Utbildningsbokslut 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsbokslut 2014"

Transkript

1 Version Utbildningsbokslut Sammanställning och analys av vissa utbildningsinsatser inom landstinget Västmanland Enheten för kunskapsstyrning och utbildning, EKU Upplysningar kan lämnas av utvecklaren Jonas Lostelius.

2 Innehållsförteckning Landstingets utbildningsuppdrag... 2 Syftet med ett utbildningsbokslut... 3 Avgränsning... 4 Organisation, samverkan och lärandemiljöer... 5 Utbildningsinsatser... 7 Gymnasieutbildning... 7 Medellånga vårdutbildningar och liknande... 7 Läkarstudenter... 8 Praktik under utbildning vid lärosäte i annat land... 9 Allmäntjänstgörande läkare (AT-läkare)... 9 Specialiseringstjänstgörande läkare (ST-läkare)... 9 Specialiseringstjänstgörande tandläkare (ST-tandläkare) Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) Särskilda satsningar Finansiering av doktorander Kompletterande underläkartjänstgöring (KULT) Landstingsövergripande SPUR-inspektion Övrigt Volymer Analys VFU- och praktikveckor AT med mera Intäkter och investeringar/kostnader Utvecklingsförslag

3 Landstingets utbildningsuppdrag 1 Landstinget Västmanlands (Ltv) utbildningsuppdrag omfattar all landstingsfinansierad vårdverksamhet. Inom uppdraget ryms både utbildningstjänster och utbildningsplatser. I uppdraget ingår att landstinget ska verkställa den verksamhetsförlagda delen av gymnasieutbildning inom vård och omsorg, inom medellånga vårdutbildningar samt inom läkarutbildning, att utbilda AT-läkare och PTP-psykologer så att dessa når legitimation samt att utbilda ST-läkare och ST-tandläkare så att dessa blir specialister. I uppdraget ligger också att aktivt samverka med skolhuvudmän och lärosäten i utvecklingen av framtida vårdutbildningar och att främja utvecklingen av goda lärandemiljöer. Goda lärandemiljöer är ett sätt att möta de kvalitetskrav som ställs på respektive utbildning och eventuella verksamhetsförlagda utbildningsplatser/praktikplatser. Även att ha en ändamålsenlig stödorganisation runt utbildningarna är en viktig faktor för att nå tillräcklig kvalitet i utbildningarna och i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik. 1 De formella grunderna för landstingets utbildningsuppdrag ges huvudsakligen av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) där det i 15 anges att det i landstingen ska finnas möjligheter till anställning för läkares allmäntjänstgöring i sådan omfattning att alla läkare som avlagt läkarexamen och läkare med utländsk utbildning som föreskrivits allmäntjänstgöring ges möjlighet att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få legitimation som läkare. Vidare anges att det i landstingen ska finnas möjligheter till anställning för läkares specialiseringstjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet. I 26 b anges att landstingen och kommunerna ska medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. I Ltv:s landstingsplan (diarienummer LTV140556, daterad , sidan 33) anges att landstinget har en central roll i den högre utbildningen och att högre utbildning avser studerande som genomgår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där landstinget har ett VFU-avtal med högskola eller universitet. Vidare anges att högre utbildning också avser anställda i landstinget som genomgår viss typ av utbildning såsom PTP-psykologer, AT-, ST-läkare samt ST-tandläkare. Avslutningsvis nämns i avsnittet i landstingsplanen att ett väl utfört utbildningsuppdrag är av betydelse för landstingets förmåga att klara framtida kompetensförsörjning. 2

4 Syftet med ett utbildningsbokslut I utbildningsbokslutet samlas och tydliggöras de utbildningsinsatser som utförs inom landstingets utbildningsuppdrag samt relaterade intäkter och investeringar/kostnader. 2 Allt detta analyseras i syfte att identifiera möjliga åtgärder och strategier för kvalitetsutveckling och för ett bättre utnyttjande av landstingets kompetens. Bokslutet är inte att betrakta som ett ekonomiskt bokslut som har varit föremål för revision utan ska mer ses som en årsrapport. Förhoppningen är att utbildningsbokslutet ska bidra till att beskriva hur väl landstingets utbildningsuppdrag utförs, vilket i sin tur kan vara ett bidrag i arbetet med att klara landstingets framtida kompentensförsörjning. En indirekt effekt av ett utbildningsbokslut kan också vara att utbildningsfrågorna får bättre förutsättningar att lyftas högre upp på dagordningen. Givet att Landstinget Västmanland inte är ensam intressent i utbildningssfären finns en del externa förväntningar och förhoppningar på att landstinget redovisar inte bara ett utbildningsbokslut i text utan också ett utbildningsbokslut som visar att utbildningsmedel används till rätt saker. Till exempel framgår av ALF-avtalet mellan svenska staten (som representant för ett antal universitet) och ett antal landsting att ersättningen som staten lämnar till landsting för medverkan i klinisk forskning och utbildning ska användas för de kostnader som uppkommer vid denna medverkan. 3 Därtill finns den interna instruktionen Statlig studerandeersättning för verksamhetsförlagd utbildning 4 som anger att ersättning för verksamhetsförlagd utbildning ska användas till aktiviteter/insatser som säkerställer kvaliteten i studentmottagande verksamheter inom landstinget. Att utbildningsmedel ska följas upp framstår mot bakgrund av ovanstående som något självklart. Ett utbildningsbokslut kan säkerligen utformas på många olika sätt. Detta är första gången som Landstinget Västmanland gör ett samlat utbildningsbokslut på det här sättet. Därför lär det finnas stora utvecklingsmöjligheter, inte minst avseende omfattning, uppföljning och gränsdragningar. Även långa resor måste få börja med små steg. 2 Utbildningsbokslutet är avgränsat till landstingets hälso- och sjukvårdsområde. Se även nästa sida för en diskussion om avgränsning. 3 Avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utvecklingen av hälso- och sjukvården, undertecknat i september 2014, 4. 4 Dok.nummer-utgåva , giltigt från och med

5 Avgränsning Landstingets utbildningsuppdrag sätter ramarna för vad som bör ingå i ett utbildningsbokslut. I den mån utbildningsuppdraget är otydligt så kommer det att försvåra upprättandet av ett utbildningsbokslut. Vare sig utbildningsinsatser som utförs inom landstingets utbildningsuppdrag eller relaterade intäkter och investeringar/kostnader är självklara begrepp som långsiktigt klarar sig utan att definieras. Denna första gång görs emellertid inte några definitiva definitioner, ett försök till avgränsning är att i föreliggande utbildningsbokslut fokusera på landstingets engagemang i utbildningen av högskolestudenter, AT- och ST-läkare, ST-tandläkare och PTPpsykologer samt i viss mån av elever i andra utbildningsformer. Gällande dessa utbildningsinsatser bör det vara relativt enkelt att samla in uppgifter om volymer medan intäkter och kostnader kan vara både direkta och indirekta och inte alltid enkla att kvantifiera. Beträffande intäkter så är det exempelvis svårt att redovisa det betydande produktionstillskott som utbildningstjänster som AT, ST och studenter för med sig. Vidare exkluderas i 2014 års bokslut mycket av den verksamhet som Centrum för klinisk forsking och som Lärcentrum bedriver, trots att engagemanget ligger inom eller i nära anslutning till landstingets utbildningsuppdrag. Det betyder att kompetensutvecklingsinsatser som kanske borde redovisas i ett utbildningsbokslut den här gången exkluderas. Den organisation runt VFU som krävs för att möta Universitetskanslersämbetes kvalitetskrav är åtminstone delvis relevant att redovisa. Detsamma kan sägas gälla organisationen runt utbildningen av AT- och ST-läkare. Till exempel hur många som har rätt utbildningsnivå för att organisationen ska vara ändamålsenlig och insatser för att nå dit skulle därför kunna vara relevant att redovisa. Även all den tid som läggs på handledning och tid som läggs på aktiv samverkan med skolhuvudmän skulle kunna vara relevant att redovisa. I arbetet med att upprätta föreliggande utbildningsbokslut har det visat sig att praktiska skäl inte sällan försvårar insamlingen av organisationsrelaterade uppgifter. 5 För att fullgöra utbildningsuppdraget krävs också lokaler, utrustning, IT-system och IT-stöd. Det kan även finnas ytterligare kostnader. I detta utbildningsbokslut har inget fokus lagts på dessa parametrar även om de teoretiskt kanske borde ingå. 5 LIPUS rapport ( Specialistläkarutbildningen i Västmanland, 2014) lyfter att det råder stor olikhet mellan utbildningsgivande enheter inom Landstinget Västmanland vad gäller ST-studierektorernas roll, att STstudierektorsgruppen på landstingsnivå har ett otydligt mandat och att det saknas ett centralt ST-register som innehåller lättillgängliga uppgifter om antalet ST-läkare, handledare och studierektorer inom de flesta specialiteter. Dessa iakttagelser tyder på att organisationsaspekter skulle kunna vara relevanta men svåra att följa upp. 4

6 Organisation, samverkan och lärandemiljöer Utbildningsrådet inom Landstinget Västmanland har en sammansättning med bred förankring inom såväl landsting som akademi, representanter från akademin kommer från Mälardalens högskola, Uppsala universitet och Örebro universitet. Rådets representanter ska ha tydligt mandat att föra sin enhets/organisations talan. Utbildningsrådet är en arena för samordnad dialog i strategiska utbildningsfrågor så att långsiktiga överväganden kan paras med möjligheterna till verkställighet. Det är även en mötesplats för profession och akademi i syfte att stimulera utvecklingen av framtida vårdutbildningar. Rådet har sammanträtt två gånger under 2014 och leds av Enheten för kunskapsstyrning och utbildning (EKU). EKU bildades år 2013 med bland annat följande uppdrag 6 : Leda det strategiska arbetet i enlighet med landstingets utbildningsuppdrag Leda landstingets Utbildningsråd Underlätta samarbete aktörer emellan vid gemensamma utbildningsinsatser Genomföra och följa upp beslutade utbildningssatsningar Upprätta utbildningsbokslut Utöver ovanstående kan nämnas att EKU arbetar med att främja utvecklingen av goda lärandemiljöer. Inom Ltv har det etablerats flera tydliga lärandemiljöer varav några av dessa är: AT-enheten Kliniskt träningscentrum (KTC) Klinisk undervisningsavdelning (KUA) Studerandesalar Studerandeteam Även Sjukhusbiblioteket fyller en viktig funktion i sammanhanget då det utgör ett kunskapsstöd till hela landstingets hälso- och sjukvård. Några viktiga huvuduppdrag är att driva det strategiska biblioteksarbetet framåt i enlighet med EKU:s kompetens- och utbildningsuppdrag samt att stödja medarbetare vid behov av litteratur- och informationsservice i det dagliga arbetet, vid planering samt vid studier och forskning. Vidare pågår en ständig utveckling av goda lärandemiljöer för att öka kunskaperna hos både studenter och medarbetare. Sedan regeringen i budgetpropositionen hösten 2014 aviserade en utbyggnad av flera av landets vårdutbildningar fram till 2018 har ett arbete påbörjats på EKU med att skissa på förslag på lärandemiljöer som kan hantera fler VFU-studenter med bibehållen eller ökad kvalitet. För att skapa tydliga och långsiktiga samarbeten som främjar utbildningsuppdragets uppfyllande har Ltv skapat styrdokument och ingått avtal med flera parter. Ltv har avtal avseende utbildningar till: 7 Arbetsterapeut Audionom Barnmorska 6 Landstingsdirektörens beslut Högre utbildning i Landstinget Västmanland, LTV120355, Det kan vara så att studenter från fler studentgrupper gör VFU/praktik inom landstinget utan att det finns ett upprättat avtal. Ett exempel är psykologstudenter som efter egen förfrågan tas emot. Ltv saknar här avtal med ett lärosäte. 5

7 Biomedicinska analytiker Fysioterapeut Logoped Läkarer (från Uppsala universitet och från Wroclaw, Polen) Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Socionom Specialistsjuksköterska inom o Anestestivård o Distriktsjuksköterska o Intensivvård o Operationssjukvård o Psykiatrisk vård Däremot har det under 2014 blivit tydligt att inte alla avtal finns samlade i ledningssystemet, att olika avtal är olika aktuella/relevanta och att den systematiska uppföljningen av avtal kan variera mycket. Utöver ovanstående avtal finns avtal avseende finansering av doktorander vid Mälardalens högskola (MDH) och avtal avseende samverkan gällande kliniska adjunkter. Den pågående doktorandsatsningen nämns mer utförligt längre fram. Gällande de kliniska adjunkterna som var aktiva under 2014 var samtliga utbildade på magisternivå. Landstingets kostnad för adjunkterna uppgår för 2014 till cirka kr 8. De kliniska adjunkterna ingår i den organisation för att stödja lärandet under VFU:n inom sjuksköterskeprogram, specialistsjuksköterskeutbildning och barnmorskeprogram som Ltv och Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) på MDH har enats om. Följande kompetenser ingår i organisationen: Kliniska adjunkter Huvudhandledare med utökat utbildningsuppdrag Huvudhandledare Handledare Studierektor för VFU Huvudhandledare och handledare avsätter tid för handledning och inom stora delar av landstinget konteras tid för handledning mot VFU-intäkter. Hur mycket tid som läggs på huvudhandledning och handledning redovisas inte i föreliggande bokslut på grund av uppföljningssvårigheter. Intentionsdokument för högskolemässig verksamhetsförlagd utbildning i Ltv finns upprättat tillsammans med HVV. Intentionsdokumentet är en konkretisering av avtalen mellan Ltv och HVV avseende sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna samt avseende fysioterapeututbildningen, och behandlar kvalitetsaspekter och det fortsatta arbetet. Mot slutet av 2014 har det påbörjats ett arbete tillsammans med HVV för att skriva fram en övergripande handlingsplan (eller riktlinje) för högskolemässig VFU för sjuksköterskestudenter inom Landstinget Västmanland 9. På lägre organisatoriska nivåer finns redan idag på sina håll handlingsplaner och instruktioner upprättade. 8 Uppgiften är hämtad från ekonomisystem vilket innehåller kostnaden för fyra av fem adjunkter. Troligen saknas vid upprättande av bokslutet en faktura som avser det fjärde kvartalet. 9 Under inledning av 2015 har handlingsplanen vidgats till att även innefatta specialistutbildningar och fysioterapeuter. 6

8 Utbildningsinsatser Gymnasieutbildning Via en överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och Västmanlands kommuner/gymnasieförbund avseende arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom Vård- och omsorgscollege Västmanland (VO), tillhandahålls utbildningsplatser för undersköterske- och skötarelever inom landstinget. Studierektor för VFU (anställd på EKU) ansvarar för samordningen av dessa. Till den här gruppen räknas i utbildningsbokslutet även medicinska sekreterare. Utbildningen till medicinsk sekreterare kan fullgöras som gymnasieelev, som yrkeshögskoleutbildning eller som högskoleutbildning. 10 Målet för gymnasial utbildning och yrkeshögskoleutbildning är att bedriva arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärande i arbetslivet (LIA) av hög kvalitet för alla elever/studerande med inriktning mot hälso- och sjukvård. Viktiga faktorer för att uppnå målet är att: I avtal (till exempel samverkansavtal med VO) säkerställa att tillgången till antalet utbildningsplatser överensstämmer med utbildningsanordnarnas behov Utbildningsplatser administreras via placeringsprogrammet KliPP Handledarnas pedagogiska och ämnesmässiga kompetens är i överensstämmelse med vad som anges i samverkansavtal med VO Delta i utvärderingar gällande APL och LIA Utveckla en lärandemiljö omfattande: o Yrkesmässig och pedagogisk kompetens och tid avsatt för utbildningsuppdraget o Satsning på medarbetare med utbildningsuppdrag (till exempel elevsamordnande undersköterskor) o Tillhandahålla arbetsplats för elever/studerande med tillgång till datorer för undervisning o Tillgång till arbetskläder, omklädningsrum, allmänna ytor med mera Under 2014 genomfördes i landstinget totalt 1281 praktikveckor av undersköterske- /skötarelever och medicinska sekreterare 11. Intäkterna från dessa var försumbara eller noll. Medellånga vårdutbildningar och liknande Landstinget Västmanland deltar i planering och samverkan med högskolor/universitet för att säkerställa och förbättra kvaliteten i flera av de utbildningar för vilka landstinget tillhandahåller VFU. VFU-platserna ska tillhandahållas med utbildade handledare och med stöd från lärosätena. Studierektor för VFU ansvarar för de olika vårdutbildningarnas verksamhetsförlagda delar i samverkan med både lärosäten och vårdverksamhet. Under VFU:n får studenten genom patientfokuserad handledning och med hjälp av sina kunskaper och färdigheter i mötet med patienten lära sig att bedöma, planera, utföra och utvärdera vården. Studenten får också lära sig att samarbeta med övriga yrkeskategorier i vården. Målet för VFU inom medellånga vårdutbildningar är att bedriva VFU av hög kvalitet för alla studenter med inriktning mot hälso- och sjukvård. Med hög kvalitet avses att den verksamhetsförlagda utbildningen är högskolemässig, vilket ska möjliggöra för studenten att: 10 Det bedöms finnas ett ansenligt antal praktikveckor som genomförs utan att dessa noteras centralt. 11 Källa: Uppgifterna är hämtade från IT-systemstödet KliPP,

9 Integrera teori-praktik samt praktik-teori inom både huvudområde och stödämnen 12 för att träna och utveckla sina kunskaper och färdigheter Utveckla en kritisk och reflekterande hållning samt förmåga till problemlösning Följa kunskapsutveckling inom sitt kompetensområde Analysera, värdera och pröva sina kunskaper, färdigheter och förmågor Viktig faktorer för att uppnå målet är att: I avtal säkerställa att tillgången till antalet utbildningsplatser överensstämmer med lärosätenas behov Utbildningsplatser administreras via placeringsprogrammet KliPP Utveckla handledarnas pedagogiska och ämnesmässiga kompetens Delta i utvärderingar gällande VFU Utveckla en god lärandemiljö innefattande: o Adekvat handledarkompetens samt tid för handledaruppdraget, specialistkompetens inom ämnesområdet och pedagogisk kompetens (till exempel högskolepedagogisk utbildning/handledarutbildning) o Strategier för satsning på medarbetare med utbildningsuppdrag (till exempel huvudhandledare) o Att tillsammans med berörda lärosäten utveckla strategier för ökning av antalet samfinansierade (både högskola och landsting) tjänster på olika nivåer (exempelvis kliniska adjunkter, lektorer, professorer) o Samverka med/ansvara för akademiska mötesplatser/plattformar där verksamhet och akademi knyts samman o Medverka till utveckling av pedagogiska miljöer/strukturer (till exempel KTC-, KUA-/KUM-verksamheter eller motsvarande) för att bedriva utbildning o Tillhandahålla arbetsplats för studenter med tillgång till datorer för undervisning o Tillhandahålla arbetskläder, omklädningsrum, allmänna ytor med mera Under 2014 genomfördes inom/via landstinget totalt 4227 VFU-veckor av högskolestudenter. 13 Av dessa beräknas 362 veckor ha genomförts hos privata utförare. Intäkterna för landstingets VFU-veckor uppskattas till cirka 5,5 miljoner kr 14. Läkarstudenter Inom ramen för läkarutbildningen genomomför läkarstudenter klinisk utbildning. Landstinget Västmanland har för detta ändamål avtal med Uppsala universitet. Studenterna placeras vid olika kliniker/enheter och får delta i verksamheten under handledning. AT-chefen vid EKU ansvarar för avtalet med Uppsala universitet och gör årliga uppföljningsmöten med ansvariga på mottagande kliniker, bland annat återges resultat från läkarstudenternas utvärderingar av sin placering (utvärderingsverktyget kallas för klinik-kurt ). 12 Huvudområdet i utbildningen utgörs av det akademiska ämnet som omfattar minst 90 hp, övriga ämnen benämns stödämnen. 13 Källa: Uppgifterna är huvudsakligen hämtade från IT-systemstödet KliPP, Några enheter använder inte systemstödet och har rapporterat via e-post. Det finns potentiella felkällor till siffran över antal VFUveckor. Dels vid själva inläggning i KliPP, dels genom att det inte har gått att samla in alla VFU-veckor från enheter som inte använder systemet. Felkällorna bedöms inte påverka helhetsbilden. 14 Uppgiften har hämtats från ekonomisystem. Västmanlands sjukhus och Psykiatrin registrerar ekonomin så att det centralt går att följa intäkter och kostnader relativt väl. Inom Primärvård och Habilitering fakturerar verksamheterna själva lärosäten direkt, vilket försvårar central uppföljning. 8

10 Under 2014 genomfördes i landstinget totalt 902 praktikveckor av läkarstudenter. Intäkterna från dessa uppgår till cirka 2,1 miljoner kr. Faktureringsunderlag sammanställs vid EKU men delges sedan Ekonomiservice för fakturering till Uppsala universitet. Därefter kanaliseras samtliga intäkter direkt till respektive klinik utan att passera centrala funktioner. Praktik under utbildning vid lärosäte i annat land Vissa EU-medlemsstaters läkarutbildningar har krav på praktik mellan läsåren. Praktiken kan fullgöras i annat land. Landstinget Västmanland har avtal med universitetet i Wroclaw, Polen, avseende läkarutbildning. Praktiken sker genom Uppsala universitet som står för kvalitetssäkring av utbildningens studieinnehåll samt försäkring för studenten. 15 Under 2014 genomfördes 89 studentveckor av 23 studenter. 16 Landstinget har centralt satsat cirka kr på insatsen varav cirka kr utgör ersättning till mottagande verksamhet inom landstinget. Allmäntjänstgörande läkare (AT-läkare) För att erhålla legitimation och därmed kunna utöva läkaryrket självständigt krävs efter avlagd läkarexamen en godkänd allmäntjänstgöring som läkare, så kallad AT. I Västmanland omfattar AT-tjänstgöringen totalt 21 månader fördelade på sex månader kirurgi, sex månader internmedicin, tre månader psykiatri och sedan sex månader allmänmedicin, som enligt Socialstyrelsen ska ligga sist i ett blockförordnade. I Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 1999:5 med titeln Allmäntjänstgöring för läkare finns målbeskrivning för AT. En landstingsövergripande riktlinje för AT 17 ligger till grund för att garantera att målbeskrivningen uppfylls samt att riktlinjen beskriver hur verksamheten kring AT är uppbyggd. I landstinget finns en AT-enhet som består av en AT-chef med övergripande studierektorsansvar och en AT-samordnare. Därtill finns studierektorer inom kirurgi, invärtesmedicin, psykiatri, allmänmedicin och avslutningsvis finns AT-ansvariga inom kärlkirurgi, anestesi, urologi och ortopedi. Tillsammans utgör de som grupp en central funktion för genomförandet av AT. Under 2014 nyanställdes AT-läkare och det fanns 74 unika personer 19 aktiva som ATläkare. I 2014 års AT-ranking (som arrangeras av Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF) kom AT-orten Västerås/Köping på plats 10 av Specialiseringstjänstgörande läkare (ST-läkare) Efter erhållen läkarlegitimation kan läkaren välja att utbilda sig till specialist, denna ska då ansöka om en så kallad ST-tjänst. I anställningen ryms både tjänstgöring och utbildning. Specialiseringstjänstgöringen för läkare regleras i förordningen om yrkesverksamhet på hälso- 15 Just kvalitetssäkring och försäkring vållar utmaningar i dessa fall och hållningen i landstinget Västmanland är att bara erbjuda praktik om avtal är tecknat och kraven på försäkring och kvalitetssäkring av utbildningen är tillgodosedda. Grundprincipen är att alla som verkar inom landstinget Västmanland ska vara försäkrade och genom sin anställning är medarbetaren försäkrad medan studenter vid svenska lärosäten är försäkrade via sina lärosäten. 16 Källa: E-post från Centrum för Klinisk forskning, Se dokument Allmäntjänstgöring för läkare (AT), , i ledningssystemet. 18 Källa: E-post från Centrum för HR, , där Heroma/Duva anges som ursprunglig källa. 19 Källa: E-post från AT-chefen, AT-chefens presentation i Utbildningsrådet

11 och sjukvårdens område (SFS 1998:1 513) och följer i övrigt föreskrifterna och råden i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17 som började gälla den 1 september Landstinget Västmanland erbjuder specialiseringstjänstgöring för läkare inom flertalet medicinska specialiteter. En Handlingsplan för specialistläkarutbildningen i Landstinget Västmanland finns med avsikt att alla utbildande enheter i Landstinget Västmanland ska nå upp till en sådan kvalitetsnivå att ambitionerna i gällande författning kan uppfyllas och en STutbildning av hög kvalitet uppnås. Handlingsplanen är den lokala tolkningen av Socialstyrelsens föreskrifter. Här finns angivet vad studierektor, verksamhetschef, handledare och STläkare ansvarar för i utbildningen. Funktionen som samordnande ST-studierektor är roterande med tvåårsintervall och är knuten till EKU. Inom Ltv finns ett nätverk med samtliga STstudierektorer där ST-gemensamma frågor diskuteras. Under 2014 uppskattas det ha funnits mellan till aktiva ST-läkare. Under 2014 genomfördes en landstingsövergripande SPUR-inspektion av Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården (LIPUS). Se vidare under avsnittet Landstingsövergripande SPUR-inspektion. Specialiseringstjänstgörande tandläkare (ST-tandläkare) Även tandläkare kan specialisera sig och gör det då genom utbildningstjänster som man söker. Utbildningstjänsterna är baserade på vissa orter varav ingen sådan ort finns i Västmanland. Det finns två typer av utbildningsplatser där den ena innebär att Ltv betalar till nationella platser och där den andra innebär att Ltv betalar för specifika utbildningsplatser (här görs praktiken i Ltv medan teoridelen köps in). Under 2014 köpte Ltv tre specifika platser 23 och det fanns fyra ST-tandläkare 24. Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) PTP är en praktisk utövning av psykologyrket integrerat med utbildningsmoment. Syftet är att psykologen ska påbörja utvecklingen mot en professionell identitet och bli duglig i att tillämpa de kunskaper som universitetsutbildningen har gett. PTP ska ge övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och dess olika ansvars- och kompetensområden inom en organisation. Genom att kunskaperna utövas i praktiskt psykologarbete under handledning skapas förutsättningar för yrkesverksamhet i självständig ställning. En godkänd PTP- tjänstgöring, motsvarande ett års heltidstjänstgöring, behövs för att få psykologlegitimation. Studierektor för PTP ansvarar för landstingets utbildningsprogram. Sex tjänster per år finansieras centralt och därutöver anställs ungefär lika många av och på enheter direkt. Eftersom två årsgrupper överlappar varandra under början av året, en grupp som är i avslut och en som påbörjar sin tjänstgöring, blir det sammantaget ett större antal som årligen genomför PTP. Under 2014 var sammantaget 22 psykologer anställda för PTPtjänstgöring 25 medan 13 nyanställdes 26 under året. 21 Siffran 180 härstammar från arbetet med LIPUS-rapporten och avser antal enkäter som skickades ut till landstinget Västmanlands alla ST-läkare. Enligt samma rapport så saknar landstinget ett ST-register. 22 Källa: E-post från Centrum för HR, , där Heroma/Duva anges som ursprunglig källa. 23 Källa: Muntlig uppgift från verksamhetschefen för Specialisttandvårdskliniken, oktober Källa: E-post från Centrum för HR, , där Heroma/Duva anges som ursprunglig källa. 25 Källa: E-post från PTP-samordnaren, Källa: E-post från Centrum för HR, , där Heroma/Duva anges som ursprunglig källa. 10

12 Särskilda satsningar Finansiering av doktorander Avtalet mellan Ltv och MDH avseende finansering av doktorander vid MDH är en utbildningssatsning där ett delmål är att stärka stödet till handledare i arbetet med att forskningsanknyta studenternas verksamhetsförlagda utbildningsmoment. Doktoranderna beräknas vara färdiga hösten Uppföljningsmöte med den ena doktoranden genomfördes under 2014 och uppföljningsmöte med den andra genomfördes i januari Uppföljningsmötena tyder på att avtalets intentioner följs på ett tillfredsställande sätt. Under år 2014 uppgick kostnaden för finansiering av doktoranderna till cirka 1,6 miljoner kronor 27. Kompletterande underläkartjänstgöring (KULT) För legitimerade läkare med en maximalt två år gammal läkarexamen som har avlagts utomlands och som har goda kunskaper i svenska, inrättade landstinget i augusti 2014 två kompletterande underläkartjänster (KULT) varav en med inriktning mot vuxenpsykiatri och den andra med inriktning mot allmänmedicin. Syftet med dessa tjänster är att erbjuda en introduktion i svensk sjukvård samt att ge en bred medicinsk och praktisk erfarenhet inför en specialiseringstjänstgöring inom vuxenpsykiatri eller allmänmedicin. Upplägget liknar ett sorts Mini-AT om tolv månader. Huvudelen av tiden, fyra månader, blev under 2014 en placering inom vald inriktning, utöver detta ingår tre månader kirurgi, tre månader medicin och två månader antingen primärvård eller vuxenpsykiatri. Tanken med att knyta KULT till AT-enheten är att låta KULT-läkarna gå med en AT-grupp och via AT-gruppen möjliggöra för KULT-läkarna att snabbt etablera sig socialt, dela lokaler och introduktionsutbildningar med AT, delta i vissa gemensamma kurser, delta i utbildningsmoment, finnas med i schemaupplägget via AT-studierektorer med mera samt att administrativa uppgifter utförs på AT-enheten. Den ursprungliga planeringen gör gällande att KULT ska utvärderas, någon utvärdering har inte kommit till stånd under Under 2014 har satsningen kostat kr. 28 Landstingsövergripande SPUR-inspektion En landstingsövergripande SPUR-inspektion 29 av Ltv:s ST-utbildningar skedde under året via Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (LIPUS). Ltv är det första landstinget i riket som gör en sådan stor satsning. Syftet med inspektionen var tudelat där den ena delen handlar om att göra en övergripande analys av hur landstinget leder och styr STutbildningen och den andra delen handlar om det kvalitativa inom respektive specialitet. Inom ramen för inspektionen gjordes en minivariant för de verksamheter som nyligen har blivit inspekterade. Resultaten rapporterades för varje verksamhet för sig samt med en generell version för hela landstinget. I den generella rapporten har LIPUS lyft fem övergripande rekommendationer och landstingsledningen har muntligt ställt sig bakom dessa. 30 Kostnaden för inspektionen uppgick enligt avtalet till cirka 1,7 miljoner kronor exklusive mervärdesskatt. 27 Uppgiften är hämtad från ekonomisystem. 28 Uppgiften är hämtad från ekonomisystem. 29 SPUR är en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildning. 30 T f chefen för Västmanlands sjukhus Liselott Sjöqvists inlägg vid läkarmötet den 5 december 2014 där LIPUS rapport och rekommendationer presenterades. 11

13 Övrigt Utöver ovanstående kan nämnas att IT-stödet KliPP har använts för placering av elever och studenter på sina praktik-/vfu-platser. Systemet underlättar samarbetet med utbildningsanordnare och möjliggör uppföljning genom statistikuttag men används inte i hela landstinget. Ett fåtal enheter sköter sina placeringar genom direkta kontakter med utbildningsanordnare. Verktyget KliPP kan utvecklas, inte minst för att förbättra statistikuttag, men under 2014 har ett orosmoln varit vem som ska sköta förvaltning och utveckling av verktyget. Landstinget har haft förhållandevis små kostnader för verktyget men den framtida utvecklingen kan leda till ökade kostnader beroende på hur förvaltningen löses. Under året har förstås mängder av andra utbildningsinsatser genomförts inom landstingets ram. Inte minst vid Lärcentrum som har i uppdrag att stödja det långsiktiga utvecklingsarbetet i Landstinget Västmanland genom att utforma och bedriva utbildnings- och utvecklingsinsatser som riktas mot medarbetare och chefer och som tillgodoser verksamhetens behov. 31 Två utbildningar kan nämnas särskilt, nämligen Handledarutbildning för läkare som riktar sig till läkare med handledarerfarenhet som är färdiga specialister med 25 deltagare och Handledarutbildning för yrkesverksamma inom vården med 38 deltagare. Avslutningsvis har Landstingsstyrelsen avsatt pengar i syfte att underlätta omställningsarbete (för medarbetare som vill utbilda sig/vidareutbilda sig eller prova andra arbeten) och investera i ökad kunskap. I riktlinjen Omställningsmedel Investera för framtiden 32 fastslås ersättningsformer och tillvägagångssätt. Dessa och andra insatser/enheter kan behöva större plats i ett utbildningsbokslut men givet den inledande avgränsningen så lämnas det här avsnittet i och med detta. 31 Dokument Lärcentrums uppdrag 2014, hämtat från Dok.nummer

14 Volymer Nedanstående tabeller redogör för volymer VFU- och praktikveckor som genomförts i landstinget Västmanland respektive antal personer inom de olika kategorierna av utbildningstjänster. Den första tabellen redovisar siffror för 2013 och var första året siffrorna togs fram och samlades på det här sättet och till år 2014 så har insamlingsmetoden förändrats och utvecklats. Siffrorna är därför inte helt jämförbara mellan åren. Siffrorna för 2014 bedöms vara mer exakta än för För 2014 har huvudsakligen systemstödet KliPP använts för att ta fram uppgifter om genomförda VFU-veckor. Siffrorna rörande läkarpraktikveckor har registrerats manuellt. Iakttagelser kring själva siffrorna görs längre fram under rubriken Analys. Arbetsterapeutprogram 180 hp Audionomprogram 180 hp 14 (ej KLiPP) Barnmorskeprogram 90 hp BMA-program 180 hp 8 (ej KLiPP) Fysioterapeutprogram 180 hp Logopedprogram 180 hp Psykologprogrammet 300 hp I u (varav 75 ej KLiPP) Sjuksköterskeprogram 180 hp Socionomprogram 180 hp I u 10 Specialistsjuksköterskeutbildning inriktning Ambulanssjukvård 60 hp I u 15 - inriktning Anestesisjukvård 60 hp inriktning Distriktssköterska 75 hp inriktning Intensivvård 60 hp inriktning Operationssjukvård 60 hp inriktning Psykiatrisk vård 60 hp Totalt Läkarprogram 330 hp Läkarprogram Wroclaw 0 89 Medicinska sekreterare Inkluderar högskolestudenter, YH- och gymnasieelever. Troligen stort mörkertal. Omvårdnadsprogram Senast reviderad Utbildningsprogram Antal VFUveckor Antal VFUveckor inom Ltv (inkl privata) som görs inom Ltv o enheter med avtal Röntgensjuksköterskeprogram Ingår i Vård- och omsorgscollege. Inkluderar skötarelever och undersköterskeelever I u Not. Uppgifterna är huvudsakligen hämtade från IT-systemstödet KliPP. Några enheter använder inte systemstödet och har rapporterat via e-post. Det finns potentiella felkällor, dels vid själva inläggningen i KliPP, dels genom att det inte har gått att samla in alla VFU-veckor från enheter som inte använder systemet. Felkällorna bedöms inte påverka helhetsbilden

15 Nedanstående tabell ger en uppfattning om volymerna av olika utbildningstjänster. Tidigare har fokus legat på det totala antalet personer inom respektive kategori per år. Vill man få en uppfattning om antalet nyanställningar under året så behöver man samla in även den uppgiften, vilket kan vara relevant att fortsätta göra kommande år. Utbildningstjänstgöring Totalt 2014 Nyanställda AT-läkare (allmäntjänstgörande läkare) En AT-tjänstgöring omfattar 21 månader med tillträde i mars, maj, september och december ST-läkare (specialiseringstjänstgöring) Specialistläkar-utbildning tar ca 5 år. M an tjänstgör som läkare under eget ansvar, samtidigt som arbetet är upplagt enligt en särskild plan med kompletterande intern och extern teoretisk utbildning PTP (praktisk tjänstgöring för psykologer) För att få legitimation som psykolog krävs avlagd psykologexamen samt fullgjord godkänd praktisk tjänstgöring, PTP, vilken sker under ett år. ST-tandläkare 4 I u Not 1. Uppgifterna i tabellen har dels levererats av verksamhetsföreträdare, dels från CHR med Heroma/Duva som källa. Beträffande antal ST-läkare har siffran 180 erhållits från representanter från LIPUS i anslutning till författandet av SPUR-rapporten Not 2. Siffran ST-läkare inkluderar ST-läkare i allmänmedicin inom landstingsdriven verksamhet och privat vårdcentral med avtal. 14

16 Analys VFU- och praktikveckor Under år 2014 genomfördes något färre VFU- och praktikveckor än under Det kan finnas naturliga fluktuationer gällande antalet genomförda VFU-veckor men en förklaring till minskningen tros vara att det har beställts färre VFU-platser 2014 än föregående år. Tidigare år har det funnits ett problem med att VFU-platser har beställts men sedan inte använts. Det har varit vanligt att uppemot 25 procent av det totala antalet beställda VFU-platser under ett år inte använts. Under 2014 har det också funnits en medvetet restriktiv linje gällande att ordna fram VFU-platser, detta som en konsekvens av många signaler från verksamheten om att arbetsbelastningen är för stor för att kunna ta emot VFU-studenter. På detaljnivå kan noteras att det genomfördes drygt 50 fler VFU-veckor för röntgensjuksköterskestudenter 2014 jämfört med året innan. För distriktssjuksköterskestudenter noteras istället en minskning med cirka 50 VFU-veckor. Det genomfördes cirka 200 färre VFU-veckor för sjuksköterskestudenter (på grundnivå, alltså exklusive specialistsjuksköterskestudenter) år 2014 jämfört med året innan. Märkbara ökningar kan noteras för operationssjuksköterskestudenter, en dubblering från 30 till 60 VFU-veckor, och för psykiatrisjuksköterskestudenter som ökade från 40 till cirka 85 genomförda VFU-veckor. Beträffande psykiatrisjuksköterskestudenterna så fanns det dubbla kullar i systemet på grund av en tillfällig omorganisation inom utbildningen. AT med mera Beträffande antal unika personer som genomför AT så innebär siffran 74 personer år 2014, en ökning om 12 fler jämfört med året innan. Detta är en medveten utökning men antalet är beroende av hur många som är i tjänst, föräldraledighet och andra ledigheter gör att siffran kan variera mycket från år till år. Givet att det är en relativt stor grupp som tas in årligen så kan det vara motiverat att från början göra ett överintag för att kompensera för kommande frånvaro (exempelvis föräldraledigheter). Tidigare års siffror för övriga utbildningstjänster är alltför osäkra för att kommenteras särskilt. Noteras kan att redovisningen av AT-läkare, ST-läkare, STtandläkare och PTP-psykologer även fortsatt kan behöva inkludera hur många som har nyanställts under året och inte bara det totala antalet anställda per kategori. Intäkter och investeringar/kostnader Landstingets intäkter kommer huvudsakligen från det produktionstillskott som utbildningstjänsterna tillför. Detta är svårt att mäta i reda pengar. En uppskattning från visar att landstingets hela "utbildningsbudget" omfattar 173 miljoner kr varav lönekostnaderna för ST-läkare, AT-läkare och PTP-psykologer står för dryga 80 procent. Istället utgör ersättningen från lärosäten för VFU-veckor och läkarstudenters praktikveckor betydande intäktskällor i reda pengar. Den totala VFU-ersättningen uppgick 2014 till cirka 5,5 miljoner kr och för läkarstudenternas praktikveckor var summan cirka 2,1 miljoner kr. I avtalen med lärosätena och i interna styrdokument för VFU-ersättning finns angivet vad dessa pengar ska användas till. Uppföljningen av detta görs dock inte på något systematiskt eller skarpt sätt, det går således inte att säga något om effekten av resursanvändningen eller huruvida resurserna är tillräckliga. 15

17 Utvecklingsförslag Nedan följer en bruttolista med utvecklingsförslag som har identifierats under arbetet med att upprätta detta det första utbildningsbokslutet. Vilka förslag som känns relevanta avgörs i mångt och mycket av vilket mål man anser att landstinget har med sitt utbildningsuppdrag. Givet att kompetensförsörjning och utbildning hänger ihop och att en bra VFU-/praktikplats anses vara en viktig pusselbit för att klara den framtida kompetensförsörjningen, är utgångspunkten för många av förslagen att stora volymer och hög kvalitet är viktiga mål i sig. Vidare har regeringen aviserat utökningar av antalet vårdutbildningsplatser inom högskolesektorn, till vilka det kommer att krävas VFU-platser. Bristen på VFU-platser är en särskild utmaning och förslagen tar därför i hög grad sikte på att främja stora volymer av praktik- och VFU-platser. Landstingets utbildningsuppdrag behöver förankras bättre i organisationen. Detta kan göras genom att uttryckas tydligare i landstingsplanen och uppdraget kan därefter återges i förvaltningsplaner vidare ned på lägre organisatorisk nivå så att det står klart för enskilda enhetschefer att det normala är att ta emot elever och studenter. Uppföljning är ett effektivt sätt att försäkra sig om att rätt saker blir gjorda och därför bör det uttryckas i lämpliga styrdokument, exempelvis i landstingsplanen, att användningen av samtliga utbildningsmedel ska följas upp. Styrningen inom organisationen för att nå ut med utbildningsuppdraget och för uppdragets fullgörande behöver stärkas. Exempelvis: För att en verksamhet ska få säga nej till att ta emot praktikanter och/eller studenter så bör det krävas undertecknat beslut/e-post från högre chef än enhetschef. Vidare bör det vara självklart att alla studenter som kan placeras via systemstödet KliPP ska placeras via KliPP. En riktlinje för principer och ansvar för hantering av avtal om praktik/vfu bör upprättas där det framgår att huvudregeln är att det ska finnas ett avtal för att landstinget ska ta emot elever och studenter. Fakta kring VFU-platser kan redovisas mer detaljerat, till exempel kan statistiken delas upp på antal beställda veckor, antal återlämnadeveckor och antal utnyttjade veckor. Redovisningen kan göras på lägre organisatorisk nivå än på förvaltning, exempelvis på kliniknivå. För att identifiera huruvida landstinget tar emot relativt många eller få elever och studenter kan arbete inledas för att underlätta jämförelser med andra landsting, exempelvis genom överenskomna nyckeltal. Nästa års utbildningsbokslut kan innehålla mer uppgifter om kvaliteten i befintliga utbildningsinsatser. Det bör i så fall utses ansvariga för olika utbildningsinsatser som också får ansvar för att årligen kommententera siffror och kvalitet i respektive insats. Ett exempel är uppgifter från Klinik-KURT (läkarstudenternas utvärderingsprogram). I förlängningen kan i bästa fall kvalitetsredogörelser underlätta analyser kring hur en utveckling av lärandemiljöerna kan ske till gagn för både studenter och medarbetare. Redovisningen av AT-läkare, ST-läkare, ST-tandläkare och PTP-psykologer bör inkludera uppgift om hur många som har nyanställts under året och inte bara det totala antalet anställda per kategori. Bokslutet bör innehålla en kortare beskrivning av hur väl samverkan med skolhuvudmän och lärosäten har bedrivits under året. Analysen bör inkludera reflektioner kring befintliga utbildningsinsatser i relation till landstingets utbildningsuppdrag och om något saknas. Respektive verksamhet bör tillfrågas om planer inom utbildningsområdet för kommande år, som ett sätt att illustrera vad som är på gång. 16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet?

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? PM 2009-05-05 Kerstin Sjöberg Avd för vård och omsorg Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? Bakgrund Landstingen är skyldiga att tillhandahålla

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun 1 (6) RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentet gäller för HSF Innehållsförteckning Specialiseringstjänstgöring (ST)...2 Bakgrund...2 Behov av ST på Gotland...2 Målsättning för ST-utbildning

Läs mer

Förslag till budget för år 2017 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).

Förslag till budget för år 2017 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation LS 2016-0251 Handläggare: Magnus Hammarberg Landstingsstyrelsens forskningsberedning Ankom.Stockholms läns landsting

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet Uppsala universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 08587 Annika.vanje@hsv.se

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8)

Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8) 1 Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8) Nedanstående checklista används som riktlinjer för SPUR:s bedömning, som grund till enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten.

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

Utbildningsbokslut 2016

Utbildningsbokslut 2016 Dnr: LTV161542 Version 2017-02-09 Utbildningsbokslut 2016 Sammanställning och analys av kliniska utbildningsprocesser och utbildningsinsatser inom Region Västmanland Enheten för kunskapsstyrning och utbildning

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Del 3: Checklista för inspektion

Del 3: Checklista för inspektion Del 3: Checklista för inspektion Nedanstående checklista används som riktlinjer för SPUR:s bedömning, som grund till enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten. Obs! Svaren

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning..

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Att rusta för framtidens vård

Att rusta för framtidens vård Att rusta för framtidens vård Studenters verksamhetsförlagda utbildning VFU integreras i verksamheternas uppdrag och i deras förbättringsarbete Utvecklingskraft 19 maj 2011 Karin Thörne Studierektor för

Läs mer

IVO har getts möjlighet att lämna synpunkter genom att besvara ett antal frågor som Socialstyrelsen har ställt. Svaren redovisas nedan.

IVO har getts möjlighet att lämna synpunkter genom att besvara ett antal frågor som Socialstyrelsen har ställt. Svaren redovisas nedan. 2015-10-23 Dnr 10.1-28186/2015 1(5) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Jonas Widell jonas.widell@ivo.se socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Svar på frågor från Socialstyrelsen med anledning av

Läs mer

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning Utbildningsplan ST Bilaga 1 Utbildningsplanen är ett dokument som tillsammans med tjänstgöringsplan utgör ST-läkarens utbildningsprogram enligt 3 kap. 3 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 Parter Mellan Institutionen för Socialt arbete, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. 2 Syfte och mål Syftet med avtalet är att klarlägga åtaganden

Läs mer

Mall för samverkansavtal mellan xx

Mall för samverkansavtal mellan xx Mall samverkansavtal 2016-06-16 Mall för samverkansavtal mellan xx högskola 1 och xx kommun/stadsdelsförvaltning/annan part 1 Bakgrund Kommunerna i Storstockholm och lärosäten med vårdutbildning är överrens

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 ST i vårdval Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 Bakgrund Förändringar i sjukvårdens organisation påverkar FOU. Vårdval är en aspekt i denna process Olika faktorer bakom förändring Befolkningsökning

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Avtal ang verksamhetsförlagd utbildning mellan Linnéuniversitetet och Landstinget Kronoberg

Avtal ang verksamhetsförlagd utbildning mellan Linnéuniversitetet och Landstinget Kronoberg 2010-11-04 Avtal ang verksamhetsförlagd utbildning mellan Linnéuniversitetet och Landstinget Kronoberg Avtalsparter Linnéuniversitetet Landstinget Kronoberg Nedan kallad parterna Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Underlag för kvalitetsbedömning

Underlag för kvalitetsbedömning Underlag för kvalitetsbedömning Bedömningsområden Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning), dels processen (hur resurserna används). Strukturbedömningen avser en analys av den utbildande

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE UNDER UTBILDNING. Version: 1.003. Ansvarig: Björn Ahlnäs

EKONOMISKA VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE UNDER UTBILDNING. Version: 1.003. Ansvarig: Björn Ahlnäs Bilaga 1 till Handlingsplan för utbildning av läkarstuderande och läkare i Jämtlands läns landsting EKONOMISKA VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE UNDER UTBILDNING Version: 1.003 Ansvarig:

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och 2010-11-23 Bilaga till 2 i avtalet mellan Umeå universitet och Västerbottensläns landsting rörande verksamhetsförlag utbildning Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Produktionskansliet. Generell handlingsplan för allmäntjänstgöring (AT) Fastställd 2004-10-22

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Produktionskansliet. Generell handlingsplan för allmäntjänstgöring (AT) Fastställd 2004-10-22 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Produktionskansliet Generell handlingsplan för allmäntjänstgöring (AT) Fastställd 2004-10-22 2 Förord Att vara anställd som allmäntjänstgörande läkare, AT-läkare, innebär att man

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Lisa Davidsson 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se Datum 2010-06-14 1 (8) s uppdrag att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning enligt ramavtal med högskolorna i

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för psykologer med

Läs mer

SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter. Praktisk tjänstgöring för psykologer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter. Praktisk tjänstgöring för psykologer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter Praktisk tjänstgöring för psykologer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna om verkställigheten av vårdgivares utbildningsuppdrag inom landstingets vårdval

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna om verkställigheten av vårdgivares utbildningsuppdrag inom landstingets vårdval Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Mats E Ek TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-04 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (3) HSN 2016-3388 Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna om verkställigheten

Läs mer

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen Bilaga till 2 i avtalet mellan Umeå universitet och Västerbottensläns landsting rörande verksamhetsförlag utbildning Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp ÖREBRO LÄNS LANDSTING För AT-handledare Checklista med bakgrund och centrala begrepp Checklista Förberedelse Acceptera åtagandet som handledare. Se handledarens ansvar. Kontakta aktuell AT-läkare innan

Läs mer

Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Förord En högkvalitativ vård är grunden i ett välfärdssamhälle och en välfungerande utbildning av hög kvalitet är avgörande för utvecklingen av vård

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Från student till specialist

Från student till specialist Från student till specialist Jens Schollin, utredare Uppdraget - Att genomföra en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring och bl.a. analysera om en introduktion i hälso- och sjukvården inom ramen

Läs mer

Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet

Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet Regeringsbeslut I:19 2013-05-30 S2013/4214/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet Regeringens

Läs mer

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun 1 (5) ST-kontrakt avseende specialistutbildning i Dokumentet gäller för HSF, Primärvården ST-läkare: Åtagande Specialiseringstjänstgöringen (ST) ska utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter. Detta

Läs mer

ST Ny Författning Målbeskrivningstruktur. Vidareutbildningen; Struktur? Årsmöte SKI och SLFTM maj 2015

ST Ny Författning Målbeskrivningstruktur. Vidareutbildningen; Struktur? Årsmöte SKI och SLFTM maj 2015 ST Ny Författning Målbeskrivningstruktur Vidareutbildningen; Struktur? Årsmöte SKI och SLFTM maj 2015 Legitimation i Sverige före den 1 maj 2015, kan följa det gamla regelverket (SOSFS 2008:17) eller det

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Avtal gällande verksamhetsförlagd utbildning inom elevhälsa med medicinsk inriktning

Avtal gällande verksamhetsförlagd utbildning inom elevhälsa med medicinsk inriktning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Brundin Marie-Louise Datum 2014-01-22 Diarienummer UAN 2014-0060.23 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Avtal gällande verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Samverkansseminarium om kompetensförsörjning.

Samverkansseminarium om kompetensförsörjning. Samverkansseminarium om kompetensförsörjning www. Fokus för dagen Hur kan vi dimensionera högre utbildning på ett sätt som svarar både mot studenters efterfrågan och arbetslivets behov? Hur kan vi stärka

Läs mer

Appendix. A. Verksamheten

Appendix. A. Verksamheten Appendix Nedanstående checklista används som riktlinjer för poängbedömning, i enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten. När inspektörerna använder checklistan gällandes räknas

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT?

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT? AT-information Avdelningen för politik och profession Josef Axelsson Milla Järvelin Thomas Parker josef.axelsson@slf.se milla.jarvelin@slf.se thomas.parker@slf.se Medlem i Läkarförbundet? Rådgivning inom

Läs mer

2014-09-26. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm

2014-09-26. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm 2014-09-26 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Remissvar med anledning av Socialstyrelsens förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring inklusive målbeskrivningar.

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2017-04-28 Närhälsan illingen Vårdcentral Klinik Skövde Ort nna Nilsson Inspektörer nnette G Friström Gradering Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

Handlingsplan för kompetensutveckling av huvudhandledare och handledare inom vårdutbildningarna

Handlingsplan för kompetensutveckling av huvudhandledare och handledare inom vårdutbildningarna Beslutat i ELG (Västerbottens läns landstings Exekutiva Lednings Grupp) 2015-10-05 Slutversion 151005 Handlingsplan för kompetensutveckling av huvudhandledare och handledare inom vårdutbildningarna I dag

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Rickard Carlhed Tobias Kjellberg 2015-06-11 2017-06-11

Läs mer

Överenskommelse gällande samverkan mellan Stockholms stad och Karolinska Institutet inom verksamhetsförlagd utbildning och kompetensutveckling

Överenskommelse gällande samverkan mellan Stockholms stad och Karolinska Institutet inom verksamhetsförlagd utbildning och kompetensutveckling PM 2007:136 RI (Dnr 022-1894/2007) Överenskommelse gällande samverkan mellan Stockholms stad och Karolinska Institutet inom verksamhetsförlagd utbildning och kompetensutveckling Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Samverkanskonferens mellan kommun och akademi

Samverkanskonferens mellan kommun och akademi Samverkanskonferens mellan kommun och akademi Michel Silvestri Centrum för Klinisk Utbildning och Annica Dominius Stockholms stad / KSL 2014-11-07 KSL är en politiskt styrd organisation med länets 26

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab-sek Personalenheten Datum 2015-05-06 Referens 150276 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU

Läs mer

SOSFS 2008:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Dokumentrubrik. ST utbildning i Landstinget Västernorrland

Dokumentrubrik. ST utbildning i Landstinget Västernorrland Sida 1(9) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Ann Christin Lindström (alm002) Victoria Sjöbom (vsm005) Fastställare Inger Bergström (ibm013) Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård TRE PEDAGOGISKA PERSPEKTIV Lärandemodell för verksamhetsintegrerat lärande Universitet och högskola i SAMVERKAN med hälso- och sjukvård samt tandvård Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2015/ Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2015/ Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2015/2016 161014 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag

Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag Bakgrund och uppdrag Strategin omfattar samtliga landsting och regioner. Arbetet sker gemensamt mellan landstingen

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2017-05-05 Närhälsan Karlsborg vårdcentral Klinik Karlsborg Ort Gert-Ingvar Åkesson Inspektörer Magnus Tufvesson Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18

Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18 Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18 Vad är syftet med regleringen av läkarnas specialiteter? Utgöra en kvalitetsgaranti i förhållande till patienter och allmänhet Direktiv om erkännande

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Nya bestämmelser om läkarnas ST

Nya bestämmelser om läkarnas ST Nya bestämmelser om läkarnas ST Febe Westberg Ragnhild Mogren Kim Thorsen 2016-03-30 Agenda De nya bestämmelserna ansvarsfördelningen i ST Målbeskrivningarna Utbildningsstöd Frågestund Tidsplan De nya

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 30 nov 1 dec 2016 entralsjukhuset Karlstad Ögonkliniken Sjukhus Ort Klinik Pär Kanulf och Susann ndersson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Uplitfalut. Specifika KVALITETSKRITERIER. för studenter på kursen Läkemedel och äldre (7,5hp) UPPSALA UNIVERSITET

Uplitfalut. Specifika KVALITETSKRITERIER. för studenter på kursen Läkemedel och äldre (7,5hp) UPPSALA UNIVERSITET Specifika KVALITETSKRITERIER för studenter på kursen Läkemedel och äldre (7,5hp) Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 Uplitfalut UPPSALA UNIVERSITET INLEDNING Dessa kvalitetskriterier är ett

Läs mer

Till dig som arbetar som ST-läkare i allmänmedicin

Till dig som arbetar som ST-läkare i allmänmedicin Till dig som arbetar som ST-läkare i allmänmedicin Läkarförbundet genomför här en enkät för att utvärdera vårdvalet i den svenska primärvården. Enkäten är det tredje och sista steget i förbundets arbete

Läs mer

Granskning av kontroll av legitimation m.m. vid anställning av personal

Granskning av kontroll av legitimation m.m. vid anställning av personal Granskning av kontroll av legitimation m.m. vid anställning av personal Rapport nr 10/2015 November 2015 Jonas Hansson, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 53:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

3. Det är önskvärt om det kan bildas en grupp av ST-läkare som gör kurs och vetenskapligt arbete under samma tidsperiod.

3. Det är önskvärt om det kan bildas en grupp av ST-läkare som gör kurs och vetenskapligt arbete under samma tidsperiod. REGLE R FÖR VETEN S K A P L I G T ARBETE OCH KVALITET S A R B E T E FÖR ST- UTBILDNING I PSY K I AT R I OCH BARN- OCH UNGDO M S P S Y K I A T R I, ÖREB R O LÄNS LANDSTING, beslutad i psykiatrins ledningsgrupp

Läs mer

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Diarienummer ALN-2015-0123.37 OSN-2015-0239.37 SCN-2015-0187.37 Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer