Omvärldsanalys. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärldsanalys. Innehåll"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 2 Årsredovisning 2014 Översikt och politik Omvärldsanalys Innehåll Översikt och politik Innehåll Några händelser under året Politisk kommentar Kommunens politiska organisation Förvaltningsberättelse En sammanfattning av kommunens ekonomi s utveckling och viktiga händelser. 9 Samhällsutveckling Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Ekonomisk analys Kommunkoncernen Driftredovisning Projekt Kraftsamling Unga till arbete Investeringsredovisning Varifrån kommer kommunens resurser Personalekonomisk redovisning år i sammandrag Torget med sommarblommor. Finansiella rapporter Redovisningsmodell och redovisningsprinciper Ord- och begreppsförklaringar Resultaträkning Finansieringsanalys Balansräkning Noter och tilläggsupplysningar Nämndernas verksamhetsberättelser Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens verksamheter Politisk verksamhet Ledningsverksamhet Utveckling, näringsliv och turism Kostenheten Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Arbetsmarknadsenheten Kultur och fritid Individ- och familjeomsorg LSS-verksamheten Äldreomsorg Gemensamma nämnder Lönenämnden Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden IT-nämnden Ekonominämnden Färjan Lina. Hur fördelades dina skattepengar 2014 s verksamhet finansieras till största delen av skatter som tas ut från kommuninvånarnas inkomster. För 2014 hade kommunen en budgetram för verksamheten på ca 626 mnkr. Av dessa kommer ca 314 mnkr från invånarnas kommunalskatt. Cirka 142 mnkr kommer från generella statsbidrag och resten, cirka 170 mnkr, från avgifter, hyror och driftbidrag. Hundralappens fördelning Verksamhet Kr Utbildning och kultur kr Vård och omsorg kr Övriga verksamheter kr Tekniska verksamheter kr SUMMA 100,00 kr Särredovisning Vatten och avlopp Revisionsberättelsen

3 Årsredovisning 2014 Översikt och politik 3 Några händelser från Töreboda 2014 Centralskolan Demokratiprojektet. Allsång i gästhamnen. Vinnare i tävlingen Törebodas bästa bänk blev Bröderna Severins återvinningsteknik AB. Paralympiska mästarna 2012 i rullstolsbasket på besök. Johanna Welins redovisning av sitt utvecklingsstipendie. Produktion: Foto: Peter Hellström och.

4 4 Årsredovisning 2014 Översikt och politik Kommunstyrelsens ordförande har ordet: glädjande är att vi under 2014 lyckats vända trenden med befolkningsutvecklingen och ökat med cirka 100 personer När vi nu gör en slutsummering av ett verksamhetsår, och lägger det bakom oss, vill jag som kommunstyrelsens ordförande lämna lite kommentarer till valda delar av den stora verksamhet som kommunen har. Först en kommentar till det ekonomiska resultat, som går att mer ingående läsa om på sidorna i årsberättelsen som handlar om förvaltningsberättelse samt den finansiella rapporten. Det ekonomiska slutresultatet för 2014, innebar att budgetmålet på 0,6 % eller 2,8 miljoner kronor, klarades med råge. I skrivande stund och när resultatet inte är helt klart, pekar det på ett överskott av 1,1 % eller cirka 5,3 miljoner kronor. Ett synnerligen gott resultat, där alla som medverkat till detta fina resultat kan känna sig nöjda och belåtna. Till stor del beror detta fina resultat på att verksamheterna i stort sett förmått att hålla sig inom de tilldelade ramarna, och i många fall vänt en minusprognos under året till ett plusresultat. Detta är mycket positivt och tyder på en stor ekonomisk medvetenhet i verksamheterna. Låt mig nämna några av de områden som särskilt lyckats nå ett gott resultat. Tekniska verksamheten gör ett rejält överskott på ca 2,4 milj. kr, IFO-verksamheten har vänt ett hotande stort underskott till ett litet plus, vilket är oerhört glädjande. Några verksamheter såsom gymnasieskolan samt vuxenutbildningen har inte förmått hålla sig inom tilldelade ramar utan gör ett sammanlagt underskott på ca 2,6 milj. kr. Här får väl en djupare analys av resultatet göras för att komma till rätta med detta underskott. Sammanfattningsvis; det ekonomiska resultatet för 2014 är glädjande gott, men når inte upp till de nivåer som vi antagit i våra styrprinciper, nämligen 2 % eller cirka 9,5 milj. kr. Vad som vidare är glädjande är att vi under 2014 lyckats vända trenden med befolkningsutvecklingen och ökat Turismen i Töreboda har fortsatt att utvecklas positivt med cirka 100 personer under året. Ökningen beror till största delen på nyanlända invånare, men även antal nyfödda har ökat vilket är glädjande. Nu är det en utmaning att ta hand om våra nyanlända på ett bra sätt, så att de känner sig välkomna och framförallt vill stanna kvar i vår kommun och bosätta sig här. Bostadsfrågan är fortfarande en nöt att knäcka, men där har vi arbetat vidare för att hitta fler bostäder åt människor som vill bosätta sig i vår trivsamma kommun Töreboda! Under året har bostadsbolaget arbetat vidare på frågan, och just i skrivande stund är man i startgroparna för att inleda byggnation av 16 nya lägenheter, vilket blir att bra tillskott. Även privata fastighetsägare har visat intresse för att utvidga sitt lägenhetsbestånd, vilket gör att vi kan se framtiden an med tillförsikt. Under året har vi i ordningsställt ett nytt område med tomtmark för våra företagare; Rotkilens företagspark. Här står vi nu rustade att ta emot fler intresserade företagare som vill etablera sig i Töreboda. Invigningen av densamma skedde under sensommaren och rönte ett stort intresse bland boende i vår kommun. En annan glädjande händelse där våra företagare starkt bidrog till att göra detta projekt möjligt, var när utvecklingsenheten invigde ett antal bänkar utmed Göta Kanal, där flanörer i lugn och ro kan sitta och njuta av den härliga atmosfär kring Göta Kanal. Tolv olika företag gjorde var sin bänk i det material man arbetar med i sin verksamhet och här var verkligen uppfinningsrikedomen varit stor. En tävling var också utlyst för allmänheten, där man kunde rösta på den bänk man tyckte var bäst. Ett väldigt svårt val, för alla bänkar hade verkligen en tanke bakom utförandet. Segrade gjorde till sist bänken som är designad

5 Årsredovisning 2014 Översikt och politik 5 av Töreboda återvinningsteknik. Grattis till detta företag och ett stort tack till övriga företag för det stora engagemang och deltagande ni lagt ner! Turismen i Töreboda har fortsatt utvecklas positivt och med den fina sommar vi hade förmånen att ha under 2014, upplevde vi att allt fler besökare kom till vår kommun. Det turistiska arbetet bedrivs målmedvetet av våra duktiga medarbetare inom utvecklingsenheten och här har samarbetet med de andra kanalkommunerna på Västgötska sidan en stor betydelse. Vi står väl rustade att ta emot fler besökare till kommunen och det faktum att vi under 2015 återigen kommer att genomföra Töreboda - festivalen, gör att vi ser fram emot en ny rekordsommar vad gäller antal besökare i Töreboda. En viktig del i den kommunala verksamheten, är att följa upp hur sjukskrivningsläget bland våra anställda ser ut, och då framförallt hur långtidssjukskrivningen utvecklar sig. Här har kommunen ett ansvar att bidra till rehabilitering som ger individen möjlighet att komma tillbaka till sin respektive arbetsplats och känna sig mogen att återgå till sitt jobb. Sjukskrivningen ligger fortsatt på en acceptabel nivå, och har inte märkbart förändrats sedan föregående år. ger genom alla anläggningar, föreningar och andra möjlighet att bedriva ett rikt kultur och friluftsliv. Genom de otaliga ideella krafter som finns runt om i vår kommun, ger man invånarna möjlighet att bedriva den verksamhet man har intresse av. Ett viktigt politiskt beslut togs under året, då kommunen gav en förening i uppdrag att uppföra en konstgräsplan vid Töreshov. Detta kommer att bli att bra tillskott till de övriga anläggningarna inom kommunen och ger våra klubbar möjlighet att bedriva sin verksamhet på lika villkor som inom angränsande kommuner. Ser fram emot att den nya konstgräsplanen invigs under hösten 2015 eller kanske tidig vår Denna sammanfattning och återblick av verksamhetsåret 2014, gör på intet sätt anspråk på att vara heltäckande! Många, många andra viktiga händelser har naturligtvis också skett i kommunen, och det kan konstateras att kommunens ambition för vidare utveckling till gagn för våra invånare och besökare oförtrutet fortgår. Jag vill med denna kortfattade resumé av året avsluta med att rikta ett stort TACK till alla Er som gjort år 2014 till ett lyckosamt och framgångsrikt år och ser naturligtvis fram emot ytterligare lyckosamma år framöver i vår trivsamma och sköna kommuntöreboda! Töreboda i februari 2015 Lars-Åke Bergman (S) Kommunstyrelsens ordförande

6 6 Årsredovisning 2014 Översikt och politik Kommunens politiska organisation Kommunfullmäktige Beredningar Kommunstyrelsen Utvecklingsutskott Utbildnings- och kulturutskott Vård- och omsorgsutskott IT-nämnd Nämnden för ekonomisk administration Teknisk nämnd Miljö- och byggnadsnämnd Lönenämnd Valnämnd Kommunrevision Överförmyndare Antal invånare 31/12 (antal) Antal Skattesats (tkr) Kommun 21,40 21,40 20,97 20,97 21,22 Region 10,45 10,45 10,88 10,88 10,88 Kommunalskatt 31,85 31,85 31,85 31,85 32,10 Riket 31,56 31,55 31,60 31,73 31,86 Mandatfördelning i kommunfullmäktige Antal mandat Arbetarpartiet socialdemokraterna 12 Moderata samlingspartiet 7 Centerpartiet 7 Vänsterpartiet 2 Folkpartiet liberalerna 1 Miljöpartiet 1 Sverigedemokraterna 1 Totalt 31

7 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse 7 Förvaltningsberättelse En sammanfattning av kommunens ekonomi s utveckling och viktiga händelser Samhällsutveckling Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Ekonomisk analys Kommunkoncernen Driftredovisning Projekt Kraftsamling Unga till arbete Investeringsredovisning Varifrån kommer kommunens resurser Personalekonomisk redovisning år i sammandrag Invigning av Rotkilens företagspark.

8 8 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse En sammanfattning av kommunens ekonomiska ställning uppvisar ett positivt resultat uppgående till +5,2 mnkr vilket är en förbättring jämfört med föregående år (-2,7 mnkr år 2013). Resultatet motsvarar 1,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är bättre än det budgeterade resultatet. Verksamheternas ekonomiska resultat visar både underskott och överskott. De verksamheter som redovisar störst underskott gentemot budget är ledningsverksamhet, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidsverksamhet och äldreomsorg. De verksamheter som redovisar störst överskott gentemot budget är teknisk verksamhet, utveckling, näringsliv- turism, LSS, individ- och familjeomsorg, kulturverksamhet och arbetsmarknadsåtgärder. Intäkter i form av kommunalskatt och statsbidrag visade en positiv budgetavvikelse uppgående till +388 tkr. Det finansiella målet att investeringarna ska finansieras med egna medel, har inte uppnåtts. De finansiella målen om en resultatnivå på 2 % av skatteintäkter och statsbidrag samt oförändrad skattesats, har inte uppnåtts. En resultatnivå på 2 % motsvarar 9,7 mnkr. Kommunalskatten höjdes med 25 öre. Under året har 25,7mnkr förbrukats av de budgeterade investeringsanslagen. Bland större investeringsprojekt kan nämnas utbyggnad av bredband på landsbygden, gator/va vid Rotkilens företagspark, upprustning av primärvårdens lokaler samt ombyggnation av omklädningsrum vid Töreshov. Törebodabostäder AB redovisar ett positivt resultat uppgående till + 1,4 mnkr. Nedanstående bild visar kommunens resultatutveckling över en femårsperiod, både inklusive och exklusive pensionsinlösen. Årets resultat Mnkr Årets resultat Kommunen Årets resultat Kommunen exklusive pensionslösen

9 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse 9 s utveckling och viktiga händelser Framtidstro hos företagen Näringslivet är starkt i Töreboda och här råder framtidstro och investeringsvilja hos företagen. Det finns ett tryck från både befintliga och nya företag på industrimark för etablering. Det har bl a visat sig i form av etableringar på Rot - kilens Industripark under Ökat antal invånare Kommunens invånarantal har ökat under året. För att möta det ökade verksamhetsbehovet, kopplat till fler invånare, har 4,3 mnkr reserverats under En stor del av dessa medel kommer att användas till moduler avseende nya fritidshemsavdelningar samt klass- och grupprum inom grundskolan. Utökning av personalbemanning inom familjecentral, elevhälsa, individ- och familjeomsorg samt barnhandläggare planeras också. Fortsatt bekymmersam arbetsmarknad Trots att näringslivet är starkt fortsätter arbetsmarknadssituationen att vara bekymmersam i kommunen. I december 2014 var 815 personer i åldrarna år öppet arbetslösa eller i någon stödform/aktivitet. Motsvarande i december 2013 var 875. Bland ungdomar och unga vuxna (18-24 år) var 178 personer öppet arbetslösa eller i stödform/aktivitet i december Motsvarande i december 2013 var 184 personer. Samtidigt kan vi konstatera att vår Arbetsmarknadsenhet/Vuxenutbildning bedriver en rationell och effektiv verksamhet. Enheten är mycket bra på att få ut människor i åtgärder och sysselsättning. Det är bl a en effekt av det goda samarbete som verksamheten har med företagen i kommunen. Stark turistsäsong Turistsäsongen har varit mycket god med ett ökat antal besökare till vår kommun. Företagen har märkt det i sin omsättning och besökarna har märkts både i tätorten och vid besöksmål utmed Göta kanal. Turismen utmed Göta kanal fortsätter att öka mycket starkt vilket stärker oss i uppfattningen att det är viktigt att vidareutveckla samarbetet kring besöksnäringen i norra Skaraborg. Under hösten har de fyra kommunerna undertecknat ett samarbetsavtal som ger en långsiktighet till vårt arbete. Glädjande är att också privata aktörer visat intresse för produktion av bostäder i Töreboda. Bredbandssatsningen fortsätter Under året har en omfattande satsning på utbyggnad av bredband inletts. Fiber läggs bl a utmed Göta kanal och det är ett arbete som fortsätter också under 2015 och Centrum och Gästhamnen Satsningen på torgmiljön har fortsatt. En del av torget har nu avsatts för parkeringar vissa dagar i veckan för att på det sättet under ordnade former öka tillgängligheten till centrum. Gestaltningsarbetet har också fortsatt med bl a förberedelser för ny belysning på torget. Utvecklingen har fortsatt i Töreboda Gästhamn. Tävlingen "Törebodas bästa bänk" var mycket lyckad och genomfördes i samarbete med tillverkande företag vilka hade till uppgift att tillverka en bänk utifrån sitt eget signum. Restaurang Kanalstugan fick under våren en rejäl "make over" med ny arrendator, ny inredning och nytt namn - KRUBB. Fysisk planering Aktiviteten inom den fysiska planeringen har varit fortsatt hög. Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden har antagits liksom detaljplan för Töreshov för att nämna ett par exempel. Vidare har översiktsplanearbetet tagit rejäl fart med ett antal aktiviteter. Bidrag till infrastruktur I december 2014 har ett underavtal tecknats mellan Skaraborgs kommunalförbund och. Avtalet är ett underavtal till huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro. Medfinansieringen uppgår till 13 mnkr i 2013:06 penningvärde, fördelat på 25 år. Beloppet ska årligen indexeras med hänsyn tagen till Trafikverkets investeringsindex för väghållning. Satsning på attraktiva bostäder Arbetet med utgångspunkt från kommunens boendeprogram har fortsatt under året. Genom Törebodabostäder AB sker nu en satsning på att utveckla bostäder i attraktiva lägen. Dessutom är detaljplaneprocesser igång för Kanalparken (öster om Göta kanal) och det s k "Siloområdet".

10 10 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Samhällsutveckling Befolkningsutveckling Kommunens invånarantal har ökat med 80 invånare under året. Hur förändringarna har varierat under året framgår av nedanstående tabell. Befolkningsutveckling 2014 Folkmängd vid Folk- Månad periodens slut ökning Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa 80 Befolkningsförändringen från 2013 till 2014 framgår av diagrammet uppe till höger. Det som har påverkat invånar - antalet under året är främst beroende på att vi har haft ett invandringsöverskott. Under året har 112 personer avlidit och det har fötts 92 barn. Befolkningsutveckling Töreboda Antal Jan -13 Mar -13 Dec -13 Aug -14 Dec -14 Folkmängden har minskat kraftigt mellan år 2000 till Kommunens invånarantal har minskat med 570 invånare. Medelåldern har under denna period ökat från 41,7 år till 44,8 år. Under år 2014 har dock trenden vänt och folkmängden ökar starkt. Diagrammet visar s befolkningsutveckling från 1980 och prognos fram till År 2020 kommer befolkningen enligt framtagen prognos att bestå av andelen 65 år och äldre med 29 % och åringar med 52 % och 0-19 åringar med 19 %. s befolkningsutveckling från 1980 och prognos fram till år

11 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse 11 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Kunskapsutveckling och utbildning Alla elever i grundskolan ska ha godkända betyg för gymnasiebehörighet Andelen elever som har godkända betyg för gymnasiebehörighet är 83,3%. Målet är att alla elever ska nå godkända betyg. För de elever som inte lyckats med detta finns olika åtgärder och planeringar. Varje elev är unik och förutsätter specifik uppföljning, ex individuella programmet, anpassat gymnasium. Arbetet med att nå godkända betyg börjar i förskolan, barnen arbetar med språklig medvetenhet och att i lär - miljöerna utveckla sina läs-, skriv- och matematikkunskaper. I kommunen finns ett läsnätverk för åk Fkl-5 med lärare från samtliga skolor och specialpedagog. Nätverket har tagit fram kommungemensamma prov och screeningar för dessa åldrar. Nätverket diskuterar aktuell forskning, nya läromedel, digitala hjälpmedel, organisatoriska åtgärder som kan påverka läsningen positivt för kommunens elever. Alla kommunens lärare arbetar med normkritiskt förhållningssätt och formativ bedömning, bedömning för lärande under detta läsår. Målet är delvis uppnått. Andelen elever med genomförd gymnasieutbildning samt andelen elever som läser vidare på högre utbildning skall öka Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad utbildn. i gy, andel (%) av elever folkbokförda i kommunen. Huvudmän Töreboda Riket totalt I tabellen ovan redovisas andelen elever som inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning påbörjar högskoleutbildning. Statistik för 2014 finns ännu inte. Källa: Skolverket.se Fullföljd utb. inom 4 år, andel (%) av nybörjare totalt, folkbokförda i kommunen. Huvudmän Töreboda Riket totalt Samverkan mellan skola, näringsliv och högskola skall vara omfattande och av god kvalité De yrkesutbildningar för vuxna som bedrivs har stora möjligheter att samverka med det lokala näringslivet oavsett om det är lärlingsutbildning med mycket utbildningstid på arbetsplatsen eller mer skolbunden undervisning med 5-7 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Detta innebär att presumtiva arbetsgivare kommer i nära kontakt med elever från Kanalskolan och kan bedöma deras anställningsbarhet och ev. fortsatt utbildningsbehov för att bli anställningsbara. Eleven får en nära kontakt med branschen och kan koncentera sin utbildning mot önskat yrke inom respektive bransch. I de yrkesinriktade programmen på Kanalskolan ingår minst 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Detta jämte frekventa studiebesök innebär att eleven får en god insikt i de olika yrkeskategorier och dess möjligheter som våra program utbildar mot. Lokala och regionala aktörer besöks och används som praktikplatser. Lokala producenter av livsmedel nyttjas i undervisningen där så är möjligt. Målet är uppnått. Näringsliv och arbetsmarknad Antalet företagsetableringar skall öka Antalet nyregistrerade företag (alla bolagsformer) var 24 st under år Under år 2013 uppgick antalet till 39 st nyregistrerade företag (alla bolagsformer). För 2014 är motsvarande 28. Målet är delvis uppnått. Nyföretagande och entreprenörskap skall stimuleras Info-träffar: 4 st. (2 våren, 2 hösten). Antal projekt: 34 st. Antal rådgivningar: 43 st. Startade företag: 16 st. Därav: Aktiebolag: 2 st. (2 kvinnor, 1 man) Enskild firma: 11 st. (4 kvinnor, 9 män), varav 4 med utländsk bakgrund. Målet har delvis uppnåtts. I tabellen ovan redovisas andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom 4 år. Statistik för 2014 finns ännu inte. Källa: Skolverket.se Målet är uppnått.

12 12 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Kommunikation, boende och miljö Utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer för alla åldrar Det boendeprogram som togs fram förra året har nu konkretiserats i detaljplaner och exploateringsidéer vad gäller bostäder. Inom kort påbörjar Törebodabostäder ombyggnad och tillbyggnad av bostäder i en fastighet i centrum. Detaljplaner för bostäder i Törebodas centrala delar är under utarbetande. Glädjande är att också privata aktörer visat intresse för bostadsbyggnation. Översiktsplanearbetet har tagit ordentlig fart under året. I översiktsplanen ska kommunen uttrycka sin idé med hur mark och vatten i kommunen ska användas. Arbetet bedrivs i nära och bred samverkan med näringsliv, organisationer och enskilda. Målet är delvis uppnått. Borreboda dammar Lerhålorna. Kommunen ska verka för full sysselsättning, bl a genom en aktiv lokal arbetsmarknad I december 2014 var 815 personer i åldrarna år öppet arbetslösa eller i någon stödform/aktivitet. Motsvarande i december 2013 var 875. Bland ungdomar och unga vuxna (18-24 år) var 178 personer öppet arbetslösa eller i stödform/aktivitet i december Motsvarande i december 2013 var 184 personer. Den relativa arbetslösheten i är högre än i Västra Götaland i övrigt och i riket. Projekt Kraftsamling som syftat till att stödja ungdomar och unga vuxna att komma ut på arbetsmarknaden har avslutats. Av 519 deltagare i projektet har 40% gått vidare i arbete eller studier vilket får ses som ett gott resultat. 52 % av deltagarna har fått ökad studiemotivation, 60% har fått bättre självförtroende och 72% känner mer framtidstro. En uppföljning till Kraftsamlingsprojektet är under utarbetande. Målet är delvis uppnått. Utveckla möjligheterna att resa kollektivt Tågtrafiken på västra stambanan är en livsnerv för Töreboda kommun. Det är angeläget med en offensiv hållning vad gäller tågtrafiken. Vi kan konstatera att nuvarande tidtabell innebär 13 tågstopp i södergående riktning och 12 i norrgående riktning (helgfri vardag). Arbetet inriktas på att minst bibehålla den nivån. Kontaktledningsbyten utmed västra stambanan har lett till en temporärt förändrad, och försämrad, tidtabell och resemöjligheter till/från Töreboda. Kontakter har tagits för att säkerställa trafikutbudet. Utredning om förutsättningar för utvecklad pendeltågstrafik i riktning Skövde har genomförts. Målet är inte uppnått. Väl utbyggd IT-infrastruktur genomför sedan något år tillbaka en omfattande satsning på att bygga ut fiber i kommunen. Arbetet är flerårigt och koncentretat till att lägga ned fiber utmed Göta kanal. Genomförandet pågår fram till ca Målet är delvis uppnått. Öka användningen av förnybar energi Energieffektiviseringsåtgärder har genomförts i simhallen. Utbyte av värmesystem i centralskolan del B-huset har skett. Värmepumpsinstallationen för villor vid Älgarås servicehus har påbörjats. Utbyte av pannan i Älgarås servicehus har påbörjats. Här har även ett ventilationsaggregat bytts ut. Målet är delvis uppnått.

13 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse 13 Omsorg Verksamheten ska bidra till individens oberoende och självständighet Andel invånare 65 år och äldre med hemtjänst eller särskilt boende var 12 % år 2008, 10,9 % år 2011, 10,8 % år 2012, 11,1 % år 2013 och 10,4 % år Verksamheten ska bidra till individens oberoende och självständighet, vilket innebär att målet är att minska andelen invånare med hemtjänst eller särskilt boende. Täckningsgraden i äldreomsorgens kvalitetsregister Senior Alert, Palliativa registret och BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) liksom de verksamhetsmässiga resultaten överstiger de nationella målen. Törebodas resultat är bland de bästa i Sverige. Från resultatet av brukarundersökningen 2013 inom personlig assistans kan man dra slutsatsen att brukarna tycker att insatsen bidrar till oberoende och självständighet. Bland annat har alla (14 stycken) svarat att de är nöjda med sina assistenter och att de tycker att de får den hjälp de behöver. Ny brukarundersökning genomfördes hösten Målet är uppnått. Omsorg skall erbjudas inom rimlig tid utifrån individens behov Antalet dagar från ansökan till erbjudande om plats i särskilt boende var väldigt lågt år 2013 (14 dagar) p.g.a. flera tomma platser. I november 2013 genomfördes en nedläggning av en avdelning. Resultatet blev en förbättrad ekonomi och en längre väntetid (46 dagar). Resultatet för riket (KKIK) är 52 dagar i genomsnitt. Handläggningstiden i snitt för att få försörjningsstöd (från ansökningsdag till beslutsdag) har minskat från 21 dagar år 2012 till 9 dagar år 2013 till 6 dagar Medelvärdet för KKIK-kommunerna är 16 dagar. Alla som har fått rätt till insatsen daglig verksamhet (LSS) har påbörjat sin sysselsättning vid önskad tidpunkt. Målet är uppnått. Verksamheten ska präglas av delaktighet och inflytande med gott bemötande Målet är sammantaget uppnått. Brukarnöjdheten inom hemtjänst och särskilt boende är mycket hög Resultatet är bättre än 2013 och inom nästan alla områden betydligt bättre än både riket och länet. Det gäller inte minst inom områdena "sammantagen nöjdhet", "personalens bemötande" och "känslan av trygghet i boendet". Alla brukare (hemtjänst och särskilt boende) har under 2014 en kontaktman som man varit delaktig i att själv välja. Alla har en aktuell genomförandeplan. Målet är uppnått. Framgångsrik arbetsgivare Arbetsmiljö/villkor som innebär att medarbetare mår bra, känner arbetsglädje och levererar bra tjänster till medborgarna Kommunen strävar till en ökad sysselsättningsgrad vilket visar på ett utfall på 88,9 % som är i nivå med föregående år. Den fysiska förmågan testas regelbundet via vår företagshälsovård AVONOVA där den enskilde får återkoppling för att höja den personliga statusen. Frisknärvaron är 94,3 % vilket är något lägre än föregående år. Trots en totalt ökad sjukfrånvaro i Sverige har kommunen med insatser från medarbetare och företagshälsovården kunnat hålla frisknärvaron i kommunen ovan kommunens mål på 94 procent. Målet är uppnått. Närhet, dialog och delaktighet ska prägla Kommunen har arbetat i dialog med företag och föreningar och enskilda i frågor om översiktsplan, tävlingen "Bästa bänk" företagsklimat, bostäder och utveckling av Töreshovs idrottsområde. Kommunen deltar i undersökningen KKIK, ett jämförelsenätverk som samlar mer än 200 av landets kommuner. Undersökningens bas är intervjuer med kommuninvånare inom olika frågeställningar. Målet är uppnått. Tydlighet i mål, förväntningar, krav och uppföljning Under året har arbetet med verksamhets- och uppföljningssystemet Stratsys intensifierats. Här tydliggörs de mål för verksamheten som beslutats av kommunfullmäktige och i detta system sker uppföljning. Arbete pågår med att revidera kommunens visions- och målpaket. Detta kommer att läggas in i Stratsys och på så sätt ytterligare öka tydligheten i vår uppföljning. Andra delar i vårt lednings- och kvalitetsarbete som har bäring på detta är Kommunens kvalitet i korthet och andra jämförelsenätverk vi deltar i. Till det kommer verksamhetsspecifika kvalitetsredovisningar inom vård- och omsorg samt utbildning. På individnivå sker kontinuerliga uppföljningar med medarbetare i medarbetarsamtal. Målet är uppnått.

14 14 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Kommunen ska ge möjlighet till interna karriärvägar För att ska vara en attraktiv arbetsgivare är det angeläget att medarbetare känner att det är möjligt att göra en intern karriär. Det ställer stora krav på chefer och ledare i verksamheten att uppmuntra medarbetare att utvecklas. På senare tid kan nämnas att medarbetare uppmuntrats att ta uppdrag som ekonomichef, IT-chef, utbildningschef, informations- och turistchef liksom kulturchef. Kommunen har även sålt tjänst som kostchef till Gullspångs kommun och säljer tjänst som trafikhandläggare till Gullspångs kommun. Detta är också ett sätt att ge möjlighet till utveckling och karriär. Kommunledningen uppmuntrar medarbetares deltagande i regionala nätverk, och att även ta aktiva uppgifter i det regionala sammanhanget, t ex genom Skaraborgs kommunalförbund. Det är ett sätt att ge medarbetare stimulans och möjlighet till personlig utveckling och kompetenshöjning. Målet är uppnått. Folkhälsa Tillsammans med barn och föräldrar samt personal arbeta för att främja det psykiska välbefinnandet Personal inom skola, socialtjänst och primärvård har utbildats i metoden psykisk livräddning. Utbildningen har fokus på psykisk hälsa och innehåller verktyg till ett förhållningssätt och ett bemötande. Arbeta med hälsofrämjande skolutveckling är i uppstartsskede. I detta koncept har vi en rubrik som heter att arbeta med den psykosociala miljön. Målet och syftet med detta är att närvaron ska vara god i skolan och att eleverna i förlängningen ska få godkända betyg. Samordning - även lokalmässig sådan - sker mellan de förebyggande verksamheterna Flexus och Spindeln. I förskolan arbetas det med en metod som heter SET, samtlig personal har fått utbildning i detta som är ett förhållningssätt till barnen, personal etc i vardagen. Vi arbetar vidare med att strukturera och organisera arbetet med föräldrastöd utifrån föräldrars behov. En utbildning inom HLR (Hjärt- och lungräddning) har givits till samtlig personal under året. Målet är delvis uppnått. Kanalen med magasinet i Hajstorp. Kommun och primärvård ska arbeta tillsammans med individen för att skapa förutsättningar för en livsstil som ger goda matvanor och stimulerar fysisk aktivitet. Utifrån kommunens kostvision ska verksamheterna ta fram handlingsplaner. Förskolans handlingsplan färdigställdes i augusti. Inom övriga verksamheter pågår arbetet. Samarbete sker med nätverket Skolmatsakademin. En gemensam skolmatsenkät som riktats till åk 3,6 och 9 har presenterats under året. Skolhälsovården har följt barnens viktkurvor genom åren, då många ligger på ett högt BMI. Aktiviteter med utgångspunkt från detta pågår. Det gäller bl a fysisk aktivitet, föräldrastöd, inspirerande utomhusmiljöer mm. Vadsboskolan har gjort en studie kring varför ungdomar rör på sig mindre och mindre. Ett underlag för fortsatt arbete tas fram under år Arbete har utförts tillsammans med studieförbunden gällande de pengar som avsattes från hälso och sjukvårdsnämnderna för att bedriva kost och motionsverksamheter i våra kommuner inom MTG. Rådslag har genomförts för att samtala om hur vi praktiskt kan hjälpas åt och lyfta perspektivet Den ojämlika hälsan. Målet är delvis uppnått.

15 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse 15 Minska bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar Ett förslag till drogpolitiskt program har antagits av kommunfullmäktige under året. En CAN-undersökning (alkohol och narkotika) med ungdomar i åk 9 samt i åk 2 har presenterats under året. Det är en uppföljning av en tidigare studie från år Arbete pågår för att stimulera till ett dopingfritt Skaraborg tillsammans med Gymverksamheterna. En intern tobakspolicy inom har tagits fram. Samverkan sker på Skaraborgsnivå gällande cannabis. Detta eftersom man har sett en ökad cannabis användning i hela landet. Målet är delvis uppnått. God ekonomisk hushållning Investeringarna ska finansieras med egna medel Investeringarna ska finansieras med egna medel. Lånefinansiering kan aktualiseras om investeringsnivån ett enskilt år överstiger 20 mnkr. Självfinansieringsgrad av investeringarna uppgår till 91 % (avskrivningar + årets resultat / nettoinvesteringar). Det innebär att målet inte helt är uppnått. En del av de likvida medlen har delfinansierat investeringarna. För att uppnå målet ska självfinansieringsgaraden vara 100 % vilket innebär att resultatet måste förbättras, alternativt hålla nere investeringsvolymen. Oförändrad skattesats Skattesatsen höjdes med 25 öre till 21:22 kronor. Målet är inte uppnått. Resultatnivån ska uppgå till 2% redovisar ett positivt resultat uppgående till +5,2 mnkr. Detta motsvarar en resultatnivå på 1,1 %. Budgeterad resultatnivå för 2014 uppgick till 0,6 %. Det är väsentligt att upprätthålla en hög resultatnivå, inte minst för att kunna uppnå målet om självfinansiering av investeringarna. Detta blir allt mer viktigt med tanke på det stora investeringsbehov som föreligger. Målet är inte uppnått. Nedanstående tabell visar resultatnivån åren I resultatet för 2012 och 2013 finns jämförelsestörande poster som påverkade resultatet positivt (AFA-medel av engångskaraktär). Nyckeltal Resultat 5,2-2,7 17,3 Jämförelsestörande poster Afa /Försäljning 9,1 11,4 Resultat efter jämförelsestörande poster 5,2-11,8 5,9 Kvällssol över kanalen.

16 16 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Ekonomisk analys God ekonomisk hushållning Från och med 2005 har kommunallagen skärpts när det gäller god ekonomisk hushållning. Bland annat har det införts ett krav på att kommunen i sin budget ska anta finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Krav har införts på att en särskild åtgärdsplan skall antas av kommunfullmäktige vid negativt resultat. Revisorerna har också fått en utökad uppgift att granska och följa upp målen i delårsrapport och årsredovisning. Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning Kommunens kostnader förväntas öka kraftig de kommande åren till följd av bland annat den demografiska utvecklingen. Främst förväntas behoven inom samtliga skolformer och äldreomsorg att öka. Trots att den internationella konjunkturen inte riktigt har tagit fart ökar det reella skatteunderlaget i förhållandevis god takt. Orsaken till detta är att sysselsättning och antalet arbetade timmar har ökat. Samtidigt som skatteunderlaget förväntas öka finns det ett stort kostnadstryck uppåt inom flera olika verksamheter. Utöver demografiska förändringar de närmaste åren finns också andra stora utmaningar för kommunen. Det gäller exempelvis stora aviserade investeringsbehov, ett ökat asyl- och flyktingmottagande samt svårigheter att leva upp till krav som följer av statliga reformer. Sammantaget kommer detta att ställa krav på effektiviseringar och anpassningar. uppvisar ett positivt resultat uppgående till +5,2 mnkr vilket är en förbättring jämfört med föregående år (-2,7 mnkr år 2013). Resultatet motsvarar 1,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är bättre än det budgeterade resultatet. Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål om god ekonomisk hushållning. Målen är att investeringarna ska finansieras med egna medel (självfinansieringsgrad), oförändrad skattesats samt att resultatnivån ska uppgå till 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag. Inte något av målen har uppnåtts fullt ut. Totalt sett visar verksamheterna god budgetföljsamhet. De stora investeringsbehoven de kommande åren kan medföra att nya långfristiga lån måste tas upp. Detta kommer i sin tur i så fall att påverka storleken på både avskrivningar och räntekostnader och ge mindre utrymme för driftverksamheten. Det är därför viktigt för kommunen att leva upp till fastställda finansiella mål. Balanskravet Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna. har de senaste åren haft ett positivt resultat och därmed klarat balanskravet med undantag för år 2013 då kommun redovisade ett negativt balanskravsresultat tkr. Eftersom balanskravsresultatet var minus och skatteunderlaget låg under genomsnittliga -0,1 så kunde använda resultatutjämningsreserven för att uppnå ett noll resultat. Cirkulär 14:6 Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling. Förändring i procent per år Snitt 10 år 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 Årlig 3,6 3,7 4,8 4,5 4,5 4,2 Differens 0,2 0,1 0,8 0,5 0,5 0,3 Balanskravet tkr 2014 Årets resultat samtliga realisationsvinster 0 vissa reavinster enl undantagsmöjlighet 0 vissa reaförluster enl undantagsmöjlighet 0 orealiserade förluster i värdepapper 0 återföring av orealiserade förlust värdepapper 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar medel till resultatutjämningsreserv -675 medel från resultatutjämningsreserv 0 Årets balanskravsresultat Resultatutjämningsreserv Från och med 2013 har kommunerna möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. En förutsättning för att använda medlen från RUR är att balanskravsresultatet är negativt och att förändringen av årets underliggande skatteunderlag understiger den genomsnittliga, se tabeller nedan. Resultatutjämningsreserv tkr 2014 Ingående balans Avsättning/Ianspråk Utgående balans Av balanskravsresultatet avsätts först 1 % av skatter och bidrag (4 561 tkr). Resterande belopp (675 tkr) avsätts till resultatutjämningsreserven.

17 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse 17 Finansiella nyckeltal Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag Nedan följer finansiella nyckeltal som visar den finansiella ställningen över de senaste tre åren. Den finansiella utvecklingen belyser utvecklingen av; verksamhetens kostnader och ekonomiska handlingsutrymme på kort och lång sikt samt kommunens riskåtaganden. För att få en rättvisare jämförelse mellan åren redovisas för år 2012 resultatet före pensionsinlösen. För att vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är det avgörande att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Ett mått på denna balans är driftkostnadens andel, som innebär att samtliga löpande kostnader ska täckas av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Redovisas en driftkostnadsandel under 100 % har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag Bokslut Bokslut Bokslut Budget % Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 96,1% 100,8% 99,1% 99,4% Av ovanstående tabell kan vi utläsa att skatteintäkter och generella statsbidrag finansierade verksamheten I resultatet 2012 och 2013 ingår jämförelsestörande poster med 11,4 mnkr respektive 9,1 mnkr (AFA medel samt markförsäljning). Skatte- och nettokostnadsutvecklingen Skatte- och nettokostnadsutvecklingen visar den procentuella förändringen över en treårsperiod. Skatte- och nettokostnadsutvecklingen Bokslut Bokslut Bokslut Förändring i % gentemot föregående år Skatte- och statsbidragsutvecklingen 0,7% 1,9% 5,8% Nettokostnadens utveckling -1,0% 7,0% 4,0% Av ovanstående tabell kan vi utläsa hur styrningen har varit av kommunens resurser över treårsperioden. För året 2014 har verksamheternas nettokostnader ökat med 4,0 % i jämförelse med föregående år. Inom nettokostnaden redovisas både intäkter och kostnader. En intäkt som är specifik för åren 2012 (8,7) mnkr och 2013 (9,1 mnkr) är återbetalning av AFA medel. Skatte- och statsbidragsutvecklingen har ökat med 5,8 % under Skatteintäkter ökade med 9,6 mnkr beroende bland annat på att skatten höjdes med 25 öre. Finansnetto Finansnettot och dess utveckling har betydelse för ekonomin och består av skillnaden mellan intäkts- och kostnadsräntor. Finansnettot bedömer hur finansiellt stark kommunen är. Kommunen har lån på 25,1 mnkr, inklusive skuld på leasade tillgångar. Finansnettot har ökat från 0,8 % till 1,3 %. Finansnettot består av skillnaden mellan finansiella intäkter 2,0 mnkr och finansiella kostnader 0,7 mnkr. Kommunens finansiella intäkter består av borgensavgifter samt avkastning från VänerEnergi AB. För att möta kommande investeringsbehov kan kommunen behöva ta upp nya lån. Detta kommer i sin tur att påverka de finansiella kostnaderna i form av högre räntekostnader. Detta innebär i sin tur att det finns ett mindre utrymme för kärnverksamhet. Det är osäkerhet om nuvarande låga räntor kommer att ligga kvar på samma låga nivå i framtiden. Soliditet Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med skatteintäkter. Högre soliditet, desto mindre skuldsättning. När en analys görs av kommunens soliditet är det viktigt att beakta samtliga skulder och ansvarstaganden. Det medför att en redovisning av kommunens soliditet görs med och utan samtliga pensionsförpliktelser. Soliditet kommunen % Kommunen Kommunen beaktat samtliga pensioner Soliditeten har i jämförelse med tidigare år försämrats något, från 60% till 59 %. När hänsyn tas till samtliga skulder, dvs. inkl samtliga pensioner vilka redovisas utanför balansräkningen under ansvarsförbindelser, sjunker soliditeten från 59 % till 11 %. Utvecklingen av soliditeten

18 18 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse är beroende av resultatutvecklingen samt förändringen av kommunens investeringar. För att öka soliditeten måste kommun förbättra resultatet. Likviditet Likviditeten är ett mått på vilken handlingsberedskap kommunen har på kort sikt. De likvida medlen uppgick vid årets slut till 44,0 mnkr, vilket är en minskning under året med 5,0 mnkr. Utav dessa likvida medel är 31,3 mnkr placerade i fonder. Marknadsvärde 31 december var 38,8 mnkr. Den genomsnittliga avkastningen (Kommunens fondinnehav) under de senaste tolv månaderna uppgick till 7,08 %, från starten 28,5 %. Avkastningen kan dock inte realiseras förrän fondinnehavet försäljs. Minskningen av likviditeten jämfört med 2013 beror bland annat på att investeringarna, 25,7 mnkr, har finansierats med egna medel. Årets resultat tillsammans med avskrivningar ska finansiera investeringar och amorteringar på upptagna lån. Kommunen har inte utnyttjat checkräkningskrediten på 40,0 mnkr. Likvida medel kommunen mnkr Kommunen Borgensåtaganden Borgensåtaganden är en del som bör vägas in när kommunens riskförhållande studeras. Kommunens borgensåtaganden uppgår till 277,8 mnkr. Av dessa är 186,2 mnkr upptagna lån gentemot Riksbyggen kooperativa hyresrätt Töreboda äldrebostäder, Törebostäder AB 51,2 mnkr och Vänerenergi AB 40 mnkr. Det beslutade borgensåtagandet gentemot Riksbyggens kooperativa hyresrätt Töreboda äldrebostäder uppgår till 200 mnkr, för Törebodabostäder AB uppgår borgens - åtagandet till 100 mnkr och Vänerenergi AB till 40 mnkr. Långfristiga lån Långfristig låneskuld (finansiering av förskolan Kastanjen) uppgick vid årsskiftet uppgick 23,5 mnkr. Lånet togs upp 2012 och är placerat på Kommuninvest. Lånet har en fast ränta på 2,12 % och ska omsättas Crusing i Töreboda.

19 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse 19 Kommunkoncernen Kommunens samlade verksamheter Kommunkoncernen Intressebolag Törebodabostäder AB 100% VänerEnergi AB 12,0% Räddningstjänsten Östra Skaraborg 7,0% Avfallshantering Östra Skaraborg 17,4% Törebodabostäder AB Ägarandel: 100 % Aktiekapital: tkr Ordförande: Lars-Göran Asp Verkställande direktör: Dan Harryzon Antal anställda: 10 Törebodabostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget skall uppföra och förvalta flerbostadshus. Bolaget förvaltar 269 bostadslägenheter och ett mindre antal lokaler. Bolaget redovisar ett överskott på 1,4 mnkr. Under 2014 har b la några större omfattande reparationsarbete varit nödvändig, bl a på grund av ett antal vattenskador och saneringsbehov. Underhållet har ökat under 2014 genom bl a fasadåtgärder, en helt ny tvättstuga, dräneringsarbeten mm. Under 2014 har fastigheten Gnet 9:1 Moholm sålts. Törebodabostäder har under de senaste åren med små medel successivt höjt standarden på företagets fastigheter. Målet inför framtiden är att fortsätta med detta samtidigt som företaget behöver öka sitt fastighetsinnehav. Under 2014 har 2 nya vindslägenheter byggts i befintlig fastighet och projektering och upphandling av nybyggnad av 16 nya lägenheter under Bolaget har erhållit option för byggnation, av ett höghus och ett antal radhus, på ett nytt område där ny detaljplan arbetas fram under Vakansgrad har varit i princip 0 % under hela VD inhyrs av med 40 % arbetstid. Nyckeltal Resultat i tkr Eget kapital i tkr Soliditet i % 5,7% 16,8% 18,7% Intressebolag Vänerenergi AB Sedan försäljningen av Töreboda Energi AB är kommunen delägare i VänerEnergi AB. Ägarandelen uppgår till 12 % av bolagets aktiekapital och är värderad till 24 mnkr som återfinns bland de finansiella tillgångarna i balansräkningen. Kommunen utser en ledamot till styrelsen. Under året har aktieutdelning med 720 tkr erhållits. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) Allmänt Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med sju medlemskommuner, Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg samt Gullspång. Inom RÖS geografiska område skall förbundet svara för räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Uppdraget som skall lösas över tiden är att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och medverka till samhällets krishantering. Tilldelad ekonomi och resurser i övrigt utgör grundfundamentet i verksamheten. RÖS skall i samverkan med andra öka insikten och förståelsen för vikten av att förebyggande åtgärder vidtas i syfte att förebygga och identifiera möjliga risker samt olyckor. Verksamheten 2014 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram. Under året har organisationen fortsatt sitt utvecklingsarbete med organisationen, personal, materiel och metoder. Det igångsatta utvecklingsarbetet kommer fullföljas under 2015 och Syftet med utvecklingen är att anpassa sig till samhällets övriga utveckling.

20 20 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Antalet tillsyner och tillstånd har varit på en normal nivå. Antalet insatser med information och rådgivning till allmänheten har ökat. Det totala antalet insatser som registrerats skiljer sig inte nämnvärt mot senaste åren. 2011=1331 larm, 2012=1382 larm, 2013=1459 larm, 2014=1392 larm. Trenden är att andelen brand i byggnad alltjämt minskar vilket är mycket glädjande. Inom personaltjänsten fortsätter pensionsavgångarna och nyrekryteringar som en följd därav. Vid våra deltidsstyrkor så har rekrytering och utbildning genomförts under vår och höst i syfte att tillföra personal motsvarande de avgångar som varit. Vid höstens preparandutbildning samordnades utbildningen tillsammans med övriga räddningstjänster i Skaraborg med ett mycket bra resultat. Rekrytering av deltidspersonal inom vårt område fortsätter att vara en prioriterad uppgift då det i en ökande omfattning blir allt svårare att rekrytera, vidmakthålla samt kompetensutveckla denna personalkategori. Under året har en mängd olika projekt påbörjats som ett led i vår fortsatta utveckling. Vårt telefoni- och växel - system har bytts ut mot idag funktionell standard. Vi har under året planerat för att uppgradera vår ledningscentral. På grund av problem med upphandlingsförfarandet har denna uppgift blivit starkt försenad. Bedömningen är att ledningscentralen kan vara i drift andra kvartalet Utvecklingen av vår förmåga att hantera kontaminerad utrustning (personalens larmställ och personliga skyddsutrustning) fortgår. I Mariestad har den rökskyddsverkstad som etablerades under 2013 nu kompletterats med en modern tvättmaskin för kontaminerade andningsskydd samt rutiner för hantering av personalens utrustning efter insats. Vad avser utvecklingen av vår materiel så har det under året påbörjats en omsättning av våra andningsskydd. Andningsskydden utgör en mycket viktig del av personalens skyddsutrustning och faller nu för ålderstrecket och funktionalitet/säkerhet. Anskaffning av nytt höjdfordon är genomförd enligt investeringsplan till Mariestad brandstation. Vidare så har ett nytt ledningsfordon för räddningschefen i beredskap omsätts under hösten, enligt fastställd investeringsplan. Organisationens förmåga till långsiktig verksamhetsplanering har utvecklats. Budgetarbetet för 2015 är fastställd och implementerad i verksamheten. Budget för 2016 är påbörjad. Inom ramen för extern samverkan fortgår arbetet med krishanteringsrådet Skaraborg samt samverkan med övriga räddningstjänster inom Skaraborg. Ett nytt samverkansområde har etablerats under året där Räddningstjänsterna i Östra Skaraborg, Norra Älvsborg, Södra Älvsborg samt Stor Göteborg skrivit en avsiktsförklaring i syfte att utveckla våra organisationer. Räddningstjänsten Östra Skaraborg har under året deltagit i det utvecklingsprojekt som drivs av Skaraborg sjukhus i syfte att på sikt skapa en utbildningsanordning för ambulanssjukvården (prehospital sjukvård) och dess krav på samverkan med bl a räddningstjänsten. En organisationsöversyn är påbörjad vad avser den operativa delen av vår organisation. Syftet med detta arbete är att skapa bättre möjligheter för planering och ledning av operativa avdelningen. Arbetet med organisationsöversynen beräknas vara klart december 2015 och vara i drift från 1 januari Ekonomin har i huvudsak följt planen. Resultatet visar tkr i överskott vilket främst beror på lägre personalkostnader härrörande till långtidssjukskriven personal samt vakanser. Investeringar har genomförts till en kostnad av tkr. Framtid Vid uppstarten av 2015 kommer ett inledande framtidsarbete att påbörjas för att hantera behoven för Syftet med detta är att tillsammans med medlemskommunerna tydligare beskriva den utveckling som sker och vilka krav detta ställer på räddningstjänstens, organisation, infrastruktur, bemanning, fordon och materiel mm. Denna analys och dess slutsatser skall sedan utgöra underlag och inriktningar för den långsiktiga utvecklingen av räddningstjänsten inom RÖS. Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) Avfallshantering Östra Skaraborg bildades år 2000 och består av sju medlemskommuner Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda. AÖS ansvarar för den kommunala renhållningsskyldig - heten i medlemskommunerna. Ansvaret omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, som är jämförligt med hushållsavfall. AÖS vision lyder: Vi är en av de ledande i Sverige inom kommunal avfallshantering och alla våra invånare sorterar rätt Kommunalförbundet leds av en direktion och varje medlemskommun representeras av 2 ledamöter och 2 ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten och posten som vice ordförande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner. I februari drabbades personalbyggnaden av en vatten - skada, stora mängder vatten forsade in i grunden på huset. Detta visade sig vara till följd av att en kulverterad dag - vattenledning gått sönder och dagvattnet rann in i husets grund via den avvattnade ledningen som ligger under personalbyggnaden.

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Omvärldsanalys. Innehåll

Omvärldsanalys. Innehåll Årsredovisning 2013 2 Årsredovisning 2013 Översikt och politik Omvärldsanalys Innehåll Översikt och politik Innehåll..................................... 2 Några händelser under året.....................

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Erik Mauritzson Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Skurups kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer