Ändringsdokumentation för MONITOR version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10"

Transkript

1 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version Allmänt JWEN-95HLDS - Utskriftsrutinerna hämtade inte information om referenser till e-postfritexterna. Detta gällde t.ex. utskrift inköpsorder via e-post. JWEN-95QLJD - Vid export till Excel med metod MDC togs inte PDF-filen bort när den teckentolkats klart och.xls-filen skapats. JLIN-96MHWH - Nyhet: Nu går det att öppna rutinerna Registrera tillverkningsorder och Utskrift tillverkningsorder genom att använda Kör (i Windows) och ange monitor://x/y/z. T.ex. monitor://./022/1234 för att öppna Registrera tillverkningsorder i aktuell databas med ordernummer 1234, så blir även ordernumret inläst. Funktioner för att kopiera hyperlänkar som finns under menyn redigera skapar nu också HTML och RTF-format för att underlätta användning med andra program. KFTM-979CXZ - Nyhet: Om man använder påminnelsefunktionen så kommer nu alltid den flik som innehåller påminnelser överst. JLIN-97QJXV - Filter har uppdaterats för att dokumentvisaren ska kunna återge PDF-filer bättre. Om du vill ha denna förbättrade funktion behöver du göra en ny klientinstallation. Denna förändring gäller enbart system med tilläggsfunktionen Dokumentvisning. JLIN-97WJG3 - Om man lade till en fri orderrad (radtyp 2) med antal 1 sist i någon orderregistreringsrutin, så blev restantalet 0 vid spara. AFOG-97YBX2 - Nyhet: Om antalet mappar överstiger 50 i en sökväg sker kontroll om det finns undermappar i mapparna först när användaren vill se innehållet, tidigare byggdes mappstrukturen upp i sin helhet. Detta gäller endast system med tilläggsfunktionen Dokumentvisning. MPEN-98KHN9 - Nyhet: Nu kan Hjälpavsnitt visas för Urvalsfönster när man trycker på Hjälpknappen. Tillverkning JLIN-94WKC2 - Om man frisläppte tillverkningsorderförslag från en försäljningsprognos och man hade systeminställningen "Projektnummer sätts till Kundordernummer" aktiverad, uppstod ett programfel i tilläggsfunktionen Tidrapporteringsterminal TRT. JELA-97NDHX - Export till Excel fungerade inte i rutinerna Förkalkyl och Efterkalkyl. BSAN-97Y924 - I rutinen Plocklista (tillverkning) användes alltid klarerat antal från artikelns huvudlagerställe, vilket kunde medföra att i andra lagerställen visades inget antal att plocka på plocklistan, trots att tillräckligt saldo fanns. Detta fel kunde enbart uppstå i system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. BSAN-97YG3S - Det skapades materialbehov på ingående material bara till en förekomst av de fiktiva artiklarna i de fall man hade en struktur där samma ingående fiktiva artikel förekom flera gånger på samma nivå. För att felet skulle uppstå krävdes dessutom att systeminställningarna "Lämna fiktiva artiklar kvar i orderns materiallista" och "Slå ihop samma artikelnr från en F-artikel" var aktiverade. Inköp BKNN-962EF2 - LBU/FBU betalningar kunde felaktigt blockeras från utbetalningsförslaget om ingen bankkontoinformation angivits under knappen Utlandbetalning i rutinen Uppdatering leverantörer. Detta kunde orsaka problem om man använde anpassning 437 (Flera bankkonton per leverantör). JEDS-96UGCY - I rutinen Inleveransrapportering visades ingen skrivardialog vid utskrift av externa dokument med inställningen auto. JLIN-96ZH63 - Agenten kunde inte använda Inköpsorderurval i rutinen Utskrift inköpsorder.

2 KFTM-973B5F - Alla attestanter visades inte i listtyp Samtliga i rutinen Sökning leverantörsfakturor. SSÖG-974BZG - MONITOR-till-MONITOR skapade fel på inköpsordern när man drog in XML filer i rutinen Registrera inköpsorder och bekräftade med ett senare datum. KFTM-97C9SZ - Om man i rutinen Registrera leverantörsfakturor registrerade en kreditfaktura och kopplade löpnumret till debetfakturan kunde man tappa konteringen på preliminärbokningen. Detta kunde inträffa om kreditfakturan inte hade samma belopp som debetfakturan. SHYS-97GBDS - Nyhet: Om man registrerar en leverantörsfaktura där förfallodatum infaller på en helgdag kommer nu datumet att visas med röd text, dessutom visas en varning Förfallodatum infaller på en betalfri dag. Varningen visas om man angivit betalfria dagar i rutinen Betalfria dagar. Denna funktion är införd pga. en ny svensk lag som gäller påminnelseavgift på 450 kr vid sen betalning av en leverantörsfaktura. KFTM-97GC4H - Om man registrerade en kreditfaktura i rutinen Registrera leverantörsfakturor och vände konteringen genom att koppla löpnumret mot en debetfaktura och skickade ut den på en attestrunda, så kunde kostnadskontot falla bort. Detta gällde endast då man inte använde preliminärbokning av leverantörsfakturor. LREM-97NGN3 - Gäller endast återrapportering av betalningar med Norska Telepay. Ett felmeddelande kunde visas när man läste in återrapporteringsfilen som innehöll olika betalningsdatum. Det berodde på att det inte gick att verifiera antal betalposter och summering av betalningar i filen på rätt sätt. JELA-97YDDG - Det gick inte att exportera listtypen Samtliga från rutinen Sökning leverantörsfakturor till Excel. JLIN-98BJA6 - Om man skapade en ny Leverantör genom att använda Spara som på en Leverantör som hade aktiva leverantörskopplingar på artiklar, så fick den nya leverantören samma aktiva kopplingar. Det medförde att MONITOR avslutades med ett programfel när man visade artiklar med båda dessa aktiva kopplingar i någon rutin som visar leverantörskopplingar. JLÖR-98DCCS - Om man på sista raden i rutinen Inleveransrapportering streckkod angav ordernummer, artikelnummer och kvantitet och sparade utan att lämna kvantitetsfältet, uppdaterades artikelns lagersaldo med den angivna kvantiteten. Inköpsordern påverkades dock inte och i inleveransloggen skapades ingen post. Samma sak kunde ske om man aktiverat inställning för spara vid radbyte, eftersom sparafunktionen var aktiv trots radbyte och om man matade in en ny rad, så kunde man spara innan man lämnade antalsfältet. 2(5) Försäljning SSÖG-6VTBGV - Vid Import Kanban i rutinen Leveransplan / EDI-import så sparades prognoser före sista Kanban-avropet. SSÖG-8XLFQF - Om man vid utleveransen behövde plocka från flera lagerplatser, så visades flera rader med samma följesedelsnummer i rutinen Leveransplan / EDI-import. JEDS-95SA9Z - Import gamla fungerade inte i rutinen Leveransplan / EDI-import. JLIN-96U95N - Nyhet: I rutinerna Registrera offert, Registrera kundorder och Direktregistrera fakturor finns nu en Sök & hämta för fältet Er referens. SHYS-96VGQA - Kundunika blanketter fungerade inte för följande blanketter: Faktura e-post, Återutskrift faktura e-post, Återutskrift samlingsfaktura e-post och Återutskrift räntefaktura e-post. KFTM-975FXA - Om en kund hade betalt in några ören för mycket på en kundfaktura och man använde rutinen Återrapportering från fil / matchning, så fungerade inte öresutjämningen och fakturan fick status Helt betald. SSÖG-978JHL - Nyhet: Den nya anpassningen 498 tillåter ändring på kundorder som är låst för plockning. BSAN-979H9V - Benämningen för grupperingsbegreppet visades inte när listan grupperades på Varugrupp och orderförteckningen innehöll orderrader med tjänster (typ 3) eller verktyg (typ 9) om man valt listtypen Standard eller Utleveranslista i rutinen Orderförteckning Försäljning. JLIN-97CALG - Rutinen Offertstatistik, listtyp Offertingång visade bara offerter som blivit kundorder om man selekterat på offertdatum.

3 SSÖG-97FFJS - Valuta togs från kund istället för från importfilen vid import i rutinen Order / EDI-import. KFTM-97PG3X - Felaktigt datum visades i kontrollrapporten i rutinen Intrastat utförsel. FOHN-97V9G4 - Nyhet: Nu kan anpassning 50 (Import Kanban) automatköras via Agenten. FOHN-9849VY - Nyhet: Nu kan man välja att visa enbart klarerade order eller enbart klarerade rader i list typen plocklista. Orderradsstatus har även tillkommit som nytt selekteringsbegrepp i rutinen Plocklista. SHYS-986BXV - % satsen saknades på raden för mervärdessskatt på e-postblanketten för Easy invoice faktura. Värdet på raden visades dock. FOHN-987G7L - Godssökning på Internet för DHL fungerade inte på grund av förändringar som DHL gjort. FOHN-98BHJW - Vid import med frystid i rutinen Leveransplan / EDI-import, så påverkades avropsrader under plockning och samtidigt kunde 0-avrop skapas på ordern. AFOG-98BKMC - Nyhet: Koden DSVDPCL identifierar nu DSV E-parcel och DSVDEPL, DSV E-pallet i EDImeddelandet från MONITOR till Unifaun. SSÖG-98JKF8 - Rutinen Lagerpåfyllnadslista - VMI klarade inte 0 i antal per kolli. FOHN-98KHD8 - Nyhet: Validering att Combiterms 2011 används vid avisering genom Apport och Memnon för utrikesfrakter med DB Schenker är införd. FOHN-98MHJD - Import Kanban i rutinen Leveransplan / EDI-import följde inte systeminställningen "Importera en leveransplan i taget". 3(5) Lager BSAN-8VMH9M - I rutinen Registrera avvikelse uppstod ett programfel om man försökte registrera en avvikelse med saldopåverkan på en artikel som inte fanns i artikelregistret. MARN-92BEKJ - Ett programfel uppstod eller ett felmeddelande visades om man registrerade stafflade priser innan artikeln och leverantörskopplingen var sparad i rutinerna Uppdatering artikel - Lager och Uppdatering artikel - Inköp. JLIN-972BAF - Fråga om att spara visades inte när man växlade post i rutinen Uppdatering produktregister, även om information ändrats eller lagts till. JELA-97PG5T - Rubriken Loggning i rutinen Beräkna årsvolym följde inte det språk användaren valt. CSIG-97QFH2 - Det gick att radera avvikelsegrundtyperna i rutinen Registrera grunddata, trots att det inte ska vara möjligt att radera avvikelsegrundtyperna. BSAN-97VJGN - I rutinen Behovsberäkning visades inte artiklar med saldo under beställningspunkt vid valet "Visa artiklar med brist (<Best.punkt)". JLIN-97Z8EL - En informationsruta med tips om hur användaren kan generera lagerplatsnamn visas nu i rutinen Generera lagerplatsnamn. BSAN-986DJP - Det gick inte att ändra förvald leveransadress i rutinen Inköpsorderförslag i system utan tilläggsfunktionen Lagerställehantering. FPEN-98CD3G - Det gick inte byta leverantörskoppling i rutinen Inköpsorderförslag om leverantörskopplingen hade för högt internt id-nummer i databasen. Verkstadsinformation CSIG-8DXETE - Om man i Stämplingsterminalen, i samband med delrapportering eller avslut av arbete med lageringång, bytte lagerplatsnamn uppdaterades inte detta på artikeln utan det lagerplatsnamn som gällde innan rapporteringen blev kvar. Detta fel kunde inträffa om man inte aktiverat systeminställningen "Hantera multipla lagerplatser per artikel".

4 JLIN-8LGG4B - Om man stämplade kortare lunch än min. lunch i Stämplingsterminalen, blev flextiden avrundad fel. JLIN-962HH5 - Ett programfel uppstod om ett material med spårbarhet lades till i Stämplingsterminalen. JLIN-972F8L - Nyhet: Nu går det att skicka ett e-postmeddelande innehållande en lista med de senaste stämplingarna för anställda valda från rutinen Lista stämplingar. Denna funktion kan vara bra om det finns stämplingar som behöver redas ut. JLIN-972FH7 - Nyhet: Nu går det att skicka ett e-postmeddelande med en lista över de senaste stämplingarna till sig själv från rutinen Stämplingsterminal. 4(5) Redovisning SHYS-94WKPL - Om man kopplat en kund till projekt, så döptes inte den kundkoden om i rutinen Registrera projekt om man döpt om kunden i rutinen Döp om kund. SHYS-95JJAL - Nu går det inte att göra en beräkning, rapportera aktivitet eller koppla en tillverkningsorder till ett projekt som har status 9 (Historik) i rutinen Registrera projekt. LREM-96ZKDN - Om rutinen Registrera projekt öppnades via Påminnelsefönstret kunde data bli felaktigt sparat i rutinen. SHYS-97HFVA - Överflödiga tecken visades i rutinen Utskrift anläggningsregister, listtyp Avskrivningar och grupperad på Konto. SHYS-97NMFV - I den Norska momsrapporten togs rad 7 felaktigt med i summeringen på rad 1. Detta fel kunde endast inträffa i Norska system. SHYS-97SADZ - Gäller endast system med anpassning Avskrivningar baserade per månad. Om man anskaffade och sålde ett anläggningsobjekt inom samma månad men gjorde avskrivningen på objektet en månad senare, så kunde värdet av avskrivningen bli fel. Systemvård CSIG-95DACW - I rutinen Lista användare, listtyp Påminnelse, visades ingen information om man inte först öppnat och sparat fönstret Påminnelse i rutinen Användare för respektive användare. JLIN-979DMZ - Nyhet: Nu visas antal koncernanvändare i ruinen Användare. JELA-97HAVZ - Det gick inte att spara i rutinen Språk efter att ha använt knappen Återställ alla fraser för detta språk till original. BSAN-97NA8X - Felaktiga modulikoner kunde visas för andra språk än svenska i rutiner som hanterar inställningar i programmet (dvs. rutiner under menyn Tabeller i Systemvårdsmodulen). FOHN-97WG74 - Filer som skapades och lästes in med rutinen Leveransplan / EDI-import stoppade och spärrade automatkörningen. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Agenten. Elektronisk fakturahantering BKNN-96WCW4 - Nyhet: Om man försöker stämpla eller skriva en annotering på en lösenordsskyddad PDF, så visas nu en tydlig varning. Denna förändring gäller enbart system med tilläggsfunktionen Elektronisk Fakturahantering (EFH). KFTM-97ZC6H - Det gick inte att byta företag i tilläggsfunktionen MONITOR Extern attest. SHYS-987JA3 - Om man hade Elektronisk Fakturahantering (EFH) installerat men inte aktiverat, så fungerade inte systemparametern "Fråga om ankomst- eller definitivbokning i Registrera lev.faktura". Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Elektronisk Fakturahantering.

5 5(5) Internredovisning LREM-97NKTM - Efterhandskontering av Tillverkningsorderloggen tog hänsyn till systemparameter Använda undantag MO/LO-påslag i systemet trots att den inte var aktiverad. Om det fanns ett undantagsvärde på artikeln, så bokades detta värde felaktigt eftersom systemparametern inte var aktiv. Produktkonfigurator CSIG-8PQE2B - När fler än en variabel styrdes av samma valgrupp, så följde inte alla variabler med till variabelvärden när en ny artikel lades till i valgruppen. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. CSIG-8PRABA - Det gick att skapa variabler utan enhet, vilket orsakade programfel vid registrering av order i rutinen Registrera kundorder. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. CSIG-928DWE - Det gick inte att skriva in variabelvärde på ett tillagt valalternativ i en generell valgrupp som styrde en eller flera variabler. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. CSIG-92QBVB - Om en IK (Instruktion konfiguration) i Beredningen inte innehöll någon formel, så uppstod ett programfel vid registrering av tillverkningsorder. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. CSIG-96ZJCY - Variabler presenterades i ologisk ordning på kundorder. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. CSIG-97YBR9 - Det tog lång tid att öppna en IK i rutinen Beredning när man hade skrivit IK till många konfigurationsgrupper. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. CSIG-987F9N - Om det bara fanns en IK (Instruktion konfiguration) till en konfigurationsgrupp, så läses inte IK in när man öppnade Instruktionsfönstret i rutinen Beredning. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator.

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 1(7) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 Allmänt MPEN-9E9JYS - SMS Teknik byter domän från @smsteknik.se till @mail2sms.se för SMS som skickas via SMTP, detta för att öka kapaciteten. Denna

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 Allmänt JWEN-936L9Z - Ett meddelande om problem vid koppling av vissa Word-filer kunde visas. Det alternativa stellent-filtret kunde dock hantera visningen.

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 Allmänt ÖBRN-8N3DNS - Startsidekomponenten Förfallna fakturor visade även förfallna nollfakturor vilket kunde orsaka onödigt många rader i komponenten

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 Allmänt AFOG-9QJK6P - På fliken Aktiviteter som finns i många rutiner raderas inte msg-filerna vid borttagning av rad i Loggning av e-post. För aktiviteter

Läs mer

Nyhetsbrev version 7.4

Nyhetsbrev version 7.4 Utgåva 2 1(21) Nyhetsbrev version 7.4 I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.4. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 Allmänt JLIN-967DYE - Nyhet: Nu går det att markera/avmarkera alla rader genom att använda en kryssbox i kolumnen i flera rutiner för utskrift pallflaggor

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

Tidigare servicepack. Innehåll Innehåll 1 Servicepack 13 till PBS version 3.40A 7. För Pyramid Business Studio version 3.

Tidigare servicepack. Innehåll Innehåll 1 Servicepack 13 till PBS version 3.40A 7. För Pyramid Business Studio version 3. Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.40A (091005) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid.

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Servicepack 07 För Pyramid Business Studio version 3.41A (2013-06-14) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll 3.41A07F

Läs mer

Servicepack 04. För Pyramid Business Studio version 3.41A (2012-10-22)

Servicepack 04. För Pyramid Business Studio version 3.41A (2012-10-22) Servicepack 04 För Pyramid Business Studio version 3.41A (2012-10-22) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll1

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat.

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat. Nytt i Hybron MPS Version: 6.8.0 Kund & Lev-fakturering strikt avrundning till två decimaler 10442 I konteringen avrundas nu till två decimaler vid genereringen av konteringsförslag för att undvika diffar

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll 1

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll 1 Servicepack 14 För Pyramid Business Studio version 3.40A (2010-03-09) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Ny version av Exder 2005-03-30

Ny version av Exder 2005-03-30 Ny version av Exder 2005-03-30 I årets andra uppdatering av Exder är det en hel del matnyttiga nyheter. Det är nyheter i de flesta av Exders moduler. Det finns alltså säkert nyheter som just ni har nytta

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio 15 december 2006 Nyheter i version 3.38 (Gäller både version A & B) Nya versionen av Pyramid Business Studio är fullmatad med nyheter och förbättrade funktioner. Helt ny är t ex

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ärv kostnadsställe från artikel till beställning...2-4 2.1 Förråd...2-4 2.2 Artikel...2-5

Läs mer