Upphandling av mätmottagare. Diarienr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991"

Transkript

1 Upphandling av mätmottagare Diarienr

2 Innehåll Innehåll 1. Om PTS Upphandlingens syfte Krav på anbudsgivaren Teknisk förmåga och kapacitet Juridisk ställning Registreringsbevis Skattekontroll Sanningsförsäkran Ekonomisk ställning Kreditupplysning Leveransen Kommersiella villkor Pris Kommersiella villkor i övrigt Utvärdering... 4 Mätmottagare allmänt... 5 Tekniska krav Allmänna förutsättningar för anbudet Tidsfrister (sista anbudsdag och bindande t.o.m. dag) Upphandlingsform Anbudets form och antal Språk Bekräftelse Frågor & svar Utformning av anbud Sekretess Undertecknande, behörig firmatecknare Inlämnande av anbud... 7 Bilagor: 1. Kravspecifikation 2. Avtal 3. ALOS Checklista som ska fyllas i av anbudsgivaren 5. Sanningsförsäkran 6. Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling (SKV 4820) Post- och telestyrelsen 1

3

4 Förfrågningsunderlag 1. Om PTS Post- och telestyrelsen (PTS) är den statliga myndighet som bevakar tele-, IT-, radio- och postområdena. PTS verkar för att alla i Sverige ska få tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationer. PTS fyra mål är att: - konsumenternas intressen ska vara i centrum - marknaderna för tele, IT, radio och post ska fungera väl - resurser som t.ex. frekvensutrymmet ska utnyttjas effektivt - alla medborgare ska ha tillgång till säker kommunikation För att nå målen arbetar PTS bland annat med att följa och bevaka utvecklingen inom aktuella områden, meddela föreskrifter, fördela tillstånd, kontrollera att aktuella lagar efterlevs och informera användare och allmänheten. Post- och telestyrelsen har drygt 250 anställda, varav de flesta arbetar vid huvudkontoret som är beläget i centrala Stockholm. Se vidare 2. Upphandlingens syfte Upphandlingen syftar till att täcka Post- och telestyrelsens behov av två mätmottagare som är avsedda för tillsyn av radiospektrum genom tecknande av avtal med en anbudsgivare. 3. Krav på anbudsgivaren 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet Med anbud ska bifogas en beskrivning av företaget och dess verksamhet Underleverantörer I de fall leverantören avser att använda underleverantörer ska även dessa redovisas. 3.2 Juridisk ställning Registreringsbevis Till anbudet ska bifogas kopia av aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket. För utländska anbudsgivare bifogas liknande registreringsbevis från motsvarande myndighet i anbudsgivarens hemland Skattekontroll Anbudsgivaren ska vara fri från skulder för skatter och socialförsäkringsavgifter, vilket för svenska anbudsgivare visas genom att Skatteverkets blankett 4820 Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling bifogas anbudet ifylld, se bilaga 6. Utländsk anbudsgivare ska uppfylla motsvarande villkor i sitt hemland, vilket bestyrks genom intyg från berörd myndighet i anbudsgivarens hemland. Intyg får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. Post- och telestyrelsen 3

5 Förfrågningsunderlag Sanningsförsäkran Anbudsgivaren ska bifoga undertecknad sanningsförsäkran, se bilaga Ekonomisk ställning Kreditupplysning Utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex. från Upplysningscentralen, UC, eller motsvarande i anbudsgivarens hemland), som visar anbudsgivarens finansiella och ekonomiska stabilitet, ska bifogas anbudet. Kreditvärdigheten ska vara minst 3 enligt UC skala eller motsvarande, om inte förklaring har lämnats som kan godtas av PTS. Intyget om kreditupplysning får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. 4. Leveransen Leveransen ska utföras enligt bifogad kravspecifikation, se bilaga 1. En förutsättning för att kunna deltaga i anbudsutvärderingen är att samtliga skallkrav är uppfyllda. Anbudsgivarna ska redovisa på vilket sätt samtliga uppställda krav uppfylls i enlighet med kravspecifikationen, se bilaga Kommersiella villkor 5.1 Pris I anbudet ska det totala priset för leveransen anges i svenska kronor i enlighet med bifogad kravspecifikation, se bilaga 1. Priset ska inkludera samtliga med leveransen förenade kostnader enligt avtal. 5.2 Kommersiella villkor i övrigt Bifogade avtal ska gälla. 6. Utvärdering Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till samtliga omständigheter kommer att antas. Följande kriterier, med angivna viktningstal, kommer att beaktas vid anbudsutvärderingen. Kriterium Viktningstal Pris 50 % Uppfyllande av börkrav 40 % Leveranstid 10 % Post- och telestyrelsen 4

6 Förfrågningsunderlag Efter utvärdering av de enskilda kriterierna läggs poängen samman till en slutpoäng. 6.1 Pris 40 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbudsgivare får poäng baserade på deras inbördes proportionella relation till den anbudsgivare som har det lägsta priset, d.v.s. 40 poäng delat med den faktor som representerar den inbördes relationen mellan det högre priset och det lägsta priset. (Exempel: ett pris som är 15 % högre än det lägsta priset får 40/1.15=35 poäng. Faktorn är här 1.15). 6.2 Uppfyllande av börkrav Uppfyllande av börkraven ger följande poäng; Mätmottagare allmänt Storlek 1 poäng Vikt 1 poäng Effekt 1 poäng Tekniska krav ITU-rekommendationer Frekvensområde Känslighet Dynamik Intermodulation (IM) 19 poäng 3 poäng 4 poäng 4 poäng 4 poäng Strömförsörjning Batterier Övriga krav Support 1 poäng 2 poäng Totalt kan 40 antal poäng erhållas. 6.3 Leveranstid Uppfyllande av leveranstid kommer att utvärderas i enlighet med nedan; 4 veckor fr.o.m. kontraktsdatum 7 poäng 3 veckor fr.o.m. kontraktsdatum 13 poäng 2 veckor fr.o.m. kontraktsdatum 20 poäng Totalt kan 40 antal poäng erhållas. Post- och telestyrelsen 5

7 Förfrågningsunderlag 7. Allmänna förutsättningar för anbudet 7.1 Tidsfrister (sista anbudsdag och bindande t.o.m. dag) Skriftligt anbud ska vara PTS tillhanda senast den 16 november 2007 och ska vara bindande t.o.m. den 31 maj Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som en förenklad upphandling enligt lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Möjligheterna att komplettera eller förtydliga uppgifter i anbuden är starkt begränsade. Anbud som inte är kompletta kan komma att förkastas. 7.3 Anbudets form och antal Anbud och informationsmaterial ska lämnas i 2 exemplar, ett original och en kopia. Handlingar och intyg enligt punkterna 3.1.1, 3.2 och 3.3 kan lämnas i ett exemplar. Anbudet bör även lämnas på diskett eller CD, utom handlingar och intyg enligt punkterna 3.1.1, 3.2, 3.3, 7.5. och Språk Anbud ska avlämnas på svenska eller engelska. 7.5 Bekräftelse Anbudsgivaren ska i anbudet bekräfta att villkoren i detta förfrågningsunderlag accepteras, genom att fylla i bifogad checklista, se bilaga 4, som ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. 7.6 Frågor & svar Frågor angående förfrågningsunderlaget och övriga däri ingående handlingar ställs skriftligen till Charlotte Murray eller via e-post till Sista dag för att ställa frågor är den 7 november Samtliga frågor kommer att besvaras genom publicering på PTS hemsida snarast möjligt efter detta datum, om inte särskilda skäl föranleder annat. 7.7 Utformning av anbud Anbudet ska uppfylla de krav och anvisningar som ställs i detta förfrågningsunderlag. För att PTS ska ha möjlighet att utvärdera anbudet är det av stor vikt att det innehåller samtliga begärda uppgifter. Anbudet ska upprättas i lika ordningsföljd och enligt samma struktur som förfrågningsunderlaget, och ska hänvisa till de punkter som anges i detta. Utelämnas uppgifter kan det komma att tolkas som att kraven inte kan uppfyllas. LOU medger endast marginella förändringar av det ursprungliga förfrågningsunderlaget. Det är därför viktigt att anbudsgivarna accepterar avtalet i ursprungligt skick. Anbud med reservationer vad gäller innehållet i bifogade avtal Post- och telestyrelsen 6

8 Förfrågningsunderlag eller reservationer mot villkoren i övrigt i förfrågningsunderlaget, kan komma att förkastas. Ange därför ert pris baserat på bifogade förfrågningsunderlag. 7.8 Sekretess Anbud som lämnas in till Post- och telestyrelsen omfattas av absolut sekretess till dess att alla anbud eller erbjudanden offentliggjorts, beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts, dvs. i normalfallet fram till den tidpunkt när tilldelningsbeslut har fattats (se 6 kap. 2 3 st. sekretesslagen (1980:100)). Efter att tilldelningsbeslut har fattats gäller enligt 8 kap. 10 samma lag sekretess bl.a. hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftsförhållande för enskild, som [ ] har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Ni ges härmed tillfälle att ange vilka uppgifter som Ni anser känsliga från sekretessynpunkt samt av vilken särskild anledning Ni kan antas lida skada om dessa röjs. Observera dock att PTS inte är bunden av Er bedömning utan kommer att företa en självständig prövning. 7.9 Undertecknande, behörig firmatecknare Anbudet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare. För det fall att firmatecknarens behörighet inte framgår av utdrag från Bolagsverket ska behörigheten styrkas med annan erforderlig handling, t.ex. fullmakt Inlämnande av anbud Anbud i anonymt slutet kuvert märkt Anbud - Upphandling mätmottagare Dnr insändes till: Registrator Post- och telestyrelsen Box STOCKHOLM Anbud kan även lämnas till PTS reception som har öppet kl varje helgfri vardag, men undantag för vissa vardagar före helgdag. Stockholm den 25 oktober 2007 Charlotte Murray Karin Peedu Chef för Upphandlingsenheten Post- och telestyrelsen 7

9 Radiotillsyn Mätmottagare, Kravspecifikation v1.0 DATUM 25 oktober, 2007 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Teknisk kravspecifikation; mätmottagare. Detta dokument utgör en kravspecifikation avsett för upphandling av mätmottagare för kontroll av radioparametrar. 1. INLEDNING MÄTMOTTAGARE ALLMÄNT MÄTMOTTAGARENS TEKNISKA KRAV Fjärrstyrning Frekvensområde Modulation och bandbredder Känslighet Dynamik Intermodulation (IM) Audio output STRÖMFÖRSÖRJNING GARANTI DOKUMENTATION ÖVRIGT... 4 POSTADRESS Bogårdsvägen 45A BESÖKSADRESS Bogårdsvägen 45A TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

10 Kravpecifikation: Mätmottagare Sida 2 : 4 1. Inledning Post & Telestyrelsen (PTS) utövar tillsyn av radiospektrum. Kraven på mätmottagare för tillsyn av radiospektrum specificeras i detta dokument. De skall och börkrav som omnämns i detta dokument behöver uppfyllas på tillämpligt sätt. 2. Mätmottagare Allmänt. Krav på att utrustningen placeras i fordon förutsätter att vissa fysiska parametrar behöver uppfyllas. Mått och effektförbrukning bör därför ej överstiga följande: Storlek: Bredd: Höjd: Djup: Vikt: Vikt: Effekt: Effektförbrukning: 400 mm 175 mm 500 mm 10 kg 50 W 2.2. Mätmottagarens tekniska krav. Mätmottagaren bör uppfylla de krav som ställs på olika mätningar enligt ITU R rekommendationer avseende frekvens och frekvensavvikelser, fältstyrka, bandbredds och modulationsmätningar enligt ITU R; BC 1268, SM 377, SM 378 och SM Fjärrstyrning Mätmottagaren skall vara fjärrstyrbar via ett nätverksgränssnitt (Twisted- Pair, TCP/IP-UDP (10baseTP)). Protokoll och styrkommandon skall i sin helhet vara tillgängligt för PTS och underleverantörer som arbetar på PTS uppdrag i projekt rörande mätmottagaren Frekvensområde. Mätmottagaren skall minst täcka frekvensområdet 25 MHz MHz men bör täcka 10 khz till 3000 MHz.

11 Kravpecifikation: Mätmottagare Sida 3 : Modulation och bandbredder. Mätmottagaren skall kunna detektera AM, FM, PM, Pulse, IQ samt USB/LSB/CW modulerade signaler. Mottagarens bandbredd skall uppvisa tillämplig karakteristik för mätning på dessa signaler enligt ITU R rekommendationer Känslighet Mätmottagarens känslighet bör, för ett SNR (signal/brus förhållande) på 10dB vid 500 MHz och med en bandbredd av 15kHz, vara minst 101 dbm Dynamik Mottagrens dynamiska respons med AGC (automatic gain control), bör vara 90dB eller bättre Intermodulation (IM) Mätmottagarens immunitet av intermodulationsprodukter inom frekvensområdet 20MHz 500MHz, bör vara bättre än +30dBm för andra ordningens intercept point (IP2) och +2dBm for tredje ordningens intercept point (IP3) Audio output Mätmottagaren skall ha en LF-utgång för högtalare eller hörtelefon samt en LF-linjeutgång (600Ω, 0dBm). 3. Strömförsörjning. Mätmottagaren skall strömförsörjas genom 12VDC vid ett inspänningsområde av minst 10VDC till 15VDC och att det dessutom strömförsörjs med 230VAC (direkt eller genom externt AC/DC aggregat). Mätmottagaren bör vara bestyckad med laddningsbara batterier för fristående mätningar. 4. Garanti. Minst ett års garanti skall lämnas på levererade enheter. 5. Dokumentation. I leveransen skall fullständig produktdokumentation ingå avseende användarmanualer för levererad hårdvara och programvara. Fullständig detaljinformation av fjärrstyrningskommandon av utrustningen skall ingå. Dokumentation skall vara på engelska eller svenska

12 Kravpecifikation: Mätmottagare Sida 4 : 4 6. Övrigt. Leveransen skall omfatta nödvändiga kablar och kontakter för sammankoppling av levererade enheter/moduler. Kalibreringsdokument skall ingå i leveransen. För support skall kommunikation kunna ske på svenska. Leverantören bör ha supportresurser inom Sverige. Lars Eklund (F3)

13 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Leverantören) har träffats AVTAL OM LEVERANS AV MÄTMOTTAGARE 1 Avtalets omfattning och utförande Leverantören skall till PTS leverera en mätmottagare, enligt kravspecifikation daterad 25 oktober För leveransen gäller de särskilda villkoren i detta avtal, kravspecifikationen för upphandlingen daterad samt ALOS05, i nu nämnd prioriteringsordning. Parterna ska kontinuerligt lämna information till varandra om förändringar som är av betydelse för leveransens genomförande. 2 Avtalsperiod Avtalet ska gälla från det datum då det är undertecknat av båda parter. Support ska tillhandahållas under tre månader efter godkänd leverans. 3 Avtalad leveransdag Leverans skall ske (enligt anbud). Leverans skall ske vardag mellan 9.00 och 17.00, och meddelas till PTS senast två vardagar i förväg. 4 Leveransgodkännande PTS kommer att testa den levererade varan inom två veckor. Därefter kommer PTS meddela leverantören om leveransgodkännande föreligger eller inte. 5 Pris Totalpris för leveransen är kr. Priset är totalpris och avser leverans till PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm. 6 Betalningsvillkor Betalning skall ske senast trettio (30) dagar efter av PTS mottagen faktura. Fakturering ska ske månadsvis i efterskott. Delfakturering eller förskott accepteras inte. Ej heller accepteras fakturerings- eller andra administrativa avgifter

14 2 7 Ansvar för fel Leverantören är skyldigt att skyndsamt och enligt villkoren nedan på egen bekostnad avhjälpa fel i varan som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation. Leverantören ansvarar endast för fel som anmäls inom två år från den tidpunkt då leveransen slutförts (garantitid). I de fall Leverantören efter undersökning kan visa att anmält fel inte har sin grund i det utförda uppdraget har Leverantören rätt till ersättning för utfört arbete. För att få åberopa fel i varan skall PTS anmäla felet inom skälig tid efter att felet märkts eller borde ha märkts. PTS skall därvid ange och vid behov visa hur felet yttrar sig. Om Leverantören inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, får PTS skriftligen ge Leverantören en slutlig och skälig frist för att avhjälpa felet. Är felet inte avhjälpt när fristen löpt ut har PTS rätt att välja antingen ett avdrag på arvodet som svarar mot felet eller att på Leverantörens bekostnad anlita annan leverantör att avhjälpa felet. Om felet är av väsentlig betydelse för PTS användning av varan har PTS rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till Leverantören häva avtalet. Om PTS häver avtalet har PTS rätt till skadestånd. 8 Leveransförsening samt vite Försening av leveransen som inte beror på PTS eller något förhållande som PTS ansvarar för, berättigar PTS till vite. Vite ska utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 5 % av kontraktsvärdet. Vite utgår dock max med 50 % av kontraktsvärdet. PTS har rätt att avräkna upplupen förseningsvite från leverantörens ersättning för leveransen. Upprepade leveransförseningar berättigar PTS till att häva avtalet. 9 Kontaktpersoner Avrop, beställning och andra kontakter med anledning av uppdraget ska ske genom av PTS utsedd och nedan angiven kontaktperson. Kontaktpersoner är för: PTS: Lars Eklund Leverantören: N.N. 10 Tvist Tvist angående tillämpningen av avtalet skall avgöras av Stockholms tingsrätt enligt vid var tid gällande svensk lag

15 3 11 Uppsägning PTS äger rätt att säga upp avtalet att upphöra en månad från det att skriftlig uppsägning avsänts till Leverantören. Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm den. Post- och telestyrelsen Leverantören......

16 Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor ALOS 05 Dessa bestämmelser har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting i samråd med Försvarsmakten, Statskontoret, Svensk Handel, Maskinleverantörerna, Teknikföretagen, Sjukvårdens leverantörsförening och Sveriges Offentliga Inköpare. Avtalets omfattning 1. Bestämmelserna i ALOS 05 avses att användas vid leverans av såväl standardvara som specialtillverkad vara till offentlig sektor. Det kan användas vid såväl enstaka köp som vid ramavtal. ALOS 05 är inte avsett att användas när beställaren skall tillhandahålla en väsentlig del av materialet. Kontroll och provning före leverans 2. Om köparen så begär, skall säljaren tillhandahålla tidsplan för konstruktion, materialanskaffning, tillverkning och provning. Köparen har rätt att bevaka hur tidsplanen följs. Köparen har även rätt till de upplysningar som behövs för att bedöma varans kvalitet, om företagshemligheter därigenom inte röjs. 3. Skall varan tillverkas för köparen, har köparen rätt att hos säljaren under tillverkningen i skälig omfattning kontrollera godsets kvalitet med tre dagars varsel. Leveransklausul 4. Leverans skall ske levererat förtullat (DDP, enligt Incoterms 2000). Säljaren skall även ordna transport och lossa varan från anländande transportmedel på av köparen anvisad plats. Om leveransplats inte angivits i avtalet skall varan levereras från säljarens fabrik eller lager (Ex Works, enligt Incoterms 2000). Leveranstid 5. Leverans skall ske på den tid eller inom den tidsrymd som anges i avtalet. Om leveranstid inte avtalats skall varan avlämnas inom skälig tid från köp eller avrop. 6. Leverans får inte, utan köparens godkännande, ske tidigare än vad som överenskommits i avtalet. Leveransförsening och vite 7. Om säljaren finner det sannolikt att säljaren inte kan hålla avtalad leveranstid skall säljaren utan dröjsmål skriftligen meddela köparen detta samt ange orsakerna till förseningen och den tidpunkt då leverans beräknas ske. 8. Om leveransförsening beror på händelse som anges i punkten 25 eller på köparen eller något förhållande på dennes sida skall avtalad leveranstid förlängas med den tid som kan anses skälig. 9. Avlämnas inte varan i rätt tid har köparen rätt till vite. Vite skall utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med...% av värdet av den del av varan som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte överstiga...% av sagda värde. Om parterna inte avtalat om något vitesbelopp ovan gäller att vite skall utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 1% av värdet av den del av varan som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte överstiga 10% av sagda värde. 10. Köparen får häva köpet om leveransförseningen är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller bort inse detta. Köparen får vidare häva köpet om köparen är berättigad till maximalt vite enligt punkt 9 och därefter skriftligen kräver leverans inom en sista skälig frist, som inte får vara kortare än en vecka och säljaren inte levererar inom fristen, såvida inte denna underlåtenhet beror på någon omständighet som köparen bär ansvaret för. Hävning enligt första och andra stycket får avse den del av leveransen som köparen på grund av förseningen inte kan använda. Skall leverans ske i olika poster får köparen häva avtalet i dess helhet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen vad avser hela avtalet och säljaren insett eller bort inse detta. 11. Hävs avtalet helt eller delvis har köparen, utöver vite enligt punkten 10, rätt till ersättning för skada (skadestånd). Från skadeståndet skall avräknas upplupet vite avseende tiden fram till hävningen. Skadeståndet omfattar inte ersättning för indirekta förluster såvida inte grov vårdslöshet ligger säljaren till last. Om inte annat avtalats kan skadeståndet för leveransförsening uppgå till högst 20% av priset i den del som hävningen avser. Köparens försening 12. Om köparen finner det sannolikt att han inte kommer att kunna ta emot varan på avtalad tid, skall han utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till säljaren samt ange orsaken till förseningen och den tidpunkt då mottagandet beräknas kunna ske. 13. Om köparen inte tar emot varan på avtalad tid och detta inte beror på händelser som anges i punkten 25 eller på säljaren, är köparen skyldig att erlägga betalning i enlighet med avtalet som om varan i fråga hade levererats. Säljaren skall då, på köparens risk och bekostnad tillse att varan lagras. Om köparen så begär, skall säljaren också försäkra varan på köparens bekostnad. Pris 14. Om inte annat skriftligen avtalats, skall överenskomna priser vara fasta och inte indexreglerade samt inkludera varuemballage. Angivet pris innefattar inte mervärdesskatt. Betalning 15. Betalning skall erläggas enligt de villkor som överenskommits mellan parterna. Allmänna bestämmelser fö r leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor ALOS 05 Sveriges kommuner och landsting Avtalet får spridas och kopieras fritt

17 16. Säljaren skall utställa och sända faktura på det sätt som avtalats. I fakturan skall mervärdesskatt och eventuella rabatter anges särskilt. Dessutom skall fakturan innehålla de uppgifter som köparen behöver för att kunna identifiera levererad vara samt de uppgifter som i övrigt krävs enligt lag. 17. Om fakturan är utställd i pappersform skall köparen betala fakturan senast trettio dagar efter det att den mottagits. Vid elektronisk fakturering skall köparen betala fakturan senast trettio dagar från att den utställts. Om parterna avtalat att köparen skall utställa faktura, s.k. självfakturering, skall köparen betala fakturan senast trettio dagar efter det att avräkningsnota eller liknande kvittens sänts till säljaren. 18. Faktureringsavgift eller motsvarande avgift får inte debiteras. Påminnelseavgift får debiteras. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Betalning innebär inte godkännande av varan. Fel i varan 19. För fel i varan som beror på bristfälligheter i konstruktion, material, tillverkning eller som består i att varan i övrigt inte uppfyller avtalade egenskaper ansvarar säljaren enligt nedanstående regler. Säljaren har samma ansvar för underleverantörs material och arbete som för eget. Säljarens ansvar omfattar inte fel som beror på material som köparen tillhandahållit eller på konstruktion som denne föreskrivit, om inte säljaren upptäckt eller bort upptäcka felet. Säljarens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för varan gått över på köparen. Ansvaret omfattar således inte fel som orsakas av bland annat bristfälligt underhåll, felaktig lagring eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens skriftliga medgivande, normal förslitning eller försämring eller genom köparens försorg genomförda reparationer. Säljaren ansvarar dock för fel som uppstått till följd av att säljarens instruktioner varit bristfälliga. Säljaren skall ansvara för skador som omlevererade eller reparerade delar orsakar på andra delar av vara. 20. Ett fel som visar sig inom ett år efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet om inte säljaren kan visa annat eller detta är oförenligt med varans eller felets art. På motsvarande sätt gäller att fel, som visar sig inom ett år på vara eller del av vara som bytts ut eller reparerats, skall anses ha funnits när reparationen eller utbytet avslutades. Om varan till följd av fel enligt punkten 19 är obrukbar i mer än en månad, förlängs ovan angivna tider med den tid som varan varit obrukbar. Oavsett vad som ovan angetts förlorar köparen rätten att åberopa fel om han inte reklamerar felet inom två år från den ursprungliga leveranstidpunkten. 21. Köparen skall inom skälig tid från det att denne upptäckt eller bort upptäcka felet meddela säljaren om att fel i varan före ligger. Underlåter han detta förlorar han rätten att åberopa felet. Efter det att säljaren från köparen fått meddelande om fel som avses i p. 19 skall säljaren avhjälpa felet eller företa omleverans med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar. Köparen har rätt att erhålla omleverans om felet är väsentligt för honom och säljaren insett eller bort inse detta och omleverans kan ske utan olägenhet för säljaren. Skall felet avhjälpas och är felet av sådan art att det inte är lämpligt att avhjälpandet sker på uppställningsplatsen, skall köparen på säljarens begäran och bekostnad underlätta arbetets utförande genom att för utbyte eller reparation återsända felaktig vara eller del av vara till säljaren. 22. Uppfyller inte säljaren sina förpliktelser enligt punkt 21, får köparen skriftligen ge honom en skälig slutlig frist för detta. Har inte säljaren uppfyllt sina förpliktelser inom tidsfristen får köparen efter eget val: a. låta utföra nödvändiga reparationer och/eller framställa nya delar på säljarens risk och bekostnad, förutsatt att köparen därvid förfar med omdöme, eller b. kräva och erhålla sådant prisavdrag som svarar mot felet. Om felet efter åtgärd enligt punkten a. kvarstår men ej är väsentligt har köparen rätt att kräva och erhålla prisavdrag som svarar mot felet. Är felet väsentligt får köparen i stället häva avtalet genom ett skriftligt meddelande till säljaren. Köparen får också häva köpet om felet efter åtgärd som nämns under punkten a. alltjämt är väsentligt. Vid hävning har köparen rätt till ersättning för den skada han lidit. Ersättningen skall dock inte uppgå till mer än 20% av det avtalade priset, och omfattar inte ersättning för indirekt förlust. 23. Säljaren har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i punkterna 19 22, såvida inte grov vårdslöshet ligger säljaren till last. 24. Vad som angetts i punkterna om fel i varan skall i tillämpliga delar gälla där varan inte uppgår till avtalad kvantitet, men säljaren, efter vad köparen måste anta, anser sig ha fullgjort sitt åtagande. Befrielsegrund (force majeure) 25. Part är befriad från sina åtaganden om denne visar att det inträffat ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled. För att part skall ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan skall denne utan dröjsmål underrätta motparten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Part skall informera motparten om när fullgörelse beräknas kunna ske. Vid force majeure hos köparen skall köparen ersätta säljaren för de merkostnader som säljaren får vidkännas för att säkra och skydda varan. 26. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt ALOS 05, får vardera parten frånträda avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande försenas mer än tre månader av befrielsegrund enligt punkt 25. Tvist 27. Tvist mellan köparen och säljaren skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Allmänna bestämmelser fö r leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor ALOS 05 Sveriges kommuner och landsting Avtalet får spridas och kopieras fritt

18 Bilaga 4 CHECKLISTA - MÄTMOTTAGARE Denna blankett skall ifyllas av anbudsgivaren. Anbudsgivaren skall intyga att/om villkoren accepteras och att ifrågavarande punkter besvarats i anbudet. Uppfylles eller accepteras villkoren ej riskerar anbudet att ej tas upp till prövning. 3. Krav på anbudsgivaren 3.1 " Ja Nej 3.2 " Ja Nej " Ja Nej Ja Nej " Ja Nej 3.3 " Ja Nej Ja Nej Ja Nej 4. Leveransen Ja Nej 5 Kommersiella villkor 5.1 " Ja Nej 5.2 Ja Nej 7. Allmänna förutsättningar för anbudet 7.1 " Ja Nej 7.2 Ja Nej 7.3 " Ja Nej 7.4 " Ja Nej 7.5 Ja Nej 7.6 Ja Nej 7.7 Ja Nej 7.8 Ja Nej 7.9 Ja Nej 7.10 Ja Nej Ort och datum Anbudsgivare.. Underskrift/namnförtydligande..

19 Bilaga 5 Sanningsförsäkran Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren. Inte är föremål för ansökan om konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. Inte är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt laga kraft vunnen dom. Inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Inte i något väsentligt hänseende har lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av 6 kap. 9 lagen om offentlig upphandling. Att lämnade uppgifter är fullständiga och korrekta samt att information av betydelse för utvärderingen av anbudet inte har utelämnats.. Ort och datum. Underskrift av firmatecknare. Namnförtydligande

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Upphandling av lokalvård. Diarienummer 06-12470

Upphandling av lokalvård. Diarienummer 06-12470 Upphandling av lokalvård Diarienummer 06-12470 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens omfattning... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 3 3.1.1 Resurser, kapacitet m.m....

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

1 Allmän information om upphandlingen

1 Allmän information om upphandlingen 2009-02-06 004/2009 1(9) Ert datum Ert dnr Sista anbudsdag: 2009-03-10 Anbudets giltighet: 2009-07-10 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 004/2009 UPPHANDLING AV KONSULTUPPDRAG

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor)

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Elis Kalered Gunnel Fransson E-post gunnel.fransson@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2014-11-24 Saknr och diarienummer 944, A430.993/2014

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-04-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Södermanlands län Ansvarig upphandlare Annica

Läs mer

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2013-07-17 137-KB 655-2013 Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Kungliga biblioteket (KB) inbjuder till anbudsgivning för kamerautrustning

Läs mer

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sida: 1 av 20 Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Grundläggande

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

2013-03-25 Förfrågningsunderlag Dnr ISY-2012-00107 1(14)

2013-03-25 Förfrågningsunderlag Dnr ISY-2012-00107 1(14) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag 1(14) INBJUDAN Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av plug-in el-hybrid bilar avsedda att användas inom universitetets hyrbils- och forskningsverksamhet.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01 2010-05-17 Förfrågningsunderlag 1(12) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en upphandling av ramavtal för kontorspapper. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster Handläggare Helena Hassel 023-777006 helena.hassel@regiondalarna.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum 2015-09-03 Sida 1(16) Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations-

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer