KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3"

Transkript

1 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2 hp Halvtidsredovisning 2 hp Presentation av examensarbetet i seminarieform 15 hp (För examination krävs godkänt resultat på ovanstående prov) Skriftlig rapport 2 hp Kursansvariga lärare: Jiri Novak, adjunkt i Grafisk design och Josefine Engström,adjunkt i Illustration. Allmänt Kandidatutbildningen avslutas med ett examensarbete i projektform. Kursens övergripande mål är att studenten ska använda de kunskaper som förvärvats under utbildningen i ett självständigt projekt. Arbetet ska ha en nära koppling till Illustration eller Grafisk design och förhålla sig fritt undersökande och reflekterande till dessa. Examensarbetet ses som en startpunkt för tillvaron efter utbildningen och studenten förväntas nu visa en professionell inställning till arbetet. Lärandemål Efter genomgången kurs ska den studerande visa förmåga att självständigt planera och genomföra större projekt inom given tidsram dokumentera sin arbetsprocess skriftligt och inkludera källmaterial sätta sitt arbete i relation till ett professionellt sammanhang självständigt urskilja, formulera och lösa gestaltningsmässiga problem och göra egna kritiska bedömningar i sin praktik kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen göra självständiga bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter

2 Betygskriterier och examination/former för bedömning Kursmomentet betygsätts med Godkänt eller Icke Godkänt. Institutionens lärare/handledare följer alla examensarbeten gemensamt. Handledaren ansvarar för att hålla lärargruppen informerad om utvecklingen av varje enskilt examensarbete. Om problem uppstår och det finns risk för att arbetet inte kommer att nå kursens mål, det vill säga leda till examination är det handledarens uppgift att informera studenten om detta i god tid och att ta upp det till diskussion i handledargruppen. Examination sker löpande i delmoment fördelat på: projektbeskrivning, tidsplan, delgenomgång, presentation av examensarbetet i seminarieform och skriftlig rapport. För att gå vidare krävs att studenten har godkänt i föregående delmoment enligt tidsplan. För godkänt resultat krävs: Formulera en projektbeskrivning Sätta upp och genomföra en realistisk tidsplan Delta i handledning med intern handledare enligt överenskommelse Redovisa dokumentation av din arbetsprocess, dina arbetsmetoder, din research och dina källförteckningar under handledning och på delgenomgång. Genomför en muntlig och visuell presentation av ditt projekt relaterat till godkänd projektbeskrivning vid delgenomgång och slutpresentation Redogör för hela arbetsprocessen och diskutera och motivera dina val av projekt, metod, gestaltning, målgrupp och sammanhang Redovisa hela arbetsprocessen i form av en skriftlig rapport inklusive bilddokumentation (se även specifika betygskriterier för respektive moment nedan). Kursens innehåll Följande ingår i arbetet med examensarbetet: projektbeskrivning tidsplanering research inför arbetet handledning självständigt arbete dokumentation av arbetsprocessen muntlig presentation samtal med extern kritiker efter presentation av projekt deltagande i kritiska diskussioner med grupp, kollegium och publik planering och presentation av arbetet i utställningsform rapportskrivning under handledning

3 Kursens uppläggning och undervisningsformer Kursen kräver planering och självständigt arbete. Arbetet börjar med att du formulerar ditt projekt skriftligt. Projektbeskrivningen ska godkännas av lektor, som utser en intern handledare. Handledningen är obligatorisk. Möjlighet finns att välja en extern handledare som godkänns av lektorer, men en intern handledare på GDI måste följa arbetet. (Obs. på kandidatnivå kan externa handledare inte arvoderas av Konstfack) Det är upp till varje handledare att tillsammans med studenten planera och anpassa handledningen till projektet, det ingår ca 4-5 timmars handledning sammanlagt som disponeras enligt överenskommelse. Halvvägs in i arbetet, efter ca 5 veckor, presenteras projekten för lärare och gruppen och diskuteras gemensamt. Efter 10 veckor redovisas examensarbetet inför kandidatstudenter och lärare. En extern gästkritiker inbjuds att kommentera och diskutera varje arbete för sig, därefter är det öppen diskussion. Efter presentationen diskuterar kollegiet om arbetet når lärandemålen och kan godkännas. I förekommande fall kan student få i uppgift att komplettera sitt arbete för att det ska kunna godkännas. Resultat ska meddelas studenter inom tre dagar. Det färdiga arbetet ställs ut på Konstfacks vårutställning. Då presentation sker efter vårutställningen ska arbete godkännas för utställning av lektor innan det får ställas ut. Arbetsprocess och handledning ska dokumenteras kontinuerligt och kursen avslutas med en skriftlig rapport. Först när rapporten är inlämnad och godkänd kan examensarbetet godkännas i sin helhet. Litteratur och övriga läromedel Lathund för rapportskrivning Kurslitteratur och annat referensmaterial som är relevanta för arbetet väljs i samråd med varje handledare individuellt.

4 Info inför projektbeskrivning för examensarbetet: Projektbeskrivningen är den första presentationen av vad du vill göra, beskriv det så tydligt du kan utan att för den skull låsa vad som ska bli slutresultatet. Den ska redogöra för en frågeställning eller ett undersökningsområde som är kopplat till något av GDI:s ämnen, Illustration eller Grafisk design. Vad? Vilken fråga söker ditt arbete svar på? Vad vill du undersöka i ditt arbete? Projektbeskrivningen ska redogöra för en frågeställning eller ett undersökningsområde som är kopplat till något av GDI:s ämnen, Illustration eller Grafisk design. Hur? Hur ska du genomföra ditt projekt? Hur ska du undersöka det du vill undersöka? Vilken metod ska du använda? Varför? Vad är syftet med ditt projekt? Vilken effekt i omvärlden vill du uppnå? Vad ser du framför dig? Vad vill du visa? Vem vill du nå? osv. Bakgrund Till exempel: Vad har du för tidigare erfarenhet av ditt ämne/område? Redogör gärna för ditt val av projekt, hur föddes idén? Inspiration, referenser. Har du en hypotes? Kan ditt projekt kopplas till din nyligen skrivna uppsats? osv Sammanhang Vad ditt projekt än är så befinner du dig i ett sammanhang. Det kan vara stort eller litet. Har andra gjort nåt liknande? Hur skiljer sig ditt projekt från detta? Om projektet är personligt, hur kopplar du det i så fall till ett större sammanhang? osv Tid Tänk redan från början på den tid du har på dej och hur du ska disponera den. Examensarbetet på kandidat är tio veckor, det är lätt hänt att sikta för högt Titel/undertitel på ditt arbete Skicka till Ann och Jiri. Märk dokumentet med ditt namn och datum! Efter inlämning av projektbeskrivning finns tid för att diskutera och vidareutveckla tillsammans med lärare/handledare fram till vecka 7 då alla projektbeskrivningar ska vara godkända. Efter det börjar det självständiga arbetet under handledning.

5 DOKUMENTATION / LOGGBOKSMETODEN När du sen ska presentera ditt arbete och färdigställa din rapport så ska detta kopplas till projektbeskrivningen. Vad var din intention? Vad gjorde du? Hur blev det? Vad stötte du på för problem? Hur löste du dom? osv Självklart kan projektet utvecklas och förändras under tiden, det är en del av processen. Men det ska dokumenteras Vi rekommenderar alla att dokumentera från dag ett, i en PROJEKTDAGBOK eller LOGGBOK av någon form. Ditt arbete kommer att bestå av en oändlig massa val och beslut. Viktigt och både arbets- och tidsbesparande för handledning, delgenomgång, extern kritik och slutligen rapportskrivande. Arbetsprocessen följer dig från projekt till projekt både i din utbildning och i arbetslivet. I examensarbetet är det viktigt att inte bara leverera en formlösning utan att också kunna ge en relevant beskrivning av arbetsprocessen samt visa hur du kontinuerligt reflekterat över den. I loggboken dokumenterar du hela processen från idé till färdigt resultat. Den fungerar inte bara som en skissbok för idéer utan lika mycket som referensmaterial för att motivera ditt resultat och som underlag för presentation och rapportskrivande. Minsta beslut och vändning kan vara värdefullt att se i efterhand när du ska utvärdera och reflektera över hela ditt arbete. Till varje projekt samlar du följande i loggboken: 1. Projektbeskrivning/brief. 2. Tidsplan, deltagare och deadlines. 3. Research som du behöver som underlag för arbetet. Analyser av och tankar kring din research, idéer som du får utifrån detta. 4. Har någon annan gjort ett liknade projekt förut, hur förhåller du dig till det? Vad särskiljer ditt projekt? Finns risk för plagiat? 5. Källor och referensmaterial. Men var noggrann, använd en konsekvent och korrekt metod för källförteckning. (mer info om det i guide till rapportskrivning) 6. Inspirationsmaterial som t ex. citat, urklipp, fotografier och kopior ska redovisas inklusive upphovsman och ursprung. 7. Idéskisser, materialprover, utkast, mindmaps etc. 8. Tankar om projektet, erfarenheter från arbetets gång, delredovisningar, handledning och viktiga val, eller alternativa spår du haft. 9. Kontinuerlig dokumentation av arbetsprocessen i den form som passar dig. 10. Dokumentation av det färdiga arbetets alla delar t. ex. utskrifter.

6 Tidsplan för examensarbetet 2015 Examensarbete för kandidat GDI vecka 51 Informationsmöte onsdag 17/12 13:00 i projektrummet Kursplan, kursbeskrivning inklusive tidsplan till studenter. vecka 4 22 januari inlämnad projektbeskrivning. Efter det individuella möten och justeringar efter behov, fram till slutet av vecka 7. vecka 7 Projektbeskrivning (2 hp) godkänd av lektorer senast 13 februari. Handledare utses, projektbeskrivningar till handledare. vecka 8 Introduktionsvecka. Intro till rapportskrivning med Katarina Sjögren, Tisdag 17/2 kl information om DIVA i biblioteket med Sophie Hedin vecka 9 Examensarbete börjar. Tidsplan (2hp) till handledare och lektorer senast 23/2. vecka 15 Delgenomgång i S2 7-8 april. (2 hp) (Efter delgenomgången diskuterar handledarna projekt som riskerar att inte nå kursens lärandemål, det vill säga leda till examination, och tar i så fall upp detta med berörda studenter). vecka 17 Masterexaminationer. vecka % av rapporten (dvs process osv fram till nu) klar för inlämning till extern kritiker och handledare. Studenten skickar i pappersform till sin externa kritiker senast 6 maj. Vecka 19 räkna med lördag 9/5 + söndag 10/5 för utställningsbygge vecka 20 Utställningsbygge Vernissage 13/5. vecka 21 19/5 + 21/5 Presentation av examensarbeten. 15 hp vecka 22 Rapport klar till Katarina Sjögren och lektorer senast 29/5 Vecka 23 Godkänd rapport till DIVA senast 5/6. (2 hp). Slutbetyg på examensarbetet, dvs alla delmål ska vara uppfyllda för godkänt.

7 Mittgenomgång med gruppen och lärare/handledare minuters presentation min. gemensam diskussion Förberedelse: Vad vill du diskutera/ ha hjälp med/ få ut av presentationen? t ex tydlighet, har du kört fast, svåra val, många alternativ, behov av litteratur, referensmaterial etc Hur jobbar du parallellt med process dagbok och rapport? Betygskriterier: - genomför en muntlig och visuell presentation av ditt projekt så långt du kommit och hur du planerar att gå vidare (relaterat till godkänd projektbeskrivning och tidsplan). - redovisa minst två referenser - reflektion och aktivt deltagande i gemensam kritisk diskussion kring medstudenternas projekt Presentation av examensarbete (15 hp) (öppen för lärare och studenter på GDI) Total tid per examination: 50 minuter Tid för studenten att presentera sitt projekt: max 20 minuter. Gästkritiker inleder samtal: ca 15 minuter. Lärare och studenter ställer frågor och ger kritik: ca 15 minuter. Gästkritiker får sista ordet och avrundar kort. En av lärarna ansvarar för att redogöra för hur det går till och presenterar de medverkande för publiken. En lärare agerar också samtalsledare d v s delar ut ordet och håller tiderna under dagen. Gästkritikerns roll under examinationen: Gästkritikern kommer med sin erfarenhet från sin professionella verksamhet inom huvudområdet och uppehåller sig i första hand vid slutresultatet och arbetets förmåga att fungera i ett professionell sammanhang. Gästkritikern utgår ifrån presentationen och rapporten som kritikern har tagit del av i förväg. I sin helhet förväntas presentationen och den gemensamma kritiska diskussionen med såväl externkritiker som lärare och publik relatera till lärandemålen och frågor som: val av metod, estetiska ställningstaganden, hur arbetet kommunicerar och förhåller sig till omvärlden/ett professionellt sammanhang. Vad kan utvecklas, hur studenten kan gå vidare med sitt projekt? Betygskriterier - genomför en muntlig och visuell presentation av ditt projekt som redogör för ditt projekt och arbetsprocessen: metod, referenser, estetiska frågeställningar, målgrupp och sammanhang. - delta aktivt i diskussion om ditt arbete med kritiker och publik

8 - delta aktivt i kritiskt reflektion och diskussion kring medstudenters presentationer Efter presentationen sammanträder kollegiet och diskuterar varje projekt. Studenten får senast inom 3 dagar besked om arbetet är godkänt eller om kompletteringar krävs. Rapport (2 hp) Hela arbetsperioden följs av rapportskrivning under handledning. Riktlinjer ges separat av handledaren Katarina Sjögren. (konstfack gdi kandidat 2015.pptx) Rapporten ska följa utbildningens rapportskrivningsmall. Den ska på ett relevant sätt beskriva processen för examensarbetet i text och bild (bilaga). Efter presentation och utställning kompletteras rapporten med ytterligare reflektion över projektet: lärdomar och slutsatser från presentationen, utställningen och projektet i sin helhet, hur det togs emot emot, vad du tar med dig av feedback och kritik, om och hur du kommer att gå vidare med ditt projekt. Slutligen Ska rapporten läggas upp på DIVA och en utskrift av den inkl bildbilaga lämnas för arkivering till utbildningsadministratör.

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE 2 Projektarbete, råd och anvisningar Kursplan för projektarbete (utdrag ur skolverkets kursplan inrättad 2000-07)... 4 Projektarbetets

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR (MED AKADEMISK HEMVIST VID INSTITUTIONEN FÖR TEKNIKVETENSKAP OCH MATEMATIK, TVM) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria

Läs mer

Lathund för projektarbetet

Lathund för projektarbetet Lathund för projektarbetet Bromma gymnasiums bibliotek Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om projektarbetet... 3 Grupp eller enskilt?... 4 Loggbok och handledning... 4 Projektprocessen... 5 1. Idéarbete...

Läs mer

KANDIDATEXAMENSARBETE INREDNINGSARKITETKUR o MÖBELDESIGN RIKTLINJER appendix: till studenter

KANDIDATEXAMENSARBETE INREDNINGSARKITETKUR o MÖBELDESIGN RIKTLINJER appendix: till studenter KANDIDATEXAMENSARBETE INREDNINGSARKITETKUR o MÖBELDESIGN RIKTLINJER appendix: till studenter 2015 OM KANDIDATEXAMENSPROJEKTET Kandidatexamen är en sammanfattning på de tre utbildningsåren. det kan alltså

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Teori / praktik GDI åk 1, VT 2015. Varför, hur, när, var, vad?

Teori / praktik GDI åk 1, VT 2015. Varför, hur, när, var, vad? Teori / praktik GDI åk 1, VT 2015 Varför, hur, när, var, vad? Varför, hur, när, var, vad? Vad ni än gör så kommer förmågan att ställa frågor om vad ni gör hjälpa er att göra det bättre. Och i varje kreativ

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Förväntade lärandemål

Förväntade lärandemål Erik a Björklund & Tomas Grysell Förväntade lärandemål Ett arbete från en projektbaserad universitetspedagogisk kurs vid Umeå universitet S k r i f t s e r i e f r å n U n i v e r s i t e t s p e d a g

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen. Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011

Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen. Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011 Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011 Innehållsförteckning Lathund för projektarbete... 1 Förord... 3 1. Idéskiss... 3 2. Projektplanen... 3 2.1 Bakgrund...

Läs mer

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen INNEHÅLL PDP-mappen Exempel på fri reflektion i anteckningsboken, S.M.A.R.T. Inlärningsstil & studieförmåga efter möte Litteraturtips om inlärning efter möte Litteraturtips om studieteknik efter möte Självreflektion

Läs mer