Djur för människans välbefinnande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Djur för människans välbefinnande"

Transkript

1 0(12) Diarienummer SLU Skara Djur för människans välbefinnande Diarienummer Foto: Carla Karlsson SLU, Box 234, SE Skara, Sweden tel: +46 (0) VAT nr SE

2 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Organisation... 4 Styrgrupp... 4 Referensgrupp... 4 Expertmedverkan... 5 Resultat... 6 Workshops... 7 Workshop Workshop Utbildning och kunskapsspridning... 7 Bransch och nätverk... 7 Resultat från WS 1 och Konferens... 9 Internationell forskning... 9 Exempel i Sverige... 9 Diskussion/paneldebatt Kommentar till konferensen Slutsats - rekommendationer för framtiden Centrumbildning Utbildning VIP-kurs Uppdragsutbildning Kommersialiserbara koncept Bilaga 1, omvärldsanalys Bilaga 2, VIP-kurs 2013 Bilaga 3, uppdragsutbildning 1(12)

3 SLU Skara Vinnova Djur för människans välbefinnande Sammanfattning Psykisk och stressrelaterad ohälsa ökar i Sverige och vårt samhälle är i förändring med fler äldre. Ansvaret vilar allt tyngre på de som arbetar. Avståndet mellan stad och land ökar och kontakt med landsbygdens djur minskar. Samtidigt ökar antalet sällskapsdjur i städerna och fler upptäcker betydelsen av djur för egen välfärd. Utmaningen är att bidra till en bättre hälsa och sjukvård genom att kroppens eget stressdämpande och läkande system aktiveras. Detta kan uppnås genom kontakt med djur. En långsiktig effekt är minskad medicinering hos unga och gamla med ångestsymptom och depressioner. Minskad medicinanvändning innebär också mindre miljöbelastning. En stor målgrupp behöver höja kunskapsnivån, därför behövs grundläggande kunskap med vetenskaplig förankring. I projektgruppen finns forskningskompetens som kan ge tillräckligt stöd för att arbeta vidare inom området interaktion människa-djur. Projektet har medverkat till attitydförändring genom ökad kunskapsspridning och förståelse. Projektet har resulterat i: 1) Förslag på centrumbildning om djur och människors hälsa som lokaliseras till SLU i Skara. Gemensamma begrepp, kvalitetssäkring samt internationalisering är fokusområden. 2) Två utbildningskoncept, en uppdragsutbildning för personer med vård- eller djurutbildning i grunden i syfte att ge kompletterande kompetens samt en VIP-kurs för personer i viktiga positioner inom sjukvård, företag och vårdbolag. 3) Det finns goda förutsättningar för nya affärskoncept med djur i vården. Men kompetens om djur måste möta kompetens inom humansjukvård. Projektet menar därför att steg ett är att skapa gemensamma utbildningar och konferenser. Steg två är att vidare utveckla områden som utkristalliserat sig vid projektets samverkansaktiviteter. 2(12)

4 Bakgrund Psykisk och stressrelaterad ohälsa ökar i Sverige och vårt samhälle är i förändring med fler äldre personer. Ansvaret vilar allt tyngre på de som arbetar. Många flyttar från landsbygden in till större städer och allt fler bor ensamma. Avståndet mellan stad och landsort ökar vilket medför att kontakt med landsbygdens djur och natur saknas i allt större utsträckning. Samtidigt ökar antalet sällskapsdjur inne i städerna och fler upptäcker betydelsen av djur för egen välfärd. Det är därför angeläget att identifiera nya lösningar som kan hjälpa till att dämpa stress och motverka sjukskrivningar och ökad medicinering. Grön Rehabilitering och Grön Omsorg har här blivit nya begrepp. Kompetenserna för djur och odling möter kompetenser inom rehabilitering, vård och omsorg. Projektidén går ut på att skapa efterfrågade kvalitetssäkrade, kommersialiserbara behandlingsmodeller med djur, som kan implementeras i såväl privat som offentlig vård. Utmaningen är att bidra till en bättre hälsa och sjukvård genom att kroppens eget stressdämpande och läkande system aktiveras. Detta kan ske med hjälp av djur. I projektidén ingår att fler aktörer från branschen deltar och att en ökad koppling till högskolenära miljö sker. Forskare kan då medverka till att stödja utvecklingen av nya kunskapsintensiva tjänsteföretag. Studenter ges möjlighet att möta forskare och dagens vårdgivare. Målet är att bidra till att skapa trivsamma miljöer med individen i centrum där friska, sunda och välmående djur bidrar till att förbättra människans hälsa och välbefinnande. För detta krävs; Konkreta samverkanslösningar mellan grön och vit vård. Att kunna identifiera nyckelkompetensbehov för framgångsrik samverkan med djur i vården. Att kunna lära av goda exempel med djur i vården. Att kunna identifiera aktuella behov för ett stärkt innovationssystem med fokus på djur i vården. I projektet har ingått att utföra omvärldsanalys, arrangera två workshops samt genomföra en samverkansaktivitet med forskare och studenter. 3(12)

5 Organisation Styrgrupp Projektet har organiserats och styrts från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Skara med Margareta Stigson, platschef som ordförande och Vanja Sandgren, kommunikatör som projektledare. Kerstin Uvnäs Moberg är läkare och professor i fysiologi vid SLU. Hon disputerade vid Karolinska Institutet inom området farmakologi. Hon har en bred forskningserfarenhet och har handlett mer än 30 doktorander med olika bakgrund, t.ex. läkare, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, veterinärer och agronomer och biomedicinare. Hon har skrivit mer än 450 original och översiktsartiklar och flera böcker, varav 2 om oxytocin (beröring och relationer). I en alldeles nyutkommen bok skriven i samarbete med tyska och österrikiska kolleger beskrivs oxytocinets roll vid relationer mellan människor och djur, särskilt hundar. Hon är en mycket anlitad internationell föreläsare inom området oxytocin, beröring, mor barn relationen och på senare tid även relationen mellan människa och djur. Ingeborg Höök, Vårdhundskolan, sjuksköterska med magisterutbildning i vårdvetenskap. Samordnare i fyraårigt Arvsfondsprojekt och representant för Vårdhundskolan i nationell arbetsgrupp som ska ta fram evidensbaserade riktlinjer för verksamhet med vårdhund. Författare till boken Hund på recept, 2010 och Hund för hälsa, 2011 Bo Rylander, FoU-chef i Skaraborg och involverad i diabetesforskning, Västra Götalandsregionen. Anser att verksamheterna inom såväl hälso-och sjukvård som den gröna sektorn måste finnas med i ett tidigt skede vid utveckling av området. En viktig nyckel är Kommunalförbundet. Ulrika Hernant, FoU-strateg, Skaraborgs kommunalförbund, (hösten 2012). Poängterar också vikten av att verksamheterna inom hälso-och sjukvård och den gröna sektorn tidigt måste finnas vid utveckling av området. Målgruppen och forskare bör arbeta tillsammans. Magnus Ljung, forskare och statskonsulent vid SLU har adjungerats vid ett tillfälle och bidragit med forskningskompetens i kommunikation. Referensgrupp Oscar Abrahamsson, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, företagscoach som ser stor nytta av att skapa affärsmöjligheter för medlemmar i LRF. En vetenskaplig grund måste vara basen. Maria Thyberg, verksamhetschef på Trygghetens omvårdnadsboende i Solna, Aleris Omsorg AB. Här finns det möjlighet för äldre att ta med sitt djur på äldreboendet. 4(12)

6 Anette Ekström, docent i omvårdnad, Högskolan i Skövde (HIS). Arbetsområden är barnafödande och amning, motorisk och mental stimulering. Finns med i KKprojektet hundar i vården. Arbetar också med attityder hos vårdpersonal och välbefinnande. Lars-Erik Berg, professor i socialpsykologi med inriktning mot identitets- och socialisationsprocesser, HIS. Finns med i KK projekt, hundar i vården. Kan bidra med kunskap kring människan, intresserad av hur djuret påverkar interaktionen. Linda Handlin, disputerad molekylärbiolog vid HIS och SLU. Har genomfört forskningsstudie gällande grundläggande mekanismer människa djur, (människa hund) vid umgänge. Finns med i KK-projektet hundar i vården. Anne Nilsson, veterinär, HIS/SLU. Finns med i KK-projektet hundar i vården. Frivilliga personer som bor på äldreboenden har fått träffa en utbildad vårdhund och dess förare. Karin Enskär, professor, avdelningen vård och natur, HIS. Ser områdets möjligheter, speciellt gällande barn och djur. Kan mäta livskvalitet och välbefinnande hos barn. Maria Andersson, disputerad etolog och studierektor vid Husdjurens miljö och hälsa, HMH, SLU i Skara. Kan bidra med kompetens kring djur, hur de påverkas av situationen de befinner sig i. Lena Lidfors, professor i etologi och avdelningschef för etologi och djurskyddsavdelningen, HMH, SLU i Skara. Henrik Lerner, biolog. Forskar kring begrepp och teorier som kan användas både för människa och djur, t.ex. hälsa, normalitet och naturlighet. Margareta Håkanson, leg. sjukgymnast, med lic. Kan området ridterapi och har arbetat med djur och människors hälsa på SLU i Skara. Expertmedverkan Expertmedverkan har skett, främst från SLU, Högskolan i Skövde och Vårdhundskolan men också från övriga deltagare i referensgruppen, LRF, Aleris, VGR, Hushållningssällskapet, Green Tech Park, SLU Holding, Innovationskontor Väst samt Arbetsmarknadsenheten, Skara kommun. 5(12)

7 Resultat Omvärldsanlys Såväl styr- som referensgrupp har hög kompetens och ett stort nätverk, såväl inom djurområdet som inom vård och omsorg, i forskningsmiljöer, utbildning och i verksamheter. Projektet har visat på ett axplock av aktiviteter och vi konstaterar att det händer mycket i området världen över. Att inom ramen för en omvärldsanalys i detta projekt redovisa en djupare undersökning är inte görligt. Mängden av information, uppsatser, litteratur, projekt mm. pekar däremot på ett behov av en samlad arena. Bilaga 1. Styr- och referensgrupp har påpekat att begreppet djur har olika delar och att det krävs stora kunskaper för att möta kund och utförare samt ha ett uttänkt syfte med verksamhet med djur. Man ser det som viktigt att parter med erfarenhet sammanstrålar för att belysa viktiga områden. Ett sådant forum kan i förlängningen vara beläget på SLU Campus Skara. Närheten till sjukvårdsutbildning och forskning vid Högskolan i Skövde gör att kopplingen mellan grön och vit vård och omsorg underlättas. Användningen av djur i vården stöds idag av det faktum att en vetenskaplig förklaring till de positiva effekterna som djuren utövar på människors hälsa börjar ta form. Professer Kerstin Uvnäs Moberg och hennes medarbetare har nämligen visat att nyckeln till effekterna är att oxytocin, en substans som frisätts vid positiv interaktion människor emellan, också frisätts vid interaktion mellan människor och djur. Oxytocinet sätter sedan igång de hälsobefrämjande effekterna. Det finns många goda exempel från verksamhet där sällskapsdjur deltar, främst inom äldrevård, runt om i landet. Utvecklingsarbete pågår och forskare från flera universitet är engagerade i uppföljning av mindre projekt. Mer forskning av god kvalitet behövs för fortsatt utvecklingsarbete av hur sällskapsdjur kan medverka inom vård, skola och omsorg på ett meningsfullt och tryggt sätt. Det kan ge viktiga bidrag till bättre hälsoekonomi. Ett antal punkter gällande djur för människans välbefinnande är identifierade som intressanta i ett framtidsscenario. Främst att sprida förståelsen för grundläggande mekanismer och visa konkreta goda exempel med djur. Men också att arbeta med barn, skola och förebyggande verksamhet. Man eftersöker körkort i praktiska och teoretiska moment och ekonomisk beskrivning av värdet med djur i sammanhanget friskvård, motion och sällskap. 6(12)

8 Workshops Workshop 1 Ämnet var djur i äldreomsorg, aktuell forskning och nyckelkompetensbehov. Särskilt inbjudna var personer från grön och vit vård som samlades för att stimulera till innovationer och nya koncept med fokus på djur i äldreomsorgen. I diskussionerna utvecklades resonemanget kring utbildning i människahundrelation. Det finns etablerade utbildare i Norden, såväl privata, som universitetsutbildningar. En systematisering av utbildning eftersöktes samt stöd för kvalitetssäkring. Evidens och individens behov är grundläggande begrepp. Vården står inför ett skifte idag där man talar mer om ett kundperspektiv än tidigare. För att bemöta detta vore det önskvärt att skapa ett nationellt centrum för djur. Ett centrum som kan samordna, samla och skapa ett innovationssystem, det vill säga erbjuda en miljö byggd på kompetens och utbildning. Här måste vi starta där vi står idag, från vad vi kan. Det är en bra början att lägga pusslet och sen se de vita fläckarna. Workshop 2 Ämnet var innovationer, modeller för hur djur i vården kan användas, innovativ campusmiljö för djur i vården, klusterbildning mm. Personer från grön och vit vård, forskning och innovationssystem samlades för att skapa konkreta samverkansidéer och koncept/modeller där djur kan medverka i nya vårdsituationer på ett innovativt sätt. Workshopen resulterade i vidare tankar kring utbildning och kunskapsspridning, bransch och nätverk. Utbildning och kunskapsspridning Här finns det stora möjligheter och en stor målgrupp som behöver höja kunskapsnivån. Det finns ett stort behov av grundläggande kunskap med vetenskaplig förankring. Delprojekt är att anpassa kurser till gymnasienivå och grundutbildningar (sjuksköterska/djursjukskötare). Uppdragsutbildningar till olika målgrupper som ekonomer, beslutsfattare, kuratorer, tandvården (rädda människor), socialpsykologer och husdjurslärare. Detta är inte tidigare gjort då man inte hanterat frågan tillsammans. Det finns lärosäten, FoU och kunskap om paketering av kurser. Bransch och nätverk Kommuner (beslutsfattare och politiker) vill se goda exempel som fungerar för att kunna avsätta pengar. Exempel visas bland annat genom studieresor. Det framkom önskemål om att skapa ett nationellt centrum för djur i vården där produktutveckling, inventering av vad som finns och analys av lämpliga produkter kan ske. En samlad bransch kan också samla befintlig dokumentation. Att skapa en institution kräver synliggörande. Tvärvetenskaplighet, stark drivkraft och förmåga att kunna organisera är viktiga framgångsfaktorer för att kunna visa bland annat hur nya vårdtjänster kan utvecklas till lägre kostnader med hjälp av 7(12)

9 djur. Omvärldens behov behöver också utredas kontinuerligt. Det finns önskemål om att projektets nätverk ska vara långsiktigt hållbart, och en rimlig kostnad för att vara med kan vara lämpligt att ta ut. Resultat från WS 1 och 2 Deltagarna står för en bredd och samlad kompetens, från forskning till arbetsliv och sjukvård. Man kan sina målgrupper men ur olika samhällsperspektiv. I gruppen finns forskningskompetens som kan ge tillräckligt stöd för att arbeta vidare inom området interaktion människa-djur. Det finns genom professor Kerstin Uvnäs- Moberg en vetenskaplig förklaringsmodell som vi i detta sammanhang kan benämna närhetens hormon, ett system som bygger på lugn och beröring. Det finns också koppling till praktisk verklighet med personer som kan finna rätt miljöer vid tester av vårdformer och områden. Det finns kunskap om utbildningskoncept och hur centrumbildningar kan skapas. Genom de båda workshoparna har ett antal affärsmässiga koncept och idéer påvisats. Då det delvis är nya aktörer, lekmän inom området djur i vård, som har deltagit har ett antal redan existerande idéer nämnts. Det visar dock att det är angeläget att arbeta vidare med utveckling av sådana tankar. Det är viktigt att kunskap om djur i vården med tanke på verksamheter och forskning sprids i målgrupper där det inte redan är känt. Det kan ske genom samverkan. Deltagarna önskar arbeta vidare med: Olika djuravdelningar på boenden. Djur i skolan. Entreprenörer tillhandahåller djur. Hundtjänst för personer med egen hund Rätt djur till rätt behov och för rätt aktivitet. Paketlösningar: ställa upp fågelbord, djurparksresor och utflykter. Djur i det vilda, djur finns nära, gratis i naturen. Policyriktlinjer: säljpaket - vem som har ansvar, beskrivning för hemtjänst, vårdboende mm. Materialproduktion för djuren, människorna och miljöerna. Påvisa mervärden: fler djur, mindre medicin. Djur på recept Allergifria hundar och katter. Levande landsbygd utveckla landsbygdens miljö för människa och djur Nyttja gården, proffsen sköter vården. Riktad utbildning för ekonomer och andra yrkesgrupper än redan initierade. Konkreta, kortare kurser. Kvalitetssäkrade utbildningar för personer och djur. Certifieringssystem, till exempel bra gård. 8(12)

10 Konferens För att bereda studenter och forskare möjlighet att samverka över discipliner med nya affärsidéer arrangerades i september 2012 en internationell konferens vid SLU i Skara. Då man i Workshop 2 uttryckte önskemål om att arbeta vidare med branschen, bjöds också företrädare för såväl privata som offentliga vårdgivare, vårdhundförare, personer som arbetar inom grön omsorg m.fl. in. Konferensen Djurs betydelse inom vård, omsorg och rehabilitering samlade under en heldag 77 personer varav 35 deltagare från näringsliv med hund-, hästoch trädgårdsterapi. Medverkade gjorde också representanter från habilitering, Skaraborgsinstitutet för forskning och utveckling, Länsstyrelsen Västra Götaland, naturbruksgymnasium, Högskolan i Skövde samt lärare och forskare från SLU. De 42 studenterna representerade SLU och BYS, Biologiska yrkeshögskolan, med djursjukskötare, etologer och hästföretagare. Internationell forskning I den första delen av konferensen beskrevs hur relationer med djur, särskilt hundar kan utöva positiva effekter hos människor. Här deltog professor Kerstin Uvnäs Moberg SLU Skara samt psykologerna Dr Andrea Beetz och Professor Henri Julius, båda från Rostock i Tyskland, Kerstin Uvnäs Moberg sammanfattade funktionen i oxytocinsystemet och dess förmåga att öka social interaktion, skapa bindning mellan individer och dämpa stress och stimulera läkande processer. Sambandet mellan närhet/beröring och oxytocinfrisättning beskrevs också. Andrea Beetz gav en bred översikt av tillgänglig vetenskaplig litteratur inom ämnet human-animal-interaction (HAI) och visade hur närvaro av hund kan dämpa stressaktiviteten hos ungdomar och hur samspel med hästar kan öka den sociala förmågan. Henri Julius beskrev hur ungdomar med anpassningsproblem i skolan kan ha särskilt god nytta av hundar. Individer med anknytningsproblem har svårt att lita på människor, men i närvaro av hundar kan tilliten återkomma och därmed möjliggörs positiv interaktion med vuxna inte minst i skolan. Föredragshållarna har beskrivit detta i mer utförlig form i den nyutkomna boken Attachment to pets. Julius H, Beetz A, Kotrschal K, Turner D, Uvnäs-Moberg K. Attachment to pets. Hogrefe Publishing Exempel i Sverige Konferensens del två visade på goda exempel med djur i vård. Sveriges första vårdhund för barn, Livia, arbetar på Lilla Erstagården, Nordens första barn- och ungdomshospice. Hon fanns på plats tillsammans med läkaren Ann Edner. 9(12)

11 Forskaren Linda Handlin och veterinär/forskarstuderande Anne Nilsson, SLU/Högskolan i Skövde, berättade om hundar i äldrevården och samspelet mellan hundägare och hundar. Hur välbefinnande hos både djur och människor kan mätas genom halten av välbefinnandehormonet oxytocin och stresshormonet kortisol i blodet. Ingeborg Höök, från Vårdhundskolan berättade om hur vårdhundsteam och vårdpersonal utbildas samt om hur hunden fungerar som medarbetare och isbrytare som motiverar till aktivitet, träning, lugn och ro. Det är svårt att hitta bra medicinering till exempel för gamla med demens och stor oro och ångest. Nu har det visat sig att man har kunnat minska på mediciner när de gamla har fått träffa en hund. Diskussion/paneldebatt Förmiddagens program mynnade ut i en sammanfattning av kunskapsläget idag och en översikt över området. Området är tvärvetenskapligt till sin natur, från psykologi till biomekanismer till samhällsnytta. Generellt handlar det om att se över vilka djur som passar till vilka grupper och situationer. Nyansering behövs. Paneldebatten hanterade frågor som: Varför alla goda exempel inte syns? Mycket sker i det fördolda. Forskningen, evidensbaseringen börjar komma men det finns många mentala hinder som funktion, det är smutsigt, allergier att hantera. Det pekar på att kunskap fattas. Forskningsbehov måste utredas, nästa steg? Beställarnas kunskapsnivå måste utökas, ffa med utbildning mot den offentliga sektorn. Man måste ytterligare förstå mervärdet av djur för människor. Det är svårare att möta och hantera människor. Djuret fyller samma behov men det blir enklare. Kan djur vara bättre än människor för vissa grupper? En robot kan inte ersätta ett levande väsen. Om man ska arbeta med djur är det mest lämpligt i situationer utan stress. Kommentar till konferensen Konferensen samlade forskare, personer som är intresserade av och arbetar med djur, studenter och näringsliv. Den vita sektorn, några av beställarna, fanns på plats. Dock kan man se att mycket återstår i att skapa samverkan mellan det två grupperna, grön och vit sektor. En väg att gå är genom utbildning. Konferensen var också ett första steg i riktningen att skapa en gemensam plattform. Genom deltagarna och deras nätverk har kunskap och idéer spridits. Ett medialt intresse för konferensen resulterade i reportage i Sveriges Radio. 10(12)

12 Vetandets värld i Sveriges Radio P1, : En lurvig guldkant på vården. Sveriges Radio Skaraborg : Vårdhundar kan få barn att vilja träna. Slutsats - rekommendationer för framtiden Projektet har medverkat till förändrade attityder genom ökad kunskapsspridning och förståelse. Samtidigt har tre spår utkristalliserat sig, centrumbildning, utbildning och kommersialiserbara koncept. Projektet föreslår utveckling av dessa. Centrumbildning Resultaten från omvärldsanalys, workshops och konferens i projektet visar med tydlighet behovet av en gemensam plattform i ämnet djur och människors hälsa. Det finns också önskemål om att upprätthålla de uppkomna nätverken. Projektet föreslår därför en centrumbildning som lokaliseras till SLU i Skara. I en sådan centrumbildning är det möjligt att enas om gemensamma begrepp, arbeta med kvalitetssäkring samt internationalisering. Centrumbildningen stämmer också väl in i SLU:s nya satsning på en hälsoplattform, en FoU-plattform med avseende på hur kontakter med natur och djur kan påverka människors hälsa på ett gynnsamt sätt. Forskare från olika discipliner har hösten 2012 för första gången samlats kring närliggande frågor som; mår vi bättre i naturen, trädgård, skog och sällskapsdjurs betydelse i ett folkhälsoperspektiv, behandling och rehabilitering samt behov av forskning. Universitetslektor Ann Dolling representerar skog, professor Patrik Grahn, trädgård och professor Kerstin Uvnäs-Moberg djur. Då SLU i Skara formerat sig tillsammans med Högskolan i Skövde finns ämnet djur och människors hälsa med. En gemensam branschstandard finns numera för vårdhundekipage. Denna kan eventuellt bidra till ytterligare standards som då kan bearbetas inom ramen för en centrumbildning. Utbildning Projektet har utvecklat två koncept gällande utbildning, en VIP-kurs som vänder sig till personer i viktiga positioner inom sjukvård, företag och vårdbolag samt en gemensam uppdragsutbildning för personer med vård- eller djurutbildning i grunden i syfte att ge kompletterande kompetens. VIP-kurs 2013 Kursen vänder sig till personer i viktiga positioner inom sjukvård, företag och vårdbolag. Syftet är att legitimera sättet att arbeta samt att visa de praktiska 11(12)

13 tillämpningar som finns. En kortare kvällskurs planeras våren 2013 för ca 25 personer med regional anknytning. Föreläser gör medverkande experter i Vinnovaprojektet. Kursen finansieras med deltagaravgifter. Bilaga 2, program. Uppdragsutbildning En till viss del webbaserad uppdragsutbildning utvecklas i samverkan SLU och HIS för utbildad vårdpersonal och personer utbildade inom djurområdet. Den löper på kvartsfart under ett år, 15 hp och man läser gemensamma och enskilda block. Kursen beskriver det breda perspektivet, häst, hund, gård mm. Kursen ska visa var som händer fysiologiskt med människan i närvaro av djur. Tanken med en webbaserad uppdragsutbildning är att kunskapen är nåbar för personer i hela Sverige. I nästa steg kan den översättas och erbjudas alla engelskspråkiga i EU. Kursen är under hantering för godkännande vid respektive lärosäte. Bilaga 3, sammanfattad kursplan. Kommersialiserbara koncept På SLU i Skara finns landets enda djursjukskötarutbildning med forskning inom djuromvårdnad. Här finns också en kandidatutbildning i etologi och djurskydd. Tillsammans med entreprenörsanda och en god miljö finns goda förutsättningar för fortsatt utveckling med nya affärskoncept för djur i vården. Denna kompetens måste då möta den som finns inom humansjukvård. Därför har projektet kommit fram till att steg ett är att skapa gemensamma utbildningar och konferenser. Steg två är att vidare utveckla områden som utkristalliserat sig vid projektets samverkansaktiviteter. I Norden har vi ett unikt förhållande till djur vilket vuxit fram under mycket lång tid. En förklaring anses vara det beroende som funnits mellan djur och människa i vårt kalla klimat. Djuren gav både värme och mat i det tidiga bondesamhället. De koncept som idag utvecklas måste vara väl prövade för att kunna implementeras i nya kulturer. Projektet ser många exportmöjligheter på sikt men vi kommer att visa att det fungerar i svensk kontext. Först en svensk modell, därefter en samnordisk och europeisk. 12(12)

Hund på recept. en svensk modell för professionellt arbete med vårdhund

Hund på recept. en svensk modell för professionellt arbete med vårdhund Hund på recept en svensk modell för professionellt arbete med vårdhund Lek med tanken att ett läkemedelsföretag skulle presentera ett piller som utan biverkningar lindrade depressioner, ökade motivationen

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Lokalisering av utbildningarna vid SLU

Lokalisering av utbildningarna vid SLU 1(5) Dnr SLU ua Fe 2012.3.0-303 Exp den 21/2-13/KJ Styrelsen BESLUT 2013-02-20 Sändlista Lokalisering av utbildningarna vid SLU Beslut Styrelsen beslutar: att uppdra åt rektor att i samråd med fakultetsnämnden

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Hälsoträdgård i Malmö

Hälsoträdgård i Malmö Hälsoträdgård i Malmö Grönt är skönt Forskning, både internationell och på närmare håll från SLU i Alnarp, visar att regelbunden vistelse och aktivet i grön miljö förbättrar både vårt fysiska och psykiska

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Klappa en vän. Förskoleklass åk 3

LÄRARHANDLEDNING SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Klappa en vän. Förskoleklass åk 3 SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Klappa en vän Förskoleklass åk 3 Innehåll Innan besöket... 1 Notebook Smartboard... 1 Power point... 2 Under besöket... 2 Efter besöket... 2 Till läraren om sällskapsdjur...

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

LRF. LRF är en intresse- och

LRF. LRF är en intresse- och LRF LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla om äger eller brukar jord, skog och trädgård och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen LRF har drygt 168000 medlemmar Vad är

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning iaried Diarienummer Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning 2015-02-01 Diarienummer Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Utvärdering av projektet Gröna Rehab

Utvärdering av projektet Gröna Rehab Utvärdering av projektet Gröna Rehab ISM-häfte nr 3 Eva Sahlin Gunnar Ahlborg jr Institutet för stressmedicin FÖRORD Styrgruppen för Gröna Rehab representerande Västra Götalandsregionens miljönämnd, folkhälsokommitté

Läs mer

HAI - HUND SOM FRÄMJARE AV AKTIVITET OCH INTEGRITET I DEMENSVÅRDEN

HAI - HUND SOM FRÄMJARE AV AKTIVITET OCH INTEGRITET I DEMENSVÅRDEN HAI - HUND SOM FRÄMJARE AV AKTIVITET OCH INTEGRITET I DEMENSVÅRDEN Ett projekt för ökad livskvalitet hos personer med demenssjukdom samt högre arbetstillfredsställelse hos personal i demensvården i Eskilstuna

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

SLU:s ämnesområden. djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog. natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa

SLU:s ämnesområden. djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog. natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa SLU SLU:s ämnesområden djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa Studieorter Jägmästare Studieort - Umeå Campus nära stan Trevliga

Läs mer

Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd

Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd Det är något särskilt med hundar och katter Familjemedlemmar, arbetsredskap och stöd Hunden och katten

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg Projektet Guldstunder i äldres vardag Sida 2 Sida 3 Inledning Sedan augusti 2008 arbetar två kvalitetsinspiratörer

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling Hans Gustafsson Samordnare Tillsammans för ett bättre liv i staden! Pla$ormen ska öka den tvärsektoriella samverkan för a4 möta städernas, tätorternas och stadsregionernas

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning.

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. (LiÖ 2012-2095) Anna Tjäder har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 www.hogg.se Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 Kontakt: Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt Projektledare: Susanne Pihiven Tfn: 0250 59 51 09, E-post: susanne.pihiven@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april.

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april. Inbjudan till KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING 30 poäng 2008 Anmälan senast 21 april. Blanketten kan hämtas på http//www.vgregion.se/cvu Välkommen att söka utbildningen, 30 p Centrum för Verksamhetsutveckling

Läs mer

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Christin Ahnmé Ekenryd Programkoordinator Enheten för interventions- och implementeringsforskning Programmet för forskning om metoder

Läs mer

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26 Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin GRUPP 10 INTEGRERA PSYKOSOMATIK I FOLKHÄLSOARBETET - pressrelease

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Sjukgymnastik för äldre personer

Sjukgymnastik för äldre personer Sjukgymnastik för äldre personer Vad är Sjukgymnastik? Sjukgymnaster kan genom sin kunskap hjälpa människor hur de ska var aktiva och i rörelse. Syftet är att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada,

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Föreningen Hälsans Natur 081202. Projekt Hund i vården 080201-090131 Redovisning till Arvsfonden för år 1. Styrgruppen har under 2008 sammanträtt

Föreningen Hälsans Natur 081202. Projekt Hund i vården 080201-090131 Redovisning till Arvsfonden för år 1. Styrgruppen har under 2008 sammanträtt Föreningen Hälsans Natur 081202 Projekt Hund i vården 080201-090131 Redovisning till Arvsfonden för år 1 Bakgrund Målet med det treåriga projektet är att lägga grunden för ett professionellt arbete med

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Ing-Mari Dohrn och Ann Hafström Bakgrund I Stockholms läns landsting finns sedan 1 januari 2007 riktlinjer för Fysisk aktivitet

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Inbjudan till chefseminarium/ utvecklingsseminarium 379 AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Bristvara men också behäftad med rädsla och risk * Från ett mer eller mindre passiviserande

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Nu tänker vi bygga Hälsokällan. Vill du vara med?

Nu tänker vi bygga Hälsokällan. Vill du vara med? Nu tänker vi bygga Hälsokällan. Vill du vara med? Vid Hälsokällan i Piteå arbetar vi med kultur och natur som hälsofrämjande kraft, bland annat genom konst, musik och djur. Vi kommer att erbjuda boende,

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

1 Är du man eller kvinna? 2 Hur gammal är du?

1 Är du man eller kvinna? 2 Hur gammal är du? Ugglapraktiken har genomfört Sveriges mest omfattande undersökning av massagens effekter på personalens hälsa. 2,835 personer på 67 av våra kundföretag har besvarat enkäten och svaren visar att företagsmassage

Läs mer

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Ljungbackens vård- och omsorgsboende Särskilt boende för äldre över 65 år 60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Plan 3 3 bgr

Läs mer

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara!

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara! Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB Etablera dig i Skara! Vårt mål är Sveriges bästa dialog Mat, transporter och logistik, handel, nöjen och musik naturligtvis

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Sammanfattning av FaRmors dag 27 maj 2011

Sammanfattning av FaRmors dag 27 maj 2011 1 (6) Lena Svantesson av FaRmors dag 27 maj 2011 Det nionde seminariet kring Fysisk aktivitet ägde som vanligt rum i Landstingssalen. Temat denna gång var FaR fysisk aktivitet på recept, fysisk aktivitet

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

En dag för företaget i Stjärnsund

En dag för företaget i Stjärnsund En dag för företaget i Stjärnsund Projektägare: Stiernsunds AIF, ideell förening Projektledare: Sten Hårdbåge Kommun: Hedemora Dnr: 101 Jnr: 2011 5939 Projekttid: 2011-09-05-2012-09-30 Projektet blev väldigt

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer