Malungs folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malungs folkhögskola"

Transkript

1 20 Malungs folkhögskola Verksamhetsberättelse 2008 II ~o:: II ::;0:: Il :;0:: II I II landstinget DALARNA

2 21 Malungs folkhögskola Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetens finansiering 3 Verksamhetens profil och särart 3 Organisation 4 Huvudman 4 Skolledning 4 Lokal samverkan 4 Kursföreståndare och mentorer 4 Elevkår, kursråd & övriga samråd 4 Kursverksamhet 5 Utvecklings- och profileringsinsatser 6 Kvalitetsredovisning 7 Personal 7 Styrelse 8 Samverkanspartners 8 Ekonomisk redovisning 9 verksamhetsberättelse

3 Lands/inge/ Dalarna 22 Malungsfolkhögskola Inledning Malungs folkhögskola är en av tre folkhögskolor med Landstinget Dalarna som huvudman. Den är belägen i Malungi det vackra Västerdalarna, med närhet till skog, sjösystem, älv och fjäll. Skolan liggerpå Grimsåker, ca 2 km från centralorten. Folkhögskolan har ändamålsenliga lokaleroch är tekniskt välutrustad. På skolan finns ett fint bibliotek och skolans gymnastiksal och gym är flitigtutnyttjade av de studerande. Skolan har ett internat med ca 70 platser, de flesta enkelrum och några dubbelrum. Rummen har enkel standard med tvättställ på rummet och dusch och toaletti korridoren. Malungs folkhögskola är politiskt och religiöst obunden. Under2008 har folkhögskolan bedrivit folkbildningsverksamhet i form av allmänna kurser och särskilda kurser samt annan folkbiidande verksamhet omfattande sammanlagt deltagarveckor. Av dessa har deltagarveekor finansierats med statsbidrag från Folkbildningsrådet. För deltagare med funktionshinder och deltagare med svårigheter i svenska språkethar skolan genomfört verksamhet motsvarande 335 deltagarveckor. Verksamhetens finansiering Malungs folkhögskolas verksamhet finansieras dels med statliga medel i form av statsbidrag från Folkbildningsrådet och dels med bidrag från huvudmannen. Statsbidraget till Malungs tbsk uppgick under2008 till kr. medan landstingsbidraget uppgick till kr. För att kunna bedriva internatsamtövrig service till studerande kompletterar skolan den statliga och regionala finansieringen med intäkter från kök, internat, konferensverksamhet, extern kursverksamhet samt inte minst genomatt ställa sina lokalertill förfogande för lokala kultur-, idrotts- eller folkhälsoaktiviteter. Verksamhetsåret 2008 uppvisar ett negativtresultatvars huvudsakliga orsak är oväntade prishöjningar. En långsiktig ekonomisk planering bör därför ingå i kommande verksamhetsplan. Verksamhetens profil och särart Malungs folkhögskola har sedan 1909 bedrivit folkbildningsverksamhet med förankring i västerdalsbygden. Skolans verksamhet har kommit att alltmerprofileras mot: behovetav att förvalta, odla och utveckla ett levande kulturarv behovet av att odla och utveckla intresset för natur, hälsa och friluftsliv Inom dessaområdenhar Malungs folkhögskola kommitatt bli riksledande med sina kurseri folkmusik folkdans, folkligvisa samt fjäll- och vildmarksledarskap. Samtidigt fortsätter Malungs folkhögskola att vara en viktig aktör i lokalsamhället dels med bildnings- och folkhälsoinsatser och dels med behörighetsgivande kurser. Folkbildningsarbetet på Malungs folkhögskola utgår ifrån statens fyra huvudsyften med sitt statligastöd. Genom det interna demokratiarbetet bildar man unga och gamla medborgare genom inskolning i demokratiska mötes- och beslutsformer. Genom att stödja det lokala verksamheuberä/re~e2008 3

4 23 Malungs folkhögskola foreningslivet och dess bildningsverksamhet stödjer man verksamheter som stärkeroch utvecklar demokratin. Det gör man också genom att vara en alternativ mötesplats, en civil arena både för bygden och för skolans deltagare. Genom den allmännakurser bidrar folkhögskolan till att utjämnautbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. Genom de särskilda kurserna och den allmänna kursens profiler bidrar skolan starkt till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. På Malungs folkhögskola strävarman efter verksamheter som hör ihop med skolans profil och statliga uppdrag, vilka genomsyrar inte bara skolans långa kurser utan även kortkurser, externakursverksamheter och konferenser. Skolan stödjer även folkliga former för kultur och folkhälsa genomatt upplåta sina lokalertill bl.a. Dansbandsveckans, Skinnarcupens och Vansbrosimmets besökare. Organisation Huvudman Landstinget Dalarna(LD) är skolans huvudman och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Landstinget tillsätterskolnämnd. Skolledning Skolans styrelse är LD:s skolnämnd. Nämnden skall se till att bestämmelser (riksdagsbeslut, lagaroch förordningar) efterlevs. All beslutsrätt liggerpå nämnden, förutom i de frågordär reglementet anger annan beslutsinstans. Nämnden har också delegerat vissa beslut till olika tjänstemän och instanserpå skolan. Knuten till nämnden finns en förvaltningschef som ansvarar för Landstingets fem skolor. Rektorär ansvarig för verksamheten införnämnden. Skolledningsarbetet samordnas aven ledningsgrupp bestående av rektor, biträdande rektor och kökschef. Lokal samverkan Samverkansgruppen består av skolledning, fackliga representanter, arbetsmiljöombud och elevskyddsombud. Samverkansgruppen är informations-, samråds- och förhandlingsforum samt lokalskyddskommitte, Lärarrådet svarar för långsiktigpedagogisk planering av verksamheten och fungerar som samverkankansinstans. Servicerådet svarar för planeringav serviceverksamheten och fungerar som samverkansinstans. Persona/rådet består av all personal på skolanoch sammanträder ett par gångerper termin. Kursföreståndare och mentorer. Varje kurs har en kursföreståndare. På allmän kurs tilldelas dessutom varje kursdeltagare en mentor. Elevkår, kursråd & övriga samråd Kursrådet är ett forum för information och rådslag kring verksamheten. Kursdeltagarna har en representant från varje kurs om minst 15 veckor. Elevkåren består av samtliga kursdeltagare på skolan. Elevkåren utser en styrelseom minst 5 personer, helst en representant från varje kurs. Styrelsen förvaltar elevkårens kassa. Dessutom finns det på skolan kulturråd, biblioteksråd och kostråd där både eleveroch personal deltar och samråderkring specifika frågor. verksamhetsberättelse

5 24 Malungs folkhögskola Kursverksamhet Kursverksamheten under 2008 har bedrivits huvudsakligen i form av långa kurser där de särskilda profilkurserna haft en särställning. Även den allmänna kursen har bedrivits huvudsakligen i form av profilerade allmänna kurser. Övrig folkbildningsverksamhet har bedrivits dels i form av korta kurser inom skolans profilområden och dels i form av öppen bildningsverksamhet. Under 2008 har skolledning och lärarråd fattat beslut om nedläggning av Motions- och Friskvårdsledarlinjen efter en tid med sviktande antal sökande till kursen. Det har visat sig att det finns ett stort utbud av kurser med liknande innehåll över hela landet, hos både folkhögskolor och andra utbildningsanordnare. Samtidigt har det funnits behov av större rekrytering inom allmän kurs vilket ledde till beslutet att starta en ny profil, Allmän kurs med folkmusikprofil. En verksamhetsom särskilt bör uppmärksammas är sommarkursen för utländska studerande, en verksamhetsom har bedrivits framgångsrikt under ett antal år genom stipendieanslag från Svenska Institutet. Kursen har lockat till Sverige och Malung studerande från ett stort antal länder och berikat både studenterna, skolan och lokalsamhället. Långa kurser vt 2008 Deltagare kvinnor Allmän kurs Fjäll- och vildmarksledarlinje 16 4 Folkmusikpå fiol I år Folklig dans Folklig visa Motions- & friskvårdsledarlinje Smideskurs 9 2 Korta kurser vt 2008 Deltagare Kvinnor Lär känna Europas första högkultur 26 l3 Folkmusik på Fiol Säma Spelmän Folkmusik på gehör i Sundsvall 20 l3 Spelmanskurs i Kalmar Återträff med Kalle Almlöf 12 9 Spelledarkurs i Tobo Stämspel& komp i Fågelsjö 16 6 Hantverksvecka 8 4 Långa kurser ht 2008 Deltagare Kvinnor Allmän kurs Fjäll- och vildmarksledarlinje 16 5 Folkmusikpå fiol I år 19 l3 Folkmusik på fiol I termin Folklig visa Svenska för utländska studerande Hantverkskurs på deltid 3 2 Friskvårdskurs på deltid I l Korta kurser ht 2008 Deltagare Kvinnor Den svenska konsten 20 9 verksamhetsberättelse

6 25 Ma/ungsfolkhögskola Distanskurser Deltagare Kvinnor Hurmår människor och natur i dagens ekonomi ht KulturprogramJ öppen folkbildning Deltagare Kvinnor Fiolkursens konsert Viskursens konsert Urkultfestivalen i Näsåker Söktrycket på skolans kurser höstterminen 2008 har varit 2 sökande per kursplats på allmän kurs och 2,3 sökande per kursplats på särskilda kurser. Antalet omdömen som utfärdades på Allmän kurs för läsåret var 9 st. varav: 5 st. "God",2 st. "Mycket god" samt 2 st. "Utmärkt". GenomsnittstaI2,67. Utvecklings- och profileringsinsatser De särskilda kurserna inom skolans profilområden har fått en dominerade ställning vilket har föranlett under ett antal år ett aktivt arbete för att finna hållbara former för den allmänna kursen. Malungs folkhögskola har haft som målsättning att utveckladen allmännakursen inte bara när det gäller kvantitet utan också kvalitet. Till detta har avsatts utvecklingsmedel även under detta år dels i form av förstärkta personalresurser och dels i form av uppsökande verksamhet och deltagande i utåtriktadeaktiviteter. Ett annat viktigtutvecklingsområde har varit att locka nya målgrupper till skolanoch därmed tackla den sk "demografiska utmaningen". I syfte att öppna skolan för en äldre generation har flera aktiviteter genomförts både på skolan och i lokalsamhället, bl.a. pensionärsfriskvård, uppsökande verksamhet, föreläsningar, kortkurs i svenskkonst. Nya målgrupper har man också försökt locka till skolan genom nya profilerpå allmän kurs, friskvård och folkmusik. För att utveckla former för det livslånga lärandet har folkhögskolan under detta år satsat på utveckling aven ny distansutbildning med start vt 2009, HSM (Hårt satsande motionärer). För skolanviktiga profileringsinsatser är bl.a. medverkan i spelmansstämmor, festivaler, mm där både personal och kursdeltagare deltagitaktivt: Grundsetmarknaden i Elverum, visfestival i Blekinge, konsert i Rörbäcksnäs kyrka, Musikvid Siljan, Bingsjöstämman, Ransäter, Urkultfestivalen i Umeå. Dessa aktiviteter har ett högt värde eftersomde stärkerskolans identitet både inåt och utåt. Även inom folkhälsoområdet har skolan både initierat och deltagit i aktiviteter som stärker skolans natur-och hälsoprofil. Bl.a. hälsoveckan i Malung, friluftsdagar, hästturer. Folkhögskolans dag, en hel dag med öppet hus, har ocksåvarit ett sätt att visa upp skolans verksamhet och profil och ge möjlighet att pröva på olika aktiviteter. verksamhe~herättehe2008 6

7 LandstingetDalarna 26 Ma/ungs folkhögskola Skolanhar fortsatt även i år sitt arbete med internationella relationeroch global rättvisa och denna gång har medel satsats dels åt friplatser för stipendiatergenom Svenska Institutet (där skolan ställde 5 platser till förfogande med fri kost och logi) och dels med genomförande av temaveckor med tema Afrika och Rättvis Handel. Undersommaren och hösten 2008 har en utvecklingsinsats pågått bland skolanspersonal i samband med implementering av ett nytt arbetstidsavtal. Insatsen har omfattat intervjuer, möten, grupparbeten och kartläggning under ledningav gestaltkonsulten Roland Lindqvist. Totalt har kr. avsats till profilerings- och utvecklingsinsatser. Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för perioden dec maj 2009 enligt Folkbildningsrådets riktlinjer i bilaga. Personal Namn Almlöf Kalle Blomqvist Jan-Åke ErikssonB John Erik Eriksson Lisbeth Fagerberg Anna-Greta Forsman Maria Halvarsson Perjos Lars Helgesson Gunnar Henriksson Margareta Hjalmarsson Jonas Hägg Christofer Isaksson Anders Ivarsson Ing-Mari Jansson Conny Johansson Berit Johansson Malin Johansson Margareta Johansson Mariann Johansson Matts Lagerberg Sonja Larsson Anders Larsson Anna Maria Magnil Anette Olsson Åsa Petersson-Dregelid Ami Pettersson Karl-Erik Befattning Städerska/Kokerska Kökschef Städerska/ Köksbiträde Kokerska Rektor Kokerska Köksbiträde Städerska Kokerska Städerska Vaktmästare Kanslist Sekreterare Kokerska Kokerska Tfrektor verksamhetsberättelse

8 27 Malungsfolkhögskola Pettersson Karolina Puurosaari Åkergren Eeva-Liisa RoneyAnita Roos Yvonne Rundqvist Mona Röjås Maria Soling Jonny Ström Brita Sunne Bo Söderström Kristina Thorsen Hannibal Westhlin Louise Wännan Tord Biträdande rektor Sekreterare Kurator Städerska/Vaktmästare Städerska Institutionstekniker Styrelse Ordinarie ledamöter i Skolnämnden BarkeGunnar(s) Ordrorande Gossas Nils (mp) Vice ordförande RoselI Anders (s) ärjas Birgitta (s) Holmström Seth (m) Bogghed Arne (c) Larsson Jonny(dsp) Ersättare i Skolnämnden Morelius Per (s) LundelI Bengt (s) FjätvallGudrun (s) Granlund Anna (m) Olin Ola (v) Winberg Sakarias(kd) Kilpiö Marja (fp) Samverkanspartners Malungs folkhögskolas elevförbund Mora folkhögskola Fornby folkhögskola Musik vid Siljan Folkmusikens Hus Folkmusikhuset i Viljandi Utmarksmuseet i Ransby Urkultfestivalen i Umeå Linköpings folkmusikfestival Elverums handelsstandsförening Studieförbundet Bilda ABF Musikhögskolan i Ingesund Musikhögskolan i Stockholm Svenska Institutet Malungs hembygdsförening Malungs IF Malungs församling Pensionärernas Riksorganisation, PRO SvenskaPensionärsförbundet, SPF Svenskajägarförbundet Malung-Sälens kommun Vansbro kommun TV-Malung verksamhe~herättehe2008 8

9 28 Malungs folkhögskola Ekonomisk redovisning SN Skolnämnden 420 Malungs Folkhögskola KONTO UTFALL BUDGET UTFALL Fg Ar Övriga patientavgifter Undervisningstjänster Entreeavgifter Övrig förs, utbildning och kul Övriga städuppdrag Inre transpbeställningsuppdr Receptionsservice Övriga hyror Kostersättning personal Kostersättning personal- löne Disktjänst Restaurangförsäljning Intematersättning Hyresintäkter, bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter, övriga objekt Hyresavdrag egna bostäder Övrig försäljning av tekniska Telefonavgifter - Palett lönea Motorvärmare Förs livsmedel konsument frp Förs övriga varor och material Statsbidrag * Statsbidrag lönebidragstjänste Statsbidrag plus-jobb Övriga bidrag Div löneavdrag {Palett lönear Övriga intäkter (Inkl. Adm Hk) Aterv tidigare avskrivna kund Landstingsbidrag Grundlön Politikerarvoden Avdrag för Sjukfrånvaro Avdrag övrig frånvaro Uttag semester Uttag komptid, enkel o ch kval Tillfälliga anställningar Intjänad övertid OB låg OB hög Övrig ers politiker Retroaktiv lön löneröversyn Retroaktiv lön övrigt Semester intjänad Sjuklöner Beredskap låg verksamhetsberättelse

10 29 Landstinget Dalarna Malungsfolkhögskola 4131 Beredskap hög Arvoden Lön vid utbildning Lön vid fackligt arbete Ovr ej arbetad tid avgångsvede Traktamenten skattefria Traktamenten skattepliktiga Bilersättning skattefri Bilersättning skattepliktig Ovr kostnadsersättn skattefria Ovr kostnadsersättn skattepl Pensionskostnader schablon Sociala avgifter Löneskatt anst >65 år Avtalsförsäkringar Utbildning Handledning Företagshälsovård Personalrepr avdragsgill Personalrekrytering Friskvård och fritidsverksamhe Lånedator Minnesgåvor Ovriga personalkostnader Primärvård Klin Kem lab Logopedservice Arbetsterapiservice Ovrig personal Köpta undervisningstjänster Studiebesök Läkemedel Livsmedel konsument frp Ovriga måltider Livsmedel produktion Ovriga kostnader för livsmedel Rengöringsmaterial, toalett oc Material och varor Förrådsuttag - Marakanda Ovrigt undervisningsmaterial Mediainköp Ovrig bidragsgivning Lokalhyror Bostadshyror mbyggnadstillägg Ovriga hyreskostnader Avfallshantering Yttre fastighetsskötsel Besiktningar (serviceavtal) Ovrig fastighetsservice Reparationer, byggnadsarbeten Hyra IT-utrustning (ej Hem-PC) verksamhe~berättehe

11 30 Malungs folkhögskola 6290 Hyra kontorsmaskiner Hyra övr anläggningstillgångar El Flis, pellets Vatten och avlopp Ovriga energikostnader Kontorsmaskiner IT-utrustning (pc, skrivare) TV, video, radio Möbler Hushållsmaskiner Telefon och mobil Övriga förbrukningsinventarier Dataprogram I licenser Datamateriai Kontorsmateriel Förbrukningsmateriel Serveringsmaterial Blanketter, brevpapper, kuvert Arbets- och skyddskläder Övrigt arbetsskyddsmaterial Rep o underhåll av IT-utrustni Rep o underhåll av övr invent Tvätt Ovr kostnader rep o underhåll Drivmedel Fordonsförsäkring Fordonsskatt Fordonsservice/-reparation Fordonsbesiktning Bilhyra I -leasing Ovrig fordonshyra I -leasing Övr kostn bilar o andra transp LO-turen Övriga transporter Biljetter Sverige Biljetter Sverige Palett - au Biljetter Utlandet Hotellkostnad Sverige Hotellkostnad Sverige Palett Hotellkostnad utlandet Ovriga resekostnader Annonser (ej platsannonser se Tryckkostnader för info o rek Distrib av inform o reklammate Konsultkostn inform o reklam tj Monterhyra Material för utställning o mäs Övr kostnader information och Representation extern, avdr Abonnem o samtalsavgift fast t Abonnem o samtalsavgift mobilt ver~amhe~berätte~e2008 Il

12 31 Ma/ungsfolkhögskola 7230 Grundavgift LD-net Fjärmät (Telia) Kabel Porton Försäkringspremier Självrisker Kundförluster, konstaterade Larm och bevakning av lokaler Fackliga overheadkostnader Löneadministration Varuförsö~ningen - VFN Ovr administrativa tjänster Databehandling - drift Konsulter IT-tjänster Service/avtal, underhåll o upp Dataservice - avtal, service IT-tjänst utöver grundavgift ( Ovriga främmande tjänster Övriga främmande tjänster Miljö- och tillsynsavgifter Tidningar och tidskrifter Facklitteratur Medlemsavgifter Övriga kostnader, ex TV-avgift Ovriga abonnemangskostnader Avskrivning IT-utrustning Avskrivning Ovriga maskineroc Stående bokföringsorder 7998 Bokföringsordrar Ränteintäkter, kundfordringar Ovriga finansiella intäkter Intemränta inventarier Dröjsmålsräntor m m Ovriga finansiella kostnader Total * 3810 Statsbidrag: I posten ingår överförda medel för kvalitets- och utvecklingsarbete från Tack! Skolledningen vill framföra ett stort tack till all personal och elever på Malungs folkhögskola som bidragit till ännu ett framgångsrikt verksamhetsår. Gunnar Barke Ordförande i skolnämnden Eva Avgerinou Rektor verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 F LKHÖGSKLA Verksamhetsberättelse 2011 Landstinget DALARNA Innehållsfrteckning Inledning... 2 Verksamhetens finansiering... 2 Verksamhetens profil och särart... 2 rganisation... 4 Kursverksamhet... 5 Utvecklings-

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Information för läsåret

Information för läsåret Information för läsåret 2012/2013 Hej! Vi är glada över att du valt att studera hos oss på Kalix folkhögskola under kommande läsår. Vi anställda på skolan kommer att göra vårt bästa för att du ska trivas

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

Följande priser utdelas på VNÄK:s årsmöte 28/2-15 Vandringspris: SÄK:s 93,5p Jämthund TUIKE SALON HEKTOR SE59583/2013, Ägare Alexander Ramén, Helgum Unghundskannan: 93,5p Jämthund TUIKE SALON HEKTOR SE59583/2013,

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 1 Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset kl 13:00 Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Protokoll från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde

Protokoll från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde I. Landstinget PRTKLL DALARNA Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2014-05-20 24-37 Sida 1 (9) Protokoll från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde Tid: 2014-05-20

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28 Fastighetsnummer: 09748 Kundnamn: Stengodset 6 Brf v2.5 Budgetår: 2011 Medlemsnr: 17383 Adress: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Fastighetsbeteckning: STENGODSET 6 Gå till Kontospec Gå till Kapitalbudget

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (6) Paragrafer Sammanträdesdatum 2010-10-13 161-163 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 13 oktober 2010 kl. 17.00-18.00 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Richard Johansson

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

Internbudget 2015. Folkhälsonämnden

Internbudget 2015. Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2014-11-25 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2014.0121 Folkhälsonämnden Internbudget 2015 Sammanfattning En internbudget med attestlista för Folkhälsoförvaltningen 2015 har upprättats

Läs mer

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer.

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer. Hälsa & Idrott väljer du om du söker ett alternativ till andra skolformer, behöver komplettera eller bygga på tidigare studier och vill skaffa dig behörighet för högskola. Tiden på folkhögskola är ofta

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00. Jontes stuga, Handlingar

Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00. Jontes stuga, Handlingar Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00 Jontes stuga, Handlingar Juridiska Föreningen i Uppsalas februaristämma 2014. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare 4 Val av

Läs mer

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET. Bilaga KS 2013/139/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret l (l) 2013 04~23 SALA MMUN Kommunstvrelsens föl'\lalming 20!3 05 o 2 SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

Läs mer

Margareta Alexandersson

Margareta Alexandersson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset; sammanträdesrum Torsö kl. 09.45-12:00 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande May-Brith Jansson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 53 Kerstin Karell

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 53 Kerstin Karell Plats och tid Spegelsalen, Källbacka, Ljusdal 13:15-17:00 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Vanja Isaksson (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar Larsson

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Interkommunala ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor,

Interkommunala ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor, Bildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2014-09-05 Diarienummer 140615 Landstingsstyrelsen Interkommunala ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor, med annan huvudman än Landstinget

Läs mer

Beskrivning Ver Datum Konto Benämning Debet Kredit Auto. 1940 Bank 550,00 6570 Bankkostnader 550,00

Beskrivning Ver Datum Konto Benämning Debet Kredit Auto. 1940 Bank 550,00 6570 Bankkostnader 550,00 Sid 1 (av 18) Räkenskapsår: 0601-0612 Grundbok: A - Löpande bokföring Period: 0601-0612 (verifikat 1-195) Utskriven: 070227 10:37 av JohnL 1 060101 Servicepris 2006 2 060103 kopiatorhyra 3 060103 Rep av

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 Sjuhärad PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 1 Årsmötets öppnande Ordförande Tina Yngvesson hälsade de närvarande

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Blekinge folkhögskola

Blekinge folkhögskola folkhögskola ANSÖKAN LÄSÅRET 2015/2016 Texta tydligt och fyll i alla uppgifter! KURSER Du kan söka till mer än en kurs, rangordna dina val med siffror 1, 2, 3 etc. Särskilda kurser, gör dina val nedan!

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

BRF VATTENTORNET ÅRSREDOVISNING

BRF VATTENTORNET ÅRSREDOVISNING BRF VATTENTORNET ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Brf Vattentornet i Vällingby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Grundfakta om föreningen

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Ugglan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 11.30 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Åke Andersson, PRO Birgit Hansson, PRO Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Curt Henriksson, PRO Gunnar

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12)

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) 1 TILLGÅNGAR 11-12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förbättringsutgifter på annans fastighet Som förbättringsutgifter redovisas ny-, till- och ombyggnader på annans fastighet

Läs mer

Diskussionsunderlag Budget

Diskussionsunderlag Budget Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just

Läs mer

3990 Övr ersättn och intäker Ingående saldo: 0,00. 4028 Kostnader Festkommittée Ingående saldo: 0,00. 5065 Röjardagar Ingående saldo: 0,00

3990 Övr ersättn och intäker Ingående saldo: 0,00. 4028 Kostnader Festkommittée Ingående saldo: 0,00. 5065 Röjardagar Ingående saldo: 0,00 Skyttstennäs Tomtägarförening Sida: 10(15) 3911 forts. 88 140602 Jan Olov Sandberg / Lars Lindgren 100,00-2 100,00 118 140714 Hyra bord 100,00-2 200,00 142 140911 Lars Åke Lönn 100,00-2 300,00 Omslutning:

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG Arbetsmaterial för framtagande av Affärsplan. Arbetsmaterialet är gjort för att användas i Värmlandskooperativens Utbildning för utveckling

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker Årsberättelse

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker Årsberättelse ÅRSBERÄTTELSE 09-10 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2009-03-15 2010-03-27. Medlemmar Under HT09 hade ELSA 60 medlemmar fördelade på följande sätt: 6 styrelsemedlemmar

Läs mer

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid BASKURSEN 2015-2016 Högalids Folkhögskola Studier, boende och fritid En kurs för dig med lindrig utvecklingsstörning som vill få kunskaper för att blir mer självständig Ansök och läs mer om BASKURSEN på

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer