VD- och Styrelseansvarsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD- och Styrelseansvarsförsäkring"

Transkript

1 VD- och Styrelseansvarsförsäkring Application Form/Questionnaire Directors' and Officers' Liability Insurance FÖRSÄKRINGSBOLAGET ZÜRICH Var vänlig besvara alla frågor fullständigt. Om någon fråga inte är relevant, var vänlig markera med N/A. Om utrymmet är otillräckligt för att besvara någon fråga, ber vi Er komplettera på företagets eget brevpapper och ange frågans nummer. Offertförfrågan måste undertecknas och dateras av bolagets firmatecknare. Bifoga följande material med ansökan: Årsrapport för de tre senaste åren Senaste interimrapport Please answer all questions in full. If any questions are considered not applicable, please indicate with N/A. If you find space insufficient to complete any of your answers, please continue on your headed paper and indicate question number. This application form must be signed and dated by a principal of the firm. Please enclose following material together with the application: Annual Reports of the last three years Copy(ies) of the notice to shareholders and prox statement(s) for either the last or the next annual shareholder's general meeting Copy(ies) of Registration statement(s) with regard to the issue of shares and/or other security papers issued by the applicant and/or a subsidiary within the last 12 months or to be issued within the next 12 months Latest US-Reports, such as 10-Q, 10K, 20-F, etc. (as far as available) and/or at latest interim statement(s) - Copy(ies) of "Indemnification provisions" (as far as applicable) Zurich Insurance Ireland Limited, Filial Sverige / Sweden Branch Postadress / Postal address Besöksadress /Visiting address Telefon / Telephone Telefax Box 5069 Linnégatan (0) (0) SE STOCKHOLM

2 Section I Allmänt / General 1. Försäkring som ansöks om Insurance applied for Försäkringsbelopp (inklusive valuta) Limit of indemnity (including currency) Självrisk per person som skall försäkras Deductible per person to be insured Vid Company Reimbursement Deductible in case of company reimbursement Begynnelsedatum Inception date 2. Innehåller den sökandes Bolags-/Koncernordning eller Stadgar eller någon av dess dotterbolags och/eller underställda bolags stadgar (enligt fråga 3 i denna paragraf) bestämmelser eller klausuler som ger de personer som skall försäkras (direktörer och tjänstemän) rätt till skadeersättning i händelse att anspråk reses mot dem? (Om ja, bifoga en kopia av den/dem till denna ansökan) Do the Articles of Association/Incorporation or the By-Laws of the applicant or any of its subsidiaries and/or affiliated companies (as per question 3. hereunder) contain provisions or clauses giving the persons to be insured (directors and officers) the right of indemnification in the event of claims being made against them? If yes, please attach a copy of it/them to this application. Section II Sökande / Applicant 3. Namn och adress på den sökande (försäkringstagaren) Name and address of the applicant (policyholder) 4. Bolagsform Corporate form 5. Sökandens verksamhetsområde(n) Field of business activity(ies) of the applicant 6. Om den sökande är ett dotterbolag till ett annat bolag, ange namn(en) på holdingbolag(en) If the applicant is subsidiary of another company, please state the name(s) of the holding company(ies)

3 Section III Dotterbolag / Subsidiaries 7. Namnge alla enheter för vilka försäkringsskydd begärs och i vilka den sökande direkt eller indirekt innehar Please name all the entities for which coverage is requested and of which the applicant directly or indirectly holds Namn Name mer än 50% av de röstberättigade aktierna (dotterbolag) more than 50% of the voting rights (subsidiaries) Procentuell ägd andel Percentage of owned share capital Röstprocent Percentage of voting rights Verksamhet Field of business activity Namn Name 50% eller mindre av röstberättigade aktier och i vilka den sökande direkt eller indirekt kontrollerar och påverkar förvaltning (underställda bolag) 50% or less of the voting rights and in which the applicant directly or indirectly controls and influences the management (affiliated companies): Procentuell ägd andel Percentage of owned share capital Röstprocent Percentage of voting rights Verksamhet Field of business activity 8. Ange den geografiska spridningen av den sökandes konsoliderade totala tillgångar inklusive företag angivna under fråga 7 Please indicate the geographical break-down of the consolidated total assets of the applicant including entities listed under question 7 Länder / Countries Tillgångar / Assets Norden / Nordic Countries Europa / Europe Storbritannien / UK Östeuropa / Eastern Europe USA Kanada / Canada Fjärran Östern / Far East Övriga / Other

4 9. Har ledningen för sökanden offentliggjort och/eller meddelat aktieägarna att det överväger någon väsentlig förändring i storlek och/eller verksamhetsområde enligt fråga 5. inom de nästa 12 månaderna? Om ja, ge närmare redogörelse Has the management of the applicant revealed to the public and/or the shareholders that it contemplates any material change in scale and/or the field of business activity as per question 5. within the next 12 months? If yes, please give details. 10. Har ledningen för sökanden och/eller dotterbolag enligt fråga 7. offentliggjort och/eller meddelat aktieägare att det för närvarande överväger erbjudanden om förvärv, samgående eller anbud? Has the management of the applicant and/or the Subsidiaries according to question 7. revealed to the public and/or shareholders that it has under consideration at the present any acquisitions, mergers or tender offers? If yes, please give details. 11. Fyll i nedanstående översikt för alla företag helt eller delvis förvärvade, bildade, förändrade och/eller sålda under de sista 3 åren Please complete the following survey for all entities wholly or partially acquired, founded, amended and/or sold during the last 3 years Företag bildat, förvärvat eller sålt Entity acquired or sold Datum vid dagen för övertagande, bildande/förvärv Date of foundation aquisition/sale Värde på tillgångar Value of assets at the date of acquisition/sale Metod Method of takeover 12. Har den sökande och/eller någon av dess dotterbolag eller underställda bolag varit noterade för eller erbjudits till försäljning inom de sista 12 månaderna? Om ja, ge närmare redogörelse Has the applicant and/or one of its subsidiaries or affiliated companies been listed or offered for sale within the past 12 months? If yes, please give details.

5 Section IV Sökandens aktieägare/aktiekapital / Shareholders/Sharecapital of the Applicant 13. Stamaktie Equity Auktoriserat aktiekapital Authorized share capital Utgivet aktiekapital Issued share capital Betalt aktiekapital Paid-in share capital Antal registrerade aktieägare Number of shareholders of registered shares Antal aktier, t.ex. röstberättigade aktier, aktier utan rösträtt, etc., nominellt värde Number of other shares, such as e.g. voting shares, shares without voting rights, etc., nominal value Antal aktieägare till sådana aktier Number of shareholders with such other shares Börser på vilka aktierna är noterade Stock exchanges on which shares are quoted 14. Finns det några icke noterade värdepapper (som t.ex. ADR) som handlas med? Are there any unlisted security papers (such as e.g. ADR's) traded? Typ i USA Type in the USA Typ annorstädes Type elsewhere 15. Vem innehar majoriteten av de röstberättigade aktierna: privata eller institutionella investerare? Who holds the majority of the voting rights: private or institutional investors? 16. Finns det några aktieägare som direkt eller indirekt innehar 10% eller mer av aktiekapitalet och/eller de röstberättigade aktierna? (Om ja, specificera) Are there any shareholders holding directly or indirectly 10% or more of the share capital and/or the voting rights? (If yes, please specify) Namn på aktieägare Name of shareholder Procentuell andel av aktiekapital Percentage of share capital Procent av röstberättigade aktier Percentage of voting rights 17. Ange procent av aktier och rösträtt per aktieägare Please specify the percentage of shares owned and the voting rights held by the persons Namn på aktieägare Name of shareholder Procentuell andel av aktiekapital Percentage of share capital Procentuell andel av rösträtt Percentage of voting rights

6 18. Har sökanden och/eller ett dotterbolag enligt fråga 7. någonsin återköpt sina egna aktier? (Om så är fallet, redogör) Has the applicant and/or a subsidiary as per question 7. ever repurchased its own shares? If so, please give details 19. Har sökanden och/eller ett bolag enligt fråga 7. under de senaste 18 månaderna lämnat in någon registreringsanmälan för emission av värdepapper eller offentliggjort något av ovannämnda bolag att det avser att lämna in en sådan registreringsanmälan under de nästa 12 månaderna? Om så är fallet, bifoga en kopia av sådan registrering eller prospekt tillsammans med denna ansökan. Has the applicant and/or a company as per question 7. filed within the past 18 months any registration statement with a public offering of security papers, or does anyone of the aforementioned companies reveal to the public to file such registration statement within the next 12 months? If so, please provide a copy of such registration or prospectus together with this application. 20. Har sökanden och/eller ett bolag enligt fråga 7. under de senaste 18 månaderna utgivit några aktier eller överväger något av de ovannämnda bolagen att ge ut aktier under de kommande 12 månaderna? Has the applicant and/or a company as per question 7. issued within the past 18 months any shares or does any of the aforementioned companies contemplate to issue shares within the next 12 months? 21. Har sökanden och/eller ett bolag enligt fråga 7. reducerat sitt aktiekapital under de senaste 18 månaderna eller överväger något av de ovannämnda bolagen att göra det under de kommande 12 månaderna? Has the applicant and/or a company as per question 7. reduced its share capital within the past 18 months or does any of the aforementioned companies contemplate to do so within the next 12 months? Section V Aktier / Shares 22. Har något av sökandens dotterbolag och/eller underställda bolag (enligt fråga 7.) några aktier noterade på en USAbörs eller några icke noterade värdepapper som handlas med i USA eller inlämnat en registreringsanmälan för värdepapper i USA? Om ja, namnge detta/dessa bolag och ge vidare information Share capital: Has any of the subsidiaries and/or affiliated companies of the applicant (as per question 7.) any shares quoted on a US stock exchange or any unlisted securities traded in the USA or filed a registration statement for security papers in the USA? If so, please name this/these companies and provide further details

7 23. Finns det några minoritetsaktieägare i den sökandes dotterbolag och/eller underställda bolag (enligt fråga 7.) som direkt eller indirekt innehar 10% eller mer av de röstberättigade aktierna i sådana bolag? Om ja, redogör närmare Are there any minority shareholders of subsidiaries and/or affiliated companies of the applicant (as per question 7.) holding directly or indirectly 10% or more of the voting rights of such companies? If yes please provide more details. 24. Finns det några minoritetsaktieägare i den sökandes dotterbolag och/eller underställda bolag (enligt fråga 7.) som deltar i kontroll och/eller ledning av något sådant bolag, även om de innehar 10% av de röstberättigade aktierna? Om ja, redogör närmare Are there any minority shareholders of subsidiaries and/or affiliated companies of the applicant (as per question 7.) participating in the control and/or the management of one of such company, even if they hold less than 10% of the voting rights? If yes please provide more details. Section VI Revisorer / Auditors 25. Har den sökande under sista 5 åren bytt/ändrat sina externa revisorer? Om så är fallet, ange orsaker till denna (dessa) förändring[ar] Has the applicant changed over the last 5 years its external auditors? If so, please name the reasons for these change[s]. 26. Har den sökande under sista 5 åren bytt/ändrat sina interna revisorer? Om så är fallet, ange orsaker till denna (dessa) förändring[ar] Has the applicant changed over the last 5 years its accountants? If so, please name the reasons for these change[s].

8 27. Har den sökande under sista 5 åren bytt/ändrat sina bankrelationer? Om så är fallet, ange orsaker till denna (dessa) förändring[ar] Has the applicant changed over the last 5 years its bank relations? If so, please name the reasons for these change[s]. Section VII Company Reimbursement / Directors and Officers/Company Reimbursement Insurance 28. Har sökanden eller ett bolag en Company Reimbursement försäkring endera genom separat försäkring eller annorledes? Om så är fallet, ange försäkringsgivare, nuvarande begränsning för skadeersättning, första ikraftträdandedatum, premie och utgångsdatum. Does the applicant or a company have a Directors and Officers / Company Reimbursement insurance, either by a separate policy or otherwise? If so, please indicate the insurer, the present limit of indemnity, the first inception date, the premium and the expiry date. Försäkringsgivare Insurer Nuvarande begränsning för skadeersättning Present limit of indemnity Första ikraftträdandedatum First inception date Premie Premium Utgångsdatum Expiry date 29. Har något försäkringsbolag någonsin vägrat, avböjt eller inte förnyat denna typ av försäkringsskydd? Om så är fallet, ange orsak Has an insurance company ever refused, declined or not renewed this type of insurance cover? If yes, please name the reasons. 30. Om en försäkring liknande den som nu ansöks om skulle vara eller skulle ha varit gällande, skulle något anspråk som har ställts eller vilken nu är under behandling mot någon av de personer som skall försäkras (direktörer eller tjänstemän) ha fallit inom ramen för sådan försäkring? Om så är fallet, ge ytterligare information If an insurance similar to the one now applying for would be or would have been in effect, would any claim which has been made or which is now pending against any of the persons to be insured (directors and officers) have fallen within the scope of such an insurance? If so, please give further details.

9 31. Är sökanden, dennes dotterbolag, dennes underställda bolag eller någon av de personer som skall försäkras (direktörer och tjänstemän) medvetna om någon händelse som skulle kunna leda till ett anspråk under den försäkring de ansöker om? Om ja, ge närmare information Are the applicant, its subsidiaries, its affiliated companies or any of the persons to be insured (directors and officers) aware of any event which could lead to a claim under the insurance applying for? If yes, please give further details. 32. Har sökanden och/eller någon av dennes dotterbolag och/eller underställda bolag vid något tillfälle under de sista fem åren varit involverade i någon rättstvist (eller någon slags verksamhet)? Om ja, ge närmare information Has the applicant and/or one of its subsidiaries and/or affiliated companies at any time over the last five years been involved in any litigation (or any class of business)? If yes, please give further details. Section VIII Sökandens representant / Representative of the Applicant 33. Namnge en representant för sökanden som är bemyndigad att motta alla underrättelser från Försäkringsgivaren (namn, titel, adress, telefon- och faxnummer) Please name the representative of the applicant entitled to receive all notices of the insurer (name, title, address, telephone and fax number)

10 Section IX Deklaration / Declaration Undertecknad deklarerar att såvitt han/hon vet och på sökandens vägnar och alla personer som skall försäkras, är alla framställningar häri sanningsenliga: Skulle den undertecknade besluta om vidare undersökning av de personer som skall försäkras för att tillhandahålla skäligen tillförlitliga svar på frågorna 6 och/eller 7, kan han/hon till försäkringsgivarna inlämna kompletterande underrättelser som förmedlar all relevant information eller förändringar som så anskaffats och försäkringsgivarna kan på grundval av denna ändra alla indikationer givna i enlighet därmed. I avsaknad av efterföljande underrättelser till försäkringsgivarna som strider mot detta kommer försäkringsgivarna att förutsätta att ingen ytterligare relevant information eller förändringar föreligger. Undertecknande av denna ansökan binder inte den undertecknade eller försäkringsgivarna att fullfölja den försäkring som ansöks om, men det överenskoms att denna ansökan skall ligga till grund för kontraktet om en försäkring skulle utfärdas, och denna ansökan kommer att bifogas till var och en integrerad av sådan försäkring, om den utfärdas. Zürich är härmed auktoriserade att utföra alla undersökningar och förfrågningar i samband med denna ansökan som de bedömer som nödvändiga. The undersigned declares that to the best of his/her knowledge and in the name of the applicant and all persons to be insured, the statements herein are true. Should the undersigned determine that further inquiry of the persons to be insured may be necessary in order to provide reasonably reliable answers to questions 6 and/or 7, he/she may submit to the insurers supplementary advises conveying any pertinent information or changes so derived and the insurers may thereupon alter any indications previously given accordingly. In the absence of subsequent advises to the insurers to the contrary it will be assumed by the insurers that there is no additional pertinent information or changes. Signing of this application does not bind the undersigned or the insurers to complete the Insurance applied for, but it is agreed that this application shall be the basis of the contract should a policy be issued, and this application will be attached to and become a part of such policy, if issued. The Zurich is hereby authorized to make any investigation and inquiry in connection with this application as it may deem necessary. Datum och plats Date and place Signatur Signature Namn och titel Name and Title Företag Company

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance Allmän information om sökanden Proposer Details 1. Sökandens namn/name of Proposer: 2. Adress/Adress: 3. Typ av verksamhet/nature of operations: 4.

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Extra bolagsstämma i Consafe Offshore AB (publ)

Extra bolagsstämma i Consafe Offshore AB (publ) Extra bolagsstämma i Consafe Offshore AB (publ) Aktieägarna i Consafe Offshore AB (publ), org nr 556604-4771, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 juni 2005, kl. 10.00 i bolagets lokaler

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION Translation the English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall prevail. BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for REINHOLD POLSKA AB (org nr / Reg.

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring Vänligen svara på alla frågor. Om det saknas utrymme för att kunna besvara frågan, vänligen fortsätt Ditt svar på ett papper med Ditt företags brevpapper med hänvisning till den fråga som besvaras. Del

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2012/2017

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

The Board s proposal for resolution item 7 to change company name and articles of association

The Board s proposal for resolution item 7 to change company name and articles of association The Board s proposal for resolution item 7 to change company name and articles of association The Board of FinnvedenBulten AB (publ), reg. no 556668 2141, proposes that an extraordinary general meeting

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 30 October 2014 SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG,

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Frågeformulär VD- & Styrelseansvarsförsäkring

Frågeformulär VD- & Styrelseansvarsförsäkring Frågeformulär VD- & Styrelseansvarsförsäkring Information Benämningen Företaget i detta formulär är den juridiska personen som söker försäkring (tillika försäkringstagaren). Benämningen försäkrade är de

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

BOLAGSORDING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for Reinhold International AB (org nr/reg. No 556706-3713)

BOLAGSORDING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for Reinhold International AB (org nr/reg. No 556706-3713) Translation the English translation is for convenience only and in case of and discrepancy, the Swedish text shall prevail. BOLAGSORDING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for Reinhold International AB (org nr/reg.

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: 556873-5913. Registration number: 556873-5913

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: 556873-5913. Registration number: 556873-5913 BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION Organisationsnummer: 556873-5913 Registration number: 556873-5913 Antagen vid extra bolagsstämma den 26 juni 2013. Adopted at the Extraordinary General Meeting on

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail. Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business N.B. The English text is an in-house translation. Styrelsens för Medivir AB (publ) motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen Report by the board of directors of Medivir AB (publ) in accordance

Läs mer

I protokollet från bolagsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

I protokollet från bolagsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 1 till protokoll fört vid extra bolagsstämma den 24 september 2012 I protokollet från bolagsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

Läs mer

Bolagsordning för Humana AB, org. nr. 556760-8475 Articles of association of Humana AB, Reg. No. 556760-8475

Bolagsordning för Humana AB, org. nr. 556760-8475 Articles of association of Humana AB, Reg. No. 556760-8475 N.B. The English translation is not official and in case of any discrepancies between the English translation and the Swedish text, the Swedish text will prevail. Antagen den 20 maj 2015 Day of adoption

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning; SSI FS 1998:6 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

TELE2 HÖJER ERBJUDANDET TILL 85 SEK PER AKTIE I SONG NETWORKS OCH REDUCERAR VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET

TELE2 HÖJER ERBJUDANDET TILL 85 SEK PER AKTIE I SONG NETWORKS OCH REDUCERAR VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET FÖR OMEDELBAR PUBLICERING 29 September 2004 TELE2 HÖJER ERBJUDANDET TILL 85 SEK PER AKTIE I SONG NETWORKS OCH REDUCERAR VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET Tele2 AB ( Tele2 ) offentliggör härmed en höjning av det

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram Adoption of incentive scheme. Punkt 1. Optioner. Programmet Optioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram Adoption of incentive scheme. Punkt 1. Optioner. Programmet Optioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till styrelsen genom emission av optioner och teckningsoptioner 2013/2018 serie II Shareholders

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för for Flexenclosure AB (publ) (org. nr 556708-2028)

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för for Flexenclosure AB (publ) (org. nr 556708-2028) N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Optioner. Programmet Optioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Optioner. Programmet Optioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till styrelsen genom emission av optioner och teckningsoptioner 2014/2019 serie II Shareholders

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring / Crime Coverage Frågeformulär / Proposal Form

Förmögenhetsbrottsförsäkring / Crime Coverage Frågeformulär / Proposal Form Förmögenhetsbrottsförsäkring / Crime Coverage Frågeformulär / Proposal Form Det är viktigt att lämna fullständiga uppgifter / It is important that you complete this proposal fully A. Allmän Information

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB +46 (0)8 579 333 59 9697004266

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB +46 (0)8 579 333 59 9697004266 Försäkringsbrev Försäkringstagare Region Skåne J A Hedlunds Väg 2015-03-17 291 89 Kristianstad Org nr Försäkring nr 2321000255 30351 Försäkringstid Fr.o.m. 2015-01-01 till 2015-12-31 Kundansvarig Zurich

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15 PostNord Januari-mars 213 213-5-15 Förändringar med större påverkan på rapporteringen Per den 1 januari 213 har skett en övergång till nya redovisningsregler i IAS19. Jämförelseperioder för koncernen har

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Documentation to be presented at the Extraordinary General Meeting of shareholders of. Investment AB Kinnevik (publ)

Documentation to be presented at the Extraordinary General Meeting of shareholders of. Investment AB Kinnevik (publ) Documentation to be presented at the Extraordinary General Meeting of shareholders of Investment AB Kinnevik (publ) Monday 11 May 2009 Agenda for the Extraordinary General Meeting of shareholders in Investment

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Investment AB Kinnevik (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Investment AB Kinnevik (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Investment AB Kinnevik (publ) Måndagen den 11 maj 2009 Dagordning för extra bolagsstämma med aktieägarna i Investment AB Kinnevik (publ) måndagen den 11 maj 2009 kl.

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

SUMMARY SAMMANFATTNING

SUMMARY SAMMANFATTNING This is a translation of the Summary of the Prospectus. In case of non-correspondence between the Swedish and the English text, the English text will prevail. Detta utgör en översättning av Prospektets

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOBINA AB (PUBL) NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN NOBINA AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOBINA AB (PUBL) NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN NOBINA AB (PUBL) N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION N.B. The English translation is not official and in case of any discrepancies between the English translation and the Swedish text, the Swedish text will prevail. Osby Intressenter AB Org. nr. 556721-6337

Läs mer

The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting.

The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting. N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. Protokoll fört vid

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna avseende samtliga stamaktier och B-aktier i Hyresfastigheter Holding III Gul AB. lämnat av

Erbjudande till aktieägarna avseende samtliga stamaktier och B-aktier i Hyresfastigheter Holding III Gul AB. lämnat av Erbjudande till aktieägarna avseende samtliga stamaktier och B-aktier i Hyresfastigheter Holding III Gul AB lämnat av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à.r.l. Vederlag: SEK 9,80 per aktie Acceptperiod:

Läs mer

Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011

Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011 Company Update 2011-02-20 Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011 Sammanfattning Rörelseresultatet landade på 7,1 Mkr i det fjärde kvartalet, vilket var en avsevärd förbättring mot kvartalet innan så samma

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade)

Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade) Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade) 1 Utbetalning av utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att en utdelning om 0,50 euro betalas från

Läs mer

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen. Datum Referens 2012-10-03 CU 12:042 S 17,3 procent av aktierna i HITT har lämnats in i Saabs ovillkorade budpliktsbud; Saab ökar sitt innehav i HITT till 96,7 procent; Betalning för inlämnade aktier den

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AKTIEBOLAG AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AKTIEBOLAG AB N.B. The English text is an unofficial translation. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AKTIEBOLAG AB TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTS TO SUBSCRIBE FOR NEW SHARES IN ARCAM

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Kriminalitetsförsäkring / Crime Insurance. (a) Total omsättning - Annual Sales/Revenues...SEK. (b) Totala tillgångar - Total Assets...

Kriminalitetsförsäkring / Crime Insurance. (a) Total omsättning - Annual Sales/Revenues...SEK. (b) Totala tillgångar - Total Assets... BusinessGuard Kriminalitetsförsäkring / Crime Insurance Allmän information om sökanden / Proposer Details 1. Sökandens namn -Name of Proposer 2. Adress Address 3. Typ av verksamhet - Nature of Operations

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 IBOR-skandalerna STIBOR-? Fastighetsägarna Utred STIBOR! (16 juli 2012) Banker stäms för räntemanipulation SvD (14 mars 2014) Antitrust: Commission fines banks 1.71 billion

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER TERMS AND CONDITIONS FOR WARRANTS IN RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) REGARDING B-SHARES 1 DEFINITIONER / DEFINITIONS I föreliggande

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer