Resultatrapport I 000, , , , , ,0A 0, ,15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport I 000,00 4 006,40 122 473,38 154 461,40 50 549,00 21871,0A 0,97 363 212,15"

Transkript

1 Resulttrpprt GUTEKOR EKOOMISK FOREIG Vld perid: Hel räkenskpsåret Räkenskpså r: 2A1 4-A1 -$ Senste ver.nr: A''162, L2 Sid 1 (2i Utskriven: 2A :'l 3:35 Periden Rörelsens intäkter ch lgerförändring ettmsättning 3010 Försälining övrigt 25 % mms 3'1 10 Medlemsvgilter 3111 Kurser 3120 Service vgilter 3494 Försäljning övrigt 12 % mms 3495 Försäljn spnnmål '12% 3500 Försäljning Utsäde 3730 EU-bidrg 3740 Öresvrundning S: ettmsättning S: Rörelsens intäkter ch lgerförändring I , , , , ,0A 0, , ,15 Rörelsens kstnder Råvrr ch förnödenheter I Hndelsvrr 4011 lnköp SPnnmål 4012 Mlning kvrnen 4610 Köpt tjånster 4614 Knsulter Föreningen 4910 Värdefärändring lger S: Råvrr ch förnödenheter I Hndelsvrr Bruttvinst Övrig extern kstnder 5010 LklhYr 5460 Förbrukningsmtrl 5800 Resekstnder 6390 Övr kstnder 6530 Redvisningstjänster 6984 Div utg övrig rrngemng 6990 Övrig kstnder S: Övrig extern kstnder S: Rörelsens kstnder Rörelseresultt Finnsiell pster Övrig ränteintäkter ch liknnde intäkter 8300 Ränteintäkter 8314 Ränteintäkt skttekntt : Övrig ränteintäkter ch liknnde intäkter S: Finnsiell Pster Resultt efter finnsiell pster Resultt före sktt , , , A, , , , , ,75-1, , , , ,45 424$, ,00 202,CI 2A2,AA 4 448, ,74

2 Resulttrpprt GUTEKR EKMISK FÖREIG Vld perid: Hel räkenskpsåret Räkenskpsår: 2A Senste ver.nr: 4162, L2 Sid 2 (2) Utskriven: :1 3:35 Periden Sktter Sktt på årets resultt 8910 Sktt S: Skfi på årets resultt S: Sktter Årets resultt 8999 Redvistresultt S: Årets resuttt miäffiäie'fiilil , ,70,

3 GUTEKOR EKOOMISK FÖREIG Vld perid: Hel räkenskpsåret Råkenskpsår: ^ 2AM42-31 Senste ver.nr: A162. L2 Blnsrpprt Sid I (2) Utskriven: 2A1 5-A : 1 5:35 lngående blns lngående sld Periden Utgående sld TILLGAGAR 0msättningstillgångr Vrulger m'm Lger färdig Prdukter S: Vrulger m.m A, ,O Krtfristig frdrin gr 1510 Kundfrdringr S ; Krtfristig frdringr 1 628, ,00,' 1 628,00 u"' I 864, , , ,00 Kss ch bnk 1910 Kss 1940 Bnk, Övrig bnkknt 1960 Sktieknt S: Kss ch bnk 372, ,47 1, ,47 372, ,47 1, , ,70?, ,70 372, ,17 3, ,17 S: Omsättningstillgångr 77 A53, , , ,17 S:A TILLGAGAR , ? , ,17 EGET KAPITAL, AVSÄTTIGAR OCH SKULDER Eget kpitl Egn insättningr ch uttg 2000 Medlemmrs instser : Egn insättningr ch uttg Blnserd vinst eller förlust 2098 Blnserd vinsuförlust S: Blnserd vinst eller förlust , , , ,47 181,00 181, ,47 4A57,47 Årets resultt 2099 Arets resultt S: Årets resultt , , , ,70 S: Eget kpitl , , , ,1? Skulder Krtfristig skulder

4 Blnsrpprt GUTEKOR EKOOMISK FÖREIG Vld perid: Hel råkenskpsåret Räkenskpsår:? AM Senste ver.nr: A162. L2 Sid 2 (2) Utskriven: 2A :1 5:35 lngående blns lngående sld Periden Utgående sld 2440 Diverse skulder , ,P , , Sktteskuld 2650 Redvisningsknt för mms 5 361, , , , Skuld HS Upplupn kstnder S: Krtfristig skulder , , , ,00 S: kulder , , , ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTIGAR OGH SKULDER , , ,70-1A1148,17 Beräknt resultt:

5 lnkmstdeklrtin 2 6, tt"tteverket ft Sktteverket mn (firm) dress Aktieblq. e ek m isk fören m.tt. Orgn isiinsnummer M Fr..m. T..m. Räkenskpsår ', lnfrmtin m hur mn fyller i blnketten finns i brschyren Sktteregler för ktie- ch hndelsblg, SKV 294. ' Ange belpp i hel krntl. GUTEKOR EKOOMISK FöREIG c/ Sten Rsvll Hll Bre ROMAKLOSTER E ce :6 s t Dtum då blnketten fylls i c.c :6 z. p E @ L g E.6 E U nderlq för i n kmstsktt 1.1 Oversktt v närinqsverksmhet Undersktt v närinqsverksmhet 1.3 Kncernbidrgs- ch fusinsspärrde undersktt (dvs. undersktt sm inte sk redviss i Småhus hel vgift Underlg för särskild lönesktt 1.4 Underlg för särskild lönesktt å ensinskstnder 1.5 egtivt undedg för särskild lönesktt på pensinskstnder Underlq fö vkstningssktt I 1.6 Underlg för vkstningssktt 15 %. Försäkringsföretg m.fl. Avstt till pensiner 1.7 Underlg för vkstningssktt 30 %. Försäkringsföretg m.fl. Utländsk kpitlförsäkrinr U nderlq för fstiq hetssktt Småhus/ägrlägenhet: tmtmrk, byggnd under upförnde 1.9 Hyreshus, hel vgift bstäder 1.11 Hyreshus: tmtmrk, bstäder under uppförnde 1.'12 Hyreshus: lkler lndustri/elprduktinsenhet, värmekrftverk (utm vindkrftverk) Elprduktinsenhet, vttenkrftverk Elprduktinsenhet, vindkrftverk.n" { Underskrift Behöriq firmtecknres nmnteckning "rfr.- jf,_ rnnfrtydlgnde Sten Rsvll Telefnnummer Y ilt I I il lll ililil fl llililillli]il1illiliilllllillll ll illl

6 6, tfrtteverket skttemässigjusteringr IK2S Fr..m. T..m Räkenskpsår lzu-l-t I z't-'t[-lt lnkmstdeklrtin 2 Orgnistinsnummer Dtum då blnketten fylls i 4.1 Arets resultt, vinst Arets resultt, förlust 4.3 Bkförd kstnder sm inte sk drs v. Sktt på årets resultt Skttemässig krrigering v bkfört resultt vid vyttring v näringsfstighet ch näringsbstdsrätt Skgs-/substnsminskningsvdrg (specificers på blnkett B) b. edskrivning v finnsiell tillgångr c. Andr bkförd kstnder 4.4 Kstnder sm sk drs v men sm inte ingår i det redvisde resulttet. Lämnde kncernbidrg b. Andr ei bkförd kstnder 4.5 Bkförd intäkter sm inte sk ts upp. Ackrdsvinster b. Utdelning c. Andr bkförd intäkter lntäkter sm sk ts upp men sm inte ingår i det redvisde resulttet. Beräknd schblnintäkt på kvrvrnde peridiseringsfnder vid beskttningsårets ingång b. Beräknd schblnintäkt på fndndelr ägd vid ingången v klenderåret c. Mttgn kncernbidrg d. lntäkt negtiv justerd nskffningsutgift e. Andr ei bkförd intäkter 4.7 Avyttring v delägrrätter. Bkförd vinst b. Bkförd förlust c. Uppskv med kpitlvinst enligt blnkett 4 d. Aterfört uppskv v kpitlvinst enligt blnkett Aterfringr vid vyttring v fstighet, t-ex. värdeminskningsvdrg, skgsvdrg ch substnsminskningsvdrg (skgs- ch substnsminskningsvdrg redviss även på 8) 4.13 Andr skttemässig justeringr v resulttet 4.14 Underskä. Outnyttjt undersktt från föregående år b. Reduktin v undersktt med hänsyn till exempelvis ägrförändrin eller ckrd 4.15 Översktt (flytts till p. 1.1 på sid. 1l () '16 Undersktt (flytts till p. 1.2 på (_) Ovrig uppgifter 4.17 Arets begärd ch iidigre års medgivn värdeminskningsvdrg på byggnder sm finns kvr vid beskttninqsårets utqånq 4.18 Arets begärd ch tidigre års medgivn värdeminskningsvdrg på mrknläggningr sm finns kvr vid beskttninqsårets utqånq Vid restvärdesvskrivning: återförd belpp för v- ch nedskrivninq. försälininq. utrnqerinq 4.20 Län från ktieägre (fysisk persn) vid beskttninqsårets utqånq 4.21 Pensinskstnder (sm ingår i p. 3.8) \t O, s Y e. Kpitlvinst för beskttningsåret f. Kpitlförlust sm sk drs v 4.8 Andel i hndelsblg (inkl. vyttring). Bkförd intäkt/vinst b. Skttemässigt översktt enligt 3B c. Bkförd kstnd/förlust d. Skttemässiqt undersktt enligt 3B 4.9 Skttemässig justering v bkfört resultt för vskrivning på byggnder ch nnn fst egendm smt vid restvärdesvskrivning på mskiner ch inventrier årsredvisni Uppdrgstgre (t.ex. redvisningsknsult) hr biträtt vid upprättndet v årsredvisningen ffi1" il1, Arsredvisningen hr vrit föremål för revisin Un"j Mn"; lt I I I ill ilt il ilil lll I llll llill lll lll ll ll il llllllllll llll ll lll TK2SM P4

7 6, Smtteverket Räkenskpsschem IK2R Fr..m. Inkmstdeklrtin 2 Orgnistinsnummer Dtum då blnketten fulls i Räkensksår '12-31 Ti ll gän gr/an läg g n i n gsti I I gånr lmmteriell nläggningstillgångr 2.1 Kncessiner, ptent, licenser, vrumärken, hyresrätter, gdwill ch liknnde rättigheter 2.2 Förskft vseende immteriell n Iäq n in stillq å n q r Mteriell nläggningstillgångr 2.3 Bvqnder ch mrk 2.4 Mskiner, inventrier ch övrig mteriell nläggningstillgångr 2.5 Förbättringsutgifter på nnns fstighet 2.6 Pågående nynläggningr ch försktt vseende mteriell nläggningstillgångr Finnsiell nläggningstillgångr 2.7 Andelr i kncernföretg 2.8 Andelr i intresseföretq 2.9 Frdringr hs kncern- ch intresseföretq Andr långfristig värdepppersinnehv 2.11 Län till deläqre eller närstående Eget Bundel eet kitl Frilt eet kitl Obeskttde Obeskttde reserver 2.29 Peridiserinqsfnder 2.30 Ackumulerde övervskrivninqr 2.31 Ovriq beskttde reserver reserver ch vsättni Avsättningr 2.32 Avsättningr för pensiner ch liknnde förpliktelser enligt lg (1 967:531) m trvnde v ensinsutfästelse m.m Övrig v(ättningr för pensiner ch liknnde förpliktelser 2.34 Övri vsättninr Skulder Långfristig skulder 2.35 Oblitinslån Andr lånqfristiq frd rinqr Omsättninqstillqån Vrulger 2.13 Råvrr ch förnödenheter 2.36 Checkräkninqskredit 2.37 Övri skulder till kreditinstitut 2.38 Skulder till kncern- ch intresseföretq V rr under tillverkninq 2.15 Färdi vrr ch hndelsvrr Övriq skulder Kftfristig skulder 2.40 Checkräkninqskredit 2.16 Övriq lqertillqånqr 2.41 övriq skulder till kreditinstitut 2.17 Pääende rbeten för nnns räknin 2.42 Försktt från kunder 2.18 Försktt till leverntörer Krtfristig frdringr 2.'19 Kundfrdrinqr 'l Frdringr hs kncern- ch intresseföret 2.43 Påqående rbeten för nnns räkninq 2.44Fkturerd men ei upprbetd intäkt 2.45 Leverntörsskulder s 2.21 övriqfrdrinqr 2.46 Växelskulder O Y 2.22 Upptbeld men ei fkturerd intäkt 2.23 Förutbetld kstnder ch upplupn intäkter Krtfristig plceringr 2.24 Andelr i kncernföretq 2.25 Övrig krtfristig plceringr Kss ch bnk 2.26 Kss, bnk ch redvisningsmedel Skulder till kncern- ch intresseföretq 2.48 Sktteskulder Övriq skulder Upplupn kstnder ch förutbetld intäkter ilt I I ilr il ilil illl tililtilililililillll11illilil1il lll il lk2rm p4

8 Fr..m. T..m. Orgnistinsnummer Dtum då blnketten fylls i Räkenskpsår ]i Resultträknin 3.2 Förändring v lger v prdukter i rbete, färdig vrr ch pågående rbete för nnns räkni Resultträkn i ng (frts.) 3.15 Övrig ränteintäkter ch liknnde resulttpster '16 edskrivningr v finnsiell nläggningstillgångr ch krtfristig plceringr 3.17 Räntekstnder ch liknnde resulttpster 3.3 Aktivert rbete för een räkn Extrrdinär intäkter 3.1 I Extrrdinär kstnder 3.20 Lämnde kncernbidrq 3.21 Mttqn kncernbidrq 3.7 Ovri extern kstnder 3.22 Aterförinq v peridiserinqsfnd 3.23 Avsättninq tiff peridiserinqsfnd 3.9 Av- ch nedskrivningr v mteriell edskrivningr v msättningstillutöver nrml nedskrivningr 3.24 Förändrinq v övervskrivninqr 3.25 Övriq bkslutsdispsitiner 3.12 Resultt från ndelr i 3.26 Sktt på årets resultt Ärets resultt, vinst (flytts till p.4.1) () Resultt från ndelr i intresseföretg 3.28 Arets resultt, förlust (flytts till.4.2\ 3.14 Resultt från övrig finnsiell $ Y ili I I tt ilt ltiil ililt iltiiilfl IIililil1llllllllllllillill ll il TK2RM I4P4

9 Sktteberäkning plg GUTEKOR EKOOMISK röneutc c/ Sten Rsvll Hll Bre ROMAKLOSTER Orgnistinsnummer Räkenskpsår Smmnställning för sttlig sktt Sttlig inkmstsktt lnkmst v näringsverksmhet Underlg för beskttning Underlg för fstighetsvgift Småhus 0,75 % Småhus 0,375 % Hyreshus 0,3 % Hyreshus 0,15 % Underlg för fsti ghetssktt Tmt, småhus 1,0 % Tmt, hyreshus O,4 % Hyreshus Lkler 1,0 % lndustri m fl. O,5 % Vttenkrftverk 2,8 % Vindkrftverk O,2 % Övrig underlg Resultt Fstställd inkmst lnkmstsktt 976 Summ slutlig sktt = 976 Att betl 976 Uppskttd kstndsränt '10 Att betl inkl. ränt 986 Obs! Kstnds- ch intäktsränt är uppskttde utifrån de uppgifter sm inmtts i sktteberäkningen. Förflldtum respektive återbetlningsdtum ch den exkt räntn frm till dett dtum kmmer tt frmgå v slutskttebeskedet sm skicks ut v Sktteverket. rsfedfs Sktt Prffs t :22 Per-Rune Lindby

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE 1 (6) NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE I noter till bokslutet skall redovisas nyckeltal för kreditinstitutets ekonomiska utveckling och nyckeltal per aktie för de fem senaste

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

RR 14 JOINT VENTURES

RR 14 JOINT VENTURES RR 14 JOINT VENTURES REDOVISNINGSRÅDET JULI 2000 1 Innehållsförteckning Sid TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 Olika former av joint ventures 4 Avtal om samarbete 4 GEMENSAMT STYRDA VERKSAMHETER 5 GEMENSAMMA

Läs mer