Qo SVENSK INSAMLINGS. Årsredovisning Svensk Insamlingskontroll Organisationsnummer KONTO KONTROLL. för 1(12)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Qo SVENSK INSAMLINGS. Årsredovisning 2013. Svensk Insamlingskontroll Organisationsnummer 802009-5108 KONTO KONTROLL. för 1(12)"

Transkript

1 Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Årsredovisning 213 för Svensk Insamlingskontroll Organisationsnummer (12)

2 Förvaltningsberättelse Svensk Insamlingskontroll har till syfle att verka för att ollentliga insamlingar för humanitära, välgörande, kulturella och andra allmännyttiga ändaniäl sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskiiliga kostnader, att sunda marknadsiöringsmetoder används i insamlingsomridet samt ati ändamälsenliga metoder för insaml ingskontroll utvecklas Svensk Insamlingskontrolls verksamhet För att främja sina syften erbjuder Svensk Insamlingskontroll kontroll över organisationer som bedriver insamlingar för nämnda ändamftl. 1 Svensk lnsamlingskontrolls granskning ingir att kontrollera att medlen gär till ändamälet, att insamlings och administrationskostnaderna inte är oskäliga, att insamlingarna sker pä ett sunt och etiskt sätt och att Svensk Insamlingskontrolls Föreskrifter i övrigt följs. 1 granskningen ingär även en analys av organisationernas nyckeltal. För kontrollen förfogar Svensk Insamlingskontroll efter avtal med PlusGirot och Bankgirocentralen över sjusiffriga PlusGironurnmer och hankgironummer som börjar pä 9. Svensk Insamlingskontroll meddelar föreskrifter för innehavare av 9-konton och är behjälplig med räd och anvisningar samt annan information om kontrollen av insarnl ingsverksamheten. Svensk Insami ingskontrol 1 bestämmer om insamlingskontrollens allmänna inriktning och om förutsättningar för att erhälla och inneha 9-konto. Svensk Insamlingskontroll kan äterkalla godkännandet av 9-konto. Svensk Insamlingskontroll ser regelbundet över sina metoder för insamlingskontroll samt anpassar föreskrifter och anvisningar och metoder för granskningen inför förändringar som sker inom insamlingsverksamheten. Varje 9 kontoi nnehavare mäste ha en auktoriserad benämnd kontorevisor, som granskar organisationens ekonomi och förvaltning fortlöpande samt att ändamälet uppfylls och att Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar följs. Enligt föreskrifterna mäste samtliga 9-kontoinnehavare upprätta en ärsredovisning enligt ärsredovisningslagen. Av förvaltningsberättelsen ska det framgä hur ändamälet främjats under Liret. Den ska ges in till Svensk Insamlingskontroll tillsammans med revisionsberättelsen samt särskilda av Svensk Insamlingskontroll föreskrivna blanketter för resultat- och balansräkning. Dessa redovisningshandlingar kontrolleras ärligen av Svensk Insamlingskontroll. Närmare om Svensk Insamlingskontrolls verksamhet under 213 Allmänt Den 31 december 213 fanns 46 (47) organisationer som var godkända av Svensk Insamlingskontroll som 9-kontoinnehavare. 2(12)

3 År () 29 Antal organisationer (st.) Antal 9 konton (st.) Under 213 har det kommit in 34 (52) ansökningar om 9 konto. 23 (32) organisationer har hevi Ijats 9 konto och 2 1 (14) organisationer har avslutat sitt 9 kontoinnehav under äret. De organisationer som Svensk Insamlingskontrohl granskar har under ären haft insamlade medel Crin ahlminheten, verksamhetsintikter och eget kapital samt uthetalningar till ändamilet och insaml i ngs och administrationskostnader (totala kostnader) i förhällande till verksamhetsintäkterna enligt följande. År Insamlade medel frän 5,2 5,2 4,9 4,7 4,9 allmänheten (mdr kr) Verksamhetsintäkter (mdr kr) 15,1 14,5 13,9 13,1 12,3 Eget kapital (rndr kr) 19,3 18,8 18,6 1 7,5 16,1 Uthetalt till ändamålet (%) Totala omkostnader (%) 1 lo Kon! rolf verksamheten Svensk Insamlingskontroll har liksom tidigare år utfört granskning av organisationernas årsredovisni ngar och rapporter med redovisning enligt Svensk Insamli ngskontrolls anvisningar för 394 (387) organisationer. Inriktningen har varit att granska om 9-kontoinnehavarna uppfyllt sitt ändamål och att analysera organisationernas nyckeltal. Vid utförandet av denna uppgift har Svensk Insamlingskontroll biträtts av KPMG och EY. Det som framkommit vid granskningen är att ett antal organisationer inte anger tillräckligt tydligt i förvaltningsherättelsen hur ändamålet har främjats. Flera av dessa organisationer har under året blivit kontaktade med pätalande av detta. 9-kontoinnehavare som inte har uppfyllt Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal i 212 års redovisningshandlingar har i de flesta fall själva förklarat varför de inte har uppnätt nyckeltalen och i annat fall har förklaring avkrävts. Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter är 9-kontoinnchavare, som har mottagande organisationer i Sverige eller utomlands, skyldiga att varje är senast den 3 juni komma in med en förteckning över dessa organisationer med uppgifter om deras ändamål, plats och land där de verkar samt en beskrivning av hur 9-kontoinnehavaren säkerställer att de medel som överlämnats till organisationerna används för att ftiimja avsett ändamål utan onödiga kostnader. Organisationer som inte har kommit in med sådana uppgifter har pämints om detta. Nybildade organisationer som beviljas 9-konto ska för granskning lämna in delärsrapport över första halvåret till Svensk Insamlingskontroll. 3(12)

4 Herialet 9 konloin nehavare har kaiendeiir som verksanihetsir, vii ket i nnebir alt redovisningen av verksamheten ska vara Svensk Insamlingskontrol 1 liii handa senast sex minader efter kalenderärets slut. Under iret har l 4 (7) organisationer dehiterats en extra årsavgift på grund av att de inte alls, eller i olullständigt skick, skickat in redovisningen till Svensk Insaml ingskontrol 1. l)ehiteri ng lir dröjsmälet Fråntar dock inte. 9 kontoinnehavarna skyldigheten att Hunna Svensk Insamlingskontroll kompletta redovisningshandlingar. Svensk Insamlingskontroll har i särskilda fall kallat 9 kontoinnehavare liii sammanträde hos Svensk Insamlingskontroll 1 något Fall har Svensk Insamlingskontroll också meddelat kontoinnehavare varning för alt de inte Följt Svensk Insamlingskontrol Is föreskri 1 ler och anvisningar. Svensk Insamlingskontroll iräntog under året Fyra (sex) 9 kontoinnehavare rätten att inneha 9 konto. Skälen till detta var att ansökan om Förlängd giltighetstid av 9 kontot inte hade gjorts (ett fall), att räkenskaperna för 212 inte inkommit till Svensk Insamlingskontroll (ett fall), att delärsrapport inte inkommit till Svensk Insamlingskontroll (ett fall) samt att organisationen gått i konkurs (ett fall). När det framkommit klagomål Frän allmänheten på insamlingsmetoder eller avseende någon 9 kontoinnehavares verksamhet, har Svensk Insam lingskontroll kontaktat 9 kontoinnehavaren och begärt en förklaring samt i vissa fall krävt förändringar av insamlingsmetoder eller rutiner. Kommunikation Svensk Insamlingskontroll har fortsatt att arbeta med kommunikationsstrategin. Majoriteten av 9-kontoinnehavarna följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och har i sin marknadsföring numera antingen tagit in Svensk Insamlingskontrolls logotyp eller lämnat upplysning om att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Under året har Svensk Insamlingskontroll skickat ut pressrneddelanden vid väsentligare nyheter såsom när en ny organisation beviljats 9-konto, respektive avslutade eller när konton dragits in samt statistik över den årliga sammanställningen avseende organisationernas insamlingsresu Itat. Information Den 8 februari 213 höll Svensk Insamlingskontroll sitt sedvanliga informationsseminariurn för 9-kontoinnehavare och kontorevisorer. Mötet samlade 252 (256) deltagare och hölls som vanligt i Bonnierhuset, Stockholm. Informationen rörde hl.a. viktigare beslut som fattats under 212, presentation av 211 års redovisningar samt genomgång av nyckeltal. internrevisor Mikael Andersson och senior advisor Nils Olov Malmer talade under temat Praktiska råd för att minska risken för korruption och oegentligheter i organisationen. Roland Dansell, marknadsomrädeschef i Stockholm hos Grant Thornton Sweden AB talade under rubriken Ordning och reda skapar förutsättningar för ett framgångsrikt styrelsearhete. Under året har företrädare För kansliet besökt två 9-kontoinnehavare för att informera om Svensk Insamlingskontrolls verksamhet samt orientera sig om 9-kontoinnehavarnas verksamhet. 4(12)

5 samt Land Ree/i eri in. in. Svensk Insamli ngskontrol Is föreskri ter För 9() konto har under indrats så att endast au ktoriserad revisor godkinns som kontorevisor och att konloi nnehavare Frän 1 januari 2 I 4 ska upprätta ärsredovisning enligt regelverket K3. 1 övrigt har endast vissa Förtydliganden skett i Föreskrifter, kommentarer och anvisningar iii rapportpaketet För 2(1 3 års redovisning. Media Svensk Insamlingskontrolls granskningsverksamhel har under året mötts av stort intresse i media varför kansliet medverkat i en mängd intervj ner i tidningar. Svensk Insamlingskontroll publicerade i augusti en prelimi när prognos över 21 2 års insamling samt i början av november den ohiciella statistiken. Hemsida Svensk Insamlingskontroll har en hemsida som kan sökas på hera adresser, nämligen och konto.se. Varje 9 kontoinnehavares ändamål Finns beskrivet och det går hl.a. att söka på ändamål och verksamhetsområde. Under 21 3 har hemsidan haft besökare. Händelser under 214 Svensk Insamlingskontroll har i annan 214 tecknat avtal med en ny förvaltare av hemsidan. Under 214 kommer en dialog att föras med det redovisningsråd som uppdaterar FRJI:s (om FREI se nedan) styrande riktlinjer gällande årsredovisning med anledning av anpassning till regelverket K3. FRI! (Frivilligorganisationernas Insamlingsräd) FRu är en hranschorganisation för insamlingsorganisationer. För att vara medlem i FRu krävs att organisationen blivit godkänd som 9-kontoinnehavare. Den nya kanslichefen har sammanträffat med FRIIs generalsekreterare. Internationellt arbete Svensk Insamlingskontroll är en av sjutton organisationer som ingår i International Committee on Fundraising Organisations, ICFO. Den tidigare kanslichefen har sedan årsmötet 28 fram till sin bortgång 213 ingått som ledamot i ICFOs styrelse. Svensk Insamlingskontrolls styrelseordförande har därefter tiliskrivit ICFO att Svensk Insamlings kontroll inte ställer upp till omval till styrelsen för nästkommande är. Svensk Insamlingskontrolls huvudmän Sedan 198 har arbetsmarknadens centralorgani sationer sorganisationen i Sverige (LO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Svenskt Näringsliv FAR, branchorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, varit huvudmän för Svensk Insamlingskontroll, (tidigare Stiftelsen För Insamlingskontroll, SF1), som detta åi tog över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som dittills och sedan 1943 utövats av Näringslivets Granskningsnämnd. FAR har vid utgången av 213 lämnat uppdraget som huvudman för Svensk Insam1ingskontro1l. 5(12)

6 1Stvnudc Inxamlingxkoniroltv slyreist har wicier år 213 heslåli av: Ordinarie Ieclaniöic r Juslitierädet Nils L)exe Ord Ibrande FAR Fd chefsjuristcn Urban Engerstedt Vice ordförande Svenskt Näringsliv Juristen Lars Gellner LO Controllem Bo Abrahamsson Saco Bankdirektören Kerstin Bergh TCO Redovisningsekonomen Jenny Bodell-Hagberg Ersähiare Auktoriserade revisorn Lennart Iredahi Niklas Beckman Controllern Frank Henriksson Kanslichefen Magnus Gissler Emma Öberg Svensk Insamlingskontroll Kanslichefen EvaBirath(tom 16augusti213) Lena Hörnblad (fr. o m 4 november 213) Under 213 har styrelsen haft fem sammanträden. Styrelseledamöterna, utom ordföranden, har inte uppburit någon ersättning från Svensk Insamlingskontroll. Revisorer Auktoriserade revisorn Hans Bredberg och auktoriserade revisorn Cajsa Marcelius, båda frän Finnhammars Revisionsbyrå, är Svensk Insamlingskontrolls revisorer med auktoriserade revisorerna Häkan Fjelner och Madeleine Molin, blida Fmnhammars Revisionsbyrå. som suppleanter. KRnMIlat Svensk Insamlingskontroll har sina lokaler förlagda hos Svenskt Näringsliv, med besöksadress Storgatan 19, Stockholm. 6(12)

7 1 rra kanslichelen Eva Birath har varit austil Id p deltid (SO procent). Control lem Tommy Jonsson och assislenten Agneta Lindqvist har varit anstillda p heltid. Eva 1-3irath har p grund av sjukdom varit Iranvarande under lång tid under året och avled den 1 6 augusti Ny kansi iche 1 Lena 1 krnhiad har anstiil 1 ts 1)å hel (id och birjade den 4 november. På Svensk Insami i ngskontrol Is uppdrag har KPMG och EY under året varit hehjilpl iga med granskni ngen av redovisningshandlingamna trän organisationerna. Uppdraget kommer att Iortsiitta under 2 14 med att KPMG och EY är hehjiil pliga vid Svensk Insami ingskontrol Is granskning. Ekonomi Svensk Insamlingskontrohl finansering bygger på att organisationerna årligen erhiigger en ärsavgi IL Styrelsen har Fastlagi en budget pi ett respektive tre är, som underlag l 6r att fastställa resultat och konsolideringsmäl för verksamheten. Styrelsen har beslutat att det egna kapitalet ska uppgå till och motsvara ett års kostnader. Svensk Insamlingskontrolls ekonomi är mycket god. Styrelsen har beslutat att ärsavgi fterna för 9 kontoinnehavare under 214 ska sänkas till,6 (4 (,65). Nyckeltal Ar Rörelsemarginal () 16,8 12, 3, 17,2 1,7 Soliditet (%) Likviditet (%) Utgående eget kapital (tkr) Avkastning på eget kapital (%) 18,3 16,3 7,3 28,9 4,6 Finansiell avkastning (%) 1,4 2,5 3,3 1,2 1,9 Berilkningsformier Rörelsemarginal = Soliditet = Likviditet = Avkastning eget kapital = Finansiell avkastning = (Verksamhetsi ntiikter-verksamhetskostnader)/verksamhetsintäkter Utgående eget kapital/utgående balansomsiutning Omsättni ngstillgängar/kortfristiga skulder Årets resultat/genomsnittligt eget kapital Finansiellt resultat/kortfristiga placeringar och likvida medel 7(12)

8 Resultaträ kn ing Belopp/kr Not Verksamhetens intäkter Årsavgifter Övriga rärelseintäkter Summa verksamhetsintäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa verksamhetskostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 4 Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat (12)

9 Balans räkning Belopp / kr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Ku ndfo rd ringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (12)

10 Balans räkning Belopp 1 kr Not Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Leverantörssku der Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga - 1(12)

11 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp i kr om inget annat anges Ärsredovisningen har upprättats enligt Ärsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna rad. Någon förändring av redovisningsprinciperna har ej skett i förhällande till föregående är. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges i följande noter. Intäkts- och kostnadsredovisning Intäkterna redovisas enligt BFNAR 23:3, alternativ regel, dvs, vid fakturering. Kostnaden periodiseras i den period då arbetet utförts. Inventarier Inventarier upptas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Planenliga avskrivningar sker efter beräknad utnyttjandeperiod på 5 år Not 1 Not 2 Övriga rörelseintäkter Kontouppläggningsavgifter Förseningsavgifter Informationskonferens Övrigt Anställda och personalkostnader Medelantal anställda: Kvinnor Män Löner och andra ersättningar Styrelseordförande och kanslichef Övriga anställda Sociala kostnader, inki. löneskatt (Varav pensionskostnader) (212 43) ( ) Not 3 Ränteiritäkter och liknande resultatposter Realisationsvinster, fonder Övriga ränteintäkter Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Realisationsförluster, fonder Övriga räntekostnader 11(12)

12 Not 5 Inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Försåljning/Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning/Utrangering Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Not 6 Enligt styrelsebeslut ska överskjutande likvida medel placeras i räntebärande värdepapper med låg risk hos Nordea respektive SEB. Marknadsvärdet per den 31/ uppgår till 5 37 tkr (4 33). Stockholm (iis Dexe Ordförande \ Frak44enrjjss = -- L-c (tlv Lars Gellner Kerstin Bergh Urban Enge J nybo 5Iell-H Lena Hörnblad Kanslichef /»/W--/ H3 Bredberg Aktoriserad revisor v 2? CajsafMarcelius Auktoriserad revisor 12(12)

13 1 FIINNHAMMARS ii 1 Oii1i I.1A1 )I OCI GODK/\NDA Ii V11;ONI R REVISIONSI3ERÄTTELSE Till föreningsstämman i Svensk Insamlingskontroll Org.nr Rapport om ärsredovisningen Vi har ut[iirt en revision av årsredovisningen för Svensk Insam lingskontroll för är Styrelsens ansl ar för ärsredo visningen Del är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovis ning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvän dig för att upprätta en ärsredovisning som inte innehåller vä sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rei isorns (tflsi flr Värt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisiondn enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkcsetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revis ionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att ut forma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision inne fattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra IZirflittningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svensk Insamlingskontroll för är Siyrel.sens (IISi UI Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Rc i isorns insi ai Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om flirvalt ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om nägon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyl dighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstårnman beviljar styrelsens ledamö ter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Upplands Väshy lans Bredherg uktoriserad revisor Cajsa Marcelius Auktoriserad revisor Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen den rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 213 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fiirenlig med årsredovisningens övriga delar.

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Brf Ingegerd i Hels ingborg Årsredovisning 2013 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr 716407-0794 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari till 31 December

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. för. Bostadsrättsföreningen Västgötagatan. Org.nr. 769606-0693

ÅRSREDO VISNING. för. Bostadsrättsföreningen Västgötagatan. Org.nr. 769606-0693 ÅRSREDO VISNING för Bostadsrättsföreningen Västgötagatan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-O1-O1--2014-12-31. Innehåll Sida - ffirvaltningsberättelse - resultaträkning

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Årsredovisning. för 769622-053 7. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för 769622-053 7. Räkenskapsåret Årsredovisning Brf Sången 1 för Västra Eriksberg 769622-053 7 Räkenskapsåret 2012 Brf Sången i Västra Eriksberg 1 (Il) Styrelsen rör Brf Sången i Västra Eriksberg får.härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fröjel Fiber Ek Förening

Fröjel Fiber Ek Förening Årsredovisning för Fröjel Fiber Ek Förening 769623-s626 Räkenskapsåret 213 1 (8) Styrelsen for Fröjel Fiber Ek Förening får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 213. Förvaltnin gsberättelse Information

Läs mer

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer