Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9"

Transkript

1 Sida 1(38) Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Under 2013 har hälso- och sjukvårdsnämnden tecknat en ettårig överenskommelse med styrelsen för beställd primärvård. Övriga överenskommelser är tvååriga. Därutöver har två tilläggsöverenskommelser tecknats med Skaraborgs Sjukhus respektive beställd primärvård. Det har varit flera möten mellan hälso- och sjukvårdsnämndernas presidier och presidiet för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. Vid dessa tillfällen har bland annat utvecklingen inom psykiatrin och akutprocessen varit i fokus. Nämnden har genomfört sina årliga kommundialoger. I anslutning till dessa möten har studiebesök gjorts på samtliga vårdcentraler. Ett antal medborgardialoger har också genomförts enligt nämndens kommunikationsplan. Nämndens ledamöter och ersättare har genomgått en utbildning i rättighetsfrågor. Ekonomi Helårsresultatet för hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg uppgår för år 2013 till + 19,2 mnkr. De största avvikelserna jämfört med budget avser överskott för region- och rikssjukvård och för offentlig länssjukvård medan kostnaderna för VG Primärvård varit högre än budget. Politisk samverkan Skaraborg Politisk samverkan Skaraborg (PSS) är en möteplats för samråd, samverkan, dialog, ledning, förvaltning och utveckling. PSS ska bidra till en gränsöverskridande verksamhets- och kunskapsutveckling. I den politiska samverkan ingår företrädare från kommunerna, olika utförarstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna. En ny tjänstemannastruktur har skapats för att bland annat arbeta med gemensamma frågor som rör barn och unga, geriatrik, demens och palliativ vård. Bäst hälsa 2020 Hälso- och sjukvårdsnämnderna har antagit en strategisk plan för folkhälsoarbetet. Ett långsiktigt arbete sker utifrån planen, med konkreta insatser inom olika områden. Målet om att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020 har fått ett brett genomslag. En del i detta arbete är samverkan med kommunerna kring hälsofrämjande insatser för barn och ungdomar, hälsofrämjande skolutveckling. I hälso- och sjukvårdsnämndernas strategiska mål Hälsovinster för invånarna lyfts bl a ett väl utvecklat folkhälsoarbete fram som en framgångsfaktor. Fr o m 2012 finns det nya

2 Sida 2(38) folkhälsoavtal mellan nämnden och kommunerna, där folkhälsoarbetet lyfts fram som ett strategiskt och prioriterat utvecklingsområde. En uppföljning av avtalen har påbörjats under Syftet är bl a att hitta framgångsfaktorer för utveckling av folkhälsoarbetet. Hälso- och sjukvårdsnämnden har delat ut 2013 års folkhälsopris till Team Agera i Grästorp. VG Primärvård Vårdvalssystemet har nu varit igång sedan den 1 oktober Från start har det varit femton vårdcentraler i Västra Skaraborg, tio i offentlig regi och fem i privat regi startade den sextonde vårdcentralen, Hamnstadens Vårdcentral i Lidköping. Leverantör är Praktikertjänst AB. Under året köptes Carema av Capio Vård AB och Centralhälsan köptes av Bräcke Diakoni och den offentliga Primärvården ändrade namn till Närhälsan var personer listade på vårdcentralerna i västra Skaraborg, (84 %) var listade på de offentliga vårdcentralerna och (16 %) var listade på de privata vårdcentralerna var personer listade på vårdcentralerna i västra Skaraborg, (76 %) var listade på de offentliga vårdcentralerna och (24 %) var listade på de privata vårdcentralerna. Vårdcentral Diff Antal Antal Närhälsan Floby Närhälsan Guldvingen Närhälsan Götene Närhälsan Mösseberg Närhälsan Nossebro Närhälsan Oden Närhälsan Skara Närhälsan Stenstorp Närhälsan Vara-Kvänum Vårdcentralen Ågårdsskogen Capio vårdcentral Grästorp Centralhälsan Kinnekullehälsan Vårdcentral Götene Vårdcentral Kurhälsan Vårdcentralen Vilan Hamnstadens Vårdcentral

3 Sida 3(38) 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag utgår från regionfullmäktiges beslut om reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnd. För att uppnå visionen det goda livet i Västra Götaland är nämndens vision att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att i samverkan kartlägga behov, beställa och följa upp hälso- och sjukvård. Därigenom skapas förutsättningar för befolkningen i Skaraborg att behålla eller återfå bästa möjliga hälsa. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Nämndens mål konkretiseras i bland annat överenskommelser och avtal. Uppföljning av dessa sker främst enligt särskild uppföljningsplan. Hälso- och sjukvårdsnämndens övergripande mål är att invånarna i Skaraborg ska ha de bästa förutsättningarna för att leva ett liv i god hälsa Invånarna i Skaraborg ska känna trygghet i att det finns en väl fungerande hälsooch sjukvård Delmål: Vård med hög kvalitet Invånarna ska ha goda kunskaper i egenvård Minska antalet vårdskador Egenvård För att öka befolkningens kunskap om egenvård finansierar hälso- och sjukvårdsnämnden boken Egenvårdsguiden som delas ut gratis på bland annat vårdcentraler, bvc och apotek. Via 1177 Vårdguiden kan invånarna få samma egenvårdsråd, information om regler och rättigheter samt kontaktuppgifter till vårdinrättningar i Västra Götaland. Patientenkät Sammanvägt förtroende (genomsnitt av resultatet av patientenkätens frågor om förtroende för läkare, information, rekommendera mottagningen till annan, bemötande och helhet i vård och behandling):

4 Sida 4(38) Vårdcentral Index Centralhälsan Falköping 88,9 77,8 83,6 Närhälsan Stenstorp 87,4 85,2 81,0 Bräcke Diakoni Vilan Skara 86,6 84,4 80,3 Närhälsan Ågårdskogen Lidköping 85,0 80,3 83,4 Närhälsan Guldvingen Lidköping 81,5 66,5 75,1 Närhälsan Mösseberg Falköping 81,2 69,5 78,4 Närhälsan Floby 81,2 84,7 85,8 Närhälsan Oden Falköping 81,1 70,5 73,0 Bräcke Diakoni Kurhälsan Falköping 80,3 76,4 82,1 Närhälsan Vara/Kvänum 80,2 77,3 72,5 Kinnekullehälsan Vårdcentral i Götene 78,3 81,9 78,0 Capio Vårdcentral Grästorp 71,3 71,8 84,5 Närhälsan Nossebro 70,8 69,9 69,9 Närhälsan Götene 67,4 73,0 74,4 Närhälsan Skara 63,8 71,9 70,4 Hamnstadens Vårdcentral 87,6 Det regionala snittet var 77,4, snittet i västra Skaraborg var 78,8. Detta var en förbättring för vårdcentralerna i Västra Skaraborg som nu ligger över regionsnittet. Största förbättringen har Capio Vårdcentral Grästorp som ökat från 71,8 till 84,5. Se även regionfullmäktiges mål Invånarna i Skaraborg ska i sin geografiska närhet erbjudas en god vård på rätt vårdnivå med en hög tillgänglighet och ett gott bemötande Delmål: Gott personligt bemötande Vården ska ges i rimlig tid God tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Behovsanpassade öppettider i vården Korta väntetider på akutmottagningarna Uppfylla vårdgarantin Förbättra för invånarna att hamna på rätt vårdnivå Information till invånarna Hälso- och sjukvårdsnämnden delade i juni 2013 ut ett hushållsutskick till alla hushåll i nämndområdet. Utskicket innehöll bland annat kontaktuppgifter till vårdcentraler samt information om 1177 och vart man ska vända sig om man blir sjuk. Nämnden marknadsför

5 Sida 5(38) 1177 i samband med medborgardialoger. Bland annat genom att dela ut ett plåsterpaket med 1177-tryck. Via sjukvårdsrådgivningen 1177 kan invånarna också få råd om vilken vårdinrättning de ska vända sig till. Rimlig väntetid Sveriges kommuner och landsting mäter rullande befolkningens inställning till hälso- och sjukvården. Syftet är att ge politiker, tjänstemän och företrädare för vården en bild av befolkningens uppfattning om, erfarenheter av och attityder till hälso- och sjukvården. Data samlas in via telefonintervjuer bland slumpmässigt utvalda personer över 18 år. I Skaraborg intervjuas varje år personer. En fråga i vårdbarometern handlar om befolkningens upplevelse av rimliga väntetider till ett besök i vården. Nedanstående diagram visar att endast 45 procent av de som besvarat frågan anser att väntetiderna till ett besök på sjukhus i västra Skaraborg är rimliga Något färre jämfört med Källa: Vårdbarometern , OBS! Skalan Nedanstående diagram visar motsvarande bild av befolkningens uppfattning av rimliga väntetider till ett besök på vårdcentral. Det är 72,7 procent som tycker att väntetiderna är rimliga i västra Skaraborg, en liten minskning jämfört med tidigare år. Motsvarande värde i östra Skaraborg är 64,8 procent.

6 Sida 6(38) Källa: vårdbarometern , OBS! Skala Se även och regionfullmäktiges mål Invånarna i Skaraborg ska ha en likvärdig tillgång till allt från den nära vården till den högspecialiserade vården Delmål: Vården ska vara jämställd och jämlik Tillgång till hälso- och sjukvård En av frågorna som ställs i vårdbarometern handlar om befolkningens upplevelse av tillgång på hälso- och sjukvård.

7 Sida 7(38) Källa: Vårdbarometern , OBS skalan! Diagrammet visar att 81,5 procent av de intervjuade personerna i västra Skaraborg instämmer i påståendet att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och motsvarande för östra Skaraborg är 77,1 procent. Se även 3.3 Rättighetsfrågor, Hälsovinster för medborgarna och regionfullmäktiges mål. 3.2 Insatser för kommunikation Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar utifrån antagen kommunikationsplan Kommunikationsplanen beskriver målen med nämndens kommunikation. Utöver regelbundna dialogmöten med pensionärsråd samt med handikapp- och patientföreningar fokuserar nämnden på medborgardialog. Medborgardialoger har genomförts i samtliga kommuner under mandatperioden, under 2013 har tre kommuner besökts. Vid ett tillfälle inriktades dialogen på ungdomar och en gymnasieskola besöktes. Dokumentation från dialogerna förs vidare till hela nämnden, samt i vissa fall vidare till utförare eller återkopplas till medborgarna. Vid dialogerna har cirka 320 personer svarat på en enkel ja/nejfråga och cirka 20 skriftliga synpunkter har samlats in. Vid ungdomsdialogen besvarades cirka 150 enkäter med frågor om hälsa och vart man vänder sig när man är sjuk. Vid ungdomsdialogen uppgav 97 procent att de helt och hållet eller nästan helt och hållet kan påverka hur de mår, 5 procent uppgav att de sällan eller aldrig hade någon att anförtro sig åt om de behöver någon att prata med. De allra flesta vänder sig i första hand till vårdcentralen om de blir sjuka eller skadade. I ordmolnet visas de vanligast förekommande orden i svaren på frågan "Vad är viktigast för att du ska må bra?".

8 Sida 8(38) Webben är ytterligare en kanal för nämndens kommunikation, nämndens hemsida uppdateras löpande. Nämnden svarar också för utbudsinformation. Under året delades ett informationsblad ut till samtliga hushåll i nämndsområdet, det innehöll bland annat kontaktuppgifter till vården samt hänvisning till 1177 Vårdguiden där mer information finns att hämta. 3.3 Rättighetsfrågor Överenskommelser Jämställdhetsintegrering, funktionshinder och mångfald samt barnrättighetsfrågor har beaktats i nämndens överenskommelser för Bland annat kan nämnas Primärvården har ett särskilt uppdrag att utifrån barnkonventionen arbeta med barn och unga i hela Skaraborg. Skaraborgs Sjukhus och Habilitering&Hälsa har ett särskilt uppdrag att vidareutveckla Barn- och ungdomscentrum i Mariestad. Socioekonomiska satsningar. Verksamheternas fysiska tillgänglighet följs upp. Utväg Skaraborg Utväg Skaraborg erbjuder barn och ungdomar, som upplevt våld i nära relation, enskilda krisoch stödsamtal samt deltagande i gruppverksamhet. Barngruppsverksamheten sker i samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin i Skaraborg och leds av erfarna gruppledare. I grupperna får barn och ungdomar tillsammans med andra med liknande upplevelser träffas och sätta ord på sina känslor och tankar. Utväg arbetar sedan några år med unga kvinnor i ålder som utsatts för våld av sina pojkvänner. Målet med tjejgruppen är att varje ung kvinna ska få möjlighet att tillägna sig olika bemästringsstrategier för att skydda sig mot upprepat våld, få bearbeta upplevelser, befrias från skuld och skamkänslor samt stärka självkänslan. Gruppledarna utgår från de

9 Sida 9(38) grundteman som är utarbetade för den vuxna kvinnogruppsverksamheten men kopplar dessa till den speciella problematik som ungdomstid och ungdomsutveckling kan innebära. Kartläggning familjecentraler Under 2013 har en kartläggning av samtliga familjecentraler i Västra Götalandsregionen gjorts. Kartläggningen är regiongemensam och genomförs i samverkan med Folkhälsokommitténs sekretariat. Syftet med kartläggningen är att få en överblick och aktuell kunskap om familjecentralernas organisation och verksamhet. Kartläggningen gjordes med hjälp av en enkät till varje familjecentrals styrgrupp och 33 familjecentraler svarade. Frågorna i enkäten tar upp familjecentralernas ledning, styrning och innehåll, samt viktiga framtidsfrågor för verksamheten. Under 2000-talets första årtionde har familjecentralerna i Västra Götaland ökat från två till 34 familjecentraler I Skaraborg finns tolv familjecentraler. Det saknas fortfarande familjecentraler i Essunga, Vara och Grästorps kommun. Barn och ungdom Hälso- och sjukvårdsutskottet har beslutat om fördelning av 2012 års PRIO medel till hälsooch sjukvårdsnämnderna för att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvård för målgruppen barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, och som stöd för lokal samverkan kring målgruppen. Fokus ligger på att utveckla första linjens vård och behandling, genom att samordna tidiga insatser från kommun och region för barn och unga med psykisk ohälsa. Första linjens vård och behandling ska kunna erbjuda tidiga och lättillgängliga insatser och därmed förhindra utveckling av allvarlig problematik. En kartläggning av samtliga familjecentraler i Västra Götalandsregionen pågår under Kartläggningen är regiongemensam och genomförs i samverkan med Folkhälsokommitténs sekretariat. Syftet med kartläggningen är att få en överblick och aktuell kunskap om familjecentralernas organisation och verksamhet. Utbildning Nämndens ledamöter och ersättare har genomgått en utbildning i rättighetsfrågor. 4. Verksamhets-/Processperspektivet 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Nämndens mål konkretiseras i bland annat överenskommelser och avtal. Uppföljning av dessa sker främst enligt särskild uppföljningsplan. Hälso- och sjukvårdsnämndens övergripande mål är att nämndens arbetssätt ska hålla högsta kvalitet.

10 Sida 10(38) Invånarna i Skaraborg ska ha möjlighet att påverka hälso- och sjukvården Delmål: God kommunikation med medborgarna Inhämta synpunkter från invånare och patienter Konmunikation med invånarna Hälso- och sjukvårdsnämnden har under våren genomfört tre medborgardialoger. Tolv av de förtroendevalda har deltagit, några vid flera tillfällen. Vid dialogen samtalade nämnden med befolkningen om bland annat tillgång till vård och hälsofrämjande insatser. Nämnden genomför brukar- och pensionärsdialoger flera gånger årligen. Dialogmötena utvärderades hösten 2012, deltagarna är nöjda med både mötesform och innehåll. Nämnden besöker samtliga kommuner vid kommundialog årligen samt deltar i folkhälsoråd Invånarna i Skaraborg ska inte uppleva några gränser mellan olika vårdnivåer och huvudmän Delmål: Vård av människor med livslång och långvarig sjukdom ska säkerställas Vård av människor med psykisk ohälsa ska säkerställas Vård av äldre med stort vårdbehov ska säkerställas Vård av människor i behov av palliativ vård ska säkerställas Barn och ungdomars psykiska hälsa ska säkerställas Barn och ungdomars samt äldres tandhälsa ska säkerställas Palliativ vård Arbetet fortsätter med att utveckla den palliativa vården i Skaraborg. Skaraborgs Sjukhus har formulerat ett övergripande mål: På Skaraborgs sjukhus ger vi god vård som främjar välbefinnandet och understödjer värdighet i livets slutskede. För Skaraborgs sjukhus innebär det, att med ovanstående värderingar och mål som grund, erbjuda en specialiserad palliativ vård till personer med obotbar sjukdom i palliativt skede och med komplexa symtom. Under 2014 kommer en åtgärdsavdelning med 8 vårdplatser att öppna på sjukhuset i Skövde. På Hospice Gabriel har specialiserad palliativ vård bedrivits även under Samverkan mellan Skaraborgs sjukhus och Hospice Gabriel i det palliativa teamet i västra Skaraborg har fungerat mycket väl. Från och med 2014 övergår ansvaret till Skaraborgs sjukhus att bedriva teamet i samverkan med Hospice Gabriel.

11 Sida 11(38) Det palliativa teamet i Skövde har fungerat som ett resursteam och har verkat både inom sjukhuset och ut mot patienterna i hemmet. Psykiatri Vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagningar i Skaraborg har under 2013 flyttats och koncentrerats till sjukhusorterna Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad. Fortfarande finns vakanser och rekryteringsproblem inom psykiatrin. Hälso- och sjukvårdsnämnden är allvarligt bekymrad över tillgängligheten till den psykiatriska vården i Skaraborg. Nämnden har även påtalat detta i en skrivelse till regionstyrelsen. Smärta Under året har Skaraborgs Sjukhus och Närhälsan tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli tagit fram en gemensam vårdkedja för icke malign smärta. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har därefter tecknat en tilläggsöverenskommelse med respektive styrelse om vårdkedjearbetet inför Patienten ska vara i fokus och smärtrehabiliteringen i Skaraborg ska tydligt organiseras så att vårdkedjan mellan primärvård och specialiserad vård säkerställs. Patienter ska remitteras i ett tidigt skede vilket ytterligare understryker vikten av att tidigt identifiera patienter med stora behov och risk att utveckla långvariga besvär. Vårdsamverkan Skaraborg Politisk samverkan Skaraborg (PSS) är en mötesplats för samråd, samverkan, dialog, ledning, förvaltning och utveckling. PSS ska bidra till en gränsöverskridande verksamhets- och kunskapsutveckling. En ny tjänstemannastruktur har skapats för att bland annat arbeta med gemensamma frågor som rör barn och unga, geriatrik, demens och palliativ vård.

12 Sida 12(38) Se även 3.3 Rättighetsfrågor och regionfullmäktiges mål Välutvecklade strategier för budget-, beställnings- och uppföljningsarbetet Delmål: Stor delaktighet i nämnden God omvärldsbevakning Enkät En enkät till ledamöter och ersättare i nämnden genomfördes under hösten. Resultatet av enkäten kommer användas för att bland annat fördjupa delaktigheten bland nämndsledamöterna. På frågan om ledamöterna känner sig delaktiga i framtagandet av beställningsunderlag/mål och inriktningsdokument instämde 51 procent av ledamöterna i HSN9 och HSN10 mellan 6-10 på en tiogradig skala. 4.2 God Vård De övergripande kvalitetsmålen för regionens hälso- och sjukvård sammanfattas i Socialstyrelsens riktlinjer God Vård (SOSFS 2005:12). De ska vara vägledande i en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården ska vara säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik, kunskapsbaserad och ges i rätt tid. Det krävs ett systematiskt processarbete för att nå målen i God Vård. Att vårdgivarna ska följa God Vård är beaktat i nämndens samtliga överenskommelser.

13 Sida 13(38) Könsuppdelad statistik är praxis där så är möjligt. Här följer några exempel, säker vård innebär att patienter inte drabbas av vårdskador. Skaraborgs sjukhus arbetar med sex fokusområden när det gäller patientsäkerhet: Trycksår, Fall, Undernäring, Vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade problem och kommunikation. Till dessa fokusområden finns experter kopplade som är ett stöd för verksamheten på SkaS i patientsäkerhetsarbetet. I hälso- och sjukvårdsnämndens överenskommelse med Skaraborgs Sjukhus står att sjukhuset ska följa de av regionens fastställda medicinska kvalitetsmål med regionala måltal. Vård i rätt tid, sjukhuset arbetar med att korta ledtider till röntgen för att klara de totala ledtiderna på akutmottagningen. Inom tandvården i regionen finns det som exempel uppsatta mål utifrån patientens upplevelse av information, delaktighet och bemötande. VG Primärvård utgör basen för den nära sjukvården och ska genomföras utifrån medborgarnas medicinska behov. Det finns bl a uppföljningsindikatorer med en målrelaterad ersättning för olika kroniska sjukdomar, som ska styra mot en jämlik och kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård i regionen. 4.3 Vårdgaranti - tillgänglighet Begreppet tillgänglighet har många dimensioner där vård i rätt tid är en av dem. I hälso-och sjukvårdsnämndens överenskommelser med vårdgivarna i Skaraborg finns beaktat att alla patienter ska erbjudas vård inom fastställda garantitider. Verksamheterna ska ha god fysisk tillgänglighet, lätt att få kontakt med via telefon, internet eller genom ett besök. Information ska ges på ett förståeligt sätt. Det är viktigt att patienterna lotsas till rätt vårdnivå och att de känner sig trygga med hur vården fungerar både när det gäller akutsjukvård och planerad vård. Aktuella väntetider redovisas under regionfullmäktiges mål.

14 Sida 14(38) 4.4 Prestationer Konsumtionsrapport HSN 9, Utfall Budget Utfall Avvikelse Konsumtion i tusental utfall - budget Sjukhus offentliga & privata Slutenvård, somatik Sjukhusvårdtillfälle 19,4 19,2 20,4 0,2 DRG-poäng 18,3 18,5 19,0-0,2 Vårddagar övrig verksamhet 1,0 0,9 1,0 0,1 Slutenvård psykiatri Vuxenpsykiatri, inskrivningar 1,0 0,9 0,8 0,1 Vuxenpsykiatri, vårddagar 14,4 18,1 15,3-3,8 BUP, vårddagar 0,5 0,7 0,5-0,1 Öppen vård, somatik Läkarbesök * 107,3 139,4 144,8-32,1 Övriga besök * 56,8 66,4 61,5-9,6 Summa besök 164,2 205,8 206,3-41,7 Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri * 3,8 3,8 Övriga besök, vuxenpsykiatri * 15,3 15,3 Läkarbesök, BUP * 0,7 0,7 Övriga besök, BUP * 4,0 4,0 Summa besök 23,8 0,0 0,0 23,8 Öppen vård, totalt Summa besök ** 187,9 205,8 206,3-17,9 Länssjukvård, exkl sjukhus och VGPV

15 Sida 15(38) Läkarbesök 11,4 13,9 14,0-2,5 Övriga besök 23,8 25,0 24,3-1,2 Summa besök 35,2 38,9 38,3-3,7 VG Primärvård Läkarbesök 155,5 162,7 160,5-7,2 Övriga besök 192,7 202,3 196,2-9,5 Summa besök 348,2 365,0 356,7-16,7 Primärvård övrigt Läkarbesök 4,1 4,6 4,3-0,5 Övriga besök 138,6 142,6 139,2-4,0 Summa besök 142,7 147,2 143,5-4,5 Utomregional vård Vårdtillfällen 0,5 0,5 0,5 0,1 Vårddagar 2,8 2,5 4,0 0,3 Besök sjukhus 3,0 3,4 5,2-0,3 Primärvård/Specialistvård 2,5 2,5 2,5-0,1 Tandvård Antal färdigbehandlade barn 15,8 15,8 16,7 0,0 */ Från 2013 sker redovisningen uppdelad mellan somatik och psykiatri. I ovan angivna uppgifter för öppenvård somatik avseende budget 2013 och utfall 2012 ingår även volymerna för psyktiatri. Uppgiften för "Summa besök" under "Sjukhus, offentliga och privata" är jämförbar för alla kolumner. **/ Utfall 2012 innehåller felaktigheter i SkaS rapportering av öppenvårdsbesök, som medfört att verklig volym för 2012 ska vara ca besök lägre. Dessa registreringsfel har också inneburit att budgetvärdet för 2013 är ca besök för högt. 4.5 Miljömål Förvaltningen har inga egna miljömål utan arbetar med de uppsatta målen i det miljöpolitiska programmet. Förvaltningen har en miljögrupp som består av fyra personer, en miljösamordnare och lokala miljöombud. 5. Medarbetarperspektivet

16 Sida 16(38) 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK) bildades i mars 2012 efter en sammanslagning av fyra tidigare självständiga Hälso- och sjukvårdskanslier. Sammanslagningen innebar att fyra olika kulturer skulle förenas för ökad samordning i beställningsarbetet. I anslutning till sammanslagningen ålades det nya kansliet ett sparbeting på 15 Mnkr motsvarande ca 15 procent av den totala budgeten. Detta har uppnåtts genom att inte tillsätta vakanta tjänster, minska de administrativa kostnaderna samt att sluta med annonsering i Eniros blå sidor har det nybildade kansliet haft som målsättning att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska, heltid ska vara norm vid tillsvidareanställning, lönestrukturen inom HSNK ska analyseras, en kartläggning av kompetensförsörjning ska påbörjas samt att ansvar och befogenheter inom förvaltningen ska tydliggöras. Kansliet har genomfört planerade aktiviteter under 2013 och nått de uppsatta målen. Löneskillnaden mellan män och kvinnor innebär att den genomsnittliga lönen för kvinnor utgör 87,8 procent av den genomsnittliga lönen för män. En BAS-värdering för samtliga medarbetare har genomförts och ligger till grund för lönestrategi 2014 och framåt. Heltidsanställning erbjuds alltid vid rekrytering. En satsning på ledarskaps- och ledningsgruppsutveckling har genomförts. Hösten 2013 genomfördes en bred utbildning av medarbetare till dialogstödjare som en del av medarbetarskapsutveckling och ett långsiktigt arbete startade i december 2013 med syfte att öka delaktigheten och förbättra målkvaliteten inom HSNK. Det är de områden som fallit ut som förbättringsområden i den medarbetarenkät som genomfördes hösten Personalstruktur Personalstrukturen är oförändrad i jämförelse med tidigare. 5.4 Personalvolym Antalet anställda uppgick till 146 personer, vilket innebär en ökning med två personer i jämförelse med läget Dessa siffror utgör emellertid ögonblicksbilder som inte beskriver faktiskt bemanningsläge eller egentliga personalförändringar under en längre tid. De 146 anställda består dels av 17 personer som arbetar som lokala folkhälsoplanerare i Skaraborg dels av 129 personer som vid det senaste årsskiftet var anställda vid HSNK. Antalet årsarbetare exklusive folkhälsoplanerarna i Skaraborg har under året uppgått till 116. Av dessa har knappt sex årsarbetare varit visstidsanställda. Heltidsanställning utgör norm vid kansliet. Det finns inga ofrivilligt deltidsanställda vid HSNK.

17 Sida 17(38) Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration % % Summa % % 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron 2012 respektive 2013 framgår av nedanstående tabell. Sjukfrånvaron har minskat från 4,25 procent år 2012 till 3,67 år 2013, och ligger på en fortsatt låg nivå. Andelen långtidssjukskrivna av den totala sjukskrivningssiffran har också minskat, från 62,68 till 60,49 procent. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 4,33 % 4,78 % Män 1,46 % 2,38 % Totalt 3,67 % 4,25 % Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Kvinnor 63,21 % 62,16 % Män 33,36 % 66,37 % Totalt 60,49 % 62,68 % 5.7 Jämställdhet och mångfald Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli omfattas av den Jämställdhets- & Mångfaldsplan som gäller för de centrala kanslierna inom Västra Götalandsregionen. Av denna plan framgår vilka

18 Sida 18(38) aktiviteter och åtgärder som avses genomföras och hur innehållet i planen ska följas upp. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli har under 2013 genomfört en översyn av alla BASvärderingar inom förvaltningen för att på detta sätt få samsyn och en gemensam grund för lönestrategi Kansliet arbetar aktivt med att det inte ska förekomma några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. En person i förvaltningens ledning har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. Jämställdhetsindexet JÄMIX består av 9 nyckeltal, vilka ska redovisas av förvaltningar och bolag med minst 50 anställda. JÄMIX-resultatet kommer att vara klart först i slutet av januari, och kommer därför att redovisas i särskild ordning. 7. Ekonomiperspektivet 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Hälso- och sjukvårdsnämndens övergripande mål är bästa möjliga vård och hälsa genom ett atkivt prioriteringsarbete Hälsovinster för medborgarna Delmål: Medborgarna ska ges förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor Medborgarnas hälsa ska förbättras Folkhälsoarbete Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde år 2010 en strategisk folkhälsoplan. Planen är gemensam för de båda nämnderna i Skaraborg. En bred samverkan är ett viktigt medel i folkhälsoarbetet. Målet är att invånarna i Skaraborg ska ha den bästa hälsan i Sverige år Folkhälsan är ett prioriterat område för nämnden. Under året har folkhälsoarbetet utvecklats med utgångspunkt från den strategiska planen. Exempel på åtgärder är under 2013: Fr o m 2012 gäller nya avtal mellan nämnden och respektive kommun avseende folkhälsoarbetet. Avtalen lyfter fram folkhälsoarbetet som ett strategiskt viktigt utvecklingsarbete och ska stärka samarbetet mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna. Implementering av avtalet pågår på olika sätt. Målet om bäst hälsa i Sverige har fått avtryck i de flesta folkhälsorådens verksamhetsplaner. Under hösten 2013 har en uppföljning av folkhälsoavtalen inletts. En konferens för folkhälsoråden genomfördes i Hjo i november. Erfarenhetsutbyte var en viktig del. Nämnden har tillsammans med merparten av kommunerna höjt ersättningen för folkhälsoarbete från 20 till 30 kronor per invånare. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har gett ett treårigt uppdrag till Västra Götalands Bildningsförbund med syfte att öka medvetenheten om nyttig kost och aktiv motion.

19 Sida 19(38) De uppföljningar som har redovisats visar att en stor mängd aktiviteter har skapats. En konferens där bl a resultat av detta arbete presenterades genomfördes i oktober. Hälso- och sjukvårdsnämnden har inlett ett samarbete med tre kommuner (Skara, Falköping och Essunga) kring socioekonomiskt utsatta grupper. Samarbetet gäller i ett första skede under en treårsperiod. Verksamhet har startats i samtliga kommuner. En utbildning har genomförts i Skaraborg om socioekonomiska effekter av prevention och rehabilitering. En tredje omgång startades under När den har genomförts har samtliga kommuner i Skaraborg gått utbildningen. En årlig konferens på detta tema har genomförts i samarbete med Högskolan i Skövde. Ett nätverk har bildats för de kommuner som har gått utbildningen. Former för utveckling av samarbetet mellan kommunerna och hälso- och sjukvårdsnämnderna har tillskapats genom en gemensam strategigrupp. Hälsofrämjande skolutveckling är ett viktigt utvecklingsområde. I början av året genomfördes en konferens på detta tema. Syftet var att ta fram förslag och idéer för det fortsatta arbetet. Länsstyrelsen har med stöd av folkhälsoenheten inlett ett utvecklingsarbete kring ANTD-frågor i småkommuner. 10 kommuner i Skaraborg deltar i detta arbete. I samverkan med Drogförebyggarna i Skaraborg har en utbildningsserie genomförts om narkotika och dopning. Hälso- och sjukvårdsnämnden har också varit delaktig i arbetet med Dopningsfritt Skaraborg. Indikatorer om hur man kan mäta att skaraborgarna ska ha bäst hälsa i Sverige har tagits fram, presenterats och diskuterats. Detta används bl a som ett underlag i folkhälsorådens verksamhetsplaner. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli har tillsammans med bl a kommunerna genomfört en drogvaneundersökning bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet. Samtliga kommuner i Skaraborg har varit med. Hälso- och sjukvårdsnämnden har delat ut 2013 års folkhälsopris till Team Agera i Grästorp En ekonomi i balans med ett långsiktigt hälsoekonomiskt tänkande Delmål: Vården ska vara effektiv Hälsofrämjande investeringar Rätt vård på rätt nivå Utveckla modeller för att kunna beställa vårdkedjor Långsiktighet I hälso- och sjukvårdsnämndens strategiska mål en ekonomi i balans med ett långsiktigt hälsoekonomiskt tänkande lyfts bl a satsning på långsiktiga hälsofrämjande insatser och kunskap om hälsoekonomi fram som framgångsfaktorer. Samarbete Hälso- och sjukvårdsnämnden har inlett ett samarbete med tre kommuner (Essunga,

20 Sida 20(38) Falköping och Skara) kring hälsofrämjande och förebyggande insatser för utsatta grupper. Båda parter sätter av resurser för detta arbete. Socioekonomi Nämnden deltar aktivt i arbetet med socioekonomi i Skaraborg, där utbildningar är en viktig del. Detta arbete har bl a inneburit att flera kommuner i nämndområdet har satt av medel för långsiktiga hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och ungdomar. Se även Ekonomiskt resultat Helårsresultatet för hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg uppgår för år 2013 till + 19,2 mnkr. De största avvikelserna jämfört med budget avser överskott för region- och rikssjukvård och för offentlig länssjukvård medan kostnaderna för VG Primärvård varit högre än budget. Konsumtionen av högspecialiserad vård uppgår kostnadsmässigt till 115,3 mnkr, vilket är 12,2 mnkr lägre än budget. Kostnaden har minskat med 12,6 mnkr eller 10 % jämfört med Kostnaden för den offentliga länssjukvården inom regionen är för helåret mnkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budgeten på 10 mnkr. Avvikelsen beror på en lägre andel av vårdkonsumtionen på Skaraborgs sjukhus medan däremot konsumtionen av vård på SU och i viss mån även på NU-sjukvården har varit högre än budget. Ersättningarna för den privata länssjukvården som består av dialys, mammografi, extern palliativ vård och övriga privata specialistläkare har under året varit 36 mnkr, vilket är 3,5 mnkr lägre än budget och 2,3 mnkr lägre än föregående år. Den främsta orsaken till detta är att några av de upphandlingar som genomfördes under 2012 inte resulterade i något avtal. Ersättningen för den palliativa vården vid Hospice Gabriel har däremot överstigit budgeten med 0,8 mnkr i enlighet med tidigare beslut. Den utomregionala oplanerade länssjukvården (RIA) uppgår för 2013 till 14,7 mnkr vilket är 0,4 mnkr lägre än budget men 1,3 mnkr högre än under 2012 (+ 10 %). Ersättningarna till vårdgivarna inom VG primärvård uppgår till 425,3 mnkr vilket är 13 mnkr högre än budget. Jämfört med föregående år har kostnaden ökat med 14,2 mnkr. Ersättningen för vårdtyngd är betydligt högre än budget, men även ersättningarna för täckningsgrad samt ålder och kön är högre än budget. Årets kostnad har också påverkats av att Närhälsan återbetalat felaktig ersättning som delvis avsett tidigare år. Kostnaden för den offentliga primärvården utanför VGPV visar ett budgetöverskridande på 1,8 mnkr. Den främsta orsaken är att en större del av de statliga ersättningarna för sjukskrivnings-miljarden än vad som budgeterats har använts inom primärvården istället för inom länssjukvården. Därutöver har en ersättning för tolkverksamhet utbetalats utöver budget.

21 Sida 21(38) Arvoden till vårdgivare inom den privata primärvården uppgick under året till 19,6 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än budget och 6,4 mnkr lägre än föregående år. Avvikelsen mot budgeten beror till stor del på liksom inom den offentliga primärvården att en större del av de statliga ersättningarna för sjukskrivningsmiljarden än vad som budgeterats har använts inom primärvården istället för inom länssjukvården. Kostnaderna för tandvård uppgår till 66,2 mnkr. Det innebärande ett budgetöverskott på 0,6 mnkr. Orsakerna är dels att färre barn behandlats inom barntandvården och dels att en del av den målrelaterade ersättningen inte utbetalats. Ersättningarna för handikappverksamheten har uppgått till 75,3 mnkr och är i nivå med budget. Folkhälsomedlen budgetöverskott som uppgår till 1,0 mnkr beror på en viss tidsförskjutning av beslutade projekt samt något lägre personalkostnader. Jämfört med föregående år har kostnaden ökat med 0,9 mnkr. Läkemedelskostnaderna för privata vårdgivare uppgår till 17,5 mnkr vilket innebär en minskning med 1 mnkr (- 6 %) sedan föregående år och ett budgetöverskott på 1,5 mnkr. Ett nytt avtal för sjukresor med taxi upphandlades från andra halvåret 2012 vilket medfört sänkta kostnader. I budgeten för 2013 hade inte denna effekt förutsetts. Dessutom har antalet resor med egen bil och med taxi minskat under Årskostnaden är 32,3 mnkr vilket är 3,3 mnkr lägre än budgeterat men 1,8 mnkr (5,7 %) högre än föregående års nivå. Nämndens kostnader uppgår till 2,4 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än budgeten. Kanslikostnaderna är sammantaget 7,7 mnkr och är därmed 0,5 mnkr lägre än budgeterat. Ett särskilt besparingskrav finns angående konsultkostnader och kostnader för kurser, konferenser samt tryckeri- och information. Det totala målet för dessa kostnadsslag har uppnåtts. Nämnden har därutöver burit en del av motsvarande kostnadsslag för staben inom HSNK. De finansiella intäkterna är i nivå med budget. HSN 9 Västra Skaraborg Utfall Budget Avvikelse Utfall budget/ 2012 Belopp i tkr utfall Region- och rikssjukvård Offentlig region- och rikssjukvård Summa region- och rikssjukvård Länssjukvård Offentliga sjukhus i regionen Privata sjukhus i regionen

22 Sida 22(38) Privata specialister i regionen Utomregional länssjukvård Summa länssjukvård Primärvård Offentlig VG primärvård Privat VG primärvård Offentlig primärvård övrigt Privat primärvård övrigt Utomregional primärvård Övrig primärvård t ex kommunal Summa primärvård Tandvård Offentlig tandvård Privat tandvård Summa tandvård Handikappverksamhet Offentlig handikappverksamhet Privat handikappverksamhet Summa handikappverksamhet Folkhälsomedel Läkemedel Sjukresor Samordningsförbund Nämndkostnader Kanslikostnader Övrigt Särskilda projekt Finansiella kostn/intäk+gem riskdeln Summa övrigt Totalsumma Regionbidrag Övriga bidrag från RS Resultat

23 Sida 23(38) 7.4 Eget kapital Eget Kapital Tkr Västra Skaraborg Östra Skaraborg Ingående Eget Kapital Bokslutsdispositioner Årets Resultat Utgående Eget Kapital Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter 1, Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital

24 Sida 24(38) Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar

25 Sida 25(38) Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Not 1 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Not 2

26 Sida 26(38) Specifikation av intäkter och kostnader enligt resultaträkning under p. 6.3 i årsredovisningen. Not 3 Förändringen av kortfristiga skulder jämfört med föregående år beror främst på att föregående års skuld p g a den regiongemensamma riskdelningen på 19,5 mnkr och att den dåvarande skulden till Skaraborgs sjukhus på 12,5 mnkr har reglerats. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Hälso- och sjukvårdsnämnden följer de av regionfullmäktiges mål som berör nämndens verksamhet. Antalet resta mil i tjänsten ska minska Totalt antal resta mil med bil per årsarbetare 2013 är 220 mil jämfört med 172 mil 2011, vilket är en ökning med 28 procent. Varning Att antalet resta mil ökat från 2011 kan bero på att hälso- och sjukvårdskanslierna i Uddevalla, Göteborg, Borås och Mariestad slagits ihop till en förvaltning och att personalen i högre grad samverkar och deltar på gemensamma möten. Totalt antal resta mil med flyg per årsarbetare 2013 är 13,5 mil jämfört med 14 mil 2011, vilket är en minskning med 3,57 procent. Antalet videokonferenser har inte kunnat redovisas. Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Varning Ett sätt att få en uppfattning om hur den psykiska hälsan utvecklas är att jämföra resultat från de folkhälsoenkäter som genomförs var fjärde år. Den senaste enkäten genomfördes år Den visade att den självskattade psykiska hälsan förbättrats bland nämndens invånare jämfört med resultaten i enkäten som genomfördes år Nästa folkhälsoenkät genomförs år I Vårdbarometern som redovisas årligen finns en fråga om man anser sig ha psykiska besvär eller sjukdom. Man ska dock vara medveten om att denna når ett betydligt mindre urval än folkhälsoenkäten och resultatet måste därför tolkas med försiktighet. I figuren nedan visas resultatet uppdelat på delregional nivå:

27 Sida 27(38) Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att psykisk ohälsa fortfarande är ett stort problem. Det är också den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. Andelen barn med övervikt och fetma ska minska Antalet barn, 0-6 år, med diagnosen fetma har ökat från 33 år 2008 till 62 barn Det är troligen mer fråga om införande av mer strikta rutiner för diagnossättning än ökad förekomst av fetma i befolkningen. Andelen barn med fetma är signifikant högre i västra Skaraborg än i Västra Götaland. Varning

28 Sida 28(38) Antalet självskador och självmordsförsök ska minska Varning 150 personer har utfört självdestruktiva handlingar i västra Skaraborg under Det motsvarar 1,17 promille av befolkningen, se diagram. I motsats till Västra Götaland har andelen för västra Skaraborg ökat under (Självmorden är för få för att redovisas.)

29 Sida 29(38) Förekomsten av riskfyllda läkemedelskombinationer ska minska Varning Enligt Krav- och Kvalitetsboken ska läkemedelsavstämning genomföras minst en gång per år för patienter som är 75 år eller äldre. Detta för att säkerställa god kvalitet i äldres läkemedelsterapi. I västra Skaraborg har totalt läkemedelsavstämningar gjorts av vårdcentralerna hos personer 75 år och äldre vilket motsvarar 37,3 procent av antalet listade patienter i aktuell målgrupp. Motsvarande siffra för hela VGR är 49,5 procent. Vid 2012 års uppföljning visade vårdcentralerna ett svagt resultat års uppföljning visar på en marginell förbättring. Resultatet varier mellan olika vårdcentraler. Vårdcentral Antal avstämda Antal listade Andel i procent Hamnstadens ,5 51,8 Vårdcentral Närhälsan ,7 51,6 Vara/Kvänum Capio Vårdcentral ,8 48,8 Grästorp Närhälsan ,3 52,9 Stenstorp Närhälsan ,8 43,2 Ågårdsskogen Närhälsan ,8 49,0 Mösseberg Vårdcentralen ,7 25,7 Kurhälsan Närhälsan Nossebro ,7 38,2

30 Sida 30(38) Vårdcentralen ,4 52,8 Vilan Närhälsan Oden ,2 42,0 Närhälsan Götene ,0 20,6 Närhälsan ,5 34,6 Guldvingen Centralhälsan ,3 16,8 Närhälsan Floby ,0 8,4 Närhälsan Skara ,4 8,2 Kinnekullehälsan ,7 34,2 Götene Västra Skaraborg ,3 36,2 Västra Götaland 49,1 Antalet standardiserade och genomförda vårdprocesser OK I arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten och därmed nå målen använder Skaraborgs Sjukhus "Offensiv verksamhetsutveckling". Detta är en samling principer som guidar SkaS i hur de ska tänka när de arbetar med utvecklings- och förbättringsarbete. Namnet innebär följande: - Offensiv - Aktivt förebygga, förändra och förbättra. - Verksamhetsutveckling - Ständigt pågående arbete att utveckla verksamheten, både dess processer och de människor som arbetar i dessa. Till varje princip finns arbetssätt, metoder och verktyg kopplade. Dessa talar om hur principerna praktiskt kan tillämpas. På detta sätt skapas förutsättningar att nå våra mål och uppnå de resultat vi önskar. Inom alla verksamheter på Skaraborgs Sjukhus arbetar de med vårdprocesser. Förekomsten av vårdrelaterade infektioner inom slutenvården ska minska Bra Vårdrelaterade infektioner (VRI) är infektioner som uppkommer i samband med vård. VRI är en vårdskada. Förekomsten av VRI mäts för elfte gången och följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler för sjätte. Mätningarna är en del i SKL:s långsiktiga arbete att tillsammans med landsting och kommuner göra vården säkrare för patienterna. Mätningen sker två gånger per år. En gång på våren och en gång på hösten. Höstens mätningar sker vecka 42-43, oktober En punktprevalensmätning (PPM) är en mätning som ger en ögonblicksbild

31 Sida 31(38) av de förhållanden som råder. De som deltar i de mätningar som SKL koordinerar mäter under en enda dag. De kan välja själva vilken dag de vill mäta under en tvåveckorsperiod. Andelen VRI i landet är 8,7 procent i den senaste mätningen av vårdrelaterade infektioner och är den lägsta nivån hittills i landstingens nationella mätningar av vårdrelaterade infektioner som pågått sedan Och det finns många sjukhus som ligger långt under genomsnittet. De vanligaste vårdrelaterade infektionerna är blåskatarr; 18 procent av alla VRI, lunginflammation; 16 procent och infektioner i hud och mjukdelar; 16 procent. I mätningen redovisar elva sjukhus (med över 100 undersökta patienter) under sex procents totala VRI. I den gruppen finns stora sjukhus, små sjukhus, akutsjukhus och geriatriska sjukhus. De ligger i små och stora landsting och finns i små och stora städer. Avgörande för de låga talen, verkar inte vara vilken typ av sjukhus det är eller var det ligger. Ytterligare tolv sjukhus med 100 eller fler observationer ligger under 7 procents VRI. Nedanstående tabell redovisade resultat från Skaraborgs Sjukhus, mätning hösten Andel med VRI Antal patienter Skövde 10,9 % 403 Falköping 3,0 % 33 Lidköping 7,4 % 94 Källa: SKL punktprevalensmätning hösten 2013 Andelen VRI har inte minskat på sjukhuset i Skövde. Vid mätningen som gjordes våren 2013 var det bättre värden för Skaraborgs Sjukhus. Skaraborgs Sjukhus har förbättrat sitt resultat när det gäller följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler från 65 % våren 2013 till 67 % hösten Det pågår ett förbättringsarbete kring att förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner.

32 Sida 32(38) Patientens delaktighet i vården ska öka Ingen status Inriktningsmålet i nämndernas samtliga överenskommelser är att alla patienter ska få ett respektfullt och individuellt bemötande, en individuell information och kunskapsöverföring, samt möjlighet till delaktighet i den egna vården. Andel patienter som känner sig delaktiga i vård och behandling för läkarbesök inom primärvården: Inom HSN9 kände sig 76,5 procent av patienterna delaktiga i vård och behandlingen. Högst värde hade Capio Vårdcentral Grästorp med 85,6. Det regionala snittet var 74,8 jämfört med VGRs mål som var 80. Skaraborgs Sjukhus deltar i den nationella patientenkäten då mätningar av patientnöjdhet görs. En del verksamheter inom Skaraborgs Sjukhus har börjat att mäta patientnöjdheten fortlöpande via patientenkäten Quicksearch. Under 2013 arbetade sjukhuset med förbättringar utifrån den nationella mätning som gjordes 2012 och under våren 2014 görs en ny nationell mätning. Nedan följer några exempel på förbättringsarbeten som pågår på SkaS; Personalen utbildas i motiverande samtal för att kunna motivera patienten till bl a delaktighet i vården. Det sker en ständig vidareutveckling av patientutbildningar (hjärtskola, diabetesskola ) Inom områden M har de arbetat med tillgänglighetsförbättringar, som gör det möjligt till mottagningsbesök utanför kontorstid. De har utvecklat bättre kontaktvägar te x insatser för att öka användandet av mina vårdkontakter. Inom område K har de genomfört patientintervjuer för att se hur de upplevde inskrivning, utskrivning och rond för att utifrån resultaten kunna göra förbättringar. Allt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården ska innehålla ett normkritiskt perspektiv OK I nämndens överenskommelser finns angivet att jämställdhetshetsperspektiv ska beaktas. Nämnden följer inte upp verksamheternas egna utvecklingsarbeten om det inte ingår i uppföljningsplanen. I de fall kansliet medverkar i utvecklingsarbeten ingår alltid genusperspektiv. Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna Inriktningsmålet är att hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig och köfri och att alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna. Patienter ska erbjudas vård i rätt tid.

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 10

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 10 Sida 1(36) Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 10 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Under 2013 har hälso- och sjukvårdsnämnden tecknat en ettårig överenskommelse med styrelsen för beställd

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhets analys 2006 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2007 Omslagsbild: Omslagslayout och foto: En trappa som finns i Regionens Hus

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013

Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013 Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013 Vårdrelaterade infektioner Andelen infektioner i landet sjunker till 8,7 procent i den senaste mätningen av vårdrelaterade

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Mål och Beställningsunderlag Beställningsunderlag

Mål och Beställningsunderlag Beställningsunderlag Diarienummer HSN4-5-2012 Mål och Beställningsunderlag Beställningsunderlag 2013 2013-2014 Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale V Inledning Detta Mål och Beställningsunderlag

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 Nationell patientenkät i Skåne Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 1 Vad mäter vi? Patienternas upplevelser och erfarenhet av vården Nationella mätningar (obligatoriskt) Primärvård Specialiserad vård somatik

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Från hälsobeskrivning till resultat. Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson

Från hälsobeskrivning till resultat. Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson Från hälsobeskrivning till resultat Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson Västra Götalandsregionen Piteå Politisk organisation och beställar-utförar modell Syfte

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan Dnr: Avtal om folkhälsoinsatser i XXXX Kommun 2013-2016 Mellan HSN 6 och xx kommun 1 (6) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i XX, nedan kallad Kommunen och Västra Götalands läns landsting

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSN 1. 1. Sammanfattning. Sida 1(21)

Årsredovisning 2014 HSN 1. 1. Sammanfattning. Sida 1(21) Sida 1(21) Årsredovisning 2014 HSN 1 1. Sammanfattning Resultatet för året uppgår till 8 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget med samma belopp. Nämnden har inte behövt något riskdelningsbidrag

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(11) Detaljbudget 2015 1. Sammanfattning Västra Götalandsregionens politiska organisation för hälso- och sjukvård förändrades vid årsskiftet 2014/2015, från tolv hälso- och sjukvårdsnämnder till

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri PROMEMORIA 2012-12-04 Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri Sammanfattning För att förbättra tillgängligheten och patientnöjdheten valde den politiska ledningen (M, VL, FP, C och KD) att

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting Patientsäkerhet Samverkan mellan kommun och landsting 2011-11-21 Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nollvision avseende undvikbara vårdskador Patientsäkerhetsmiljarden 2011-2014 Målsättning att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården Balanserat styrkort Vår verksamhetsidé ska stärka samverkan mellan primärvård, privat vård, kommunal vård och sjukhusvård för att försäkra vårdtagaren till en god och säker vård. Syftet med ett balanserat

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplanen baseras på samverkansavtal samt politiskt antaget Inriktningsdokument för framtidens närsjukvård i Fyrbodal samt Lilla Edet. Antagen 2010-05-21 Övergripande syfte

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Tid: kl. 09:00-12:00. Plats: Regionens hus, hus 3 plan 3 Stora konferensrummet. Ordförande Christer Siwertsson (M)

Tid: kl. 09:00-12:00. Plats: Regionens hus, hus 3 plan 3 Stora konferensrummet. Ordförande Christer Siwertsson (M) Kallelse/föredragningslista Utskottet för hälso- och sjukvård 2016-11-28 Tid: kl. 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, hus 3 plan 3 Stora konferensrummet Ordförande Christer Siwertsson (M) Ledamöter Jenny

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Folkhälsoplan 2016-2017. Grästorp

Folkhälsoplan 2016-2017. Grästorp Folkhälsoplan 2016-2017 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 2015 11 13 2.1 Dnr 383/2015 En god samhällsutveckling gynnar Grästorp Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens

Läs mer