Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015"

Transkript

1 HSB:s Brf Hamnkaptenen i Sthlm, org nr Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj BrfHamnkaptenen Förvaltningsberättelse år (11

2 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll. Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt bostadsrättslagen en i tiden obegränsad nyttjanderätt till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter. Du bor tryggt. Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och bostadsrättsföreningen genom HSB-ledamoten har hela HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB erbjuder också fortlöpande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för levande boendedemokrati. Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning och ekonomi. På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en årsredovisning.

3 HSB:s BrfHamnkaptenen i Sthlm, org nr Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 25 maj Kallelse och dagordning Förvaltningsberättelse och årsredovisning Valberedningens förslag Proposition och motioner Fullmakt BrfHamnkaptenen Förvaltningsberättelse år (11)

4 HSB - där möjligheterna bor KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma Tid: Plats: Måndag den 25 maj 2015 kl (registrering från kl ) Pumpan Färgargårdstorget 1, Katarina Salen DAGORDNING 1. Stämman förklaras öppnad 2. Val av ordförande vid stämman 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordningen 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 7. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Fråga om arvoden 14. Val av styrelse a) Styrelseledamöter b) Ordförande 15. Val av revisor och suppleant 16. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 17. Erforderligt val av representation (distriktsombud) i HSB 18. Val av medlemmar i fritidskommiten 19. Val av ledamöter och suppleant i Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening 20. övriga anmälda ärenden. 1. Motion angående skötsel av A-gårdens gräsmatta 2. Motion angående bilfria gårdar 3. Motion angående redovisning av ackumulerat kapitaltillskott 21. Stämman förklaras avslutad VÄLKOMMEN! S TYRELSEN HSB:s BrfHamnkaptenen i Sthlm

5 HSB:s BrfHamnkaptenen i Sthlm Rösträtta, ombud och biträde Enligt föreningens stadgar 11 En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud skall visa upp skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Ombudet får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. För fysik person gäller att endast annan eller medlemmens maka/make, registrerad partner,sambo,föräldrar,syskon eller barn får vara biträde eller ombud. HSB :s Brf Hamnkaptenen i Sthlm

6

7 Org Nr: Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

8 FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE HSB - där möjligheterna bor Styrelsen för HSBs Brf Hamnkaptenen i Stockholm får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Verksamheten Allmänt om föreningen Föreningen bildades den 13 oktober 1970 och registrerades den 5 november Föreningen äger och förvaltar byggnaderna kvarteret Hamnvakten 8 och 9 i Sofia församling. Husen blev inflyttningsklara under Marken upplåts av Stockholms stad med tomträtt. Föreningen är medlem i Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening. Lägenheter och lokaler Föreningen har 221 lägenheter som upplåts med bostadsrätt samt 3 ungdomslägenheter som upplåts med hyresrätt. Bostadsrättslägenheterna har en sammanlagd yta på kvm, hyreslägenheterna 47 kvm och lokalernas yta är kvm. Lokalerna är uppdelade på 1O st, både gemensamma för föreningens bruk och de som hyrs ut externt. De gemensamma lokalerna utgörs av föreningslokal, fritidslokal, samt två övernattningsrum. Föreningen har också två välutrustade tvättstugor som kan bokas av de boende. Lokal-ID Totalt - Adress Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Hyresgäst/användningsområde Vintertullsskolan i Sthlm AB Learnox AB Redovisningsservice Södermalms sdf Hagström Bongcam, Jessy (Akleja) Fritidslokalen HSB Stockholm Fastighetsservice Södermalms sdf Föreningslokalen Södermalms sdf Yta (kvm) (9) Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse

9 Årsstämma Föreningens årsstämma hölls den 21 maj 2014 i Pumpans lokaler i Stockholm. På stämman deltog 107 röstberättigade medlemmar. Dessutom fanns 20 st fullmakter. Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma den 21 maj 2014 haft följande sammansättning: Ordförande Hans Hulth VTT 30 Sekreterare Åsa Lindevall VTT 30 Ledamot Maria Lorentzi VTT22 Ledamot Nicklas Lemon VTT 10 Ledamot Per Hjalmarö VTT 30 Ledamot Katarina Lunner VTT22 Ledamot Elsie Nilsson Kerstin Pershagen VTT8 Av HSB utsedd ledamot Firmatecknare Föreningens firma har förutom av styrelsen i sin helhet tecknats av Hans Hulth, Nicklas Lemon och Per Hjälmarö. Revisorer Tomas Isberg, VTT 56, Ordinarie revisor Per Gunnar Siden, VTT 22, Suppleant Extern revisor utsett av HSB Riksförbund Valberedning I valberedningen har ingått Christina Lundholm, Martin Rask, Lars Cronfalk, Claudia Busch. Ombud vid distriktsstämman Föreningens ombud vid distriktsstämman för HSB Stockholms innerstadsdistrikt har varit Per Hjalmarö, Göran Eriksson, Nina Gunne, Marie Rosfors. Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening Föreningens representerades av Gunnar Bergman och Yngve Persson i Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening. Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse (9)

10 Arvoden Enligt stämmobeslut är de arvoden som ska fördelas inom styrelsen fyra prisbasbelopp, vilket detta år inneburit kronor. Stämman beslutade att kr avsätts till respektive revisor och att kronor avsätts till valberedningen som själva beslutar om inbördes fördelning. Dessutom har stämman beslutat avsätta ett halvt prisbasbelopp, det vill säga kronor för styrelsen att disponera till övriga funktionärer. Styrelsens arbete Under verksamhetsåret har den tidigare styrelsen haft fyra st protokollförda sammanträden och den nuvarande, inkluderat det konstituerande mötet, sju st protokollförda sammanträden. Styrelsen har mellan ordinarie sammanträden haft möten i olika arbetsgrupper i samband med upphandlingar, genomgångar med leverantörer m.m. Den 9 december 2014 anordnade styrelsen, precis som tidigare år, ett informationsmöte för medlemmarna då budget, aktuella projekt m.m. gicks igenom. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Föreningen genomförde stämmobeslutet, att teckna avtal med Stockholms Stadsnät, gällande investering i ett fastighets - och lägenhetsnät för bredband. Därtill hörande ett gruppabonnemang för bredband 100/100 mbit till en kostnad av 59 kr/månad/hushåll under avtalstiden på 3 år. Värmeinjusteringen som pågått sedan hösten 2014 avslutas under våren 2015 genom att anlitad entreprenör Värmex. Föreningen genomförde stämmobeslutet, att hyra ut den tidigare Snickerilokalen på Vintertullstorget 64. Den hyrs ut till Stockholms Stad som kontor/pausrum för anställda gatustädare. Då lokalhyresgästen tog på sig kostnaden för renovering/ombyggnad i lokalen innan inflytt gav styrelsen hyresgästen rabatt på hyran, vilket genererar föreningen, år 1: ca kr, år 2: ca kr och år 3: ca kr. Föreningen genomförde stämmobeslutet att hyra ut lokalen på Vintertullstorget 22. Den hyrs ut till HSB Stockholms Fastighetsservice som kontor. Avtalet är tecknat på 3 år och genererar föreningen ca kr/år. Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse (9)

11 Föreningens avtal Föreningen hade vid utgången av 2014 avtal med följande företag: Adfingo Fastighetsservice AB Elfströms Trädgårdsanlägg. AB ComHem AB Fortum Markets AB AB Fortum Värme Home Solutions i Sverige AB HSB Stockholm HSB Städ AB Ragn-Sells AB Riksbyggen Skellefteå Kraft Stockholms Hiss & Elteknik AB Svensk Bevakningstjänst Jurist & Inkasso AB Trygg-Hansa Björn Persson Plåtslageri AB Stockholms Stadsnät Baxec Fas tig hetsskötsel Markskötsel Kabel-TV Elnät Fjärrvärme Datainsamling för el Ekonomisk och administrativ förvaltning Städning Tömning av återvinningsrum Snöröjning Elleveranser Underhåll av hissar Parkeringsövervakning Inkassoärenden Fastighetsförsäkring (inkl.bostadsrättstillägg) Takskottning Internettjänst, gruppavtal Revision, serviceavtal passersystem Planerat underhåll av byggnader och utemiljö Byggnaderna Föreningen har en underhållsplan som sträcker sig över tjugo år framåt och uppdateras kontinuerligt. Här har styrelsen en grund för att på ett systematiskt och planerat sätt ta hand om byggnadernas underhåll. Under 2014 har styrelsen sett över underhållsplanen och justerat den något för att bättre överensstämma med fastighetens nuvarande status. Ett annat syfte med översynen var att uppnå bättre samordning mellan olika åtgärder som t.ex. kräver byggnadsställning och därför bäst utförs samtidigt. Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse (9)

12 Under 2014 har planerat underhåll genomförts till en sammanlagd kostnad av kronor. Underhållskostnaderna för verksamhetsåret 2015 är budgeterade till kronor. Dessa medel är planerade att användas för följande underhållsarbeten: Underhållsbehovet av våra fönster är olika beroende var i och i vilket vädersträck de är placerade. En del fönster är i stort behov av underhåll medan viss klarar sig ett antal år till. Under 2014 tog styrelsen in anbud på ommålning av samtliga fönster. Offerterna visade sig överstiga avsatta medel i underhållsplan. Under 2015 kommer styrelsen utreda möjligheten att åstadkomma energieffektiviseringar i samband med fönsterrenoveringen. I aktuell underhållsplan så är fönsterarbeten framskjutna till att starta 2018 med en genomförande tid av tre år. Våra tak är belagda med målad plåt som har ett visst färgbortfall. Under 2015 kommer styrelsen att anlita en takkonsult för att få undersöka plåtens och målnings skick. Därefter beslutas om när åtgärder behöver utföras och vilka åtgärder det blir. Arbetet med värmeinjusteringen av radiatorerna avslutas under våren 2015, genom att Värmex monterar nya termostater på samtliga radiatorer. Man räknar med att det ska bli en jämnare värmetillförsel i och med injusteringen, samt att vi ska spara ca 6% på vår energiförbrukning. OVK (obligatorisk ventilationskontroll) har utförts. Styrelsen kommer fortsätta arbetet med att åtgärda de anmärkningar som framkommit. En ventilationskontroll av detta slag och med föreningens typ av ventilationssystem (FTX) ska enligt gällande bestämmelser göras vart tredje år. Utemiljön Under verksamhetsåret har styrelsen upplevt ett behov av att återigen se över vår utemiljö som helhet - det gäller både gårdar, gränder och övrig tomtmark som t.ex. den slitna uteplatsen bakom A-gårdens tvättstuga. Därför har styrelsen inlett ett samarbete med en kunnig och erfaren trädgårdsingenjör, Dan Haubo. Han kommer hjälpa styrelsen med att ta fram förslag på utveckling och att se över och förbättra vår skötselplan. Med lems information Föreningen har 221 bostadsrätter och hade vid årets början 338 medlemmar och 336 medlemmar vid årets slut. Under verksamhetsåret har 18 st lägenhetsöverlåtelser ägt rum. Information Kanalen är Brf Hamnkaptenens informationsblad till medlemmarna. Det kom ut i 1 nummer under Efter stämman 2014 utsågs Katarina Lunner som ansvarig redaktör. Ansvarig utgivare var Hans Hulth, föreningens ordförande. Styrelsen har också under året löpande uppdaterat föreningens hemsida och information har också gått ut till medlemmarna genom anslag i portarna. Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse (9)

13 Sopsugsanläggningen Sopsugsföreningens ekonomi är god och ingen förändring av avgiften är planerad. En del mindre tekniska förbättringar har gjorts under året. Styrelsen har startat ett arbete i samarbete med Bodab (som sköter anläggningen) för att förenkla hanteringen av sopcontainrarna i mottagningscentralen. En utredning av tillståndet för korrosionsskyddet för rören i kajen pågår. Även det det i samarbete med Bodab och Korrosionsgruppen AB. Frågor under beredning Frivilligt kapitaltillskott Styrelsen arbetar långsiktigt för att minska de kostnader och risker som vår nuvarande höga belåning medför. I samråd med HSB Stockholms ekonomiavdelning har styrelsen haft ett möte under hösten 2014 kring detta. Ekonomi Styrelsens övergripande ansvar är att förvalta föreningens byggnader på så sätt att medlemmarna över tiden inte ska drabbas av oförutsedda avgiftshöjningar. Vårt långsiktiga mål är att ha en bra balans på föreningen lån och hålla ner räntekostnaderna, vi arbetar också ständigt att försöka hålla koll på vårt kassaflöde för att inte ha pengar stående på lågt räntebärande konton. Avgifter och hyror Avgiften har varit oförändrad under Inga planerade höjningar under Lån Swedbank-Hypotek ~yp Kapitalskuld Ränta % ,00 2,66 Fast ,00 2,99 Fast ,00 3, 19 Fast JL~ptid Räntei ändringsdag man ~m~rtering Jper ar ~~~~,--~~~~ , , ,00 ~~ 403 ~50,00 ~~_E_9s! 201_9-1_ 2-?0..?_? ~-~? O_Q_Q_!_QQ , ,00 Med föreningens lånestruktur och räntesatser är medelräntan för föreningens lån 3,08 % Styrelsen inledde en låneförhandling i slutet av Föreningen har under 2014 haft placerade medel hos HSB som totalt genererat ränteintäkter på kr. Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse (9) ~

14 Årets resultat Resultatet för 2014 är kkr. Detta beror till stor del på, den nya Kregelverket som infördes 2014, samt aktiveringen av takavvattningssystemet. Avskrivningar-K2 Från och med räkenskapsår 2014 trädde ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar gäller synen på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Föreningen har valt att redovisa enligt regelverket K2. Byggnaden skrivs av rakt under beräknad återstående livstid och regelverket medger inte aktiveringar av framtida investeringar utan dessa måste kostnadsföras. Flerårsöversikt Verksamhetsår: Nettoomsättning (tkr) Rörelseresultat (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Soliditet% Balansomslutning (tkr) Arsavgiftsnivå bostäder (kr/kvm) Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Taxeringsvärden Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter uppgår till , varav Byggnaderna uppgår till och marken uppgår till , ingen ökning mot föregående år. T oniträttsavtal Föreningen har två tomträttsavtal, Hamnvakten 8 som löper till år och Hamnvakten 9 till år (9)~ Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse

15 Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Förslag till resultatdisposition: Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat årets början Arets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fond överföring till fond Balanserat resultat Prognos 2015 är planerad med ett antal investeringar vilket kommer belasta vårt resultat. Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse (9)

16 Kom itteverksam heten Hamnkaptenens seniorklubb Hamnkaptenens seniorklubb är till för att befrämja och utveckla trivsel bland de pensionerade medlemmarna i föreningen. Under året har vi haft nitton aktiviteter, vilka har samlat i genomsnitt 22 av klubbens ca 60 medlemmar. Bland ämnen för våra möten var sjukgymnastik, familjefotografi, Per Anders Fogelström och en rapport om förhållanden i dagens Betlehem. Mer studieinriktade aktiviteter har varit engelsk konversation och datorhjälp i släktforskning. Bland de rent sociala aktiviteterna hade vi vår första kräftskiva i augusti. Årsavgiften och bidraget förblev oförändrade vid 100 kronor resp kronor. Fritidskommitten Fritidskommitten har till uppgift att, inför beslut i styrelsen, bereda ärenden som rör våra gemensamma fritidslokaler. Kommitten har också till uppgift att planera och genomföra gemensamhetsskapande aktiviteter. Kommitten har haft möte ca varannan månad. Medlemmar till Fritidskommitten valdes på årsmötet och de som ingått är Kerstin Pershagen (styrelsens kontakperson), Christina Lundholm, Madeleine Harby Samuelsson, Malin Wahlberg, Juni Palmgren och Bengt Andersson. Under året har arbetet med att iordningsställa den nya snickerilokalen och det nya pysselrummet slutförts. Kommitten har genomfört två städdagar, en på våren och en på hösten. De tidigare problemen med skadegörelse i våra lokaler har hanterats genom att medlemmar i Fritidskommitten och övriga intresserade boende enligt schema har haft tillsyn i lokalerna. Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse (9)

17 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Resultaträkning Rörelseintäkter Nettoomsättning Not Rörelsekostnader Driftskostnader Not Övriga externa kostnader Not Planerat underhåll Personalkostnader och arvoden Not Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat

18 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillg ngar Byggnader och mark Inventarier och maskiner Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillg ngar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 Not

19 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Yttre underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindel~er Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Summa ställda säkerheter Not 16 Not 17 Not 18 Not Ansvarsförbindelser Inga Inga 13

20 i:ij1 \. - -,} Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Investeringar/försäljningar av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning ( +) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet!arets kassaflöde Likvidä medel vid årets början Likvida medel vid årets slut : I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 14

21 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inget annat anges. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009: 1 årsredovisning för mindre företag/ekonomiska föreningar (K2). År 2014 är det första året som föreningen följer BFNAR 2009: 1 vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren. Avskrivning fastighet Principen för K2 är att inga nya komponenter aktiveras förutom de som ligger kvar från övergången till K2. Dessa komponenter som i enlighet med god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med separata avskrivningsplaner. Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 1 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har bedömts till 120 år från färdigställandetiden. Övriga komponenter skrivs av linjärt mellan år. Under året har komponenterna skrivits av med 5,5 %. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229). Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till

22 tfljj Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Noter Not 1 Nettoomsätt~ing - Ärsavgifter Årsavgifter el Hyror Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförl uster Not 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV och bredband Fastighetsskatt Förvaltningsarvoden Tomträttsavgä Id Övriga driftskostnader Not 3 Övriga externa kostnader Förbrukningsinventarier och varuinköp Administrationskostnader Extern revision Konsultkostnader Medlemsavgifter Not 4 Personalkostnader och arvoden - Arvode styrelse Revisionsarvode Övriga arvoden Sociala avgifter Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter HSB placeringskonto Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter HSB bunden placering Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader

23 ~,.;} \>":: ~,:,_Y' Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Noter Not7 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärde byggnader Årets investeringar Om klassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad - bostäder Taxeringsvärde byggnad - lokaler Taxeringsvärde mark - bostäder Taxeringsvärde mark - lokaler Summa taxeringsvärde Nots Inventarier och maskiner Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Avyttringar/utrangeringar 0 0 Årets investeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 0 0 Avyttringar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde 0 0 Not9 Pågående nyanläggningar och förskott Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden NotlO Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Andel i HSB Stockholm Not11 övriga finansiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Lån till Södermalms Stadsdelsförvaltning

24 ~'-=:'"!? Org Nr: ~C\i. \ i) ' ~-- ~y HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Noter Not Skattekonto Avräkningskonto HSB Stockholm Placeringskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår. Not 14 Kortfristiga placeringar Bunden placering 3-mån HSB Stockholm,Not 15 Medlemsinsatser Insatser Uppi avgifter Balanserat resultat Ränta 2,66% 2,99% 3,51% 3,19% Ränteändr dag Belopp Nästa års amortering Årets resultat Skulder till kreditinstitut Låneinstitut Swedbank hypotek Swedbank hypotek Swedbank hypotek Swedbank hypotek Lånenummer Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Övriga skulder Momsskuld okt-dec Not Yttre uh fond Belopp vid årets slut,not Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisposition Årets resultat Not Kassa och bank Handkassa Nordea Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Övriga upplupna kostnader Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. 18

25 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Noter Stockholm, den..... ~:~/j... ::.. ~?.J..).~,l--- 'N'iCk'fäs''Le'mCin'""'""""'"""""'""""'.1~ Hans Hulth ~~ ~1~tl (~ t/ft~ } ~- KiiiSiiii""Pör5iiä9iiii"""" "" """""""" " I norentzc ~"!/'~ v~va i'isätiiiijeväii~~ Vår revisionsberättelse har2015 -ö$ - fb lämnats beträffande denna årsredovisning ~.. L~ i.l:.. Ll ~1.1.~~-.. - lött~ ).S J5Gf{f, PG'rt {r/jn,v/h.. S 1p<f1" /\j \\cle- 'S ~ 0,-,~!'..'.; U ~"'- "-...-\~~ o r-ex 1-Sir- Av föreningen vald revisor Av HSB Riksförbund förordnad revisor 19

26 Org Nr: Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. För revisorn l) 1 k:\c:..~.~::.~nf,s.(;.j nnebär detta att denne har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämmaq behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. revisor Av HSB Riksförbund förordnad revisor "-..) I \c \L--S -=::x:iv'\!::.s..c.--- f\c_..,\_d-c.rn~ l-'e.j\{($ 11-20

27 Valberedningens förslag angående styrelse och andra förtroendeuppdrag till årsstämman i brf. Hamnkaptenen den 25 maj 2015 Ordinarie styrelseledamöter, 2 år David Samuelsson, VTT 36 (nyval) Stefan Helmersson, VTT 42 (nyval) Ordinarie styrelseledamöter, 1 år Kerstin Pershagen, VTT 8 (omval) Hans Hult, VTT 30 (omval) Ett år återstår för följande styrelseledamöter: Åsa Lindevall, VTT 30 Maria Lorentzi, VTT 22 Katarina Lunner, VTT 22 Val av ordförande, 2 år David Samuelsson, VTT 36 Revisorer, 1 år Tomas Isberg, VTT 56 (omval) Per Gunnar Siden, VTT 22 (omval) Ombud för HSB:s distriktsstämma, 1 år Per Hjalmarö, VTT 30 (omval) Göran Eriksson, VTT 38 (omval) Marie Rosfors, VTT 28 (omval) Hans Hult, VTT 30, (nyval) Ombud för sopsugsamfällighetens stämma, 1 år Gunnar Bergman, VTT 32 (omval) Yngve Persson, VTT 46 (omval) Fritidskommitte Kerstin Pershagen, styrelsens representant, VTT 8 (omval) Madeleine Harby-Samuelsson, VTT 36, (omval) Malin Wahlberg, VTT 38, (omval) Bengt Anderson, VTT 38, (omval) Juni Palmgren, VTT 30, (omval) Christina Lundholm, VTT 38, (omval) 21

28 En kort presentation av nominerade kandidater till styrelsen: David Samuelsson, VTT 36: Jag är 49 år och har bott i föreningen sedan Här har de fyra sönerna växt upp. De har alla gått på förskolan Fyren på A-gården, för att sedan fortsätta på Tullgårdsskolan vidare och ut i livet. Två av dem är vuxna idag. Jag är gift med Madeleine Harby Samuelsson som mellan åren 2004 och 2008 var ordförande i vår bostadsrättsförening. Jag är utbildad inom datavetenskap och på senare år även Public Administration. Mitt arbetsliv har jag ägnat åt organisationer, kommunikationsfrågor och politik. I föreningen har jag tidigare under ett flertal år verkat i va/beredningen Stefan Helmersson, VTT 42 Jag är 47 år och nyinflyttad på VTT 42 med familjen som är min fru Maria och mina två barn, Liam 5 år och Saga 3 år. I grunden är jag civilekonom med erfarenhet från revision samt styrning och verksamhetsplanering som jag i nuläget arbetar med på Skatteverkets ITavdelning. Fritiden ägnas främst åt familjelivet, barnens intressen och aktiviteter anpassade till den gällande årstiden, skidor och skridskor på vintrarna och massor av bad på somrarna. Val av valberedning Valberedning har bestått av Christina Lundholm (sammankallande), Claudia Busch-Bäckman, Martin Rask och Lars Cronfalk. Valberedningen föreslår att stämman väljer fyra personer, varav en sammankallande. Martin Rask och Lars Cronfalk har avböjt vidare uppdrag i valberedningen. Christina Lundholm VTT38, Claudia Busch-Bäckman VTT 56 och Eva Cederholm Cars VTT 36 har meddelat sig vara villiga att ingå i valberedningen för nästkommande år 22

29 Vintertullstorget Stockholm Motion till Brf Hamnkaptens årsstämma 2015 Skötsel av gräsmattan på A-gården Till följd av ett beslut vid årsstämman 2009 fick vi på A-gården en bra gräsmatta med autobevattning. Men tyvärr har den andra delen i beslutet, som skulle säkerställa att gården långsiktigt förblev vacker och funktionell, inte fungerat. Gräsmattan är en viktig kvalitet på A-gården. Förutom att den (om den sköts) är vacker att titta på och skön att gå på fyller den en mängd funktioner. Gräset har god förmåga att binda damm, ta hand om regnvatten och dämpa buller. Den bidrar även till en biologisk mångfald och ett gott lokalklimat på gården. Syftet med den här motionen är att A-gården ska få en fin och fungerande gräsmatta. För att det ska uppnås måste slitaget minska. Då vi boende inte kan direkt påverka hur många barn som går på förskolan så måste åtgärden bli att gräsmattan stängslas in under de känsliga månaderna (förslagsvis december-april). Eftersom det inte sker med automatik bör ett stämmobeslut fattas så att det inte blir upp till styrelsen att godtyckligt bedöma när eller om det ska ske. Bra vintrar, med kyla och snö, kan naturligtvis instängslingen tas bort under perioder. Vi har förståelse för att en avstängning av gräsmattan är till nackdel för såväl boende som dagisbarn, men anser att det uppvägs mer än väl av den grönska som fås när den inte är avstängd. Vi föreslår även grindar på B-gården så att förskolan kan bedriva hälften av sin uteverksamhet där. Utöver instängsling behöver gräsmattan även god skötsel under sin växtperiod. Då den nyttjas intensivt behöver den såväl klippning, bevattning som näring. Det behöver säkerställas genom en skötselplan. När gräsmattan, trots minskat slitage och god skötsel blir för sliten, ska skötselplanen säkerställa att gräsmattan nyanläggs utan onödigt dröjsmål. Vi yrkar: 1. att stämman beslutar om att gräsmattan på A-gården skyddas mot slitage under perioden 15 december till 15 april 2. att styrelsen ges i uppdrag att ta fram en skötselplan enligt ovan 3. att grindar sätts upp i portalerna på B-gården, motsvarande den som idag finns vid portalen på A-gården 23

30 Styrelsens svar på motion 1 om "Skötsel av gräsmattan på A-gården" från Inger Holmqvist, Tim Crosfield och Per Kågeson Styrelsen delar motionärernas åsikter om att A-gårdens gräsmatta ofta inte är vacker och känner ett gemensamt engagemang för denna fråga. Under åren pågick ett fint utvecklingsarbete av våra gårdar. A-gården rustades med nya planteringar och trädäck, båda gårdarnas gräsmattor förnyades och försågs dessutom med bevattningsautomatik. Gårdar, p01iar och portiker fick också ny belysning. I samband med detta tog föreningen fram en skötselplan tillsammans med trädgårdsentreprenör och vår maskinist Anders Öhman fick uppdraget att sköta bevattningssystemet. Anders sätter sedan dess på systemet varje vår och stänger av det varje höst. Under denna period vattnas gräset automatiskt under natten varje dygn. Våra trädgårdsentreprenörer har skött gräsmattan enligt den skötselplan som upprättades och gräsmattan på A-gården har stängts av under perioder. Enligt Anders Ölunan har det nya gräset i kombination med bevattning och skötsel gjort att B gårdens gräskvalitet förbättrats. Här är förutsättningarna för gräs bra, då gården är solbelyst, gräsmattan relativt stor och inte utsatt för hårt slitage. A-gården har däremot sämre förutsättningar med mycket skugga, liten gräsyta och ett flitigt användande av dagisets och föreningens barn. Därför har det nya gräset, bevattningssystemet och skötseln i kombination med avstängningarna inte löst problemet med en ofta sliten, brun och gles gräsmatta. Styrelsens tror att det finns ett stort intresse hos föreningens barnfamiljer och dagiset att kunna utnyttja gräsmattan på A-gården året runt, kanske med undantag för de sommarmånader då många är bortresta. I vintras höll föreningen t.ex. en mycket uppskattad julgransplundring på A-gården med dans på gräsmattan runt granen. Här bygger föreningens barn snögubbar under vintern och kastar frisbee eller spelar fotboll mm övriga årstider. Styrelsens bild är också att när gräsmattan varit avstängd på A-gården har det gett ett lite ogästvänligt intryck. Dagens situation är alltså inte helt tillfredställande för någon. För föreningens trognaste hyresgäst- förskolan- betyder gräsmattan mycket. Förskolan tillbringar ibland tid på B-gården men den är något för stor för att låta de minsta barnen springa fritt och den nya klätterställningen är för avancerad för de mindre barnen. Det krävs därför att personal vaktar vid ställningen om förskolan vistas där. Vad gäller grindar så är det många äldre eller rörelsehindrade på A-gården som upplever problem med stängda grindar under dagtid. Vi tror att det vore bra att undvika detta problem även på B-gården. Styrelsen upplever ett behov av att återigen se över vår utemiljö som helhet - det gäller både gårdar, gränder och övrig mark somt.ex. den slitna uteplatsen bakom A-gårdens tvättstuga. Därför har styrelsen inlett ett samarbete med en kunnig och erfaren trädgårdsingenjör, Dan Haubo. Han kommer vara ett stöd i att utveckla och förvalta vår gemensamma utemiljö på ett positivt sätt som förhoppningsvis ska uppskattas av många. Vår målsättning är att vi under året ska kunna arbeta fram förslag och sedan ha en dialog med intresserade inom föreningen. Sammanfattningsvis vill styrelsen alltså ta ett helhetsgrepp om utemiljön där frågan om A gårdens gräsmatta utgör en mindre del och vi bedömer att stängda grindar under dagtid på B gården ytterligare försämrar tillgängligheten för de äldre i föreningen. Motionen får därmed anses vara besvarad. 24

31 Vintertullstorget Stockholm Motion till Brf Hamnkaptens årsstämma 2015 Bilfria gårdar Vid entreerna till våra gårdar, från "mini-torget", sitter skyltar om att motortrafik är förbjudet på gårdarna. Syftet med den hör motionen är att förbudet ska efterföljas. Varje dag åker det in motorfordon utan tillstånd (alltså andra fordon än färdtjänst, bilar med handikapptillstånd och utryckningsfordon), ett slitage som gårdarna inte är byggda för att hålla. När även tyngre fordon som flyttbilar, budfirmor med flera kör in är det inte bara gårdens grund som sackar ihop, utan även träd och buskar körs på och många grenar knäcks. Vi som bor i föreningen är självklart ansvariga för att informera de vi anlitar om vilka regler som gäller. Jag yrkar: 1. att styrelsen ges i uppdrag att utreda varför motortrafikförbudet inte följs och ta fram åtgärder som leder till bilfria gårdar 25

32 Styrelsens svar på motion 2 om "Bilfria gårdar" från Inger Holmqvist. Styrelsen uppskattar att motionären belyser denna fråga och delar Ingers uppfattning om att fordon utan tillåtelse kör in på gårdarna. Med ökad motortrafik ökar således belastning och slitage på markbeläggning såväl som växtlighet. Därtill önskar styrelsen lyfta fram säkerhetsaspekten för förskolebarn samt för barn och äldre boendes i föreningen. Eftersom bilar inte förväntas beträda gårdarna är man generellt inte uppmärksam på förekomsten av desamma. B iltrafik är inte tillåten på gårdarna. Enlig gällande föreningsbeslut ska all biltrafik begränsas till fordon för handikapptransport. För att hantverkare, entreprenörer och andra transporter inte ska köra in på gårdarna erbjuder föreningen tillfälliga parkeringstillstånd för längre parkering på det lilla torget mellan gårdarna. Utan parkeringstillstånd får bilar stå på torget högst 11 minuter för i- och urlastning. Föreningens lastkärra som står till förfogande för transp01i av gods är placerad vid cykelstället på B-gården. Styrelsen menar att det är varje enskild föreningsmedlems skyldighet att ta ansvar för att i och urlastning sker utanför gårdarna samt att upplysa besökare, leverantörer och hantverkare om motortrafikförbudet. Det är inte aktuellt och ej heller möjligt att utdela bestraffningsåtgärder vid överträdelser av motmirafikförbudet. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla förbudet aktualiserat och genom ett aktivt och välvilligt sätt medverka till en lugn trafikfri miljö på våra gårdar. Styrelsen ser till att ny skriftlig information om mot01irafikförbudet anslås i portuppgångarna. Styrelsen informerar och uppmanar föreningsmedlemmarna att följa motortrafikförbudet genom medlemsbladet Kanalen. Styrelsen bearbetar och förtydligar informationen i "A till Ö" avseende mot01irafikförbudet. Styrelsen ser över om skyltningen vid infarterna till gårdarna behöver justeras eller klargöras. Motionen får därmed anses besvarad. 26

33 MOTION3 Motion till Brf Hamnkaptenens årsstämma 2015 Angående förbättrad dokumentation och redovisning av aktuellt ackumulerat kapitaltillskott för medlem i HSB brf. Vid avyttring/överlåtelse av bostadsrätt inlämnar HSB "kontrolluppgift" till Skatteverket, där på KU55 ett "kapitaltillskott" skall ifyllas. Hur väl detta uppgivna värde återspeglar medlemmens totalt nedlagda kapital i brf Hamnkaptenen kan man ifrågasätta. Jag har tidigare påpekat att beloppet inte bara skall gälla uppenbara (budgeterade) amorteringar, utan även kostnader "för finansiering av ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten". Enligt SKV:s ställningstagande från år 2009 gäller vid olika kapitaltillskott: "Vid avyttring av en bostadsrätt är kapitaltillskott avdragsgilla vid kapitalvinstberäkningen med belopp motsvarande bostadsrättens andel av de amorteringar som föreningen har gjort under innehavet. I de fall en viss amortering, helt eller delvis, direkt kan kopplas till en enskild bostadsrätt med ett bestämt belopp, så motsvarar det beloppet också bostadsrättens andel av den amorteringen. " Även om ingen formell avyttring har skett bör medlemmen under boendetiden på ett enkelt sätt kunna kontrollera bostadsrättens aktuella (ackumulerade) kapitaltillskott (och omkostnadsbelopp). Om/när det i framtiden även blir aktuellt med extra kapitaltillskott (i någon form) så är det viktigt att medlemmen får detta väl dokumenterat. I synnerhet om ett kapitaltillskottet sker "frivilligt" (med s.k. differentierat andelstal). Jag föreslår att brf Hamnkaptenen undersöker möjligheten till att införa en löpande kontrolluppgift på kapitaltillskott för bostadsrätten. Förslagsvis bör denna interna information knytas till medlemmens data i "HSB Portalen". Jag hemställer att Styrelsen får i uppdrag att verka för införandet av ett förbättrat system vid redovisning av bostadsrättens ackumulerade kapitaltillskott. Stockhom i februari, 2015 L.E. Göran Eriksson (Vtt 3 8) Styrelsen svar på motion 3 Styrelsen har lämnat över ärendet till HSB, som skall utreda frågan och komma tillbaka med svar till föreningen. Motionen får därmed anses vara besvarad. 27

34

35 Fullmakt Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en röst. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan närstående(=förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet. Ort. Datum... Fullmakt för att företräda bostadsrättshavaren Lägenhetsnummer.... i brf Bostadsrättshavarens egenhändiga namntäckning:. (Namnförtydligande)... (Fullmakten behöver inte vara bevittnad)

36 Ordlista Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse samt den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt redovisar en del fakta om antalet medlemmar m m. Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer den EU-anpassade årsredovisningslagen. Redovisningen består av resultaträkning, balansräkning och noter. I resultat- och balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna innehåller mer detaljerad information. Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive kostnader föreningen har haft under året. Intäkter minus kostnader = årets överskott/underskott. För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få så stort överskott som möjligt, utan istället att anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet ska hanteras. Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens anläggningstillgångar i form av fastigheter och inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i form av t ex kontanter och andra likvida medel. På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat resultat och yttre fonden. Övriga poster på skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t ex leverantörsskulder. Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta inventarier minskar på grund av förslitning. Detta redovisas som en kostnad för avskrivning i resultaträkningen varje år. Det värde som står som tillgång i balansräkningen är värdet efter alla avskrivningar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. Bland omsättningstillgångar kan nämnas HSB avräkningskonto och andra likvida medel. Kortfristiga skulder är skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t ex leverantörsskulder. Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut om fondavsättning fattas av föreningsstämman. Fond för inre underhåll: I de bostadsrättsföreningar som har en inre underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt balansräkningen utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive lägenhet framgår av den avispecifikation som följer inbetalningskorten varje kvartal. Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, som avgäld. Ställda panter avser i föreningens fall de pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för erhållna lån.

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014.

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. 1. Kallelse och dagordning. 2. Förvaltningsberättelse och årsredovisning.. 3. Valberedningens förslag. 4. Proposition och

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 107 lägenheter med bostadsrätt och 20 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 107 lägenheter med bostadsrätt och 20 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt. ÅRSRedoviSning 2014 Brf Pinnpojken Org. Nr.769606-2228 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 Föreningens verksamhet Föreningen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka 1 Styrelsen för Org.nr: 769607-4272 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 Förvaltningsberättelse HSB brf Tallmohöjden 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Arsredovisning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger

Läs mer

Kallelse till årsstämma:

Kallelse till årsstämma: Kallelse till årsstämma: HSB Bostadsrättsföreningen Luftskeppet i Stockholm 2013-05-08 18.30 Plats: Skarpnäckskyrkan på Skarpnäcks Allé 31 Välkommen att fika fr.o.m. 18.00 1 Dagordning för HSB Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2013. HSB Brf Imatra

Årsredovisning 2013. HSB Brf Imatra Årsredovisning 2013 HSB Brf Imatra Att bo i en bostadsrättsförening - Vad innebär det? I Brf Imatra bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsagviften

Läs mer

Att bo I en. bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo I en. bostadsrättsförening - vad innebär det? _-o -.- n-ö-satra M'red'o'q;sningTÖ; 2007 Att bo I en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (:= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna Styrelsen för Org.nr: 769611-3252 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013 HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm avger följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 31

Läs mer

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s Brf Mälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 0 Arsredovisning 2014-01-01till2014-12-31 3 HSB:s brfmälaren

Läs mer

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig @ Att bo ren bostadsrättsförening - vad innebär det? o I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som qjänar pengar på ditt boende. Arsavgiften (= månadsavgiften, "hyrar^" X 12) täcker föreningens

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

" Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

 Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. " Riksbyggen Årsredovisning BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. r Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Brf TELLUS 2011-01-01 Brf TELLUS 2011-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2011-01-01 2011-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ugnen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer