Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015"

Transkript

1 HSB:s Brf Hamnkaptenen i Sthlm, org nr Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj BrfHamnkaptenen Förvaltningsberättelse år (11

2 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll. Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt bostadsrättslagen en i tiden obegränsad nyttjanderätt till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter. Du bor tryggt. Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och bostadsrättsföreningen genom HSB-ledamoten har hela HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB erbjuder också fortlöpande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för levande boendedemokrati. Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning och ekonomi. På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en årsredovisning.

3 HSB:s BrfHamnkaptenen i Sthlm, org nr Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 25 maj Kallelse och dagordning Förvaltningsberättelse och årsredovisning Valberedningens förslag Proposition och motioner Fullmakt BrfHamnkaptenen Förvaltningsberättelse år (11)

4 HSB - där möjligheterna bor KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma Tid: Plats: Måndag den 25 maj 2015 kl (registrering från kl ) Pumpan Färgargårdstorget 1, Katarina Salen DAGORDNING 1. Stämman förklaras öppnad 2. Val av ordförande vid stämman 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordningen 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 7. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Fråga om arvoden 14. Val av styrelse a) Styrelseledamöter b) Ordförande 15. Val av revisor och suppleant 16. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 17. Erforderligt val av representation (distriktsombud) i HSB 18. Val av medlemmar i fritidskommiten 19. Val av ledamöter och suppleant i Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening 20. övriga anmälda ärenden. 1. Motion angående skötsel av A-gårdens gräsmatta 2. Motion angående bilfria gårdar 3. Motion angående redovisning av ackumulerat kapitaltillskott 21. Stämman förklaras avslutad VÄLKOMMEN! S TYRELSEN HSB:s BrfHamnkaptenen i Sthlm

5 HSB:s BrfHamnkaptenen i Sthlm Rösträtta, ombud och biträde Enligt föreningens stadgar 11 En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud skall visa upp skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Ombudet får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. För fysik person gäller att endast annan eller medlemmens maka/make, registrerad partner,sambo,föräldrar,syskon eller barn får vara biträde eller ombud. HSB :s Brf Hamnkaptenen i Sthlm

6

7 Org Nr: Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

8 FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE HSB - där möjligheterna bor Styrelsen för HSBs Brf Hamnkaptenen i Stockholm får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Verksamheten Allmänt om föreningen Föreningen bildades den 13 oktober 1970 och registrerades den 5 november Föreningen äger och förvaltar byggnaderna kvarteret Hamnvakten 8 och 9 i Sofia församling. Husen blev inflyttningsklara under Marken upplåts av Stockholms stad med tomträtt. Föreningen är medlem i Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening. Lägenheter och lokaler Föreningen har 221 lägenheter som upplåts med bostadsrätt samt 3 ungdomslägenheter som upplåts med hyresrätt. Bostadsrättslägenheterna har en sammanlagd yta på kvm, hyreslägenheterna 47 kvm och lokalernas yta är kvm. Lokalerna är uppdelade på 1O st, både gemensamma för föreningens bruk och de som hyrs ut externt. De gemensamma lokalerna utgörs av föreningslokal, fritidslokal, samt två övernattningsrum. Föreningen har också två välutrustade tvättstugor som kan bokas av de boende. Lokal-ID Totalt - Adress Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Vintertullstorget Hyresgäst/användningsområde Vintertullsskolan i Sthlm AB Learnox AB Redovisningsservice Södermalms sdf Hagström Bongcam, Jessy (Akleja) Fritidslokalen HSB Stockholm Fastighetsservice Södermalms sdf Föreningslokalen Södermalms sdf Yta (kvm) (9) Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse

9 Årsstämma Föreningens årsstämma hölls den 21 maj 2014 i Pumpans lokaler i Stockholm. På stämman deltog 107 röstberättigade medlemmar. Dessutom fanns 20 st fullmakter. Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma den 21 maj 2014 haft följande sammansättning: Ordförande Hans Hulth VTT 30 Sekreterare Åsa Lindevall VTT 30 Ledamot Maria Lorentzi VTT22 Ledamot Nicklas Lemon VTT 10 Ledamot Per Hjalmarö VTT 30 Ledamot Katarina Lunner VTT22 Ledamot Elsie Nilsson Kerstin Pershagen VTT8 Av HSB utsedd ledamot Firmatecknare Föreningens firma har förutom av styrelsen i sin helhet tecknats av Hans Hulth, Nicklas Lemon och Per Hjälmarö. Revisorer Tomas Isberg, VTT 56, Ordinarie revisor Per Gunnar Siden, VTT 22, Suppleant Extern revisor utsett av HSB Riksförbund Valberedning I valberedningen har ingått Christina Lundholm, Martin Rask, Lars Cronfalk, Claudia Busch. Ombud vid distriktsstämman Föreningens ombud vid distriktsstämman för HSB Stockholms innerstadsdistrikt har varit Per Hjalmarö, Göran Eriksson, Nina Gunne, Marie Rosfors. Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening Föreningens representerades av Gunnar Bergman och Yngve Persson i Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening. Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse (9)

10 Arvoden Enligt stämmobeslut är de arvoden som ska fördelas inom styrelsen fyra prisbasbelopp, vilket detta år inneburit kronor. Stämman beslutade att kr avsätts till respektive revisor och att kronor avsätts till valberedningen som själva beslutar om inbördes fördelning. Dessutom har stämman beslutat avsätta ett halvt prisbasbelopp, det vill säga kronor för styrelsen att disponera till övriga funktionärer. Styrelsens arbete Under verksamhetsåret har den tidigare styrelsen haft fyra st protokollförda sammanträden och den nuvarande, inkluderat det konstituerande mötet, sju st protokollförda sammanträden. Styrelsen har mellan ordinarie sammanträden haft möten i olika arbetsgrupper i samband med upphandlingar, genomgångar med leverantörer m.m. Den 9 december 2014 anordnade styrelsen, precis som tidigare år, ett informationsmöte för medlemmarna då budget, aktuella projekt m.m. gicks igenom. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Föreningen genomförde stämmobeslutet, att teckna avtal med Stockholms Stadsnät, gällande investering i ett fastighets - och lägenhetsnät för bredband. Därtill hörande ett gruppabonnemang för bredband 100/100 mbit till en kostnad av 59 kr/månad/hushåll under avtalstiden på 3 år. Värmeinjusteringen som pågått sedan hösten 2014 avslutas under våren 2015 genom att anlitad entreprenör Värmex. Föreningen genomförde stämmobeslutet, att hyra ut den tidigare Snickerilokalen på Vintertullstorget 64. Den hyrs ut till Stockholms Stad som kontor/pausrum för anställda gatustädare. Då lokalhyresgästen tog på sig kostnaden för renovering/ombyggnad i lokalen innan inflytt gav styrelsen hyresgästen rabatt på hyran, vilket genererar föreningen, år 1: ca kr, år 2: ca kr och år 3: ca kr. Föreningen genomförde stämmobeslutet att hyra ut lokalen på Vintertullstorget 22. Den hyrs ut till HSB Stockholms Fastighetsservice som kontor. Avtalet är tecknat på 3 år och genererar föreningen ca kr/år. Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse (9)

11 Föreningens avtal Föreningen hade vid utgången av 2014 avtal med följande företag: Adfingo Fastighetsservice AB Elfströms Trädgårdsanlägg. AB ComHem AB Fortum Markets AB AB Fortum Värme Home Solutions i Sverige AB HSB Stockholm HSB Städ AB Ragn-Sells AB Riksbyggen Skellefteå Kraft Stockholms Hiss & Elteknik AB Svensk Bevakningstjänst Jurist & Inkasso AB Trygg-Hansa Björn Persson Plåtslageri AB Stockholms Stadsnät Baxec Fas tig hetsskötsel Markskötsel Kabel-TV Elnät Fjärrvärme Datainsamling för el Ekonomisk och administrativ förvaltning Städning Tömning av återvinningsrum Snöröjning Elleveranser Underhåll av hissar Parkeringsövervakning Inkassoärenden Fastighetsförsäkring (inkl.bostadsrättstillägg) Takskottning Internettjänst, gruppavtal Revision, serviceavtal passersystem Planerat underhåll av byggnader och utemiljö Byggnaderna Föreningen har en underhållsplan som sträcker sig över tjugo år framåt och uppdateras kontinuerligt. Här har styrelsen en grund för att på ett systematiskt och planerat sätt ta hand om byggnadernas underhåll. Under 2014 har styrelsen sett över underhållsplanen och justerat den något för att bättre överensstämma med fastighetens nuvarande status. Ett annat syfte med översynen var att uppnå bättre samordning mellan olika åtgärder som t.ex. kräver byggnadsställning och därför bäst utförs samtidigt. Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse (9)

12 Under 2014 har planerat underhåll genomförts till en sammanlagd kostnad av kronor. Underhållskostnaderna för verksamhetsåret 2015 är budgeterade till kronor. Dessa medel är planerade att användas för följande underhållsarbeten: Underhållsbehovet av våra fönster är olika beroende var i och i vilket vädersträck de är placerade. En del fönster är i stort behov av underhåll medan viss klarar sig ett antal år till. Under 2014 tog styrelsen in anbud på ommålning av samtliga fönster. Offerterna visade sig överstiga avsatta medel i underhållsplan. Under 2015 kommer styrelsen utreda möjligheten att åstadkomma energieffektiviseringar i samband med fönsterrenoveringen. I aktuell underhållsplan så är fönsterarbeten framskjutna till att starta 2018 med en genomförande tid av tre år. Våra tak är belagda med målad plåt som har ett visst färgbortfall. Under 2015 kommer styrelsen att anlita en takkonsult för att få undersöka plåtens och målnings skick. Därefter beslutas om när åtgärder behöver utföras och vilka åtgärder det blir. Arbetet med värmeinjusteringen av radiatorerna avslutas under våren 2015, genom att Värmex monterar nya termostater på samtliga radiatorer. Man räknar med att det ska bli en jämnare värmetillförsel i och med injusteringen, samt att vi ska spara ca 6% på vår energiförbrukning. OVK (obligatorisk ventilationskontroll) har utförts. Styrelsen kommer fortsätta arbetet med att åtgärda de anmärkningar som framkommit. En ventilationskontroll av detta slag och med föreningens typ av ventilationssystem (FTX) ska enligt gällande bestämmelser göras vart tredje år. Utemiljön Under verksamhetsåret har styrelsen upplevt ett behov av att återigen se över vår utemiljö som helhet - det gäller både gårdar, gränder och övrig tomtmark som t.ex. den slitna uteplatsen bakom A-gårdens tvättstuga. Därför har styrelsen inlett ett samarbete med en kunnig och erfaren trädgårdsingenjör, Dan Haubo. Han kommer hjälpa styrelsen med att ta fram förslag på utveckling och att se över och förbättra vår skötselplan. Med lems information Föreningen har 221 bostadsrätter och hade vid årets början 338 medlemmar och 336 medlemmar vid årets slut. Under verksamhetsåret har 18 st lägenhetsöverlåtelser ägt rum. Information Kanalen är Brf Hamnkaptenens informationsblad till medlemmarna. Det kom ut i 1 nummer under Efter stämman 2014 utsågs Katarina Lunner som ansvarig redaktör. Ansvarig utgivare var Hans Hulth, föreningens ordförande. Styrelsen har också under året löpande uppdaterat föreningens hemsida och information har också gått ut till medlemmarna genom anslag i portarna. Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse (9)

13 Sopsugsanläggningen Sopsugsföreningens ekonomi är god och ingen förändring av avgiften är planerad. En del mindre tekniska förbättringar har gjorts under året. Styrelsen har startat ett arbete i samarbete med Bodab (som sköter anläggningen) för att förenkla hanteringen av sopcontainrarna i mottagningscentralen. En utredning av tillståndet för korrosionsskyddet för rören i kajen pågår. Även det det i samarbete med Bodab och Korrosionsgruppen AB. Frågor under beredning Frivilligt kapitaltillskott Styrelsen arbetar långsiktigt för att minska de kostnader och risker som vår nuvarande höga belåning medför. I samråd med HSB Stockholms ekonomiavdelning har styrelsen haft ett möte under hösten 2014 kring detta. Ekonomi Styrelsens övergripande ansvar är att förvalta föreningens byggnader på så sätt att medlemmarna över tiden inte ska drabbas av oförutsedda avgiftshöjningar. Vårt långsiktiga mål är att ha en bra balans på föreningen lån och hålla ner räntekostnaderna, vi arbetar också ständigt att försöka hålla koll på vårt kassaflöde för att inte ha pengar stående på lågt räntebärande konton. Avgifter och hyror Avgiften har varit oförändrad under Inga planerade höjningar under Lån Swedbank-Hypotek ~yp Kapitalskuld Ränta % ,00 2,66 Fast ,00 2,99 Fast ,00 3, 19 Fast JL~ptid Räntei ändringsdag man ~m~rtering Jper ar ~~~~,--~~~~ , , ,00 ~~ 403 ~50,00 ~~_E_9s! 201_9-1_ 2-?0..?_? ~-~? O_Q_Q_!_QQ , ,00 Med föreningens lånestruktur och räntesatser är medelräntan för föreningens lån 3,08 % Styrelsen inledde en låneförhandling i slutet av Föreningen har under 2014 haft placerade medel hos HSB som totalt genererat ränteintäkter på kr. Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse (9) ~

14 Årets resultat Resultatet för 2014 är kkr. Detta beror till stor del på, den nya Kregelverket som infördes 2014, samt aktiveringen av takavvattningssystemet. Avskrivningar-K2 Från och med räkenskapsår 2014 trädde ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar gäller synen på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Föreningen har valt att redovisa enligt regelverket K2. Byggnaden skrivs av rakt under beräknad återstående livstid och regelverket medger inte aktiveringar av framtida investeringar utan dessa måste kostnadsföras. Flerårsöversikt Verksamhetsår: Nettoomsättning (tkr) Rörelseresultat (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Soliditet% Balansomslutning (tkr) Arsavgiftsnivå bostäder (kr/kvm) Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Taxeringsvärden Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter uppgår till , varav Byggnaderna uppgår till och marken uppgår till , ingen ökning mot föregående år. T oniträttsavtal Föreningen har två tomträttsavtal, Hamnvakten 8 som löper till år och Hamnvakten 9 till år (9)~ Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse

15 Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Förslag till resultatdisposition: Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat årets början Arets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fond överföring till fond Balanserat resultat Prognos 2015 är planerad med ett antal investeringar vilket kommer belasta vårt resultat. Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse (9)

16 Kom itteverksam heten Hamnkaptenens seniorklubb Hamnkaptenens seniorklubb är till för att befrämja och utveckla trivsel bland de pensionerade medlemmarna i föreningen. Under året har vi haft nitton aktiviteter, vilka har samlat i genomsnitt 22 av klubbens ca 60 medlemmar. Bland ämnen för våra möten var sjukgymnastik, familjefotografi, Per Anders Fogelström och en rapport om förhållanden i dagens Betlehem. Mer studieinriktade aktiviteter har varit engelsk konversation och datorhjälp i släktforskning. Bland de rent sociala aktiviteterna hade vi vår första kräftskiva i augusti. Årsavgiften och bidraget förblev oförändrade vid 100 kronor resp kronor. Fritidskommitten Fritidskommitten har till uppgift att, inför beslut i styrelsen, bereda ärenden som rör våra gemensamma fritidslokaler. Kommitten har också till uppgift att planera och genomföra gemensamhetsskapande aktiviteter. Kommitten har haft möte ca varannan månad. Medlemmar till Fritidskommitten valdes på årsmötet och de som ingått är Kerstin Pershagen (styrelsens kontakperson), Christina Lundholm, Madeleine Harby Samuelsson, Malin Wahlberg, Juni Palmgren och Bengt Andersson. Under året har arbetet med att iordningsställa den nya snickerilokalen och det nya pysselrummet slutförts. Kommitten har genomfört två städdagar, en på våren och en på hösten. De tidigare problemen med skadegörelse i våra lokaler har hanterats genom att medlemmar i Fritidskommitten och övriga intresserade boende enligt schema har haft tillsyn i lokalerna. Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse (9)

17 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Resultaträkning Rörelseintäkter Nettoomsättning Not Rörelsekostnader Driftskostnader Not Övriga externa kostnader Not Planerat underhåll Personalkostnader och arvoden Not Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat

18 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillg ngar Byggnader och mark Inventarier och maskiner Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillg ngar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 Not

19 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Yttre underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindel~er Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Summa ställda säkerheter Not 16 Not 17 Not 18 Not Ansvarsförbindelser Inga Inga 13

20 i:ij1 \. - -,} Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Investeringar/försäljningar av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning ( +) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet!arets kassaflöde Likvidä medel vid årets början Likvida medel vid årets slut : I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 14

21 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inget annat anges. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009: 1 årsredovisning för mindre företag/ekonomiska föreningar (K2). År 2014 är det första året som föreningen följer BFNAR 2009: 1 vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren. Avskrivning fastighet Principen för K2 är att inga nya komponenter aktiveras förutom de som ligger kvar från övergången till K2. Dessa komponenter som i enlighet med god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med separata avskrivningsplaner. Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 1 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har bedömts till 120 år från färdigställandetiden. Övriga komponenter skrivs av linjärt mellan år. Under året har komponenterna skrivits av med 5,5 %. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229). Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till

22 tfljj Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Noter Not 1 Nettoomsätt~ing - Ärsavgifter Årsavgifter el Hyror Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförl uster Not 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV och bredband Fastighetsskatt Förvaltningsarvoden Tomträttsavgä Id Övriga driftskostnader Not 3 Övriga externa kostnader Förbrukningsinventarier och varuinköp Administrationskostnader Extern revision Konsultkostnader Medlemsavgifter Not 4 Personalkostnader och arvoden - Arvode styrelse Revisionsarvode Övriga arvoden Sociala avgifter Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter HSB placeringskonto Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter HSB bunden placering Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader

23 ~,.;} \>":: ~,:,_Y' Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Noter Not7 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärde byggnader Årets investeringar Om klassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad - bostäder Taxeringsvärde byggnad - lokaler Taxeringsvärde mark - bostäder Taxeringsvärde mark - lokaler Summa taxeringsvärde Nots Inventarier och maskiner Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Avyttringar/utrangeringar 0 0 Årets investeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 0 0 Avyttringar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde 0 0 Not9 Pågående nyanläggningar och förskott Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden NotlO Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Andel i HSB Stockholm Not11 övriga finansiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Lån till Södermalms Stadsdelsförvaltning

24 ~'-=:'"!? Org Nr: ~C\i. \ i) ' ~-- ~y HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Noter Not Skattekonto Avräkningskonto HSB Stockholm Placeringskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår. Not 14 Kortfristiga placeringar Bunden placering 3-mån HSB Stockholm,Not 15 Medlemsinsatser Insatser Uppi avgifter Balanserat resultat Ränta 2,66% 2,99% 3,51% 3,19% Ränteändr dag Belopp Nästa års amortering Årets resultat Skulder till kreditinstitut Låneinstitut Swedbank hypotek Swedbank hypotek Swedbank hypotek Swedbank hypotek Lånenummer Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Övriga skulder Momsskuld okt-dec Not Yttre uh fond Belopp vid årets slut,not Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisposition Årets resultat Not Kassa och bank Handkassa Nordea Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Övriga upplupna kostnader Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. 18

25 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Noter Stockholm, den..... ~:~/j... ::.. ~?.J..).~,l--- 'N'iCk'fäs''Le'mCin'""'""""'"""""'""""'.1~ Hans Hulth ~~ ~1~tl (~ t/ft~ } ~- KiiiSiiii""Pör5iiä9iiii"""" "" """""""" " I norentzc ~"!/'~ v~va i'isätiiiijeväii~~ Vår revisionsberättelse har2015 -ö$ - fb lämnats beträffande denna årsredovisning ~.. L~ i.l:.. Ll ~1.1.~~-.. - lött~ ).S J5Gf{f, PG'rt {r/jn,v/h.. S 1p<f1" /\j \\cle- 'S ~ 0,-,~!'..'.; U ~"'- "-...-\~~ o r-ex 1-Sir- Av föreningen vald revisor Av HSB Riksförbund förordnad revisor 19

26 Org Nr: Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. För revisorn l) 1 k:\c:..~.~::.~nf,s.(;.j nnebär detta att denne har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämmaq behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. revisor Av HSB Riksförbund förordnad revisor "-..) I \c \L--S -=::x:iv'\!::.s..c.--- f\c_..,\_d-c.rn~ l-'e.j\{($ 11-20

27 Valberedningens förslag angående styrelse och andra förtroendeuppdrag till årsstämman i brf. Hamnkaptenen den 25 maj 2015 Ordinarie styrelseledamöter, 2 år David Samuelsson, VTT 36 (nyval) Stefan Helmersson, VTT 42 (nyval) Ordinarie styrelseledamöter, 1 år Kerstin Pershagen, VTT 8 (omval) Hans Hult, VTT 30 (omval) Ett år återstår för följande styrelseledamöter: Åsa Lindevall, VTT 30 Maria Lorentzi, VTT 22 Katarina Lunner, VTT 22 Val av ordförande, 2 år David Samuelsson, VTT 36 Revisorer, 1 år Tomas Isberg, VTT 56 (omval) Per Gunnar Siden, VTT 22 (omval) Ombud för HSB:s distriktsstämma, 1 år Per Hjalmarö, VTT 30 (omval) Göran Eriksson, VTT 38 (omval) Marie Rosfors, VTT 28 (omval) Hans Hult, VTT 30, (nyval) Ombud för sopsugsamfällighetens stämma, 1 år Gunnar Bergman, VTT 32 (omval) Yngve Persson, VTT 46 (omval) Fritidskommitte Kerstin Pershagen, styrelsens representant, VTT 8 (omval) Madeleine Harby-Samuelsson, VTT 36, (omval) Malin Wahlberg, VTT 38, (omval) Bengt Anderson, VTT 38, (omval) Juni Palmgren, VTT 30, (omval) Christina Lundholm, VTT 38, (omval) 21

28 En kort presentation av nominerade kandidater till styrelsen: David Samuelsson, VTT 36: Jag är 49 år och har bott i föreningen sedan Här har de fyra sönerna växt upp. De har alla gått på förskolan Fyren på A-gården, för att sedan fortsätta på Tullgårdsskolan vidare och ut i livet. Två av dem är vuxna idag. Jag är gift med Madeleine Harby Samuelsson som mellan åren 2004 och 2008 var ordförande i vår bostadsrättsförening. Jag är utbildad inom datavetenskap och på senare år även Public Administration. Mitt arbetsliv har jag ägnat åt organisationer, kommunikationsfrågor och politik. I föreningen har jag tidigare under ett flertal år verkat i va/beredningen Stefan Helmersson, VTT 42 Jag är 47 år och nyinflyttad på VTT 42 med familjen som är min fru Maria och mina två barn, Liam 5 år och Saga 3 år. I grunden är jag civilekonom med erfarenhet från revision samt styrning och verksamhetsplanering som jag i nuläget arbetar med på Skatteverkets ITavdelning. Fritiden ägnas främst åt familjelivet, barnens intressen och aktiviteter anpassade till den gällande årstiden, skidor och skridskor på vintrarna och massor av bad på somrarna. Val av valberedning Valberedning har bestått av Christina Lundholm (sammankallande), Claudia Busch-Bäckman, Martin Rask och Lars Cronfalk. Valberedningen föreslår att stämman väljer fyra personer, varav en sammankallande. Martin Rask och Lars Cronfalk har avböjt vidare uppdrag i valberedningen. Christina Lundholm VTT38, Claudia Busch-Bäckman VTT 56 och Eva Cederholm Cars VTT 36 har meddelat sig vara villiga att ingå i valberedningen för nästkommande år 22

29 Vintertullstorget Stockholm Motion till Brf Hamnkaptens årsstämma 2015 Skötsel av gräsmattan på A-gården Till följd av ett beslut vid årsstämman 2009 fick vi på A-gården en bra gräsmatta med autobevattning. Men tyvärr har den andra delen i beslutet, som skulle säkerställa att gården långsiktigt förblev vacker och funktionell, inte fungerat. Gräsmattan är en viktig kvalitet på A-gården. Förutom att den (om den sköts) är vacker att titta på och skön att gå på fyller den en mängd funktioner. Gräset har god förmåga att binda damm, ta hand om regnvatten och dämpa buller. Den bidrar även till en biologisk mångfald och ett gott lokalklimat på gården. Syftet med den här motionen är att A-gården ska få en fin och fungerande gräsmatta. För att det ska uppnås måste slitaget minska. Då vi boende inte kan direkt påverka hur många barn som går på förskolan så måste åtgärden bli att gräsmattan stängslas in under de känsliga månaderna (förslagsvis december-april). Eftersom det inte sker med automatik bör ett stämmobeslut fattas så att det inte blir upp till styrelsen att godtyckligt bedöma när eller om det ska ske. Bra vintrar, med kyla och snö, kan naturligtvis instängslingen tas bort under perioder. Vi har förståelse för att en avstängning av gräsmattan är till nackdel för såväl boende som dagisbarn, men anser att det uppvägs mer än väl av den grönska som fås när den inte är avstängd. Vi föreslår även grindar på B-gården så att förskolan kan bedriva hälften av sin uteverksamhet där. Utöver instängsling behöver gräsmattan även god skötsel under sin växtperiod. Då den nyttjas intensivt behöver den såväl klippning, bevattning som näring. Det behöver säkerställas genom en skötselplan. När gräsmattan, trots minskat slitage och god skötsel blir för sliten, ska skötselplanen säkerställa att gräsmattan nyanläggs utan onödigt dröjsmål. Vi yrkar: 1. att stämman beslutar om att gräsmattan på A-gården skyddas mot slitage under perioden 15 december till 15 april 2. att styrelsen ges i uppdrag att ta fram en skötselplan enligt ovan 3. att grindar sätts upp i portalerna på B-gården, motsvarande den som idag finns vid portalen på A-gården 23

30 Styrelsens svar på motion 1 om "Skötsel av gräsmattan på A-gården" från Inger Holmqvist, Tim Crosfield och Per Kågeson Styrelsen delar motionärernas åsikter om att A-gårdens gräsmatta ofta inte är vacker och känner ett gemensamt engagemang för denna fråga. Under åren pågick ett fint utvecklingsarbete av våra gårdar. A-gården rustades med nya planteringar och trädäck, båda gårdarnas gräsmattor förnyades och försågs dessutom med bevattningsautomatik. Gårdar, p01iar och portiker fick också ny belysning. I samband med detta tog föreningen fram en skötselplan tillsammans med trädgårdsentreprenör och vår maskinist Anders Öhman fick uppdraget att sköta bevattningssystemet. Anders sätter sedan dess på systemet varje vår och stänger av det varje höst. Under denna period vattnas gräset automatiskt under natten varje dygn. Våra trädgårdsentreprenörer har skött gräsmattan enligt den skötselplan som upprättades och gräsmattan på A-gården har stängts av under perioder. Enligt Anders Ölunan har det nya gräset i kombination med bevattning och skötsel gjort att B gårdens gräskvalitet förbättrats. Här är förutsättningarna för gräs bra, då gården är solbelyst, gräsmattan relativt stor och inte utsatt för hårt slitage. A-gården har däremot sämre förutsättningar med mycket skugga, liten gräsyta och ett flitigt användande av dagisets och föreningens barn. Därför har det nya gräset, bevattningssystemet och skötseln i kombination med avstängningarna inte löst problemet med en ofta sliten, brun och gles gräsmatta. Styrelsens tror att det finns ett stort intresse hos föreningens barnfamiljer och dagiset att kunna utnyttja gräsmattan på A-gården året runt, kanske med undantag för de sommarmånader då många är bortresta. I vintras höll föreningen t.ex. en mycket uppskattad julgransplundring på A-gården med dans på gräsmattan runt granen. Här bygger föreningens barn snögubbar under vintern och kastar frisbee eller spelar fotboll mm övriga årstider. Styrelsens bild är också att när gräsmattan varit avstängd på A-gården har det gett ett lite ogästvänligt intryck. Dagens situation är alltså inte helt tillfredställande för någon. För föreningens trognaste hyresgäst- förskolan- betyder gräsmattan mycket. Förskolan tillbringar ibland tid på B-gården men den är något för stor för att låta de minsta barnen springa fritt och den nya klätterställningen är för avancerad för de mindre barnen. Det krävs därför att personal vaktar vid ställningen om förskolan vistas där. Vad gäller grindar så är det många äldre eller rörelsehindrade på A-gården som upplever problem med stängda grindar under dagtid. Vi tror att det vore bra att undvika detta problem även på B-gården. Styrelsen upplever ett behov av att återigen se över vår utemiljö som helhet - det gäller både gårdar, gränder och övrig mark somt.ex. den slitna uteplatsen bakom A-gårdens tvättstuga. Därför har styrelsen inlett ett samarbete med en kunnig och erfaren trädgårdsingenjör, Dan Haubo. Han kommer vara ett stöd i att utveckla och förvalta vår gemensamma utemiljö på ett positivt sätt som förhoppningsvis ska uppskattas av många. Vår målsättning är att vi under året ska kunna arbeta fram förslag och sedan ha en dialog med intresserade inom föreningen. Sammanfattningsvis vill styrelsen alltså ta ett helhetsgrepp om utemiljön där frågan om A gårdens gräsmatta utgör en mindre del och vi bedömer att stängda grindar under dagtid på B gården ytterligare försämrar tillgängligheten för de äldre i föreningen. Motionen får därmed anses vara besvarad. 24

31 Vintertullstorget Stockholm Motion till Brf Hamnkaptens årsstämma 2015 Bilfria gårdar Vid entreerna till våra gårdar, från "mini-torget", sitter skyltar om att motortrafik är förbjudet på gårdarna. Syftet med den hör motionen är att förbudet ska efterföljas. Varje dag åker det in motorfordon utan tillstånd (alltså andra fordon än färdtjänst, bilar med handikapptillstånd och utryckningsfordon), ett slitage som gårdarna inte är byggda för att hålla. När även tyngre fordon som flyttbilar, budfirmor med flera kör in är det inte bara gårdens grund som sackar ihop, utan även träd och buskar körs på och många grenar knäcks. Vi som bor i föreningen är självklart ansvariga för att informera de vi anlitar om vilka regler som gäller. Jag yrkar: 1. att styrelsen ges i uppdrag att utreda varför motortrafikförbudet inte följs och ta fram åtgärder som leder till bilfria gårdar 25

32 Styrelsens svar på motion 2 om "Bilfria gårdar" från Inger Holmqvist. Styrelsen uppskattar att motionären belyser denna fråga och delar Ingers uppfattning om att fordon utan tillåtelse kör in på gårdarna. Med ökad motortrafik ökar således belastning och slitage på markbeläggning såväl som växtlighet. Därtill önskar styrelsen lyfta fram säkerhetsaspekten för förskolebarn samt för barn och äldre boendes i föreningen. Eftersom bilar inte förväntas beträda gårdarna är man generellt inte uppmärksam på förekomsten av desamma. B iltrafik är inte tillåten på gårdarna. Enlig gällande föreningsbeslut ska all biltrafik begränsas till fordon för handikapptransport. För att hantverkare, entreprenörer och andra transporter inte ska köra in på gårdarna erbjuder föreningen tillfälliga parkeringstillstånd för längre parkering på det lilla torget mellan gårdarna. Utan parkeringstillstånd får bilar stå på torget högst 11 minuter för i- och urlastning. Föreningens lastkärra som står till förfogande för transp01i av gods är placerad vid cykelstället på B-gården. Styrelsen menar att det är varje enskild föreningsmedlems skyldighet att ta ansvar för att i och urlastning sker utanför gårdarna samt att upplysa besökare, leverantörer och hantverkare om motortrafikförbudet. Det är inte aktuellt och ej heller möjligt att utdela bestraffningsåtgärder vid överträdelser av motmirafikförbudet. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla förbudet aktualiserat och genom ett aktivt och välvilligt sätt medverka till en lugn trafikfri miljö på våra gårdar. Styrelsen ser till att ny skriftlig information om mot01irafikförbudet anslås i portuppgångarna. Styrelsen informerar och uppmanar föreningsmedlemmarna att följa motortrafikförbudet genom medlemsbladet Kanalen. Styrelsen bearbetar och förtydligar informationen i "A till Ö" avseende mot01irafikförbudet. Styrelsen ser över om skyltningen vid infarterna till gårdarna behöver justeras eller klargöras. Motionen får därmed anses besvarad. 26

33 MOTION3 Motion till Brf Hamnkaptenens årsstämma 2015 Angående förbättrad dokumentation och redovisning av aktuellt ackumulerat kapitaltillskott för medlem i HSB brf. Vid avyttring/överlåtelse av bostadsrätt inlämnar HSB "kontrolluppgift" till Skatteverket, där på KU55 ett "kapitaltillskott" skall ifyllas. Hur väl detta uppgivna värde återspeglar medlemmens totalt nedlagda kapital i brf Hamnkaptenen kan man ifrågasätta. Jag har tidigare påpekat att beloppet inte bara skall gälla uppenbara (budgeterade) amorteringar, utan även kostnader "för finansiering av ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten". Enligt SKV:s ställningstagande från år 2009 gäller vid olika kapitaltillskott: "Vid avyttring av en bostadsrätt är kapitaltillskott avdragsgilla vid kapitalvinstberäkningen med belopp motsvarande bostadsrättens andel av de amorteringar som föreningen har gjort under innehavet. I de fall en viss amortering, helt eller delvis, direkt kan kopplas till en enskild bostadsrätt med ett bestämt belopp, så motsvarar det beloppet också bostadsrättens andel av den amorteringen. " Även om ingen formell avyttring har skett bör medlemmen under boendetiden på ett enkelt sätt kunna kontrollera bostadsrättens aktuella (ackumulerade) kapitaltillskott (och omkostnadsbelopp). Om/när det i framtiden även blir aktuellt med extra kapitaltillskott (i någon form) så är det viktigt att medlemmen får detta väl dokumenterat. I synnerhet om ett kapitaltillskottet sker "frivilligt" (med s.k. differentierat andelstal). Jag föreslår att brf Hamnkaptenen undersöker möjligheten till att införa en löpande kontrolluppgift på kapitaltillskott för bostadsrätten. Förslagsvis bör denna interna information knytas till medlemmens data i "HSB Portalen". Jag hemställer att Styrelsen får i uppdrag att verka för införandet av ett förbättrat system vid redovisning av bostadsrättens ackumulerade kapitaltillskott. Stockhom i februari, 2015 L.E. Göran Eriksson (Vtt 3 8) Styrelsen svar på motion 3 Styrelsen har lämnat över ärendet till HSB, som skall utreda frågan och komma tillbaka med svar till föreningen. Motionen får därmed anses vara besvarad. 27

34

35 Fullmakt Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en röst. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan närstående(=förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet. Ort. Datum... Fullmakt för att företräda bostadsrättshavaren Lägenhetsnummer.... i brf Bostadsrättshavarens egenhändiga namntäckning:. (Namnförtydligande)... (Fullmakten behöver inte vara bevittnad)

36 Ordlista Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse samt den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt redovisar en del fakta om antalet medlemmar m m. Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer den EU-anpassade årsredovisningslagen. Redovisningen består av resultaträkning, balansräkning och noter. I resultat- och balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna innehåller mer detaljerad information. Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive kostnader föreningen har haft under året. Intäkter minus kostnader = årets överskott/underskott. För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få så stort överskott som möjligt, utan istället att anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet ska hanteras. Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens anläggningstillgångar i form av fastigheter och inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i form av t ex kontanter och andra likvida medel. På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat resultat och yttre fonden. Övriga poster på skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t ex leverantörsskulder. Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta inventarier minskar på grund av förslitning. Detta redovisas som en kostnad för avskrivning i resultaträkningen varje år. Det värde som står som tillgång i balansräkningen är värdet efter alla avskrivningar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. Bland omsättningstillgångar kan nämnas HSB avräkningskonto och andra likvida medel. Kortfristiga skulder är skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t ex leverantörsskulder. Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut om fondavsättning fattas av föreningsstämman. Fond för inre underhåll: I de bostadsrättsföreningar som har en inre underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt balansräkningen utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive lägenhet framgår av den avispecifikation som följer inbetalningskorten varje kvartal. Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, som avgäld. Ställda panter avser i föreningens fall de pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för erhållna lån.

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Marmorn Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014

BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014 BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014 Org Nr: 769605-9208 Styrelsen för Org.nr: 769605-9208 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1 Brf Salongen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702000-4078 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

BRF PROPELLERN 13 ÅRSRedoviSning 2014

BRF PROPELLERN 13 ÅRSRedoviSning 2014 BRF PROPELLERN 13 ÅRSRedoviSning 2014 Org Nr: 769618-2604 Styrelsen för Org.nr: 769618-2604 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1 Kallelse

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN. ÅRSRedoviSning 201

HSB BRF RÖDA KVARN. ÅRSRedoviSning 201 HSB BRF RÖDA KVARN ÅRSRedoviSning 201 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna Styrelsen för Org.nr: 769611-3252 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka Styrelsen för Org.nr: 769617-6317 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 4 418

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Styrelsen för Hsb Brf Kärralund i Göteborg

Styrelsen för Hsb Brf Kärralund i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8857 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949 ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE Organisationsnummer 766600-2949 ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 15 maj år 2014 klockan 19.00

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 716416-6485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 2 581

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Frej

Årsredovisning. Brf Frej Årsredovisning för Brf Frej 702000-6354 Räkenskapsåret 2013 1 (10) Styrelsen för Brf Frej får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Sleipner 2 Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer