ANM rapporter 19/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANM rapporter 19/2012"

Transkript

1 ANM rapporter 19/2012 Samarbetsombudsmannens byrå verksamhetsberättelse Samarbetsombudsmannens byrå

2 1 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse Samarbetsombudsmannens tillsyn över efterlevnaden av lagarna om samarbete och personalrepresentation Tillsynen över efterlevnaden av de lagar som gäller samarbete och personalrepresentation inom företag har från den 1 juli 2010 g enom lagen om samarbetsombudsmannen (216/2010) övergått ti ll samarbetsombudsmannen, som finns i anslutnin g till arbets- o ch näringsministeriet. I praktiken kom verksa mheten vid samarbetsombudsmannens byr å i gång den 1 september Denna verksamhetsberättelse är den första som den nya tillsyns myndigheten lämnar och den omfattar tiden Behörighet och området för tillsyn i korthet Samarbetsombudsmannen är en förvaltningsmyndighet som bl.a. ger råd oc h anvisningar om tillämpningen av de lag ar som samarbet sombudsmannen utövar tillsyn över. Rå den och anvisningarna har karaktären av sakk unnigutlåtanden. Samarbetsombudsmannen fattar inga bindande beslut om tolkning av la gen och bestämmer inga påföljder för lagbrott utan tolkningsfrågorna, och tilldelandet av påföljder är domstolarnas uppgift. Samarbetsombudsmannen kan också bl.a. utföra kontroller i för etag eller ge företag en uppmaning att rätta till det lagstridiga förfar andet eller förhindra att det upprepas. Samarbetsombudsmannen kan begära arbetsrådets utlåtande om huruvida lagen om samarbete inom företag (nedan samarbetslagen) eller lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag ska tillämpas på ett visst företag. I de ärenden som har sanktionerats i straffl agen har samarbetsombudsmannen rätt att bli hörd under polisutredningen, åtalsprövningen och vid förhandlingen av ärendet i domstol. Tillsynen över efterlevnaden av samarbetslagen omfattar cirka företag och knapp t en miljon löntagare inom den privata sektorn. I slutet av 2011 uppgick antalet personalfonder till 51, och dessa hade cirka medlemmar. För personalfondernas del omfattar tillsynen också den offentliga sektorn. Europeiska företagsråd finns i cirka 60 företagsgrupper i Finland. Personalen vid samarbetsombudsmannens byrå samarbetsombudsmannen Helena Lamponen fr.o.m jurist Silja Vainio fr.o.m assistent Helena Peltonen fr.o.m assistent Kirsi Koski, personalfondsärenden fr.o.m Verksamheten under det första verksamhetsåret ( ) Verksamheten vid byrån var livlig. Antalet kundkontakter framgår av nedanstående tabell:

3 Antal Telefonsamtal från kunder* 750 Brevväxling per e-post* 405 Diarieförda samarbetsärenden 58 Diarieförda personalfondsärenden 393 Anvisningar för och brev till personalfonder 108 Personalfondernas användaridentifikationer 8 Intervjuer 26 Kurser och föredrag 37 Möten och förhandlingar med arbetsmarknadens parter 45 Sammanträden och möten med myndigheter 13 Sammanlagt *Telefonsamtal och e-postmeddelanden statistikförs bara en gång, trots att vart och ett av dem kan inbegripa flera samtal och meddelanden i de olika skedena av behandlingen. Antalet kundkontakter uppgick till samma nlagt under tiden Som en del av verksamheten har samarbetso mbudsmannen gett intervjuer, hållit föreläs - ningar och föredrag samt gjort besök; sammanlagt uppgår dessa till närmare 90. De kunder som kontaktar samarbetsombudsm annens byrå är a rbetsgivare, arbetstagare och personalrepresentanter. Verksamhetens tyngdpunkt li gger på förebyggande råd givning. Under det första halvåret av 2011 lå g verksamhetens tyngdpunkt på den rådgivning som gavs om innehållet i den nya personalfonds lagen, som trädde i kr aft den 1 januari Under den andra hälften av 2011 låg ty ngdpunkten på frågor som rörde förhandlingarna om minskning av arbetskraften enligt samarbetslagen. Av de ärenden som inleddes handlade ett femt iotal om misstänkta lagbrott som behandlas inom ramen för förvaltningslagen och är se kretessbelagda. Tyngdpunkten i intervjuerna, föredragen och föreläsningarna har legat på present ation av verksamheten vid s amarbetsombudsmannens byrå, behandlingen av de lagändringar som trätt i kraft under byråns verksamhetstid och det centrala innehållet i samarbetslagen. År 2010 öppnade byrån webbsidor som har uppdaterats och kompletteras efter behov. Vad gäller organiseringen av det interna arbetet vid byrån har det startats ett dokumentförvaltningsprojekt som gäller både samarbetsärenden och personalfondsärenden. Tillsynen över efterlevnaden av samarbetslagstiftningen När samarbetsombudsmannen får en anmälan om e tt misstänkt brott mot en lag, som hör till de lagar vars efterlevnad samarbetsombuds mannen utövar tillsyn över, är anmälarens identitet och en event uell tillsynsåtgärd som vidtagits med an ledning av a nmälan sekretessbelagda uppgifter. Av de ären den som inleddes under perioden gällde cirka 50 ärenden misstänkta brott mot samarbetslagstiftningen. De reviderade bestämmelserna om grupper av gemenskapsföretag i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gem enskapsföretag trädde i kraft den 15 juni 2011, vilket ökade behovet av rådgivning på detta område.

4 3 Under den andra hälften av 2011 låg tyngdpunkten i rådgivningskontakterna på frågor som rörde förhandlingarna om minskning av arbetskraften enligt samarbetslagen. Utgångspunkten för rådgivningen har regelmässigt varit utveckling av företaget: råd har begärts om företags informationsskyldighet er och om behandling av personalplaner och utbildningsmål vid samarbetsförhandlingarna. Samarbetsombudsmannen har för Finlands del deltagit i en enkätundersökning, som utfördes av Europeiska unionens kommission och som gällde genomförandet och verkningarna på medlemsstatsnivå av direktivet om övergång av företag, direktivet om kollektiva uppsägningar och direktivet om samarbetsförfarande. Samarbetsombudsmannen har dessutom uppdaterat arbets- och näringsminister broschyr om samarbetslagen. iets Samarbetsombudsmannen hördes och hon gav utlåtande i samband med revideringen av lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar. Utlåtanden som samarbetsombudsmannen begärt av arbetsrådet Samarbetsombudsmannen har begärt arbetsrådets utlåtande i två fall som gällde tillä mpning av samarbetslagen. Företagsverksamhet i koncernform och företag i den mening som avses i samarbetslagen Denna begäran om utlåtande gä llde frågan huruvida en koncern enligt bokföringslagen kan vara ett i samarbetslagen av sett företag. Ett andelslag och tv å aktiebolag bildade tillsammans en affärsverksamhetsenhet ur s åväl administrativ, finansiell, operativ som per - sonalmässig synvinkel. Arbete utfördes över fö retagsgränserna, och verkställande direktören för moderbolaget hade en central roll i skötseln av personalfrågorna. Antalet anställda i arbetsavtalsförhållande hos vart och ett av bolagen inom koncernen understeg i regel 20 personer. Endast det sammanlagda antalet anstä llda hos de olik a bolagen inom konc ernen översteg i regel 20 personer. Som svar på samarbetsombudsmannens ovan beskrivna begäran har arbetsrådet gett utlåtande TN ( ). Enligt arbetsr ådets syn kan koncernen i fråga inte vara ett sådant företag som avses i samarbetsl agen. Det enda som var avgörande var antalet anställda vid det företag som hade verkställt uppsägningarna. Enligt arbetsrådet avses med företag en formelltjuridisk arbetsgivare, och detta begrepp får inte ges en vidare tolkning, om det inte kan visas att affärsver ksamhetsenheter omorganiserats uttryckligen i avsikt att kringgå de arbetsgivarförpliktels er som föreskrivs i samarbetslagen. Enligt arbe tsrådets syn inverkar eventuella andra beroendeförhålla nden till övriga företag i företagsgruppen, det faktum att föret agen i någon utsträckning idkar enhetlig affärsverksamhet eller andra motsvarande omständigh eter inte på tolk ningen och tillämpningen av 2 1 mom. i samarbetslagen.

5 4 Finländska företags verksamhet utomlands, utländska företags filialer i Finland och företag i den mening som avses i samarbetslagen Samarbetsombudsmannens andra begäran om utlåtande hos arbetsrådet gällde begreppet företag enligt 3 i samarbetslagen i samband med registrerade och oregistrerade filialers verksamhet i Finland och utoml ands. Som svar på denna begäran gav arbetsrådet utlåtande TN ( ). Arbetsrådet konstaterade i s itt utlåtande TN att en sammanslutning eller stiftels e ska vara en självständig juridisk person för att kunna omfattas av samarbetslagen. F inländska person- och aktiebolag ska anses vara företag i den mening som avses i samar - betslagen. Om det totala antalet anställda i arbetsförhållande enligt den finska arbetsavtalslagen vid ett finländskt företag och dess filial eller annat verksamhetsställe i e n annan stat regelbundet uppgår till minst 20, ska företaget anses vara ett sådant företag på vilket samarbetslagen ska tillämpas. Om antalet anställda i arbetsförhållande enligt arbetsavtalslagen vid ett aktiebolag som antecknats i handel sregistret i Finland regelbundet uppgår till 20, omfattas företaget av samar betslagen trots att t.ex. 3 av arbe tstagarna arbetar i F inland och 17 arbetar i Sverige. I sitt utlåtande TN har arbetsrådet behandlat begreppet företag i 3 i samarbetslagen i förhållande till e tt utländskt företags verksamhet i Finland då ver ksamheten är organiserad i form av registrerad eller oregistrerad filial. Enligt regeringspropositionen om näringslagen konstaterade arbetsrådet i sitt utlåtande att ett utländskt företags i Finland registrerade filial är en del av det utländska företagets eller den utländska stiftelsens organisation. Eftersom ett utländskt företags i Finland registrerade filial inte är en självständig j uridisk person enligt näringslag en, ansåg arbetsrådet att filialen inte är ett i 3 i sa marbetslagen avsett företag och att samarbetslagen inte ska tilllämpas på den. Enligt arbetsrådets syn är ett utländskt företags icke registrerade filial eller dess verksamhet inte heller ett i 3 i sama rbetslagen avsett företag på vilket samarbetslagen ska tillämpas. Initiativet att utreda behoven av att ändra samarbetslagen På grundval av arbetsrådets utlåtanden lade samarbetsombudsmannen i september 2011 fram ett förslag till arb ets- och näringsministeriet om utredning av behoven at t ändra samarbetslagen bl.a. i fråga om fö retagsverksamheten i koncernform och utländska företags registrerade och icke registrerade filialer. Anvisningar om tillämpning av samarbetslagen Samarbetsombudsmannen har utfärdat två anv isningar i november Den första anvisningen gällde tillämpning av samarbetslagen på företagsledning i arbetsavtalsförhållande. Den andra anvisningen handlade om arbetstagarens rätt till gottgörelse i en s ituation där arbetstagaren har överförts till deltid utan att man dessförinnan genomfört ett förhandlingsförfarande enligt 8 kap. i samarbetslagen. År 2011 utarbetades en anvisning om samarbetsf örfarandet i fråga om lokalis ering av personer och principerna och praxis en för insamling av personuppgifter. Anvisningen utfärdades den 5 januari 2012.

6 5 Anvisningarna finns tillgä ngliga (på fins ka) på sa marbetsombudsmannens webbplats (www.tem.fi/asiamies). Artikel/Inlägg Samarbetsombudsmannen skrev ett inlägg för ar betsrättsliga föreningens årsbok I artikeln behandlas de frågor som var före mål för ombudsmannens begäran om utlåtande av arbetsrådet, dvs. huruvida en koncern kan vara ett i samarbetslagen avset t företag och om utländska företags registrerade och oreg istrerade filialer, samt om tillämpning av samarbetslagen på företagsledning i arbetsavtalsförhållande. Tillsynen över personalfondernas verksamhet Vid utgången av år 2011 fanns det sammanlagt 51 personalfonder. Antalet medlemmar i fonderna uppgick till cirka och medlemskapitalet till närmare en miljard euro. År 2010 grundades inga nya personalfonder. Under 2011 grundades fyra nya fonder. En totalreform av personalfonds lagen trädde i kraft den 1 januari Under den första hälften av 2011 låg tyngdpunkten i rådgivningskontakterna på frågor som gällde den r eviderade personalfondslagen. När det gäller personalfonderna har samarbetsombudsmannen utarbetat mallstadgar för personalfonder och anvisningar för fonderna tillsammans med bokföringsnämnden startat revideringen av anvisningen om personalfondernas bokföring och bokslut startat ett projekt för arkivering av dokument som rör personalfonder startat arbetet för utveckling och ändring av adb-systemet för personalfonderna så att det ska uppfylla kraven i den nya personalfondslagen

ANM rapporter 17/2013

ANM rapporter 17/2013 ANM rapporter 17/2013 Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens byrå 26.3.2013 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens tillsyn över

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande och utredningavpenningtvättoch32kap.1 strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revisionslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny revisionslag skall stiftas.

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till säkerhetsutredningslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering Ds 2013:31 Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Information om. Lag om samarbete inom företag

Information om. Lag om samarbete inom företag Information om Lag om samarbete inom företag Information om lag om samarbete inom företag... 3 Minnelista över samarbetslagens förpliktelser... 3 1. Lagens syfte och uppbygnnad... 4 Lagens uppbyggnad...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till stiftelselag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny stiftelselag,

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till marknadsdomstolslag samt lagstiftning som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en marknadsdomstolslag.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bokföringslagen samt vissa andra lagar med anknytning till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen MOTIVERING I. INLEDNING Information till och samråd med arbetstagare

Läs mer

Höganäs kommun köp av avfallshanteringstjänster från Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag

Höganäs kommun köp av avfallshanteringstjänster från Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-06-24 Dnr 728/2014 1 (17) Höganäs kommun 263 82 Höganäs Höganäs kommun köp av avfallshanteringstjänster från Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag Beslut Höganäs

Läs mer

RP 287/2009 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 287/2009 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om placeringsfonder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om placeringsfonder ska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har samband med

Läs mer

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Den ökade aktiviteten på aktiemarknaden under år 2014 återspeglas tydligt i Aktiemarknadsnämndens verksamhet. Nämnden gjorde mer än ett uttalande i veckan, avgjorde

Läs mer

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 57 i revisionslagen och av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att föreningslagen

Läs mer

Om försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling Om försäkringsförmedling [Uppdaterad 2008-01-05] Från och med den 1 juli 2005 gäller lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Lagen bygger på ett EG-direktiv (2002/92/EG). Den ersätter försäkringsmäklarlagen

Läs mer

Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft

Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Inledning De nackdelar som grå ekonomi och osund konkurrens har för företagare kan bekämpas på många sätt. Lagen om beställarens utredningsskyldighet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, av 68 i en lag om ändring av utlänningslagen och av 1 i lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer