Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 5, den 2 oktober 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 5, den 2 oktober 2013"

Transkript

1 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Kallelse Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 5, den 2 oktober 2013 Omfattning 1-12 Datum och tid: Onsdagen den 2 oktober 2013 kl Plats: U3-012, (konferensrum HVV), Västerås Ledamöter: Tjänstemän: Yvonne Eriksson Peter Dobers Pirjo Lahdenperä Esbjörn Segelod Erik Dahlquist Elinor Brunnberg Hans Hansson Magnus Wiktorsson Johan Lindmark Johannes Rytzler Andreas Boberg Ordförande, Prodekan Dekan Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Studentrepresentant Studentrepresentant Utbildnings- och forskningssektionen Fackliga företrädare: Övriga: Elisabeth C Andersson Anders Garpelin Mikael Sjödin Christine Gustafsson SACO OFR-S Forskningsledare Utbildningsvetenskap Forskningsledare Inbyggda system Forskningsledare Hälsa och välfärd OBS! Vid förhinder att delta vänligen meddela detta till Andreas Boberg, utbildnings- och forskningssektionen. 1 (11)

2 Föredragningslista Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista: Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 5, den 2 oktober Mötets öppnande Val av justeringsperson Fastställande av föredragningslista Överlämning av synpunkter till kommande fakultetsnämnd Utvärderingsmall MER KKS höstutlysning Konstnärligt utvecklingsmedel utlysning Professors- och docentdialog Rapport från Annual Boardmeeting med ABB Akademiskt samtal Övriga frågor Mötet avslutas Justerandes signatur 2 (11)

3 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Val av justeringsperson Förslag till beslut: att utse N N att jämte ordföranden justera protokollet. 3. Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut: att fastställa förslag till föredragningslista. 3 (11)

4 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 4. Överlämning av synpunkter till kommande fakultetsnämnd Nuvarande fakultetsnämnd har mandatperiod mellan och det ska under hösten genomföras val till den nya fakultetsnämnden som har mandatperiod Utskotten ombeds nu att vid sitt sammanträde sammanfatta sina intryck i två avseenden: 1) vad de arbetat med under sin mandatperiod och 2) vad de vill skicka med till den nya fakultetsnämnden att fokusera på i framtiden. Fakultetsnämnden kommer att arbeta med att sammanställa de inkomna synpunkterna under sitt internat oktober. Föredragande: Yvonne Eriksson Förslag till beslut Utskottet för forskning vill skicka med följande punkter till fakultetsnämnden: 4 (11)

5 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 5. Utvärderingsmall MER14 Arbete med att ta fram den mall som ska användas för självvärderingen i MER14 pågår. Det utkast som ligger som underlag i ärendet utgår från den mall som använts i Uppsala. Projektledningen för MER14 är tacksamma om utskottet för forskning granskar föreliggande mall och ger förslag till eventuella tillägg eller justeringar. Uppkomna synpunkter kommer föras vidare till styrgruppen för MER14 som kommer att diskutera mallen på sitt möte den 8 oktober. Styrgruppen fastställer den slutliga versionen som förhoppningsvis kommer att finnas klar i början av november. Föredragande: Roland Svensson (projektledare MER14) Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. Underlag i ärendet Bilaga 1 Utkast självvärderingsmall MER14 5 (11)

6 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 6. KKS höstutlysning Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KKS) lanserade igår sina höstutlysningar i Stockholm. Observera följande: - Lanseringsmötet webbsändes för första gången. Webbsändningen kommer att läggas ut på inom kort. - Alla utlysningstexter finns nu på - IDT:s avdelning för forskningssamordning (RECO) anordnar två informationsmöten i anslutning till KKS:s höstutlysningar, för intresserade MDH-forskare: Eskilstuna, torsdag 26/9 i sal L307 kl och Västerås, fredag 27/9 i sal U2-036 kl Information om detta har skickats ut tidigare. Länk till anmälan via Doodle finns här: Vid frågor, kontakta Caroline Blomberg, tel Vid KK-stiftelsens lansering representerades MDH av forskare från forskningsinriktningarna Innovation och produktrealisering samt Utbildningsvetenskap, forskningssamordnare från IDT och av handläggare från Utbildnings- och forskningssektionen. Samtliga av de 16 nya högskolor och universitet som KKS riktar sina utlysningar till fanns representerade vid lanseringen i form av centrala stödfunktioner, forskningsrådgivare, professorer, lektorer, forskningsledare, några prodekaner, vicerektorer, prorektorer och även en rektor (HiS). Följande tre program utlystes: Expertkompetens för innovation Steg 1 (kompetensutveckling på avancerad nivå) Deadline, KKS: 2/12 kl Ska ge nyckelpersoner hos företag kompetenslyft för kunskapsintensiv företagsutveckling och innovation. Målet är att skapa utbildningar på avancerad nivå där kompetensen hos starka forskningsmiljöer matchar strategiska kompetensbehov hos företag. Steg 1 = Planeringsbidrag Steg 2 = Genomförande (utlyses hösten 2014) Strategisk kunskapsförstärkning (förstärkning av forskargrupper) Deadline, KKS: 16/ kl Ska underlätta för högskolorna att knyta till sig strategiskt viktiga personer som bidrar till forskningsmiljöernas och lärosätets fortsatta utveckling. Programmet är uppdelat i tre program: Adjungerad professor/lektor, Internationell gästprofessor och Forskningsledare ProSpekt (finansiering för nydisputerade forskare) Deadline, KKS: 4/ kl Ska stärka nydisputerade i utvecklingen mot att bli självständiga forskare samt bidra till utveckling och förnyelse hos deltagande företag. Den 6 (11)

7 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning nydisputerade forskaren ska, vid söktillfället, ha varit akademiskt aktiv i högst 3 år. Då planerade ansökningar från MDH till KK-stiftelsen ska föranmälas av respektive forskningsledare, förhandsgranskas i en intern MDH-process samt kräver godkännande av rektor, bifogas den i juni månad beslutade processbeskrivningen för förhandsgranskning av KKS-ansökningar. Sista datum för föranmälan av planerade ansökningar kommer att meddelas av UFO inom kort. (Mer information om detta finns i kapitel 3 i bifogad processbeskrivning). En tidplan för de olika stegen i förhandsgranskningsprocessen kommer därefter att tas fram och skickas ut till berörda. Föredragande: Andreas Boberg Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. Underlag i ärendet Bilaga 1 Processbeskrivning för förhandsgranskning av ansökningar till KK-stiftelsen (MDH /13) 7 (11)

8 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 7. Konstnärligt utvecklingsmedel utlysning 2013 Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Andreas Boberg Fakultetsnämndens utlyste under våren medel på totalt kr för konstnärligt utvecklingsarbete. Projekten ska syfta till att utforska gestaltningsprocesser inom design och/eller konst och bidra till höjd kompetensnivå och ökad kunskap inom högskolan. Inför utlysningen fattade nämnden beslut om kompletteringar och förtydliganden av riktlinjerna för fördelning av konstnärligt utvecklingsmedel (MDH /13 40 ). I nämndes beslut delegerades rätten att fatta beslut om tilldelning av konstnärliga utvecklingsmedel för utlysningsomgång 2013 till forskningsutskottet. Utskottet förväntas att utifrån hörande från bedömargruppen fatta beslut om tilldelning. Föredragande: Yvonne Eriksson Förslag till beslut att tilldela konstnärliga utvecklingsmedel utifrån bedömargruppens rekommendationer. Delges Ansökande personer, redovisningschef EKA. 8 (11)

9 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 8. Professors- och docentdialog Den 8 oktober kommer nästa professors- och docentdialog äga rum. Dialogen sker i L3117 (Verktyget, Eskilstuna) mellan kl oo och i R2-025 (Västerås) mellan kl Agendan för dialogen är följande: Inledning (dekanus Peter Dobers) Aktuellt inom MDH och högskolelandskapet (rektor Karin Röding) MER14 (MDH:s Evaluation for improved Research quality) o Projektledaren har ordet (professor Roland Svensson) o Ordförande i styrgruppen har ordet (prorektor Paul Pettersson) o Om bibliometriska inslaget i MER14 (bibliotekarie Viktor Öman) Kollegiets frågor Separat kallelse skickas ut inom kort. Föredragande: Andreas Boberg / Yvonne Eriksson Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. 9 (11)

10 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 9. Rapport från Annual Boardmeeting med ABB Utskottet delges information från mötet. Föredragande: Yvonne Eriksson Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. 10. Akademiskt samtal Utskottet delges information om kommande akademiska samtal den 27 november Föredragande: Yvonne Eriksson Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. 10 (11)

11 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 11. Övriga frågor 12. Mötet avslutas Utskottets ordförande avslutar mötet. 11 (11)

12 MER14 Research evaluation at Mälardalen University Inledande text (indikativ enligt nedan) The primary goal of the evaluation, The evaluation will not compare different disciplines within MDH with each other. It aims at probing the standing in national and international perspectives, reflecting the quality and renewal of each unit of evaluation compared to that of other universities involved in the same research field. MER14 also aims to provide a foundation for future efforts In parallel to the peer-review research assessment a separate bibliometric study is planned to be undertaken The present document is meant to form a concise but informative background material for the expert panels to aid their work in carrying out the evaluation. It is divided into three parts. The first part is a written description of research activities The second part is a quantitative summary of certain research related activities, to be completed by the units of evaluation, and the third part presents data as extracted from databases The complete set of publications contained in DiVA, our Academic Archive On-line, will be used for the bibliometric analysis and also made available to the expert panels, and DiVA needs to be updated as far as possible during The units of evaluation have to double-check that all publications are registred and that the right research program is affiliated. Detailed information about this will be published shortly. For publications included in the two different lists of papers selected, and which are not available electronically (e.g. books), the unit of evaluation should be prepared to make at least two copies available by Mar. 1, Individual panelists could ask for such material to be sent to them before the site visit, and all selected publications should also be available to the panel in-print during the site visit. The present method for collection of evaluation material is designed with the intention to minimize workload for the units of evaluation, still offering relevant information to the expert panels. MDH 1 Nov Prof. Roland Svensson Project Manager, MER MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

13 Evaluation document, MER14 To be completed (in English) by the primary unit of evaluation and submitted/uploaded by Friday Feb 28, 2014 at the latest. Use this document (template) and submit one aggregated document per primary unit of evaluation [=etablerad forskningsinriktning]. The evaluation document will be available, as it is submitted, to the external expert panels immediately after this. The final document will consist of three sections: A. A written description of research activities, renewal etc., to be completed by the primary unit of evaluation see below B. A quantitative summary of certain research related activities, to be completed by the primary unit of evaluation see below C. Certain basic data extracted from the common databases, with the possibility to make comments upon this will be distributed no later than XXX. Part A: Strategic aspects on research Name of the primary unit of evaluation:. A1. i) Give a summary of the current research activities. State primary missions and goals as well defined as possible. ii) List actions that would improve the quality of the unit s research, and obstacles that hinder improvement. iii) Describe interdisciplinary activities and networks, giving information on joint publications and funding, and provide statements on the suitability of the present organizational placement within Mälardalen University. Clarification: The research profiles of the primary unit of evaluation should be clear from this summary. Limitation: All primary units of evaluation are allowed to submit at least XX A4-pages. The maximum number of pages allowed for the summary depends on the number of full-time equivalent research-active staff at the primary unit of evaluation. For maximum number, see attached Appendix - Max no of pages (Q A1). (In the response use text font Times New Roman, size 12, left-aligned text, margins 2.5 cm top/bottom/left/right, normal character spacing use MS Word or compatible software and do not submit pdf-files). Response MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

14 A2. i) Describe current, particularly successful research activities. ii) List institutions or groups nationally and internationally, which are considered suitable for benchmarking (in relation to activities selected under A2.i), and state the primary unit of evaluation view on its own standing in comparison to these. Limitation: All primary unit of evaluation are allowed to submit at least YY A4-page. The maximum number of pages allowed for Q A2 depends on the number of full-time equivalent research-active staff. For maximum number, see attached Appendix - Max no of pages (Q A2). (In the response use text font Times New Roman, size 12, left-aligned text, margins 2.5 cm top/bottom/left/right, normal character spacing use MS Word or compatible software and do not submit pdf-files). Response A3. Describe the most promising research directions for the primary unit of evaluation (and sub units) in a perspective of 5-10 years. Give an account for how the accomplishment of successful pursuit of these research directions would be attained, and what indicators would be relevant, e.g. in terms of proportion between different categories of researchers and other personnel. Limitation: All primary unit of evaluation are allowed to submit at least ZZ A4-page. The maximum number of pages allowed for Q A3 depends on the number of full-time equivalent research-active staff. For maximum number, see attached Appendix - Max no of pages (Q A3). (In the response use text font Times New Roman, size 12, left-aligned text, margins 2.5 cm top/bottom/left/right, normal character spacing use MS Word or compatible software and do not submit pdf-files). Response MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

15 A4. Select and present a list of publications or other research outputs representing the research activity at the primary unit of evaluation. Clarification: Selected publications can be from any year and could be written in English, or other language which is commonly used in the research field in question. If the publication is electronically available, include a link. For publications that are not available electronically (e.g. books), the primary unit of evaluation is asked to provide at least 2 copies for the panel members. All selected publications should also be available in print during the expert panel visit. Research outputs other than publications can be patents, products, methods, computer programs, etc. Limitation: All primary unit of evaluation are allowed to list at least MM publications. The maximum number of publications (research outputs) to be listed depends on the number of full-time equivalent research-active staff. For maximum number, see attached Appendix - Max no of publ (Q A4). List A5. Select and present a list of publications or other research outputs representing renewal of research activity at the primary unit of evaluation. Clarification: Selected publications can be from any year and could be written in English, or other language which is commonly used in the research field in question. Publications in press could also be included. If the publication is electronically available, include a link. For publications that are not available electronically (e.g. books), the primary unit of evaluation is asked to provide at least 2 copies for the panel members. All selected publications should also be available in print during the expert panel visit. Research outputs other than publications can be patents, products, methods, computer programs, etc. Limitation: All primary unit of evaluation are allowed to list at least NN publications. The maximum number of publications (research outputs) to be listed depends on the number of full-time equivalent research-active staff. For maximum number, see attached Appendix - Max no of publ (Q A5). List MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

16 A6. Present a list of significant prizes and awards Clarification: List the person, age (when receiving award), sex, year and award. Include prizes/awards presented to individual researchers or to groups/ primary unit of evaluation since Only international or significant national prizes should be listed. List A7. Additional sources of information Clarification: In order for the external experts to get a complete and correct picture of the primary unit of evaluation, please list additional sources of information, such as website addresses for the primary unit of evaluation and research/research groups (if applicable). If information is only available in Swedish, clearly state this after the address in question. List A8.. [Förslag på kompletterande frågor] MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

17 Part B: Quantitative summary of research activities Clarification: In the tables total numbers for the primary unit of evaluation should be presented (not detailed lists). During the visits the experts might ask for more detailed explanations regarding the numbers presented. B1. Engagement and involvement in the scientific society (since Jan. 2010) Plenary or keynote talks at international conferences Invited talks at international conferences Assignment in research councils and foundations Assignment as expert at evaluations for professor and lecturer positions Assignment as editor or member of editorial boards Member of international scientific councils Member of academies and learned societies Other, specify (e.g. hosting of major conferences, etc.): [Förslag på kompletterande indikatorer, relevanta för MDH] Total number Number of individuals contributing B2. Actions for renewal (since Jan. 2010) External recruitments (with doctoral exam from another university) Internal recruitments (with doctoral exam from Mälardalen University) Number of granted external funds for new projects Other, specify: [Förslag på kompletterande indikatorer, relevanta för MDH] Total number B3. International collaboration (since Jan. 2010) Research visits abroad (of at least 3 months duration) Visiting researchers (of at least 3 months duration) Number of collaborating institutions with joint publications Other activity according to traditions of the research field (specify; scientific expeditions, field work etc.):. [Förslag på kompletterande indikatorer, relevanta för MDH] Total number MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

18 B4. Engagement and interaction with society (since Jan. 2010) Adjunct professorships Popular science papers/books Textbooks Spin-off commercial companies Governmental/societal assignments Other activities according to traditions of the research field (specify; patents, popular science presentations etc.):. [Förslag på kompletterande indikatorer, relevanta för MDH] Total number MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

19 Part C: Data extracted from common databases Note! Part C will be distributed to the primary units of evaluation no later than XX, for comments if motivated. Data will be updated in Feb. 2014, and made available to the external experts on Mar. 1, 2014 Part C will include data regarding: Personnel 1. Professor 2. Senior Lecturer 3. Researcher 4. Postdoc and Assist. Professor 5. Doctoral students 6. Other staff (all categories except the above) Examinations from postgraduate studies, lic/phd Publications (summaries) Economy (research related) C1. If motivated, comment upon the extracted data (data distributed to the primary units of evaluation no later than XX) Clarification: Since the data regarding personnel, exams and economy is submitted according to university-wide (or national) standards and regulations the actual figures are fixed. However, due to the selection of data, you might want to comment upon circumstances with regard to traditions, profiles etc. in your specific research field, or if you have research staff with external funding (thus not present in the internal databases) etc. Remember that the assessment does not compare different units within Mälardalen University. It should rather reflect the quality and renewal of each unit compared to that of other universities and departments (involved in the same research field). Text (optional, if you have specific comments on data in part C) MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Kallelse Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Omfattning 1-10 Datum och tid: Onsdagen den 18 mars 2015 kl. 9.15-11.15. Plats: T1-022 (UFO:s konferensrum), Västerås OBS! Orten

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 actually has a great offer for customers by providing users unlimited access and downloads. INSTRUKTIONS MANUAL TILL VP

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Department of Information Technology, template version: 0.1 Page 1(2) Number of students passed

Department of Information Technology, template version: 0.1 Page 1(2) Number of students passed Department of Information Technology, template version: 0.1 Page 1(2) Course Information Technology and Users / IT-system och människor i samspel Term Year Code 1TS230 Spring Number of registered students

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

DEN OFFICIELLA STATISTIKEN INFÖR DEN DIGITALA REVOLUTIONEN: - ALLT STÖRRE LEGITIMITET OCH SAMHÄLLELIG NYTTA?

DEN OFFICIELLA STATISTIKEN INFÖR DEN DIGITALA REVOLUTIONEN: - ALLT STÖRRE LEGITIMITET OCH SAMHÄLLELIG NYTTA? 23:e Nordiska statistikermötet Åbo 18. 21.8.2004 DEN OFFICIELLA STATISTIKEN INFÖR DEN DIGITALA REVOLUTIONEN: - ALLT STÖRRE LEGITIMITET OCH SAMHÄLLELIG NYTTA?, Statistikcentralen Inledning Vad är statistikens

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Strategiskt uppdrag till institutionerna: Omvärlds- och egenanalys

Strategiskt uppdrag till institutionerna: Omvärlds- och egenanalys 1(3) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-5879 Exp. Rektor BESLUT 2014-02-03 Sändlista Strategiskt uppdrag till institutionerna: Omvärlds- och egenanalys Beslut Rektor beslutar: att uppdra till prefekterna, chefen för

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

8. What subject area/s did you study during your exchange? Sustainability, Business Management,

8. What subject area/s did you study during your exchange? Sustainability, Business Management, Person 69 Basic Information 1. Name Sandra Ly 2. E-mail address: sandra.ly90@gmail.com 3. Exchange university The University of Queensland 4. City Brisbane 5. Country Australien 6. First semester of your

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

CELL PLANNING. 1 Definitions

CELL PLANNING. 1 Definitions CELL PLANNING The following questions in the questionnaire will be answered in full detail even if the relevant information is found in your application. Your answers in the questionnaire will not differ

Läs mer

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23 2015-01-23 Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel:

Läs mer

Final Course Marks will be combined from the examination and the project:

Final Course Marks will be combined from the examination and the project: Examination CD5360 Software Engineering Course, 10P (Examination 4 Points) Datum: 2001-06-12, 8:30-13:30 Responsible: Ivica Crnkovic Max points: 40 Approved: Minimum 20 points Final Course Marks will be

Läs mer