Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 5, den 2 oktober 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 5, den 2 oktober 2013"

Transkript

1 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Kallelse Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 5, den 2 oktober 2013 Omfattning 1-12 Datum och tid: Onsdagen den 2 oktober 2013 kl Plats: U3-012, (konferensrum HVV), Västerås Ledamöter: Tjänstemän: Yvonne Eriksson Peter Dobers Pirjo Lahdenperä Esbjörn Segelod Erik Dahlquist Elinor Brunnberg Hans Hansson Magnus Wiktorsson Johan Lindmark Johannes Rytzler Andreas Boberg Ordförande, Prodekan Dekan Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Studentrepresentant Studentrepresentant Utbildnings- och forskningssektionen Fackliga företrädare: Övriga: Elisabeth C Andersson Anders Garpelin Mikael Sjödin Christine Gustafsson SACO OFR-S Forskningsledare Utbildningsvetenskap Forskningsledare Inbyggda system Forskningsledare Hälsa och välfärd OBS! Vid förhinder att delta vänligen meddela detta till Andreas Boberg, utbildnings- och forskningssektionen. 1 (11)

2 Föredragningslista Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista: Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 5, den 2 oktober Mötets öppnande Val av justeringsperson Fastställande av föredragningslista Överlämning av synpunkter till kommande fakultetsnämnd Utvärderingsmall MER KKS höstutlysning Konstnärligt utvecklingsmedel utlysning Professors- och docentdialog Rapport från Annual Boardmeeting med ABB Akademiskt samtal Övriga frågor Mötet avslutas Justerandes signatur 2 (11)

3 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Val av justeringsperson Förslag till beslut: att utse N N att jämte ordföranden justera protokollet. 3. Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut: att fastställa förslag till föredragningslista. 3 (11)

4 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 4. Överlämning av synpunkter till kommande fakultetsnämnd Nuvarande fakultetsnämnd har mandatperiod mellan och det ska under hösten genomföras val till den nya fakultetsnämnden som har mandatperiod Utskotten ombeds nu att vid sitt sammanträde sammanfatta sina intryck i två avseenden: 1) vad de arbetat med under sin mandatperiod och 2) vad de vill skicka med till den nya fakultetsnämnden att fokusera på i framtiden. Fakultetsnämnden kommer att arbeta med att sammanställa de inkomna synpunkterna under sitt internat oktober. Föredragande: Yvonne Eriksson Förslag till beslut Utskottet för forskning vill skicka med följande punkter till fakultetsnämnden: 4 (11)

5 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 5. Utvärderingsmall MER14 Arbete med att ta fram den mall som ska användas för självvärderingen i MER14 pågår. Det utkast som ligger som underlag i ärendet utgår från den mall som använts i Uppsala. Projektledningen för MER14 är tacksamma om utskottet för forskning granskar föreliggande mall och ger förslag till eventuella tillägg eller justeringar. Uppkomna synpunkter kommer föras vidare till styrgruppen för MER14 som kommer att diskutera mallen på sitt möte den 8 oktober. Styrgruppen fastställer den slutliga versionen som förhoppningsvis kommer att finnas klar i början av november. Föredragande: Roland Svensson (projektledare MER14) Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. Underlag i ärendet Bilaga 1 Utkast självvärderingsmall MER14 5 (11)

6 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 6. KKS höstutlysning Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KKS) lanserade igår sina höstutlysningar i Stockholm. Observera följande: - Lanseringsmötet webbsändes för första gången. Webbsändningen kommer att läggas ut på inom kort. - Alla utlysningstexter finns nu på - IDT:s avdelning för forskningssamordning (RECO) anordnar två informationsmöten i anslutning till KKS:s höstutlysningar, för intresserade MDH-forskare: Eskilstuna, torsdag 26/9 i sal L307 kl och Västerås, fredag 27/9 i sal U2-036 kl Information om detta har skickats ut tidigare. Länk till anmälan via Doodle finns här: Vid frågor, kontakta Caroline Blomberg, tel Vid KK-stiftelsens lansering representerades MDH av forskare från forskningsinriktningarna Innovation och produktrealisering samt Utbildningsvetenskap, forskningssamordnare från IDT och av handläggare från Utbildnings- och forskningssektionen. Samtliga av de 16 nya högskolor och universitet som KKS riktar sina utlysningar till fanns representerade vid lanseringen i form av centrala stödfunktioner, forskningsrådgivare, professorer, lektorer, forskningsledare, några prodekaner, vicerektorer, prorektorer och även en rektor (HiS). Följande tre program utlystes: Expertkompetens för innovation Steg 1 (kompetensutveckling på avancerad nivå) Deadline, KKS: 2/12 kl Ska ge nyckelpersoner hos företag kompetenslyft för kunskapsintensiv företagsutveckling och innovation. Målet är att skapa utbildningar på avancerad nivå där kompetensen hos starka forskningsmiljöer matchar strategiska kompetensbehov hos företag. Steg 1 = Planeringsbidrag Steg 2 = Genomförande (utlyses hösten 2014) Strategisk kunskapsförstärkning (förstärkning av forskargrupper) Deadline, KKS: 16/ kl Ska underlätta för högskolorna att knyta till sig strategiskt viktiga personer som bidrar till forskningsmiljöernas och lärosätets fortsatta utveckling. Programmet är uppdelat i tre program: Adjungerad professor/lektor, Internationell gästprofessor och Forskningsledare ProSpekt (finansiering för nydisputerade forskare) Deadline, KKS: 4/ kl Ska stärka nydisputerade i utvecklingen mot att bli självständiga forskare samt bidra till utveckling och förnyelse hos deltagande företag. Den 6 (11)

7 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning nydisputerade forskaren ska, vid söktillfället, ha varit akademiskt aktiv i högst 3 år. Då planerade ansökningar från MDH till KK-stiftelsen ska föranmälas av respektive forskningsledare, förhandsgranskas i en intern MDH-process samt kräver godkännande av rektor, bifogas den i juni månad beslutade processbeskrivningen för förhandsgranskning av KKS-ansökningar. Sista datum för föranmälan av planerade ansökningar kommer att meddelas av UFO inom kort. (Mer information om detta finns i kapitel 3 i bifogad processbeskrivning). En tidplan för de olika stegen i förhandsgranskningsprocessen kommer därefter att tas fram och skickas ut till berörda. Föredragande: Andreas Boberg Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. Underlag i ärendet Bilaga 1 Processbeskrivning för förhandsgranskning av ansökningar till KK-stiftelsen (MDH /13) 7 (11)

8 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 7. Konstnärligt utvecklingsmedel utlysning 2013 Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Andreas Boberg Fakultetsnämndens utlyste under våren medel på totalt kr för konstnärligt utvecklingsarbete. Projekten ska syfta till att utforska gestaltningsprocesser inom design och/eller konst och bidra till höjd kompetensnivå och ökad kunskap inom högskolan. Inför utlysningen fattade nämnden beslut om kompletteringar och förtydliganden av riktlinjerna för fördelning av konstnärligt utvecklingsmedel (MDH /13 40 ). I nämndes beslut delegerades rätten att fatta beslut om tilldelning av konstnärliga utvecklingsmedel för utlysningsomgång 2013 till forskningsutskottet. Utskottet förväntas att utifrån hörande från bedömargruppen fatta beslut om tilldelning. Föredragande: Yvonne Eriksson Förslag till beslut att tilldela konstnärliga utvecklingsmedel utifrån bedömargruppens rekommendationer. Delges Ansökande personer, redovisningschef EKA. 8 (11)

9 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 8. Professors- och docentdialog Den 8 oktober kommer nästa professors- och docentdialog äga rum. Dialogen sker i L3117 (Verktyget, Eskilstuna) mellan kl oo och i R2-025 (Västerås) mellan kl Agendan för dialogen är följande: Inledning (dekanus Peter Dobers) Aktuellt inom MDH och högskolelandskapet (rektor Karin Röding) MER14 (MDH:s Evaluation for improved Research quality) o Projektledaren har ordet (professor Roland Svensson) o Ordförande i styrgruppen har ordet (prorektor Paul Pettersson) o Om bibliometriska inslaget i MER14 (bibliotekarie Viktor Öman) Kollegiets frågor Separat kallelse skickas ut inom kort. Föredragande: Andreas Boberg / Yvonne Eriksson Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. 9 (11)

10 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 9. Rapport från Annual Boardmeeting med ABB Utskottet delges information från mötet. Föredragande: Yvonne Eriksson Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. 10. Akademiskt samtal Utskottet delges information om kommande akademiska samtal den 27 november Föredragande: Yvonne Eriksson Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. 10 (11)

11 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 11. Övriga frågor 12. Mötet avslutas Utskottets ordförande avslutar mötet. 11 (11)

12 MER14 Research evaluation at Mälardalen University Inledande text (indikativ enligt nedan) The primary goal of the evaluation, The evaluation will not compare different disciplines within MDH with each other. It aims at probing the standing in national and international perspectives, reflecting the quality and renewal of each unit of evaluation compared to that of other universities involved in the same research field. MER14 also aims to provide a foundation for future efforts In parallel to the peer-review research assessment a separate bibliometric study is planned to be undertaken The present document is meant to form a concise but informative background material for the expert panels to aid their work in carrying out the evaluation. It is divided into three parts. The first part is a written description of research activities The second part is a quantitative summary of certain research related activities, to be completed by the units of evaluation, and the third part presents data as extracted from databases The complete set of publications contained in DiVA, our Academic Archive On-line, will be used for the bibliometric analysis and also made available to the expert panels, and DiVA needs to be updated as far as possible during The units of evaluation have to double-check that all publications are registred and that the right research program is affiliated. Detailed information about this will be published shortly. For publications included in the two different lists of papers selected, and which are not available electronically (e.g. books), the unit of evaluation should be prepared to make at least two copies available by Mar. 1, Individual panelists could ask for such material to be sent to them before the site visit, and all selected publications should also be available to the panel in-print during the site visit. The present method for collection of evaluation material is designed with the intention to minimize workload for the units of evaluation, still offering relevant information to the expert panels. MDH 1 Nov Prof. Roland Svensson Project Manager, MER MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

13 Evaluation document, MER14 To be completed (in English) by the primary unit of evaluation and submitted/uploaded by Friday Feb 28, 2014 at the latest. Use this document (template) and submit one aggregated document per primary unit of evaluation [=etablerad forskningsinriktning]. The evaluation document will be available, as it is submitted, to the external expert panels immediately after this. The final document will consist of three sections: A. A written description of research activities, renewal etc., to be completed by the primary unit of evaluation see below B. A quantitative summary of certain research related activities, to be completed by the primary unit of evaluation see below C. Certain basic data extracted from the common databases, with the possibility to make comments upon this will be distributed no later than XXX. Part A: Strategic aspects on research Name of the primary unit of evaluation:. A1. i) Give a summary of the current research activities. State primary missions and goals as well defined as possible. ii) List actions that would improve the quality of the unit s research, and obstacles that hinder improvement. iii) Describe interdisciplinary activities and networks, giving information on joint publications and funding, and provide statements on the suitability of the present organizational placement within Mälardalen University. Clarification: The research profiles of the primary unit of evaluation should be clear from this summary. Limitation: All primary units of evaluation are allowed to submit at least XX A4-pages. The maximum number of pages allowed for the summary depends on the number of full-time equivalent research-active staff at the primary unit of evaluation. For maximum number, see attached Appendix - Max no of pages (Q A1). (In the response use text font Times New Roman, size 12, left-aligned text, margins 2.5 cm top/bottom/left/right, normal character spacing use MS Word or compatible software and do not submit pdf-files). Response MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

14 A2. i) Describe current, particularly successful research activities. ii) List institutions or groups nationally and internationally, which are considered suitable for benchmarking (in relation to activities selected under A2.i), and state the primary unit of evaluation view on its own standing in comparison to these. Limitation: All primary unit of evaluation are allowed to submit at least YY A4-page. The maximum number of pages allowed for Q A2 depends on the number of full-time equivalent research-active staff. For maximum number, see attached Appendix - Max no of pages (Q A2). (In the response use text font Times New Roman, size 12, left-aligned text, margins 2.5 cm top/bottom/left/right, normal character spacing use MS Word or compatible software and do not submit pdf-files). Response A3. Describe the most promising research directions for the primary unit of evaluation (and sub units) in a perspective of 5-10 years. Give an account for how the accomplishment of successful pursuit of these research directions would be attained, and what indicators would be relevant, e.g. in terms of proportion between different categories of researchers and other personnel. Limitation: All primary unit of evaluation are allowed to submit at least ZZ A4-page. The maximum number of pages allowed for Q A3 depends on the number of full-time equivalent research-active staff. For maximum number, see attached Appendix - Max no of pages (Q A3). (In the response use text font Times New Roman, size 12, left-aligned text, margins 2.5 cm top/bottom/left/right, normal character spacing use MS Word or compatible software and do not submit pdf-files). Response MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

15 A4. Select and present a list of publications or other research outputs representing the research activity at the primary unit of evaluation. Clarification: Selected publications can be from any year and could be written in English, or other language which is commonly used in the research field in question. If the publication is electronically available, include a link. For publications that are not available electronically (e.g. books), the primary unit of evaluation is asked to provide at least 2 copies for the panel members. All selected publications should also be available in print during the expert panel visit. Research outputs other than publications can be patents, products, methods, computer programs, etc. Limitation: All primary unit of evaluation are allowed to list at least MM publications. The maximum number of publications (research outputs) to be listed depends on the number of full-time equivalent research-active staff. For maximum number, see attached Appendix - Max no of publ (Q A4). List A5. Select and present a list of publications or other research outputs representing renewal of research activity at the primary unit of evaluation. Clarification: Selected publications can be from any year and could be written in English, or other language which is commonly used in the research field in question. Publications in press could also be included. If the publication is electronically available, include a link. For publications that are not available electronically (e.g. books), the primary unit of evaluation is asked to provide at least 2 copies for the panel members. All selected publications should also be available in print during the expert panel visit. Research outputs other than publications can be patents, products, methods, computer programs, etc. Limitation: All primary unit of evaluation are allowed to list at least NN publications. The maximum number of publications (research outputs) to be listed depends on the number of full-time equivalent research-active staff. For maximum number, see attached Appendix - Max no of publ (Q A5). List MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

16 A6. Present a list of significant prizes and awards Clarification: List the person, age (when receiving award), sex, year and award. Include prizes/awards presented to individual researchers or to groups/ primary unit of evaluation since Only international or significant national prizes should be listed. List A7. Additional sources of information Clarification: In order for the external experts to get a complete and correct picture of the primary unit of evaluation, please list additional sources of information, such as website addresses for the primary unit of evaluation and research/research groups (if applicable). If information is only available in Swedish, clearly state this after the address in question. List A8.. [Förslag på kompletterande frågor] MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

17 Part B: Quantitative summary of research activities Clarification: In the tables total numbers for the primary unit of evaluation should be presented (not detailed lists). During the visits the experts might ask for more detailed explanations regarding the numbers presented. B1. Engagement and involvement in the scientific society (since Jan. 2010) Plenary or keynote talks at international conferences Invited talks at international conferences Assignment in research councils and foundations Assignment as expert at evaluations for professor and lecturer positions Assignment as editor or member of editorial boards Member of international scientific councils Member of academies and learned societies Other, specify (e.g. hosting of major conferences, etc.): [Förslag på kompletterande indikatorer, relevanta för MDH] Total number Number of individuals contributing B2. Actions for renewal (since Jan. 2010) External recruitments (with doctoral exam from another university) Internal recruitments (with doctoral exam from Mälardalen University) Number of granted external funds for new projects Other, specify: [Förslag på kompletterande indikatorer, relevanta för MDH] Total number B3. International collaboration (since Jan. 2010) Research visits abroad (of at least 3 months duration) Visiting researchers (of at least 3 months duration) Number of collaborating institutions with joint publications Other activity according to traditions of the research field (specify; scientific expeditions, field work etc.):. [Förslag på kompletterande indikatorer, relevanta för MDH] Total number MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

18 B4. Engagement and interaction with society (since Jan. 2010) Adjunct professorships Popular science papers/books Textbooks Spin-off commercial companies Governmental/societal assignments Other activities according to traditions of the research field (specify; patents, popular science presentations etc.):. [Förslag på kompletterande indikatorer, relevanta för MDH] Total number MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

19 Part C: Data extracted from common databases Note! Part C will be distributed to the primary units of evaluation no later than XX, for comments if motivated. Data will be updated in Feb. 2014, and made available to the external experts on Mar. 1, 2014 Part C will include data regarding: Personnel 1. Professor 2. Senior Lecturer 3. Researcher 4. Postdoc and Assist. Professor 5. Doctoral students 6. Other staff (all categories except the above) Examinations from postgraduate studies, lic/phd Publications (summaries) Economy (research related) C1. If motivated, comment upon the extracted data (data distributed to the primary units of evaluation no later than XX) Clarification: Since the data regarding personnel, exams and economy is submitted according to university-wide (or national) standards and regulations the actual figures are fixed. However, due to the selection of data, you might want to comment upon circumstances with regard to traditions, profiles etc. in your specific research field, or if you have research staff with external funding (thus not present in the internal databases) etc. Remember that the assessment does not compare different units within Mälardalen University. It should rather reflect the quality and renewal of each unit compared to that of other universities and departments (involved in the same research field). Text (optional, if you have specific comments on data in part C) MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Kallelse Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Omfattning 1-10 Datum och tid: Onsdagen den 18 mars 2015 kl. 9.15-11.15. Plats: T1-022 (UFO:s konferensrum), Västerås OBS! Orten

Läs mer

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Kallelse/dagordning FEH 2014: 2 2014-03-26 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2014: 2 Datum 2014-03-26 Tid 10.00 16.00 Kaffe serveras från kl. 9.30 samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats Förhinder

Läs mer

KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06. Datum och tid: Konferensru. ordförande akademichef EST. Damir Isovic Thomas Wahl HVV UKK

KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06. Datum och tid: Konferensru. ordförande akademichef EST. Damir Isovic Thomas Wahl HVV UKK KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06 1 (3) Rådet för internationell verksamhet Datum och tid: Onsdagen den 6 november, kl. 9. 15-12.00 Plats: Konferensru um B212, Eskilstuna Ledamöter: Peter Dobers Damir

Läs mer

Report on Research Infrastructure at Uppsala University

Report on Research Infrastructure at Uppsala University Report on Research Infrastructure at Uppsala University Table of Contents Preface... 2 Executive summary... 3 Background... 5 The surveys... 6 Summary of inventorial survey... 7 Summary of deep survey...

Läs mer

Professorer (öppen rekrytering) / version januari 2014

Professorer (öppen rekrytering) / version januari 2014 Professorer (öppen rekrytering) / version januari 2014 Best practices för anställning av professor. Processbeskrivningen baserar sig på Personalinstruktionen och skall ge svar på också praktiska frågor

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015 KALLELSE Nr 3:2015 Fakultetsnämndens ordförande 2015-05-28 MDH 2.16-2015/0071 Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015 Plats: Styrelserummet B212, Eskilstuna Tid: kl. 09.30

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001

EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001 V I N N O V A R E P O R T V R 2 0 0 4 : 0 3 EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001 Utvärdering av ett FoU-program i Komplexa Tekniska System 1997-2001 E R I K

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-21

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-21 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-21 Forskningsnämnd 1 Närvarande ledamöter: Björn Regnell Anders Gustafsson Thomas Johansson Stefan Kröll Boris Magnusson Hans W Persson Karl-Erik Årzén Kalle Åström

Läs mer

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Här listas kurser på forskarutbildningsnivå i statsvetenskap vid svenska universitet och högskolor. Sammanställningen utfördes

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

Virtual Conferencing

Virtual Conferencing Virtual Conferencing Best practice how to obtain sufficient meeting efficiency in both a user and a business perspective M A R I A B E R G S T R Ö M S I L L É N Master of Science Thesis Stockholm, Sweden

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 21/10/14 Politik kräver samverkan och underlag En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 2 DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Läs mer

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM?

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer

Water strategies for Swedish sustainable urban planning

Water strategies for Swedish sustainable urban planning UPTEC W 13041 Examensarbete 30 hp Oktober 2013 Water strategies for Swedish sustainable urban planning A comparison between certification systems and urban water research Pia Sjöholm Abstract Water strategies

Läs mer

AGENDA ASTEC 35. Styrelsemöte Tid: 2002-01-23, kl 10.00 Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC.

AGENDA ASTEC 35. Styrelsemöte Tid: 2002-01-23, kl 10.00 Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC. ASTEC http://www.astec.uu.se/etapp3/board/02-01-23-agenda.shtml AGENDA ASTEC 35 Styrelsemöte Tid: 2002-01-23, kl 10.00 Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC. Anmälda förhinder:

Läs mer

Blekinge Engineering Software Qualities

Blekinge Engineering Software Qualities Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin Om KK-stiftelsen För att stärka

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08 Rapport 2013:08 Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer I den här tredje delrapporten ges en översikt och dras lärdomar från policyinsatser för främjande av affärsänglar i fyra länder/regioner

Läs mer

Högskolan i Borås Bibliotekshögskolan. ischools icaucus. Innebörd, krav och erfarenheter. En rapport av Alen Doracic

Högskolan i Borås Bibliotekshögskolan. ischools icaucus. Innebörd, krav och erfarenheter. En rapport av Alen Doracic Högskolan i Borås Bibliotekshögskolan ischools icaucus Innebörd, krav och erfarenheter En rapport av Alen Doracic 2012 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Uppdragsbeskrivning... 3 Inledning...

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer

Skriftpraktiker hos barn och unga

Skriftpraktiker hos barn och unga Hurdan betydelse har läroboken för lektionens agenda? Vilka möjligheter till skriftspråksutveckling uppstår då barn är aktiva på Facebook, bloggar och då de spelar dataspel? Kan litteraturundervisningen

Läs mer