perspektiv Genus Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "perspektiv Genus Göteborg"

Transkript

1 Genus perspektiv 4 12 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning NIKK flyttar till Sverige Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, flyttar till Sverige. Det beslutade de nordiska jämställdhets ministrarna tidigare i år. Beslutet är ett resultat av det anbudsförfarande som tet för genusforskning, vid Göteborgs universitet. Det känns väldigt glädjande och inspirerande, säger sekretariatets före ståndare Kerstin Alnebratt. SIDAN 2 följde efter att NIKK, i dess tidigare version som självständigt institut, lades ner den 31 december Ny värd för NIKK är enligt minis terrådets beslut Nationella sekretaria Stärkt Genusperspektiv i ledarskapsprogram Genus ska inte vara en röd tråd utan en röd väv som löper genom hela programmet, säger Kajsa Widén, som är ansvarig för Lunds universitets ledarskapspro gram Akka, ett av de projekt som har finansierats av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Sidan 4 grafik: colourbox LInköpingsforskare stöds av universitetsledningen Oslo Efter att genusforskning vid Linköpings universitet blivit an gripen i media gick rektorn ut med ett stöduttalande. Sedan dess har angreppen minskat. Universitetsledningens stöd be tyder naturligtvis mycket, säger forskaren Åsa-Karin Engstrand. Sidan 6 Sexistisk video skrotades i EU:s rekryteringskampanj Göteborg Mellan 1995 och 2011 bedrev NIKK sin verksamhet vid Oslo universitet flyttar, efter beslut i Nordiska ministerrådet, en omgjord och nedbantad version av verksamheten in hos Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. EU-kommissionens video till kampanjen Science: It s a girl thing drogs efter kritik tillbaka redan några dagar efter lanse ringen. Nu utlyser Curt Rice, prorektor för Tromsö universi tet, en tävling om vem som kan göra en ny video för kampanjen. Sidan 8

2 genusperspektiv ledare Kerstin Alnebratt Föreståndare Klara, färdiga forskningsfinansiera! Nya NIKK står startklart 2013 Regeringen och oppositionen verkar just nu tävla om vem som satsar mest på forskning. Först ut var regeringen med satsningar som presenterades i budgetpropositionen, och som kommer att följas upp i höstens forskningsproposition. Opp ositionen aviserar sina satsningar, hur mycket det kommer att bli återstår att se. På ett plan är det naturligtvis roligt att arbeta i en sektor som det tävlas om att stödja. Samtidigt blir jag förundrad över den närmast religiösa tilltron till vad forskningen och inte minst de unga elitforskarna, förväntas åstadkomma. Att satsa på forskning verkar ha blivit det sätt varpå partierna vill markera framtidstro och modernitet. Kanske är det naturligt att politiken fokuserar på det storslagna. Men som all annan verksamhet består också forskning och högre utbildning av en vardag och en bredd som, när den håller god kvalitet, möjliggör och frambringar excellens och spets. En vardag i en organisation som likt annan verksamhet dras med problem och brister, likväl som möjligheter. En framgångsrik forskningspolitik måste därför förhålla sig till villkoren för alla dem som jobbar i verksamheten. Tydliga och generella karriärvägar är en sak. Ojämställdhetens konsekvenser en annan vilket inte minst Delegationen för jämställdhet i högskolan visade på. Vilka mått och steg parterna tänker ta inom dessa områden är ännu oklart. Men visst behövs resurser, inte minst form av direkta resurser till universiteten för att kunna upprätthålla en god basorganisation som möjliggör den viktiga kopplingen mellan utbildning och forskning. Ökningen av fakultetsanslagen är därför mer än välkommet. Nordisk information om jämställdhetspolitik och forskning ska framöver samordnas från Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs univeristet. Det har Nordiska ministerrådet beslutat. Nordiskt institut för kunskap om kön, NIKK, lades ner 31 december 2011 som självständigt institut efter ett beslut fattat av de nordiska jämställdhetsministrarna. Sedan 1995 har NIKK varit placerat vid Oslo universitet. Nu ska NIKK istället omvandlas till ett så kalllat samarbetsorgan, vilket innebär att NIKK placeras i en annan institution. Syftet är att på sätt spara pengar som kan frigöras till andra aktiviteter i det nordiska jämställdhetssamarbetet. Under våren 2012 gick Nordiska ministerrådet ut med ett anbudsförfarande om att vara värd för nya NIKK, som nu heter Nordisk information för kunskap om kön. Ministerrådet har nu beslutat att lägga NIKK på Nationella sekretariatet för genusforskning. Det känns väldigt glädjande och inspirerande, säger Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning. Det är en grannlaga uppgift att samla in och förmedla information och forskning från hela Norden, men vi kommer att ha nytta av de nordiska nätverk som Nationella sekretariatet för genusforskning ingår i, säger Kerstin Alnebratt. Halverad budget Budgeten är mindre än hälften av gamla NIKK:s budget och det kommer bara att finnas utrymme för två anställda i den fasta staben. NIKK:s uppdrag kommer att vara att samla in och förmedla nationell forskning, politik och praktik på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv till en bred grupp av intressenter. Komparativ information om aktuell jämställdhets- och genusforskning i hela Norden ska förmedlas. Syftet är att Nya NIKK:s verksamhet har blivit förlagt till Nationella sekretariatet för genusforskning. den kunskap som förmedlas ska kunna fungera som underlag för politiska diskussioner i Norden och internationellt. Informationen ska i huvudsak förmedlas genom en webbplats, men NIKK ska också bidra till att skapa diskussioner i nordiska nätverk för genusforskning och jämställdhetspolitik. Nordiska jämförelser En annan uppgift för NIKK blir att skapa översiktliga sammanställningar på olika områden, där de olika ländernas situation, insatser och forskning kan jämföras. Vi ska ta tillvara på de kompetenser och samarbeten som finns i Norden, både på forsknings- och jämställdhetsområdet, säger Kerstin Alnebratt. NIKK ska också fungera som ett projektsekretariat för genomförande av olika aktiviteter i det nordiska jämställdhetssamarbetet. Vi ser fram emot att kunna engagera fler personer i tillfälliga projekt som tar fram kunskap inom vissa områden och föreslår insatser som politiker och andra aktörer kan använda som underlag, säger Kerstin Alnebratt. Under hösten ska personalen till NIKK rekryteras och ambitionen är att nya NIKK är i funktion i början av Text: Bosse Parbring

3 genusperspektiv Foto: colourbox Forskningsrådens förslag öppnar för genusforskning Välfärd, arbetsliv, livsstil och hälsa. Det är en av sju riktade forskningssatsningar som föreslås av Vetenskapsrådet, VR, med flera i ett underlag till regeringens forskningsproposition. Det är klart att man kan bedriva genusforskning inom så breda fält, säger Anna Wahl, ordförande i VR:s Expertgrupp för genus. I oktober väntas regeringen lägga fram sin forsknings- och innovationsproposition för de kommande fyra åren. VR har tillsammans med Vinnova, Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap, Fas, och tre andra forskningsfinansierande myndigheter tagit fram ett gemensamt underlag till propositionen. Där föreslås bland annat sju områden för nya riktade forskningssatsningar (se faktaruta). Anna Wahl, professor vid KTH, är ordförande för Expertgrupp för genus, en instans under VR:s styrelse som ska bidra med kompetens inom genusforskning i myndighetens arbete. Hon anser att det hittills, snarare än regeringens satsningar, varit VR:s egna genusutlysningar som, tillsammans med Vinnovas forskningsprogram, haft betydelse för genusforskningen. Anna Wahl ser ett fortsatt behov av sådana riktade medel. Vi arbetar för att genusforskare ska kunna få pengar i ordinarie utlysningar. Men genusforskare samarbetar ofta över disciplingränser, och det är inte självklart i vilket ämnesråd de hör hemma. Det gör att det finns ett värde i särskilda utlysningar för tvärvetenskapliga eller specifikt genusvetenskapliga områden. En av de större satsningar VR gjort på genusforskning är de tre Centers of Gender Excellence under De tre miljöerna fick goda omdömen av en internationell panel av utvärderare. Vi kan konstatera att det var väl använda pengar, säger Anna Wahl. Satsningen har gynnat svensk genusforskning också utanför de tre miljöerna. Där verkar det skilja sig från andra satsningar på starka miljöer. När det gäller den kommande forskningspropositionen ska expertgruppen bevaka genusforskningens intressen internt inom VR. Dessutom lyssnar expertgruppen av vilka insatser som behövs inom genusforskningsfältet. Text: Jimmy Sand fakta VR, Fas, Formas, Vinnova, Rymdstyrelsen och Energimyndigheten föreslår sju nya riktade forskningssatsningar. Kunskap, kognition, kommunikation samhället och kunskapskraven igår, idag, imorgon Samhällets utveckling och sårbarhet Den digitala explosionen Medicinens teknik Den biologiska variationen Välfärd, arbetsliv, livsstil och hälsa Livets ursprung och förutsättningar

4 4 genusperspektiv Jämställdhetsprojekt har gjort avtryck Under 2009 och 2010 startades 37 projekt för jämställdhetsinsatser vid svenska lärosäten, med pengar från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Snart har hälften av dem gått i mål. Efter årsskiftet ärver den nya myndigheten, Universitets- och högskolerådet, uppdraget att ta emot och sammanställa materialet från projekten. Delegationen för jämställdhet i högskolan, DJ, avslutade sitt arbete 2010, men många av de projekt som delegationen finansierade pågår fortfarande. Sammanlagt 48 miljoner kronor delade DJ ut till 37 jämställdhetsinsatser vid svenska universitet och högskolor. Högskoleverket, HSV, ansvarar för att samla in och ta hand om resultaten från projekten. 15 projekt har hunnit slutredovisa hittills. Det är mycket intressanta forskningsresultat och gediget utförda projekt. Många spännande trådar att fortsätta dra i, säger Andrea Amft, projektledare vid HSV. HSV har regeringens uppdrag att sammanställa, analysera och sprida information om de 37 projekten. Men vid årsskiftet läggs HSV ner, och vad som händer med uppdraget därefter är inte helt klart. Uppdragsbeskrivningen ändras inte, säger Andrea Amft. Någon ska fortfarande slutredovisa till regeringen senast den 1 april 2014, men hur arbetet kommer att bedrivas efter årsskiftet vet jag inte. Det som är klart hittills är vilken Andrea AmfT myndighet som ärver ansvaret: det blir Universitets- och hög skolerådet, UHR. Men fram till årsskiftet är uppdraget Andrea Amfts ansvar, och hon försöker Foto: Jonas andersson ge slutrapporterna och forskningsresultaten spridning. Vi har samlat materialet på vår webb. Om vi får, och det får vi nästan alltid, publicerar vi slutrapporterna där. I ett antal fall har vi också gått vidare och publicerat egna fördjupande intervjuer om projekt som det funnits ett särskilt stort intresse för. Dessutom informerar jag om projekten i det nyhetsbrev, Jämställdhet i högskolan, som jag är redaktör för. Kajsa widén Motstånd vändes till nyfikenhet Vid Lunds universitet har tre projekt bedrivits med pengar från DJ. Ett av dem gäller vidareutveckling av lärosätets genusintegrerade ledarskapsprogram Akka. Efter tre tidigare omgångar av Akka, varav de två första med enbart kvinnor och den tredje med både kvinnor och män, kände kursansvariga att programmet behövde förändras för att passa en könsblandad grupp. I Akka III möttes genusinslaget av en hel del misstänksamhet och motstånd, visserligen bara från ett fåtal, men det satte prägel på diskussionerna, berättar Kajsa Widén, ansvarig för Akka och jämställdhetsansvarig vid universitetet. Det är inte alltid lätt för individen att ta in genus men vi menar att det är en kunskapsfråga och i Akka IV valde vi därför att stärka programmets genus integrering ytterligare. Genus ska inte vara en röd tråd utan en röd väv som löper genom hela programmet. Och resultatet blev en klar förbättring: misstänksamhet och motstånd vändes till nyfikenhet, acceptans och ett aktivt engagemang. Hur kommer ni att använda erfarenheterna från projektet i framtiden? De blir förstås ett viktigt underlag för eventuella kommande omgångar av Akka, säger Kajsa Widén. Idag finns inga sådana beslut, men eftersom efterfrågan är stor hoppas vi att vi får fortsätta med ledarskapsprogrammet. Dessutom ger de enskilda projektarbeten som deltagarna gör inom ramen för programmet värdefull input till universitetet om vad som Genus ska inte vara en röd tråd utan en röd väv som löper genom hela programmet. Och resultatet blev en klar förbättring: misstänksamhet och motstånd vändes till nyfikenhet. behöver förändras i verksamheten. Ett tema i den senaste omgången var hur autonomireformen påverkar jämställdheten vid universitetet. Hämtar data automatiskt Att utveckla jämställdhetsindikatorer för den egna verksamheten är ett av tre DJ-finansierade projekt som drivits vid Uppsala universitet. Indikatorerna mäter skillnader i könsfördelning i till exempel ledning, yrkesgrupper, anställningsförhållanden, föräldraledighet och sjukfrånvaro. Den stora vitsen jämfört med liknande verktyg på marknaden är att alla data hämtas automatiskt från befintliga datasystem, förklarar Annika Lindé, chef för enheten Lika villkor vid universitetet. Ingen inrapportering, som

5 genusperspektiv Illustration: Emma Hanquist ökar arbetsbelastning och minskar tillförlitlighet, krävs. Vi har kunnat få fram den här statistiken manuellt tidigare, men det är ett så omfattande arbete att det är risk att man inte kommer vidare, säger hon. Nu får vi siffrorna på sekunden och kan lägga vår kraft på att analysera och agera. Hur kommer ni att använda resultaten från projektet i framtiden? Webbverktyget som tagits fram används i det dagliga arbetet redan nu, säger Annika Lindé. Det lansera des för ungefär ett år sedan, hösten I framtiden är det också tänkbart att indikatorerna sprider sig till andra universitet vi Annika Lindé märker att många är intresserade. Även om de använder andra datasystem och därför inte kan använda vår tekniska plattform rakt av, så kan de utgå från vår modell och våra beräkningssätt, vilket är en tung del av arbetet. Annika Lindé hoppas även att på sikt kunna utveckla webbverktyget vidare. Framför allt vore det en fördel att även kunna se åldersfördelning i statistiken, konstaterar hon. Fakultet diskuterar normer Jämställda fakulteter? är namnet på ett av två DJ-finansierade projekt vid Göteborgs universitet. I projektet har arbetsvillkor och normer vid universitetet studerats kvalitativt (naturvetenskaplig fakultet) och jämförts kvantitativt (utbildningsvetenskaplig och naturvetenskaplig fakultet). Den drygt Helena Lindholm Schulz 120-sidiga rapporten vittnar bland annat om hur hierarkier, forskarideal och föreställningar om kön tillsammans resulterar i ojämlika arbetsvillkor för kvinnor och män. Den visar också hur en relativt bra könsbalans i den formella organisationen kan undergrävas av informella maktstrukturer. Hur kommer ni att använda rapporten i framtiden? Avtrycket av den kommer att märkas i universitetets nya Vision 2020 som just håller på att färdigställas, säger prorektor Helena Lindholm Schulz. Den betonar mer än tidigare att attityd och normer kring jämställdhet måste vara en prioriterad fråga för universitetet. Rapporten har även resulterat i att naturvetenskapliga fakulteten snabbt vidtagit åtgärder och dragit igång ett projekt om normer och attityder, där alla prefekterna ingår. Helena Lindholm Schulz önskar också att rapportens slutsatser ska leda till förändringar i universitetets chefsutbildningsprogram. Det finns inga sådana beslut idag, men jag är övertygad om att vi måste jobba genom cheferna och chefsutbildningen för att öka medvetenheten och synligheten för de här frågorna och åstadkomma förändring. Gör man det tror jag att förutsättningarna är mycket goda för en positiv utveckling. Text: Anders Nilsson läs mer. Information om de DJ-finansierade projekten finns på Klicka på Den svenska högskolan/jämställdhet/delegationen för jämställdhet i högskolan/projekt.

6 6 genusperspektiv Ledningen satte ner foten efter angrepp mot genus Efter att genusforskare vid Linköpings universitet blivit angripna i medier gick universitetsledningen ut med ett uttalande till stöd för forskningen. Sedan dess har angreppen minskat. Åsa-Karin Engstrand är föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet. Efter att genusforskningen ett flertal gånger blivit kritiserad som ovetenskaplig av lokaltidningens Östgöta Correspondenten ledarsida skrev hon tillsammans med Nina Lykke, avdelningschef och professor vid Tema genus, rektor Helen Dannetun och dekanus Bo Hellgren, en debattartikel med rubriken Genusforskning vid LiU håller världsklass. Efter att ha fått universitetsledningens stöd har kritiken mot genusforskare minskat. Universitetsledningens stöd betyder naturligtvis mycket och signalerar att frågorna är viktiga för Linköpings universitet, säger Åsa-Karin Engstrand, som själv är lektor i företagsekonomi. Genusforskningen har en bra ställning på Linköpings universitet. Tema genus har ett internationellt gott rykte samtidigt som det finns forskning vid alla fakulteter. Genusforskningen är både specialiserad och har en bredd. Undervisningen i genusvetenskap bedrivs vid Tema genus, som i höst startar en ny internationell masterutbildning. Forskningen bedrivs inom sex olika områden. Sex professorer, ett flertal andra forskare och 17 doktorander är knutna till Tema genus. Forskningsmiljön är internationell och var fram till 2011 ett så kallat Centre of Gender Excellence (GEXcel) tillsammans med Örebro universitet. Mötesplats för forskare Men det finns också en hel del genusforskare vid Linköpings universitet som inte hör till Tema genus. Forum för genusvetenskap och jämställdhet är en mötesplats för alla dessa forskare och arrangerar föreläsningar, seminarier och Östgöta Correspondenten 3 maj 2012 konferenser. Under hösten har Forum dessutom startat upp Genusakademin under ledning av Anna Wahl, som är gästprofessor vid Tema genus. Genusakademin ska bland annat genom ett högre seminarium stärka genusforskningsmiljön på Linköpings universitet. Det kan finnas ett behov på Linköpings universitet att profilera sig som miljö, säger Åsa-Karin Engstrand. Det kan vara bra att när man söker forskningsmedel kunna hänvisa till en miljö. Samverkan med omvärlden är också en viktig del av Forums verksamhet. I april nästa år arrangerar de en konferens om genus, etnicitet och klimat med utgångspunkt i ett temanummer av Tidskrift för genusvetenskap, TGV. I våras arrangerades en konferens om jämställdhet, också den med utgångspunkt i ett nummer av TGV. Stöd från genuslektorer Forum koordinerar också de så kallade genuslektorernas arbete. Alla fakulteter har genuslektorer som på 25 procent av sina tjänster är ett stöd för övrig personal när det gäller att integrera genusperspektiv i undervisningen. Vi får en bredd i spridningen av genusperspektiv när vi jobbar med olika aktörer, säger Åsa-Karin Engstrand. En av genuslektorerna är Katarina Swahnberg på medicinsk fakultet. Hon är ämnesföreträdare och docent i genus och medicin. Ämnet startades 1998 av professor Barbro Wijma. Hon är nu pensionerad och fakulteten har ännu inte tagit ställning till om professuren ska utlysas. Katarina Swahnberg menar att genus inom medicinen har etablerats som ett ämnesområde vid Linköpings universitet, men att det inte har varit enkelt. Det är ibland ett steg framåt och två tillbaka. Det ser olika ut på olika program på fakulteten. Driver forskarutbildningskurs Katarina Swahnberg stöder sina kollegor med kunskap, arrangerar temadagar och erbjuder hjälp att ta fram undervisningsmaterial. För att förbättra tillgången till undervisningslitteratur sammanställdes antologin Genus och kön inom medicin och vårdutbildningar. Med stöd av den tidigare delegationen för jämställdhet i högskolan driver också genus och medicin en forskarutbildningskurs i tre delar. I kursen deltar från olika universitet och högskolor läkare, sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och studierektorer som är intresserade av att integrera genus i utbildningen, säger Katarina Swahnberg. Text: Bosse Parbring

7 genusperspektiv miljoner till forskning om genus och medicin Fyra forskningsprojekt får dela på sammanlagt tolv miljoner kronor. Det är Vetenskapsrådet som delar ut medel till genusforskning inom medicinens teknik. Medicinens teknik innebär högteknologiska processer, ingrepp eller instrument likaväl som mer vardagliga tekniska apparater eller hjälpmedel inom hälso- och sjukvård. Utlysningen riktar sig till genusforskningsprojekt om teknikens konsekvenser, tillgänglighet, innebörd eller betydelse för olika målgrupper. Totalt fördelas tolv miljoner kronor under perioden projekt ansökte om medel och dessa fyra blev beviljade: Könsskillnad vid behandling med djup hjärnstimulering vid Parkinsons sjukdom olika behov eller bias? Genusstudier av attityder, överväganden och erfarenheter hos patienter och personal. Huvudsökande är Katarina Hamberg vid Umeå universitet och projektet tilldelas kronor under tre år. Frysta tillgångar: En intersektionell studie av genus, äggbanker och reproduktivt åldrande. Huvudsökande är Jenny Gunnarsson Payne vid Södertörns högskola och projektet tilldelas kronor under tre år. Genusvetenskap får höga betyg Landets genusvetenskapliga utbildningar håller hög kvalitet. Tre av utbildningarna håller till och med mycket hög kvalitet. Det visar Högskoleverkets granskning. I en ny kvalitetsgranskning av 62 utbildningar på 20 universitet får de genusvetenskapliga utbildningarna bra betyg. Elva genusvetenskapliga utbildningar bedöms vara av hög kvalitet, medan tre utbildningar är av mycket Foto: colourbox Genus och medicinska simulatorer: urologisk praktik i en simulator för prostatakirurgi ur genus-, kunskaps- och organisationsperspektiv. Huvudsökande är Ericka Johnson vid Linköpings universitet och projektet tilldelas kronor under två år. Globala mödrar. Om den svenska mediebilden av internationellt surrogatmödraskap och internationell adoption. Huvudsökande är Johanna Gondouin vid Stockholms universitet och projektet tilldelas kronor under tre år. Text: Bosse Parbring hög kvalitet. Inga utbildningar får anmärkningar för bristande kvalitet. Det högsta betyget går till kandidatprogrammet vid Göteborgs universitet, magisterprogrammet vid Södertörns högskola och masterprogrammet vid Uppsala universitet. Det är ett bra resultat för ett ämne, säger Susanna Sjödin Lindenskoug som har ansvarat för utvärderingen vid Högskoleverket. läs mer. Utvärderingarna i sin helhet finns att läsa på Foto: colourbox HALLÅ DÄR... Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, har blivit utsedd av regeringen till ledamot i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Delegationen ska ge en kunskapsöversikt, stimulera till debatt och lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet. Vad ser du som delegationens viktigaste uppgift? Den viktigaste uppgiften är nog att lyfta in arbetslivet mer konkret och framtids- och förändringsinriktat i diskussionerna om jämställdhet och att kombinera kritiska analyser med innovativa förändringsförsök. Vad är den största utmaningen för att skapa ett jämställt arbetsliv? Könsuppdelningen i utbildningssystemet, på arbetsmarknaden och inne på arbetsplatserna är en stor utmaning. Men den största utmaningen är nog att ojämställdhet i arbetslivet är ett komplext fenomen som ser olika ut, har olika konsekvenser och har olika orsaker i olika sammanhang och för olika grupper. Vi behöver därför många olika typer av jämställdhetsåtgärder och på många nivåer. Vi behöver en kombination av individinriktade, strukturförändrande och kulturförändrande åtgärder. Både på företagsnivå och på samhällsnivå. Vad kan du bidra med i delegationen? Jag kan bidra med teoretiska kunskaper och erfarenheter från tidigare forskning om genus, organisation och arbete, men också med perspektivet att jämställdhet kan användas som ett redskap för företag och organisationer att skapa effektiva och utvecklande arbetsmiljöer och arbetsorganisationer. Nästa nummer av tidningen Genus kommer att ha arbetsliv som tema. Nationella sekretariatet för genusforskning kommer också att genomföra aktiviteter på området under Text: Bosse Parbring

8 Posttidning B Avs: Genusperspektiv, Nätverkstan Ekonomitjänst, Box 31120, Göteborg Utfallet av filmsatsningen i samband med EU:s rekryteringskampanj Science: It s a girl thing, blev inte riktigt vad EU-kommissionen tänkt sig. Omfattande kritik mot att videon gav en sexistisk bild av kvinnor i forskningen tvingade EU-kommissionen att dra in videon. Nu lanserar Curt Rice, prorektor vid Tromsö universitet, en tävling för att ge Science: It s a girl thing en ny kampanjvideo. Remake för #ScienceGirlThing EU-kommissionen strävar efter att öka andelen kvinnor i forskningen. Nyligen lanserade de en kampanj för att övertyga tonårstjejer om att en forskarkarriär är spännande, intressant och allra viktigast möjlig för kvinnor. Kampanjen genomförs i flera länder och ett av de viktigaste bidragen är kampanjens webbplats, Science: It s a girl thing! Webbplatsen är full av kvinnliga forskarprofiler, information om forskarkarriärer och goda berättelser om varför forskningen behöver oss alla. När kampanjen lanserades, släppte kommissionen också en video utformad för att generera trafik till webbplatsen och för att delas och det gjorde den! Den var framgångsrik i att skapa diskussion och engagemang. Reaktionerna på videon visade upp en mängd skilda uppfattningar i samhället om vad det innebär att vara en forskare. Några gillade videon och andra gjorde det inte. krönika Curt Rice prorektor för forskning och utveckling vid Tromsö universitet. Efter att ha tagit till sig kritiken, drog EU-kommissionen tillbaka videon och fokuserade på den andra fantastiska delen av kampanjen. Webbplatsen är fortfarande uppe, fortfarande fantastisk och dynamisk. Kolla in den! Att ha en video för att skapa uppmärksamhet till webbplatsen är en bra idé. Och eftersom den ursprungliga inte längre används, utlyser vi en tävling för att skapa en ny. Låt oss se om crowdsourcing kan skapa något lysande som skapar ännu mer uppmärksamhet till denna viktiga kampanj. Tävlingen ger chansen att uppmärksamma den mångfald som finns inom forskningen och att ge ytterligare uppmuntran på vägen mot en forskarkarriär. Denna tävling är ett samarbete med Europeiska socialfonden. Den är marknadsförd av ett antal vetenskapsbloggare och twittrare. Och Nobelprisvinnare Brian Schmidt (Fysik, 2011) har gjort en donation så att vi kan erbjuda en summa pengar som pris. Denna tävling är till för dig! Det finns pengar att vinna! Häng på och vinn! Den vinnande videon kommer att visas på konferensen European Gender Summit 2012, november i Europaparlamentet i Bryssel. Delta i tävlingen på com/sciencegirlthing/ Vill du svara på inlägget ovan eller skriva ett nytt om genusforskningens villkor? Mejla Genusperspektiv är en publikation från Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, Box 709, Göteborg, Ansvarig utgivare: Kerstin Alnebratt, E-post: Vik. redaktör: Bosse Parbring. E-post: Telefon: , Grafisk form: Frida Lundberg och Emma Hässel, Tryckeri: Ale Tryckteam AB. ISSN: PRENUMERation på Genusperspektiv är gratis. Publikationen kommer ut sex gånger om året. Teckna prenumeration på pappersutgåva eller pdf på Nationella sekretariatet för genusforskning har som uppdrag att: Förbättra villkoren för genusforskning av hög internationell klass. Synliggöra svensk genusforskning och bidra till samverkan med omvärlden. Underlätta svensk genusforsknings internationalisering. Läs mer om sekretariatets verksamhet och om genusforskning på Genus.se lanserar nyhetsbrev Vill du hålla dig uppdaterad om aktuell forskning som publiceras på genus.se? Nationella sekretariatet för genusforskning har startat ett nyhetsbrev för genus.se som kommer per e-post. Anmäl dig på

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Genus 2016 för forskning i framkant 2015-05-06 Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Inledning Nationella sekretariatet för genusforskning har samlat in förslag från

Läs mer

Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning

Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning 73 Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning Det finns positiva tecken på att något ska hända med arbetslivsforskningens villkor. Mer bekymmersamt är att facket

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning Genus perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 2 13 Foto: colourbox Tidigare studenter i genusvetenskap återfinns inom en mängd olika yrken bland andra,

Läs mer

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Genus perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 1 12 Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Vid årsskiftet avvecklades Nordiskt institut

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

12,8 miljarder till forskning oanvända

12,8 miljarder till forskning oanvända Svenska Dagbladet, 10 februari 2011 12,8 miljarder till forskning oanvända Hela 12 miljarder kronor i forskningsmedel ligger på hög på landets universitet. Nu slår Riksrevisionen larm om den kraftiga ökningen

Läs mer

perspektiv Genusforskning har brett stöd hos riksdagspartierna

perspektiv Genusforskning har brett stöd hos riksdagspartierna GENUS perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 3 12 Genusforskning har brett stöd hos riksdagspartierna Synen på genusforskning bland riksdagspartierna

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet Kvinnorna söker ju inte arbete

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Rapport från IDAS Helen Peterson Institutionen för Tema, Linköpings universitet Helen.Peterson@liu.se

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

perspektiv Framgångsrik satsning på excellenta genusmiljöer

perspektiv Framgångsrik satsning på excellenta genusmiljöer Genus perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 3-4 11 Framgångsrik satsning på excellenta genusmiljöer Vetenskapsrådet har nu utvärderat sin satsning på

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 3 07 Foto: Björn Larsson Ask/SvD/SCANPIX Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik NIKK brygga mellan

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Nordiska ministerrådet Presentation NVC Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Anniina Pirttimaa Rådgivare för hållbar utveckling Nordiska ministerrådets sekretariat State of the World 2013

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Genusforskning inom medicin

Genusforskning inom medicin Genusforskning inom medicin Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012 Lisa Harryson Genusforskning inom medicin 1 Genusforskning inom medicin Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips! Denna litteraturlista finns även tillgänglig i pdf-format på Sjukhusbiblioteken i Värmlands webbplats: www.liv.se/sjukhusbibliotek under rubriken Lästips i vänstermenyn. Välkommen till Sjukhusbiblioteken

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik Ett jämnt liv Ett spel om jämställdhet och statistik Introduktion I skolans uppdrag ingår att elever skall fostras i en värdegrund som baseras på jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde.

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget NITUS 14-11-27 Aleksandra Sjöstrand Universitets- och högskolerådets uppgifter Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 4 06 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Foto: Mats Jansson/www.gotland.info Öronmärkta pengar

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning inom socialtjänsten

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning inom socialtjänsten Hur kan ny kunskap komma till bättre användning inom socialtjänsten Implementering och spridande av kunskap Historisk tillbakablick Optimistiska eran - själv ta del av ny forskning Många metoder som användes

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola MAH / Rektor 1(5) 2005-06-23 Dnr PA 41-2005/205 Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola - Vägledning för dokumentation och värdering av meriter INLEDNING I Malmö högskolas anställningsordning

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

perspektiv Genusforskningen svag inom tunga samhällsfrågor

perspektiv Genusforskningen svag inom tunga samhällsfrågor Genus perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 3-4 10 Genusforskningen svag inom tunga samhällsfrågor Svensk genusforskning är svag eller saknas helt inom

Läs mer

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 2 04 Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Hon blir första doktorn i genusvetenskap 1999 antogs de första doktoranderna

Läs mer

Aktuella frågor. Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten. Utbildningsdepartementet. viktoria.mattsson@regeringskansliet.se

Aktuella frågor. Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten. Utbildningsdepartementet. viktoria.mattsson@regeringskansliet.se Aktuella frågor 150602 Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten viktoria.mattsson@regeringskansliet.se Utbildningsminister Gustav Fridolin Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

Professor Lena Abrahamsson Industriell produktionsmiljö, Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Professor Lena Abrahamsson Industriell produktionsmiljö, Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Arbetsvetenskap och genus Framgångsfaktorer & tankefällor Vilken roll har jämställdhet för hållbar utveckling? Ojämställdhet i arbetslivet skapar problem för regionen, organisationen, arbetsmiljön, utvecklingsarbetet

Läs mer

Redovisning av projektet Fysik och Genus

Redovisning av projektet Fysik och Genus Redovisning av projektet Fysik och Genus Inledning Fysik betraktas av tradition som ett typiskt manligt ämne vilket avspeglas i det faktum att Fysikum, Stockholm Universitet, har en ojämn könsfördelning

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer