Versionsnyheter Vitec Hyra x.48

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsnyheter Vitec Hyra x.48"

Transkript

1 Versionsnyheter Vitec Hyra x.48 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter Listvyers excelexport Export från listvyer till excel tar nu inte med summarader och frågar om dolda kolumner ska tas med i export Behörighetsstyrning av schemalagda tjänster Verktyget Schemalagda tjänster är nu behörighetsstyrt Utöka antal tecken för byggnadsnummer till 12 En byggnad kan nu ha ett nummer på upp till 12 tecken Verktyg för att finna objekt som saknar nödvändiga kopplingar för integration med marknadssystem Under verktygsmenyn finns nu ett nytt verktyg "Integration Marknad" från vilket det går att verifiera att nödvändiga värdenyckelgrupper för integration mot Vitec Marknad finns uppsatta och det går enkelt att filtrera fram uthyrningsbara objekt av viss objektsgrupp som saknar nödvändiga kopplingar. Genom att dubbelklicka på objekten går det att öppna objektsredigeringsdialogen och åtgärda kopplingarna 'Återställ' och 'Uppdatera' har tagits bort. Menyalternativen 'Uppdatera' och 'Återställ' har flyttats. 'Uppdatera' återfinns nu under 'Verktyg' och 'Återställ' under hjälp. Programrättningar Koppla värdenyckel --> värdenyckel saknas => Programfel Om det inte finns några värdenycklar till en värdenyckelsgrupp så görs inget kopplingsförsök alls Fel i funktion för att kopiera objekt. Det är nu möjligt att skapa ett nytt objekt, kopiera detta och redigera i kopiorna utan att man behöver stänga dialogen eller söka fram objektet igen innan redigeringen.

2 Vitec Hyra Versionsnyheter Kontraktslistor sortering Underkontrakt sorteras inte längre tillsammans med sitt huvudkontrakt i kontraktslistan. Underkontraktet behandlas som vilket kontrakt som helst i sorteringssammanhang Inställning för att enbart ta med ändrade autogiroposter i BGC Invoice Val för att enbart ta med autogirofakturor med ändrade belopp i BGC Invoice-filen Intressenttyp av klassen Felanmälare En intressent kan numera också vara Felanmälare. Denna klass används för personer/intressenter i Webbfelanmälan Pinkod för personer Pinkod finns i personregistret. Den används för Webbfelanmälan Internfakturering - förtydliga gränssnittet för avvikande ägarinställningar. Gränssnittet för inställningar gällande internkontrakt har setts över. På ägarnivå anger man med en kryssruta huruvida ägarinställningarna eller systeminställningarna ska gälla Ändra nomenklaturen i prioritet i koddelar Objektsgrupp är ändrat till objekttypsgrupp och objektsklass heter numera objektstyp Möjlighet att styra logga på faktura från inställning En logga kan läggas på ägarnivå för att användas vid fakturautskriften Alfanumeriska värden i kontoplanens kontonummer Alla alfanumeriska värden tillåts i kontoplanens kontonummer, dvs både siffror och bokstäver Val av rapportmallar för avi/fakturautskrift I grunddata för ägare kan man numera ange vilken mall som ska gälla för olika fakturautskrifter. Vald fakturamall på ägaren kommer att användas vid utskrift. Om ingen fakturamall är vald på ägaren så kommer systemvalda fakturamallen att användas. Följande mallar kan väljas på ägaren: - Faktura - Direktfaktura - Avbetalningsfaktura - AvbetalningsDirektfaktura - Påminnelse Faktura - Påminnelse Direktfaktura Lägga till ett menyalternativ för att skapa exportfil från Hyra till Marknad Under menyalternativet verktyg finns det nu ett nytt alternativ för att skapa en exportfil Funktion för att beräkna och fakturera dröjsmålsränta Under fakturering finns nu funktion för att beräkna och fakturera dröjsmålsränta. Register för referensräntan finns och inställning avgör hur många procent över referensräntan som ska gälla. Antal respitdagar och minsta räntebelopp anges också. För enskilda ägare kan markeras att dessa inte ska använda sig av dröjsmålsränta.

3 Då funktionen körs finns val att vänta med att fakturera räntan till nästa gång eller att markera räntan för att den aldrig ska faktureras. Räntan lägger sig som en post som faktureras ut vid nästa faktureringstillfälle, dvs inga separata fakturor skapas för detta tecken långt kontonummer Kontonummer i kontoplanen kan vara 8 tecken långa Alfanumeriskt ägarnummer för bokföringsexport Alfanumerisk ägarkod för export till ekonomisystem kan anges på ägaren Aviordning Möjlighet att i distribueringsdialogen filtrera utskriften på fakturor med/utan avvikande aviseringsadress Detaljerad hyresgästförteckning Nu finns möjlighet att skriva ut en detaljerad hyresgästförteckning med information om kontraktet, hyresgäster, ev intressenter och avgifter Skyddad identitet Användare med rätt behörighet kan skydda en person från att identifieras internt och externt. På ett ofakturerat kontrakt, endast utskrivet kan man i högerklicksmenyn, välja Skydda identitet. Därefter väljs den nya personen som ska stå på kontraktet och när kontraktet skyddas raderas alla kopplingar till nuvarande person samt alla loggrader på kontraktet Förhandlingsunderlag En rapport att skriva ut innan hyreshöjningarna genomförs. Finns som eget menyval i anslutning till ändring av avgifter Reskontrafrågor Möjlighet att ställa frågor kring reskontran, tex vilka som har avbetalningsplan eller har anstånd. Valen finns som reskontrafrågor i reskontralistan. Det är även möjligt att lägga upp egna fakturastatusar och söka på dessa. De status man önskar arbeta med läggs upp under grunddata och enskilda fakturor kan sedan märkas med dessa Nyckelhantering Nycklar kan knytas till objekt och vara av olika typer och ha olika status. Då nyckeln är markerad som att den finns hos hyresgästen är även nyckelkvittens möjlig att skriva ut. Det är också möjligt att söka efter en nyckel och se vilket objekt den tillhör om man har dess nummer Andrahandsuthyrning Nu är det möjligt att registrera andrahandsuthyrning genom att på ett kontrakt lägga till en intressent av typen andrahandshyresgäst. Datum kan sättas för vilken period uthyrningen gäller. Att ett kontrakt är uthyrt i andra hand kan ses i kontraktsboxen i fliken för kontrakt när ett kontrakt i listan är markerat (Andrahandsuthyrt: (Ja/Nej)) En ny rapport (Andrahandskontraktslista) finns för att se vilka objekt i beståndsurvalet som har andrahandskontrakt Extratext per fakturaunderlagsrad på fakturautskrift Det är möjligt att lägga en avgiftskommentar på fakturaunderlaget. Texten skrivs ut på fakturan i anslutning till fakturaunderlagsraden Skapa avgifter på många objekt

4 Möjlighet att lägga till avgifter samtidigt på flera objekt via standardurvalet. Avgiftens belopp kan sättas till ett fast belopp eller baseras på arean Undanta kontrakt från hyreshöjning/egen förhandling Möjlighet att undanta vissa kontrakt från hyreshöjningar. Detta genom att markera på ett kontrakt att det har egen förhandling, och därmed undantas från avgiftshöjningar. Undantaget gäller både kontraktsbundna och objektsbundna avgifter Reviderad meny under Vitec-knappen Menyn under Vitec-knappen stökats om en del för att bli lättare att hitta i Utjämna saldon Funktion för att flytta överskottsbelopp om hyresgästen har betalt för mycket på en faktura till äldsta skuld på samma kontrakt. Gäller hyresfakturor Inkassospärr på personnivå Det finns nu möjlighet att se till att vissa personer helt undantas från krav och/eller inkasso. Spärren gäller t o m ett visst datum eller tills vidare. Funktionen är densamma som inkassospärr och anstånd på kontrakt. Dessutom finns en rapport som visar alla kontrakt med anstånd och inkassospärr Vakansrapport - komplettera objektsfliken Från vilket datum ett objekt är disponibelt presenteras nu i en egen kolumn i objektslistan på objektsfliken. Dessutom har även kolumner för område och förvaltare tillkommit. Listan kan numera också radsummeras. Radsummeringsdialogen nås via högerklick och där kan du välja vilka grupper och vilka summor du vill se Gamla skulder i reskontra Möjlighet att registrera saldon från tidigare reskontra har införts. Menypunkten heter 'Manuella reskontraposter' och återfinns under Reskontramenyn Extratext per avgift vid hyreshöjning I samband med avgiftsförändring är det möjligt att ange en avgiftskommentar för samtliga nya avgifter som skapas. Denna skrivs ut på fakturan Autogiroutskrift endast vid hyresförändring Val finns att: Distribuera endast vid förändring, dvs hyresgästen får en faktura för information om beloppet är förändrat sedan förra autogirodragningen. Distribuera alltid, dvs hyresgästen får alltid en faktura för information, trots att beloppet dras via autogiro. Distribuera aldrig, dvs hyresgästen får aldrig en faktura oavsett om beloppet är samma som vid förra autogirodragningen eller inte. Det finns inställning på generell nivå, dvs för alla ägare, men det är också möjligt att ställa in avvikelse på ägarnivå. Då autogiro markeras på kontraktet visas inställningen som finns på ägarnivå. Undantag kan dock göras på kontraktsnivå Adresser på underkontrakt Det är möjligt att markera objektstyper och objektstypgrupper som "underobjekt" vilket gör att det vid skapande av kontrakt på sådant objekt eller konvertering från under- till huvudkontrakt kommer att visas en varning om inte specifik avi-adress har angivits. Exempel är p-platser som normalt är underobjekt till ett annat objekt. Om ingen aviadress anges kommer fakturan att skickas till p-platsen Standardmeddelande på hyresavier Möjlighet att ange fakturatexter för ett visst urval, tex hela beståndet. Texterna kan vara datumstyrda eller gälla tills vidare.

5 13861 Avstämningsrapport En avstämningsrapport med syfte att kunna stämma av reskontran mot huvudboken på ett korrekt sätt Fler kolumner i reskontrajournal Reskontralistan är kompletterad med bland annat bokföringsdatum, anstånd, kravkod och inkassospärr Kopiera objektsbeskrivningar Kopiering av objekt är kompletterad med objektsbeskrivningar Vitec Inkasso (Vinken) Möjlighet att använda Vitec Hyra tillsammans med Vitec Inkasso Externa fakturautskrifter på BGC Invoice-formatet Fill till extern utskriftsleverantör på BGCInvoice-formatet Spara huvudhyresgäst på faktura Huvudhyresgäst stämplas på varje faktura så att dessa vid ändring av huvudhyresgäst på kontraktet faktura fortfarande pekar på den person som var huvudhyresgäst vid skapandet. En varning visas om till och med datum sätts för den person som är huvudhyresgäst. OBS! Fakturautskrifterna har förändrats vilket innebär att kunder som har specialanpassningar måste få dessa uppdaterade Sökning på beskrivningar Möjlighet att filtrera sökresultatet med avseende på objektsbeskrivningar, både genom klartext och kryssrutor. Sökningen börjar med ordet 'med'. Exempel "3 rum och kök med balkong och hiss" söker efter 3 rum och kök där beskrivningarna anger att det finns hiss samt balkong. Det går även bra att skriva "3 rum och kök med hiss, balkong" Programrättningar Personnummerdubletter (ver x.48). Vid uppdatering av persondata kontrolleras personumret inklusive och exklusive århundradena 19 och 20. Kontrollen gäller bara om du angett ett personummer på formen ÅÅMMDD-XXXX eller ÅÅÅÅMMDD- XXXX, samt att alla tecken är numeriska Rubriken Inkassospärr ändras på Kontraktsinfo Felet att rubriken Inkassospärr ändras på Kontraktsinfo då Inkassospärr markeras på kontraktet är åtgärdad Direktfakturering får fel kontrakt vid ändring av ägare Ändrar man ägare så sätts kontrakt till "Inget" Flera autogiro på en person De autogiro som finns tillgängliga på ett visst kontrakt läses numera ut med hänsyn till vilken tidsperiod personen var kopplad till kontraktet. För att en persons autogiro skall bli valbart måste personens koppling till kontraktet vara aktiv Underkontrakt försvinner ur kontraktslistan vid sortering om huvudkontraktet inte är med i listan Underkontrakt sorteras inte längre tillsammans med sitt huvudkontrakt i kontraktslistan. Underkontraktet behandlas som vilket kontrakt som helst i sorteringssammanhang

6 14748 Spärrat objekt följer med i export till marknad Spärrat objekt följer inte längre med i export till marknad Faktureringskontroll för momsade objekt tar med stängda avgifter Objekt utan momsreg. kunde felaktigt visas om objektet tidigare haft en momsad avgift som av någon anledning inte stängts Faktureringskontrollen "Samavisering" tar med kontrakt som avslutats sista dagen i den fakturerade perioden I faktureringens kontrollsteg visas inte kontrakt, med ett huvudkontrakt som avslutats den sista i vald period, i listan under "Samavisering" Guiden Reskontrajournal: Direktfakturor kopplade till objekt hanteras inte korrekt Fakturor grupperas numera i första hand efter fakturans objektsnummer. Detta innebär att direktfakturor på ett kontrakt (objekt) summeras till objektet och inte till fristående direktfakturor Objektsbeskrivning, problem med spara och byte av flik Ändringar i beskrivningsfliken på objekt ligger kvar när aktiv flik ändras. Beskrivningsfliken på objekt tappar inte allt data vid "Spara" Påminnelse/krav kan inte distribueras då inget from datum satts för intressent Påminnelse/krav kan distribueras då inget från och med datum satts för en intressent knuten till ett kontrakt som berörs av kravkörning Intressent ska kunna sparas på samma person/typ men med ej överlappande datum Det går nu att lägga upp intressenter med samma person/typ men med olika datumperioder Vid borttag av kontrakt sätts från och med felaktigt (ver x.47). Vid borttag av kontrakt sattes från och med felaktigt till dagens datum minus en dag. Rättat Redigera kontrakt: Datumfält matchar inte varandra På ett kontrakt kunde datumfält för önskad avflyttning och hyresperiod t.o.m. sättas utanför kontraktets datum Om en avbetalning ändras manuellt i en avbetalningsplan så ska efterföljande avbetalningar justeras så att totalsumman stämmer med skulden. Om man ändrat en avbetalning så får användaren en fråga om resten av avbetalningarna automatiskt ska justeras så att totalsumman stämmer med skulden. Om användaren svarar ja kommer programmet att försöka justera de efterföljande avbetalningarna. Om det inte gick att justera avbetalningarna så att totalsumman stämmer så går det inte att spara avbetalningsplanen Kontraktsutskrift avrundar hyresbeloppet fel (ver x.47). Kontraktsutskrift visar nu samma periodbelopp som övriga systemet (avrundningsfel rättat). Rättat i x.47, x Avgifter: En avgifts periodbelopp, periodmoms och "totalt period" hanteras inte lika överallt Justeringar så att beloppen visas lika överallt Redigera kontrakt: Lägg till intressent --> Krasch Det går nu bra att, för ny intressent, klicka på ok direkt efter att man sökt på person.

7 14633 Radsummera: Funktionen "Drill down" visar ingen data Felet åtgärdat Skilj på hyresgäster och intressenter för standardbrev (ver x.47). Hyresgäster och Intressenter skiljs åt på ett tydligare sätt vid utskrift av standardbrev. I mallhjälp framgår vilka bokmärken som ska användas för hyresgäster resp intressenter Fel vid kreditering och ändring av avgift (ver x.47). Vid kontroll om avgiften var aviserad eller inte togs ingen hänsyn till vilket kontrakt den var aviserad på. Således ansågs en objektsbunden avgift alltid vara aviserad, och programmet försökte då kreditera det sista kontraktet ännu en gång. Rättad i huvudspår och i x Förhandsgranska flera standardbrev Förhandsgranskning av flera standardbrev hanteras genom att flera dokument skapas parallellt på skärmen Export till marknad tar inte hänsyn över "Visa i marknadssystemet"-inställningen för beskrivningstyper Export till marknad fungerar nu med "Visa i marknadssystemet"-inställningen Gatuadress bör inte vara obligatorisk för att skapa en direktfaktura Wizarden för direktfakturor accepterar nu att man anger adress med enbart postadress Avbetalningsplan - avbetalningssumma är maxbelopp, inte minbelopp Beloppet per avbetalning kan nu aldrig överstiga angivet maxbelopp. Sista avbetalningen kommer därför att innehålla det som återstår av skulden som är under maxbeloppet Fakturautskrift, tomma namnrader och inget lägenhetsnummer Tomma namnrader filtreras nu bort automatiskt och lägenhetsnummer visas nu en gång per faktura Lägg till avgift: "Belopp förvalt" hanteras inte Förvalt belopp läggs nu upp på ny avgift när man byter avgiftstyp, såvida inte användaren lagt in beloppet manuellt. Förvalt belopp läggs på årsavgiften såvida inte engångsbelopp är valt då läggs beloppet i detta fält istället Fil för autogiromedgivanden får fel format då hyresgäst saknar sekelsiffror i personnumret. Felet är åtgärdat Inläsning av autogiromedgivanden hanterar inte alla informationskoder. Nu hanteras även informationskod Kontraktsförlängning tar ej med kontrakt som saknar data på uppsägningstid hyresgäst. Felet är rättat Våningsfältet på omflyttningsrapporten Texten Vån visas nu endast i adressen om våning finns angivet på objektet Redigera person-->fliken Autogiro-->Felaktigt clearingnummer ==> Användar fastnar i evighetsloop Åtgärdat!

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.50

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.50 Versionsnyheter Vitec Hyra 1.50 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 15977 Möjlighet att se lägenhetsnummer i visningsalternativ i kombination med adress och namn på objekt System-

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 13029 Behörighet per dokumentkategori Nu kan dokumentarkivet behörighetsstyras på användarnivå och dokumentkategorinivå.

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Vitec Fastighet - Behörighetssystem

Vitec Fastighet - Behörighetssystem INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Vitec Fastighet - Behörighetssystem Beskrivning av behörighetssystemet VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC 2013.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms

Frivillig skattskyldighet för moms Frivillig skattskyldighet för moms Vitec Förvaltningssystem AB 2013, Version 9 Innehåll FRIVILLIG SKATTSKYLDIGHET FÖR MOMS... 3 INTÄKTSPERIODISERING MED BIBEHÅLLEN MOMSOMSÄTTNINGSKONTROLL... 4 ARBETSGÅNG

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Handbok Periodisk Fakturering v9.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Periodisk Fakturering v9.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Periodisk Fakturering v9.0 Å-DATA Infosystem AB Periodisk fakturering 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT... 4 2.1 Arbetsgången... 5 2.2. Startsida Periodisk fakturering... 7 2.3 Rullgardinsmenyer...

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-01-31

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-01-31 Agressohandboken Uppdaterad 2013-01-31 Innehåll 1. AGRESSO... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 Byta lösenord... 5 De relevanta modulerna i Agresso innehåller:... 5 1.4 Förändringar

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1 Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1 Nu släpps den första versionen för 2012. Vi fortsätter att fokusera på automatiseringar, intuitivet, och att viktig information ska presenteras och inte behöva sökas. En stor

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer