden, har inte uppburit någon ersättning från Svensk Insamlingskontroll. Revisorer Auktoriserade revisorn Hans Bredberg och auktoriserade revisorn Cajsa Marcelius, båda frän Finnhammars Revisionsbyrå, är Svensk Insamlingskontrolls revisorer med auktoriserade revisorerna Häkan Fjelner och Madeleine Molin, blida Fmnhammars Revisionsbyrå. som suppleanter. KRnMIlat Svensk Insamlingskontroll har sina lokaler förlagda hos Svenskt Näringsliv, med besöksadress Storgatan 19, Stockholm. 6(12)

7 1 rra kanslichelen Eva Birath har varit austil Id p deltid (SO procent). Control lem Tommy Jonsson och assislenten Agneta Lindqvist har varit anstillda p heltid. Eva 1-3irath har p grund av sjukdom varit Iranvarande under lång tid under året och avled den 1 6 augusti Ny kansi iche 1 Lena 1 krnhiad har anstiil 1 ts 1)å hel (id och birjade den 4 november. På Svensk Insami i ngskontrol Is uppdrag har KPMG och EY under året varit hehjilpl iga med granskni ngen av redovisningshandlingamna trän organisationerna. Uppdraget kommer att Iortsiitta under 2 14 med att KPMG och EY är hehjiil pliga vid Svensk Insami ingskontrol Is granskning. Ekonomi Svensk Insamlingskontrohl finansering bygger på att organisationerna årligen erhiigger en ärsavgi IL Styrelsen har Fastlagi en budget pi ett respektive tre är, som underlag l 6r att fastställa resultat och konsolideringsmäl för verksamheten. Styrelsen har beslutat att det egna kapitalet ska uppgå till och motsvara ett års kostnader. Svensk Insamlingskontrolls ekonomi är mycket god. Styrelsen har beslutat att ärsavgi fterna för 9 kontoinnehavare under 214 ska sänkas till,6 (4 (,65). Nyckeltal Ar Rörelsemarginal () 16,8 12, 3, 17,2 1,7 Soliditet (%) Likviditet (%) Utgående eget kapital (tkr) Avkastning på eget kapital (%) 18,3 16,3 7,3 28,9 4,6 Finansiell avkastning (%) 1,4 2,5 3,3 1,2 1,9 Berilkningsformier Rörelsemarginal = Soliditet = Likviditet = Avkastning eget kapital = Finansiell avkastning = (Verksamhetsi ntiikter-verksamhetskostnader)/verksamhetsintäkter Utgående eget kapital/utgående balansomsiutning Omsättni ngstillgängar/kortfristiga skulder Årets resultat/genomsnittligt eget kapital Finansiellt resultat/kortfristiga placeringar och likvida medel 7(12)

8 Resultaträ kn ing Belopp/kr Not Verksamhetens intäkter Årsavgifter Övriga rärelseintäkter Summa verksamhetsintäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa verksamhetskostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 4 Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat (12)

9 Balans räkning Belopp / kr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Ku ndfo rd ringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (12)

10 Balans räkning Belopp 1 kr Not Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Leverantörssku der Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga - 1(12)

11 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp i kr om inget annat anges Ärsredovisningen har upprättats enligt Ärsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna rad. Någon förändring av redovisningsprinciperna har ej skett i förhällande till föregående är. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges i följande noter. Intäkts- och kostnadsredovisning Intäkterna redovisas enligt BFNAR 23:3, alternativ regel, dvs, vid fakturering. Kostnaden periodiseras i den period då arbetet utförts. Inventarier Inventarier upptas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Planenliga avskrivningar sker efter beräknad utnyttjandeperiod på 5 år Not 1 Not 2 Övriga rörelseintäkter Kontouppläggningsavgifter Förseningsavgifter Informationskonferens Övrigt Anställda och personalkostnader Medelantal anställda: Kvinnor Män Löner och andra ersättningar Styrelseordförande och kanslichef Övriga anställda Sociala kostnader, inki. löneskatt (Varav pensionskostnader) (212 43) ( ) Not 3 Ränteiritäkter och liknande resultatposter Realisationsvinster, fonder Övriga ränteintäkter Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Realisationsförluster, fonder Övriga räntekostnader 11(12)

12 Not 5 Inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Försåljning/Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning/Utrangering Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Not 6 Enligt styrelsebeslut ska överskjutande likvida medel placeras i räntebärande värdepapper med låg risk hos Nordea respektive SEB. Marknadsvärdet per den 31/ uppgår till 5 37 tkr (4 33). Stockholm (iis Dexe Ordförande \ Frak44enrjjss = -- L-c (tlv Lars Gellner Kerstin Bergh Urban Enge J nybo 5Iell-H Lena Hörnblad Kanslichef /»/W--/ H3 Bredberg Aktoriserad revisor v 2? CajsafMarcelius Auktoriserad revisor 12(12)

13 1 FIINNHAMMARS ii 1 Oii1i I.1A1 )I OCI GODK/\NDA Ii V11;ONI R REVISIONSI3ERÄTTELSE Till föreningsstämman i Svensk Insamlingskontroll Org.nr Rapport om ärsredovisningen Vi har ut[iirt en revision av årsredovisningen för Svensk Insam lingskontroll för är Styrelsens ansl ar för ärsredo visningen Del är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovis ning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvän dig för att upprätta en ärsredovisning som inte innehåller vä sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rei isorns (tflsi flr Värt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisiondn enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkcsetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revis ionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att ut forma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision inne fattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra IZirflittningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svensk Insamlingskontroll för är Siyrel.sens (IISi UI Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Rc i isorns insi ai Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om flirvalt ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om nägon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyl dighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstårnman beviljar styrelsens ledamö ter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Upplands Väshy lans Bredherg uktoriserad revisor Cajsa Marcelius Auktoriserad revisor Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen den rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 213 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fiirenlig med årsredovisningens övriga delar.

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

SVENSK INSAMLINGS KONTROLL. Årsredovisning 2012. Svensk Insamlingskontroll Organisationsnummer 802009-5 108. för 1(13)

SVENSK INSAMLINGS KONTROLL. Årsredovisning 2012. Svensk Insamlingskontroll Organisationsnummer 802009-5 108. för 1(13) SVENSK INSAMLINGS KONTROLL Årsredovisning 2012 för Svensk Insamlingskontroll Organisationsnummer 802009-5 108 1(13) Förvaltningsberättelse Svensk Insamlingskontroll har till syfte att verka för att offentliga

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening Årsredovisning för Västerhejde Fiber Ekonomisk förening 769626-4642 Räkenskapsåret 2014-01 -01-201 4-1 2-31 Innehålisförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S I G

Å R S R E D O V I S I G Å R S R E D O V I S I G för BRF Borgmästargården i Gävle Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-03-10--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer