Beviljade projekt. Ansökningsomgång 2013: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade projekt. Ansökningsomgång 2013: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer"

Transkript

1 Beviljade projekt Ansökningsomgång 2013: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer

2 FINANSIERING Mikrofonden väst Hela Sverige ska leva Jämtlands län Kathleen Asjes_ Stippen Consulting Impact Invest Scandinavia (SIIN AB) INKUBATORER Dalakuben ekonomisk förening Föreningen Macken, Växjö Syftet med projektet är att förbättra livsvillkor i utsatta områden genom att skapa och utveckla nya sociala företag och verksamheter inom social ekonomi som löser brännande behov genom att öka tillgången till riskkapital och stöd. Syftet är även att skapa förutsättningar för befintliga sociala företag och organisationer inom social ekonomi att expandera och öka konkurrenskraft. Etablera Mikrofonden Västs affärsmodell och metoder som genom kombinationen av privata och offentliga medel stärker tillväxten i social ekonomi och dess förmåga att möta och hitta lösningar på sociala utmaningar. Särskilt prova crowdfunding som en kanal för många människors vilja att finansiera. Projektet Mikrofondsetablering: innovativ finansiering vill tillsammans med den sociala ekonomins plattform i Jämtlands län, Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands Län samverka för att få till stånd en hållbar mikrofond i Jämtlands län; Mikrofonden Z. Detta görs i samarbete med den nationella mikrofonden vilken är registrerad hos Finansinspektionen. Projektet kommer att samarbeta med social ekonomiaktörer i de nordliga inlandslänen inom Inlandinnovation AB:s verksamhetsområde i syfte att främja liknande initiativ med mikrofondsetablering i dessa län. The project aims to prepare the development of a crowdfunding platform that enables people to finance small projects with social objectives in their community. The outcomes of this project include an international best practice review of four similar platforms in the UK, Netherlands and Australia, the development of a sustainable business model to finance the platform and a potential-user based specification for the development. Inför 2014 har vi planerat ett utbildningsprogram för kvinnliga sociala entreprenörer som söker finansering, vare sig detta är privat kapital eller finansering med hjälp av banker eller andra finansieringsformer. De flesta entreprenörer känner sig osäkra i processen när kapital ska sökas, man vet inte vad en investerare förväntar sig, vad man ska presentera och hur processen praktiskt går till. Programmet Investment Readiness är en 30 timmar lång utbildning, varav 16 timmar med handledning från Impact Invest. Den har två delar, deltagarna träffas därmed vid två tillfällen. Vi planerar erbjuda utbildningen en gång under våren och en gång till hösten. Dalakubens ansats är att förena individ- och näringslivsutveckling med långsiktiga miljövinster. Projektägaren med parter ska därför driva Dalpilen så att praktiska lösningar för ökad social hållbarhet på olika nivåer noggrant kan mejslas fram. Projektet ska försöka vidga nytänkande kring hållbart företagande, både för att lära mer om hur, men också genom att släppa fram individer och förädla praktiken kring hur man får individer och företag att växa, hålla och fungera bättre även i bistra tider. Dalpilen ska, visa hur samhällsinriktat entreprenörskap, skapar förutsättning för långsiktiga vinster samt ifall Dalpilen kan uppmuntra sociala innovationer och nya kreativa hållbara lösningar. Projektet ska utifrån ett antal företag som vi själva varit mentorer för, både enskilda firmor och ekonomiska föreningar, skriva en praktisk inspirationsbok om att starta företag med små medel. Boken ska skrivas på lättbegriplig svenska och bestå av texter och fotografier utifrån levande exempel på människor som startat företag med små medel. Boken ska kompletteras med faktarutor, tips på hur man praktiskt går till väga, exempelvis med finansiering, med livsmedelskontrollprogram, med kassalagen etc. Jan Svensson Anna Frestadius Kathleen Asjes Ruth Brännvall Urban Lindblom Fredrik Bergman 1

3 Lusic Lunds universitets sociala innovationscenter Stockholms universitets Innovation AB, CSES Mackens vänner Mid Sweden Science Park Syftet med detta projekt är att ta kunskap från innevarande pilotverksamhet och etablera en rad metoder och aktiviteter för att stötta sociala innovationer (SI) och samhällsentreprenörer (SE) i utvecklingen av tjänster, stödfunktioner och arbetssätt för SE som idag inte finns i tillräckligt stor utsträckning i Lund/Skåne. Målet är att inspirera och ge stöd till SE, utöka tillgängliga lokaler och mötesplatser för tvärektoriella samarbeten, samt att paketera och fomalisera processer som LUSIC arbetar med för framtida skalning och spridning. Ett långsiktigt syfte är att etablera och utvidga det sociala innovationssystemet i regionen och därigenom bidra till hållbar utveckling genom SI och sociala företag. CSES - inkubator bidrar till framväxten av nya företag och organisationer som löser angelägna sociala och miljörelaterade problem. Detta görs via en inkubatorbaserad verksamhet som bygger på metoder från det tradionella innovationsstödsystemet anpassade för att passa sociala entreprenörers särskilda behov. Under projekttiden får individer stöd från CSES. Projektets syfte är att utveckla och konkret pröva en modell för ett socialt regionalt innovationssystem, förkortat SORIS i Kronobergs län. Idéerna till projektet bygger för det första på erfarenheterna av tekniskt/kommersiella regionala innovationssystem i teori och praktik, för det andra på den omfattande forskning som bedrivits kring samhällsentreprenörskap vid Linnéuniversitetet och för det tredje på det konkreta embryo till ett SORIS som finns etablerat inom Kronobergs län i form av ett nätverk för länets sociala ekonomi. Efterfrågan från idebärare, entreprenörer, kommuner, föreningar och andra samhällsaktörer visar på ett stort behov av att stötta samhällsentreprenörer i deras affärsutveckling. Vi anser att innovationsstödsystemet bör ta denna roll och ändra sina befintliga strukturer så att även denna målgrupp av idébärare passar in. I vår pilot har vi träffat många entreprenörer och fått uppmärksamhet av många av Sveriges Science Parks. Dessa har nu visat intresse för att med vår hjälp hitta former för inkubation för social innovationer. André Bogsjö David Lundborg Bengt Johannisson Ida Asp FÖRETAGARE MED ENGAGEMANG I SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP Båt&Byggnadsvård i Roslagen Alc Invest AB Projektet syftar till att: Etablera ett långsiktigt samarbete mellan småskaliga lokala hantverkare inom båt och byggnadsvård och det arbetsintegrerande sociala företaget. Skapa fler arbetsplatser inom ett verksamhetsområde som visat sig attrahera många personer med olika arbetshinder, stärka det sociala företaget med kompetens, värna om en gammal hantverkstradition. Ta tillvara hantverkskompetens bland äldre hantverkare och överföra det till nästa generation. Undersöka om en gemensam juridisk organisation enligt Brittisk modell med fler intressenter inom samma organisation/ kooperativa företag, är funktionell och kan skapa nytta för alla inblandade parter. Genom projektet vill vi förbättra levnadsvillkoren och öka tillgången till arbete i Södertälje genom att konkret erbjuda en varvad teori/praktik kompetensutveckling för arbetssökande i 6 månader där de får var sin handledare bland vår personal som i sin tur får kompetensutveckling i hur handleda personer som står långt ifrån arbete. Det nytänkande är att se individers hela situation och inte bara som arbetskraft, dvs att se människor som resurs och utveckla ett kompetensutvecklingsprogram som tillåter delaktighet och där personalen är företagets viktigaste resurs. Att erbjuda ett unikt program där arbete varvas med teori och där varje person får en egen lots och en egen handlingsplan. Aina Öman Can Yildiz 2

4 Skötselbolaget D&U AB Origo Resurs Leia företagshotell SKAPA NYA FÖRETAG Coompanion Östergötland Coompanion Blekinge Somali-Swedish development & relief association Det övergripande målet är att utöka och utveckla antalet anställningar med sociala problem kopplade till utanförskap från 6-12 personer i skötselbolaget samt 12 anställningar i lokala företag under kontroll och aktiv koordinering under år Förmedla strategier för att fler företag ska kunna ta efter. Projektet vill utveckla en modell där företagare går samman för att tillskapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning och svårigheter att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Vi vill samla företagare och diskutera förutsättningar, organisering och inrikting på en socialt företag i form av en ideell förening eller liknande. Ett utvecklingsföretag där personer kan utveckla sin arbetsförmåga i egen takt. Eller ett slags näringslivets Samhall där man tillskapar anpassade arbeten. Det sociala företaget skulle vara en aktiv part i näringslivet för att utmana, motivera och stödja företagare att arbeta för ett inkluderande och integrerande näringsliv. Syfte: Att stimulera småföretagare att anställa efter att ha provat på att ta hjälp av praktikanter. Att få ut långtidsarbetslösa i meningsfull sysselsättning som därmed ger deltagarna referenser som på sikt leder till anställning. Mål: Att skapat och prövat en modell för en verksamhet som underlättar för småföretagare som inte vågar ta steget att anställa. Modellen ska också möjliggöra för långtidsarbetslösa att fungera i en miljö som företagshotell, kluster, inkubatorer och liknande där de kan visa upp sin kompetens till ett flertal presumtiva arbetsgivare samt känna sig och bli mer anställningsbara. Projektet görs tillsammans med ABF lokala verksamhet i Skäggetorp och ungdomar som mobiliseras och hittat intressen genom folkbildningen (ABF). Ungdomarna som har en tuff bakgrund i närhet av kriminalitet och destruktiva grupper har bestämt sig för att låta sin kraft och entreprenörskap få en positivare inriktning. De ideer som man tänker sig ska kunna förverkligas genom personligt stöd i en process för att ta vara på utvecklingsidéerna hos var och en. För att lyckas utveckla det sociala företaget och skapa anställningar inom lokalt näringsliv kommer särskilt stöd organiseras för ändamålet genom såväl kompetensutveckling av deltagarna i gruppen som kontakter och nätverk med företag Arbetslivet i Blekinge har bland annat på grund av genomgripande strukturomvandlingar blivit alltmer exkluderande och fler individer har stora svårigheter att hitta arbete. Insatser för att öka antalet arbetsintegrerande företag och skapa förutsättningar till social franchising kan vara en möjlig väg till egen försörjning för individer som står utanför arbetsmarknaden. Det övergripande syftet i detta projekt är att skapa meningsfull sysselsättning och varaktiga arbetsplatser för människor som befinner sig i ett utanförskap. Projekt Marin produktion ska utvecklas till en bärkraftig verksamhetgren i det arbetsintegrerande sociala företaget Macken som är under bildande i Karlskrona. Möjlighet till försörjning bland somaliska invandrare finns via nya och etablerade arbetsintegrerande sociala företag. Målgrupp är långtidsarbetslösa, ungdomar och socialt utsatta med somaliska bakgrund. Under projekttiden skall målgruppen få information om, vad arbetsintegrerande sociala företag och hur man startar dem, nyttan av arbetsintegrerande sociala företag, verksamhetsområden för arbetsintegrerande sociala företag som t.ex. fastighetsservice, produktion av specialdesignade möbler, plattsättning, trädgårdstjänster, hantverk, café och catering, vandrarhem, hushållsnära tjänster, livsmedelsproduktion. Det gäller även de sociala företagens andra affärsidé, att sälja rehabilitering, arbetsträning och sysselsättningsverksamhet till offentlig sektor (myndigheter, kommun och landsting). Roland Andersson Johan Arvidsson Lena Söderlind Pettersson Kjell Eriksson Jörgen Skagert coompanion.se Abdikarim-Ali 3

5 Västerås stift Attention KFV-Regionen Vilja&Kraft Björkvik Syftet med projektet Butikskoncept S:t Marys är att, med utgångspunkt från ett existerande projekt, utveckla och professionalisera koncept, metoder och affärsplaner för att skapa ett varumärke kring ett socialt inriktat butiks- och sysselsättningsprojekt med skaparverkastad. Det långsiktiga effektmålet är möjliggöra en kedja av butiker som utgår från lokala behov och är förankrade i lokala nätverk och samtidigt kan dra fördelar av ett gemensamt varumärke och vissa stordriftsfördelar. Det ska inte handla om franchizebutiker i egentlig mening, men konceptet ska vara skyddat och reglerat genom avtal för att garantera kvaliteten, framförallt i sysselsättningsdelen, som har målet att ta människor från utanförskap till hopp och egenmakt. Att ta fram en antologi där forskaren Ingrid Runesson vid Malmö högskola skriver en vetenskaplig artikel samt projektets anställda skriver sina erfarenheter av att starta tillsammansföretagande. Projektet bygger på att en grupp människor med neuropsykiatriska funktionsvarianter (NPF) tagit fram idén om ett resurscentrum som ledde till ett projekt för att utveckla ett tillsammansföretagande. Projektet syftar till att bygga upp och prova en inkubatorsmodell i det redan befintliga arbetsintegrerande sociala företaget Vilja&Kraft Björkvik. I inkubatorn kommer vi att använda kreativa verktyg för personlig utveckling och vägledning, i kombination med terapeutiskt arbete med häst, hund och odling. Att på detta sätt vidareutveckla Vilja&Krafts unika modell och utöka den med en inkubator där flera olika arbetssätt kombineras på nya sätt ser vi som en innovativ utveckling i ett redan nyskapande företag. Annaeva Lagergren svenskakyrkan.se Anne Sjöberg Helena Jönsson UTVECKLA SOCIALA FÖRETAG/AFFÄRSIDÉER YUMP Foundation AnimalSpirits OMS, i Fisksätra, bifirma till Ekoringen i Luleå E4U (Enterprise for you). Projektet E4U skall generera en ny affärsmodell, en Privat-Offentlig-Personlig (POP) samverkan där nyckelfärdiga koncept och en given marknad redan finns tillgängliga för unga som vill bli egenanställda. Verksamheter som skall genereras skall byggas upp så att de kan bli självförsörjande efter projektet. Projektet som sådant ger en möjlighet till egen försörjning för en målgrupp som idag har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. De klarar inte att ta steget fullt ut till eget entreprenörskap men kan genom E4U få en hållbar väg ut i arbetslivet genom eget företagande. Ungt Mode Botkyrka gör det möjligt för ungdomarna i Botkyrka att hitta sammanhang, vägar till högre studier, och sedan till en framtida karriär inom mode och design. Som anställda eller som entreprenörer-företagare. Ungt Mode Botkyrka hämtar inspiration från folk- och idrottsrörelsen, från festivalproduktion, från TVformat och från den globala standarden ISO socialt ansvarstagande. I Fisksätra, bor 6000 personer i höghus, hälften med ursprung i andra länder än Sverige. Fisksätra är en sovstad för folk med långa arbetsdagar och även en plats med många resurspersoner med viktiga erfarenheter. Arbetslöshet och sjuktal är höga och inkomstnivån relativt låg, Ett program för att förena jobb och miljö har växt fram bland de boende i området på träffar på biblioteket och möten med Stena fastigheter, Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Fisksätraskolan, Fisksätra Folkets hus Fisksätra ungdomsråd m fl. Programmet består av fyra grupper av verksamheter: allmänt, kretslopp & odling, livsmedel & hälsa samt energi och miljö (bilaga 1). Ett socialt företag, OMS, bildades i juli 2013 för att starta verksamheter och stärka människor i en lokal ekonomi. Projektets syfte är att förena jobb och miljö på ett hållbart sätt i miljonprogramområdet Fisksätra. Peter PC Carlsson Hans Andrén och Halema Dahie Helene Götberg 4

6 Remakebolaget Stockholm ek för Hela Människan Botkyrka Salem GF SAK Västerbottens läns hemslöjdsförening Forum idéburna organisationer med social inriktning Remakebolaget vill fortsätta utveckla beställningstjänster inom områdena mosaik och kakelläggning samt textil. Genom att använda gammalt porslin, speglar och kakel- eller textil- skapar vi nya utsmyckningar i privata som offentliga miljöer. Remakebolaget vill också fortsätta bredda arbetsmarknaden för främst unga som står långt ifrån ett arbete. Aven skapa meningsfulla och samhällsnyttiga arbeten i linje med företagets ide om ett hållbart samhälle- ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Syftet med projektet är att skapa nya arbetstillfällen i Botkyrka kommun genom återbruk och återvinning av textilier och då i första hand bomull som kommer att bli en bristvara i världen. Genom detta vill i minska arbetslösheten för grupper inom kommunen som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta projekt ska utveckla denna affärsidé i samverkan med social ekonomi, näringsliv och offentlig sektor för att efter projektslut kunna starta ett eller flera sociala företag som kommer att driva och utveckla verksamheten. Idén för GF Sak är att få möjlighet att testa att ta över en existerande affärsverksamhet och omvandla den till ett socialt företag. Här finns det en existerande fungerande verksamhet med ett kundunderlag samt en fungerande ekonomi. Detta att ta över existerande företag kan vara ett enklare sätt att få igång arbetsintegrerade sociala företag. I en första fas kommer Gf Sak också att vara ägare av företaget men att detta drivs som en självstyrande enhet av de som arbetar där. I projeket ingår övertagande av företaget, utveckla företaget med fler anställda och skapa en plats för arbetsträning. Utbilda de anställda till att driva ett arbetsintegrerande socialt arbetskooperativ och förbereda dem på att ta över verksamheten och i samband med detta omvandla aktiebolaget till en ekonomsik förening. En guide för övertagande utarbetas. Sloydify Society är ett projekt som undersöker hur Hemslöjden kan arbeta med samhälls-slöjd, eller ett hantverksbaserat socialt entreprenörskap. I samband med en stor utställning, Next Level Craft, under kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014, kommer projektet att utveckla nya sätt där hemslöjdare, organiserade genom länens hemslöjdkonsulenter, kan engagera samhällsaktörer i civilsamhället samt en bredare publik. Projektets aktiviteter avser att undersöka hur slöjden som näringsverksamhet kan vara en aktiv del av, eller till och med tjäna, samhället. Hemsidan Nytta.org for sociala foretag som erbjuder ideburna varor och tjänster har tack vare tidigare projekt utvecklats och etablerats. Idag finns hemsidan och den som söker sociala foretag hittar Nytta på internet och kan sedan med hjälp av sökmotorn hitta varor eller tjänster i olika kategorier eller geografiskt. Syftet med projektet år 2014 är att utveckla teknik och administration för att möjliggöra för kommuner och större företag att göra sina inköp från sociala företag via Nytta. På så vis kan Nytta få en helt annan volym i försäljningen vilket höjer hemsidans värde för såväl leverantörer som kunder. Maria Lohe Mats Wåhleman helamanniskan.se Jan Ströhm Mats Pallin Sofia Modigh PROJEKT RIKTADE KRING KVINNORS FÖRETAGANDE OCH SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP Brightful Brightful är en ideell förening som fram till idag har genomfört uppmärksammade lokalt förankrade sociala samhällsinsatser i Malmö för unga baserat på ett mentorskapsprogram som kallas Brightful. Projektet syftar till att systematiskt dokumentera och sprida insatserna i regionen samt analysera om idén kan kommersialiseras och spridas. Ett projekt där samhällsentreprenörskap utgör den grundläggande drivkraften och där ambitionen är att sprida kunskap om hållbara effekter i samhället för unga i utanförskap och samtidigt också bidra till affärsutveckling som skapar möjlighet till nya anställningar för målgruppen. Fatime Nedzipovska 5

7 Rättviseförmedlingen Winnet Västmanland + Coompanion Västmanland GC Tools Women for Sustainable Growth (W4SG) Annika Dahlbom Rättviseförmedlingen vill undersöka förutsättningarna för ett nytt verktyg för att kommunicera jämställdhet och mångfald inom rekrytering. Verktyget består av en märkning, en symbol, som arbetsgivare kan använda sig av i sin rekrytering och platsannonsering, under förutsättning att de uppfyller vissa, grundläggande krav, när det gäller jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Projektet ska bidra till utveckling av samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i Västmanlands län och som riktar sig till kvinnor med syfte att: stärka utvecklingen av fler sociala innovationer i dessa företag bidra till affärsutveckling i företag där samhällsentreprenörskap är den viktigaste drivkraften Projektet syftar till att bidra till ökad och hållbar företagsamhet bland kvinnor på landsbygden. Projektet ska ta fram metod och verktyg för Lokala idéväxthus som kan stödja utveckling av alla idéer som människor på landsbygden har. Idéväxthuset ska vara en mötesplats där människor kan träffa likasinnade och tillsammans jobba på att utveckla sitt företag och/eller sin bygd på ett hållbart sätt. Precis som i vanliga växthus ska växande idéer få skydd, stöd och näring tills de blir så livskraftiga att de kan gå vidare som projekt, företag eller produkter/tjänster. Vi riktar oss särskilt till kvinnor som har idéer, för att få dem att våga ta steget till företagande, hjälpa dem se sin idé ur ett hållbarhetsperspektiv och därmed starta ett företag där de kan leva på det de gör. Projektet ska arbeta med lokala föreningar, så att metod och verktyg och kunskapen om att driva idéväxthuset finns kvar lokalt efter projektet slut. In order to introduce, train, and support the next generation of leaders who are working across sectors between the Gulf and Scandinavia, we aim to train 20 (predominantly) marginalized young female professionals in a week-long boot camp. In designing and developing this pilot program, W4SG is pulling upon the organizations own programs focusing on female professional development, the programs and boot camps run by partner organizations, and the years of experience of our board members who have participated in, spoken at and organized programs aimed at developing female leaders Detta projekt syftar till att stärka de små drivkrafterna på landet. Vi anser att det är dags för initiativ, och den sociala innovationen i detta projekt bygger både på att återgå till äldre metoder samtidigt som man tillvaratar nytt sätt att tänka, framför allt för att främja miljövänliga alternativ och ett hållbart leverne. Dessutom syftar projektet till att stärka småföretag på landsbygden i allmänhet och kvinnligt företagande i synnerhet. Vi vill starta i liten skala för att sedan fortsätta att med vår butik som förebild hjälpa andra lanthandlare/gårdsbutiker att bli lönsamma. Detta kan åstadkommas genom att de också använder sig av flera koncept där butikens lönsamhet ökar genom att man arbetar för en större samhällsnytta. Andreas Drufva rattviseformedlingen.se Ann-Sofie Granzell Eiwor Backelund Jaleh Taheri Annika Dahlbom ÖVRIG SOCIAL INNOVATION Tecknad Hälsa Kalmar Projektet Interkulturellt kommunikationsstöd ska vidareutveckla och förädla kommunikationsverktyget Comic Health från ett utvecklat interkommunikativt koncept till tillämpning, som är kunddriven. Resultatet är utveckling av applikationen som tillhandahåller översatt information på 9 språk i bild, tal och text om processen att ge vård till barn, unga och vuxna med diabetes i form en e-tjänst (e-hälsa). Denna tillämpas av vårdaktörer, patienter och invånare. Robin Liendeborg 6

8 Tillväxtverket Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tel Kom Produktion: Ordförrådet AB. Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Beviljade projekt. Utlysning 2011: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag

Beviljade projekt. Utlysning 2011: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag Beviljade projekt Utlysning 2011: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag Vägen ut! Kooperativen 164805 249 000 Vägen ut! Produktkatalog 2012 Elisabeth Mattsson elisabeth@

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Beviljade projekt. Utlysning 2012: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag

Beviljade projekt. Utlysning 2012: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag Beviljade projekt Utlysning 2012: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG, 8 projekt Stödstruktur/samverkan, 4 projekt

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se www.yallatrappan.se

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1 Västerås den 4 december 2013 SALA KOM UN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-12- O 5 Coompanion Västmanland ansöker härmed om anslag för 2014 års verksamhet, som ska ses

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt Strategiskt styrelsearbete starkare företag Erfarenheter från olika projekt Externa ledamöter sporrar bolagen Blekinge Business Incubator Anders Cronholm www.b-b-i.se Som inkubator har vi fått chans att

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag För ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Beviljade projekt. Utlysning 2012: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag

Beviljade projekt. Utlysning 2012: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag Beviljade projekt Utlysning 2012: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG, 8 projekt Stödstruktur/samverkan, 4 projekt

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulf Lundström Datum 2013-08-22 Diarienummer UAN-2013-0368.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Småland och öarna Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Arbetsintegrerande sociala företag är: På en marknad med varor och tjänster Delaktighet

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Syftebeskrivning Hotell

Syftebeskrivning Hotell Svalöv, 2015-03-30 Syftebeskrivning Hotell 1 SAMMANFATTNING... 1 1.1 PROBLEMBESKRIVNING... 1 1.2 LÖSNINGSBESKRIVNING... 1 1.4 OM OSS... 1 2 PROBLEMBESKRIVNING: INTEGRATION AV MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer