Språkutbildning från start till mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språkutbildning från start till mål"

Transkript

1 Språkutbildning från start till mål Folkuniversitetet

2 Språkutbildning från start till mål Utbildningspr0cessen Utvärdering 5 1 Behovsinventering och Nivåbedömning Framstegsbedömning 4 2 Målformulering Innehåll 3 Utbildningens genomförande 3 Behovsinventering 4 Nivåbedömning 5 Målformulering 6 Val av utbildningsform och metod 7 Kursplan 8 Språkundervisning 10 Framstegsbedömning 12 Utvärdering Här kan du se hur Folkuniversitetet arbetar med de olika stegen i utbildningsprocessen. Frågeställningar som är viktiga att tänka på före, under och efter utbildningen. 2 3

3 I vilka situationer behöver du kunna engelska? behovsinventering För att språkundervisning och därmed språkinlärning ska vara meningsfull och effektiv måste den sättas in i sitt rätta sammanhang. Information om språkfärdighet måste vara kopplad till användningsområden. Vad som är rätt styrs av när, var och hur det främmande språket ska användas. Vad kan man göra för att ta reda på behoven så precist som möjligt? Vilken typ av frågor bör man ställa och vem ska man ställa dem till? en behovsinventering sker vanligen i flera steg, till en början genom övergripande frågor och sedan alltmer detaljerat. Några enkla och praktiska frågor att börja med kan vara: Varför behövs språket? Hur kommer språket att användas? Vem ska språket användas tillsammans med? I vilka situationer ska språket användas? När ska språket användas? Dessa frågor ställs till deltagaren själv och om språket ska användas i arbetet, kanske även till deltagarens chef. Som stöd i arbetet med att definiera de språkliga behoven använder Folkuniversitetet en rad olika instrument: färdiga frågeformulär intervjuer arbetsbeskrivningar nivåbeskrivningar En noggrant utarbetad och väl definierad nivåbeskrivning är till stor hjälp både när det gäller att definiera den nuvarande språkliga nivån och de mål man siktar mot. Det gäller att definiera den nuvarande språkliga nivån och de mål man siktar mot. Nivåbedömning Nästa steg i planeringen av en språkutbildning är att göra en bedömning av de nuvarande språkliga kunskaperna. Det är viktigt att ta vara på de förkunskaper som finns och använda dessa som en plattform att bygga vidare på. m a n b r u k a r d e l a u p p kunskaperna i fyra färdighetsområden höra, tala, läsa och skriva. Det är vanligt att vi befinner oss på olika nivåer inom de fyra färdigheterna. De två receptiva färdigheterna höra och läsa är ofta bättre än de två produktiva tala och skriva. Det finns en rad olika instrument att använda sig av för att bedöma en persons språkkunskaper: Diagnostiska test här testas i huvudsak baskunskaper i det främmande språket, t. ex. grammatik, strukturer och allmänt ordförråd. Muntligt test en intervju som testar den muntliga kommunikativa förmågan och hörförståelse, samt uttal och ordförråd. Här finns stora möjligheter till anpassning, för att t. ex. testa ordförråd inom ett fackområde, eller testa hur väl man klarar vissa situationer på det främmande språket. Skriftlig produktion en skriftlig uppgift som också kan anpassas efter vad man önskar testa; allmän skrivförmåga eller något mer konkret som t. ex. hur väl man kan formulera ett formellt affärsbrev. Självevaluering med hjälp av olika påståenden kryssar individen själv i vad han/ hon anser sig kunna klara på det främmande språket. Som ett hjälpmedel för att beskriva individens förmåga att använda ett främmande språk har det utvecklats olika typer av nivåskalor. Här anges nivån vanligen i siffror eller bokstäver och också genom s. k.»can-do statements«, påståenden som beskriver vad man kan göra på det främmande språket. Folkuniversitetet arbetar med Europarådets nivåskala i sex steg, vars grundidé är att ha en beskrivning av språklig kompetens som kan vara gemensam för alla som arbetar med språk i Europa skolväsendet, vuxenutbildningsorganisationer, examensanordnare, studerande och arbetsgivare. Ytterligare information om Europarådets nivåskala hittar du på e u r o p a r å d e t s n i v å s k a l a c2 c1 b2 b1 a2 a1 Folkuniversitetet använder sig av Europarådets nivåskala för bedömning av språkkunskaper. 4 5

4 Val av utbildningsform och metod Nu är den nuvarande språkliga nivån fastställd, behoven identifierade och målet definierat nästa steg är att välja: Ett mål kan vara att kunna presentera sitt företag på engelska. Målformulering När den språkliga nivån är fastställd och behoven är identifierade är det dags att fundera över målet. Hur långt vill man komma i sina språkstudier, nu och i framtiden? d e t är n ö d vä n d i g t att sätta upp mål, både sådana som gäller nuet, själva språkutbildningen, och mer långsiktiga sådana. Målsättningen kan vara att höja sin nivå, men också att bredda den och lära sig klara fler olika situationer inom samma språkliga nivå. Nivåskalan är ett stöd för att formulera vilka språkliga färdigheter som bör tränas utifrån den personliga målsättningen. En första målsättning kan vara att obesvärat kunna utväxla korta, vardagliga fraser. En andra att förbättra sin grammatik från grundläggande kunskaper till en»mellannivå«. En tredje att presentera sitt företag, dess produkter och tjänster på ett effektivt sätt. Även vid funderingar kring målsättningen är en nivåskala till stor hjälp. Den kan ligga till grund för diskussioner kring vad man önskar uppnå med sina studier. Vid formulering av målet är det bra att vara så konkret som möjligt, detta underlättar vid planering av utbildningen såväl som vid bedömning av framsteg under och efter utbildningen. rätt utbildningsform Valet av utbildningsform styrs av frågor som hur snabbt man behöver nå målet och hur mycket tid som finns till förfogande, samt de ekonomiska ramarna. Har man svårt att följa en schemalagd kurs, kan individuell undervisning eller en utbildning på distans vara lösningen. Finns det fler personer med samma nivå och språkliga behov är gruppundervisning ett utmärkt val. En möjlighet är att kombinera klassrumsundervisning med distansstöd. Andra möjligheter kan vara utbildning utomlands eller en kombination, där undervisningen kan påbörjas i Sverige för att sedan fortsätta i målspråkets land. rätt lärare Det är inte bara lärarens utbildningsbakgrund, pedagogiska erfarenhet och yrkeserfarenhet som styr valet av lärare. Personlighet och intressen hos både deltagare och lärare kan också vara faktorer att ta hänsyn till när man tillsätter lärare för en individ eller för en grupp. rätt undervisningsmetoder Det finns inte en»bästa«undervisningsmetod som är rätt för alla. Hur man lär sig är mycket individuellt, något som är viktigt att ta hänsyn till när det gäller val av metod. Annat som påverkar är vilka tidigare erfarenheter av språkundervisning man har, vilken inställning man har till att studera språket (gör man det frivilligt?). Sist men inte minst hur mycket tid finns för hemarbete? IKT informations- och kommunikationsteknik innebär stora fördelar och erbjuder möjligheter till så kallad blended learning. rätt studiematerial Det är viktigt att välja studiematerial som är anpassat till deltagarens nivå och inlärningsstil, många gånger behöver materialet skräddarsys för att också passa deltagarens arbetsområde. Materialet olika typer av kursböcker, kompletteras med material från deltagarens arbete, övningar på cd-skivor alternativt på Internet, dvd-filmer, ljudböcker, skönlitteratur och tidningstexter. 6 7

5 Språkundervisning Det tar tid att lära sig ett nytt språk. Man blir inte expert efter en veckas intensivkurs. Det tar tid att smälta de nya kunskaperna och det krävs tid för övning. Språkutbildning är inte bara en fråga om att absorbera fakta, det gäller också att tillämpa sina färdigheter. Kursplanen beskriver syfte, innehåll och arbetssätt i kursen. Kursplan En deltagare lär sig bäst och mest när han känner sig trygg, vet vart han är på väg och har inflytande över sina egna studier. För att ge möjlighet till detta och för att beskriva förväntningar samt mäta om de uppfyllts, krävs en väl genomtänkt och vederhäftig kursplan. Väl utformad och rätt använd blir kursplanen ett gemensamt kommunikationsinstrument för alla inblandade. Varje kurs har sin egen kursplan Kursplanen beskriver syfte, innehåll och arbetssätt i kursen. Både lärare och deltagare har ansvar för innehållet. Utgångspunkten för kursplanen utformning är alltid test, behovsanalys och måldiskussioner. Dokumentet utformas av läraren, diskuteras gemensamt och fungerar som ett kontrakt mellan lärare och deltagare. Om förutsättningarna ändras under kursens gång revideras kursplanen. Varje deltagare har sitt eget exemplar av kursplanen. Efter avslutad utbildning utgör dokumentet en merithandling och kan läggas in i t. ex. en utbildningsdossier. Kursplanen är också ett viktigt dokument för köparen/beställaren av utbildningen. Här finns en unik möjlighet att se vad varje kurs innehåller och hur man arbetar. Uppföljningen underlättas, det finns något konkret att samtala kring. Dokumentet kan läggas till övrig utbildningsregistrering och utgöra underlag vid utvecklingssamtal. Enkelt uttryckt är kursplanen en varudeklaration en garanti för att köparen får den produkt man förväntar sig. m ä n n i s k o r l är sig på o lik a s ät t och man kan inte säga att det finns en metod som är den»rätta«eller den»mest effektiva«. Viktigt är däremot att anpassa undervisningen efter de aktuella deltagarnas individuella förutsättningar och behov. Folkuniversitetets syn på språkundervisning för vuxna bygger på erfarenhet och forskning inom vuxenpedagogik. Vår språksyn kännetecknas av ett antal nyckelbegrepp: språk och kommunikation Att behärska ett språk betyder att man kan utbyta information, föra fram ett budskap och vårda relationen med samtalspartnern på ett sätt som reflekterar den egna personligheten. Kommunikation äger rum inom olika områden, privat, yrkesmässigt, offentligt och i utbildningssammanhang. Det är viktigt att anpassa undervisningen efter deltagarnas individuella behov. 8 9

6 deltagaren Varje deltagare är en individ, med olika erfarenheter och kunskaper. Deltagarnas behov och önskemål står i centrum. Lärandet i gruppen utgår från deltagarnas skilda förutsättningar och mål med hänsyn och respekt för gruppen som helhet. Varje deltagare har ett eget ansvar för lärandet. Deltagaren är aktiv på språket redan från första utbildningstillfället. Målspråket blir ett naturligt medel för kommunikationen under utbildningen. lärprocessen Lärprocessen effektiviseras genom små studiegrupper. Deltagaren medverkar vid planering av kursinnehållet och ges möjlighet att se och bedöma sina framsteg. Undervisningen utgår från verklighetsnära och kommunikativa situationer inom de områden som är aktuella för deltagarna. Självstudier är en del av lärandet bland annat med IKT-stöd. Individen ska kunna känna tillfredsställelse och glädje i lärandet. Deltagarna stimuleras att se lärandet som en helhet där självstudier är en del av språkinlärningen. Praktiska kunskaper och färdigheter är målet, så att deltagarna kan använda och ha glädje av sitt nya språk långt efter att utbildningen är avslutad läraren Folkuniversitetets lärare är väl medvetna om språkets olika variationer och om interkulturella skillnader. Lärarna har stor erfarenhet av och intresse för vuxenpedagogik. Och de deltar fortlöpande i vidareutbildning som bygger på internationella forskningsrön och internationellt erfarenhetsutbyte. Lärarna ger deltagarna möjligheter att utveckla ett självständigt lärande. språkutbildning i ett internationellt perspektiv Folkuniversitetet verkar för ett internationellt synsätt. Internationella forskningsrön och internationellt erfarenhetsutbyte ger en språkutbildning av högsta kvalitet. Att en deltagare ser sina framsteg är en del av inlärningsprocessen. Framstegsbedömning Redan då kursen planeras bör man ställa sig frågan hur deltagarens framsteg ska bedömas. Framstegsbedömning görs av olika anledningar: för att läraren ska veta om inlärningen fungerat eller om något behöver tränas mer för att deltagaren konkret ska kunna se sina framsteg för att beställaren ska få veta vad deltagaren lärt sig som ett naturligt inslag i inlärningsprocessen Framstegsbedömning sker när det är lämpligt: under kursens gång, för att se om ett visst moment är avklarat och om deltagaren är redo att gå vidare under kursens gång, när man nått ett delmål vid kursens slut, för att se om man nått fram till slutmålet All framstegsbedömning bör ske i relation till målformuleringen i kursplanen

7 Vad är framsteg? Framsteg är att man kan klara av något man inte kunde tidigare. framsteg kan vara att deltagaren behärskar mer och mer avancerade strukturer, har ett större ordförråd, klarar fler situationer på målspråket och går uppåt på nivåskalan framsteg kan vara att deltagaren skaffar sig fler strategier för att använda de språkkunskaper han redan har framsteg kan vara att man vågar använda språket på ett bättre sätt än tidigare framsteg kan vara att kunna klara av en språklig situation man inte klarade tidigare Olika typer av framstegsbedömning Framsteg definieras olika beroende på deltagare och kurs därför finns det också olika typer av framstegsbedömning. Valet av framstegsbedömning diskuteras redan då kursen planeras. Det mål som satts upp för kursen påverkar självklart detta val. Här följer några exempel på olika sätt att bedöma framsteg: självevaluering diskussion i grupp eller enskilt internationella certifikat arbetsprov (t. ex. guidad rundtur i verskstaden, arrangera en kundlunch) skriftliga arbetsprov (skriva e-post, ett affärsbrev, en rapport) diskussion med deltagare, lärare, chef, utbildningsansvarig skriftligt/muntligt test baserat på kursens innehåll deltagarens bästa språkarbeten samlade i dossier validering som leder till framtagande av en språkprofil Att en deltagare ser sina framsteg är en viktig del av inlärningsprocessen. Därför är det betydelsefullt att välja rätt form av framstegsbedömning. Valet sker alltid i dialog med deltagare/beställare och finns med i kursplanen. Man bör i förväg tänka igenom syftet med utvärderingen och hur den information man får fram ska användas. Utvärdering Utvärdering bör ske under utbildningens gång såväl som efter avslutad utbildning och görs av både deltagare och lärare. Utvärdering kan ske mer eller mindre formellt och kan ha olika syften och därmed olika utformning. Utvärdering under kursens gång Läraren kan göra en muntlig avstämning med deltagarna i slutet av varje lektion för att samla in deltagarnas åsikter om de övningar och metoder som använts på just den lektionen. Syftet är då främst att ha underlag för eventuella justeringar av arbetsplanen inför nästa lektionspass. Det är lärarens ansvar att ge deltagarna tillfälle att lämna synpunkter under pågående kurs, men det är också varje deltagares ansvar att framföra eventuella synpunkter till läraren, för att ge denne en chans att göra förändringar under kursens gång

8 Utvärdering efter avslutad kurs En slututvärdering kan genomföras med hjälp av ett skriftligt formulär standard eller skräddarsytt för den aktuella utbildningen. Den kan också genomföras muntligt, genom gruppdiskussion eller individuellt. Här är syftet att få fram synpunkter inför framtida utbildningar samt att stämma av i vilken grad deltagarnas förväntningar är uppfyllda. Det kan också vara att»sätta betyg«på utbildningsanordnaren för att ha underlag för ett eventuellt återköp. Slutrapport När utbildningen är avslutad bör någon form av sammanfattning göras en slutrapport. Denna kan vara muntlig eller skriftlig och kan innehålla: praktiska detaljer kring kursen (tidpunkt, antal timmar, lokal) närvarorapportering (för gruppen som helhet eller individuellt) en sammanfattning av kursens innehåll en bedömning av deltagarnas framsteg en sammanställning av genomförd utvärdering eventuella rekommendationer för fortsättning (gruppvis eller individuellt) produktion: Folkuniversitetets förbundskansli foto: Jan lindmark Grafisk form: karin All Tryck: danagårds grafiska

9 Folkuniversitetet är en av landets största språkutbildare. Vi erbjuder: 40 språk Svenska som främmande språk Enskild undervisning Distansutbildning Skräddarsydda företagsutbildningar Internationella språkdiplom Folkuniversitetet är bildat av de fem Kursverksamheterna vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Vi finns på 40 orter i landet och har flera språkskolor utomlands. 16

Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd

Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Folkuniversitetet 2001 2 Innehåll INLEDNING... 4 FOLKUNIVERSITETETS SPRÅKSYN... 5 FOLKUNIVERSITETETS SYN PÅ IKT-STÖTT LÄRANDE... 6 PLANERING I GOD TID...

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Att skriva skriftliga omdömen

Att skriva skriftliga omdömen Att skriva skriftliga omdömen 1 Att skriva skriftliga omdömen Inledning Denna text är en del av ett mer omfattande stödmaterial riktat till lärare i grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever

EXAMENSARBETE. Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever EXAMENSARBETE 2007:043 Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever Elevers uppfattningar om faktorer som påverkar deras tvåspråkighetsutveckling Riitta Lewenros Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Yrkessvenska för integration genom samverkan. -Metodbeskrivning

Yrkessvenska för integration genom samverkan. -Metodbeskrivning Yrkessvenska för integration genom samverkan -Metodbeskrivning Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Kontaktuppgifter... 5 Syfte... 6 Målgrupp... 6 Mål... 6 Tid... 6 Pojektssammanfattning...

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Utvecklade arbetsplatsträffar (APT) som framgångsfaktor... 3 2. LiU:s modell för samverkan...4 2.1. Regelverk

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Akademin för hälsa, vård och välfärd Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Rapport från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt Lena Stangvik 2014-11-29 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer