Beviljade projekt. Ansökningsomgång 2013: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade projekt. Ansökningsomgång 2013: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer"

Transkript

1 Beviljade projekt Ansökningsomgång 2013: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer

2 FINANSIERING Mikrofonden väst Hela Sverige ska leva Jämtlands län Kathleen Asjes_ Stippen Consulting Impact Invest Scandinavia (SIIN AB) INKUBATORER Dalakuben ekonomisk förening Föreningen Macken, Växjö Syftet med projektet är att förbättra livsvillkor i utsatta områden genom att skapa och utveckla nya sociala företag och verksamheter inom social ekonomi som löser brännande behov genom att öka tillgången till riskkapital och stöd. Syftet är även att skapa förutsättningar för befintliga sociala företag och organisationer inom social ekonomi att expandera och öka konkurrenskraft. Etablera Mikrofonden Västs affärsmodell och metoder som genom kombinationen av privata och offentliga medel stärker tillväxten i social ekonomi och dess förmåga att möta och hitta lösningar på sociala utmaningar. Särskilt prova crowdfunding som en kanal för många människors vilja att finansiera. Projektet Mikrofondsetablering: innovativ finansiering vill tillsammans med den sociala ekonomins plattform i Jämtlands län, Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands Län samverka för att få till stånd en hållbar mikrofond i Jämtlands län; Mikrofonden Z. Detta görs i samarbete med den nationella mikrofonden vilken är registrerad hos Finansinspektionen. Projektet kommer att samarbeta med social ekonomiaktörer i de nordliga inlandslänen inom Inlandinnovation AB:s verksamhetsområde i syfte att främja liknande initiativ med mikrofondsetablering i dessa län. The project aims to prepare the development of a crowdfunding platform that enables people to finance small projects with social objectives in their community. The outcomes of this project include an international best practice review of four similar platforms in the UK, Netherlands and Australia, the development of a sustainable business model to finance the platform and a potential-user based specification for the development. Inför 2014 har vi planerat ett utbildningsprogram för kvinnliga sociala entreprenörer som söker finansering, vare sig detta är privat kapital eller finansering med hjälp av banker eller andra finansieringsformer. De flesta entreprenörer känner sig osäkra i processen när kapital ska sökas, man vet inte vad en investerare förväntar sig, vad man ska presentera och hur processen praktiskt går till. Programmet Investment Readiness är en 30 timmar lång utbildning, varav 16 timmar med handledning från Impact Invest. Den har två delar, deltagarna träffas därmed vid två tillfällen. Vi planerar erbjuda utbildningen en gång under våren och en gång till hösten. Dalakubens ansats är att förena individ- och näringslivsutveckling med långsiktiga miljövinster. Projektägaren med parter ska därför driva Dalpilen så att praktiska lösningar för ökad social hållbarhet på olika nivåer noggrant kan mejslas fram. Projektet ska försöka vidga nytänkande kring hållbart företagande, både för att lära mer om hur, men också genom att släppa fram individer och förädla praktiken kring hur man får individer och företag att växa, hålla och fungera bättre även i bistra tider. Dalpilen ska, visa hur samhällsinriktat entreprenörskap, skapar förutsättning för långsiktiga vinster samt ifall Dalpilen kan uppmuntra sociala innovationer och nya kreativa hållbara lösningar. Projektet ska utifrån ett antal företag som vi själva varit mentorer för, både enskilda firmor och ekonomiska föreningar, skriva en praktisk inspirationsbok om att starta företag med små medel. Boken ska skrivas på lättbegriplig svenska och bestå av texter och fotografier utifrån levande exempel på människor som startat företag med små medel. Boken ska kompletteras med faktarutor, tips på hur man praktiskt går till väga, exempelvis med finansiering, med livsmedelskontrollprogram, med kassalagen etc. Jan Svensson Anna Frestadius Kathleen Asjes Ruth Brännvall Urban Lindblom Fredrik Bergman 1

3 Lusic Lunds universitets sociala innovationscenter Stockholms universitets Innovation AB, CSES Mackens vänner Mid Sweden Science Park Syftet med detta projekt är att ta kunskap från innevarande pilotverksamhet och etablera en rad metoder och aktiviteter för att stötta sociala innovationer (SI) och samhällsentreprenörer (SE) i utvecklingen av tjänster, stödfunktioner och arbetssätt för SE som idag inte finns i tillräckligt stor utsträckning i Lund/Skåne. Målet är att inspirera och ge stöd till SE, utöka tillgängliga lokaler och mötesplatser för tvärektoriella samarbeten, samt att paketera och fomalisera processer som LUSIC arbetar med för framtida skalning och spridning. Ett långsiktigt syfte är att etablera och utvidga det sociala innovationssystemet i regionen och därigenom bidra till hållbar utveckling genom SI och sociala företag. CSES - inkubator bidrar till framväxten av nya företag och organisationer som löser angelägna sociala och miljörelaterade problem. Detta görs via en inkubatorbaserad verksamhet som bygger på metoder från det tradionella innovationsstödsystemet anpassade för att passa sociala entreprenörers särskilda behov. Under projekttiden får individer stöd från CSES. Projektets syfte är att utveckla och konkret pröva en modell för ett socialt regionalt innovationssystem, förkortat SORIS i Kronobergs län. Idéerna till projektet bygger för det första på erfarenheterna av tekniskt/kommersiella regionala innovationssystem i teori och praktik, för det andra på den omfattande forskning som bedrivits kring samhällsentreprenörskap vid Linnéuniversitetet och för det tredje på det konkreta embryo till ett SORIS som finns etablerat inom Kronobergs län i form av ett nätverk för länets sociala ekonomi. Efterfrågan från idebärare, entreprenörer, kommuner, föreningar och andra samhällsaktörer visar på ett stort behov av att stötta samhällsentreprenörer i deras affärsutveckling. Vi anser att innovationsstödsystemet bör ta denna roll och ändra sina befintliga strukturer så att även denna målgrupp av idébärare passar in. I vår pilot har vi träffat många entreprenörer och fått uppmärksamhet av många av Sveriges Science Parks. Dessa har nu visat intresse för att med vår hjälp hitta former för inkubation för social innovationer. André Bogsjö David Lundborg Bengt Johannisson Ida Asp FÖRETAGARE MED ENGAGEMANG I SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP Båt&Byggnadsvård i Roslagen Alc Invest AB Projektet syftar till att: Etablera ett långsiktigt samarbete mellan småskaliga lokala hantverkare inom båt och byggnadsvård och det arbetsintegrerande sociala företaget. Skapa fler arbetsplatser inom ett verksamhetsområde som visat sig attrahera många personer med olika arbetshinder, stärka det sociala företaget med kompetens, värna om en gammal hantverkstradition. Ta tillvara hantverkskompetens bland äldre hantverkare och överföra det till nästa generation. Undersöka om en gemensam juridisk organisation enligt Brittisk modell med fler intressenter inom samma organisation/ kooperativa företag, är funktionell och kan skapa nytta för alla inblandade parter. Genom projektet vill vi förbättra levnadsvillkoren och öka tillgången till arbete i Södertälje genom att konkret erbjuda en varvad teori/praktik kompetensutveckling för arbetssökande i 6 månader där de får var sin handledare bland vår personal som i sin tur får kompetensutveckling i hur handleda personer som står långt ifrån arbete. Det nytänkande är att se individers hela situation och inte bara som arbetskraft, dvs att se människor som resurs och utveckla ett kompetensutvecklingsprogram som tillåter delaktighet och där personalen är företagets viktigaste resurs. Att erbjuda ett unikt program där arbete varvas med teori och där varje person får en egen lots och en egen handlingsplan. Aina Öman Can Yildiz 2

4 Skötselbolaget D&U AB Origo Resurs Leia företagshotell SKAPA NYA FÖRETAG Coompanion Östergötland Coompanion Blekinge Somali-Swedish development & relief association Det övergripande målet är att utöka och utveckla antalet anställningar med sociala problem kopplade till utanförskap från 6-12 personer i skötselbolaget samt 12 anställningar i lokala företag under kontroll och aktiv koordinering under år Förmedla strategier för att fler företag ska kunna ta efter. Projektet vill utveckla en modell där företagare går samman för att tillskapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning och svårigheter att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Vi vill samla företagare och diskutera förutsättningar, organisering och inrikting på en socialt företag i form av en ideell förening eller liknande. Ett utvecklingsföretag där personer kan utveckla sin arbetsförmåga i egen takt. Eller ett slags näringslivets Samhall där man tillskapar anpassade arbeten. Det sociala företaget skulle vara en aktiv part i näringslivet för att utmana, motivera och stödja företagare att arbeta för ett inkluderande och integrerande näringsliv. Syfte: Att stimulera småföretagare att anställa efter att ha provat på att ta hjälp av praktikanter. Att få ut långtidsarbetslösa i meningsfull sysselsättning som därmed ger deltagarna referenser som på sikt leder till anställning. Mål: Att skapat och prövat en modell för en verksamhet som underlättar för småföretagare som inte vågar ta steget att anställa. Modellen ska också möjliggöra för långtidsarbetslösa att fungera i en miljö som företagshotell, kluster, inkubatorer och liknande där de kan visa upp sin kompetens till ett flertal presumtiva arbetsgivare samt känna sig och bli mer anställningsbara. Projektet görs tillsammans med ABF lokala verksamhet i Skäggetorp och ungdomar som mobiliseras och hittat intressen genom folkbildningen (ABF). Ungdomarna som har en tuff bakgrund i närhet av kriminalitet och destruktiva grupper har bestämt sig för att låta sin kraft och entreprenörskap få en positivare inriktning. De ideer som man tänker sig ska kunna förverkligas genom personligt stöd i en process för att ta vara på utvecklingsidéerna hos var och en. För att lyckas utveckla det sociala företaget och skapa anställningar inom lokalt näringsliv kommer särskilt stöd organiseras för ändamålet genom såväl kompetensutveckling av deltagarna i gruppen som kontakter och nätverk med företag Arbetslivet i Blekinge har bland annat på grund av genomgripande strukturomvandlingar blivit alltmer exkluderande och fler individer har stora svårigheter att hitta arbete. Insatser för att öka antalet arbetsintegrerande företag och skapa förutsättningar till social franchising kan vara en möjlig väg till egen försörjning för individer som står utanför arbetsmarknaden. Det övergripande syftet i detta projekt är att skapa meningsfull sysselsättning och varaktiga arbetsplatser för människor som befinner sig i ett utanförskap. Projekt Marin produktion ska utvecklas till en bärkraftig verksamhetgren i det arbetsintegrerande sociala företaget Macken som är under bildande i Karlskrona. Möjlighet till försörjning bland somaliska invandrare finns via nya och etablerade arbetsintegrerande sociala företag. Målgrupp är långtidsarbetslösa, ungdomar och socialt utsatta med somaliska bakgrund. Under projekttiden skall målgruppen få information om, vad arbetsintegrerande sociala företag och hur man startar dem, nyttan av arbetsintegrerande sociala företag, verksamhetsområden för arbetsintegrerande sociala företag som t.ex. fastighetsservice, produktion av specialdesignade möbler, plattsättning, trädgårdstjänster, hantverk, café och catering, vandrarhem, hushållsnära tjänster, livsmedelsproduktion. Det gäller även de sociala företagens andra affärsidé, att sälja rehabilitering, arbetsträning och sysselsättningsverksamhet till offentlig sektor (myndigheter, kommun och landsting). Roland Andersson Johan Arvidsson Lena Söderlind Pettersson Kjell Eriksson Jörgen Skagert coompanion.se Abdikarim-Ali 3

5 Västerås stift Attention KFV-Regionen Vilja&Kraft Björkvik Syftet med projektet Butikskoncept S:t Marys är att, med utgångspunkt från ett existerande projekt, utveckla och professionalisera koncept, metoder och affärsplaner för att skapa ett varumärke kring ett socialt inriktat butiks- och sysselsättningsprojekt med skaparverkastad. Det långsiktiga effektmålet är möjliggöra en kedja av butiker som utgår från lokala behov och är förankrade i lokala nätverk och samtidigt kan dra fördelar av ett gemensamt varumärke och vissa stordriftsfördelar. Det ska inte handla om franchizebutiker i egentlig mening, men konceptet ska vara skyddat och reglerat genom avtal för att garantera kvaliteten, framförallt i sysselsättningsdelen, som har målet att ta människor från utanförskap till hopp och egenmakt. Att ta fram en antologi där forskaren Ingrid Runesson vid Malmö högskola skriver en vetenskaplig artikel samt projektets anställda skriver sina erfarenheter av att starta tillsammansföretagande. Projektet bygger på att en grupp människor med neuropsykiatriska funktionsvarianter (NPF) tagit fram idén om ett resurscentrum som ledde till ett projekt för att utveckla ett tillsammansföretagande. Projektet syftar till att bygga upp och prova en inkubatorsmodell i det redan befintliga arbetsintegrerande sociala företaget Vilja&Kraft Björkvik. I inkubatorn kommer vi att använda kreativa verktyg för personlig utveckling och vägledning, i kombination med terapeutiskt arbete med häst, hund och odling. Att på detta sätt vidareutveckla Vilja&Krafts unika modell och utöka den med en inkubator där flera olika arbetssätt kombineras på nya sätt ser vi som en innovativ utveckling i ett redan nyskapande företag. Annaeva Lagergren svenskakyrkan.se Anne Sjöberg Helena Jönsson UTVECKLA SOCIALA FÖRETAG/AFFÄRSIDÉER YUMP Foundation AnimalSpirits OMS, i Fisksätra, bifirma till Ekoringen i Luleå E4U (Enterprise for you). Projektet E4U skall generera en ny affärsmodell, en Privat-Offentlig-Personlig (POP) samverkan där nyckelfärdiga koncept och en given marknad redan finns tillgängliga för unga som vill bli egenanställda. Verksamheter som skall genereras skall byggas upp så att de kan bli självförsörjande efter projektet. Projektet som sådant ger en möjlighet till egen försörjning för en målgrupp som idag har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. De klarar inte att ta steget fullt ut till eget entreprenörskap men kan genom E4U få en hållbar väg ut i arbetslivet genom eget företagande. Ungt Mode Botkyrka gör det möjligt för ungdomarna i Botkyrka att hitta sammanhang, vägar till högre studier, och sedan till en framtida karriär inom mode och design. Som anställda eller som entreprenörer-företagare. Ungt Mode Botkyrka hämtar inspiration från folk- och idrottsrörelsen, från festivalproduktion, från TVformat och från den globala standarden ISO socialt ansvarstagande. I Fisksätra, bor 6000 personer i höghus, hälften med ursprung i andra länder än Sverige. Fisksätra är en sovstad för folk med långa arbetsdagar och även en plats med många resurspersoner med viktiga erfarenheter. Arbetslöshet och sjuktal är höga och inkomstnivån relativt låg, Ett program för att förena jobb och miljö har växt fram bland de boende i området på träffar på biblioteket och möten med Stena fastigheter, Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Fisksätraskolan, Fisksätra Folkets hus Fisksätra ungdomsråd m fl. Programmet består av fyra grupper av verksamheter: allmänt, kretslopp & odling, livsmedel & hälsa samt energi och miljö (bilaga 1). Ett socialt företag, OMS, bildades i juli 2013 för att starta verksamheter och stärka människor i en lokal ekonomi. Projektets syfte är att förena jobb och miljö på ett hållbart sätt i miljonprogramområdet Fisksätra. Peter PC Carlsson Hans Andrén och Halema Dahie Helene Götberg 4

6 Remakebolaget Stockholm ek för Hela Människan Botkyrka Salem GF SAK Västerbottens läns hemslöjdsförening Forum idéburna organisationer med social inriktning Remakebolaget vill fortsätta utveckla beställningstjänster inom områdena mosaik och kakelläggning samt textil. Genom att använda gammalt porslin, speglar och kakel- eller textil- skapar vi nya utsmyckningar i privata som offentliga miljöer. Remakebolaget vill också fortsätta bredda arbetsmarknaden för främst unga som står långt ifrån ett arbete. Aven skapa meningsfulla och samhällsnyttiga arbeten i linje med företagets ide om ett hållbart samhälle- ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Syftet med projektet är att skapa nya arbetstillfällen i Botkyrka kommun genom återbruk och återvinning av textilier och då i första hand bomull som kommer att bli en bristvara i världen. Genom detta vill i minska arbetslösheten för grupper inom kommunen som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta projekt ska utveckla denna affärsidé i samverkan med social ekonomi, näringsliv och offentlig sektor för att efter projektslut kunna starta ett eller flera sociala företag som kommer att driva och utveckla verksamheten. Idén för GF Sak är att få möjlighet att testa att ta över en existerande affärsverksamhet och omvandla den till ett socialt företag. Här finns det en existerande fungerande verksamhet med ett kundunderlag samt en fungerande ekonomi. Detta att ta över existerande företag kan vara ett enklare sätt att få igång arbetsintegrerade sociala företag. I en första fas kommer Gf Sak också att vara ägare av företaget men att detta drivs som en självstyrande enhet av de som arbetar där. I projeket ingår övertagande av företaget, utveckla företaget med fler anställda och skapa en plats för arbetsträning. Utbilda de anställda till att driva ett arbetsintegrerande socialt arbetskooperativ och förbereda dem på att ta över verksamheten och i samband med detta omvandla aktiebolaget till en ekonomsik förening. En guide för övertagande utarbetas. Sloydify Society är ett projekt som undersöker hur Hemslöjden kan arbeta med samhälls-slöjd, eller ett hantverksbaserat socialt entreprenörskap. I samband med en stor utställning, Next Level Craft, under kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014, kommer projektet att utveckla nya sätt där hemslöjdare, organiserade genom länens hemslöjdkonsulenter, kan engagera samhällsaktörer i civilsamhället samt en bredare publik. Projektets aktiviteter avser att undersöka hur slöjden som näringsverksamhet kan vara en aktiv del av, eller till och med tjäna, samhället. Hemsidan Nytta.org for sociala foretag som erbjuder ideburna varor och tjänster har tack vare tidigare projekt utvecklats och etablerats. Idag finns hemsidan och den som söker sociala foretag hittar Nytta på internet och kan sedan med hjälp av sökmotorn hitta varor eller tjänster i olika kategorier eller geografiskt. Syftet med projektet år 2014 är att utveckla teknik och administration för att möjliggöra för kommuner och större företag att göra sina inköp från sociala företag via Nytta. På så vis kan Nytta få en helt annan volym i försäljningen vilket höjer hemsidans värde för såväl leverantörer som kunder. Maria Lohe Mats Wåhleman helamanniskan.se Jan Ströhm Mats Pallin Sofia Modigh PROJEKT RIKTADE KRING KVINNORS FÖRETAGANDE OCH SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP Brightful Brightful är en ideell förening som fram till idag har genomfört uppmärksammade lokalt förankrade sociala samhällsinsatser i Malmö för unga baserat på ett mentorskapsprogram som kallas Brightful. Projektet syftar till att systematiskt dokumentera och sprida insatserna i regionen samt analysera om idén kan kommersialiseras och spridas. Ett projekt där samhällsentreprenörskap utgör den grundläggande drivkraften och där ambitionen är att sprida kunskap om hållbara effekter i samhället för unga i utanförskap och samtidigt också bidra till affärsutveckling som skapar möjlighet till nya anställningar för målgruppen. Fatime Nedzipovska 5

7 Rättviseförmedlingen Winnet Västmanland + Coompanion Västmanland GC Tools Women for Sustainable Growth (W4SG) Annika Dahlbom Rättviseförmedlingen vill undersöka förutsättningarna för ett nytt verktyg för att kommunicera jämställdhet och mångfald inom rekrytering. Verktyget består av en märkning, en symbol, som arbetsgivare kan använda sig av i sin rekrytering och platsannonsering, under förutsättning att de uppfyller vissa, grundläggande krav, när det gäller jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Projektet ska bidra till utveckling av samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i Västmanlands län och som riktar sig till kvinnor med syfte att: stärka utvecklingen av fler sociala innovationer i dessa företag bidra till affärsutveckling i företag där samhällsentreprenörskap är den viktigaste drivkraften Projektet syftar till att bidra till ökad och hållbar företagsamhet bland kvinnor på landsbygden. Projektet ska ta fram metod och verktyg för Lokala idéväxthus som kan stödja utveckling av alla idéer som människor på landsbygden har. Idéväxthuset ska vara en mötesplats där människor kan träffa likasinnade och tillsammans jobba på att utveckla sitt företag och/eller sin bygd på ett hållbart sätt. Precis som i vanliga växthus ska växande idéer få skydd, stöd och näring tills de blir så livskraftiga att de kan gå vidare som projekt, företag eller produkter/tjänster. Vi riktar oss särskilt till kvinnor som har idéer, för att få dem att våga ta steget till företagande, hjälpa dem se sin idé ur ett hållbarhetsperspektiv och därmed starta ett företag där de kan leva på det de gör. Projektet ska arbeta med lokala föreningar, så att metod och verktyg och kunskapen om att driva idéväxthuset finns kvar lokalt efter projektet slut. In order to introduce, train, and support the next generation of leaders who are working across sectors between the Gulf and Scandinavia, we aim to train 20 (predominantly) marginalized young female professionals in a week-long boot camp. In designing and developing this pilot program, W4SG is pulling upon the organizations own programs focusing on female professional development, the programs and boot camps run by partner organizations, and the years of experience of our board members who have participated in, spoken at and organized programs aimed at developing female leaders Detta projekt syftar till att stärka de små drivkrafterna på landet. Vi anser att det är dags för initiativ, och den sociala innovationen i detta projekt bygger både på att återgå till äldre metoder samtidigt som man tillvaratar nytt sätt att tänka, framför allt för att främja miljövänliga alternativ och ett hållbart leverne. Dessutom syftar projektet till att stärka småföretag på landsbygden i allmänhet och kvinnligt företagande i synnerhet. Vi vill starta i liten skala för att sedan fortsätta att med vår butik som förebild hjälpa andra lanthandlare/gårdsbutiker att bli lönsamma. Detta kan åstadkommas genom att de också använder sig av flera koncept där butikens lönsamhet ökar genom att man arbetar för en större samhällsnytta. Andreas Drufva rattviseformedlingen.se Ann-Sofie Granzell Eiwor Backelund Jaleh Taheri Annika Dahlbom ÖVRIG SOCIAL INNOVATION Tecknad Hälsa Kalmar Projektet Interkulturellt kommunikationsstöd ska vidareutveckla och förädla kommunikationsverktyget Comic Health från ett utvecklat interkommunikativt koncept till tillämpning, som är kunddriven. Resultatet är utveckling av applikationen som tillhandahåller översatt information på 9 språk i bild, tal och text om processen att ge vård till barn, unga och vuxna med diabetes i form en e-tjänst (e-hälsa). Denna tillämpas av vårdaktörer, patienter och invånare. Robin Liendeborg 6

8 Tillväxtverket Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tel Kom Produktion: Ordförrådet AB. Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Beviljade projekt. Utlysning 2011: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag

Beviljade projekt. Utlysning 2011: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag Beviljade projekt Utlysning 2011: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag Vägen ut! Kooperativen 164805 249 000 Vägen ut! Produktkatalog 2012 Elisabeth Mattsson elisabeth@

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag Johanna Fredriksson Social innovation i Halland 2016-11-18 Bakgrund Tillväxtverket utlyste förstudiemedel Fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag till

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 1 Arbetsintegrerande sociala företag I april 2012 fanns det 271 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem och deras

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Socialt entreprenörskap på frammarsch

Socialt entreprenörskap på frammarsch Socialt entreprenörskap på frammarsch 1 Samhällsentreprenörskap Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer tar sin utgångspunkt i viljan att förbättra sådant man anser saknas, eller inte fungerar

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se www.yallatrappan.se

Läs mer

Beviljade projekt. Utlysning 2012: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag

Beviljade projekt. Utlysning 2012: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag Beviljade projekt Utlysning 2012: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG, 8 projekt Stödstruktur/samverkan, 4 projekt

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

PROJEKT LJUNGNÄSVILLAN

PROJEKT LJUNGNÄSVILLAN PROJEKT LJUNGNÄSVILLAN Nyanlända, utrikesfödda, långtidsarbetslösa Kvinnor och Män Programområde 2: Ökade övergångar till arbete Projektägare DEL-TA Produktion AB Arbetsintegrerat socialt företag - Samhällsnyttigt

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Svar på motion Satsa på sociala företag!

Svar på motion Satsa på sociala företag! YTTRANDE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0179 001 Socialnämnden Svar på motion Satsa på sociala företag! Förslag till beslut - Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Region Skåne. Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag. Bilaga till beslutsförslag , dnr

Region Skåne. Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag. Bilaga till beslutsförslag , dnr Ulf Kyrling Ulf.kyrling@skane.se Datum 2016-06-27 Version Dnr 1 (7) Bilaga till beslutsförslag 2016-06-27, dnr 1602102 Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag Skåne är på väg att positionera sig

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen: 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag För ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulf Lundström Datum 2013-08-22 Diarienummer UAN-2013-0368.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans.

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG EN VIKTIGT DEL AV COOMPANION Företagsformer Aktiebolag (SVB) Ekonomisk

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Samarbetspartner & projektägare

Samarbetspartner & projektägare Game Set Matchning Samarbetspartner & projektägare Båstads Turism och Näringsliv Båstads kommun Arbetsförmedlingen Bakgrund faktiska behov Företag på Bjäre uttryckt att de uppfattar brist på arbetskraft

Läs mer

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas.

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT och utvecklat idéburet företagande Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och utvecklat

Läs mer

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt Strategiskt styrelsearbete starkare företag Erfarenheter från olika projekt Externa ledamöter sporrar bolagen Blekinge Business Incubator Anders Cronholm www.b-b-i.se Som inkubator har vi fått chans att

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1 Västerås den 4 december 2013 SALA KOM UN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-12- O 5 Coompanion Västmanland ansöker härmed om anslag för 2014 års verksamhet, som ska ses

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se www.yallatrappan.se

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer