Beviljade projekt. Ansökningsomgång 2013: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade projekt. Ansökningsomgång 2013: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer"

Transkript

1 Beviljade projekt Ansökningsomgång 2013: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer

2 FINANSIERING Mikrofonden väst Hela Sverige ska leva Jämtlands län Kathleen Asjes_ Stippen Consulting Impact Invest Scandinavia (SIIN AB) INKUBATORER Dalakuben ekonomisk förening Föreningen Macken, Växjö Syftet med projektet är att förbättra livsvillkor i utsatta områden genom att skapa och utveckla nya sociala företag och verksamheter inom social ekonomi som löser brännande behov genom att öka tillgången till riskkapital och stöd. Syftet är även att skapa förutsättningar för befintliga sociala företag och organisationer inom social ekonomi att expandera och öka konkurrenskraft. Etablera Mikrofonden Västs affärsmodell och metoder som genom kombinationen av privata och offentliga medel stärker tillväxten i social ekonomi och dess förmåga att möta och hitta lösningar på sociala utmaningar. Särskilt prova crowdfunding som en kanal för många människors vilja att finansiera. Projektet Mikrofondsetablering: innovativ finansiering vill tillsammans med den sociala ekonomins plattform i Jämtlands län, Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands Län samverka för att få till stånd en hållbar mikrofond i Jämtlands län; Mikrofonden Z. Detta görs i samarbete med den nationella mikrofonden vilken är registrerad hos Finansinspektionen. Projektet kommer att samarbeta med social ekonomiaktörer i de nordliga inlandslänen inom Inlandinnovation AB:s verksamhetsområde i syfte att främja liknande initiativ med mikrofondsetablering i dessa län. The project aims to prepare the development of a crowdfunding platform that enables people to finance small projects with social objectives in their community. The outcomes of this project include an international best practice review of four similar platforms in the UK, Netherlands and Australia, the development of a sustainable business model to finance the platform and a potential-user based specification for the development. Inför 2014 har vi planerat ett utbildningsprogram för kvinnliga sociala entreprenörer som söker finansering, vare sig detta är privat kapital eller finansering med hjälp av banker eller andra finansieringsformer. De flesta entreprenörer känner sig osäkra i processen när kapital ska sökas, man vet inte vad en investerare förväntar sig, vad man ska presentera och hur processen praktiskt går till. Programmet Investment Readiness är en 30 timmar lång utbildning, varav 16 timmar med handledning från Impact Invest. Den har två delar, deltagarna träffas därmed vid två tillfällen. Vi planerar erbjuda utbildningen en gång under våren och en gång till hösten. Dalakubens ansats är att förena individ- och näringslivsutveckling med långsiktiga miljövinster. Projektägaren med parter ska därför driva Dalpilen så att praktiska lösningar för ökad social hållbarhet på olika nivåer noggrant kan mejslas fram. Projektet ska försöka vidga nytänkande kring hållbart företagande, både för att lära mer om hur, men också genom att släppa fram individer och förädla praktiken kring hur man får individer och företag att växa, hålla och fungera bättre även i bistra tider. Dalpilen ska, visa hur samhällsinriktat entreprenörskap, skapar förutsättning för långsiktiga vinster samt ifall Dalpilen kan uppmuntra sociala innovationer och nya kreativa hållbara lösningar. Projektet ska utifrån ett antal företag som vi själva varit mentorer för, både enskilda firmor och ekonomiska föreningar, skriva en praktisk inspirationsbok om att starta företag med små medel. Boken ska skrivas på lättbegriplig svenska och bestå av texter och fotografier utifrån levande exempel på människor som startat företag med små medel. Boken ska kompletteras med faktarutor, tips på hur man praktiskt går till väga, exempelvis med finansiering, med livsmedelskontrollprogram, med kassalagen etc. Jan Svensson Anna Frestadius Kathleen Asjes Ruth Brännvall Urban Lindblom Fredrik Bergman 1

3 Lusic Lunds universitets sociala innovationscenter Stockholms universitets Innovation AB, CSES Mackens vänner Mid Sweden Science Park Syftet med detta projekt är att ta kunskap från innevarande pilotverksamhet och etablera en rad metoder och aktiviteter för att stötta sociala innovationer (SI) och samhällsentreprenörer (SE) i utvecklingen av tjänster, stödfunktioner och arbetssätt för SE som idag inte finns i tillräckligt stor utsträckning i Lund/Skåne. Målet är att inspirera och ge stöd till SE, utöka tillgängliga lokaler och mötesplatser för tvärektoriella samarbeten, samt att paketera och fomalisera processer som LUSIC arbetar med för framtida skalning och spridning. Ett långsiktigt syfte är att etablera och utvidga det sociala innovationssystemet i regionen och därigenom bidra till hållbar utveckling genom SI och sociala företag. CSES - inkubator bidrar till framväxten av nya företag och organisationer som löser angelägna sociala och miljörelaterade problem. Detta görs via en inkubatorbaserad verksamhet som bygger på metoder från det tradionella innovationsstödsystemet anpassade för att passa sociala entreprenörers särskilda behov. Under projekttiden får individer stöd från CSES. Projektets syfte är att utveckla och konkret pröva en modell för ett socialt regionalt innovationssystem, förkortat SORIS i Kronobergs län. Idéerna till projektet bygger för det första på erfarenheterna av tekniskt/kommersiella regionala innovationssystem i teori och praktik, för det andra på den omfattande forskning som bedrivits kring samhällsentreprenörskap vid Linnéuniversitetet och för det tredje på det konkreta embryo till ett SORIS som finns etablerat inom Kronobergs län i form av ett nätverk för länets sociala ekonomi. Efterfrågan från idebärare, entreprenörer, kommuner, föreningar och andra samhällsaktörer visar på ett stort behov av att stötta samhällsentreprenörer i deras affärsutveckling. Vi anser att innovationsstödsystemet bör ta denna roll och ändra sina befintliga strukturer så att även denna målgrupp av idébärare passar in. I vår pilot har vi träffat många entreprenörer och fått uppmärksamhet av många av Sveriges Science Parks. Dessa har nu visat intresse för att med vår hjälp hitta former för inkubation för social innovationer. André Bogsjö David Lundborg Bengt Johannisson Ida Asp FÖRETAGARE MED ENGAGEMANG I SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP Båt&Byggnadsvård i Roslagen Alc Invest AB Projektet syftar till att: Etablera ett långsiktigt samarbete mellan småskaliga lokala hantverkare inom båt och byggnadsvård och det arbetsintegrerande sociala företaget. Skapa fler arbetsplatser inom ett verksamhetsområde som visat sig attrahera många personer med olika arbetshinder, stärka det sociala företaget med kompetens, värna om en gammal hantverkstradition. Ta tillvara hantverkskompetens bland äldre hantverkare och överföra det till nästa generation. Undersöka om en gemensam juridisk organisation enligt Brittisk modell med fler intressenter inom samma organisation/ kooperativa företag, är funktionell och kan skapa nytta för alla inblandade parter. Genom projektet vill vi förbättra levnadsvillkoren och öka tillgången till arbete i Södertälje genom att konkret erbjuda en varvad teori/praktik kompetensutveckling för arbetssökande i 6 månader där de får var sin handledare bland vår personal som i sin tur får kompetensutveckling i hur handleda personer som står långt ifrån arbete. Det nytänkande är att se individers hela situation och inte bara som arbetskraft, dvs att se människor som resurs och utveckla ett kompetensutvecklingsprogram som tillåter delaktighet och där personalen är företagets viktigaste resurs. Att erbjuda ett unikt program där arbete varvas med teori och där varje person får en egen lots och en egen handlingsplan. Aina Öman Can Yildiz 2

4 Skötselbolaget D&U AB Origo Resurs Leia företagshotell SKAPA NYA FÖRETAG Coompanion Östergötland Coompanion Blekinge Somali-Swedish development & relief association Det övergripande målet är att utöka och utveckla antalet anställningar med sociala problem kopplade till utanförskap från 6-12 personer i skötselbolaget samt 12 anställningar i lokala företag under kontroll och aktiv koordinering under år Förmedla strategier för att fler företag ska kunna ta efter. Projektet vill utveckla en modell där företagare går samman för att tillskapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning och svårigheter att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Vi vill samla företagare och diskutera förutsättningar, organisering och inrikting på en socialt företag i form av en ideell förening eller liknande. Ett utvecklingsföretag där personer kan utveckla sin arbetsförmåga i egen takt. Eller ett slags näringslivets Samhall där man tillskapar anpassade arbeten. Det sociala företaget skulle vara en aktiv part i näringslivet för att utmana, motivera och stödja företagare att arbeta för ett inkluderande och integrerande näringsliv. Syfte: Att stimulera småföretagare att anställa efter att ha provat på att ta hjälp av praktikanter. Att få ut långtidsarbetslösa i meningsfull sysselsättning som därmed ger deltagarna referenser som på sikt leder till anställning. Mål: Att skapat och prövat en modell för en verksamhet som underlättar för småföretagare som inte vågar ta steget att anställa. Modellen ska också möjliggöra för långtidsarbetslösa att fungera i en miljö som företagshotell, kluster, inkubatorer och liknande där de kan visa upp sin kompetens till ett flertal presumtiva arbetsgivare samt känna sig och bli mer anställningsbara. Projektet görs tillsammans med ABF lokala verksamhet i Skäggetorp och ungdomar som mobiliseras och hittat intressen genom folkbildningen (ABF). Ungdomarna som har en tuff bakgrund i närhet av kriminalitet och destruktiva grupper har bestämt sig för att låta sin kraft och entreprenörskap få en positivare inriktning. De ideer som man tänker sig ska kunna förverkligas genom personligt stöd i en process för att ta vara på utvecklingsidéerna hos var och en. För att lyckas utveckla det sociala företaget och skapa anställningar inom lokalt näringsliv kommer särskilt stöd organiseras för ändamålet genom såväl kompetensutveckling av deltagarna i gruppen som kontakter och nätverk med företag Arbetslivet i Blekinge har bland annat på grund av genomgripande strukturomvandlingar blivit alltmer exkluderande och fler individer har stora svårigheter att hitta arbete. Insatser för att öka antalet arbetsintegrerande företag och skapa förutsättningar till social franchising kan vara en möjlig väg till egen försörjning för individer som står utanför arbetsmarknaden. Det övergripande syftet i detta projekt är att skapa meningsfull sysselsättning och varaktiga arbetsplatser för människor som befinner sig i ett utanförskap. Projekt Marin produktion ska utvecklas till en bärkraftig verksamhetgren i det arbetsintegrerande sociala företaget Macken som är under bildande i Karlskrona. Möjlighet till försörjning bland somaliska invandrare finns via nya och etablerade arbetsintegrerande sociala företag. Målgrupp är långtidsarbetslösa, ungdomar och socialt utsatta med somaliska bakgrund. Under projekttiden skall målgruppen få information om, vad arbetsintegrerande sociala företag och hur man startar dem, nyttan av arbetsintegrerande sociala företag, verksamhetsområden för arbetsintegrerande sociala företag som t.ex. fastighetsservice, produktion av specialdesignade möbler, plattsättning, trädgårdstjänster, hantverk, café och catering, vandrarhem, hushållsnära tjänster, livsmedelsproduktion. Det gäller även de sociala företagens andra affärsidé, att sälja rehabilitering, arbetsträning och sysselsättningsverksamhet till offentlig sektor (myndigheter, kommun och landsting). Roland Andersson Johan Arvidsson Lena Söderlind Pettersson Kjell Eriksson Jörgen Skagert coompanion.se Abdikarim-Ali 3

5 Västerås stift Attention KFV-Regionen Vilja&Kraft Björkvik Syftet med projektet Butikskoncept S:t Marys är att, med utgångspunkt från ett existerande projekt, utveckla och professionalisera koncept, metoder och affärsplaner för att skapa ett varumärke kring ett socialt inriktat butiks- och sysselsättningsprojekt med skaparverkastad. Det långsiktiga effektmålet är möjliggöra en kedja av butiker som utgår från lokala behov och är förankrade i lokala nätverk och samtidigt kan dra fördelar av ett gemensamt varumärke och vissa stordriftsfördelar. Det ska inte handla om franchizebutiker i egentlig mening, men konceptet ska vara skyddat och reglerat genom avtal för att garantera kvaliteten, framförallt i sysselsättningsdelen, som har målet att ta människor från utanförskap till hopp och egenmakt. Att ta fram en antologi där forskaren Ingrid Runesson vid Malmö högskola skriver en vetenskaplig artikel samt projektets anställda skriver sina erfarenheter av att starta tillsammansföretagande. Projektet bygger på att en grupp människor med neuropsykiatriska funktionsvarianter (NPF) tagit fram idén om ett resurscentrum som ledde till ett projekt för att utveckla ett tillsammansföretagande. Projektet syftar till att bygga upp och prova en inkubatorsmodell i det redan befintliga arbetsintegrerande sociala företaget Vilja&Kraft Björkvik. I inkubatorn kommer vi att använda kreativa verktyg för personlig utveckling och vägledning, i kombination med terapeutiskt arbete med häst, hund och odling. Att på detta sätt vidareutveckla Vilja&Krafts unika modell och utöka den med en inkubator där flera olika arbetssätt kombineras på nya sätt ser vi som en innovativ utveckling i ett redan nyskapande företag. Annaeva Lagergren svenskakyrkan.se Anne Sjöberg Helena Jönsson UTVECKLA SOCIALA FÖRETAG/AFFÄRSIDÉER YUMP Foundation AnimalSpirits OMS, i Fisksätra, bifirma till Ekoringen i Luleå E4U (Enterprise for you). Projektet E4U skall generera en ny affärsmodell, en Privat-Offentlig-Personlig (POP) samverkan där nyckelfärdiga koncept och en given marknad redan finns tillgängliga för unga som vill bli egenanställda. Verksamheter som skall genereras skall byggas upp så att de kan bli självförsörjande efter projektet. Projektet som sådant ger en möjlighet till egen försörjning för en målgrupp som idag har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. De klarar inte att ta steget fullt ut till eget entreprenörskap men kan genom E4U få en hållbar väg ut i arbetslivet genom eget företagande. Ungt Mode Botkyrka gör det möjligt för ungdomarna i Botkyrka att hitta sammanhang, vägar till högre studier, och sedan till en framtida karriär inom mode och design. Som anställda eller som entreprenörer-företagare. Ungt Mode Botkyrka hämtar inspiration från folk- och idrottsrörelsen, från festivalproduktion, från TVformat och från den globala standarden ISO socialt ansvarstagande. I Fisksätra, bor 6000 personer i höghus, hälften med ursprung i andra länder än Sverige. Fisksätra är en sovstad för folk med långa arbetsdagar och även en plats med många resurspersoner med viktiga erfarenheter. Arbetslöshet och sjuktal är höga och inkomstnivån relativt låg, Ett program för att förena jobb och miljö har växt fram bland de boende i området på träffar på biblioteket och möten med Stena fastigheter, Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Fisksätraskolan, Fisksätra Folkets hus Fisksätra ungdomsråd m fl. Programmet består av fyra grupper av verksamheter: allmänt, kretslopp & odling, livsmedel & hälsa samt energi och miljö (bilaga 1). Ett socialt företag, OMS, bildades i juli 2013 för att starta verksamheter och stärka människor i en lokal ekonomi. Projektets syfte är att förena jobb och miljö på ett hållbart sätt i miljonprogramområdet Fisksätra. Peter PC Carlsson Hans Andrén och Halema Dahie Helene Götberg 4

6 Remakebolaget Stockholm ek för Hela Människan Botkyrka Salem GF SAK Västerbottens läns hemslöjdsförening Forum idéburna organisationer med social inriktning Remakebolaget vill fortsätta utveckla beställningstjänster inom områdena mosaik och kakelläggning samt textil. Genom att använda gammalt porslin, speglar och kakel- eller textil- skapar vi nya utsmyckningar i privata som offentliga miljöer. Remakebolaget vill också fortsätta bredda arbetsmarknaden för främst unga som står långt ifrån ett arbete. Aven skapa meningsfulla och samhällsnyttiga arbeten i linje med företagets ide om ett hållbart samhälle- ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Syftet med projektet är att skapa nya arbetstillfällen i Botkyrka kommun genom återbruk och återvinning av textilier och då i första hand bomull som kommer att bli en bristvara i världen. Genom detta vill i minska arbetslösheten för grupper inom kommunen som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta projekt ska utveckla denna affärsidé i samverkan med social ekonomi, näringsliv och offentlig sektor för att efter projektslut kunna starta ett eller flera sociala företag som kommer att driva och utveckla verksamheten. Idén för GF Sak är att få möjlighet att testa att ta över en existerande affärsverksamhet och omvandla den till ett socialt företag. Här finns det en existerande fungerande verksamhet med ett kundunderlag samt en fungerande ekonomi. Detta att ta över existerande företag kan vara ett enklare sätt att få igång arbetsintegrerade sociala företag. I en första fas kommer Gf Sak också att vara ägare av företaget men att detta drivs som en självstyrande enhet av de som arbetar där. I projeket ingår övertagande av företaget, utveckla företaget med fler anställda och skapa en plats för arbetsträning. Utbilda de anställda till att driva ett arbetsintegrerande socialt arbetskooperativ och förbereda dem på att ta över verksamheten och i samband med detta omvandla aktiebolaget till en ekonomsik förening. En guide för övertagande utarbetas. Sloydify Society är ett projekt som undersöker hur Hemslöjden kan arbeta med samhälls-slöjd, eller ett hantverksbaserat socialt entreprenörskap. I samband med en stor utställning, Next Level Craft, under kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014, kommer projektet att utveckla nya sätt där hemslöjdare, organiserade genom länens hemslöjdkonsulenter, kan engagera samhällsaktörer i civilsamhället samt en bredare publik. Projektets aktiviteter avser att undersöka hur slöjden som näringsverksamhet kan vara en aktiv del av, eller till och med tjäna, samhället. Hemsidan Nytta.org for sociala foretag som erbjuder ideburna varor och tjänster har tack vare tidigare projekt utvecklats och etablerats. Idag finns hemsidan och den som söker sociala foretag hittar Nytta på internet och kan sedan med hjälp av sökmotorn hitta varor eller tjänster i olika kategorier eller geografiskt. Syftet med projektet år 2014 är att utveckla teknik och administration för att möjliggöra för kommuner och större företag att göra sina inköp från sociala företag via Nytta. På så vis kan Nytta få en helt annan volym i försäljningen vilket höjer hemsidans värde för såväl leverantörer som kunder. Maria Lohe Mats Wåhleman helamanniskan.se Jan Ströhm Mats Pallin Sofia Modigh PROJEKT RIKTADE KRING KVINNORS FÖRETAGANDE OCH SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP Brightful Brightful är en ideell förening som fram till idag har genomfört uppmärksammade lokalt förankrade sociala samhällsinsatser i Malmö för unga baserat på ett mentorskapsprogram som kallas Brightful. Projektet syftar till att systematiskt dokumentera och sprida insatserna i regionen samt analysera om idén kan kommersialiseras och spridas. Ett projekt där samhällsentreprenörskap utgör den grundläggande drivkraften och där ambitionen är att sprida kunskap om hållbara effekter i samhället för unga i utanförskap och samtidigt också bidra till affärsutveckling som skapar möjlighet till nya anställningar för målgruppen. Fatime Nedzipovska 5

7 Rättviseförmedlingen Winnet Västmanland + Coompanion Västmanland GC Tools Women for Sustainable Growth (W4SG) Annika Dahlbom Rättviseförmedlingen vill undersöka förutsättningarna för ett nytt verktyg för att kommunicera jämställdhet och mångfald inom rekrytering. Verktyget består av en märkning, en symbol, som arbetsgivare kan använda sig av i sin rekrytering och platsannonsering, under förutsättning att de uppfyller vissa, grundläggande krav, när det gäller jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Projektet ska bidra till utveckling av samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i Västmanlands län och som riktar sig till kvinnor med syfte att: stärka utvecklingen av fler sociala innovationer i dessa företag bidra till affärsutveckling i företag där samhällsentreprenörskap är den viktigaste drivkraften Projektet syftar till att bidra till ökad och hållbar företagsamhet bland kvinnor på landsbygden. Projektet ska ta fram metod och verktyg för Lokala idéväxthus som kan stödja utveckling av alla idéer som människor på landsbygden har. Idéväxthuset ska vara en mötesplats där människor kan träffa likasinnade och tillsammans jobba på att utveckla sitt företag och/eller sin bygd på ett hållbart sätt. Precis som i vanliga växthus ska växande idéer få skydd, stöd och näring tills de blir så livskraftiga att de kan gå vidare som projekt, företag eller produkter/tjänster. Vi riktar oss särskilt till kvinnor som har idéer, för att få dem att våga ta steget till företagande, hjälpa dem se sin idé ur ett hållbarhetsperspektiv och därmed starta ett företag där de kan leva på det de gör. Projektet ska arbeta med lokala föreningar, så att metod och verktyg och kunskapen om att driva idéväxthuset finns kvar lokalt efter projektet slut. In order to introduce, train, and support the next generation of leaders who are working across sectors between the Gulf and Scandinavia, we aim to train 20 (predominantly) marginalized young female professionals in a week-long boot camp. In designing and developing this pilot program, W4SG is pulling upon the organizations own programs focusing on female professional development, the programs and boot camps run by partner organizations, and the years of experience of our board members who have participated in, spoken at and organized programs aimed at developing female leaders Detta projekt syftar till att stärka de små drivkrafterna på landet. Vi anser att det är dags för initiativ, och den sociala innovationen i detta projekt bygger både på att återgå till äldre metoder samtidigt som man tillvaratar nytt sätt att tänka, framför allt för att främja miljövänliga alternativ och ett hållbart leverne. Dessutom syftar projektet till att stärka småföretag på landsbygden i allmänhet och kvinnligt företagande i synnerhet. Vi vill starta i liten skala för att sedan fortsätta att med vår butik som förebild hjälpa andra lanthandlare/gårdsbutiker att bli lönsamma. Detta kan åstadkommas genom att de också använder sig av flera koncept där butikens lönsamhet ökar genom att man arbetar för en större samhällsnytta. Andreas Drufva rattviseformedlingen.se Ann-Sofie Granzell Eiwor Backelund Jaleh Taheri Annika Dahlbom ÖVRIG SOCIAL INNOVATION Tecknad Hälsa Kalmar Projektet Interkulturellt kommunikationsstöd ska vidareutveckla och förädla kommunikationsverktyget Comic Health från ett utvecklat interkommunikativt koncept till tillämpning, som är kunddriven. Resultatet är utveckling av applikationen som tillhandahåller översatt information på 9 språk i bild, tal och text om processen att ge vård till barn, unga och vuxna med diabetes i form en e-tjänst (e-hälsa). Denna tillämpas av vårdaktörer, patienter och invånare. Robin Liendeborg 6

8 Tillväxtverket Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tel Kom Produktion: Ordförrådet AB. Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag.

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Social innovation i Norrbotten

Social innovation i Norrbotten Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass Regional orienteringsbok Social innovation i Norrbotten 1 ltu.se/socialinnovation FÖRFATTARE: Anna Berg Jansson, forskare

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Att klara finansieringen

Att klara finansieringen Att klara finansieringen Ulla Herlitz Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Du kan

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Att ta makten över sitt liv

Att ta makten över sitt liv Ingrid Ranke Att ta makten över sitt liv - Följeforskning om projektet Socialt företagande i Värmland Arbetsrapport 2011:8 Förord Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital Rapport 2006:23 Entreprenörer utan kapital Form omslag: Anna Markevärn Tryckeri: Brommatryck & Brolins AB Utgivningsår: 2006 ISBN: 91-7281-233-8 Fler exemplar av denna rapport kan beställas hos avdelningen

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Beviljade projekt. Utlysning 2012: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag

Beviljade projekt. Utlysning 2012: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag Beviljade projekt Utlysning 2012: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG, 8 projekt Stödstruktur/samverkan, 4 projekt

Läs mer

Social Ekonomi i Stockholms stad

Social Ekonomi i Stockholms stad Social Ekonomi i Stockholms stad 1. Inledning: Policy för social inkludering på lokal nivå Stockholms stad Stockholms stad har 820 000 invånare. Fyra procent av befolkningen i staden erhåller ekonomiskt

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag 1 av 55 Bilaga 1: Kartläggning sociala företag Louise Holm Medborgarförvaltningen Värnamo kommun 2014 2 av 55 Abstrakt De sociala företagens huvudsyfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Bruk för människor. Grön ekonomi skapar jobb genom sociala företag.

Bruk för människor. Grön ekonomi skapar jobb genom sociala företag. Bruk för människor. Grön ekonomi skapar jobb genom sociala företag. Förord Såväl i Sverige som i EU och resten av världen växer intresset för en grön ekonomi som ett bidrag till att nå klimatmål och en

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN)

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) Kulturella och (KKN) En översikt över aktörer och begrepp som berörs av regeringens satsning på KKN FRAMTAGEN AV STEFAN MOBERG VÅREN 2011, PÅ UPPDRAG AV KLYS Innehåll 3 Förord och sammanfattning Regeringens

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen. 2008 och 2009

Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen. 2008 och 2009 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009 Sammanfattning Regeringen beslutade den 12 juni 2008 att anslå 2 500 000 kr till Folkbildningsrådet för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer