Inriktning för förskolan och skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inriktning för förskolan och skolan"

Transkript

1 SKOLPLAN

2 Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och skola lägger grunden för ett liv i nyfikenhet och utveckling. Det finns all anledning att vara stolt över Sigtuna kommuns förskolor och skolor. Här finns en mängd goda exempel och verksamheten håller en hög kvalitet. Skolplanens syfte är att vara ett verktyg för att göra en bra verksamhet bättre. Men för att kunna förbättra måste vi ha modet att tala om bristerna. Samhället får aldrig svika de barn som startar med de sämsta utgångslägena och de tuffaste villkoren 2 Vi lever i en tid då kunskap förnyas mycket snabbt. Den når oss i allt större mängd och från allt fler håll. Barn, unga och vuxna behöver få hitta lusten i lärandet, få sin vetgirighet och nyfikenhet stimulerad. De behöver få verktyg för att kunna förnya sin kunskap, kritiskt granska och använda kunskap livet igenom. Kunskaper och färdigheter behövs också för att förstå att vi alla är en del av ett ekologiskt sårbart samhälle. Kunskap är nyckeln till tillväxt och full sysselsättning. Kunskap och bildning behövs för att vi skall kunna delta i det demokratiska samtalet. Skolan skall hävda, utveckla och tillämpa de grundläggande demokratiska värdena i vårt samhälle och aktivt bidra till integration och jämställdhet. Kunskap är ingen ändlig resurs. Den växer ju fler som delar den. Utbildningssystemet får inte bygga in återvändsgränder. Social snedrekrytering måste motverkas i alla utbildningsformer. Alla måste ges fler och återkommande möjligheter att lära hela livet. Varje barn är en bit av nuet och framtiden. Förskolan och skolan är allas vår gemensamma angelägenhet. Genom förskolan och skolan formar vi framtidens Sigtuna kommun. På vägen in i framtiden får ingen lämnas utanför. Anna-Karin Lundström (s) Ordförande Barn- och ungdomsnämnden Anna Johansson (s), Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden Omslagsbild: Josefine Jean Nilsson, elev från Valstaskolan.

3 Läsanvisningar Förskolan och skolan styrs av nationella lagar, förordningar, planer och föreskrifter. I Sigtuna kommun finns det en skolplan som beskriver hur kommunens skolväsende skall utvecklas för att de nationella målen för förskolan och skolan skall nås. Sigtuna kommuns skolplan omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, naturskola och kulturskola. Skolplanen prioriterar fyra utvecklingsområden Grundläggande värderingar, Inflytande och delaktighet, Lärande och Hälsa. Med utgångspunkt i dessa skall varje förskola och skola sätta lokala mål för sitt arbete. Nationella styrdokument Personal Ekonomi Kvalitet Övergripande förutsättningar 3 Verksamhetsplan för Sigtuna kommun Grundläggande värderingar Skolplan för Sigtuna kommun Folkhälsa Inflytande och delaktighet Lokal arbetsplan för respektive förskola/skola Miljö Verksamhet Prestationer Hälsa Lärande Skolplanen utvärderas årligen och revideras vid behov utifrån de resultat och erfarenheter som förskolorna och skolorna beskriver i kvalitetsredovisningar. Sådana förändringar kan sedan komma att påverka nämndernas politiska prioriteringar. Foto i illustration: Ridde Johansson

4 Grundläggande värderingar I tusen år har Sigtuna varit mötesplats för människor från olika kulturer. När staden grundades år 975 såg dess styresmän till att knyta till sig de skickligaste människorna från när och fjärran för de olika sysslor som var nödvändiga för dåtidens människor. Denna tradition, att ta tillvara olika kulturer och människors kunskaper och värderingar, skall ligga till grund för Sigtuna kommuns skolplan. Skillnader i normer och värderingar ställs ofta på sin spets i en mångkulturell miljö som vår kommun. Därför är det viktigt att förskolan och skolan enas om gemensamma förhållningssätt och bedriver ett förebyggande arbete mot kränkande behandling, som till exempel mobbning, rasism och främlingsfientlighet. 4 I kommunens kvalitetsredovisning slås fast att förekomsten av allt starkare våldsinslag i omvärlden är en svår kraft att möta. Det finns en ökad upplevelse av att kränkningar och våld inte längre väcker samma avsky som tidigare. Barn och vuxna skall känna sig trygga i verksamheternas arbete mot kränkande behandling Ett aktivt jämställdhetsarbete skall ge flickor och pojkar, kvinnor och män lika förutsättningar att utveckla ambitioner, intressen och talanger. Sigtuna är en ekokommun. Det innebär att det sedan 1995 finns ett politiskt beslut om att miljöfrågor skall vara prioriterade i alla kommunens verksamheter. Arbetet för en bättre miljö och en hållbar utveckling skall vara en självklar del i förskolornas och skolornas vardag. Miljöarbetet skall vara en ämnesövergripande pedagogisk inspirationskälla där inlärning och miljöengagemang går hand i hand. Inflytande och delaktighet Möjligheterna att öka kommuninvånarnas vilja och förmåga att vara delaktiga i och påverka gemensamma beslut i samhället grundläggs i förskolan och skolan. Genom medansvar rustas barn/elever för det livslånga lärandet. Delaktigheten skall anpassas till deras ålder och förmåga och successivt ökas så att de kan ta ett allt större personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, samt medverka i demokratiska beslutsprocesser. I kommunens kvalitetsredovisning ställs viktiga frågor kring inflytande. Det finns anledning för alla verksamma inom förskolan och skolan att lära mer om innebörden av skolans demokratiuppdrag och vad som krävs för att nå målen. Vår förmåga att mäta och bedöma hur väl förskolor och skolor uppnår demokratimålen måste utvecklas.

5 Kulmiye Mohamed Haji, Somalia. Svenska för invandrare, SFI. 5

6 Lärande Förskolan och skolan skall ha höga och tydliga förväntningar på alla barn/ elever. Förskolan och skolan skall aktivt arbeta för att med utgångspunkt i vad individen behärskar arbeta för att stärka dennes självförtroende och vilja att lära mer. Leken och lekmiljön har en stor betydelse för barns/elevers fantasi och kreativa lösningar. Leken är barnets arbete. Förskolans betydelse för lärande och utveckling måste betonas. Men det är inte bara i förskolan lek och rörelse har sin plats. Leken har nära släktskap med experimenterande och med estetiska lärprocesser och kan vara viktiga vägar för att nå kunskapsmål ända upp i vuxen ålder. 6 Språket är avgörande för hur väl människan klarar sig som medborgare. En stor del av kunskapen i skolan bygger på förmågan att läsa och skriva. Kommunens kvalitetsredovisning pekar på betydelsen av elevernas läs- och skrivutveckling. Förskolan och skolan skall därför stimulera språkutvecklingen i samtliga ämnen. Särskilt fokus ska läggas på den tidiga språkutvecklingen. Sigtuna ligger under riksgenomsnittet vad gäller resultat i skolan. Relativt få satsar på eftergymnasial utbildning i vår kommun. Framtidens samhälle och arbetsmarknad kräver att allt fler har eftergymnasial utbildning. Alla måste få möjlighet att, om de vill, gå vidare efter gymnasieskolan. Lusten och förmågan att lära vidare måste grundläggas tidigt och uppmuntras i hela skolsystemet. Föräldrars ansvar och medverkan i skolarbetet är betydelsefullt inom samtliga utvecklingsområden i skolplanen. Föräldrarnas inställning till utbildning är avgörande för barnens skolresultat och påverkar också deras attityder till fortsatt utbildning. Fokus bör därför läggas på att i samarbete med föräldrarna utveckla förtroendet för Sigtuna kommuns utbildningsverksamheter. Sigtuna kommun präglas starkt av Arlanda flygplats. Det är en viktig arbetsplats för många Sigtunabor och för hela regionen. Närheten till Arlanda kan bli en tillgång för fler utbildningsverksamheter än idag. I Sigtuna kommun är det relativ lätt för ungdomar att få arbete inom serviceyrken. Detta har lett till att flera gymnasieelever har ett arbete vid sidan om sina studier. Det är viktigt att gymnasieeleverna uppmuntras att satsa på studierna, så att inte arbete utanför skolan leder till dåliga studieresultat och därmed till dåligt självförtroende. I en kommun som Sigtuna är vuxenutbildningen central. Det är angeläget att ge den som behöver en andra chans att skaffa sig den utbildning man inte fick tidigare. Man kan också behöva byta inriktning eller skaffa kompletterade kunskaper för att kunna behålla sitt arbete. Vuxenutbildningen skall anpassas till individens och arbetsmarknadens behov. Sigtuna kommun har relativt många förskolor och skolor, vilket resulterar i många övergångar mellan skolformer och stadier för barnen/eleverna. Dessa

7 övergångar kan leda till svårigheter för barn/elever och behöver därför uppmärksammas av alla som arbetar i förskolan och skolan. Enligt resultaten i kommunens kvalitetsredovisning behöver i synnerhet övergångarna mellan förskolan och förskoleklassen samt mellan grundskolan och gymnasiet förbättras. Det är också viktigt att gymnasieelever stimuleras att påbörja högskole- och universitetsstudier. Hälsa Förskolorna och skolorna skall stödja barnens/elevernas utveckling mot sund livsföring och god hälsa. I det arbetet är goda matvanor av grundläggande betydelse. Miljön i skolan ska vara drog- och rökfri. Fysisk aktivitet är starkt kopplat till studieresultat. Goda vanor vad gäller daglig motion bör därför etableras redan i förskolan. Läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan har ändrats och eleverna har nu rätt till daglig och regelbunden rörelse i skolan. Skolorna skall utifrån sina lokala förutsättningar aktivt arbeta för att eleverna skall beredas möjlighet till fysiska aktiviteter även vid sidan av ordinarie idrottslektioner. Barn och vuxna ska uppmuntras att gå eller cykla till skolan när det är möjligt. 7 Trygghet är en förutsättning för välbefinnande. Trygghet grundläggs bland annat genom att barn och vuxna i förskolan och skolan känner arbetsro. Förskolorna och skolorna skall sträva efter en arbetsmiljö som motverkar stress och oro hos barn och elever. Kultur och skapande är viktiga för människors välbefinnande och kan bidra till en bättre arbetsmiljö för barn och vuxna. Barn från år 1 vid rörelsebanan, Steningeskolan.

8 Grafisk form PQ layout. Foto Hans Kündig. Tryck Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB. Skolplanen antagen 2004.

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Inledning. Innehållsförteckning

Inledning. Innehållsförteckning Skolplan Säffle Kommun 2010-2014 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Politisk deklaration Verksamhetsidé 3 Organisation och ansvarsförhållande 3 Utvecklingsområden 4 Kvalitetssäkring 5 Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM - 2006- OMRÅDE: STADSDEL: Centrum Peter Pans Föräldrakooperativa Förskola MALMÖ DEN Januari 2007 UPPGIFTSLÄMNARE:

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer