Projektmaterial. INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Södra Vätterbygdens folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektmaterial. INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Södra Vätterbygdens folkhögskola"

Transkript

1 Projektmaterial INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Södra Vätterbygdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

2 Södra Vätterbygdens Folkhögskola Jönköping INTERKULTURELL BILDKOMMUNIKATION EvaBritt Apelqvist Lars-Bertil Florén Christer Glenvik Sven Gustafsson Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning Handledare och examinator: Magnus Hamark 1

3 SAMMANFATTNING Studerande vid SVF:s Informationslinje har gjort en webbsida för att locka unga turister från olika delar av världen till Jönköping. Baskunskaper skaffades, målgruppsanalys gjordes, foton togs, texter skrevs, layout utformades och ungdomar från andra länder och kulturer kontaktades. Till sist föll samtliga delar på plats och den färdiga webbsidan kunde presenteras. De flesta av linjens undervisningsämnen har varit involverade i projektet, vilket pågått under stor del av läsåret Lärarlaget har under tiden kunnat studera projektets framskridande och försett sig själva med nya kunskaper i digital bildhantering. 2

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING sidan 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...sidan 3 INLEDNING sidan 4 SYFTE OCH MÅL...sidan 5 BAKGRUND sidan 5 ARBETSSÄTT Ur de studerandes perspektiv..sidan 6 Interaktionen lärare studerande sidan 7 Tidsplan...sidan 7 ITiS-lärarlagets perspektiv..sidan 7 RESULTAT.sidan 9 SLUTSATSER OCH DISKUSSION..sidan 10 REFERENSER sidan 11 3

5 INLEDNING Informationslinjen vid SVF passade väl för detta ITiS-projekt, eftersom vi sedan tidigare använder oss av projektinriktade studier. Samtliga de tekniker vi behövde för att genomföra projektet fanns redan i undervisningen. Flera lärare saknade däremot kunskap i varandras respektive ämnesområde och det har tidigare varit en brist eftersom vi arbetar nära varandra och ofta låter de studerandes uppgifter täcka flera undervisningsämnen. Genom ITiS fick vi en möjlighet att vara med om en hel produktionsprocess där vi aktivt deltog i alla moment. Varje läsår genomför Informationslinjen en studieresa till ett annat land, för att ge de studerande möjlighet att jämföra och se kulturella skillnader inom grafisk formgivning och kommunikation. De internationella utblickarna ville vi gärna ha med i vårt projekt och valde därför en målgrupp av dels svenskar dels människor från engelskspråkiga länder. Efter att ha konstaterat att informationsbroschyrerna för turister i Jönköpings kommun har medelålders personer och barnfamiljer som målgrupper, bestämde vi oss för att utforma en webbsida med tanke på yngre turister, backpackers. Vi vill få vår målgrupp att stanna till ett tag och ge sig tid att upptäcka Jönköping och inte bara passera staden på sin väg mot Stockholm, Göteborg eller Malmö. De studerande bestämde sig därför att göra en noggrann målgruppsanalys, välja bilder och text som tilltalar människor i årsåldern och använda webben istället för ett tryckt material. Internet är huvudsakligen den väg som vår målgrupp söker sin information. 4

6 SYFTE OCH MÅL För de studerande Att få förståelse för att bilder kan uppfattas på olika sätt beroende på den kulturella kontexten Att få de studerande integrerade i en digital arbetsprocess För lärarlaget Att öka förståelsen för varandras ämnesområden och hur de studerande arbetar inom dessa Att skaffa specifik kunskap om digital bildhantering BAKGRUND Vårt ITiS-projekt har genomförts av lärare och studerande vid Informationslinjen på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. Utbildningen är en tre terminer lång yrkesutbildning för den som vill arbeta med information och grafisk formgivning. De två första terminerna har grundläggande teoretisk inriktning med praktisk tillämpning. Följande undervisningsämnen ingår i utbildningen: grafisk form, datakunskap, design av webb- och multimedieapplikationer, svenska, journalistik, presentationsmetodik, kommunikationsteori, foto, video, etik och livsåskådning, röst- och talteknik samt marknadsföring. Den tredje terminen av utbildningen förläggs mestadels som praktik på reklambyråer eller informationsavdelningar inom privat eller offentlig förvaltning. Därutöver genomförs några veckors seminarieverksamhet. Den studerande färdigställer ett enskilt specialarbete innan kursen avslutas. Inträdeskrav till utbildningen är grundläggande behörighet från gymnasium eller motsvarande. De sökande kallas till skolan för att under en dag genomföra olika moment inför antagningen. Allmänbildning, språkbehandling, formprov och en intervju bildar tillsammans med formella meriter underlag för antagningen av 16 studerande. De studerande har tillgång till varsin dator med Internet-uppkoppling under sin studietid. 5

7 Under sitt första läsår får de studerande ofta arbeta i projektgrupper. Det beror på att de ska vänja sig vid den arbetsform som de oftast kommer att möta senare i arbetslivet. Teoriundervisning förekommer också eftersom baskunskaper behöver inhämtas i de olika undervisningsämnena. ARBETSSÄTT De studerandes perspektiv Den första delen i arbetet inleddes med en presentation av projektet samt vilka lärare som var inblandade i detta. En möjlighet till diskussion, frågor och förslag från de studerande kompletterade informationen om projektets idé och upplägg. Den diskussion som var mest betydelsefull för projektet var huruvida slutprodukten skall vara en broschyr (den ursprungliga tanken) eller en webbsida (den realistiska tanken). De studerande var i stort sett nöjda med upplägg och målgruppsdefinitionen. Eftersom foton från Jönköping var en viktig beståndsdel i vårt projekt, var fotograferingen det första som de studerande tog tag i efter att ha gjort målgruppsanalysen. Hösten närmade sig och vi behövde snabbt komma igång om vi skulle lyckas fånga Jönköping på bild under sommarhalvåret. Klassen indelades i fyra grupper. Skolans brist på digitalkameror gjorde att grupperna använde kameror med färgfilm. Negativen skannades sedan till digitalt format. De fyra grupperna presenterade sina bilder och tankarna bakom dem. En nybildad grupp med medlemmar från alla fotogrupper valde sedan ut ett antal bilder, ca. 35 st. Detta antal reducerades sedan av praktiska skäl till 15 bilder. Bilderna var nu färdiga för nästa fas, distribution för kommentarer av ungdomar i andra länder. Vår tidsplan innebar att det därefter skulle bli ett uppehåll i projektet, framför allt för att ge eleverna en teoretisk bas i olika ämnen. I januari 2003 åkte Informationslinjen på studieresa till London. Bilderna medtogs på cdskiva, även om distributionen lika väl kunde ha skett över nätet. Studenter på London College of Printing fick sedan se bilderna och skriftligt meddela sina associationer. Bilderna distribuerades även till Indien och USA. Urvalet av dessa två länder beror på skolans kontakter och utbyte med Pune, Indien och North Park University, Chicago, USA. 6

8 De tankar om bilderna som väcktes hos de internationella ungdomarna låg sedan till grund för det slutgiltiga urvalet av bilder. De studerande reflekterade över skillnader i tolkningar av bilderna. Är det självklart att en yngre engelsman lockas av samma bilder som vad de svenska bildproducenterna gjort? Dessa reflektioner tas i beaktande vid det fortsatta arbetet. I detta skede stod det klart att det enda ekonomiskt realistiska alternativet var en webbsida. En grupp elever blev ansvariga för utformningen av webbsidan, med text och bilder. Till sin hjälp fanns både tankarna från de första bildurvalen samt från de internationella ungdomarna. När detta skrivs är arbetets sista fas inte klar. Vi planerar att visa webbsidan för Jönköpings kommuns turistansvariga och förhoppningsvis finnas med under kommunens hemsida. Interaktionen lärare studerande Lärarlaget som helhet har mött de studerande vid introduktionen av projektet samt vid ytterligare några tillfällen. Under projektets gång genomfördes en studieresa till London, där de flesta i projektet involverade lärare fick möjlighet att följa med. Detta gav en informell, men mycket viktig interaktionsmöjlighet som förde arbetet framåt. Till största delen har projektet dock integrerats i den ordinarie undervisningen. Detta innebär att oftast en lärare mött de studerande under en ämnesrubrik, men även i flera fall att två lärare med olika ämnesinriktningar haft ett gemensamt seminarium eller lektion. I respektive undervisningsämne har vi lagt in olika moment som behövs för projektet skall kunna ros iland. Tidsplan September -02 Oktober -02 Januari -03 Februari mars -03 Mars april -03 Maj -03 introduktion av projektet samt fotograferande digital bildhantering och urval av bilder kommunikation med ungdomar från andra kulturer arbete med texter och slutgiltigt urval av bilder produktion av webbsida utvärdering av projektet 7

9 ITIS-lärarlagets perspektiv Lärarlaget i projektet har bestått av fler lärare än de som ingått i ITIS-arbetslaget. På ITISgruppen har legat ett ansvar för planering och genomförande samt utvärdering. Dessutom har vi haft de externa kontakterna, till exempel med turistbyrån och de ungdomar som gjort associationer till de studerandes bilder. Följande beskrivning visar dessutom vad ITISarbetslaget gjort, utöver arbetet med ovanstående studerandeprojekt. Förutom deltagande i de obligatoriska seminarierna för samtliga ITiS-deltagare och därtill hörande litteraturstudier, har vi inom gruppen haft regelbundna träffar för att planera arbetet med projektet och skrivande av rapporten. På SVF hade vi ett gemensamt seminarium för hela lärargruppen där de olika ITIS-grupperna presenterade sina pågående projekt. Vi deltog även i en seminariedag, arrangerad av Folkbildningsrådet och Centrum för flexibelt lärande (CFL). Ämnet var distansundervisning, historisk tillbakablick på tidigare projektomgångar samt praktiskt hjälp med att komma igång. Till sist har vi genomfört den planerade fortbildningen inom digital bildhantering. Vi har denna kompetens inom vår grupp. Det har varit ett antal träffar med praktiska övningar i digitalkamera, efterbehandling i PhotoShop samt i ett genomtänkt och organiserat sparande av bilderna. 8

10 RESULTAT Att ta hänsyn till sin målgrupp har varit en intressant process i arbetet. De bilder som Informationslinjens studerande från början valde ut var inte de som vi lärare skulle ha valt. Förmodligen beror det på att lärarna tillhör en något äldre generation än de studerande. Därefter har studenter vid London College of Printing, och North Park University i Chicago, USA, samt ungdomar i Pune, Indien gjort associationer till bilderna. Målgruppen är i samma ålder som de studerande och därför har troligtvis dessa haft en bättre känsla för vad som tilltalar. Vi ser att det finns en gemensam förståelse av bilderna hos målgruppen och bland Informationslinjens studerande. Inom sin dataundervisning har de studerande genomgått utbildning i att hantera bilder digitalt och den inlärningen har fungerat utan problem för dem. Flera var hade med dessa kunskaper innan de började sin utbildning och har i och med kursen höjt sin nivå. Andra började på låg nivå. Inom klassen har de studerande fått stöd av sin datalärare, men även tagit hjälp av varandra eftersom de ofta varit sysselsatta med projektet under icke lärarledd tid. Lärarlaget har mötts oftare än tidigare och fått tillfälle att samtala om den pågående lärandeprocessen. Genom dessa möten har vi ökat integrationen mellan de olika undervisningsämnena. Specifik utbildning i digital bildhantering har genomförts i lärarlaget. Däri finns både digital kamerateknik och bildhantering i dataprogrammet PhotoShop. Hela ITiS-lärarlaget och Informationslinjens studerande har fått möjlighet att genomföra en studieresa till London. Vi besökte olika grafiska utbildningar, reklambyråer, utställningar, studerade marknadsföring i olika företag och i offentliga förvaltningar. 9

11 SLUTSATSER OCH DISKUSSION Projektet Interkulturell Bildkommunikation har varit lyckat. De studerande har väl klarat att arbeta processinriktat. Allt har genomförts efter intentionerna, förutom tidsplanen som har förskjutits något. Vi antar att projektet hade haft fördel av att vara mer koncentrerat i tid, eftersom de studerande hade ett bra engagemang från början. I mellanperioden sjönk detta något, eftersom det gick en tid då vi inte hade möjlighet att göra något åt projektet. Dessutom kom in andra verksamheter som krävde de studerandes insatser. I slutfasen återkom engagemanget igen. Urvalet av bilder gjordes av Informationslinjens studerande. Vi har inte fått förvånande reaktioner på de bilder som skickats till de internationella kontakterna. Om det beror på ömsesidig förståelse hos våra studerande och studenterna i England, USA och Indien, eller att referenterna varit försiktiga i sina utlåtanden, vet vi inte. Att målgruppen motsvarade de studerande var en fördel, då de hade lättare att identifiera sig med den. Detta gäller ålder, intresse för IT och möte med andra kulturer. I skrivande stund har utvärderingen ännu ej gjorts. Den genomförs enligt tidsplanen i maj Lärargruppen är överens om att arbetssättet vi haft varit bra och vi räknar med att genomföra ett motsvarande projekt nästa läsår. 10

12 REFERENSER Bergström Bo, Effektiv visuell kommunikation Biedermann Hans, Symbollexikonet Gustafsson Bernt, Världsbilder Johansson, Lundberg, Ryberg, Grafisk kokbok 2.0 Liedman, Sven-Eric m.fl, Moderna livsåskådningar Åstrand Ander,s Kommunikationens möjligheter Carlssons Forum Wahlström&Widstrand Arena Natur och Kultur Kompendium Valda delar ur ITiS studiematerial 11

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Projektmaterial. Fristads folkhögskola

Projektmaterial. Fristads folkhögskola Projektmaterial BILD, TEXT OCH LJUD I DATORN Fristads folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net ITiS- projekt

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren Projektrapport från BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002 Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren 1 Bakgrund Sedan 1980 bedriver vi en behandlingsassistentlinje (BAL) på

Läs mer

Projektmaterial. Företagarnas folkhögskola

Projektmaterial. Företagarnas folkhögskola Projektmaterial INTEGRERA IT I PRESENTATIONSTEKNIK Företagarnas folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort sammanfattning

Läs mer

QR-koden som guide. En stadsvandring i Västra Orminge SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN

QR-koden som guide. En stadsvandring i Västra Orminge SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN QR-koden som guide En stadsvandring i Västra Orminge Författare: Stina Ekmark, Agneta Krohn och Emma Söderholm ARTIKEL NUMMER 16/2014 Skolportens

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane Att programmera med elever i åk 1-3 Ulrica Elisson Grane Vårterminen 2013 1 Syfte och målgrupp... 3 2 Beskrivning... 3

Läs mer

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola Projektmaterial POWER TO THE PEOPLE - DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING Runö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Ledarutveckling som medel i en stor förändringsprocess

Ledarutveckling som medel i en stor förändringsprocess Ledarutveckling som medel i en stor förändringsprocess Ett exempel från Landstinget Halland Landstinget Halland startade 1993 ett genomgripande förändringsarbete för att skapa en flexiblare och effektivare

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med Björkö skola Vetlanda Kommun Att Bry Sig Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning vt-2001 Handledare: Margareta

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL Studieförbundet Vuxenskolan Malmö Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Varför ska man ha datorer i skolan?

Varför ska man ha datorer i skolan? Varför ska man ha datorer i skolan? En studie och reflektion kring hur skolan möter kravet på digitalisering av undervisningen. Anette Gustafsson Bild och Visuell Kultur/LAU370 Handledare gestaltning:

Läs mer

Barn ser på framtiden

Barn ser på framtiden Barn ser på framtiden En utvärdering hur projektet Barn ser på framtiden införlivas i NTA Anders Jakobsson Lund, januari 2007 Copyright Anders Jakobsson, Lund Assessment & Reaserch och IVA Tryck: tryckeriet

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

It-ikapp. Slutrapport. för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010

It-ikapp. Slutrapport. för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010 Slutrapport för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010 It-ikapp Projektsamarbete mellan.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Kista Folkhögskola inom.se:s satsning

Läs mer