Upphandling av Spektrumanalysatorer. Diarienr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av Spektrumanalysatorer. Diarienr 08-2460"

Transkript

1 Upphandling av Spektrumanalysatorer Diarienr

2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS Bakgrund och syfte Anbudsgivarens ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet Ekonomisk kapacitet & intyg Registreringsbevis Skattekontroll Sanningsförsäkran Kreditupplysning Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivarens verksamhet Underleverantörer Omfattning Övriga krav Språk Acceptans av villkor Pris, betalning mm Kommersiella villkor i övrigt Sista anbudsdag och anbudets bindningstid Undertecknande, behörig firmatecknare Tilldelning av kontrakt Pris Extra teknisk kapacitet Leveranstid Allmänna förutsättningar för anbudet Upphandlingsform Antal och utformning av anbud Checklista Kontaktperson för anbudet Frågor Sekretess hos PTS Inlämnande av anbud... 8 Bilagor: 1. Kravspecifikation 2. Avtal 3. ALOS05 4. Checklista 5. Sanningsförsäkran 6. Begäran om upplysning vid offentlig upphandling (SKV 4820) Post- och telestyrelsen 2

3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Om PTS Post- och telestyrelsen (PTS) är den statliga myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. PTS verkar för att alla i Sverige ska få tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationer. PTS fyra övergripande mål är: konsumenternas intressen i centrum effektiv konkurrens effektivt resursutnyttjande säker kommunikation För att nå målen arbetar PTS bland annat med att följa och bevaka utvecklingen inom aktuella områden, meddela föreskrifter, fördela tillstånd, kontrollera att aktuella lagar efterlevs och informera användare och allmänheten. PTS har ca 250 anställda, varav de flesta arbetar vid huvudkontoret som är beläget i centrala Stockholm. Se vidare 2 Bakgrund och syfte Upphandlingen syftar till att täcka PTS behov av spektrumanalysatorer för tiden Anbudsgivarens ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet 3.1 Ekonomisk kapacitet & intyg Registreringsbevis Till anbudet ska bifogas aktuellt registreringsbevis. För utländska anbudsgivare bifogas liknande registreringsbevis från motsvarande myndighet i anbudsgivarens hemland Skattekontroll Anbudsgivaren ska intyga att denne är fri från skulder för skatter och socialförsäkringsavgifter genom att bifoga skattemyndighetens blankett 4820 Begäran om upplysningar offentlig upphandling ifylld, se bilaga 7 för svenska anbudsgivare. Utländsk anbudsgivare ska uppfylla motsvarande villkor i sitt hemland, vilket ska bestyrkas genom intyg från berörd myndighet i anbudsgivarens hemland. Intyget får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag Sanningsförsäkran Anbudsgivaren ska uppfylla kraven i bilaga 5 Sanningsförsäkran och underteckna bilagan eller lämna förklaring till att samtliga krav inte är uppfyllda. Post- och telestyrelsen 3

4 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kreditupplysning Utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex. från Upplysningscentralen, UC, eller motsvarande i anbudsgivarens hemland), som visar anbudsgivarens finansiella och ekonomiska stabilitet, ska bifogas anbudet. Kreditvärdigheten ska vara minst två enligt UC skala eller motsvarande, om inte förklaring har lämnats som kan godtas av PTS. Intyget om kreditupplysning får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. 3.2 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivarens verksamhet Med anbud ska bifogas en beskrivning av företaget och dess verksamhet Underleverantörer Om underleverantör avses anlitas för leverans ska detta redovisas i anbudet. 4 Omfattning Anbud ska omfatta sex spektrumanalysatorer med option om trackinggenerator i enlighet med bifogad Kravspecifikation, bil. 1. Två eller tre spektrumanalysatorer ska levereras så snart som möjligt efter avtalstecknande. Resterande spektrumanalysatorer ska levereras efter senare beställning om behov av detta uppstår. Bifogat Avtal, bil. 2, ska gälla. 5 Övriga krav 5.1 Språk Anbud ska avlämnas på svenska eller på engelska. 5.2 Acceptans av villkor Anbudet måste uppfylla de krav som ställs i detta förfrågningsunderlag (inkl. bilagor). Möjligheterna att komplettera eller förtydliga uppgifter i efterhand är starkt begränsade. Det är därför av stor vikt att anbuden innehåller samtliga begärda uppgifter. Anbud där uppgifter utelämnas eller innehållande reservationer avseende ställda krav kan komma att förkastas. 5.3 Pris, betalning mm I anbudet ska pris anges i svenska kronor för spektrumanalysator med respektive utan tradinggenerator, se kravspecifikationen, bil 1. Bifogat Avtal, bil. 2, ska gälla. Post- och telestyrelsen 4

5 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 5.4 Kommersiella villkor i övrigt Bifogat Avtal, bil. 2, ska gälla. 5.5 Sista anbudsdag och anbudets bindningstid Skriftligt anbud ska vara PTS tillhanda senast den 23 april 2008 och ska vara bindande t o m 31 oktober Undertecknande, behörig firmatecknare Anbudet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare. Om behörig firmatecknare inte framgår av registreringsbevis, ska behörighet styrkas med annan erforderlig handling, t.ex. fullmakt. 6 Tilldelning av kontrakt Endast de anbud som uppfyller samtliga krav kommer att utvärderas. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till nedanstående kriterier kommer att antas. Pris 50% Extra teknisk kapacitet 40% Leveranstid 10% 6.1 Pris 50 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån den beräkningsmässiga relationen till det anbud som har det lägsta priset d.v.s. 50 poäng dividerat med en faktor som anger relationen mellan det högre aktuella priset och det lägsta priset. (Exempel: Ett pris som är 15 % högre än det lägsta anbudet får 50/1.15=43 poäng. Faktorn i detta fall är alltså 1,15). Post- och telestyrelsen 5

6 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 6.2 Extra teknisk kapacitet I kravspecifikationen, bil. 1, anges önskemål om extra teknisk kapacitet som bör. Uppfyllelse av dessa önskemål beaktas enligt följande. Som mest kan 40 poäng erhållas. Fysiska egenskaper Storlek (Bredd, höjd och djup) Vikt Batteritid Tekniska krav Frekvensområde: Upplösningsbandbredd Videobandbredd Sveptid Känslighet Fältstyrkemätning RF-dämpning Datalagring Kontakter 4 poäng 3 poäng 4 poäng 3 poäng 3 poäng 2 poäng 5 poäng 1 poäng 4 poäng 2 poäng 1 poäng Övriga krav Anslutning till dator: - TCP (IP/UDP) 6 poäng - RS232 1 poäng 230VAC 1 poäng 6.3 Leveranstid Snabb leverans beaktas i enlighet med nedan. Som mest kan 10 poäng erhållas. Inom 8 veckor från avtalsdatum/ beställning Inom 5 veckor från avtalsdatum/ beställning Inom 3 veckor från avtalsdatum/ beställning 3 poäng 6 poäng 10 poäng Post- och telestyrelsen 6

7 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 7 Allmänna förutsättningar för anbudet 7.1 Upphandlingsform Denna upphandling genomförs genom förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 7.2 Antal och utformning av anbud Anbud bör upprättas i lika ordningsföljd som anbudsinfordran samt hänvisa till de punkter som anges i detta. Anbud önskas i två exemplar, ett original och en kopia. Handlingar och intyg enligt punkterna 3.1 och 5.6 kan lämnas i ett exemplar. 7.3 Checklista Checklistan i bil 4 bör fyllas i av leverantören och inkluderas i anbudet. Checklistan används för att underlätta både leverantörens och den upphandlande enhetens kontroll av anbudet. 7.4 Kontaktperson för anbudet Anbudet bör innehålla uppgift om vem hos anbudsgivaren som är kontaktperson för anbudet och kontaktuppgifter till denne. Om leverantören önskar kontakt via e-post ska adress för detta anges. 7.5 Frågor Frågor angående förfrågningsunderlaget och övriga däri ingående handlingar ställs skriftligen eller via e-post till Catharina Öberg, e-post: senast den 13 april Svar kommer att publiceras så snart som möjligt därefter på PTS hemsida 7.6 Sekretess hos PTS Fram till att tilldelningsbeslut meddelats råder absolut anbudssekretess (se 6 kap. 2 3 st. sekretesslagen (1980:100)). Därefter råder sekretess enligt 8 kap. 10 samma lag bl.a. hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftsförhållande för enskild, [ ] om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Ni ges härmed tillfälle att ange om ert anbud innehåller uppgifter som ni anser känsliga från sekretessynpunkt samt varför ni kan komma att lida skada om dessa röjs. Observera dock att PTS inte är bunden av era önskemål utan kommer att företa en självständig prövning. Post- och telestyrelsen 7

8 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 7.7 Inlämnande av anbud Anbud i anonymt slutet kuvert märkt Anbud Upphandling av soektrumanalysatorer, dnr insändes till: Registrator Post- och telestyrelsen Box STOCKHOLM Anbud kan även lämnas till PTS reception som har öppet kl varje helgfri vardag, men undantag för vissa vardagar före helgdag. Stockholm den 19 mars 2008 Catharina Öberg Upphandlingsjurist Karin Peedu Upphandlingschef Post- och telestyrelsen 8

9 Radiotillsyn Spektrumanalysator Kravspecifikation v0.3 Vår referens Sida Datum : 1(4) Frekvensavdelningen Lars Eklund Teknisk kravspecifikation, spektrumanalysator för fältbruk Detta dokument utgör kravspecifikation för upphandling av spektrumanalysator som är avsedd för kontroll och störningsundersökningar inom frekvensområdet 100 khz till lägst 6 GHz. Ett avgörande krav är att spektrumanalysatorn är portabel och handburen. 1. INLEDNING SPEKTRUMANALYSATOR ALLMÄNT TEKNISKA KRAV Frekvensområde Känslighet Storheter RF dämpning Datalagring i instrumentet Trigger Kontakter OPTION ANSLUTNING TILL DATOR PROGRAMVARA STRÖMFÖRSÖRJNING KALIBRERING DOKUMENTATION TILLBEHÖR GARANTI Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Birger Jarlsgatan 16 Telefax: Stockholm

10 Kravspecifikation: Spektrumanalysator Sida 2(4) 1. Inledning Dokumentet specificerar de tekniska krav som instrumentet skall/bör uppfylla. Eftersom instrumentet är en viktig del för störningsundersökningar och tillsyn är det viktigt att instrumentet är lätt att använda vid arbete på platser med begränsade utrymmen. 2. Spektrumanalysator Allmänt. Spektrumanalysatorn ska användas bland annat vid fältarbete. Detta ställer krav på att den är smidig och att den har en god drifttid (batteritid) vilket gör att effektförbrukning bör vara låg. Instrumentets fysiska storlek bör därför ej överstiga följande parametrar: Längd: 300 mm Bredd: 200 mm Djup: 150 mm Vikt: 4 kg Drifttid med batterier: 3 timmar (min.) 2.2. Tekniska krav. Spektrumanalysatorn ska uppfylla nedanstående tekniska krav Frekvensområde. Spektrumanalysatorn skall minst täcka frekvensområdet 100 khz till 6 GHz. Upplösningsbandbredd (RBW) bör vara min 1kHz till minst 1 MHz. Videobandbredden (VBW) bör vara minst 10 Hz till 1 MHz. Sveptiden bör vara bättre än (max) 50mS för minst 10kHz område (span) och max 5mS för 0 khz (zero span).

11 Kravspecifikation: Spektrumanalysator Sida 3(4) Känslighet Visad medelbrusnivå (DANL, RBW 1kHz och VBW 10 Hz) bör vara lägre än 115dBm för frekvenser inom 1 4 GHz och lägre än 105 dbm för frekvenser över 4 GHz. Instrumentet skall vara bestyckat med en in och urkopplingsbar preamplifier (preamp) Storheter Mätvärden skall kunna presenteras i linjära skalor (µv, mv, V, nw, µw, mw och W) samt i logaritmiska skalor (dbµv, dbmv och dbm). Till instrumentet bör finnas tillbehör för fältstyrkemätning (µv/m, mv/m samt V/m) RF dämpning Insignalen bör kunna dämpas minimum 30dB i steg om högst 10 db Datalagring i instrumentet I instrumentet skall minst 10 svep kunna lagras. Olika inställningsprofiler (setup) bör kunna lagras instrumentet Trigger Instrumentet skall kunna triggas med extern signal. Triggnivå bör vara TTL Kontakter Instrumentets högfrekvensingång skall vara av N typ. Trigger ingång bör vara av BNC typ Option. Instrumentet skall kunna levereras med en trackinggenerator. Trackingeneratorns frekvensområde skall vara minst 5 MHz 6 GHz. 3. Anslutning till dator. Spektrumanalysatorn skall kunna anslutas till dator för att ladda ned lagrade svep. Kommunikationen mellan dator och instrument bör vara via TCP/IP för anslutning mot nätverk (twisted pair, RJ45 anslutning). Stöd för kommunikation med RS232 med minst bps överföringshastighet bör finnas.

12 Kravspecifikation: Spektrumanalysator Sida 4(4) 4. Programvara Till instrumentet skall ingå styrprogram för manövrering och överföring av mätdata via (under punkt 3) angivet anslutningsgränssnitt. 5. Strömförsörjning. Instrumentet skall strömförsörjas med laddningsbara batterier som skall ingå vid leverans tillsammans med batteriladdare. Adapter/anslutning till 230 VAC bör ingå. 6. Kalibrering. Instrumentet skall levereras med kalibreringscertifikat. 7. Dokumentation. Användardokumentation skall ingå. Denna skall vara på svenska eller engelska. Fullständig dokumentation av kommandon för fjärråtkomst skall ingå. 8. Tillbehör. Till instrumentet skall hård väska levereras för att skydda det vid transport i fält. 9. Garanti. Instrumentet skall omfattas av minst 12 månaders garanti. (Lars Eklund / F3)

13 1 Dnr Bilaga 2 Mellan Post- och telestyrelsen org nr (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Leverantören) har träffats AVTAL FÖR SPEKTRUMANALYSATORER 1 Omfattning och utförande Avtalet omfattar två spektrumanalysatorer, med eller utan trackinggenerator, i enlighet med Kravspecifikationen daterad den 16 mars 2008, samt i enlighet med Leverantörens anbud, daterat den april Avtalet omfattar även support, vilken ska tillhandahållas av leverantören i tre månader från och med datum för leveransgodkännande. De särskilda villkoren i detta avtal, villkoren i kravspecifikationen för upphandlingen daterat den 16 mars 2008 samt ALOS05, gäller i nu nämnd prioriteringsordning. Parterna ska kontinuerligt lämna information till varandra om förändringar som är av betydelse för leveransens genomförande. 2 Option Avtalet omfattar därutöver möjlighet för PTS att beställa ytterliggare fyra spektrumanalysatorer, med eller utan trackinggenerator, i enlighet med Kravspecifikationen daterad den 16 mars 2008, samt i enlighet med Leverantörens anbud, daterat den april Beställning ska vara skriftlig och hänvisa till avtalet. 3 Avtalsperiod Avtalet ska gälla från det datum då det undertecknats av båda parter till dess att samtliga spektrumanalysatorer har levererats, leveransgodkänts och garantitiden för dem har löpt ut. Utlösande av option kan dock inte ske efter den 31 december Leveranstid Leverans av spektrumanalysatorerna ska ske senast.. veckor efter avtalets ingående/ mottagande av beställning. Leverans ska ske vardag mellan 9.00 och Leveransanmälan Leverantören ska meddela PTS kontaktperson tid för leveransen minst två arbetsdagar i förväg. 6 Leveransgodkännande PTS ska senast två veckor efter leverans antingen meddela leveransgodkännande eller påtala eventuella brister i leveransen.

14 2 Dnr Bilaga 2 7 Pris Spektrumanalysator, utan trackinggenerator SEK. Spektrumanalysator, med trackinggenerator SEK. I priset ingår support samt leverans till PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm. 8 Prisjustering Priserna ska vara fast tom 31 december Vid beställning efter den 1 januari 2009 kan part begära prisjustering. Part som önskar åberopa prisjustering ska skriftligen meddela den andra parten om detta så snart som möjligt. Vid prisjustering ska SCB Importprisindex (IMPI) användas. Begäran om prisjustering ska innefatta jämförelse mellan index för basmånaden april 2008 och index vid tillfället för begäran. Om differensen vid jämförelsen är 3% eller mer ska priset justeras i motsvarande mån. 9 Betalningsvillkor Fakturering kan ske så snart leverantören erhållit leveransgodkännande. Betalning ska ske senast 30 dagar efter av PTS mottagen faktura. Delfakturering eller förskott accepteras inte. Fakturerings- eller andra administrativa avgifter accepteras inte. Faktura ska skickas till: Post och Telestyrelsen FE Hackås 10 Garanti Leverantören ska tillhandahålla tolv månaders full garanti räknat från datum för leveransgodkännande. 11 Ansvar för fel Leverantören är skyldig att skyndsamt och på egen bekostnad avhjälpa fel i varan som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation. Leverantören ansvarar endast för fel som anmälts inom garantitiden. För att få åberopa fel i varan ska PTS anmäla felet inom skälig tid efter att felet märkts eller borde ha märkts. PTS ska ange, och vid behov visa, hur felet yttrar sig.

15 3 Dnr Bilaga 2 Om leverantören inte skyndsamt avhjälper felet, får PTS skriftligen ge företaget en slutlig och skälig frist för att avhjälpa felet. Är inte felet avhjälpt när fristen löpt ut, har PTS rätt att välja antingen ett avdrag på priset som svarar mot felet eller att på leverantörens bekostnad anlita annan för att avhjälpa felet. Om felet är väsentligt och leverantören insåg eller borde ha insett detta, har PTS rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till företaget häva avtalet. Om PTS häver avtalet ska leverantören hämta den felaktiga varan samt återbetala eventuell ersättning. PTS har därutöver rätt till skadestånd. 12 Leveransförsening Försening av leveransen som inte beror på PTS eller något förhållande som PTS ansvarar för berättigar PTS till vite. Vite ska utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 5% av kontraktsvärdet för den försenade leveransen. Vite utgår dock max med 50 % av kontraktsvärdet för den försenade leveransen. PTS har rätt att avräkna upplupet förseningsvite från leverantörens ersättning. 11 Kontaktpersoner Kontakt i samband med beställning, leverans och/ eller fel i varan ska ske med Lars Eklund, Övriga kontakter med anledning av detta avtal ska ske genom nedan angiven kontaktperson; Kontaktpersoner är för: PTS: Catharina Öberg Upphandlingsjurist Leverantören: Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm den. Stockholm den Post- och telestyrelsen Leverantören......

16 Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor ALOS 05 Dessa bestämmelser har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting i samråd med Försvarsmakten, Statskontoret, Svensk Handel, Maskinleverantörerna, Teknikföretagen, Sjukvårdens leverantörsförening och Sveriges Offentliga Inköpare. Avtalets omfattning 1. Bestämmelserna i ALOS 05 avses att användas vid leverans av såväl standardvara som specialtillverkad vara till offentlig sektor. Det kan användas vid såväl enstaka köp som vid ramavtal. ALOS 05 är inte avsett att användas när beställaren skall tillhandahålla en väsentlig del av materialet. Kontroll och provning före leverans 2. Om köparen så begär, skall säljaren tillhandahålla tidsplan för konstruktion, materialanskaffning, tillverkning och provning. Köparen har rätt att bevaka hur tidsplanen följs. Köparen har även rätt till de upplysningar som behövs för att bedöma varans kvalitet, om företagshemligheter därigenom inte röjs. 3. Skall varan tillverkas för köparen, har köparen rätt att hos säljaren under tillverkningen i skälig omfattning kontrollera godsets kvalitet med tre dagars varsel. Leveransklausul 4. Leverans skall ske levererat förtullat (DDP, enligt Incoterms 2000). Säljaren skall även ordna transport och lossa varan från anländande transportmedel på av köparen anvisad plats. Om leveransplats inte angivits i avtalet skall varan levereras från säljarens fabrik eller lager (Ex Works, enligt Incoterms 2000). Leveranstid 5. Leverans skall ske på den tid eller inom den tidsrymd som anges i avtalet. Om leveranstid inte avtalats skall varan avlämnas inom skälig tid från köp eller avrop. 6. Leverans får inte, utan köparens godkännande, ske tidigare än vad som överenskommits i avtalet. Leveransförsening och vite 7. Om säljaren finner det sannolikt att säljaren inte kan hålla avtalad leveranstid skall säljaren utan dröjsmål skriftligen meddela köparen detta samt ange orsakerna till förseningen och den tidpunkt då leverans beräknas ske. 8. Om leveransförsening beror på händelse som anges i punkten 25 eller på köparen eller något förhållande på dennes sida skall avtalad leveranstid förlängas med den tid som kan anses skälig. 9. Avlämnas inte varan i rätt tid har köparen rätt till vite. Vite skall utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med...% av värdet av den del av varan som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte överstiga...% av sagda värde. Om parterna inte avtalat om något vitesbelopp ovan gäller att vite skall utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 1% av värdet av den del av varan som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte överstiga 10% av sagda värde. 10. Köparen får häva köpet om leveransförseningen är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller bort inse detta. Köparen får vidare häva köpet om köparen är berättigad till maximalt vite enligt punkt 9 och därefter skriftligen kräver leverans inom en sista skälig frist, som inte får vara kortare än en vecka och säljaren inte levererar inom fristen, såvida inte denna underlåtenhet beror på någon omständighet som köparen bär ansvaret för. Hävning enligt första och andra stycket får avse den del av leveransen som köparen på grund av förseningen inte kan använda. Skall leverans ske i olika poster får köparen häva avtalet i dess helhet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen vad avser hela avtalet och säljaren insett eller bort inse detta. 11. Hävs avtalet helt eller delvis har köparen, utöver vite enligt punkten 10, rätt till ersättning för skada (skadestånd). Från skadeståndet skall avräknas upplupet vite avseende tiden fram till hävningen. Skadeståndet omfattar inte ersättning för indirekta förluster såvida inte grov vårdslöshet ligger säljaren till last. Om inte annat avtalats kan skadeståndet för leveransförsening uppgå till högst 20% av priset i den del som hävningen avser. Köparens försening 12. Om köparen finner det sannolikt att han inte kommer att kunna ta emot varan på avtalad tid, skall han utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till säljaren samt ange orsaken till förseningen och den tidpunkt då mottagandet beräknas kunna ske. 13. Om köparen inte tar emot varan på avtalad tid och detta inte beror på händelser som anges i punkten 25 eller på säljaren, är köparen skyldig att erlägga betalning i enlighet med avtalet som om varan i fråga hade levererats. Säljaren skall då, på köparens risk och bekostnad tillse att varan lagras. Om köparen så begär, skall säljaren också försäkra varan på köparens bekostnad. Pris 14. Om inte annat skriftligen avtalats, skall överenskomna priser vara fasta och inte indexreglerade samt inkludera varuemballage. Angivet pris innefattar inte mervärdesskatt. Betalning 15. Betalning skall erläggas enligt de villkor som överenskommits mellan parterna. Allmänna bestämmelser fö r leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor ALOS 05 Sveriges kommuner och landsting Avtalet får spridas och kopieras fritt

17 16. Säljaren skall utställa och sända faktura på det sätt som avtalats. I fakturan skall mervärdesskatt och eventuella rabatter anges särskilt. Dessutom skall fakturan innehålla de uppgifter som köparen behöver för att kunna identifiera levererad vara samt de uppgifter som i övrigt krävs enligt lag. 17. Om fakturan är utställd i pappersform skall köparen betala fakturan senast trettio dagar efter det att den mottagits. Vid elektronisk fakturering skall köparen betala fakturan senast trettio dagar från att den utställts. Om parterna avtalat att köparen skall utställa faktura, s.k. självfakturering, skall köparen betala fakturan senast trettio dagar efter det att avräkningsnota eller liknande kvittens sänts till säljaren. 18. Faktureringsavgift eller motsvarande avgift får inte debiteras. Påminnelseavgift får debiteras. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Betalning innebär inte godkännande av varan. Fel i varan 19. För fel i varan som beror på bristfälligheter i konstruktion, material, tillverkning eller som består i att varan i övrigt inte uppfyller avtalade egenskaper ansvarar säljaren enligt nedanstående regler. Säljaren har samma ansvar för underleverantörs material och arbete som för eget. Säljarens ansvar omfattar inte fel som beror på material som köparen tillhandahållit eller på konstruktion som denne föreskrivit, om inte säljaren upptäckt eller bort upptäcka felet. Säljarens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för varan gått över på köparen. Ansvaret omfattar således inte fel som orsakas av bland annat bristfälligt underhåll, felaktig lagring eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens skriftliga medgivande, normal förslitning eller försämring eller genom köparens försorg genomförda reparationer. Säljaren ansvarar dock för fel som uppstått till följd av att säljarens instruktioner varit bristfälliga. Säljaren skall ansvara för skador som omlevererade eller reparerade delar orsakar på andra delar av vara. 20. Ett fel som visar sig inom ett år efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet om inte säljaren kan visa annat eller detta är oförenligt med varans eller felets art. På motsvarande sätt gäller att fel, som visar sig inom ett år på vara eller del av vara som bytts ut eller reparerats, skall anses ha funnits när reparationen eller utbytet avslutades. Om varan till följd av fel enligt punkten 19 är obrukbar i mer än en månad, förlängs ovan angivna tider med den tid som varan varit obrukbar. Oavsett vad som ovan angetts förlorar köparen rätten att åberopa fel om han inte reklamerar felet inom två år från den ursprungliga leveranstidpunkten. 21. Köparen skall inom skälig tid från det att denne upptäckt eller bort upptäcka felet meddela säljaren om att fel i varan före ligger. Underlåter han detta förlorar han rätten att åberopa felet. Efter det att säljaren från köparen fått meddelande om fel som avses i p. 19 skall säljaren avhjälpa felet eller företa omleverans med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar. Köparen har rätt att erhålla omleverans om felet är väsentligt för honom och säljaren insett eller bort inse detta och omleverans kan ske utan olägenhet för säljaren. Skall felet avhjälpas och är felet av sådan art att det inte är lämpligt att avhjälpandet sker på uppställningsplatsen, skall köparen på säljarens begäran och bekostnad underlätta arbetets utförande genom att för utbyte eller reparation återsända felaktig vara eller del av vara till säljaren. 22. Uppfyller inte säljaren sina förpliktelser enligt punkt 21, får köparen skriftligen ge honom en skälig slutlig frist för detta. Har inte säljaren uppfyllt sina förpliktelser inom tidsfristen får köparen efter eget val: a. låta utföra nödvändiga reparationer och/eller framställa nya delar på säljarens risk och bekostnad, förutsatt att köparen därvid förfar med omdöme, eller b. kräva och erhålla sådant prisavdrag som svarar mot felet. Om felet efter åtgärd enligt punkten a. kvarstår men ej är väsentligt har köparen rätt att kräva och erhålla prisavdrag som svarar mot felet. Är felet väsentligt får köparen i stället häva avtalet genom ett skriftligt meddelande till säljaren. Köparen får också häva köpet om felet efter åtgärd som nämns under punkten a. alltjämt är väsentligt. Vid hävning har köparen rätt till ersättning för den skada han lidit. Ersättningen skall dock inte uppgå till mer än 20% av det avtalade priset, och omfattar inte ersättning för indirekt förlust. 23. Säljaren har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i punkterna 19 22, såvida inte grov vårdslöshet ligger säljaren till last. 24. Vad som angetts i punkterna om fel i varan skall i tillämpliga delar gälla där varan inte uppgår till avtalad kvantitet, men säljaren, efter vad köparen måste anta, anser sig ha fullgjort sitt åtagande. Befrielsegrund (force majeure) 25. Part är befriad från sina åtaganden om denne visar att det inträffat ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled. För att part skall ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan skall denne utan dröjsmål underrätta motparten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Part skall informera motparten om när fullgörelse beräknas kunna ske. Vid force majeure hos köparen skall köparen ersätta säljaren för de merkostnader som säljaren får vidkännas för att säkra och skydda varan. 26. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt ALOS 05, får vardera parten frånträda avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande försenas mer än tre månader av befrielsegrund enligt punkt 25. Tvist 27. Tvist mellan köparen och säljaren skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Allmänna bestämmelser fö r leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor ALOS 05 Sveriges kommuner och landsting Avtalet får spridas och kopieras fritt

18 Dnr Bilaga 4 CHECKLISTA UPPHANDLING AV SPEKTRUMANALYSATORER Denna blankett skall ifyllas av anbudsgivaren. Anbudsgivaren skall intyga att/om villkoren accepteras och att ifrågavarande punkter besvarats i anbudet. Uppfylles eller accepteras villkoren ej riskerar anbudet att ej tas upp till prövning. Punkt 3 t.o.m. 7 hänvisar till texten i anbudsinfordran. 3 Anbudsgivarens ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet " Ja Nej " Ja Nej " Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 4 Uppdragsbeskrivning Ja Nej 5 Övriga krav 5.1 " Ja Nej 5.2 " Ja Nej 5.3 " Ja Nej 5.4 " Ja Nej 5.5 " Ja Nej 5.6 " Ja Nej 6 Tilldelnings av kontrakt Ja Nej 7 Allmänna förutsättningar 7.1 Ja Nej 7.2 Ja Nej 7.3 Ja Nej 7.4 Ja Nej 7.5 Ja Nej 7.6 Ja Nej 7.7 Ja Nej

19 Upphandling av Spektrumanalysatorer Dnr Bilaga 5 Sanningsförsäkran Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren. eller dennes ställföreträdare inte är dömd för sådana brott enligt 10 kap 1 Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling som innefattar deltagande i en kriminell organisation bestickning bedrägeri penningtvätt Vidare försäkras att anbudsgivaren eller dennes ställföreträdare enligt vad som avses i 10 kap 2 LOU inte är i konkurs, i likvidation eller under tvångsförvaltning inte är föremål för ackord eller för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande inte har inställt sina betalningar inte är underkastad näringsförbud (gäller ställföreträdare) inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen (gäller ställföreträdare) inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen (gäller ställföreträdare) Om anbudsgivare eller dennes ställföreträdare inte kan lämna försäkran enligt ovanstående ska en förklaring till detta bifogas. Om försäkring inte kan lämnas kan detta medföra att anbudet förkastas.. Ort och datum. Underskrift av firmatecknare. Namnförtydligande

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Upphandling av lokalvård. Diarienummer 06-12470

Upphandling av lokalvård. Diarienummer 06-12470 Upphandling av lokalvård Diarienummer 06-12470 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens omfattning... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 3 3.1.1 Resurser, kapacitet m.m....

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor)

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Elis Kalered Gunnel Fransson E-post gunnel.fransson@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2014-11-24 Saknr och diarienummer 944, A430.993/2014

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-04-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Södermanlands län Ansvarig upphandlare Annica

Läs mer

1 Allmän information om upphandlingen

1 Allmän information om upphandlingen 2009-02-06 004/2009 1(9) Ert datum Ert dnr Sista anbudsdag: 2009-03-10 Anbudets giltighet: 2009-07-10 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 004/2009 UPPHANDLING AV KONSULTUPPDRAG

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01 2010-05-17 Förfrågningsunderlag 1(12) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en upphandling av ramavtal för kontorspapper. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sida: 1 av 20 Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Grundläggande

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

2013-03-25 Förfrågningsunderlag Dnr ISY-2012-00107 1(14)

2013-03-25 Förfrågningsunderlag Dnr ISY-2012-00107 1(14) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag 1(14) INBJUDAN Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av plug-in el-hybrid bilar avsedda att användas inom universitetets hyrbils- och forskningsverksamhet.

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2013-07-17 137-KB 655-2013 Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Kungliga biblioteket (KB) inbjuder till anbudsgivning för kamerautrustning

Läs mer