perspektiv Genus Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "perspektiv Genus Göteborg"

Transkript

1 Genus perspektiv 4 12 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning NIKK flyttar till Sverige Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, flyttar till Sverige. Det beslutade de nordiska jämställdhets ministrarna tidigare i år. Beslutet är ett resultat av det anbudsförfarande som tet för genusforskning, vid Göteborgs universitet. Det känns väldigt glädjande och inspirerande, säger sekretariatets före ståndare Kerstin Alnebratt. SIDAN 2 följde efter att NIKK, i dess tidigare version som självständigt institut, lades ner den 31 december Ny värd för NIKK är enligt minis terrådets beslut Nationella sekretaria Stärkt Genusperspektiv i ledarskapsprogram Genus ska inte vara en röd tråd utan en röd väv som löper genom hela programmet, säger Kajsa Widén, som är ansvarig för Lunds universitets ledarskapspro gram Akka, ett av de projekt som har finansierats av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Sidan 4 grafik: colourbox LInköpingsforskare stöds av universitetsledningen Oslo Efter att genusforskning vid Linköpings universitet blivit an gripen i media gick rektorn ut med ett stöduttalande. Sedan dess har angreppen minskat. Universitetsledningens stöd be tyder naturligtvis mycket, säger forskaren Åsa-Karin Engstrand. Sidan 6 Sexistisk video skrotades i EU:s rekryteringskampanj Göteborg Mellan 1995 och 2011 bedrev NIKK sin verksamhet vid Oslo universitet flyttar, efter beslut i Nordiska ministerrådet, en omgjord och nedbantad version av verksamheten in hos Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. EU-kommissionens video till kampanjen Science: It s a girl thing drogs efter kritik tillbaka redan några dagar efter lanse ringen. Nu utlyser Curt Rice, prorektor för Tromsö universi tet, en tävling om vem som kan göra en ny video för kampanjen. Sidan 8

2 genusperspektiv ledare Kerstin Alnebratt Föreståndare Klara, färdiga forskningsfinansiera! Nya NIKK står startklart 2013 Regeringen och oppositionen verkar just nu tävla om vem som satsar mest på forskning. Först ut var regeringen med satsningar som presenterades i budgetpropositionen, och som kommer att följas upp i höstens forskningsproposition. Opp ositionen aviserar sina satsningar, hur mycket det kommer att bli återstår att se. På ett plan är det naturligtvis roligt att arbeta i en sektor som det tävlas om att stödja. Samtidigt blir jag förundrad över den närmast religiösa tilltron till vad forskningen och inte minst de unga elitforskarna, förväntas åstadkomma. Att satsa på forskning verkar ha blivit det sätt varpå partierna vill markera framtidstro och modernitet. Kanske är det naturligt att politiken fokuserar på det storslagna. Men som all annan verksamhet består också forskning och högre utbildning av en vardag och en bredd som, när den håller god kvalitet, möjliggör och frambringar excellens och spets. En vardag i en organisation som likt annan verksamhet dras med problem och brister, likväl som möjligheter. En framgångsrik forskningspolitik måste därför förhålla sig till villkoren för alla dem som jobbar i verksamheten. Tydliga och generella karriärvägar är en sak. Ojämställdhetens konsekvenser en annan vilket inte minst Delegationen för jämställdhet i högskolan visade på. Vilka mått och steg parterna tänker ta inom dessa områden är ännu oklart. Men visst behövs resurser, inte minst form av direkta resurser till universiteten för att kunna upprätthålla en god basorganisation som möjliggör den viktiga kopplingen mellan utbildning och forskning. Ökningen av fakultetsanslagen är därför mer än välkommet. Nordisk information om jämställdhetspolitik och forskning ska framöver samordnas från Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs univeristet. Det har Nordiska ministerrådet beslutat. Nordiskt institut för kunskap om kön, NIKK, lades ner 31 december 2011 som självständigt institut efter ett beslut fattat av de nordiska jämställdhetsministrarna. Sedan 1995 har NIKK varit placerat vid Oslo universitet. Nu ska NIKK istället omvandlas till ett så kalllat samarbetsorgan, vilket innebär att NIKK placeras i en annan institution. Syftet är att på sätt spara pengar som kan frigöras till andra aktiviteter i det nordiska jämställdhetssamarbetet. Under våren 2012 gick Nordiska ministerrådet ut med ett anbudsförfarande om att vara värd för nya NIKK, som nu heter Nordisk information för kunskap om kön. Ministerrådet har nu beslutat att lägga NIKK på Nationella sekretariatet för genusforskning. Det känns väldigt glädjande och inspirerande, säger Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning. Det är en grannlaga uppgift att samla in och förmedla information och forskning från hela Norden, men vi kommer att ha nytta av de nordiska nätverk som Nationella sekretariatet för genusforskning ingår i, säger Kerstin Alnebratt. Halverad budget Budgeten är mindre än hälften av gamla NIKK:s budget och det kommer bara att finnas utrymme för två anställda i den fasta staben. NIKK:s uppdrag kommer att vara att samla in och förmedla nationell forskning, politik och praktik på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv till en bred grupp av intressenter. Komparativ information om aktuell jämställdhets- och genusforskning i hela Norden ska förmedlas. Syftet är att Nya NIKK:s verksamhet har blivit förlagt till Nationella sekretariatet för genusforskning. den kunskap som förmedlas ska kunna fungera som underlag för politiska diskussioner i Norden och internationellt. Informationen ska i huvudsak förmedlas genom en webbplats, men NIKK ska också bidra till att skapa diskussioner i nordiska nätverk för genusforskning och jämställdhetspolitik. Nordiska jämförelser En annan uppgift för NIKK blir att skapa översiktliga sammanställningar på olika områden, där de olika ländernas situation, insatser och forskning kan jämföras. Vi ska ta tillvara på de kompetenser och samarbeten som finns i Norden, både på forsknings- och jämställdhetsområdet, säger Kerstin Alnebratt. NIKK ska också fungera som ett projektsekretariat för genomförande av olika aktiviteter i det nordiska jämställdhetssamarbetet. Vi ser fram emot att kunna engagera fler personer i tillfälliga projekt som tar fram kunskap inom vissa områden och föreslår insatser som politiker och andra aktörer kan använda som underlag, säger Kerstin Alnebratt. Under hösten ska personalen till NIKK rekryteras och ambitionen är att nya NIKK är i funktion i början av Text: Bosse Parbring

3 genusperspektiv Foto: colourbox Forskningsrådens förslag öppnar för genusforskning Välfärd, arbetsliv, livsstil och hälsa. Det är en av sju riktade forskningssatsningar som föreslås av Vetenskapsrådet, VR, med flera i ett underlag till regeringens forskningsproposition. Det är klart att man kan bedriva genusforskning inom så breda fält, säger Anna Wahl, ordförande i VR:s Expertgrupp för genus. I oktober väntas regeringen lägga fram sin forsknings- och innovationsproposition för de kommande fyra åren. VR har tillsammans med Vinnova, Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap, Fas, och tre andra forskningsfinansierande myndigheter tagit fram ett gemensamt underlag till propositionen. Där föreslås bland annat sju områden för nya riktade forskningssatsningar (se faktaruta). Anna Wahl, professor vid KTH, är ordförande för Expertgrupp för genus, en instans under VR:s styrelse som ska bidra med kompetens inom genusforskning i myndighetens arbete. Hon anser att det hittills, snarare än regeringens satsningar, varit VR:s egna genusutlysningar som, tillsammans med Vinnovas forskningsprogram, haft betydelse för genusforskningen. Anna Wahl ser ett fortsatt behov av sådana riktade medel. Vi arbetar för att genusforskare ska kunna få pengar i ordinarie utlysningar. Men genusforskare samarbetar ofta över disciplingränser, och det är inte självklart i vilket ämnesråd de hör hemma. Det gör att det finns ett värde i särskilda utlysningar för tvärvetenskapliga eller specifikt genusvetenskapliga områden. En av de större satsningar VR gjort på genusforskning är de tre Centers of Gender Excellence under De tre miljöerna fick goda omdömen av en internationell panel av utvärderare. Vi kan konstatera att det var väl använda pengar, säger Anna Wahl. Satsningen har gynnat svensk genusforskning också utanför de tre miljöerna. Där verkar det skilja sig från andra satsningar på starka miljöer. När det gäller den kommande forskningspropositionen ska expertgruppen bevaka genusforskningens intressen internt inom VR. Dessutom lyssnar expertgruppen av vilka insatser som behövs inom genusforskningsfältet. Text: Jimmy Sand fakta VR, Fas, Formas, Vinnova, Rymdstyrelsen och Energimyndigheten föreslår sju nya riktade forskningssatsningar. Kunskap, kognition, kommunikation samhället och kunskapskraven igår, idag, imorgon Samhällets utveckling och sårbarhet Den digitala explosionen Medicinens teknik Den biologiska variationen Välfärd, arbetsliv, livsstil och hälsa Livets ursprung och förutsättningar

4 4 genusperspektiv Jämställdhetsprojekt har gjort avtryck Under 2009 och 2010 startades 37 projekt för jämställdhetsinsatser vid svenska lärosäten, med pengar från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Snart har hälften av dem gått i mål. Efter årsskiftet ärver den nya myndigheten, Universitets- och högskolerådet, uppdraget att ta emot och sammanställa materialet från projekten. Delegationen för jämställdhet i högskolan, DJ, avslutade sitt arbete 2010, men många av de projekt som delegationen finansierade pågår fortfarande. Sammanlagt 48 miljoner kronor delade DJ ut till 37 jämställdhetsinsatser vid svenska universitet och högskolor. Högskoleverket, HSV, ansvarar för att samla in och ta hand om resultaten från projekten. 15 projekt har hunnit slutredovisa hittills. Det är mycket intressanta forskningsresultat och gediget utförda projekt. Många spännande trådar att fortsätta dra i, säger Andrea Amft, projektledare vid HSV. HSV har regeringens uppdrag att sammanställa, analysera och sprida information om de 37 projekten. Men vid årsskiftet läggs HSV ner, och vad som händer med uppdraget därefter är inte helt klart. Uppdragsbeskrivningen ändras inte, säger Andrea Amft. Någon ska fortfarande slutredovisa till regeringen senast den 1 april 2014, men hur arbetet kommer att bedrivas efter årsskiftet vet jag inte. Det som är klart hittills är vilken Andrea AmfT myndighet som ärver ansvaret: det blir Universitets- och hög skolerådet, UHR. Men fram till årsskiftet är uppdraget Andrea Amfts ansvar, och hon försöker Foto: Jonas andersson ge slutrapporterna och forskningsresultaten spridning. Vi har samlat materialet på vår webb. Om vi får, och det får vi nästan alltid, publicerar vi slutrapporterna där. I ett antal fall har vi också gått vidare och publicerat egna fördjupande intervjuer om projekt som det funnits ett särskilt stort intresse för. Dessutom informerar jag om projekten i det nyhetsbrev, Jämställdhet i högskolan, som jag är redaktör för. Kajsa widén Motstånd vändes till nyfikenhet Vid Lunds universitet har tre projekt bedrivits med pengar från DJ. Ett av dem gäller vidareutveckling av lärosätets genusintegrerade ledarskapsprogram Akka. Efter tre tidigare omgångar av Akka, varav de två första med enbart kvinnor och den tredje med både kvinnor och män, kände kursansvariga att programmet behövde förändras för att passa en könsblandad grupp. I Akka III möttes genusinslaget av en hel del misstänksamhet och motstånd, visserligen bara från ett fåtal, men det satte prägel på diskussionerna, berättar Kajsa Widén, ansvarig för Akka och jämställdhetsansvarig vid universitetet. Det är inte alltid lätt för individen att ta in genus men vi menar att det är en kunskapsfråga och i Akka IV valde vi därför att stärka programmets genus integrering ytterligare. Genus ska inte vara en röd tråd utan en röd väv som löper genom hela programmet. Och resultatet blev en klar förbättring: misstänksamhet och motstånd vändes till nyfikenhet, acceptans och ett aktivt engagemang. Hur kommer ni att använda erfarenheterna från projektet i framtiden? De blir förstås ett viktigt underlag för eventuella kommande omgångar av Akka, säger Kajsa Widén. Idag finns inga sådana beslut, men eftersom efterfrågan är stor hoppas vi att vi får fortsätta med ledarskapsprogrammet. Dessutom ger de enskilda projektarbeten som deltagarna gör inom ramen för programmet värdefull input till universitetet om vad som Genus ska inte vara en röd tråd utan en röd väv som löper genom hela programmet. Och resultatet blev en klar förbättring: misstänksamhet och motstånd vändes till nyfikenhet. behöver förändras i verksamheten. Ett tema i den senaste omgången var hur autonomireformen påverkar jämställdheten vid universitetet. Hämtar data automatiskt Att utveckla jämställdhetsindikatorer för den egna verksamheten är ett av tre DJ-finansierade projekt som drivits vid Uppsala universitet. Indikatorerna mäter skillnader i könsfördelning i till exempel ledning, yrkesgrupper, anställningsförhållanden, föräldraledighet och sjukfrånvaro. Den stora vitsen jämfört med liknande verktyg på marknaden är att alla data hämtas automatiskt från befintliga datasystem, förklarar Annika Lindé, chef för enheten Lika villkor vid universitetet. Ingen inrapportering, som

5 genusperspektiv Illustration: Emma Hanquist ökar arbetsbelastning och minskar tillförlitlighet, krävs. Vi har kunnat få fram den här statistiken manuellt tidigare, men det är ett så omfattande arbete att det är risk att man inte kommer vidare, säger hon. Nu får vi siffrorna på sekunden och kan lägga vår kraft på att analysera och agera. Hur kommer ni att använda resultaten från projektet i framtiden? Webbverktyget som tagits fram används i det dagliga arbetet redan nu, säger Annika Lindé. Det lansera des för ungefär ett år sedan, hösten I framtiden är det också tänkbart att indikatorerna sprider sig till andra universitet vi Annika Lindé märker att många är intresserade. Även om de använder andra datasystem och därför inte kan använda vår tekniska plattform rakt av, så kan de utgå från vår modell och våra beräkningssätt, vilket är en tung del av arbetet. Annika Lindé hoppas även att på sikt kunna utveckla webbverktyget vidare. Framför allt vore det en fördel att även kunna se åldersfördelning i statistiken, konstaterar hon. Fakultet diskuterar normer Jämställda fakulteter? är namnet på ett av två DJ-finansierade projekt vid Göteborgs universitet. I projektet har arbetsvillkor och normer vid universitetet studerats kvalitativt (naturvetenskaplig fakultet) och jämförts kvantitativt (utbildningsvetenskaplig och naturvetenskaplig fakultet). Den drygt Helena Lindholm Schulz 120-sidiga rapporten vittnar bland annat om hur hierarkier, forskarideal och föreställningar om kön tillsammans resulterar i ojämlika arbetsvillkor för kvinnor och män. Den visar också hur en relativt bra könsbalans i den formella organisationen kan undergrävas av informella maktstrukturer. Hur kommer ni att använda rapporten i framtiden? Avtrycket av den kommer att märkas i universitetets nya Vision 2020 som just håller på att färdigställas, säger prorektor Helena Lindholm Schulz. Den betonar mer än tidigare att attityd och normer kring jämställdhet måste vara en prioriterad fråga för universitetet. Rapporten har även resulterat i att naturvetenskapliga fakulteten snabbt vidtagit åtgärder och dragit igång ett projekt om normer och attityder, där alla prefekterna ingår. Helena Lindholm Schulz önskar också att rapportens slutsatser ska leda till förändringar i universitetets chefsutbildningsprogram. Det finns inga sådana beslut idag, men jag är övertygad om att vi måste jobba genom cheferna och chefsutbildningen för att öka medvetenheten och synligheten för de här frågorna och åstadkomma förändring. Gör man det tror jag att förutsättningarna är mycket goda för en positiv utveckling. Text: Anders Nilsson läs mer. Information om de DJ-finansierade projekten finns på Klicka på Den svenska högskolan/jämställdhet/delegationen för jämställdhet i högskolan/projekt.

6 6 genusperspektiv Ledningen satte ner foten efter angrepp mot genus Efter att genusforskare vid Linköpings universitet blivit angripna i medier gick universitetsledningen ut med ett uttalande till stöd för forskningen. Sedan dess har angreppen minskat. Åsa-Karin Engstrand är föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet. Efter att genusforskningen ett flertal gånger blivit kritiserad som ovetenskaplig av lokaltidningens Östgöta Correspondenten ledarsida skrev hon tillsammans med Nina Lykke, avdelningschef och professor vid Tema genus, rektor Helen Dannetun och dekanus Bo Hellgren, en debattartikel med rubriken Genusforskning vid LiU håller världsklass. Efter att ha fått universitetsledningens stöd har kritiken mot genusforskare minskat. Universitetsledningens stöd betyder naturligtvis mycket och signalerar att frågorna är viktiga för Linköpings universitet, säger Åsa-Karin Engstrand, som själv är lektor i företagsekonomi. Genusforskningen har en bra ställning på Linköpings universitet. Tema genus har ett internationellt gott rykte samtidigt som det finns forskning vid alla fakulteter. Genusforskningen är både specialiserad och har en bredd. Undervisningen i genusvetenskap bedrivs vid Tema genus, som i höst startar en ny internationell masterutbildning. Forskningen bedrivs inom sex olika områden. Sex professorer, ett flertal andra forskare och 17 doktorander är knutna till Tema genus. Forskningsmiljön är internationell och var fram till 2011 ett så kallat Centre of Gender Excellence (GEXcel) tillsammans med Örebro universitet. Mötesplats för forskare Men det finns också en hel del genusforskare vid Linköpings universitet som inte hör till Tema genus. Forum för genusvetenskap och jämställdhet är en mötesplats för alla dessa forskare och arrangerar föreläsningar, seminarier och Östgöta Correspondenten 3 maj 2012 konferenser. Under hösten har Forum dessutom startat upp Genusakademin under ledning av Anna Wahl, som är gästprofessor vid Tema genus. Genusakademin ska bland annat genom ett högre seminarium stärka genusforskningsmiljön på Linköpings universitet. Det kan finnas ett behov på Linköpings universitet att profilera sig som miljö, säger Åsa-Karin Engstrand. Det kan vara bra att när man söker forskningsmedel kunna hänvisa till en miljö. Samverkan med omvärlden är också en viktig del av Forums verksamhet. I april nästa år arrangerar de en konferens om genus, etnicitet och klimat med utgångspunkt i ett temanummer av Tidskrift för genusvetenskap, TGV. I våras arrangerades en konferens om jämställdhet, också den med utgångspunkt i ett nummer av TGV. Stöd från genuslektorer Forum koordinerar också de så kallade genuslektorernas arbete. Alla fakulteter har genuslektorer som på 25 procent av sina tjänster är ett stöd för övrig personal när det gäller att integrera genusperspektiv i undervisningen. Vi får en bredd i spridningen av genusperspektiv när vi jobbar med olika aktörer, säger Åsa-Karin Engstrand. En av genuslektorerna är Katarina Swahnberg på medicinsk fakultet. Hon är ämnesföreträdare och docent i genus och medicin. Ämnet startades 1998 av professor Barbro Wijma. Hon är nu pensionerad och fakulteten har ännu inte tagit ställning till om professuren ska utlysas. Katarina Swahnberg menar att genus inom medicinen har etablerats som ett ämnesområde vid Linköpings universitet, men att det inte har varit enkelt. Det är ibland ett steg framåt och två tillbaka. Det ser olika ut på olika program på fakulteten. Driver forskarutbildningskurs Katarina Swahnberg stöder sina kollegor med kunskap, arrangerar temadagar och erbjuder hjälp att ta fram undervisningsmaterial. För att förbättra tillgången till undervisningslitteratur sammanställdes antologin Genus och kön inom medicin och vårdutbildningar. Med stöd av den tidigare delegationen för jämställdhet i högskolan driver också genus och medicin en forskarutbildningskurs i tre delar. I kursen deltar från olika universitet och högskolor läkare, sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och studierektorer som är intresserade av att integrera genus i utbildningen, säger Katarina Swahnberg. Text: Bosse Parbring

7 genusperspektiv miljoner till forskning om genus och medicin Fyra forskningsprojekt får dela på sammanlagt tolv miljoner kronor. Det är Vetenskapsrådet som delar ut medel till genusforskning inom medicinens teknik. Medicinens teknik innebär högteknologiska processer, ingrepp eller instrument likaväl som mer vardagliga tekniska apparater eller hjälpmedel inom hälso- och sjukvård. Utlysningen riktar sig till genusforskningsprojekt om teknikens konsekvenser, tillgänglighet, innebörd eller betydelse för olika målgrupper. Totalt fördelas tolv miljoner kronor under perioden projekt ansökte om medel och dessa fyra blev beviljade: Könsskillnad vid behandling med djup hjärnstimulering vid Parkinsons sjukdom olika behov eller bias? Genusstudier av attityder, överväganden och erfarenheter hos patienter och personal. Huvudsökande är Katarina Hamberg vid Umeå universitet och projektet tilldelas kronor under tre år. Frysta tillgångar: En intersektionell studie av genus, äggbanker och reproduktivt åldrande. Huvudsökande är Jenny Gunnarsson Payne vid Södertörns högskola och projektet tilldelas kronor under tre år. Genusvetenskap får höga betyg Landets genusvetenskapliga utbildningar håller hög kvalitet. Tre av utbildningarna håller till och med mycket hög kvalitet. Det visar Högskoleverkets granskning. I en ny kvalitetsgranskning av 62 utbildningar på 20 universitet får de genusvetenskapliga utbildningarna bra betyg. Elva genusvetenskapliga utbildningar bedöms vara av hög kvalitet, medan tre utbildningar är av mycket Foto: colourbox Genus och medicinska simulatorer: urologisk praktik i en simulator för prostatakirurgi ur genus-, kunskaps- och organisationsperspektiv. Huvudsökande är Ericka Johnson vid Linköpings universitet och projektet tilldelas kronor under två år. Globala mödrar. Om den svenska mediebilden av internationellt surrogatmödraskap och internationell adoption. Huvudsökande är Johanna Gondouin vid Stockholms universitet och projektet tilldelas kronor under tre år. Text: Bosse Parbring hög kvalitet. Inga utbildningar får anmärkningar för bristande kvalitet. Det högsta betyget går till kandidatprogrammet vid Göteborgs universitet, magisterprogrammet vid Södertörns högskola och masterprogrammet vid Uppsala universitet. Det är ett bra resultat för ett ämne, säger Susanna Sjödin Lindenskoug som har ansvarat för utvärderingen vid Högskoleverket. läs mer. Utvärderingarna i sin helhet finns att läsa på Foto: colourbox HALLÅ DÄR... Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, har blivit utsedd av regeringen till ledamot i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Delegationen ska ge en kunskapsöversikt, stimulera till debatt och lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet. Vad ser du som delegationens viktigaste uppgift? Den viktigaste uppgiften är nog att lyfta in arbetslivet mer konkret och framtids- och förändringsinriktat i diskussionerna om jämställdhet och att kombinera kritiska analyser med innovativa förändringsförsök. Vad är den största utmaningen för att skapa ett jämställt arbetsliv? Könsuppdelningen i utbildningssystemet, på arbetsmarknaden och inne på arbetsplatserna är en stor utmaning. Men den största utmaningen är nog att ojämställdhet i arbetslivet är ett komplext fenomen som ser olika ut, har olika konsekvenser och har olika orsaker i olika sammanhang och för olika grupper. Vi behöver därför många olika typer av jämställdhetsåtgärder och på många nivåer. Vi behöver en kombination av individinriktade, strukturförändrande och kulturförändrande åtgärder. Både på företagsnivå och på samhällsnivå. Vad kan du bidra med i delegationen? Jag kan bidra med teoretiska kunskaper och erfarenheter från tidigare forskning om genus, organisation och arbete, men också med perspektivet att jämställdhet kan användas som ett redskap för företag och organisationer att skapa effektiva och utvecklande arbetsmiljöer och arbetsorganisationer. Nästa nummer av tidningen Genus kommer att ha arbetsliv som tema. Nationella sekretariatet för genusforskning kommer också att genomföra aktiviteter på området under Text: Bosse Parbring

8 Posttidning B Avs: Genusperspektiv, Nätverkstan Ekonomitjänst, Box 31120, Göteborg Utfallet av filmsatsningen i samband med EU:s rekryteringskampanj Science: It s a girl thing, blev inte riktigt vad EU-kommissionen tänkt sig. Omfattande kritik mot att videon gav en sexistisk bild av kvinnor i forskningen tvingade EU-kommissionen att dra in videon. Nu lanserar Curt Rice, prorektor vid Tromsö universitet, en tävling för att ge Science: It s a girl thing en ny kampanjvideo. Remake för #ScienceGirlThing EU-kommissionen strävar efter att öka andelen kvinnor i forskningen. Nyligen lanserade de en kampanj för att övertyga tonårstjejer om att en forskarkarriär är spännande, intressant och allra viktigast möjlig för kvinnor. Kampanjen genomförs i flera länder och ett av de viktigaste bidragen är kampanjens webbplats, Science: It s a girl thing! Webbplatsen är full av kvinnliga forskarprofiler, information om forskarkarriärer och goda berättelser om varför forskningen behöver oss alla. När kampanjen lanserades, släppte kommissionen också en video utformad för att generera trafik till webbplatsen och för att delas och det gjorde den! Den var framgångsrik i att skapa diskussion och engagemang. Reaktionerna på videon visade upp en mängd skilda uppfattningar i samhället om vad det innebär att vara en forskare. Några gillade videon och andra gjorde det inte. krönika Curt Rice prorektor för forskning och utveckling vid Tromsö universitet. Efter att ha tagit till sig kritiken, drog EU-kommissionen tillbaka videon och fokuserade på den andra fantastiska delen av kampanjen. Webbplatsen är fortfarande uppe, fortfarande fantastisk och dynamisk. Kolla in den! Att ha en video för att skapa uppmärksamhet till webbplatsen är en bra idé. Och eftersom den ursprungliga inte längre används, utlyser vi en tävling för att skapa en ny. Låt oss se om crowdsourcing kan skapa något lysande som skapar ännu mer uppmärksamhet till denna viktiga kampanj. Tävlingen ger chansen att uppmärksamma den mångfald som finns inom forskningen och att ge ytterligare uppmuntran på vägen mot en forskarkarriär. Denna tävling är ett samarbete med Europeiska socialfonden. Den är marknadsförd av ett antal vetenskapsbloggare och twittrare. Och Nobelprisvinnare Brian Schmidt (Fysik, 2011) har gjort en donation så att vi kan erbjuda en summa pengar som pris. Denna tävling är till för dig! Det finns pengar att vinna! Häng på och vinn! Den vinnande videon kommer att visas på konferensen European Gender Summit 2012, november i Europaparlamentet i Bryssel. Delta i tävlingen på com/sciencegirlthing/ Vill du svara på inlägget ovan eller skriva ett nytt om genusforskningens villkor? Mejla Genusperspektiv är en publikation från Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, Box 709, Göteborg, Ansvarig utgivare: Kerstin Alnebratt, E-post: Vik. redaktör: Bosse Parbring. E-post: Telefon: , Grafisk form: Frida Lundberg och Emma Hässel, Tryckeri: Ale Tryckteam AB. ISSN: PRENUMERation på Genusperspektiv är gratis. Publikationen kommer ut sex gånger om året. Teckna prenumeration på pappersutgåva eller pdf på Nationella sekretariatet för genusforskning har som uppdrag att: Förbättra villkoren för genusforskning av hög internationell klass. Synliggöra svensk genusforskning och bidra till samverkan med omvärlden. Underlätta svensk genusforsknings internationalisering. Läs mer om sekretariatets verksamhet och om genusforskning på Genus.se lanserar nyhetsbrev Vill du hålla dig uppdaterad om aktuell forskning som publiceras på genus.se? Nationella sekretariatet för genusforskning har startat ett nyhetsbrev för genus.se som kommer per e-post. Anmäl dig på

Övriga närvarande: Björn Pernrud, Linköpings universitet (administrativ koordinator, sekreterare)

Övriga närvarande: Björn Pernrud, Linköpings universitet (administrativ koordinator, sekreterare) Styrelsemöte, Institutet för tematisk genusvetenskap 21 augusti, 2015, klockan 13 16 Sveriges Riksdag, RÖ206 Närvarande: Barbro Westerholm, Riksdagen, (ordförande) Liisa Husu, Örebro universitet Kjerstin

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Närvarande: Lillemor Dahlgren, Gunilla Sterner, Elin Turesson, Laila Berglund, Maritha Johansson, Monica Forsman, Lillemor Landsten,

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

- Genuslektor Filosofiska fakulteten

- Genuslektor Filosofiska fakulteten FSF 17-1.10a 2016-12-01 Dnr LiU-2016-00269 1(6) Verksamhetsberättelse 2016 - Genuslektor Filosofiska fakulteten Grundutbildning Arbetet på grundutbildningsnivå har under 2016 riktat sig mot en rad olika

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Genus 2016 för forskning i framkant 2015-05-06 Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Inledning Nationella sekretariatet för genusforskning har samlat in förslag från

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning

Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning 73 Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning Det finns positiva tecken på att något ska hända med arbetslivsforskningens villkor. Mer bekymmersamt är att facket

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna

Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna Vi valde att göra en visuell

Läs mer

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING högskolan + offentlig sektor = sant Välfärdssektorn behöver hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor och socialsekreterare

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet 2014-2016 Bakgrund och allmänna förutsättningar Mellan Norrköpings kommun (Kommunen) och Linköpings universitet (LiU) finns

Läs mer

Yttrande över Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige - FOKUS

Yttrande över Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige - FOKUS Diarienummer V 2016/24 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige - FOKUS Nationella sekretariatet för genusforskning ser det som

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Enkäten skickades ut i första halvan av augusti 2014. Sista svarsdatum var den första

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning.

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning. SVENSKT TECKENSPRÅK Ett välutvecklat teckenspråk är av betydelse för dövas och hörselskadades lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, värdera och

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 1 Övergripande värdering Allmänt rykte Anseende 2 3 Personligt intryck Lita på Känslomässig samhörighet Anseendeindex 90 86 90 78 70 50 30 4 5 Kvalitet

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan 2013 för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV

Miljö- och hållbarhetsplan 2013 för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV Miljö- och hållbarhetsplan 2013 för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV Dnr: Version: Senaste ändring: 2012-11-26 Utfärdare: Ulf Andersson, Eva Paulson Datum: Godkänd av: Katarina Gårdfeldt Datum:

Läs mer

Medicinska fakulteten Sid 1 (7)

Medicinska fakulteten Sid 1 (7) Medicinska fakulteten 2009-03-11 Sid 1 (7) Medicinska fakultetens jämställdhetsplan 2009 2011 Medicinska fakultetens jämställdhetsplan är treårig. Planen innehåller en kartläggning vad avser antalet anställda,

Läs mer

12,8 miljarder till forskning oanvända

12,8 miljarder till forskning oanvända Svenska Dagbladet, 10 februari 2011 12,8 miljarder till forskning oanvända Hela 12 miljarder kronor i forskningsmedel ligger på hög på landets universitet. Nu slår Riksrevisionen larm om den kraftiga ökningen

Läs mer

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet Kvinnorna söker ju inte arbete

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration.

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration. Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.Sodling@hsv.se

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

Minnesanteckningar. Närvarande: Håkan Toresson (Lund) Monika Vestling (Umeå)

Minnesanteckningar. Närvarande: Håkan Toresson (Lund) Monika Vestling (Umeå) NOJS(Network of Junior Scientists) Minnesanteckningar 19 juni 2006 Närvarande: Håkan Toresson (Lund) Monika Vestling (Umeå) Karin Brännvall (U-A) Åsa Fex-Svenningsen (U-A) Anna Vallstedt (U-A) Anna Fahlgren

Läs mer

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I AKADEMIN. Ylva Fältholm, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I AKADEMIN. Ylva Fältholm, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I AKADEMIN Ylva Fältholm, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Mellan humaniora/samhällsvetenskap och naturvetenskap/teknik Sjöparksskolan i Gällivare Samhällsvetenskaplig

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Statistik över ansökningar till Vetenskapsrådet om projektbidrag, per kön och lärosäte

Statistik över ansökningar till Vetenskapsrådet om projektbidrag, per kön och lärosäte Ludde Edgren, Forsknings- och innovationskontoret 2013-09- 20 Statistik över ansökningar till Vetenskapsrådet om projektbidrag, per kön och lärosäte Bakgrund Redovisar nedan statistik från VRs (Vetenskapsrådets)

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning Genus perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 2 13 Foto: colourbox Tidigare studenter i genusvetenskap återfinns inom en mängd olika yrken bland andra,

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

Förändringsarbete hur och av vem?

Förändringsarbete hur och av vem? Förändringsarbete hur och av vem? Aspekter på jämställdhetsintegreringen av Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KRO/KIF) Av Jenny Wendefors Utredande rapport

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning. VR uppdrag. Finansiering. Policy information utvärdering. Infrastruktur

VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning. VR uppdrag. Finansiering. Policy information utvärdering. Infrastruktur VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning VR uppdrag Finansiering Infrastruktur Policy information utvärdering 1 Delar i instruktion för Vetenskapsrådet som understödjer klinisk och registerbaserad

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden 2009-10-13 Diarienummer 122-2009-7671 Handläggare E. Nihlfors / C. Hall Vetenskapsrådet Lärosäten enligt sändlista Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik Ett jämnt liv Ett spel om jämställdhet och statistik Introduktion I skolans uppdrag ingår att elever skall fostras i en värdegrund som baseras på jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde.

Läs mer

Övriga Josefina Syssner, Brita Hermelin, Peter Åbrodd och Christine Erlandsson

Övriga Josefina Syssner, Brita Hermelin, Peter Åbrodd och Christine Erlandsson 2014-03-11 1 (4) Centrum för kommunstrategiska studier Styrelsesammanträde nr 1 Datum: 2014-03-11 Närvarande: Ordinarie ledamöter Anders Senestad, ordförande Mats Johansson 5-13 Maria Gillberg 5-13 Anders

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör?

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Teknikföretag är Sveriges viktigaste företag för tillväxt, sysselsättning, utveckling, export och därmed för välfärden. Det finns en stark koppling

Läs mer

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Genus perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 1 12 Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Vid årsskiftet avvecklades Nordiskt institut

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe 27 nov 2014 Kerstin Hagblom 2 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/ Webbplats för att samla stöd till vuxenutbildningsaktörer i Europa För vem? Den som

Läs mer

Lärarhandledning Hälsopedagogik

Lärarhandledning Hälsopedagogik Lärarhandledning Hälsopedagogik Får kopieras 1 72 ISBN 978-91-47-11592-1 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion: Anders Wigzell Omslagsbild: Maja Modén Produktion: Adam Dahl Får kopieras

Läs mer

Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Uppsala universitets ansökan om rätt att utfärda socionomexamen beviljas.

Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Uppsala universitets ansökan om rätt att utfärda socionomexamen beviljas. Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carin Olausson 08-563

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare

Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare www.uhr.se Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare Universitets- och högskolerådet 2016 Text: Universitets- och högskolerådet Grafisk form: Alexander Florencio Foto: Eva Dalin Tryck: E-Print,

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Budgetpropositionen 2017/18:1

Budgetpropositionen 2017/18:1 PM 1(6) 2017-09-20 Box 256 751 05 Uppsala Handläggare Joakim Löfkvist Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 2501 Webbplats www.uadm.uu.se E-post Joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Dir. 2016:2. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016.

Kommittédirektiv. Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Dir. 2016:2. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016. Kommittédirektiv Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö Dir. 2016:2 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Global Week 2014 Kommunikationsplan

Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 1 (9) Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Projektidé Global Week 2014... 3 Kommunikations- och aktivitetsplan... 3 Kommunikationsmål... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationens

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer