Personalen vinner. Samarbetet med återvinningscentralerna har varit helt fantastiskt. Samtliga arbetsledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalen vinner. Samarbetet med återvinningscentralerna har varit helt fantastiskt. Samtliga arbetsledare"

Transkript

1 T e m a : arbet s m i l j ö Personalen vinner Personalen på återvinningscentralerna tycker att jobbet är meningsfullt och varierat, men de löper stor risk att skada sig. Många är dessutom är rädda för inbrott och hotfulla besökare. på god sortering Text: karin lindskog johansson Ett forskarlag från Linköpings universitet har studerat ett stort antal svenska återvinningscentraler och tittat på personalens arbetsmiljö, besökarnas upplevelser, återvinningscentralernas betydelse för den hållbara utvecklingen och den tekniska utrustningen på återvinningscentralerna. Forskarlaget leds av Inga-Lill Engkvist, vid Institutionen för hälsa och samhälle. Övriga forskare är: Jörgen Eklund, Joakim Krook, Mats Björkman, Mats Eklund, Erik Sundin och Hillevi Hemphälä på Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik samt Rickard Svensson på Institutionen för hälsa och samhälle. Fler olyckor än genomsnittet Statistik visar att personal som arbetar på svenska återvinningscentraler drabbas av runt fem gånger så många olyckor som svensk arbetskraft drabbas av i genomsnitt. De rapporterade olyckorna har inträffat under flera olika arbetsmoment, men framförallt i samband med manuell hantering av avfallet. De vanligaste rapporterade arbetsrelaterade sjukdomarna är muskelskador ofta i händer, armar, axlar och ben. Skadorna beror framförallt på tunga lyft. Forskargruppen har genomfört en studie av 16 återvinningscentraler där data om arbetsmiljö, effektivitet och miljöaspekter har samlats in med hjälp av enkäter, intervjuer och en ergonomisk checklista. Uppgifter har samlats in från såväl anställda, arbetsledare som besökare. Också besökare har observerats; vilken typ av avfall de har med sig och i vilken ordning de slänger sitt avfall med mera. Enkäter har även skickats till ytterligare 26 återvinningscentraler representerande samtliga län i landet. Vidare har branchfolk som hanterar avfallet i nästa steg intervjuats. Totalt har data samlats in från nästan 600 personer. Samarbetet med återvinningscentralerna har varit helt fantastiskt. Samtliga arbetsledare vid de undersökta återvinningscentralerna har lagt ner stort arbete på att ta fram uppgifter till oss. I våra enkätundersökningar har vi fått en svarsfrekvens på 98 procent. Det har verkligen varit stort intresse för vårt arbete, berättar Inga-Lill Engkvist. Få ser olyckorna Svaren visade att personalen inte upplevde att de hade ett riskfyllt arbete, även om höga risker kunde identifieras. Jämfört med arbetsmiljön inom industrin används inte så mycket maskinell utrustning på återvinningscentralerna. Personaltätheten är ofta låg, vilket innebär att få personer ser när det händer en olycka, trots att olyckstalen är relativt höga. En del av de tillfrågade arbetsledarna hade liten kunskap om de olyckor som inträffat på den egna återvinningscentralen. Personalen på återvinningscentralerna är verkligen inte gnälliga. De är mycket tåliga. En kille vi talade med hade fått batterisyra i ögat, och tyckte det var tveksamt om det var tillräckligt allvarligt för att klassas som skada, utan angav det som en småskada, berättar Inga-Lill Engkvist. Undersökningarna tyder på att personalen vid återvinningscentralerna anser att de har ett meningsfullt servicejobb med många sociala kontakter med besökarna. Arbetet är motiverande och varierande och de upplever att besökarna är tacksamma för den hjälp de får. 35 procent uppger att de får uppskattning varje dag, lika många att de får uppskattning ett par gånger i veckan. Nackdelen med jobbet är den psykiska pressen relaterad till inbrottsrisk och hot. Vid hälften av återvinningscentralerna förekom allvarliga problem med inbrott på återvinningscentralen. Inbrotten hänger ihop med den ökade mängden av eftertraktat elektroniskt avfall. Viktigt sortera rätt För personalens arbetsmiljö är det väsentligt att besökarna sorterar avfallet rätt. Att plocka upp felsorterat avfall är det tyngsta och minst populära arbetsmomentet, enligt undersökningen. Hur välsorterat avfallet är påverkar inte bara personalens arbetsmiljö utan även effektivitet och ekonomi, både på återvinningscentralen och i återvinningsindustrin. Arbetsmiljön, liksom kostnaderna, påverkas också av hur väl packat avfallet är. Det är av största vikt att informera besökarna om hur de ska sortera och packa sitt avfall, säger Inga-Lill Engkvist. Det behövs tydliga informationsskyltar, en god utformning av anläggningen, serviceinriktad perso [ sid 14 R VF-NY T T 5/06

2 Forskarnas resultat har använts i utformningen av två nya återvinningscentraler i Linköping. Tekniska Verken i Linköping har bland annat försökt göra skyltningen tydligare. R VF-NY T T 5/06 sid 15 ]

3 T et me ma a : Arbet : f ö r bsr mä ni ln j iö n g Text Peter Salomonsson, Ljungby Energi AB Foto Noah nal och hjälpmedel så att tunga saker inte lämnas där det är enklast utan där de ska vara. Forskarlaget ser ett antal punkter som bör belysas och åtgärdas för att stärka arbetsmiljön för personalen på återvinningscentralerna: Personalen önskade bättre utrustning till den manuella avfallshanteringen, samt utbildning i hur utrustningen ska hanteras. Träning behövs också i hur man lyfter på rätt sätt. Personalen upplever att de behöver mer utbildning vad gäller hanteringen av farligt avfall. Återvinningscentralerna behöver bli säkrare, för att förhindra inbrott. För att undvika arbetsskador och hot från besökare, bör personalen inte arbeta ensam. För att erbjuda god service även i rusningstid, behövs mer personal vid dessa tillfällen. Vill förstå återvinningskedjan Dessutom önskar de anställda besöka de efterföljande stegen i återvinningsprocessen för att lära mer om deras behov och om hur efterbehandlingen av avfallet går till. Personalen vill lära sig att bättre förstå kriterierna för god källsortering samt hur de bör behandla och packa avfallet på återvinningscentralen. Bättre kunskap om de efterföljande stegen skulle även stärka de anställdas känsla av att göra ett viktigt jobb och av att de arbetar som första länken i en lång kedja. Alla återvinningscentraler som besöktes hade olika utformning, behållare för olika avfallsfraktioner var placerade på olika sätt beroende på den tillgängliga markytans storlek och utseende och beroende på den specifika återvinningscentralens historia. Återvinningscentraler har inte funnits i så många år, och de har vuxit i takt med ökade behov. Idag hanterar de stora mängder avfall och är därför en viktig aktör i avfallsbranschen. De fungerar som en service till kommuninvånarna. Nästa steg i återvinningscentralernas utveckling blir att förändra kärnverksamheten till att samla in användbart råmaterial för industrin. Möjligheterna till att utveckla och standardisera återvinningscentralerna bör därför vara stor. Ett problem är att det är så svårt att förutsäga vilken typ av avfall och vilka mängder som kan förväntas komma in. Forskargruppen i Linköping menar att återvinningscentralerna kan dra lärdom av industrins utveckling, vad gäller organisation, struktur, nätverk, rationalisering av upprepade handlingar, ny teknik med mera. Med större fokus på besökarna och hur man kan hjälpa dem att sortera rätt, kan man förbättra såväl personalens arbetsmiljö, som miljö och effektivitet. Undersökningen har gjorts i samarbete med bland annat Tekniska Verken i Linköping och forskarnas resultat har använts i utformningen av två nya återvinningscentraler i Linköping. Forskningsresultaten kommer presenteras i en special issue av tidskriften Applied Ergonomics. De kommer också ligga till grund Säkrare arbetsmiljö på återvinningscentralerna RVF ordnar en kurs kring säkerhet, våld och hot på återvinningscentraler. Lärare är säkerhetsexperten Ulf Herrström och sprängämnesexperten Björn Abrahamsson. Kursen tar upp tänkbara händelser, hur man förebygger, juridiska aspekter, explosiva och brandfarliga varor, skyddsutrustning, samt hur man kan skapa en säkrare återvinningscentral. Kontakta Jon Nilsson-Djerf på RVF, för att beställa en kurs till din arbetsplats, , [ sid 16 R VF-NY T T 5/06

4 för en idéskrift om hur återvinningscentraler bör utformas. Den beräknas bli klar våren Idéskriftens tryckkostnader kommer att bekostas av RVF. Nu ska vi gå vidare med en utvärdering av de två nya återvinningscentralerna i Linköping och ser hur de fungerar, berättar Inga-Lill Engkvist. Bo Göran Lindqvist, projektledare för de nya återvinningscentralerna i Linköping; Vad tycker du om studien av återvinningsanläggningarna? Det är ett intressant projekt. Forskarna har gått på djupet i frågeställningar, på ett sätt som vi inte haft tid till. Personalen har varit mycket positiv till undersökningen. De vill gärna medverka till att förbättra både effektivitet och arbetsmiljö på sin egen arbetsplats. Vad hoppas ni få ut av samarbetet med forskarna? Vi strävar hela tiden efter att utveckla våra återvinningscentraler. Vi vill att dessa ska fungera väl och vara en trivsam plats att komma till, där man känner sig trygg. Detta gäller både anställda och besökare. Vi ser samarbetet med forskarna som en viktig del i detta arbete. Har ni hunnit använda forskarnas resultat praktiskt? Vi har tillämpat delar av resultaten av undersökningen i projekteringen och byggandet av vår nya återvinningscentral Malmen, som blivit en anläggning vi är mycket nöjda med. Naturligtvis har vi även använt kunskap och erfarenheter från våra tidigare anläggningar och från annat håll. Vi har försökt göra skyltningen tydligare. Vi har till så stor del som möjligt separerat ytorna för besökande och för arbetsfordon som flyttar och hämtar containrar. På de nya återvinningscentralerna har vi skaffat lämpliga lastmaskiner för att undvika tunga lyft och underlätta rangering och komprimering av containers. Det har blivit bra. Vi får mycket uppskattning från besökarna. En värld av möjligheter Vi vet allt om sopor. Välkommen till oss. R VF-NY T T 5/06 sid 17 ]

5 T e m a : Arbet s m i l j ö Stölder på ÅVC så hanteras de i Danmark Text: Karin Lindskog Johansson När avfallet blir mer stöldbegärligt ökar den psykiska stressen för återvinningscentralens personal. Antingen får de ta konflikten med de kriminella och förhindra olovlig stöld, eller låtsas att de inte ser vad som händer. Danska Branchearbejdsmiljörådet for transport og engros har gett ut en Handbok for genbrugspladser, inspiration til et godt arbejdsmiljø. Handboken bygger på undersökningar från sex återvinningscentraler i Danmark. I handboken lyfts stölder på återvinningscentralerna fram som ett speciellt konfliktområde. En generell erfarenhet är att konflikterna ofta uppstår som följd av okunskap om reglerna, eller att de fastställda reglerna inte accepteras eller förstås av anställda och besökare. Många gånger upplevs reglerna Sveriges bredaste kompetens inom avfallsområdet. som onödigt restriktiva och ologiska i förhållande till återvinningscentralens mål att uppnå bästa möjliga avfallsbehandling och hög servicenivå för medborgarna. De bakomliggande orsakerna, ekonomiska, etiska eller politiska, är inte alltid så lätta att förstå varken för personal eller besökare. Viktigast är därför att ha så få regler som möjligt och samtidigt försäkra sig om att de accepteras och förstås. Helst bör reglerna vara synliga på platsen, så att personalen inte behöver leka polis och berätta vad som gäller. Några andra tips från handboken: Att personalen får utbildning i kommunikation och konfliktlösning. Att personal som känner sig hotad i en konflikt, har arbetsgivarens tillstånd att dra sig ur diskussionen. Att personalen vid konflikt, ber att få namn och adress till besökaren, så att besökaren kan få skriftligt svar på sina frågor direkt från förvaltningen. Ibland behövs anställda med goda språkkunskaper. På flera platser, framförallt i Köpenhamnsområdet förekommer organiserad brottslighet på återvinningscentralerna. De är främst intresserade av elektronikskrot. Detta leder till obehagliga och ibland våldsamma konfrontationer på återvinningscentralerna. Elektronikskrot räknas som farligt avfall och det är därför ett säkerhetsmässigt problem när brottslingarna rotar i containrarna, samt när personalen sedan får städa upp efter stölden. I handboken föreslås därför att de anställda aldrig ska arbeta ensamma på återvinningscentralerna, och alltid vara minst två som tar konflikten med de potentiellt kriminella. Där föreslås också att man placerar de fraktioner som är mest stöldbegärliga centralt på anläggningen, så att de är lätta att övervaka. På flera platser förvaras elektronikskroten i låsta containrar. Till slut, om de kriminella grupperna fortsätter överträda återvinningscentralens regler, bör polisen kontaktas. Inom SWECO VIAK finns nu ett 50-tal konsulter som arbetar med frågor som rör avfall och restprodukter. Hos oss finner du både specialister och generalister. Det vi har gemensamt är att vi är nyfikna och gillar utmaningar. Söker du svar på en fråga eller har svårt att hinna med? Kontakta oss gärna på se om du vill veta mer! Photonica/Johnér SWECO VIAK ingår i SWECO-koncernen, Nordens ledande konsultföretag inom teknik, miljö och arkitektur. Säkerhet RVF anser att alla stölder och all vandalisering på återvinningscentralerna bör polisanmälas. RVF gav 2005 ut en rapport: Säkerhet på återvinningscentraler, hot, våld, stöld, skadegörelse, RVF Utveckling 2005:16. Rapporten identifierar tre riskområden - konflikter, stöld och skadegörelse. För att förhindra att de uppstår, rekommenderas att undvika eller begränsa kontanthantering vid återvinningscentralerna, undvika second hand verksamhet, klippa sladdar på elavfall och se till att elavfallet hämtas ofta. Återvinningscentralerna rekommenderas också höja bemanningen så att personalen får tid att övervaka anläggningen, ge tydlig information till besökarna samt sätta upp stängsel och grindar kring det stöldbegärliga avfallet. [ sid 18 R VF-NY T T 5/06

6 T e m a : A r b e t s m i l j ö Arbete på komposteringsanläggning leder inte till långvarig ohälsa Vilka hälsorisker finns för arbete i kompostanläggningar? RVFs norska motsvarighet, Avfall Norge, har undersökt frågan. Studien har fokuserat på exponering för biologiska faktorer i arbetsmiljön som förekommer vid hantering av kompost. Text: Karin Lindskog Johansson Resultaten visar att den genomsnittliga exponeringen av bioaerosoler vid kompostering är lägre än vad tidigare studier har visat. Den är också lägre än vad som uppmätts för andra yrkesgrupper som utsätts för samma typ av exponering, till exempel i lantbruket. Aerosoler, det vill säga mikroorganismer (bakterier och sporer), mikrobiella beståndsdelar och fragment av växter eller djur, kan ta sig in i kroppen via inandning, genom munnen, eller via sår i huden. Upptag av aerosoler kan leda till inflammation och försämrad hälsa. Projektet är ett samarbete mellan tio deltagande komposteringsanläggningar, Avfall Norge samt norska statens arbeidsmiljöinstitut. Totalt har 47 komposteringsarbetare och 26 personer med annan typ av arbete, främst administrationspersonal på anläggningarna, deltagit i undersökningen. Studien har fokuserat på biologiska faktorer i arbetsmiljön som är relevanta vid hanteringen av kompost. De anställda har undersökts före och efter arbetspassen. Frisk luft viktigt Det är viktig att komma ihåg att komposteringsarbetarna bär filtermasker och att lokalerna förses med friskluft, vilket sänker exponeringen av aerosoler betydligt. Hur stor effekt skyddsutrustningen har, är svårt att mäta, säger Henrik Lystad, Avfall Norge. Slutsatsen är att arbete vid komposteringsanläggningar inte medför allvarliga hälsorisker, även om det finns en risk för förhöjd exponering. Vissa arbetsmoment, såsom städning, både inomhus och utomhus, medför högre koncentrationer av aerosoler. Studien visar på ett samband mellan trötthet och irriterade övre luftvägar hos personalen, och en exponering av vissa bioaerosol-komponenter. De inflammationer som funnits har dock varit milda, och kan bero på rökning. Komposteringsarbetarna röker mer än kontrollgruppen. Arbete vid slutna komposteringsanläggningar ger högre exponering för aerosoler än öppna anläggningar. Actinomycetes är den typ aerosoler som mätts upp i störst doser. Städning värst Att undersökningen mätte upp högre exponering för aerosoler vid städning var inte oväntat. Det har tidigare undersökningar också visat. Det vi reagerade på var de generellt låga nivåerna av uppmätta aerosoler, speciellt vissa komponenter som endotoxiner, berättar Henrik Lystad. Rapporten rekommenderar att man fortsätter övervaka komposteringsarbetarna arbetsmiljö och att man går igenom städningsrutinerna för att se hur man kan minska exponeringen av aerosoler. Deltagarna i projektet avser att fortsätta att kartlägga de anställdas hälsa, och följa upp studien med nya mätningar av exponeringen, för att lära mer om de långsiktiga effekterna. RVF-NYTT T 5/06 sid 19 ]

7 När det som inte får hända ändå händer I juli 2002 avled en sopbilschaufför i Falun. Han skulle haka fast en avfallscontainer på krokar bakpå sopbilen, en containertömmande bil. Containern fäste emellertid inte som den skulle, utan svängde i upplyft läge åt vänster och träffade chauffören som stod där. Chauffören fick ett slag som han sedan dog av. Vad gick snett, och hur ska vi undvika att det händer igen? Text: karin lindskog-johansson, rvf Det var verkligen tragiskt och jobbigt. Alla var ledsna och chockade. Många behövde prata om det som hänt och försöka bilda sig en egen uppfattning om vad som gått snett, berättar Gunilla Mååg, chef för renhållning inom Falu Energi & Vatten. Genast tillkallade vi skyddsombud, huvudskyddsombud, Arbetsmiljöverket och polis. Arbetsmiljöverket genom arbetsmiljöinspektionen i Falun skrev rapport och inspektionsmeddelande om olyckan. De meddelade att en detaljerad utredning skulle ske genom Arbetsmiljöverkets haverikommission. De lämnade också en rad punkter till Falu Energi & Vatten som skulle åtgärdas genast. Falu Energi & Vatten gjorde dessutom en egen utredning. Arbetsmiljöinspektionens rapport överlämnades också till polisen, som skulle avgöra om händelsen gav anledning att väcka åtal. Åklagaren ansåg att sådana skäl inte fanns. Haverikommissionens rapport blev klar först De hade upptäckt att någon, utan ledningens vetskap, hade manipulerat med en skyddsutrustning så att automatkörning alltid var möjlig. När den rapporten överlämnades till åkla garen ansåg denne att detta skulle kunna vara en bidragande orsak till olyckan och väckte åtal mot arbetsledaren och mot Gunilla Mååg. Rättegången ägde rum i mars 2006 och i april kom det friande utslaget. Den manipulerade mekanismen hade ingen betydelse för olyckan. Rätten menade att vissa brister fanns i det systematiska arbetsmiljöarbetet, dels i kontrollen av att arbetstagaren tillgodogjort sig utbildningen. Tillbudsrapporteringen hade inte heller fungerat. Rätten ansåg att utredningen inte gav stöd för att dessa brister orsakat olyckan utan att olyckan kan ha berott på andra fel såsom handhavandefel. Vidtagit åtgärder Det var mycket påfrestande att ha åtalet hängande över sig i fyra år, berättar Gunilla Mååg. Det här har tagit mycket kraft både från mig och från övriga anställda. Även om rätten inte kunde hitta några avgörande fel i Falu Energi & Vattens rutiner, har Falu Energi & Vatten vidtagit flera åtgärder för att förhindra att det någonsin händer en så allvarlig olycka igen. Tidigare gick chaufförerna bredvid en mer erfaren chaufför i [ sid 20 R VF-NY T T 5/06

8 T e m a : A r b e t s m i l j ö Numera kontrolleras Falu Energi & Vattens bilar av utomstående kontrollorgan en gång om året, så att inga värden eller mekanismer justerats. Mannen som antecknar är arbetsledare Thord Jansson. Esbjörn Nilsson, från Inspekta, står för kontrollen. Övriga på bilden är skyddsombud och chaufförer. Det var verkligen tragiskt och jobbigt. Alla var ledsna och chockade. Många behövde prata om det som hänt... fjorton dagar när de påbörjade arbetet med ny typ av bil eller andra nya arbetsmoment. Nu har vi byggt ut detta med en checklista över alla moment som måste gås igenom i introduktionen. Arbetsledaren följer sedan upp att den nya chauffören tillgodogjort sig kunskapen, och till sist får den nya chauffören skriva under att han eller hon lärt sig och förstått de nödvändiga kunskaperna, berättar Gunilla Mååg. Vi hade ganska bra rutiner, men vi hade inte skrivit ner dem. Nu dokumenterar vi våra regler och följer upp dem regelbundet. Vi har bland annat ett hjälpmedel i våra datorer där vi antecknar vad som behöver åtgärdas. Alla anställda hjälps åt att fylla i vår att-göra-lista, och sedan kommer vi överens om vem som ska åtgärda bristen. När åtgärden är utförd markeras det på listan. Förutom vanlig regelbunden fordonsservice kontrolleras bilarna en gång om året av utomstående kontrollorgan, så att inga värden eller mekanismer justerats och att bilen fungerar som den ska. Vi pratar också ofta om den mänskliga faktorn. Man får aldrig slarva med några rutiner, hur bråttom man än har, och det är viktigt att anmäla alla fel som görs, så att andra kan lära sig av misstagen. Säkerhetsmedvetandet måste öka. Lägg tid på information Alla nyanställda och all extrapersonal får en introduktion om företagets verksamhet, miljö och arbetsmiljö. Vi lägger ner lika mycket tid på att informera korttidsanställda som fast anställda när det gäller arbetsmiljöfrågor. Vi använder fortfarande samma typ av fordon som vid olyckstillfället, men det pågår diskussioner. Alla är inte eniga om vad som är bäst. Vad ska man då göra för att den tragiska olyckan inte ska upprepas? Jag tycker att det är viktigt att sätta arbetsmiljön högst på dagordningen, säger Gunilla Mååg. Man måste vara övernoga med rutinerna, dokumentera och följa upp. Jag tror också att det är viktigt med en regelbunden extern översyn av bilens aggregat. Framförallt måste man hålla arbetsmiljöarbetet levande. N OT I S E R SABOs miljöpris till Halmstad Fastighets AB och Botkyrkabyggen Halmstads fastighets AB får SABOs, de allmännyttiga bostadsföretagens organisations, årliga miljöpris för sitt arbete med lokalt hållbar utveckling. Arbetslösa invandrare får arbeta med att återvinna byggmaterial från rivna hus. Samtidigt får de lära sig svenska. Andra får arbete som miljövärdar. Checklistor för byggmaterial upprättas och energieffektiviseringar genomförs. Genom allt detta vill Halmstads Fastighets AB ge hyresgästerna miljöriktiga bostäder och stötta kommuninvånarna socialt och kulturellt. AB Botkyrkabyggen får ett hedersomnämnande för sitt lyckade arbete med att skapa en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar avfallshantering. Systemet är dessutom utformat på ett estetiskt tilltalande sätt. Avfallshantering, som normalt är problemfyllt, har här blivit något att visa upp för andra, skriver SABO i ett pressmeddelande. Separat insamling av matavfall ökar En ny undersökning om kommunernas planer på separat insamling av matavfall har genomförts under sommaren. Den visar att det är många kommuner som planerar att införa något slags insamlingssystem. Främsta anledningen till införande av system för matavfall är det nationella miljömålet om att år 2010 ska 35 procent av matavfallet återvinnas. En annan anledning är förbränningsskatten. Idag har 120 kommuner insamling av matavfall. Ytterligare ett 40-tal kommuner planerar att införa något slags system före Det skulle betyda att cirka 160 kommuner (55 procent) har något slags insamlingssystem 2010, då miljömålet om 35 procent ska vara uppfyllt. Därmed inte sagt att miljömålet kommer att vara uppfyllt till dess. I kommuner där sortering har pågått en längre tid ligger maximal utsortering på knappt 50 procent Ny svensk sopbilstillverkare Joab som tidigare specialiserat sig på påbyggnadsutrustning för lastbilar, har i september lanserat anaconda, ett nytt sopbilsaggregat. Det är ett baklastade sopbilsaggregat avsett för lite tuffare körning, och som passar för montering på 18-tons chassi eller större. Aggregatet är konstruerat för att vara servicevänligt och för att ge låga underhållskostnader. Tillverkningen sker i Mönsterås. RVF-NYTT T 5/06 4/06 sid 21 ]

9 T e m a : A r b e t s m i l j ö Arbetsmiljö i upphandling RVF kommer i höst att revidera Mall för upphandling av insamlingstjänster för hushållsavfall tillsammans med Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetsmiljöfrågorna kommer då att uppmärksammas särskilt. Text: Gunnel Klingberg, RVF Riktlinjerna i Vägverkets projekt för att öka trafiksäkerheten i samband med avfallsinsamling, Sop-Ola, kommer föras in i mallen tillsammans med rutiner om backning, vändplan och körning i känsliga områden samt vikter för drag och lyft. I vissa fall kan upphandlaren även säkerställa att kontakt med smittämnen eller liknande undviks. Rutiner eller viss teknisk utrustning kan beslutas av beställaren, men också lämnas till entreprenören att utveckla. Beställaren har stort ansvar att följa upp arbetsmiljöfrågan under kontraktstiden. Många aspekter kan regleras genom upphandlingsförfarandet. Tillräcklig tid för körrundor, både med tanke på hastighetsgränser och med hänsyn till personalens situation, finns redan i logistiken för uppdraget. Arbetsrutiner som kontinuerlig kontroll av körkortsinnehav, tydliga förbud mot att åka på fotsteg, skyldighet att bära arbetskläder och använda skyddsutrustning samt hur kärl, säck och övriga behållare verkligen hanteras är idag för många självklarheter. Det är viktigt att detta uppmärksammas i upphandlingar lika väl som i verksamheter i egen regi. Viktigast av allt är nog ändå att arbetsmiljön uppmärksammas varje dag av alla. En värld av möjligheter Vi vet allt om sopor. Välkommen till oss. [ sid 22 R VF-NY T T 5/06

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning

PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning Exempel på formuleringar rörande arbetsmiljö (utifrån 5.8.4 i mallen): - På uppmaning av beställaren ska entreprenören delge denne den dokumentation

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Trivsamt för boende farligt för anställd. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår hela tiden.

Trivsamt för boende farligt för anställd. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår hela tiden. Yvonne Hjelte tar gärna fram gitarren när det finns tid. Här spelar hon för Ann-Marie Hanning i hennes lägenhet i äldreboendet. Trivsamt för boende farligt för anställd Ljusa, fräscha lokaler. Breda dörrar,

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Välkomna till informationsmöte!

Välkomna till informationsmöte! Välkomna till informationsmöte! Ekonomiska föreningen Bredsätra 2008-03-13 På dagordningen Uppgradering av kabel-tv, kl 19-20 Ny sophantering i området, kl 20-21 Kabel-tv Redovisning av enkätsvar Information

Läs mer

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad 1(7) Tekniska nämnden Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad Ärendet ska på tekniska nämndens uppdrag genomföra upphandling av insamlingstjänster för hushållsavfall och därmed

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 2003-03 LOs utredningsmall vid TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 1 2 Utredningsmall vid tillbud och olycksfall Utredningens avsikt är att klarlägga varför tillbudet/olyckan skedde och förhindra att det

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Mottagning av verksamheters grovavfall på Brista återvinningscentral Företag Mottagning av verksamheters grovavfall

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD och liknande verksamheter inom hälso- och sjukvård ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2008-11-11 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Sluten kontanthantering en vägledning från Arbetsmiljöverket

Sluten kontanthantering en vägledning från Arbetsmiljöverket Sluten kontanthantering en vägledning från Arbetsmiljöverket Inledning Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med arbetsmarknadens parter ta fram en vägledning för att tydliggöra

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Trygga larm och trötta ben

Trygga larm och trötta ben Ingen dag är den andra lik på H&M:s butik i Sundsvall och de som arbetar här tycker att det är roligt. Men det kan också vara stressigt och tröttande för benen, för ryggen. Att stå och gå på hårda golv

Läs mer

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond Checklista för skyddsrond Skyddsrondmall IEG Datum: Avdelning: Deltagare: ORDNING & OLYCKSFALL Behövs hjälp? för att det blir gjort? vara klart? 1. Är ordningen på arbetsplatsen tillfredsställande?(spill,

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen ARBETSMILJÖ INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning 2013-10-03 IMÖ 2013/35668 IMÖ 2013/35836 Sid 1(7) Distriktet i Örebro Helene Sandberg, 010-730 9480 Elzbieta Jeppson, 019-730 9341 Kumla kommun 692

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Stress och små marginaler

Stress och små marginaler Stress och små marginaler Arbetsmiljön på arbetsplatser i Linköping 2012-2013 En rapport från Linköpings fackliga nätverk oktober 2013 Framtagen av Linköpings fackliga nätverk, en samverkan mellan: 1 Innehåll

Läs mer

Innehåll i kvällens information

Innehåll i kvällens information Innehåll i kvällens information Olycks- och brottsförebyggande arbete Handlingsplan för arbete mot grov och organiserad brottslighet Förebyggande arbete - hot och våld mot förtroendevalda Trygg politiker

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER Telefon 08-402 02 20 SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Skyddsombudet och chefen eller arbetsledaren använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistan

Läs mer

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär När man misstänker att det finns hälsobesvär kopplade till en byggnad, är det ibland svårt att veta hur man ska agera. Även om

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN Vägledning för hur man steg för steg kan gå till väga Risker enligt miljöbalken = sådant som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt Miljön omfattar enligt miljöbalken

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4

MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Upprättat av miljösamordnaren 050927 Senast reviderat av miljösamordnaren 080411 Miljöriskinventering vid Naturvetenskapliga

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer