God vattenstatus en kommunal angelägenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God vattenstatus en kommunal angelägenhet"

Transkript

1 God vattenstatus en kommunal angelägenhet Miljöförvaltningen Juha Salonsaari

2 Stockholms vattenområden viktiga för vår livskvalitet! Stockholm är en stad på vatten Ekosystemtjänster är nyckelfaktorer för att få politisk acceptans för vattenarbetet: Badstränder med bra badvattenkvalitet Unikt sportfiske i hela staden Omfattande båtliv, kajakpaddling m.m. Dricksvatten av god kvalitet Värdefulla strandpromenader Rik biologisk mångfald

3 Statusklassning Miljöförvaltningen

4 Stadens sjöar och vattendrag - alla vattenområden är påverkade av den omgivande stadsmiljön Huvudsakliga miljöproblem: Övergödning, miljögifter och förändrade habitat genom fysisk påverkan. Källor: Förorenat dagvatten från industri- och kvartersmark samt vägar Orenat avloppsvatten via bräddningar och felkopplingar Gamla synder i form av tidigare utsläpp av främst orenat avloppsvatten Kulvertering av vattendrag, fellagda vägtrummor, sänkning av sjöar samt byggande i och nära naturliga strandmiljöer

5 Stockholms stads vattenarbete Långvarigt arbete som lett till stora förbättringar, första vattenprogrammet redan 1973 Många åtgärder är genomförda, exempelvis rening av tillrinnande vatten samt sjörestaurering, men det återstår en hel del. Fosforhalterna har sjunkit i alla sjöar jämfört med 1990-talet, men är fortfarande höga. Miljökvalitetsnormerna för vatten och åtgärdsprogrammet innebär en stor utmaning för staden!

6 Drevviken ett exempel på stora förbättringar sedan 1970-talet

7 Långsjön ett exempel på att fällning av fosforrika bottensediment kan vara en effektiv åtgärd

8 Vatteninformation på Miljöbarometern I webbverktyget Miljöbarometern presenteras mål, indikatorer, miljötillstånd och genomförda åtgärder.

9 Stockholms stads Handlingsplan för god vattenstatus Handlingsplanens syften: Ange hur stadens vattenarbete ska utvecklas så att ett tydligt fokus på operativa åtgärder nås Ange hur stadens arbete med vattenvård ska anpassas till vattenförvaltningsarbetet

10 Nytt övergripande mål för Stockholms vattenarbete Stockholms sjöar, kustvatten och vattendrag ska uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Detta innebär i de flesta fall god ekologisk och kemisk status till år 2021 eller senast till år För att nå detta mål behöver lokala åtgärdsprogram, med syfte att följa miljökvalitetsnormerna, vara framtagna för alla stadens vattenförekomster senast år 2018.

11 Vilka motstående intressen finns och vilka fallgropar behöver vi behöver vi ta hänsyn till? Den växande staden nya bostäder och nya innevånare till Uppströms påverkan ett föremål för samverkan och behov av stöd från Vattenmyndigheten och länsstyrelsen. Finansiering. PPP javisst, men vem ansvarar för gamla synder? Lagstiftningen är många gånger för trubbig för att fungera som det verktyg vi skulle behöva. Miljöförvaltningen

12 Vad krävs för att uppnå och följa miljökvalitetsnormerna för vatten? Fler och effektivare åtgärder. Tydlig ansvarsfördelning inom staden Central kommunal finansiering av åtgärdsarbetet En gemensam vattenplaneringsprocess Lokala åtgärdsprogram för varje vattenförekomst Effektiv genomförandeorganisation Förbättrade system för uppföljning och utvärdering Förbättrade kunskapsunderlag Miljöförvaltningen

13 Samarbete mellan förvaltningar och bolag Miljöförvaltningen (samordningsansvarig) Stadsbyggnadskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Fastighetskontoret Stockholm Vatten AB Stadsdelsförvaltningarna Det ekonomiska ansvaret för genomförande av åtgärder ligger idag på respektive förvaltning och Stockholm Vatten. Samarbete sker även med grannkommuner, Länsstyrelsen och inom olika vattenvårdsorganisationer: Tyresåns vattenvårdsförbund, Mälarens vattenvårdsförbund, Kustvattenvårdsförbundet, Bällstaågruppen, Igelbäcksgruppen och Brunnsvikengruppen.

14 Gemensam vattenplaneringsprocess föreslås Grön färg = Staten, Blå färg = Kommunen

15 Miljöförvaltningen

16 Lokala åtgärdsprogram ska tas fram

17 Exempel: Bällstaåns avrinningsområde Samarbete genom Bällstaågruppen; Berörda kommuner, Stockholm Vatten, Länsstyrelsen & Trafikverket Yta: 39 km 2 Längd: 10,5 km Fallhöjd: 10 m Artificiell mark: ca 75 % Översvämningskänsligt område Mycket dagvatten! > 50 dagvattenutlopp Delvis kulverterad Flera industriområden 3 kommuner Järfälla Stockholm Sundbyberg Röda delar av ån anger kulvertar eller tunnel (under Spånga) Svarta pilar visar större dagvattenutlopp

18 Bällstaån Otillfredsställande ekologisk status (kiselalger, ingen fisk, höga halter näringsämnen samt zink). Uppnår ej god kemisk status (TBT, PAH) Höga halter PFOS. Höga halter av bakterier (E.coli).

19 Lokalt åtgärdsprogram Bällstaån Miljöövervakning och källspårning Syfte: Identifiera problem och källor Konsultuppdrag förslag till åtgärdsprogram Förslag på åtgärder; Var, hur, vad kostar det och vem ansvarar? Har hittills kostat ca kr. Formalisering av samarbetet kring Bällstaån Förslås även omfatta Ulvsundasjön (eller del av). Otillfredsställande ekologisk status uppnår ej god kemisk Data från övervakning Behov av reduktion känd för några ämnen Identifiering av källor/åtgärder Kostnads/ nyttoanalys Lokalt åtgärdsprogram

20 Tack så mycket! Juha Salonsaari Telefon:

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING.

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2015-01-28 1(10) Handläggare Katarina Persson Lotta Berggren Johanna Pettersson Samhällsbyg gnadsutskottet Sammanställning av arbete med miljökvalitetsnormer Bakgrund I mål

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde

Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur

Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur Låt staden grönska Klimatanpassning genom grönstruktur Grönstruktur sammanhängande system av grönska, mark och vatten i anslutning till bebyggda miljöer. Befintlig bebyggelse Blå struktur sjöar, vattendrag,

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5 Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

Jag har tagit del av remissvaret från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Jag har tagit del av remissvaret från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Diarienummer TEM/11/08.04.01/2014 SYNPUNKTER PÅ FENNOVOIMA AB:s ANSÖKAN OM KOMPLETTERING AV STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT AV 6.5.2010 Christina Morin Kärnkraftsfritt Bottenviken Luleå översänder mina synpunkter

Läs mer

Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter

Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter NR C 115 MAJ 215 RAPPORT Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter Bakgrundsrapport Olof Sandström, Olle Grahn, Magnus Karlsson, Åke Larsson, Mikael Malmaeus, Tomas Viktor SKUTAB Författare:

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer