Qo SVENSK INSAMLINGS. Årsredovisning Svensk Insamlingskontroll Organisationsnummer KONTO KONTROLL. för 1(12)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Qo SVENSK INSAMLINGS. Årsredovisning 2013. Svensk Insamlingskontroll Organisationsnummer 802009-5108 KONTO KONTROLL. för 1(12)"

Transkript

1 Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Årsredovisning 213 för Svensk Insamlingskontroll Organisationsnummer (12)

2 Förvaltningsberättelse Svensk Insamlingskontroll har till syfle att verka för att ollentliga insamlingar för humanitära, välgörande, kulturella och andra allmännyttiga ändaniäl sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskiiliga kostnader, att sunda marknadsiöringsmetoder används i insamlingsomridet samt ati ändamälsenliga metoder för insaml ingskontroll utvecklas Svensk Insamlingskontrolls verksamhet För att främja sina syften erbjuder Svensk Insamlingskontroll kontroll över organisationer som bedriver insamlingar för nämnda ändamftl. 1 Svensk lnsamlingskontrolls granskning ingir att kontrollera att medlen gär till ändamälet, att insamlings och administrationskostnaderna inte är oskäliga, att insamlingarna sker pä ett sunt och etiskt sätt och att Svensk Insamlingskontrolls Föreskrifter i övrigt följs. 1 granskningen ingär även en analys av organisationernas nyckeltal. För kontrollen förfogar Svensk Insamlingskontroll efter avtal med PlusGirot och Bankgirocentralen över sjusiffriga PlusGironurnmer och hankgironummer som börjar pä 9. Svensk Insamlingskontroll meddelar föreskrifter för innehavare av 9-konton och är behjälplig med räd och anvisningar samt annan information om kontrollen av insarnl ingsverksamheten. Svensk Insami ingskontrol 1 bestämmer om insamlingskontrollens allmänna inriktning och om förutsättningar för att erhälla och inneha 9-konto. Svensk Insamlingskontroll kan äterkalla godkännandet av 9-konto. Svensk Insamlingskontroll ser regelbundet över sina metoder för insamlingskontroll samt anpassar föreskrifter och anvisningar och metoder för granskningen inför förändringar som sker inom insamlingsverksamheten. Varje 9 kontoi nnehavare mäste ha en auktoriserad benämnd kontorevisor, som granskar organisationens ekonomi och förvaltning fortlöpande samt att ändamälet uppfylls och att Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar följs. Enligt föreskrifterna mäste samtliga 9-kontoinnehavare upprätta en ärsredovisning enligt ärsredovisningslagen. Av förvaltningsberättelsen ska det framgä hur ändamälet främjats under Liret. Den ska ges in till Svensk Insamlingskontroll tillsammans med revisionsberättelsen samt särskilda av Svensk Insamlingskontroll föreskrivna blanketter för resultat- och balansräkning. Dessa redovisningshandlingar kontrolleras ärligen av Svensk Insamlingskontroll. Närmare om Svensk Insamlingskontrolls verksamhet under 213 Allmänt Den 31 december 213 fanns 46 (47) organisationer som var godkända av Svensk Insamlingskontroll som 9-kontoinnehavare. 2(12)

3 År () 29 Antal organisationer (st.) Antal 9 konton (st.) Under 213 har det kommit in 34 (52) ansökningar om 9 konto. 23 (32) organisationer har hevi Ijats 9 konto och 2 1 (14) organisationer har avslutat sitt 9 kontoinnehav under äret. De organisationer som Svensk Insamlingskontrohl granskar har under ären haft insamlade medel Crin ahlminheten, verksamhetsintikter och eget kapital samt uthetalningar till ändamilet och insaml i ngs och administrationskostnader (totala kostnader) i förhällande till verksamhetsintäkterna enligt följande. År Insamlade medel frän 5,2 5,2 4,9 4,7 4,9 allmänheten (mdr kr) Verksamhetsintäkter (mdr kr) 15,1 14,5 13,9 13,1 12,3 Eget kapital (rndr kr) 19,3 18,8 18,6 1 7,5 16,1 Uthetalt till ändamålet (%) Totala omkostnader (%) 1 lo Kon! rolf verksamheten Svensk Insamlingskontroll har liksom tidigare år utfört granskning av organisationernas årsredovisni ngar och rapporter med redovisning enligt Svensk Insamli ngskontrolls anvisningar för 394 (387) organisationer. Inriktningen har varit att granska om 9-kontoinnehavarna uppfyllt sitt ändamål och att analysera organisationernas nyckeltal. Vid utförandet av denna uppgift har Svensk Insamlingskontroll biträtts av KPMG och EY. Det som framkommit vid granskningen är att ett antal organisationer inte anger tillräckligt tydligt i förvaltningsherättelsen hur ändamålet har främjats. Flera av dessa organisationer har under året blivit kontaktade med pätalande av detta. 9-kontoinnehavare som inte har uppfyllt Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal i 212 års redovisningshandlingar har i de flesta fall själva förklarat varför de inte har uppnätt nyckeltalen och i annat fall har förklaring avkrävts. Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter är 9-kontoinnchavare, som har mottagande organisationer i Sverige eller utomlands, skyldiga att varje är senast den 3 juni komma in med en förteckning över dessa organisationer med uppgifter om deras ändamål, plats och land där de verkar samt en beskrivning av hur 9-kontoinnehavaren säkerställer att de medel som överlämnats till organisationerna används för att ftiimja avsett ändamål utan onödiga kostnader. Organisationer som inte har kommit in med sådana uppgifter har pämints om detta. Nybildade organisationer som beviljas 9-konto ska för granskning lämna in delärsrapport över första halvåret till Svensk Insamlingskontroll. 3(12)

4 Herialet 9 konloin nehavare har kaiendeiir som verksanihetsir, vii ket i nnebir alt redovisningen av verksamheten ska vara Svensk Insamlingskontrol 1 liii handa senast sex minader efter kalenderärets slut. Under iret har l 4 (7) organisationer dehiterats en extra årsavgift på grund av att de inte alls, eller i olullständigt skick, skickat in redovisningen till Svensk Insaml ingskontrol 1. l)ehiteri ng lir dröjsmälet Fråntar dock inte. 9 kontoinnehavarna skyldigheten att Hunna Svensk Insamlingskontroll kompletta redovisningshandlingar. Svensk Insamlingskontroll har i särskilda fall kallat 9 kontoinnehavare liii sammanträde hos Svensk Insamlingskontroll 1 något Fall har Svensk Insamlingskontroll också meddelat kontoinnehavare varning för alt de inte Följt Svensk Insamlingskontrol Is föreskri 1 ler och anvisningar. Svensk Insamlingskontroll iräntog under året Fyra (sex) 9 kontoinnehavare rätten att inneha 9 konto. Skälen till detta var att ansökan om Förlängd giltighetstid av 9 kontot inte hade gjorts (ett fall), att räkenskaperna för 212 inte inkommit till Svensk Insamlingskontroll (ett fall), att delärsrapport inte inkommit till Svensk Insamlingskontroll (ett fall) samt att organisationen gått i konkurs (ett fall). När det framkommit klagomål Frän allmänheten på insamlingsmetoder eller avseende någon 9 kontoinnehavares verksamhet, har Svensk Insam lingskontroll kontaktat 9 kontoinnehavaren och begärt en förklaring samt i vissa fall krävt förändringar av insamlingsmetoder eller rutiner. Kommunikation Svensk Insamlingskontroll har fortsatt att arbeta med kommunikationsstrategin. Majoriteten av 9-kontoinnehavarna följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och har i sin marknadsföring numera antingen tagit in Svensk Insamlingskontrolls logotyp eller lämnat upplysning om att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Under året har Svensk Insamlingskontroll skickat ut pressrneddelanden vid väsentligare nyheter såsom när en ny organisation beviljats 9-konto, respektive avslutade eller när konton dragits in samt statistik över den årliga sammanställningen avseende organisationernas insamlingsresu Itat. Information Den 8 februari 213 höll Svensk Insamlingskontroll sitt sedvanliga informationsseminariurn för 9-kontoinnehavare och kontorevisorer. Mötet samlade 252 (256) deltagare och hölls som vanligt i Bonnierhuset, Stockholm. Informationen rörde hl.a. viktigare beslut som fattats under 212, presentation av 211 års redovisningar samt genomgång av nyckeltal. internrevisor Mikael Andersson och senior advisor Nils Olov Malmer talade under temat Praktiska råd för att minska risken för korruption och oegentligheter i organisationen. Roland Dansell, marknadsomrädeschef i Stockholm hos Grant Thornton Sweden AB talade under rubriken Ordning och reda skapar förutsättningar för ett framgångsrikt styrelsearhete. Under året har företrädare För kansliet besökt två 9-kontoinnehavare för att informera om Svensk Insamlingskontrolls verksamhet samt orientera sig om 9-kontoinnehavarnas verksamhet. 4(12)

5 samt Land Ree/i eri in. in. Svensk Insamli ngskontrol Is föreskri ter För 9() konto har under indrats så att endast au ktoriserad revisor godkinns som kontorevisor och att konloi nnehavare Frän 1 januari 2 I 4 ska upprätta ärsredovisning enligt regelverket K3. 1 övrigt har endast vissa Förtydliganden skett i Föreskrifter, kommentarer och anvisningar iii rapportpaketet För 2(1 3 års redovisning. Media Svensk Insamlingskontrolls granskningsverksamhel har under året mötts av stort intresse i media varför kansliet medverkat i en mängd intervj ner i tidningar. Svensk Insamlingskontroll publicerade i augusti en prelimi när prognos över 21 2 års insamling samt i början av november den ohiciella statistiken. Hemsida Svensk Insamlingskontroll har en hemsida som kan sökas på hera adresser, nämligen och konto.se. Varje 9 kontoinnehavares ändamål Finns beskrivet och det går hl.a. att söka på ändamål och verksamhetsområde. Under 21 3 har hemsidan haft besökare. Händelser under 214 Svensk Insamlingskontroll har i annan 214 tecknat avtal med en ny förvaltare av hemsidan. Under 214 kommer en dialog att föras med det redovisningsråd som uppdaterar FRJI:s (om FREI se nedan) styrande riktlinjer gällande årsredovisning med anledning av anpassning till regelverket K3. FRI! (Frivilligorganisationernas Insamlingsräd) FRu är en hranschorganisation för insamlingsorganisationer. För att vara medlem i FRu krävs att organisationen blivit godkänd som 9-kontoinnehavare. Den nya kanslichefen har sammanträffat med FRIIs generalsekreterare. Internationellt arbete Svensk Insamlingskontroll är en av sjutton organisationer som ingår i International Committee on Fundraising Organisations, ICFO. Den tidigare kanslichefen har sedan årsmötet 28 fram till sin bortgång 213 ingått som ledamot i ICFOs styrelse. Svensk Insamlingskontrolls styrelseordförande har därefter tiliskrivit ICFO att Svensk Insamlings kontroll inte ställer upp till omval till styrelsen för nästkommande är. Svensk Insamlingskontrolls huvudmän Sedan 198 har arbetsmarknadens centralorgani sationer sorganisationen i Sverige (LO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Svenskt Näringsliv FAR, branchorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, varit huvudmän för Svensk Insamlingskontroll, (tidigare Stiftelsen För Insamlingskontroll, SF1), som detta åi tog över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som dittills och sedan 1943 utövats av Näringslivets Granskningsnämnd. FAR har vid utgången av 213 lämnat uppdraget som huvudman för Svensk Insam1ingskontro1l. 5(12)

6 1Stvnudc Inxamlingxkoniroltv slyreist har wicier år 213 heslåli av: Ordinarie Ieclaniöic r Juslitierädet Nils L)exe Ord Ibrande FAR Fd chefsjuristcn Urban Engerstedt Vice ordförande Svenskt Näringsliv Juristen Lars Gellner LO Controllem Bo Abrahamsson Saco Bankdirektören Kerstin Bergh TCO Redovisningsekonomen Jenny Bodell-Hagberg Ersähiare Auktoriserade revisorn Lennart Iredahi Niklas Beckman Controllern Frank Henriksson Kanslichefen Magnus Gissler Emma Öberg Svensk Insamlingskontroll Kanslichefen EvaBirath(tom 16augusti213) Lena Hörnblad (fr. o m 4 november 213) Under 213 har styrelsen haft fem sammanträden. Styrelseledamöterna, utom ordföranden, har inte uppburit någon ersättning från Svensk Insamlingskontroll. Revisorer Auktoriserade revisorn Hans Bredberg och auktoriserade revisorn Cajsa Marcelius, båda frän Finnhammars Revisionsbyrå, är Svensk Insamlingskontrolls revisorer med auktoriserade revisorerna Häkan Fjelner och Madeleine Molin, blida Fmnhammars Revisionsbyrå. som suppleanter. KRnMIlat Svensk Insamlingskontroll har sina lokaler förlagda hos Svenskt Näringsliv, med besöksadress Storgatan 19, Stockholm. 6(12)

7 1 rra kanslichelen Eva Birath har varit austil Id p deltid (SO procent). Control lem Tommy Jonsson och assislenten Agneta Lindqvist har varit anstillda p heltid. Eva 1-3irath har p grund av sjukdom varit Iranvarande under lång tid under året och avled den 1 6 augusti Ny kansi iche 1 Lena 1 krnhiad har anstiil 1 ts 1)å hel (id och birjade den 4 november. På Svensk Insami i ngskontrol Is uppdrag har KPMG och EY under året varit hehjilpl iga med granskni ngen av redovisningshandlingamna trän organisationerna. Uppdraget kommer att Iortsiitta under 2 14 med att KPMG och EY är hehjiil pliga vid Svensk Insami ingskontrol Is granskning. Ekonomi Svensk Insamlingskontrohl finansering bygger på att organisationerna årligen erhiigger en ärsavgi IL Styrelsen har Fastlagi en budget pi ett respektive tre är, som underlag l 6r att fastställa resultat och konsolideringsmäl för verksamheten. Styrelsen har beslutat att det egna kapitalet ska uppgå till och motsvara ett års kostnader. Svensk Insamlingskontrolls ekonomi är mycket god. Styrelsen har beslutat att ärsavgi fterna för 9 kontoinnehavare under 214 ska sänkas till,6 (4 (,65). Nyckeltal Ar Rörelsemarginal () 16,8 12, 3, 17,2 1,7 Soliditet (%) Likviditet (%) Utgående eget kapital (tkr) Avkastning på eget kapital (%) 18,3 16,3 7,3 28,9 4,6 Finansiell avkastning (%) 1,4 2,5 3,3 1,2 1,9 Berilkningsformier Rörelsemarginal = Soliditet = Likviditet = Avkastning eget kapital = Finansiell avkastning = (Verksamhetsi ntiikter-verksamhetskostnader)/verksamhetsintäkter Utgående eget kapital/utgående balansomsiutning Omsättni ngstillgängar/kortfristiga skulder Årets resultat/genomsnittligt eget kapital Finansiellt resultat/kortfristiga placeringar och likvida medel 7(12)

8 Resultaträ kn ing Belopp/kr Not Verksamhetens intäkter Årsavgifter Övriga rärelseintäkter Summa verksamhetsintäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa verksamhetskostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 4 Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat (12)

9 Balans räkning Belopp / kr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Ku ndfo rd ringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (12)

10 Balans räkning Belopp 1 kr Not Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Leverantörssku der Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga - 1(12)

11 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp i kr om inget annat anges Ärsredovisningen har upprättats enligt Ärsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna rad. Någon förändring av redovisningsprinciperna har ej skett i förhällande till föregående är. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges i följande noter. Intäkts- och kostnadsredovisning Intäkterna redovisas enligt BFNAR 23:3, alternativ regel, dvs, vid fakturering. Kostnaden periodiseras i den period då arbetet utförts. Inventarier Inventarier upptas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Planenliga avskrivningar sker efter beräknad utnyttjandeperiod på 5 år Not 1 Not 2 Övriga rörelseintäkter Kontouppläggningsavgifter Förseningsavgifter Informationskonferens Övrigt Anställda och personalkostnader Medelantal anställda: Kvinnor Män Löner och andra ersättningar Styrelseordförande och kanslichef Övriga anställda Sociala kostnader, inki. löneskatt (Varav pensionskostnader) (212 43) ( ) Not 3 Ränteiritäkter och liknande resultatposter Realisationsvinster, fonder Övriga ränteintäkter Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Realisationsförluster, fonder Övriga räntekostnader 11(12)

12 Not 5 Inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Försåljning/Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning/Utrangering Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Not 6 Enligt styrelsebeslut ska överskjutande likvida medel placeras i räntebärande värdepapper med låg risk hos Nordea respektive SEB. Marknadsvärdet per den 31/ uppgår till 5 37 tkr (4 33). Stockholm (iis Dexe Ordförande \ Frak44enrjjss = -- L-c (tlv Lars Gellner Kerstin Bergh Urban Enge J nybo 5Iell-H Lena Hörnblad Kanslichef /»/W--/ H3 Bredberg Aktoriserad revisor v 2? CajsafMarcelius Auktoriserad revisor 12(12)

13 1 FIINNHAMMARS ii 1 Oii1i I.1A1 )I OCI GODK/\NDA Ii V11;ONI R REVISIONSI3ERÄTTELSE Till föreningsstämman i Svensk Insamlingskontroll Org.nr Rapport om ärsredovisningen Vi har ut[iirt en revision av årsredovisningen för Svensk Insam lingskontroll för är Styrelsens ansl ar för ärsredo visningen Del är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovis ning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvän dig för att upprätta en ärsredovisning som inte innehåller vä sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rei isorns (tflsi flr Värt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisiondn enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkcsetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revis ionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att ut forma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision inne fattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra IZirflittningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svensk Insamlingskontroll för är Siyrel.sens (IISi UI Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Rc i isorns insi ai Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om flirvalt ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om nägon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyl dighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstårnman beviljar styrelsens ledamö ter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Upplands Väshy lans Bredherg uktoriserad revisor Cajsa Marcelius Auktoriserad revisor Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen den rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 213 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fiirenlig med årsredovisningens övriga delar.

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

SVENSK INSAMLINGS KONTROLL. Årsredovisning 2012. Svensk Insamlingskontroll Organisationsnummer 802009-5 108. för 1(13)

SVENSK INSAMLINGS KONTROLL. Årsredovisning 2012. Svensk Insamlingskontroll Organisationsnummer 802009-5 108. för 1(13) SVENSK INSAMLINGS KONTROLL Årsredovisning 2012 för Svensk Insamlingskontroll Organisationsnummer 802009-5 108 1(13) Förvaltningsberättelse Svensk Insamlingskontroll har till syfte att verka för att offentliga

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen. Välkommen till Föreningsstämma för Ung Företagsamhet Kronoberg Tid: Den 17 november kl 15.00 Plats: Ung Företagsamhet, Kungsgatan 1B, 4 vån Växjö Deltagare: Medlemmar anmälda till stämman senast den 10

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

T o b i a s S t i f t e l s e n

T o b i a s S t i f t e l s e n T o b i a s S t i f t e l s e n H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare 1(7) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Tobias

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Militarsallskapet i Stockholm Sida 1 (3) Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Org nr 802002-3134 2014 Styrelsen f6r Militarsallskapet i Stockholm Mr Flamed avge berattelse for verksamheten

Läs mer

R1 30 --:'."-;----.---

R1 30 --:'.-;----.--- Organisationens namn Stiftelsen Parki nsonförbundets Forskni Organisationens intäkter och kostnader Verksamhetsintäkter från allmänheten R01 0 Penninginsamlingar R040 Försäljning av varor och tjänster

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2011 Stiftelsen Stadsmissionens Skola, organisationsnummer 802017-0794 Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan), organisationsnummer 802010-0817 1 Innehållsförteckning Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF Organisationsnummer 717900-0067 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen avlämnar härmed följande redovisning för förvaltningsåret 2012. Styrelsens sammansättning Ordförande

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702000-4078 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer