Malungs folkhögskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malungs folkhögskola"

Transkript

1 20 Malungs folkhögskola Verksamhetsberättelse 2008 II ~o:: II ::;0:: Il :;0:: II I II landstinget DALARNA

2 21 Malungs folkhögskola Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetens finansiering 3 Verksamhetens profil och särart 3 Organisation 4 Huvudman 4 Skolledning 4 Lokal samverkan 4 Kursföreståndare och mentorer 4 Elevkår, kursråd & övriga samråd 4 Kursverksamhet 5 Utvecklings- och profileringsinsatser 6 Kvalitetsredovisning 7 Personal 7 Styrelse 8 Samverkanspartners 8 Ekonomisk redovisning 9 verksamhetsberättelse

3 Lands/inge/ Dalarna 22 Malungsfolkhögskola Inledning Malungs folkhögskola är en av tre folkhögskolor med Landstinget Dalarna som huvudman. Den är belägen i Malungi det vackra Västerdalarna, med närhet till skog, sjösystem, älv och fjäll. Skolan liggerpå Grimsåker, ca 2 km från centralorten. Folkhögskolan har ändamålsenliga lokaleroch är tekniskt välutrustad. På skolan finns ett fint bibliotek och skolans gymnastiksal och gym är flitigtutnyttjade av de studerande. Skolan har ett internat med ca 70 platser, de flesta enkelrum och några dubbelrum. Rummen har enkel standard med tvättställ på rummet och dusch och toaletti korridoren. Malungs folkhögskola är politiskt och religiöst obunden. Under2008 har folkhögskolan bedrivit folkbildningsverksamhet i form av allmänna kurser och särskilda kurser samt annan folkbiidande verksamhet omfattande sammanlagt deltagarveckor. Av dessa har deltagarveekor finansierats med statsbidrag från Folkbildningsrådet. För deltagare med funktionshinder och deltagare med svårigheter i svenska språkethar skolan genomfört verksamhet motsvarande 335 deltagarveckor. Verksamhetens finansiering Malungs folkhögskolas verksamhet finansieras dels med statliga medel i form av statsbidrag från Folkbildningsrådet och dels med bidrag från huvudmannen. Statsbidraget till Malungs tbsk uppgick under2008 till kr. medan landstingsbidraget uppgick till kr. För att kunna bedriva internatsamtövrig service till studerande kompletterar skolan den statliga och regionala finansieringen med intäkter från kök, internat, konferensverksamhet, extern kursverksamhet samt inte minst genomatt ställa sina lokalertill förfogande för lokala kultur-, idrotts- eller folkhälsoaktiviteter. Verksamhetsåret 2008 uppvisar ett negativtresultatvars huvudsakliga orsak är oväntade prishöjningar. En långsiktig ekonomisk planering bör därför ingå i kommande verksamhetsplan. Verksamhetens profil och särart Malungs folkhögskola har sedan 1909 bedrivit folkbildningsverksamhet med förankring i västerdalsbygden. Skolans verksamhet har kommit att alltmerprofileras mot: behovetav att förvalta, odla och utveckla ett levande kulturarv behovet av att odla och utveckla intresset för natur, hälsa och friluftsliv Inom dessaområdenhar Malungs folkhögskola kommitatt bli riksledande med sina kurseri folkmusik folkdans, folkligvisa samt fjäll- och vildmarksledarskap. Samtidigt fortsätter Malungs folkhögskola att vara en viktig aktör i lokalsamhället dels med bildnings- och folkhälsoinsatser och dels med behörighetsgivande kurser. Folkbildningsarbetet på Malungs folkhögskola utgår ifrån statens fyra huvudsyften med sitt statligastöd. Genom det interna demokratiarbetet bildar man unga och gamla medborgare genom inskolning i demokratiska mötes- och beslutsformer. Genom att stödja det lokala verksamheuberä/re~e2008 3

4 23 Malungs folkhögskola foreningslivet och dess bildningsverksamhet stödjer man verksamheter som stärkeroch utvecklar demokratin. Det gör man också genom att vara en alternativ mötesplats, en civil arena både för bygden och för skolans deltagare. Genom den allmännakurser bidrar folkhögskolan till att utjämnautbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. Genom de särskilda kurserna och den allmänna kursens profiler bidrar skolan starkt till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. På Malungs folkhögskola strävarman efter verksamheter som hör ihop med skolans profil och statliga uppdrag, vilka genomsyrar inte bara skolans långa kurser utan även kortkurser, externakursverksamheter och konferenser. Skolan stödjer även folkliga former för kultur och folkhälsa genomatt upplåta sina lokalertill bl.a. Dansbandsveckans, Skinnarcupens och Vansbrosimmets besökare. Organisation Huvudman Landstinget Dalarna(LD) är skolans huvudman och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Landstinget tillsätterskolnämnd. Skolledning Skolans styrelse är LD:s skolnämnd. Nämnden skall se till att bestämmelser (riksdagsbeslut, lagaroch förordningar) efterlevs. All beslutsrätt liggerpå nämnden, förutom i de frågordär reglementet anger annan beslutsinstans. Nämnden har också delegerat vissa beslut till olika tjänstemän och instanserpå skolan. Knuten till nämnden finns en förvaltningschef som ansvarar för Landstingets fem skolor. Rektorär ansvarig för verksamheten införnämnden. Skolledningsarbetet samordnas aven ledningsgrupp bestående av rektor, biträdande rektor och kökschef. Lokal samverkan Samverkansgruppen består av skolledning, fackliga representanter, arbetsmiljöombud och elevskyddsombud. Samverkansgruppen är informations-, samråds- och förhandlingsforum samt lokalskyddskommitte, Lärarrådet svarar för långsiktigpedagogisk planering av verksamheten och fungerar som samverkankansinstans. Servicerådet svarar för planeringav serviceverksamheten och fungerar som samverkansinstans. Persona/rådet består av all personal på skolanoch sammanträder ett par gångerper termin. Kursföreståndare och mentorer. Varje kurs har en kursföreståndare. På allmän kurs tilldelas dessutom varje kursdeltagare en mentor. Elevkår, kursråd & övriga samråd Kursrådet är ett forum för information och rådslag kring verksamheten. Kursdeltagarna har en representant från varje kurs om minst 15 veckor. Elevkåren består av samtliga kursdeltagare på skolan. Elevkåren utser en styrelseom minst 5 personer, helst en representant från varje kurs. Styrelsen förvaltar elevkårens kassa. Dessutom finns det på skolan kulturråd, biblioteksråd och kostråd där både eleveroch personal deltar och samråderkring specifika frågor. verksamhetsberättelse

5 24 Malungs folkhögskola Kursverksamhet Kursverksamheten under 2008 har bedrivits huvudsakligen i form av långa kurser där de särskilda profilkurserna haft en särställning. Även den allmänna kursen har bedrivits huvudsakligen i form av profilerade allmänna kurser. Övrig folkbildningsverksamhet har bedrivits dels i form av korta kurser inom skolans profilområden och dels i form av öppen bildningsverksamhet. Under 2008 har skolledning och lärarråd fattat beslut om nedläggning av Motions- och Friskvårdsledarlinjen efter en tid med sviktande antal sökande till kursen. Det har visat sig att det finns ett stort utbud av kurser med liknande innehåll över hela landet, hos både folkhögskolor och andra utbildningsanordnare. Samtidigt har det funnits behov av större rekrytering inom allmän kurs vilket ledde till beslutet att starta en ny profil, Allmän kurs med folkmusikprofil. En verksamhetsom särskilt bör uppmärksammas är sommarkursen för utländska studerande, en verksamhetsom har bedrivits framgångsrikt under ett antal år genom stipendieanslag från Svenska Institutet. Kursen har lockat till Sverige och Malung studerande från ett stort antal länder och berikat både studenterna, skolan och lokalsamhället. Långa kurser vt 2008 Deltagare kvinnor Allmän kurs Fjäll- och vildmarksledarlinje 16 4 Folkmusikpå fiol I år Folklig dans Folklig visa Motions- & friskvårdsledarlinje Smideskurs 9 2 Korta kurser vt 2008 Deltagare Kvinnor Lär känna Europas första högkultur 26 l3 Folkmusik på Fiol Säma Spelmän Folkmusik på gehör i Sundsvall 20 l3 Spelmanskurs i Kalmar Återträff med Kalle Almlöf 12 9 Spelledarkurs i Tobo Stämspel& komp i Fågelsjö 16 6 Hantverksvecka 8 4 Långa kurser ht 2008 Deltagare Kvinnor Allmän kurs Fjäll- och vildmarksledarlinje 16 5 Folkmusikpå fiol I år 19 l3 Folkmusik på fiol I termin Folklig visa Svenska för utländska studerande Hantverkskurs på deltid 3 2 Friskvårdskurs på deltid I l Korta kurser ht 2008 Deltagare Kvinnor Den svenska konsten 20 9 verksamhetsberättelse

6 25 Ma/ungsfolkhögskola Distanskurser Deltagare Kvinnor Hurmår människor och natur i dagens ekonomi ht KulturprogramJ öppen folkbildning Deltagare Kvinnor Fiolkursens konsert Viskursens konsert Urkultfestivalen i Näsåker Söktrycket på skolans kurser höstterminen 2008 har varit 2 sökande per kursplats på allmän kurs och 2,3 sökande per kursplats på särskilda kurser. Antalet omdömen som utfärdades på Allmän kurs för läsåret var 9 st. varav: 5 st. "God",2 st. "Mycket god" samt 2 st. "Utmärkt". GenomsnittstaI2,67. Utvecklings- och profileringsinsatser De särskilda kurserna inom skolans profilområden har fått en dominerade ställning vilket har föranlett under ett antal år ett aktivt arbete för att finna hållbara former för den allmänna kursen. Malungs folkhögskola har haft som målsättning att utveckladen allmännakursen inte bara när det gäller kvantitet utan också kvalitet. Till detta har avsatts utvecklingsmedel även under detta år dels i form av förstärkta personalresurser och dels i form av uppsökande verksamhet och deltagande i utåtriktadeaktiviteter. Ett annat viktigtutvecklingsområde har varit att locka nya målgrupper till skolanoch därmed tackla den sk "demografiska utmaningen". I syfte att öppna skolan för en äldre generation har flera aktiviteter genomförts både på skolan och i lokalsamhället, bl.a. pensionärsfriskvård, uppsökande verksamhet, föreläsningar, kortkurs i svenskkonst. Nya målgrupper har man också försökt locka till skolan genom nya profilerpå allmän kurs, friskvård och folkmusik. För att utveckla former för det livslånga lärandet har folkhögskolan under detta år satsat på utveckling aven ny distansutbildning med start vt 2009, HSM (Hårt satsande motionärer). För skolanviktiga profileringsinsatser är bl.a. medverkan i spelmansstämmor, festivaler, mm där både personal och kursdeltagare deltagitaktivt: Grundsetmarknaden i Elverum, visfestival i Blekinge, konsert i Rörbäcksnäs kyrka, Musikvid Siljan, Bingsjöstämman, Ransäter, Urkultfestivalen i Umeå. Dessa aktiviteter har ett högt värde eftersomde stärkerskolans identitet både inåt och utåt. Även inom folkhälsoområdet har skolan både initierat och deltagit i aktiviteter som stärker skolans natur-och hälsoprofil. Bl.a. hälsoveckan i Malung, friluftsdagar, hästturer. Folkhögskolans dag, en hel dag med öppet hus, har ocksåvarit ett sätt att visa upp skolans verksamhet och profil och ge möjlighet att pröva på olika aktiviteter. verksamhe~herättehe2008 6

7 LandstingetDalarna 26 Ma/ungs folkhögskola Skolanhar fortsatt även i år sitt arbete med internationella relationeroch global rättvisa och denna gång har medel satsats dels åt friplatser för stipendiatergenom Svenska Institutet (där skolan ställde 5 platser till förfogande med fri kost och logi) och dels med genomförande av temaveckor med tema Afrika och Rättvis Handel. Undersommaren och hösten 2008 har en utvecklingsinsats pågått bland skolanspersonal i samband med implementering av ett nytt arbetstidsavtal. Insatsen har omfattat intervjuer, möten, grupparbeten och kartläggning under ledningav gestaltkonsulten Roland Lindqvist. Totalt har kr. avsats till profilerings- och utvecklingsinsatser. Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för perioden dec maj 2009 enligt Folkbildningsrådets riktlinjer i bilaga. Personal Namn Almlöf Kalle Blomqvist Jan-Åke ErikssonB John Erik Eriksson Lisbeth Fagerberg Anna-Greta Forsman Maria Halvarsson Perjos Lars Helgesson Gunnar Henriksson Margareta Hjalmarsson Jonas Hägg Christofer Isaksson Anders Ivarsson Ing-Mari Jansson Conny Johansson Berit Johansson Malin Johansson Margareta Johansson Mariann Johansson Matts Lagerberg Sonja Larsson Anders Larsson Anna Maria Magnil Anette Olsson Åsa Petersson-Dregelid Ami Pettersson Karl-Erik Befattning Städerska/Kokerska Kökschef Städerska/ Köksbiträde Kokerska Rektor Kokerska Köksbiträde Städerska Kokerska Städerska Vaktmästare Kanslist Sekreterare Kokerska Kokerska Tfrektor verksamhetsberättelse

8 27 Malungsfolkhögskola Pettersson Karolina Puurosaari Åkergren Eeva-Liisa RoneyAnita Roos Yvonne Rundqvist Mona Röjås Maria Soling Jonny Ström Brita Sunne Bo Söderström Kristina Thorsen Hannibal Westhlin Louise Wännan Tord Biträdande rektor Sekreterare Kurator Städerska/Vaktmästare Städerska Institutionstekniker Styrelse Ordinarie ledamöter i Skolnämnden BarkeGunnar(s) Ordrorande Gossas Nils (mp) Vice ordförande RoselI Anders (s) ärjas Birgitta (s) Holmström Seth (m) Bogghed Arne (c) Larsson Jonny(dsp) Ersättare i Skolnämnden Morelius Per (s) LundelI Bengt (s) FjätvallGudrun (s) Granlund Anna (m) Olin Ola (v) Winberg Sakarias(kd) Kilpiö Marja (fp) Samverkanspartners Malungs folkhögskolas elevförbund Mora folkhögskola Fornby folkhögskola Musik vid Siljan Folkmusikens Hus Folkmusikhuset i Viljandi Utmarksmuseet i Ransby Urkultfestivalen i Umeå Linköpings folkmusikfestival Elverums handelsstandsförening Studieförbundet Bilda ABF Musikhögskolan i Ingesund Musikhögskolan i Stockholm Svenska Institutet Malungs hembygdsförening Malungs IF Malungs församling Pensionärernas Riksorganisation, PRO SvenskaPensionärsförbundet, SPF Svenskajägarförbundet Malung-Sälens kommun Vansbro kommun TV-Malung verksamhe~herättehe2008 8

9 28 Malungs folkhögskola Ekonomisk redovisning SN Skolnämnden 420 Malungs Folkhögskola KONTO UTFALL BUDGET UTFALL Fg Ar Övriga patientavgifter Undervisningstjänster Entreeavgifter Övrig förs, utbildning och kul Övriga städuppdrag Inre transpbeställningsuppdr Receptionsservice Övriga hyror Kostersättning personal Kostersättning personal- löne Disktjänst Restaurangförsäljning Intematersättning Hyresintäkter, bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter, övriga objekt Hyresavdrag egna bostäder Övrig försäljning av tekniska Telefonavgifter - Palett lönea Motorvärmare Förs livsmedel konsument frp Förs övriga varor och material Statsbidrag * Statsbidrag lönebidragstjänste Statsbidrag plus-jobb Övriga bidrag Div löneavdrag {Palett lönear Övriga intäkter (Inkl. Adm Hk) Aterv tidigare avskrivna kund Landstingsbidrag Grundlön Politikerarvoden Avdrag för Sjukfrånvaro Avdrag övrig frånvaro Uttag semester Uttag komptid, enkel o ch kval Tillfälliga anställningar Intjänad övertid OB låg OB hög Övrig ers politiker Retroaktiv lön löneröversyn Retroaktiv lön övrigt Semester intjänad Sjuklöner Beredskap låg verksamhetsberättelse

10 29 Landstinget Dalarna Malungsfolkhögskola 4131 Beredskap hög Arvoden Lön vid utbildning Lön vid fackligt arbete Ovr ej arbetad tid avgångsvede Traktamenten skattefria Traktamenten skattepliktiga Bilersättning skattefri Bilersättning skattepliktig Ovr kostnadsersättn skattefria Ovr kostnadsersättn skattepl Pensionskostnader schablon Sociala avgifter Löneskatt anst >65 år Avtalsförsäkringar Utbildning Handledning Företagshälsovård Personalrepr avdragsgill Personalrekrytering Friskvård och fritidsverksamhe Lånedator Minnesgåvor Ovriga personalkostnader Primärvård Klin Kem lab Logopedservice Arbetsterapiservice Ovrig personal Köpta undervisningstjänster Studiebesök Läkemedel Livsmedel konsument frp Ovriga måltider Livsmedel produktion Ovriga kostnader för livsmedel Rengöringsmaterial, toalett oc Material och varor Förrådsuttag - Marakanda Ovrigt undervisningsmaterial Mediainköp Ovrig bidragsgivning Lokalhyror Bostadshyror mbyggnadstillägg Ovriga hyreskostnader Avfallshantering Yttre fastighetsskötsel Besiktningar (serviceavtal) Ovrig fastighetsservice Reparationer, byggnadsarbeten Hyra IT-utrustning (ej Hem-PC) verksamhe~berättehe

11 30 Malungs folkhögskola 6290 Hyra kontorsmaskiner Hyra övr anläggningstillgångar El Flis, pellets Vatten och avlopp Ovriga energikostnader Kontorsmaskiner IT-utrustning (pc, skrivare) TV, video, radio Möbler Hushållsmaskiner Telefon och mobil Övriga förbrukningsinventarier Dataprogram I licenser Datamateriai Kontorsmateriel Förbrukningsmateriel Serveringsmaterial Blanketter, brevpapper, kuvert Arbets- och skyddskläder Övrigt arbetsskyddsmaterial Rep o underhåll av IT-utrustni Rep o underhåll av övr invent Tvätt Ovr kostnader rep o underhåll Drivmedel Fordonsförsäkring Fordonsskatt Fordonsservice/-reparation Fordonsbesiktning Bilhyra I -leasing Ovrig fordonshyra I -leasing Övr kostn bilar o andra transp LO-turen Övriga transporter Biljetter Sverige Biljetter Sverige Palett - au Biljetter Utlandet Hotellkostnad Sverige Hotellkostnad Sverige Palett Hotellkostnad utlandet Ovriga resekostnader Annonser (ej platsannonser se Tryckkostnader för info o rek Distrib av inform o reklammate Konsultkostn inform o reklam tj Monterhyra Material för utställning o mäs Övr kostnader information och Representation extern, avdr Abonnem o samtalsavgift fast t Abonnem o samtalsavgift mobilt ver~amhe~berätte~e2008 Il

12 31 Ma/ungsfolkhögskola 7230 Grundavgift LD-net Fjärmät (Telia) Kabel Porton Försäkringspremier Självrisker Kundförluster, konstaterade Larm och bevakning av lokaler Fackliga overheadkostnader Löneadministration Varuförsö~ningen - VFN Ovr administrativa tjänster Databehandling - drift Konsulter IT-tjänster Service/avtal, underhåll o upp Dataservice - avtal, service IT-tjänst utöver grundavgift ( Ovriga främmande tjänster Övriga främmande tjänster Miljö- och tillsynsavgifter Tidningar och tidskrifter Facklitteratur Medlemsavgifter Övriga kostnader, ex TV-avgift Ovriga abonnemangskostnader Avskrivning IT-utrustning Avskrivning Ovriga maskineroc Stående bokföringsorder 7998 Bokföringsordrar Ränteintäkter, kundfordringar Ovriga finansiella intäkter Intemränta inventarier Dröjsmålsräntor m m Ovriga finansiella kostnader Total * 3810 Statsbidrag: I posten ingår överförda medel för kvalitets- och utvecklingsarbete från Tack! Skolledningen vill framföra ett stort tack till all personal och elever på Malungs folkhögskola som bidragit till ännu ett framgångsrikt verksamhetsår. Gunnar Barke Ordförande i skolnämnden Eva Avgerinou Rektor verksamhetsberättelse

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) 7800 Nämnd 313100 Övriga taxor och avgifter ej m 14,00 7800 Nämnd 501100 Fasta arvoden -165,00-135,94-130,00 7800 Nämnd 501200 Sammanträdesarvoden -32,18-35,00

Läs mer

jan- okt Jan- okt Årsbudget

jan- okt Jan- okt Årsbudget SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 F LKHÖGSKLA Verksamhetsberättelse 2011 Landstinget DALARNA Innehållsfrteckning Inledning... 2 Verksamhetens finansiering... 2 Verksamhetens profil och särart... 2 rganisation... 4 Kursverksamhet... 5 Utvecklings-

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget Period: 2014-12 ORG2 Alla - Alla Företag 291 RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > 31 Fastställda taxor/ avgifter KF 81 424 917 82 591 000 83 226 334 635 334 82 591 000 3130 Evakueringsavgifter 256 000 200 000 96

Läs mer

BFC,'" I VÄRMLAND ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AR 2014. Karlstad 2013-06-28. Karlstads Kommun Ekonomistaben

BFC,' I VÄRMLAND ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AR 2014. Karlstad 2013-06-28. Karlstads Kommun Ekonomistaben Karlstad 2013-06-28 Karlstads Kommun Ekonomistaben ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AR 2014 Våra medlemmar har under tidigare år ställt upp med medel för att vi i BFC skall kunna vara en länsresurs och stöd för det

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP Verksamhetens intäkter (-) -87,208,960.87-82,271,365.32 4,937,595.55 6.0% 301 Försäljningsintäkter -2,997,992.67-2,550,593.14 447,399.53 17.5% 1 30 Försäljning av varor, material -2,997,992.67-2,550,593.14

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Björn Källman Ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Lars-Erik Axelsson Lennart Brunzell Frånvarande: Nicklas Backelin ANSLAG/BEVIS

Björn Källman Ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Lars-Erik Axelsson Lennart Brunzell Frånvarande: Nicklas Backelin ANSLAG/BEVIS EDA KOMMUN 2013-11-26 1 Plats och tid Valfjället kl 13:00 Beslutande Övriga deltagare Björn Källman Ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Lars-Erik Axelsson Lennart Brunzell Frånvarande: Nicklas

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Årsbokslut Landstingets pensionärsråd 2014

Årsbokslut Landstingets pensionärsråd 2014 Dnr:LS/1364/2014 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2015-01-28 Nyutgåva Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd 2015-01-28 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr:LS/1364/2014...

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Resultatrapport. LEKSANDS RIDKLUBB Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver.

Resultatrapport. LEKSANDS RIDKLUBB Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver. Sida 1 (5) Intäkter Nettoomsättning 3110 Ridavgifter, termin 3111 Extra ridning 3112 Ridavg,term.Egen häst/ponny (mia) 3113 Ridavg, ter. eg ponny/häst. 3114 Träning Nan 3120 Uppstallning 3130 Anläggningskort

Läs mer

ÅRSBOKSLUT 2012 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

ÅRSBOKSLUT 2012 LÄNETS HANDIKAPPRÅD ÅRSBOKSLUT 2012 LÄNETS HANDIKAPPRÅD 2(10) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Godkänd av Datum 1. 2013-02-01 Nyutgåva. Länets handikappråd 2013-02-14 3(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget Datum: 2016-04-14 Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Innehåll 1. Syfte och mål för Fellingsbro

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 April 2014 FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 Uppföljningsrapport 1 2014 Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter Jan Berge (MP), ordf. Catharina Berghorn (S), vice ordf Eva Agbrant

Läs mer

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Visby 2010-06-02 Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan,

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Bidragsregler för studieförbund

Bidragsregler för studieförbund Regler Bidragsregler för studieförbund Antagen av kommunstyrelsen, 7/2014 att gälla från den 1 januari 2014. Tierps kommun 815 80 Tierp, Telefon 0293-21 80 00, www.tierp.se Bidragsregler studieförbund

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00. Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17. Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00

Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00. Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17. Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00 1/2 KALLELSE Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00 Plats: Sessionssalen Justerare: Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17 Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00 Kallade Ledamöter

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Information för läsåret 2015/2016

Information för läsåret 2015/2016 Information för läsåret 2015/2016 Hej! Vi är glada över att du valt att studera hos oss på Kalix folkhögskola under kommande läsår. Vi anställda på skolan kommer att göra vårt bästa för att du ska trivas

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Kontering av statliga medel

Kontering av statliga medel Sid 1 (5) Kontering av statliga medel Kontoplan Kontoplan enligt sida 2. Varje förbund är fritt att lägga till ytterligare konton som behövs för redovisningen. För att hålla samman principerna bakom kontoplanen

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

II Landstinget DALAR NA. Verksamhetsberättelse 2011

II Landstinget DALAR NA. Verksamhetsberättelse 2011 II Landstinget DALAR NA Verksamhetsberättelse 2011 Landstinget Dalarna Malungsfolkhögskola Innehållsforteckning Inledning 2 Verksamhetens finansiering 2 Verksamhetens profil och särart 2 Organisation 4

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län MISSIV 1(1) Förvaltningsnamn Avsändare Regionala utvecklingsdelegationen Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län En avsiktsförklaring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan en mycket självständig

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsmöte 2015 24 mars Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014 Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsta Scenfolk FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE 2015 1. Öppnande 2. Fastställande av

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

Budget och konteringsdirektiv

Budget och konteringsdirektiv Budget och konteringsdirektiv Myndighetsgemensam budget (alltid org.enhet 8000) Arbetsmiljö: 1 431 tkr Budgetansvar: chefer med delegerat arbetsmiljöansvar Handläggare: chefer/team HR, team ekonomi Kontering:

Läs mer

Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen. yhmyndigheten.se. Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson

Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen. yhmyndigheten.se. Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson Agenda 1) Lag och förordning om ekonomi/finansiering 2) Uppbyggnad av budget och schablonerna

Läs mer

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna Redovisningen avser den statsbidragsberättigade verksamheten. Den tidsperiod som ska redovisas tar sitt avstamp i föregående redovisningstillfälle

Läs mer

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG Arbetsmaterial för framtagande av Affärsplan. Arbetsmaterialet är gjort för att användas i Värmlandskooperativens Utbildning för utveckling

Läs mer

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2017-02-09 Räkenskapssammandrag Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era medlemskommuner och

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

PROPOSITION Bilaga 8. Styrelsens proposition om budget och medlemsavgifter för 2013-2015

PROPOSITION Bilaga 8. Styrelsens proposition om budget och medlemsavgifter för 2013-2015 PROPOSITION Bilaga 8 Styrelsens proposition om budget och medlemsavgifter för 2013-2015 När förbundet nu går över till treåriga kongressperioder riskerar budgeten bli inte bara en prognos utan ett rent

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 50 Motion om konstgräsplan... 57 51 Habos historia... 58 52 Regional kulturplan 2012 2013 remiss från Landstinget i Jönköpings län... 59 53 Informationsärenden... 60 54Föreningsträff...

Läs mer

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Motpartskod Motpartskod är obligatorisk och erhålls med vid leverantörs- och kundfakturor. Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Momskod erhålls med vid leverantörsfakturor.

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

Budget 2017 Brf Vita byn

Budget 2017 Brf Vita byn Budget 217 Brf Vita byn Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring Trosa Vagnhärad Tennisklubb 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggn.inventarier 272 121,64 173 750,00 445 871,64 1119 Värdeminskning byggn.inventarier -253 010,00-25

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Information för läsåret 2013/2014

Information för läsåret 2013/2014 Information för läsåret 2013/2014 Hej! Vi är glada över att du valt att studera hos oss på Kalix folkhögskola under kommande läsår. Vi anställda på skolan kommer att göra vårt bästa för att du ska trivas

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Årsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning ideell förening Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2013-03-14 31 december 2013 Föreningens medlemmar

Läs mer

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2017-01-13 KTN-2016-0436 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2016-02-15 Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era

Läs mer

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28 Fastighetsnummer: 09748 Kundnamn: Stengodset 6 Brf v2.5 Budgetår: 2011 Medlemsnr: 17383 Adress: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Fastighetsbeteckning: STENGODSET 6 Gå till Kontospec Gå till Kapitalbudget

Läs mer