Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3"

Transkript

1 Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med skog, åker, vackert belägen i brytningen mellan skog- och slättbygd. De fakta som ligger till grund för försäljningen följer härnedan. Information från Lantmäteriet, fastighetskarta med markerad areal och vägkarta, skogsinventering etc. Var och en som är intresserad av fastigheten är fri att med bifogat kartmaterial, gummistövlar och soligt väder, möjlighet att bese skogsarealen när så önskas. Visning av byggnader sker på nedan överenskommen tid. Bostaden är för närvarande uthyrd, varför särskild hänsyn härtill bör göras av intressenter. Fastigheten marknadsförs under augusti månad. Förhandling följer därefter samt ett beräknat tillträde så snart som möjligt.

2 De fakta som ligger till grund för försäljningen följer härnedan. Information från Lantmäteriet, fastighetskarta med markerad areal och vägkarta, skogsinventering etc. Var och en som är intresserad av fastigheten är fri att med bifogat kartmaterial, gummistövlar och soligt väder, möjlighet att bese skogsarealen när så önskas. Visning av byggnader sker på nedan överenskommen tid. Bostaden är för närvarande uthyrd, varför särskild hänsyn härtill bör göras av intressenter. Fastigheten marknadsförs under Augusti månad. Förhandling följer därefter samt ett beräknat tillträde så snart som möjligt. Beläget Fastigheten är belägen i brytningen mellan skog- och slättbygd i västra Sörmland, mellan Kungsör i norr och Katrineholm i söder. Gården ligger utefter en mindre grusväg med väl samlad areal. Vägbeskrivning Från Kungsör, tag väg 56, kör 2,7 km. Håll höger, åk 4 km. I T-korsning håll vänster och åk ytterligare några hundra meter och gårdskärnan ligger på vänster hand. Areal Enligt fastighetsboken uppgår arealen 58.7 ha. Arealen är väl samlad i ett skifte. Åker Enligt taxeringen uppgår arealen åkermark till cirka 39 ha. Åkermarken är för trakten normal, vad gäller avkastning, dikning etc. Det föreligger visst behov av dikning. Jordarterna varierar över fastigheten med såväl lättare jordar som lerhaltiga. Typiskt för området är holmar och stenblock i skog och åker. Så ock på denna fastighet. Åkermarken är utarrenderad med muntligt avtal.

3 Stödrätter/EU-avtal etc. Bidragsrätter är sökta på arealen. Vid försäljning följer dessa bidragsrätter till ny ägare utan vederlag utöver köpeskillingen. Skog 19 ha, utgörs av skogsmark, innehållet har inventerats inför försäljningen. Uppskattade volymer uppgår till cirka m 3 sk eller 113 m 3 sk/ha. Medelboniteten beräknad till 7.7 m 3 sk/ha/år. Trädslagsfördelning, tall 19%, gran 52 %, löv 29%. Plantering har skett där avverkning skett. En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder träslagsfördelning m.m. och grundar sig således inte på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med konsult, kontrollera skogstillståndet på fastigheten. Övrig mark Utöver skog och åkermark, vägar och planer runt ladugårdsplanen. Tomt Tidigare ägare av Hassmyran 1:3, lät i sydväst om gårdskärnan, utmed kraftledningen, bilda en tomt. Cirka 1000 kvm. Västermo-Hassmyran 1:9. Den är obebyggd. Väg saknas fram till tomten.

4 Byggnation Fastigheten har en väl byggd och väl hållen, ändamålsenlig byggnation. Bostad i timmer, helt renoverad på 1990-talet, cirka 216 kvm. Äldre loge. Relativt nybyggt stall och verkstad. Bostadsbyggnad Huset är uppfört på torpargrund, byggt i timmer med brädfodrad fasad. Tillläggsisolerad, kopplade fönster. Taket belagt med Plegel. Murad skorsten. Balkong och veranda mot väster. Utvändigt mäter huset x m. Huset är helrenoverat och genomgånget av säljaren

5

6 På nedre våningen hall i väster mot verandan. Gästwc. Mot söder ett mindre sov eller kontorsrum. Mot öster, ett stort allrum. Mot nordväst, stor bonnkök, med snickerier i furu, /något slitet/ samt moderna vitvaror. Hällspis, diskmaskin, kyl och frys, fläkt. Rejäl groventré med tvättstuga och klädvårdsutrymmen och duschkabin. Invid detta ett mindre rum.

7

8 På övre våningen, ett stort allrum med framtagna hanbjälkar i taket. Murad öppen spis. Trägolv. 3 sovrum i olika storlekar samt klädkammare. Duschrum med wc och handfat. Huset är rejält byggt med för den tiden bästa material. På samma sätt renoverat. Tidstypiska material vid renovering med bl.a. furu i tak och inredning. Vind med lösull. Tre meter i nockhöjd. VA Avlopp till trekammarbrunn med, enligt säljaren, godkänd markbädd. Vatten från borrad brunn. Hydrofor och reningsverk mot järn och mangan, installerat i pannrum. Grävd källa med bevattningsvatten finns. Dock inte lämpligt att dricka. Värme Vattenburet system i bostaden, med värme från pannrum i verkstadsbyggnaden. Vedpanna Arimax 35 från 1987 med keramisk brännkammare. Ny keramik i pannan omkring Tre kubikmeter stor ackumulatortank. Kulvert till bostaden.

9

10 Flygelbyggnad Äldre byggnad i timmer, vidbyggd med garage/förråd. Trä och timmerstomme under taket belagt med plåt. Cirka 40 kvm. Stall/verkstad/pannrum Byggnaden är uppförd i flera omgångar i huvudsak tre delar och mäter cirka 33 meter och mellan 7 och 9.60 i bredd. Verkstadsdelen är bredare än huskroppen i övrigt. Byggt i trä och taket belagt med plåt. Mot väster, stall från Invändigt cirka 6.20 m x 9.70 m och 2.80 m i takhöjd. Grovgjutet golv. Fyra boxar. Två av dem mäter 2,50 x 2,75 m och två mäter 3.50 x 3.60 m. Plyfaskivor på vägg och liggande råspont i boxvägg. Vatten indraget. Mittendelen av huset har sadel/persedelkammare, hönshus, förråd. Östra delen. Två utrymmen verkstad varav en med vikport. 3,5 m i takhöjd innan för dörren. Gjutet golv, avlopp och närhet till vatten. Invid verkstaden, pann- och pumprum. Gjutet golv. Gipsade väggar och tak. Övriga byggnader Loge och maskinhall. Träbyggnad under tak av plåt. Delvis gjutet golv. Vidbyggt med carport. Såväl slagportar som skjutdörrar. Huset innehåller, magasinsdel och förråd mot väster. Maskinhall mot öster. Utbyggd mot norr. Jordkällare och vedbod invid bostaden. Två mindre ängslogar i väster. Övrigt Fastigheten är vackert belägen. Där bostaden ligger med utsikt över åkermarken och skog i ryggen. Arealen väl samlad runt gårdskärnan. Registerbeteckning Eskilstuna Västermo-Hassmyran 1:3. Lagfaren ägare Lars Lansson, Suckarnas Allé 37, Eskilstuna. Inteckningar/Servitut/Arrenden Det finns 8 pantbrev i fastigheten om totalt kr. Vidare finns ett flertal avtal och officialservitut, för bland annat gamla Kalkbanan, vattenledning med mera. En ny starkströmsledning ä runder uppförande till förmån för Eskilstuna Knutstaslog 1:5, se bifogade hanling. Del i Eskilstuna Västerrekarne Häradsallmänning S:1, S:2 och S:3 med 0125 mantal. Utdelning 2013 för ett mantal var 5910 kr, vilket gav 739 kr till Hassmyran 1:3. Vidare finns del i väg med 0,0296 andelar. De senaste två åren har ingen debitering skett. Del i dikningsföretag. Muntlig arrendeavtal föreligger på åkermarken. Skriftligt hyresavtal på bostaden med vissa kringbyggnader. Enligt uppgörelse upphör avtalet vid ny ägare, om så önskas av denne. Se vidare Lantmäteriets information.

11

12

13 Jakt Jakten är fri för ny ägare. Taxeringsvärde Senast angivna taxerings värde uppgår till kr varav bostad och tomt kr Se för delning på utdrag ur fastighetsboken. Tillträde Efter överenskommelse under Handpenning Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpes killingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenningen insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts. Visning Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för Gårdsmäklare Värhulta. Begärt pris: kr. Fakta om budgivning Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen. Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren. Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Undersökningsplikt Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om till exempel byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång med mera. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig. Besiktning kan ske efter överenskommelse. Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd krävs för juridisk person vid köp av lantbruksfastighet. I glesbygd krävs förvärvstillstånd av Länsstyrelsen för alla förvärvare av lantbruksfastighet. Ekonomi För köpare som vanligtvis inte arbetar med lantbruksekonomi och är ägare till en jordbruks taxerad fastighet, kan kort sägas att en villa kalkyl skiljer sig avsevärt från en lantbruksekonomi. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp. Uppgifterna i fastighetsbeskrivning och skoglig uppskattning av areal och volym kan inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19 utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar. Denna beskrivning har upprättats på säljaren uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren. Ansvarig mäklare Per-Anders Andersson

14

15 SKOGSKARTA Plan Hassmyran 1:3 Församling Eskilstuna Kommun Eskilstuna Län Södermanlands län Upprättad år 2014 Planläggare Ola Gustavsson Utskriftsdatum Huggningsklass Kalmark/föryngring Röjningsskog Gallringsskog Föryngsringsavv-skog Lågproduktiv skog 1: m

16 Sammanställning över fastigheten Skogens fördelning på åldersklasser Arealer hektar % Produktiv skogsmark 19,4 32 Myr/kärr/mosse 0,0 <1 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 39,5 64 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,1 2 Annat 1,1 2 Summa landareal 61,1 Vatten 0,0 Virkesförråd Totalt m³sk 2189 m³sk % Tall Gran Löv Gran Inäga Prod. Tall Annat Linjer Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt m³sk ha % m³sk /ha Tall % Gran % Löv % Kalmark - 9 år 5, , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt [5,1] Summa/Medel 19, Arealfördelning, aktuell Medeltal m³sk per hektar 113 Löv Areal % Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³sk per ha Tillväxt för perioden m³sk per år 7,7 beräknad med hänsyn till 106 föreslagna åtgärder 0 Åldersklasser Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) Avverkningsförslag m³sk Föryngringsavverkning 139 Gallring 168 Totalt under perioden 307 Förväntad tillväxt första växtsäsongen 111 m³sk m³sk per ha 5,7 Areal % Åldersklasser pcskog Utskriven: Län: Södermanlands län Kommun: Eskilstuna Församling: Eskilstuna Planen: Hassmyran 1:3 Id: pcskog Utskriven: Län: Södermanlands län Kommun: Eskilstuna Församling: Eskilstuna Planen: Hassmyran 1:3 Id:

17 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden Avd Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag inkl tillväxt tillväxt Not ¹ Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig ha g m³sk ä Priotal nr år klass (-Avdrag) o Skikt Alternativ TGLBÄ r m³sk [Skikt] ha avd % m³sk per ha 1 0, G1 G PG Gallring Röjning ,9 GÖ ,7 1 5 R1 G PG Röjning ,0 (-0,1) L 2 [1,7] 1 75 ÖF G PG X0000 0,4 (-0,1) L 3 1, G1 G PG Gallring ,4 GÖ , G1 B PG Gallring ,7 (-0,1) L 5 0, S1 G PG ,3 GÖ , S1 G PG Bete 6,5 GÖ ,1 1 5 R1 B PG 00X00 Röjning ,2 (-0,1) L 7 [3,1] 1 45 ÖF B PG 00X00 0,9 (-0,1) L 8 1, S1 B PG Glest 3,3 (-0,2) L 9 1, S1 T PG ,7 GÖ 15 (-0,1) L pcskog Utskriven: Län: Södermanlands län Kommun: Eskilstuna Församling: Eskilstuna Planen: Hassmyran 1:3 Id:

18 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 Avd nr 10 Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag inkl tillväxt tillväxt Not ¹ Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig ha g m³sk ä Priotal år klass o Skikt Alternativ TGLBÄ r m³sk [Skikt] ha avd % m³sk per ha 0, R2 G PG ,4 (-Avdrag) ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden 11 0,6 1 5 R1 G PG Röjning ,8 (-0,1) L 11 [0,6] 1 75 ÖF G PG X0000 Avverkning ÖF ,7 (-0,1) L 12 0, G1 G NO,b ,0 13 0, G1 B PG 00X00 Gallring Röjning ,7 14 1, S1 G PG ,1 GÖ , G1 G PG ,7 GÖ ,8 1 5 R1 G PG Enstaka öf Röjning ,0 17 0, G1 G PG Gallring Röjning ,2 GÖ , G2 G PG ,2 GÖ , R2 B PG ,1 20 0, G1 B PG Olikåldrigt Gallring Röjning ,1 21 0, S1 G PG Torkskador Föryng avv ,8 GÖ 7 pcskog Utskriven: Län: Södermanlands län Kommun: Eskilstuna Församling: Eskilstuna Planen: Hassmyran 1:3 Id:

19 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 Avd nr 22 Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag inkl tillväxt tillväxt Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig ha g m³sk ä år klass o Skikt Alternativ TGLBÄ r m³sk [Skikt] ha avd % m³sk per ha Priotal Not ¹ 39,8 4 Inägomark (-0,3) L (-Avdrag) ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden 23 1,2 5 Övrig landareal (-0,1) L pcskog Utskriven: Län: Södermanlands län Kommun: Eskilstuna Församling: Eskilstuna Planen: Hassmyran 1:3 Id:

20 Här ligger Västermo-Hassmyra AnSVARIg mäklare PER-AndERS AndERSSon

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lekeberg Käxle 1:4

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lekeberg Käxle 1:4 Lekeberg KÄXLE 1 FASTIGHETSBESKRIVNING Lekeberg Käxle 1:4 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med skog och åker. Belägen i det vackra Västernärke. De fakta som ligger till grund för

Läs mer

LEKEBERG. Skarby Norrgården

LEKEBERG. Skarby Norrgården LEKEBERG Skarby Norrgården Fastigheten är belägen i ett böljande landskap där gårdsarealen ramas in av skogspartier. Fastigheten har ett mycket fint topografiskt läge där byggnationen ligger högt men ändå

Läs mer

Hällefors Sävsjö. Beskrivningen här nedan är mycket kortfattad och skall endast belysa vad som ingår.

Hällefors Sävsjö. Beskrivningen här nedan är mycket kortfattad och skall endast belysa vad som ingår. Hällefors Sävsjö Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allround fastighet med restaurang, vandrarhem, hotell, stall och betesmark mm. De fakta som ligger till grund för försäljningen följer härnedan.

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Sandviken, 64 ha. Vreten

Sandviken, 64 ha. Vreten Sandviken, 64 ha Vreten 1 2 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv Simrishamn, 24 ha Vemmerlöv 1 2 ÖSTERLENGÅRD Invid kyrkan i Östra Vemmerlöv finner ni en Österlensk fyrlängad gård. Bostadshuset har det traditionella utseendet för en Skånegård och den karaktäristiska

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

Suttene gård vid Södra Bullaresjön

Suttene gård vid Södra Bullaresjön Suttene gård vid Södra Bullaresjön MUNKEDAL SUTTENE 1:3 Exklusivt boende med förstklassig utsikt över Södra Bullaresjön. Manngårdsbyggnad med anor från 1500-talet samt två villor varav den ena rymmer två

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård.

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Skogsgård LJUNGBY ODENSJÖ 4:1 belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Gård med egen strand, Ockelbo

Gård med egen strand, Ockelbo Gård med egen strand, Ockelbo OCKELBO VALLSBO 1:23 Gård i den vackra omgivningen vid Vallssjön 8 km väster om Ockelbo. Totalt ca 10 ha mark varav 9 ha är åkermark med 430 meter egen strand på halvön Stockholm.

Läs mer

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL:

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL: Fritidshus med högsta standard Burvik Golf, Uppland SÅLD Välordnad villa i vackra Burviks Golf & Fritidsområde, Enens väg 1. För permanent- eller fritidsboende. Hörntomt med högt läge och fin utsikt mot

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL:

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL: Spännarhyttans herrgård med sjöläge, Norberg Detta är ett unikt tillfälle att förvärva en välskött herrgård i Norberg. Har tidigare tillhört Surahammars Bruks AB. Idag privatägd. Stor trädgårdstomt med

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande Gård 1,5 ha sydöst Hörby Lantgård om ca 1,5 ha på högt, fint läge i Henset 15 km sydöst Hörby. Kringbyggt gårdscentra med bostadshus om 5 rum o kök och ekonomibyggnader med kostall, maskinhus om 300 kvm

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer