Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert"

Transkript

1 1(12) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, tisdagen den 3 juni, kl Paragrafer Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Söderström Lind (C) Lars-Gunnar Wallin, 2 vice ordf. (FP) Liselotte Isaksson (C) Nicklas Torlegård (M) Lena Bergengren (KD) Robert Nibelius (M) Brigitta Hultblad (M) Birgitta Hammar (C) Gunilla Stjernberg (C) Monica Renstig (FP) Catharina Melian (S) Lena Forssman (KD) Mattias Arenius (M), tj. ers. Övriga deltagare Birgitta Jacobsson, förvaltningschef Utbildnings-och kulturkontoret (UKK) Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert UKK Per Knutas, ekonom UKK Lotta Lann, nämndsekreterare UKK Anki Hedberg, personalrepresentant, Lärarförbundet UKK Utses att justera Catharina Melian (S) Justeringens plats och tid Utbildnings- och kulturkontoret, måndagen den 9 juni 2014, kl Underskrifter Sekreterare... Lotta Lann Ordförande... Patrik Nimmerstam (C) Justerande... Catharina Melian (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Utbildnings- och kulturkontoret Underskrift... Lotta Lann Utdragsbestyrkande...

2 2(12) 144 Dagordning s beslut godkänner dagordningen med följande tillägg; Forskarskolor

3 3(12) 145 Budget 2015 information Utbildnings- och kulturkontoret informerar om barn- och utbildningsnämndens budgetförutsättningar för s beslut noterar att den har tagit del av informationen.

4 4(12) 146 BUN 2013/0310 Gemensam upphandling och samverkansavtal Inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion KSL/Arbetsmarknadsberedningen beslutade att ange inriktning för det fortsatta arbetet med gemensam vuxenutbildningsregion, enligt följande: Arbetet i KSL fortsätter för att fullfölja intentionerna kring gemensam vuxenutbildningsregion utifrån syftet i överenskommelsen från Kvalitetsarbetet kring vuxenutbildningen fortsätter och utvecklas utifrån pågående arbete. Upphandling av utbildningsanordnare genomförs, utan KSL:s direkta medverkan, i enskilda kommuner och/eller grupper av kommuner. Arbetsmarknadsberedningen uppmanar kommunerna att samordna de upphandlade avtalen i tid för att möjliggöra en samlad regionbildning i ett nästa steg. KSL bistår i upphandlingsprocesserna genom att i seminarieform tillhandahålla kompetens kring upphandlingsformer och juridik, bevaka relevanta statliga utredningar, utgöra arena för samverkan kring prislistor, avtalslängder med mera. Arbetet med gemensamt informationssystem/- plattform och administrativ plattform intensifieras. I ärendet finns ett tjänsteutlåtande daterat Yrkande Nicklas Torlegård (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att punkt 3 i beslutsförslaget ändras enligt följande: delegera till förvaltningschefen att fatta beslut om förfrågningsunderlag, samt delegera till ordföranden att fatta beslut om antagande av ny anordnare, i samverkan med Kunskapscentrum Nordost (KCNO). Propositionsordning Ordföranden Patrik Nimmerstam (C) finner att nämnden beslutar i enlighet med punkterna 1 och 2 i förvaltningens förslag. Ordföranden Patrik Nimmerstam (C) ställer proposition på punkt 3 i

5 5(12) förvaltningens förslag och Nicklas Torlegårds (M) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Nicklas Torlegårds (M) yrkande. s beslut beslutar att: 1. genom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) fortsätta arbetet inför en ny upphandling av vuxenutbildning att gälla från i juli tillstyrka inriktningen för det fortsatta arbetet att bilda samarbetsoch upphandlingskluster. 3. delegera till förvaltningschefen att fatta beslut om förfrågningsunderlag, samt delegera till ordföranden att fatta beslut om antagande av ny anordnare, i samverkan med Kunskapscentrum Nordost (KCNO).

6 6(12) 147 BUN 2014/0143 Kvalitetsutmärkelsen 2014 delar varje år ut en Kvalitetsutmärkelse till förskola och skola i Danderyd som riktas till förskolor och skolor som med nytänkande, engagemang och professionalism har utmärkt sig och spridit erfarenheter inom ett eller flera områden. Det kan vara framgångsrika metoder för att uppfylla läroplanens mål (gäller förskola, förskoleklass, fritidshem, skola, gymnasium och särskola/gymnasium) eller utvecklande samarbeten för att underlätta övergångar mellan förskola/förskoleklass/skola. Det kan vara tydliga systematiska processer för verksamhetens utveckling, i vilka personal, föräldrar och barn/elever deltar, som förbättrar elevernas måluppfyllelse. Årets utmärkelse består av glasskulpturen Hjärta och hjärna av Leif Ahrle och stipendium på sammanlagt kr. Tretton nomineringar har lämnats in. Nomineringarna ger många bra bilder och intressanta beskrivningar av såväl kvalitetssäkring som verksamhetsutveckling i olika miljöer. I ärendet finns ett tjänsteutlåtande daterat s beslut beslutar att: kvalitetsutmärkelsen 2014 samt kr tilldelas Stocksunds RE. hedersomnämnande samt kr tilldelas Vasaskolans fritidshem fk-6, resursgruppens fritidshem hedersomnämnande samt kr tilldelas Elevverkets lärargrupp för uppbyggnaden av ett Matematek

7 7(12) 148 BUN 2014/0223 Våga Visa observatörsrapport Förskolan Borgen Observatörsrapport utförd inom Våga Visa. Till ärendet finns också en handlingsplan som förskolan tagit fram med anledning av observationen. Våga Visa är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan fem kommuner i Stockholms län: Nacka, Sollentuna, Ekerö, Upplands Väsby och Danderyd. Syftet med Våga Visa är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola. Metoderna omfattar tre delar: kundenkät, pedagogers självvärdering samt kollegiala observationer. s beslut noterar att den har tagit del av informationen. Exp: Förskolan Borgen

8 8(12) 149 BUN 2014/0145 Våga Visa observatörsrapport Ösbyskolan Observatörsrapport utförd inom Våga Visa. Till ärendet finns också en handlingsplan som skolan tagit fram med anledning av observationen. Våga Visa är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan fem kommuner i Stockholms län: Nacka, Sollentuna, Ekerö, Upplands Väsby och Danderyd. Syftet med Våga Visa är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola. Metoderna omfattar tre delar: kundenkät, pedagogers självvärdering samt kollegiala observationer. s beslut noterar att den har tagit del av informationen. Exp: Ösbyskolan

9 9(12) 150 BUN 2014/0029 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut för perioden I ärendet finns en förteckning över delegationsbeslut. s beslut noterar att den har tagit del av informationen.

10 10(12) 151 Postlistan Inkomna och utgående handlingar för perioden s beslut noterar informationen ur postlistan.

11 11(12) 152 Övrig information Utbildnings- och kulturkontoret informerar om: Lokalfrågor; Kevingeskolan, Fribergaskolan och Stocksundsskolan Projektmedel 2014 Deltidsförskolan Svalan Djursholm Anita Haglunds pedagogiska omsorg upphör Nedläggning av Pärlans förskola Ordföranden Patrik Nimmerstam (C) önskar barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen en trevlig sommar. s beslut noterar att den har tagit del av informationen:

12 12(12) 153 Forskarskolor Förslag om att utreda hur Danderyd kan delta i forskarskolor. Yrkande Patrik Nimmerstam (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur Danderyd kan delta i forskarskolor. Utredningen ska bl.a. belysa urval av deltagare, finansering, organisation av genomförande samt hur de som genomgått en forskarskola kan tas tillvara i organisationen. Propositionsordning Ordföranden Patrik Nimmerstam (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. s beslut beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur Danderyd kan delta i forskarskolor. Utredningen ska bl.a. belysa urval av deltagare, finansering, organisation av genomförande samt hur de som genomgått en forskarskola kan tas tillvara i organisationen.

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15.25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnd Tid: Tisdagen den 10 december 2013, kl. 19.00 Mötet inleds med en öppen frågestund för allmänheten Sammanträdeslokal:

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Kjell Olsson (KD) Irada Söderberg (S) Amir Crnic (S) Karin Hagenlund (S) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD)

Kjell Olsson (KD) Irada Söderberg (S) Amir Crnic (S) Karin Hagenlund (S) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD) 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl. kl. 13:00-16:55 Beslutande Bengt Regné (M) ordf. Carl-Johan Lundberg ersätter Fredrik Nordenankar (M) 47-52 och ersätter Gabriella Lönn (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer