Malungs folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malungs folkhögskola"

Transkript

1 20 Malungs folkhögskola Verksamhetsberättelse 2008 II ~o:: II ::;0:: Il :;0:: II I II landstinget DALARNA

2 21 Malungs folkhögskola Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetens finansiering 3 Verksamhetens profil och särart 3 Organisation 4 Huvudman 4 Skolledning 4 Lokal samverkan 4 Kursföreståndare och mentorer 4 Elevkår, kursråd & övriga samråd 4 Kursverksamhet 5 Utvecklings- och profileringsinsatser 6 Kvalitetsredovisning 7 Personal 7 Styrelse 8 Samverkanspartners 8 Ekonomisk redovisning 9 verksamhetsberättelse

3 Lands/inge/ Dalarna 22 Malungsfolkhögskola Inledning Malungs folkhögskola är en av tre folkhögskolor med Landstinget Dalarna som huvudman. Den är belägen i Malungi det vackra Västerdalarna, med närhet till skog, sjösystem, älv och fjäll. Skolan liggerpå Grimsåker, ca 2 km från centralorten. Folkhögskolan har ändamålsenliga lokaleroch är tekniskt välutrustad. På skolan finns ett fint bibliotek och skolans gymnastiksal och gym är flitigtutnyttjade av de studerande. Skolan har ett internat med ca 70 platser, de flesta enkelrum och några dubbelrum. Rummen har enkel standard med tvättställ på rummet och dusch och toaletti korridoren. Malungs folkhögskola är politiskt och religiöst obunden. Under2008 har folkhögskolan bedrivit folkbildningsverksamhet i form av allmänna kurser och särskilda kurser samt annan folkbiidande verksamhet omfattande sammanlagt deltagarveckor. Av dessa har deltagarveekor finansierats med statsbidrag från Folkbildningsrådet. För deltagare med funktionshinder och deltagare med svårigheter i svenska språkethar skolan genomfört verksamhet motsvarande 335 deltagarveckor. Verksamhetens finansiering Malungs folkhögskolas verksamhet finansieras dels med statliga medel i form av statsbidrag från Folkbildningsrådet och dels med bidrag från huvudmannen. Statsbidraget till Malungs tbsk uppgick under2008 till kr. medan landstingsbidraget uppgick till kr. För att kunna bedriva internatsamtövrig service till studerande kompletterar skolan den statliga och regionala finansieringen med intäkter från kök, internat, konferensverksamhet, extern kursverksamhet samt inte minst genomatt ställa sina lokalertill förfogande för lokala kultur-, idrotts- eller folkhälsoaktiviteter. Verksamhetsåret 2008 uppvisar ett negativtresultatvars huvudsakliga orsak är oväntade prishöjningar. En långsiktig ekonomisk planering bör därför ingå i kommande verksamhetsplan. Verksamhetens profil och särart Malungs folkhögskola har sedan 1909 bedrivit folkbildningsverksamhet med förankring i västerdalsbygden. Skolans verksamhet har kommit att alltmerprofileras mot: behovetav att förvalta, odla och utveckla ett levande kulturarv behovet av att odla och utveckla intresset för natur, hälsa och friluftsliv Inom dessaområdenhar Malungs folkhögskola kommitatt bli riksledande med sina kurseri folkmusik folkdans, folkligvisa samt fjäll- och vildmarksledarskap. Samtidigt fortsätter Malungs folkhögskola att vara en viktig aktör i lokalsamhället dels med bildnings- och folkhälsoinsatser och dels med behörighetsgivande kurser. Folkbildningsarbetet på Malungs folkhögskola utgår ifrån statens fyra huvudsyften med sitt statligastöd. Genom det interna demokratiarbetet bildar man unga och gamla medborgare genom inskolning i demokratiska mötes- och beslutsformer. Genom att stödja det lokala verksamheuberä/re~e2008 3

4 23 Malungs folkhögskola foreningslivet och dess bildningsverksamhet stödjer man verksamheter som stärkeroch utvecklar demokratin. Det gör man också genom att vara en alternativ mötesplats, en civil arena både för bygden och för skolans deltagare. Genom den allmännakurser bidrar folkhögskolan till att utjämnautbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. Genom de särskilda kurserna och den allmänna kursens profiler bidrar skolan starkt till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. På Malungs folkhögskola strävarman efter verksamheter som hör ihop med skolans profil och statliga uppdrag, vilka genomsyrar inte bara skolans långa kurser utan även kortkurser, externakursverksamheter och konferenser. Skolan stödjer även folkliga former för kultur och folkhälsa genomatt upplåta sina lokalertill bl.a. Dansbandsveckans, Skinnarcupens och Vansbrosimmets besökare. Organisation Huvudman Landstinget Dalarna(LD) är skolans huvudman och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Landstinget tillsätterskolnämnd. Skolledning Skolans styrelse är LD:s skolnämnd. Nämnden skall se till att bestämmelser (riksdagsbeslut, lagaroch förordningar) efterlevs. All beslutsrätt liggerpå nämnden, förutom i de frågordär reglementet anger annan beslutsinstans. Nämnden har också delegerat vissa beslut till olika tjänstemän och instanserpå skolan. Knuten till nämnden finns en förvaltningschef som ansvarar för Landstingets fem skolor. Rektorär ansvarig för verksamheten införnämnden. Skolledningsarbetet samordnas aven ledningsgrupp bestående av rektor, biträdande rektor och kökschef. Lokal samverkan Samverkansgruppen består av skolledning, fackliga representanter, arbetsmiljöombud och elevskyddsombud. Samverkansgruppen är informations-, samråds- och förhandlingsforum samt lokalskyddskommitte, Lärarrådet svarar för långsiktigpedagogisk planering av verksamheten och fungerar som samverkankansinstans. Servicerådet svarar för planeringav serviceverksamheten och fungerar som samverkansinstans. Persona/rådet består av all personal på skolanoch sammanträder ett par gångerper termin. Kursföreståndare och mentorer. Varje kurs har en kursföreståndare. På allmän kurs tilldelas dessutom varje kursdeltagare en mentor. Elevkår, kursråd & övriga samråd Kursrådet är ett forum för information och rådslag kring verksamheten. Kursdeltagarna har en representant från varje kurs om minst 15 veckor. Elevkåren består av samtliga kursdeltagare på skolan. Elevkåren utser en styrelseom minst 5 personer, helst en representant från varje kurs. Styrelsen förvaltar elevkårens kassa. Dessutom finns det på skolan kulturråd, biblioteksråd och kostråd där både eleveroch personal deltar och samråderkring specifika frågor. verksamhetsberättelse

5 24 Malungs folkhögskola Kursverksamhet Kursverksamheten under 2008 har bedrivits huvudsakligen i form av långa kurser där de särskilda profilkurserna haft en särställning. Även den allmänna kursen har bedrivits huvudsakligen i form av profilerade allmänna kurser. Övrig folkbildningsverksamhet har bedrivits dels i form av korta kurser inom skolans profilområden och dels i form av öppen bildningsverksamhet. Under 2008 har skolledning och lärarråd fattat beslut om nedläggning av Motions- och Friskvårdsledarlinjen efter en tid med sviktande antal sökande till kursen. Det har visat sig att det finns ett stort utbud av kurser med liknande innehåll över hela landet, hos både folkhögskolor och andra utbildningsanordnare. Samtidigt har det funnits behov av större rekrytering inom allmän kurs vilket ledde till beslutet att starta en ny profil, Allmän kurs med folkmusikprofil. En verksamhetsom särskilt bör uppmärksammas är sommarkursen för utländska studerande, en verksamhetsom har bedrivits framgångsrikt under ett antal år genom stipendieanslag från Svenska Institutet. Kursen har lockat till Sverige och Malung studerande från ett stort antal länder och berikat både studenterna, skolan och lokalsamhället. Långa kurser vt 2008 Deltagare kvinnor Allmän kurs Fjäll- och vildmarksledarlinje 16 4 Folkmusikpå fiol I år Folklig dans Folklig visa Motions- & friskvårdsledarlinje Smideskurs 9 2 Korta kurser vt 2008 Deltagare Kvinnor Lär känna Europas första högkultur 26 l3 Folkmusik på Fiol Säma Spelmän Folkmusik på gehör i Sundsvall 20 l3 Spelmanskurs i Kalmar Återträff med Kalle Almlöf 12 9 Spelledarkurs i Tobo Stämspel& komp i Fågelsjö 16 6 Hantverksvecka 8 4 Långa kurser ht 2008 Deltagare Kvinnor Allmän kurs Fjäll- och vildmarksledarlinje 16 5 Folkmusikpå fiol I år 19 l3 Folkmusik på fiol I termin Folklig visa Svenska för utländska studerande Hantverkskurs på deltid 3 2 Friskvårdskurs på deltid I l Korta kurser ht 2008 Deltagare Kvinnor Den svenska konsten 20 9 verksamhetsberättelse

6 25 Ma/ungsfolkhögskola Distanskurser Deltagare Kvinnor Hurmår människor och natur i dagens ekonomi ht KulturprogramJ öppen folkbildning Deltagare Kvinnor Fiolkursens konsert Viskursens konsert Urkultfestivalen i Näsåker Söktrycket på skolans kurser höstterminen 2008 har varit 2 sökande per kursplats på allmän kurs och 2,3 sökande per kursplats på särskilda kurser. Antalet omdömen som utfärdades på Allmän kurs för läsåret var 9 st. varav: 5 st. "God",2 st. "Mycket god" samt 2 st. "Utmärkt". GenomsnittstaI2,67. Utvecklings- och profileringsinsatser De särskilda kurserna inom skolans profilområden har fått en dominerade ställning vilket har föranlett under ett antal år ett aktivt arbete för att finna hållbara former för den allmänna kursen. Malungs folkhögskola har haft som målsättning att utveckladen allmännakursen inte bara när det gäller kvantitet utan också kvalitet. Till detta har avsatts utvecklingsmedel även under detta år dels i form av förstärkta personalresurser och dels i form av uppsökande verksamhet och deltagande i utåtriktadeaktiviteter. Ett annat viktigtutvecklingsområde har varit att locka nya målgrupper till skolanoch därmed tackla den sk "demografiska utmaningen". I syfte att öppna skolan för en äldre generation har flera aktiviteter genomförts både på skolan och i lokalsamhället, bl.a. pensionärsfriskvård, uppsökande verksamhet, föreläsningar, kortkurs i svenskkonst. Nya målgrupper har man också försökt locka till skolan genom nya profilerpå allmän kurs, friskvård och folkmusik. För att utveckla former för det livslånga lärandet har folkhögskolan under detta år satsat på utveckling aven ny distansutbildning med start vt 2009, HSM (Hårt satsande motionärer). För skolanviktiga profileringsinsatser är bl.a. medverkan i spelmansstämmor, festivaler, mm där både personal och kursdeltagare deltagitaktivt: Grundsetmarknaden i Elverum, visfestival i Blekinge, konsert i Rörbäcksnäs kyrka, Musikvid Siljan, Bingsjöstämman, Ransäter, Urkultfestivalen i Umeå. Dessa aktiviteter har ett högt värde eftersomde stärkerskolans identitet både inåt och utåt. Även inom folkhälsoområdet har skolan både initierat och deltagit i aktiviteter som stärker skolans natur-och hälsoprofil. Bl.a. hälsoveckan i Malung, friluftsdagar, hästturer. Folkhögskolans dag, en hel dag med öppet hus, har ocksåvarit ett sätt att visa upp skolans verksamhet och profil och ge möjlighet att pröva på olika aktiviteter. verksamhe~herättehe2008 6

7 LandstingetDalarna 26 Ma/ungs folkhögskola Skolanhar fortsatt även i år sitt arbete med internationella relationeroch global rättvisa och denna gång har medel satsats dels åt friplatser för stipendiatergenom Svenska Institutet (där skolan ställde 5 platser till förfogande med fri kost och logi) och dels med genomförande av temaveckor med tema Afrika och Rättvis Handel. Undersommaren och hösten 2008 har en utvecklingsinsats pågått bland skolanspersonal i samband med implementering av ett nytt arbetstidsavtal. Insatsen har omfattat intervjuer, möten, grupparbeten och kartläggning under ledningav gestaltkonsulten Roland Lindqvist. Totalt har kr. avsats till profilerings- och utvecklingsinsatser. Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för perioden dec maj 2009 enligt Folkbildningsrådets riktlinjer i bilaga. Personal Namn Almlöf Kalle Blomqvist Jan-Åke ErikssonB John Erik Eriksson Lisbeth Fagerberg Anna-Greta Forsman Maria Halvarsson Perjos Lars Helgesson Gunnar Henriksson Margareta Hjalmarsson Jonas Hägg Christofer Isaksson Anders Ivarsson Ing-Mari Jansson Conny Johansson Berit Johansson Malin Johansson Margareta Johansson Mariann Johansson Matts Lagerberg Sonja Larsson Anders Larsson Anna Maria Magnil Anette Olsson Åsa Petersson-Dregelid Ami Pettersson Karl-Erik Befattning Städerska/Kokerska Kökschef Städerska/ Köksbiträde Kokerska Rektor Kokerska Köksbiträde Städerska Kokerska Städerska Vaktmästare Kanslist Sekreterare Kokerska Kokerska Tfrektor verksamhetsberättelse

8 27 Malungsfolkhögskola Pettersson Karolina Puurosaari Åkergren Eeva-Liisa RoneyAnita Roos Yvonne Rundqvist Mona Röjås Maria Soling Jonny Ström Brita Sunne Bo Söderström Kristina Thorsen Hannibal Westhlin Louise Wännan Tord Biträdande rektor Sekreterare Kurator Städerska/Vaktmästare Städerska Institutionstekniker Styrelse Ordinarie ledamöter i Skolnämnden BarkeGunnar(s) Ordrorande Gossas Nils (mp) Vice ordförande RoselI Anders (s) ärjas Birgitta (s) Holmström Seth (m) Bogghed Arne (c) Larsson Jonny(dsp) Ersättare i Skolnämnden Morelius Per (s) LundelI Bengt (s) FjätvallGudrun (s) Granlund Anna (m) Olin Ola (v) Winberg Sakarias(kd) Kilpiö Marja (fp) Samverkanspartners Malungs folkhögskolas elevförbund Mora folkhögskola Fornby folkhögskola Musik vid Siljan Folkmusikens Hus Folkmusikhuset i Viljandi Utmarksmuseet i Ransby Urkultfestivalen i Umeå Linköpings folkmusikfestival Elverums handelsstandsförening Studieförbundet Bilda ABF Musikhögskolan i Ingesund Musikhögskolan i Stockholm Svenska Institutet Malungs hembygdsförening Malungs IF Malungs församling Pensionärernas Riksorganisation, PRO SvenskaPensionärsförbundet, SPF Svenskajägarförbundet Malung-Sälens kommun Vansbro kommun TV-Malung verksamhe~herättehe2008 8

9 28 Malungs folkhögskola Ekonomisk redovisning SN Skolnämnden 420 Malungs Folkhögskola KONTO UTFALL BUDGET UTFALL Fg Ar Övriga patientavgifter Undervisningstjänster Entreeavgifter Övrig förs, utbildning och kul Övriga städuppdrag Inre transpbeställningsuppdr Receptionsservice Övriga hyror Kostersättning personal Kostersättning personal- löne Disktjänst Restaurangförsäljning Intematersättning Hyresintäkter, bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter, övriga objekt Hyresavdrag egna bostäder Övrig försäljning av tekniska Telefonavgifter - Palett lönea Motorvärmare Förs livsmedel konsument frp Förs övriga varor och material Statsbidrag * Statsbidrag lönebidragstjänste Statsbidrag plus-jobb Övriga bidrag Div löneavdrag {Palett lönear Övriga intäkter (Inkl. Adm Hk) Aterv tidigare avskrivna kund Landstingsbidrag Grundlön Politikerarvoden Avdrag för Sjukfrånvaro Avdrag övrig frånvaro Uttag semester Uttag komptid, enkel o ch kval Tillfälliga anställningar Intjänad övertid OB låg OB hög Övrig ers politiker Retroaktiv lön löneröversyn Retroaktiv lön övrigt Semester intjänad Sjuklöner Beredskap låg verksamhetsberättelse

10 29 Landstinget Dalarna Malungsfolkhögskola 4131 Beredskap hög Arvoden Lön vid utbildning Lön vid fackligt arbete Ovr ej arbetad tid avgångsvede Traktamenten skattefria Traktamenten skattepliktiga Bilersättning skattefri Bilersättning skattepliktig Ovr kostnadsersättn skattefria Ovr kostnadsersättn skattepl Pensionskostnader schablon Sociala avgifter Löneskatt anst >65 år Avtalsförsäkringar Utbildning Handledning Företagshälsovård Personalrepr avdragsgill Personalrekrytering Friskvård och fritidsverksamhe Lånedator Minnesgåvor Ovriga personalkostnader Primärvård Klin Kem lab Logopedservice Arbetsterapiservice Ovrig personal Köpta undervisningstjänster Studiebesök Läkemedel Livsmedel konsument frp Ovriga måltider Livsmedel produktion Ovriga kostnader för livsmedel Rengöringsmaterial, toalett oc Material och varor Förrådsuttag - Marakanda Ovrigt undervisningsmaterial Mediainköp Ovrig bidragsgivning Lokalhyror Bostadshyror mbyggnadstillägg Ovriga hyreskostnader Avfallshantering Yttre fastighetsskötsel Besiktningar (serviceavtal) Ovrig fastighetsservice Reparationer, byggnadsarbeten Hyra IT-utrustning (ej Hem-PC) verksamhe~berättehe

11 30 Malungs folkhögskola 6290 Hyra kontorsmaskiner Hyra övr anläggningstillgångar El Flis, pellets Vatten och avlopp Ovriga energikostnader Kontorsmaskiner IT-utrustning (pc, skrivare) TV, video, radio Möbler Hushållsmaskiner Telefon och mobil Övriga förbrukningsinventarier Dataprogram I licenser Datamateriai Kontorsmateriel Förbrukningsmateriel Serveringsmaterial Blanketter, brevpapper, kuvert Arbets- och skyddskläder Övrigt arbetsskyddsmaterial Rep o underhåll av IT-utrustni Rep o underhåll av övr invent Tvätt Ovr kostnader rep o underhåll Drivmedel Fordonsförsäkring Fordonsskatt Fordonsservice/-reparation Fordonsbesiktning Bilhyra I -leasing Ovrig fordonshyra I -leasing Övr kostn bilar o andra transp LO-turen Övriga transporter Biljetter Sverige Biljetter Sverige Palett - au Biljetter Utlandet Hotellkostnad Sverige Hotellkostnad Sverige Palett Hotellkostnad utlandet Ovriga resekostnader Annonser (ej platsannonser se Tryckkostnader för info o rek Distrib av inform o reklammate Konsultkostn inform o reklam tj Monterhyra Material för utställning o mäs Övr kostnader information och Representation extern, avdr Abonnem o samtalsavgift fast t Abonnem o samtalsavgift mobilt ver~amhe~berätte~e2008 Il

12 31 Ma/ungsfolkhögskola 7230 Grundavgift LD-net Fjärmät (Telia) Kabel Porton Försäkringspremier Självrisker Kundförluster, konstaterade Larm och bevakning av lokaler Fackliga overheadkostnader Löneadministration Varuförsö~ningen - VFN Ovr administrativa tjänster Databehandling - drift Konsulter IT-tjänster Service/avtal, underhåll o upp Dataservice - avtal, service IT-tjänst utöver grundavgift ( Ovriga främmande tjänster Övriga främmande tjänster Miljö- och tillsynsavgifter Tidningar och tidskrifter Facklitteratur Medlemsavgifter Övriga kostnader, ex TV-avgift Ovriga abonnemangskostnader Avskrivning IT-utrustning Avskrivning Ovriga maskineroc Stående bokföringsorder 7998 Bokföringsordrar Ränteintäkter, kundfordringar Ovriga finansiella intäkter Intemränta inventarier Dröjsmålsräntor m m Ovriga finansiella kostnader Total * 3810 Statsbidrag: I posten ingår överförda medel för kvalitets- och utvecklingsarbete från Tack! Skolledningen vill framföra ett stort tack till all personal och elever på Malungs folkhögskola som bidragit till ännu ett framgångsrikt verksamhetsår. Gunnar Barke Ordförande i skolnämnden Eva Avgerinou Rektor verksamhetsberättelse

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Fredriksbergstvätten, Landstinget Dalarna

Fredriksbergstvätten, Landstinget Dalarna I Landstinget II DALARNA 0 1 0 ~ 2010-05-05 Fredriksbergstvätten, Landstinget Dalarna 2009 startade Landstinget Dalarna tvätteri i Fredrik sberg för att tillgodose landstingets behov av textili er. Fredriksbergstvätten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur?

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska erfarenheter från tio kommuner Anna Thille och Anette Hamerslag statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet.

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-02-21 EKO 2012/1111 Budgetunderlag för perioden 2014-2016 (6 bilagor) 1. Sammanfattande bedömning Trycket på sökande till Konstfack ökar. Efter två år av

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 2 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Allmänna utskottet... 4 1.2.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Landstinget Dalarna. Landstinget och konsten 2007

Landstinget Dalarna. Landstinget och konsten 2007 Landstinget Dalarna Landstinget och konsten 2007 Kulturnämnden 76/2007 Bakgrund Vid sammanträde 2002-06-10 beslutade landstingsstyrelsens regionala utskott att låta utreda Landstinget Dalarnas ansvar för

Läs mer

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013..

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. 04-08 C o. T HABO :t KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE

Läs mer