Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter"

Transkript

1 Aktbilaga PR5 Sida 1 Protokoll Ärendenummer AB Förrättningslantmätare Christina Ackesten Ärende Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Kommun: Norrtälje Län: Stockholm Sammanfattning I detta protokoll redovisas beslut om: Inrättande av gemensamhetsanläggningar. Förordnande av värderingsman. Handläggning Protokollförare Med sammanträde i Roslagsskolans aula, Norrtälje. Karin Israelsson. Sökande och sakägare Sakägarförteckning, aktbilaga SA1. Sakägar- och delgivningsförteckning, aktbilaga SA2. Kallelse, delgivning Kallelse, aktbilaga 142. Dagordning, aktbilaga 143. Delgivning av kallelsen har skett genom ordinär delgivning enligt sakägar- och delgivningsförteckning, aktbilaga SA2. Närvarande Närvarolista, aktbilaga 141. Hänvisning till författningar m.m. Yrkanden AL Anläggningslagen (1973:1149) FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) Ansökan avser förrättning enligt AL för inrättande av gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp samt fiber. Se ansökan, aktbilaga A1-A129. Yrkandet preciseras till att även avse begäran om att sammanträde ska hållas för att bilda samfällighetsförening. Redogörelse Två gemensamhetsanläggningar inrättas för vatten och avlopp samt fiber inom byarna Uppnäs och Östernäs på Rådmansö i Norrtälje kommun. Största delen av området ligger utanför planlagt område. En byggnadsplan, , akt 01-RÅD-1006, finns inom Uppnäsområdet. Samråd har skett med Länsstyrelsen som inte har någon erinran mot byggnationen och ger dispens från strandskyddsbestämmelsen, VA-ledningarna som ska byggas kommer att anslutas till tre

2 AB Sida 2 kommunala anslutningspunkter som Norrtälje kommun har byggt. Fiberkabel ska samförläggas i samma ledningsschakt som VAledningarna. 132 fastigheter har yrkat på anslutning, se ansökan A Överläggningar med invändningar och medgivanden Förrättningslantmätare Christina Ackesten (FLM) hälsar alla välkomna och presenterar den arbetsgrupp som tillsammans med lantmäteriet tagit fram underlag till de handlingar i utkast vilka gjorts tillgängliga inför dagens sammanträde. Arbetsgruppen består av Leif Nordh, George Boström, Lars Hallstedt och Magnus Hallstedt. FLM redogör kort för den ansökan som inkom och avser bildande av gemensamhetsanläggning för vatten- och avlopp, se ansökan aktbilaga A1. Den 20 maj 2015 inkom en ansökan om gemensamhetsanläggning för fiber vilken avses läggas ned i samma ledningsschakt som vatten- och avlopp, se ansökan aktbilaga 129. Slutligen har Norrtälje kommun inför sammanträdet lämnat en begäran om ändrad sträckning för de tänkta ledningarna så att de inte går över en befintlig parkering belägen på fastighet Rådmansö- Östernäs 1:13, se yrkande aktbilaga YR13. Ansökan lämnades till lantmäteriet i Stockholm och ett informationsmöte hölls under Ärendet lämnades vidare till lantmäteriet i Eskilstuna hösten Avsikten är att huvudsakligen lägga vattenoch avloppsledningarna i vägmark och ansluta dessa till tre större kommunala anslutningspunkter. Det finns fastigheter som endast kommer att bli belastade av anläggningarna. Servitut för utrymme bildas på dessa fastigheter. Några av dessa har lämnat sitt medgivande muntligt eller skriftligt, se yrkande aktbilaga YR1, 2, 10 och 12. FLM redogör därefter för aktuell lagstiftning avseende gemensamhetsanläggningar och förvaltningsformen samfällighetsförening. FLM förklarar att avsikten med dagens sammanträde är att kunna fatta beslut om att bilda två gemensamhetsanläggningar i enlighet med ansökningarna. Ärendet kommer dock inte att avslutas förrän byggnationerna är avslutade och frågan om värdering och ersättning kan avgöras. På fråga uppger FLM att belastade fastigheter har rätt till ersättning för det intrång anläggningen medför och att den ersättningen betalas av de i gemensamhetsanläggningarna ingående fastigheterna. FLM förklarar vidare att de båda avsedda gemensamhetsanläggningarna avser ledningssträckningar fram till fastighetsgräns. Grävning och byggnation på den egna fastigheten ingår inte. På fråga vad som händer om hela styrelsen avgår i en förening, redogör FLM kort för regelverket med möjlighet att begära syssloman.

3 AB Sida 3 Leif Nordh beskriver därefter att avsikten är att påbörja anläggningsarbetet under hösten. Det är först när det står klart hur många fastigheter som vill delta, som det är möjligt att begära in offerter. Hittills har bara uppskattningar av kostnaderna kunna göras. Biträdande VA-chef i Norrtälje kommun, Essi Bagheri, uppger att den tänkta V/A-anläggningen har utrymme i kommunens vatten- och avloppsverk. Oavsett vad som annars kan ha skrivits i press eller sagts så är det helt klart att denna anläggning kan anslutas. Leif Nordh förklarar att 169 s.k. avsättningar är planerade i området och att det idag är anmält ca 130 fastigheter och avsättningar. Nordh uppger att kostnaderna år 2010, när arbetet började, uppgick till ca kr/fastighet. Kostnaderna har ökat sedan dess och uppgår uppskattningsvis till dryga kr/fastighet. I det beloppet ingår bl. a. entreprenörsarbete, avgifter för anslutning till kommunens anslutningspunkter samt förrättningskostnader. Det är svårt att ange någon mer exakt summa innan ordentliga offerter kan begäras. Det skulle vara väldigt bra om kanske 150 eller fler fastigheter vore intresserade att delta. På fråga uppger Nordh att de osäkra delarna i en uppskattad kalkyl t.ex. är vilka berg som kommer att stötas på och vad det innebär för gräv- och byggarbetena. Det kan variera med ca 1, 5 miljoner kronor. Nordh framhåller att en entreprenör har ett garantiansvar för anläggningen i fem år så ansvaret för en kommande förening bör inte vara betungade inledningsvis. På fråga uppger Nordh att hittills har allt arbete skett ideellt och att det blir en föreningsfråga hur man vill ha det i framtiden. Det kan nog vara rimligt att köpa bokföringstjänster. På fråga uppger Nordh att kostnaden för att gräva ner ett rör för kommande fiberdragning utgör en liten del av den totala kostnaden. Nordh uppger vidare att det till viss utsträckning är möjligt att påverka var den egna fastighetens anslutningspunkt förläggs. Frågor ställs kring olika tekniska frågor, bl.a. hur djupt V/Aledningarna ska grävas. Nordh förklarar att det kostnadsmässigt inte är någon stor skillnad på att gräva så djupt som den kommunala standarden innebär jämfört med att gräva mindre djupt men då behöva isolera istället. Vattenleverantör kommer att bli Mälarvatten. Frågor ställs hur mycket det kan kosta att ansluta sig vid ett senare tillfälle. Nordh uppger att det är omöjligt att svara på. Det blir en fråga för föreningen när en sådan fråga kommer upp. Kostnader är beroende av entreprenaden då, vilka tillgångar som finns i föreningen, myndighetskostnader mm. Torbjörn Mattson, Norrtälje kommun, förklarar att kommunen kan ställa krav på avloppsanläggningar och att kommunen är ansvarig för att utöva tillsyn över befintliga privata anläggningar. Fastighetsägaren är dock alltid ansvarig för sin egen

4 AB Sida 4 anläggning. Det går inte att svara generellt på vad som gäller för dessa olika egna anläggningar. Ur miljömässiga aspekter tycker kommunen det är bra att fastigheter är anslutna till kommunalt vatten- och avlopp. Frågor ställs kring det kommunala ansvaret för att ordna vatten- och avlopp. Essi Bagheri förklarar att det politiska beslutet är att inte bygga ut kommunalt vatten- och avlopp i området. En närvarande hänvisar till avgörande i Mark- och miljööverdomstolen, M , där en kommun på Gotland, ålagts att ordna vatten- och avlopp. FLM förklarar att dagens ärende är en frivillig ansökan att bilda en gemensamhetsanläggning. Om man önskar driva frågan om ett helt kommunalt vatten- och avlopp, får det ske i annan form. Vidare ställs fråga varför inte el grävs ned samtidigt. Nordh uppger att de har varit i kontakt med Vattenfall som visat intresse. FLM redovisar den andelstalslängd som upprättats. Längden visar upptagna fastigheter att delta i anläggningarna samt det andelstal som föreslagits. Andelstalslängden har ändrats löpande när fastigheter har anmält intresse att delta respektive valt att inte delta. Förslaget är att andelstal 10 avser en fastighet med en byggnad. I syfte att likna den kommunala taxan, läggs andelstal 3 för ytterligare byggnad som är 25 kvm eller större och andelstal 1 för ytterligare byggnad som är mindre än 25 kvm. Detta andelstal avser utförande, dvs byggnation och även ägande i anläggningen. För drift och underhåll ges lika andelstal 1 för alla deltagande fastigheter. De närvarande anser att andelstalslängden för vatten- och avlopp, med de ändringar som skett och sker under sammanträdet, kan läggas till grund för beslut. En andelstalslängd avseende fiber kommer att upprättas med samma deltagande fastigheter som för vatten- och avlopp. Här föreslås andelstal 1 för utförande/drift för varje deltagande fastighet. De närvarande anser att även denna andelstalslängd kan läggas till grund för kommande beslut. Efter en paus fortsätter samanträdet med att skogsmästare Mats Lundevaller, Forum Fastighetsekonomi AB, redogör för värderingsfrågor och redovisar skogsnorm, 1974 års åkernorm, ersättning för tomtmark och s.k. övrig mark t.ex vägar. Lundevaller förklarar att han besiktar berörda sträckor före det att arbetet påbörjas och så efter arbetets avslutning för att kunna se att områdena återställts som var tänkt. På fråga av FLM förklarar de närvarande att Lundevaller kan förordnas som värderingsman i ärendet. Det är möjligt att avstå ersättning och en del berörda fastigheter har lämnat sådant medgivande. På fråga om ytterligare fastigheters inställning i frågan förklarar Hasse Fredriksson såsom representant

5 AB Sida 5 för Rådmansö-Östernäs Skifteslag att deras reglemente förhindrar dem att medge ett avstående för ett sådant beslut eftersom det ska fattas på stämma och sedan underställas tingsrätten. FLM förklarar att då beräknas ersättning. FLM uppger vidare att medgivande att belasta mark alltid är bra att få då det är en bra grund för det kommande samarbete som en gemensamhetsanläggning innebär. Det är dock möjligt att handläggningen fortsätter och att beslut tas i ärendet även utan medgivande. FLM redovisar den beskrivning avseende vatten- och avlopp och de fem kartor som upprättats. Beskrivningen innebär bl.a. att vattenmätaren ingår i gemensamhetsanlägging för VA. De närvarande finner att den kan läggas till grund för kommande beslut. FLM förklarar att en liknande beskrivning kommer att upprättas även avseende gemensamhetsanläggning för fiber. Den tid inom vilken anläggningen för fiber skall utföras på sätts till fem år. Om anläggningen inte är utförd inom den tiden får det till följd att anläggningsbeslutet förfaller. De närvarande finner att den kan läggas till grund för kommande beslut. På fråga av FLM finns det inga ytterligare yrkanden. FLM fattar beslut om inrättande av två gemensamhetsanläggningar. Tillträdet sker när beslutet vunnit laga kraft. Fördelningen av förrättningskostnaderna beslutas delas lika för deltagande fastigheter enligt andelstal för drift som är lika med andelstalet för fiber. Förrättningslantmätaren informerar därefter om hur man överklagar och redogör för den klagotid som finns. Förrättningssammanträdet avslutas för att övergå till sammanträde för att bilda samfällighetsförening. Beslut om förordnande av sakkunnig Anläggningsbeslut Skäl: För värdering krävs särskild sakkunskap. Beslut: Lantmäterimyndigheten förordnar Mats Lundevaller, Forum Fastighetsekonomi AB, att som sakkunnig biträda myndigheten beträffande värdering. Sk äl: Det finns ett påtagligt behov av att vatten och avloppsfrågan löses på Rådmansö. Norrtälje kommun har inte för avsikt att bygga ut det kommunala nätet fullskaligt utan har istället byggt tre kommunala anslutningspunkter. Det är därför av stor vikt att en gemensam valedning byggs för att ansluta enskilda fastigheter till dessa anslutningspunkter. Det är av väsentlig betydelse för berörda fastigheter att gemensamhetsanläggning bildas (5 AL).

6 AB Sida 6 Enligt båtnadsvillkoret i 6 AL får en gemensamhetsanläggning inrättas endast om fördelarna överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen medför. Detta villkor går inte att avtala bort utan måste alltid prövas. Denna förrättning medför stora kostnader för varje enskild fastighet som väljer att ansluta sig. Det finns starka indikationer på att skicket på de nuvarande va-lösningarna inte är i bästa form. Därtill finns det ett flertal fastigheter som helt saknar ett godkänt avlopp. Då det inte enbart är de ekonomiska fördelar för de deltagande fastigheterna som räknas in får man här se att fördelar tillskapas ur natur och miljösynpunkt vilka även de ska beaktas. Det föreligger en miljömässig vinst för området att bilda en gemensamhetsanläggning. De fastigheter som ansluts till va-anläggningen säkerställer att få tillgång till godkänt vatten och avlopp. Då Norrtälje kommun har begränsade möjligheter att framledes ta hand om vatten och avlopp får det ses som en stor fördel för de fastighetsägare som nu ansluts att de med säkerhet vet att de får sin fastighet ansluten till godkänt va-nät. Det möjliggör framtida byggnation och innebär även en värdehöjning för fastigheten. Fördelarna med gemensamhetsanläggning överväger de kostnader och olägenheter som den medför (6 AL). Ägarna av de fastigheter som ska delta i anläggningen motsätter sig inte mera allmänt att den inrättas. (7 AL). Den planerade ledningssträckan förläggs till största delen i vägområden. Där man ändå måste gå över orörda marker har berörda markägare kontaktats. Skriftligt medgivande har inhämtats. Där det inte har lyckats få till stånd ett skriftligt medgivande har en muntlig dialog förts. Fastighetsägaren har muntligt framfört att man inte har för avsikt att motsätta sig att ledning dras fram och vill inte vara till hinder för övriga. Gemensamhetsanläggning förläggs och utförs på ett sådant sätt att ändamålet med den vinns med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad (8 AL). Syftet med gällande naturvårdsföreskrifter motverkas inte. Vid samråd har länsstyrelsen inte funnit hinder mot att gemensamhetsanläggning inrättas (9 andra stycket AL). Anläggningen förläggs till områden som till största delen inte omfattas av detaljplan. Den försvårar inte områdets ändamålsenliga användning, föranleder inte olämplig bebyggelse eller motverkar lämplig planläggning av området (10 AL). Olägenheter av någon betydelse för allmänt intresse uppkommer inte (11 AL).

7 AB Sida 7 Att utrymme tas i anspråk förorsakar inte synnerligt men för någon av fastigheterna (12 första stycket AL). B eslut: Gemensamhetsanläggningar ska inrättas enligt förrättningskarta och beskrivning, aktbilaga KA1-5 och BE1-2. Beslut om andelstal Tillträde Förvaltning Övertagande av driften Skäl: Varje fastighets nytta av anläggningen bedöms motsvara dess beräknade användning av anläggningen. Driftskostnaderna för gemensamhetsanläggningarna ska fördelas lika med andelstalet 1 för varje delägande fastighet. För Rådmansö-Östernäs Ga:8 (vatten och avlopp) skall andelstal för utförande anges med andelstal 10 för normalfallet med en ansluten byggnad. Utöver en byggnad tilldelas andelstalet 3 för varje ansluten byggnad större än 25 kvm och andelstalet 1 för varje ansluten byggnad mindre än 25 kvm. För drift och underhåll ges lika andelstal för varje deltagande fastighet. För Rådmansö-Östernäs Ga:9 (fiber) anges lika andelstal för utförande och drift där alla anslutna fastigheter tilldelas andelstalet 1. Beslut: Kostnader för utförande och drift av anläggningen ska fördelas mellan deltagande fastigheter efter andelstal enligt andelstalslängd, aktbilaga AN1 och AN2. Skäl: Annat yrkande än att tillträde ska få ske enligt huvudregeln i 26 AL finns inte. Beslut: Tillträde ska ske så snart anläggningsbeslutet vunnit laga kraft. Fastighetsägarna begär att sammanträde ska hållas för att bilda samfällighetsförening för förvaltning av gemensamhetsanläggningen. Sammanträde enligt 20 SFL för att bilda en sådan förening ska därför hållas. Driften av gemensamhetsanläggningarna ska övertas av anläggningssamfälligheten så snart anläggningsbeslutet vunnit laga kraft. Beslut om fördelning av förrättningskostnader Beslut: Förrättningskostnaderna ska fördelas lika mellan delägande fastigheter. Lantmäterimyndigheten ska skicka räkning till Östernäs VA

8 AB Sida 8 samfällighetsförening, att. Geroge Boström Albods Väg 23, Sigtuna. Aktmottagare Förrättningens fortsättning Överklagande Överklagande rörande sakkunnig Östernäs VA samfällighetsförening, att. Geroge Boström Albods Väg 23, Sigtuna. Handlingar hålls tillgängliga på lantmäterimyndighetens kontor i Eskilstuna och på lantmäteriets hemsida under den tid som överklagande får ske. Förrättningen fortlöper och kommer att avslutas när anläggningen utförts samt besiktning och värdering till grund för ersättningsbeslut gjorts. Den som är missnöjd med lantmäterimyndighetens beslut eller åtgärder kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller skickas till: Lantmäteriet Box ESKILSTUNA Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet. Skrivelsen måste ha kommit in till lantmäterimyndigheten inom fyra veckor från beslutsdagen, d.v.s. senast den 29 juni Kommer skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas. Ange att Ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd Ni överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer AB och redogör för vad Ni anser ska ändras och varför. Den som anser att förrättningen onödigt uppehålls genom lantmäterimyndighetens förordnande av sakkunnig, kan överklaga beslutet om detta särskilt. Sådant överklagande är inte begränsat till viss tid. Överklagning sker genom att en skrivelse lämnas eller skickas till: Lantmäteriet Box ESKILSTUNA Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet. Ange att Ni överklagar och varför Ni anser att förrättningen uppehålls onödigt genom förordnandet av sakkunnig. Anteckna förrättningens ärendenummer AB Vid protokollet Karin Israelsson

DOM 2014-03-06 Stockholm

DOM 2014-03-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2014-03-06 Stockholm Mål nr F 8744-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

DOM 2015-07-06 Stockholm

DOM 2015-07-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2015-07-06 Stockholm Mål nr F 11461-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-20 i mål nr F 1054-14,

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

DOM 2013-06-20 Stockholm

DOM 2013-06-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2013-06-20 Stockholm Mål nr F 10024-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-23 i mål nr F 2843-11,

Läs mer

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN APRIL 2008 SAMMANFATTNING Denna utredning är en första åtgärd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 28

Läs mer

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar för parkering. Emma Ramde

Gemensamhetsanläggningar för parkering. Emma Ramde Gemensamhetsanläggningar för parkering Emma Ramde Emma Ramde 2011 Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Box 118 221 00 Lund ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5238 SE 2 Gemensamhetsanläggningar

Läs mer

MARKÅTKOMST FÖR FJÄRRVÄRME LEDNINGAR

MARKÅTKOMST FÖR FJÄRRVÄRME LEDNINGAR FVF 1997:16 MARKÅTKOMST FÖR FJÄRRVÄRME LEDNINGAR December 1 997 FJÄRRVÄRME MARKÅTKOMST FÖR FJÄRRVÄRMELEDNINGAR ISSN 1401-9264 1997 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD Svenska Fjärrvärmeföreningen

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Rådgivningsavdelningen informerar om Samfällighetsförening September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet Otto Martler och Mårten Nilsson

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Fastighetsbestämningar

Fastighetsbestämningar Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 305 Samhällsbyggnad Masternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Fastighetsbestämningar En undersökning av förekomst och användning under åren

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Extern förvaltning av ägarlägenheter. Johan Benjaminsson Svante Nilsson

Extern förvaltning av ägarlägenheter. Johan Benjaminsson Svante Nilsson Johan Benjaminsson Svante Nilsson Copyright Johan Benjaminsson och Svante Nilsson Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Box 118 221 00 Lund ISRN/LUTVDG/TVLM 09/5194 SE 2 Extern

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Kommunen bestred yrkandena.

Kommunen bestred yrkandena. 6 Kommunen har på talan av fastighetsägaren ansetts skyldig att i dess helhet inta en för campingändamål använd fastighet, vilken endast till del ingått, i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Även

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik

Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik Rapport Dokumentation 2010:5 2010-09-21 September 2010 201 Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik Nässjö, 2010-09-29 Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB Björn Eriksson, Avloppsguiden AB

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Tvistemål och fastighetsbestämningar som berör servitut

Tvistemål och fastighetsbestämningar som berör servitut Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 251 Samhällsbyggnadsprogrammet Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Tvistemål och fastighetsbestämningar som berör servitut - En

Läs mer