Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 5, den 2 oktober 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 5, den 2 oktober 2013"

Transkript

1 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Kallelse Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 5, den 2 oktober 2013 Omfattning 1-12 Datum och tid: Onsdagen den 2 oktober 2013 kl Plats: U3-012, (konferensrum HVV), Västerås Ledamöter: Tjänstemän: Yvonne Eriksson Peter Dobers Pirjo Lahdenperä Esbjörn Segelod Erik Dahlquist Elinor Brunnberg Hans Hansson Magnus Wiktorsson Johan Lindmark Johannes Rytzler Andreas Boberg Ordförande, Prodekan Dekan Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Studentrepresentant Studentrepresentant Utbildnings- och forskningssektionen Fackliga företrädare: Övriga: Elisabeth C Andersson Anders Garpelin Mikael Sjödin Christine Gustafsson SACO OFR-S Forskningsledare Utbildningsvetenskap Forskningsledare Inbyggda system Forskningsledare Hälsa och välfärd OBS! Vid förhinder att delta vänligen meddela detta till Andreas Boberg, utbildnings- och forskningssektionen. 1 (11)

2 Föredragningslista Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista: Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 5, den 2 oktober Mötets öppnande Val av justeringsperson Fastställande av föredragningslista Överlämning av synpunkter till kommande fakultetsnämnd Utvärderingsmall MER KKS höstutlysning Konstnärligt utvecklingsmedel utlysning Professors- och docentdialog Rapport från Annual Boardmeeting med ABB Akademiskt samtal Övriga frågor Mötet avslutas Justerandes signatur 2 (11)

3 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Val av justeringsperson Förslag till beslut: att utse N N att jämte ordföranden justera protokollet. 3. Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut: att fastställa förslag till föredragningslista. 3 (11)

4 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 4. Överlämning av synpunkter till kommande fakultetsnämnd Nuvarande fakultetsnämnd har mandatperiod mellan och det ska under hösten genomföras val till den nya fakultetsnämnden som har mandatperiod Utskotten ombeds nu att vid sitt sammanträde sammanfatta sina intryck i två avseenden: 1) vad de arbetat med under sin mandatperiod och 2) vad de vill skicka med till den nya fakultetsnämnden att fokusera på i framtiden. Fakultetsnämnden kommer att arbeta med att sammanställa de inkomna synpunkterna under sitt internat oktober. Föredragande: Yvonne Eriksson Förslag till beslut Utskottet för forskning vill skicka med följande punkter till fakultetsnämnden: 4 (11)

5 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 5. Utvärderingsmall MER14 Arbete med att ta fram den mall som ska användas för självvärderingen i MER14 pågår. Det utkast som ligger som underlag i ärendet utgår från den mall som använts i Uppsala. Projektledningen för MER14 är tacksamma om utskottet för forskning granskar föreliggande mall och ger förslag till eventuella tillägg eller justeringar. Uppkomna synpunkter kommer föras vidare till styrgruppen för MER14 som kommer att diskutera mallen på sitt möte den 8 oktober. Styrgruppen fastställer den slutliga versionen som förhoppningsvis kommer att finnas klar i början av november. Föredragande: Roland Svensson (projektledare MER14) Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. Underlag i ärendet Bilaga 1 Utkast självvärderingsmall MER14 5 (11)

6 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 6. KKS höstutlysning Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KKS) lanserade igår sina höstutlysningar i Stockholm. Observera följande: - Lanseringsmötet webbsändes för första gången. Webbsändningen kommer att läggas ut på inom kort. - Alla utlysningstexter finns nu på - IDT:s avdelning för forskningssamordning (RECO) anordnar två informationsmöten i anslutning till KKS:s höstutlysningar, för intresserade MDH-forskare: Eskilstuna, torsdag 26/9 i sal L307 kl och Västerås, fredag 27/9 i sal U2-036 kl Information om detta har skickats ut tidigare. Länk till anmälan via Doodle finns här: Vid frågor, kontakta Caroline Blomberg, tel Vid KK-stiftelsens lansering representerades MDH av forskare från forskningsinriktningarna Innovation och produktrealisering samt Utbildningsvetenskap, forskningssamordnare från IDT och av handläggare från Utbildnings- och forskningssektionen. Samtliga av de 16 nya högskolor och universitet som KKS riktar sina utlysningar till fanns representerade vid lanseringen i form av centrala stödfunktioner, forskningsrådgivare, professorer, lektorer, forskningsledare, några prodekaner, vicerektorer, prorektorer och även en rektor (HiS). Följande tre program utlystes: Expertkompetens för innovation Steg 1 (kompetensutveckling på avancerad nivå) Deadline, KKS: 2/12 kl Ska ge nyckelpersoner hos företag kompetenslyft för kunskapsintensiv företagsutveckling och innovation. Målet är att skapa utbildningar på avancerad nivå där kompetensen hos starka forskningsmiljöer matchar strategiska kompetensbehov hos företag. Steg 1 = Planeringsbidrag Steg 2 = Genomförande (utlyses hösten 2014) Strategisk kunskapsförstärkning (förstärkning av forskargrupper) Deadline, KKS: 16/ kl Ska underlätta för högskolorna att knyta till sig strategiskt viktiga personer som bidrar till forskningsmiljöernas och lärosätets fortsatta utveckling. Programmet är uppdelat i tre program: Adjungerad professor/lektor, Internationell gästprofessor och Forskningsledare ProSpekt (finansiering för nydisputerade forskare) Deadline, KKS: 4/ kl Ska stärka nydisputerade i utvecklingen mot att bli självständiga forskare samt bidra till utveckling och förnyelse hos deltagande företag. Den 6 (11)

7 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning nydisputerade forskaren ska, vid söktillfället, ha varit akademiskt aktiv i högst 3 år. Då planerade ansökningar från MDH till KK-stiftelsen ska föranmälas av respektive forskningsledare, förhandsgranskas i en intern MDH-process samt kräver godkännande av rektor, bifogas den i juni månad beslutade processbeskrivningen för förhandsgranskning av KKS-ansökningar. Sista datum för föranmälan av planerade ansökningar kommer att meddelas av UFO inom kort. (Mer information om detta finns i kapitel 3 i bifogad processbeskrivning). En tidplan för de olika stegen i förhandsgranskningsprocessen kommer därefter att tas fram och skickas ut till berörda. Föredragande: Andreas Boberg Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. Underlag i ärendet Bilaga 1 Processbeskrivning för förhandsgranskning av ansökningar till KK-stiftelsen (MDH /13) 7 (11)

8 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 7. Konstnärligt utvecklingsmedel utlysning 2013 Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Andreas Boberg Fakultetsnämndens utlyste under våren medel på totalt kr för konstnärligt utvecklingsarbete. Projekten ska syfta till att utforska gestaltningsprocesser inom design och/eller konst och bidra till höjd kompetensnivå och ökad kunskap inom högskolan. Inför utlysningen fattade nämnden beslut om kompletteringar och förtydliganden av riktlinjerna för fördelning av konstnärligt utvecklingsmedel (MDH /13 40 ). I nämndes beslut delegerades rätten att fatta beslut om tilldelning av konstnärliga utvecklingsmedel för utlysningsomgång 2013 till forskningsutskottet. Utskottet förväntas att utifrån hörande från bedömargruppen fatta beslut om tilldelning. Föredragande: Yvonne Eriksson Förslag till beslut att tilldela konstnärliga utvecklingsmedel utifrån bedömargruppens rekommendationer. Delges Ansökande personer, redovisningschef EKA. 8 (11)

9 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 8. Professors- och docentdialog Den 8 oktober kommer nästa professors- och docentdialog äga rum. Dialogen sker i L3117 (Verktyget, Eskilstuna) mellan kl oo och i R2-025 (Västerås) mellan kl Agendan för dialogen är följande: Inledning (dekanus Peter Dobers) Aktuellt inom MDH och högskolelandskapet (rektor Karin Röding) MER14 (MDH:s Evaluation for improved Research quality) o Projektledaren har ordet (professor Roland Svensson) o Ordförande i styrgruppen har ordet (prorektor Paul Pettersson) o Om bibliometriska inslaget i MER14 (bibliotekarie Viktor Öman) Kollegiets frågor Separat kallelse skickas ut inom kort. Föredragande: Andreas Boberg / Yvonne Eriksson Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. 9 (11)

10 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 9. Rapport från Annual Boardmeeting med ABB Utskottet delges information från mötet. Föredragande: Yvonne Eriksson Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. 10. Akademiskt samtal Utskottet delges information om kommande akademiska samtal den 27 november Föredragande: Yvonne Eriksson Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. 10 (11)

11 Nr 5: Dnr: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning 11. Övriga frågor 12. Mötet avslutas Utskottets ordförande avslutar mötet. 11 (11)

12 MER14 Research evaluation at Mälardalen University Inledande text (indikativ enligt nedan) The primary goal of the evaluation, The evaluation will not compare different disciplines within MDH with each other. It aims at probing the standing in national and international perspectives, reflecting the quality and renewal of each unit of evaluation compared to that of other universities involved in the same research field. MER14 also aims to provide a foundation for future efforts In parallel to the peer-review research assessment a separate bibliometric study is planned to be undertaken The present document is meant to form a concise but informative background material for the expert panels to aid their work in carrying out the evaluation. It is divided into three parts. The first part is a written description of research activities The second part is a quantitative summary of certain research related activities, to be completed by the units of evaluation, and the third part presents data as extracted from databases The complete set of publications contained in DiVA, our Academic Archive On-line, will be used for the bibliometric analysis and also made available to the expert panels, and DiVA needs to be updated as far as possible during The units of evaluation have to double-check that all publications are registred and that the right research program is affiliated. Detailed information about this will be published shortly. For publications included in the two different lists of papers selected, and which are not available electronically (e.g. books), the unit of evaluation should be prepared to make at least two copies available by Mar. 1, Individual panelists could ask for such material to be sent to them before the site visit, and all selected publications should also be available to the panel in-print during the site visit. The present method for collection of evaluation material is designed with the intention to minimize workload for the units of evaluation, still offering relevant information to the expert panels. MDH 1 Nov Prof. Roland Svensson Project Manager, MER MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

13 Evaluation document, MER14 To be completed (in English) by the primary unit of evaluation and submitted/uploaded by Friday Feb 28, 2014 at the latest. Use this document (template) and submit one aggregated document per primary unit of evaluation [=etablerad forskningsinriktning]. The evaluation document will be available, as it is submitted, to the external expert panels immediately after this. The final document will consist of three sections: A. A written description of research activities, renewal etc., to be completed by the primary unit of evaluation see below B. A quantitative summary of certain research related activities, to be completed by the primary unit of evaluation see below C. Certain basic data extracted from the common databases, with the possibility to make comments upon this will be distributed no later than XXX. Part A: Strategic aspects on research Name of the primary unit of evaluation:. A1. i) Give a summary of the current research activities. State primary missions and goals as well defined as possible. ii) List actions that would improve the quality of the unit s research, and obstacles that hinder improvement. iii) Describe interdisciplinary activities and networks, giving information on joint publications and funding, and provide statements on the suitability of the present organizational placement within Mälardalen University. Clarification: The research profiles of the primary unit of evaluation should be clear from this summary. Limitation: All primary units of evaluation are allowed to submit at least XX A4-pages. The maximum number of pages allowed for the summary depends on the number of full-time equivalent research-active staff at the primary unit of evaluation. For maximum number, see attached Appendix - Max no of pages (Q A1). (In the response use text font Times New Roman, size 12, left-aligned text, margins 2.5 cm top/bottom/left/right, normal character spacing use MS Word or compatible software and do not submit pdf-files). Response MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

14 A2. i) Describe current, particularly successful research activities. ii) List institutions or groups nationally and internationally, which are considered suitable for benchmarking (in relation to activities selected under A2.i), and state the primary unit of evaluation view on its own standing in comparison to these. Limitation: All primary unit of evaluation are allowed to submit at least YY A4-page. The maximum number of pages allowed for Q A2 depends on the number of full-time equivalent research-active staff. For maximum number, see attached Appendix - Max no of pages (Q A2). (In the response use text font Times New Roman, size 12, left-aligned text, margins 2.5 cm top/bottom/left/right, normal character spacing use MS Word or compatible software and do not submit pdf-files). Response A3. Describe the most promising research directions for the primary unit of evaluation (and sub units) in a perspective of 5-10 years. Give an account for how the accomplishment of successful pursuit of these research directions would be attained, and what indicators would be relevant, e.g. in terms of proportion between different categories of researchers and other personnel. Limitation: All primary unit of evaluation are allowed to submit at least ZZ A4-page. The maximum number of pages allowed for Q A3 depends on the number of full-time equivalent research-active staff. For maximum number, see attached Appendix - Max no of pages (Q A3). (In the response use text font Times New Roman, size 12, left-aligned text, margins 2.5 cm top/bottom/left/right, normal character spacing use MS Word or compatible software and do not submit pdf-files). Response MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

15 A4. Select and present a list of publications or other research outputs representing the research activity at the primary unit of evaluation. Clarification: Selected publications can be from any year and could be written in English, or other language which is commonly used in the research field in question. If the publication is electronically available, include a link. For publications that are not available electronically (e.g. books), the primary unit of evaluation is asked to provide at least 2 copies for the panel members. All selected publications should also be available in print during the expert panel visit. Research outputs other than publications can be patents, products, methods, computer programs, etc. Limitation: All primary unit of evaluation are allowed to list at least MM publications. The maximum number of publications (research outputs) to be listed depends on the number of full-time equivalent research-active staff. For maximum number, see attached Appendix - Max no of publ (Q A4). List A5. Select and present a list of publications or other research outputs representing renewal of research activity at the primary unit of evaluation. Clarification: Selected publications can be from any year and could be written in English, or other language which is commonly used in the research field in question. Publications in press could also be included. If the publication is electronically available, include a link. For publications that are not available electronically (e.g. books), the primary unit of evaluation is asked to provide at least 2 copies for the panel members. All selected publications should also be available in print during the expert panel visit. Research outputs other than publications can be patents, products, methods, computer programs, etc. Limitation: All primary unit of evaluation are allowed to list at least NN publications. The maximum number of publications (research outputs) to be listed depends on the number of full-time equivalent research-active staff. For maximum number, see attached Appendix - Max no of publ (Q A5). List MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

16 A6. Present a list of significant prizes and awards Clarification: List the person, age (when receiving award), sex, year and award. Include prizes/awards presented to individual researchers or to groups/ primary unit of evaluation since Only international or significant national prizes should be listed. List A7. Additional sources of information Clarification: In order for the external experts to get a complete and correct picture of the primary unit of evaluation, please list additional sources of information, such as website addresses for the primary unit of evaluation and research/research groups (if applicable). If information is only available in Swedish, clearly state this after the address in question. List A8.. [Förslag på kompletterande frågor] MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

17 Part B: Quantitative summary of research activities Clarification: In the tables total numbers for the primary unit of evaluation should be presented (not detailed lists). During the visits the experts might ask for more detailed explanations regarding the numbers presented. B1. Engagement and involvement in the scientific society (since Jan. 2010) Plenary or keynote talks at international conferences Invited talks at international conferences Assignment in research councils and foundations Assignment as expert at evaluations for professor and lecturer positions Assignment as editor or member of editorial boards Member of international scientific councils Member of academies and learned societies Other, specify (e.g. hosting of major conferences, etc.): [Förslag på kompletterande indikatorer, relevanta för MDH] Total number Number of individuals contributing B2. Actions for renewal (since Jan. 2010) External recruitments (with doctoral exam from another university) Internal recruitments (with doctoral exam from Mälardalen University) Number of granted external funds for new projects Other, specify: [Förslag på kompletterande indikatorer, relevanta för MDH] Total number B3. International collaboration (since Jan. 2010) Research visits abroad (of at least 3 months duration) Visiting researchers (of at least 3 months duration) Number of collaborating institutions with joint publications Other activity according to traditions of the research field (specify; scientific expeditions, field work etc.):. [Förslag på kompletterande indikatorer, relevanta för MDH] Total number MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

18 B4. Engagement and interaction with society (since Jan. 2010) Adjunct professorships Popular science papers/books Textbooks Spin-off commercial companies Governmental/societal assignments Other activities according to traditions of the research field (specify; patents, popular science presentations etc.):. [Förslag på kompletterande indikatorer, relevanta för MDH] Total number MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

19 Part C: Data extracted from common databases Note! Part C will be distributed to the primary units of evaluation no later than XX, for comments if motivated. Data will be updated in Feb. 2014, and made available to the external experts on Mar. 1, 2014 Part C will include data regarding: Personnel 1. Professor 2. Senior Lecturer 3. Researcher 4. Postdoc and Assist. Professor 5. Doctoral students 6. Other staff (all categories except the above) Examinations from postgraduate studies, lic/phd Publications (summaries) Economy (research related) C1. If motivated, comment upon the extracted data (data distributed to the primary units of evaluation no later than XX) Clarification: Since the data regarding personnel, exams and economy is submitted according to university-wide (or national) standards and regulations the actual figures are fixed. However, due to the selection of data, you might want to comment upon circumstances with regard to traditions, profiles etc. in your specific research field, or if you have research staff with external funding (thus not present in the internal databases) etc. Remember that the assessment does not compare different units within Mälardalen University. It should rather reflect the quality and renewal of each unit compared to that of other universities and departments (involved in the same research field). Text (optional, if you have specific comments on data in part C) MER14: Självvärderingsmall för synpunkter UTKAST 1 v 1.0

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Kallelse Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Omfattning 1-10 Datum och tid: Onsdagen den 18 mars 2015 kl. 9.15-11.15. Plats: T1-022 (UFO:s konferensrum), Västerås OBS! Orten

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Fakultetsnämnden, Utskottet för forskning extramöte 1, den 20 april 2016

Fakultetsnämnden, Utskottet för forskning extramöte 1, den 20 april 2016 Kallelse Extramöte Nr 1:2016 extramöte 1, den 20 april 2016 Omfattning 1-8 Datum och tid: Onsdagen den 20 april 2016 kl. 10.15 12:00 Plats: Ledamöter: T1-022 (Konferensrum, UFO), Västerås Anne Söderlund

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Teologiska fakultetsnämnden Faculty Board of Theology. Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies

Teologiska fakultetsnämnden Faculty Board of Theology. Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies Instruktion Fyll i blanketten på datorn. Lämna in studieplanen med samtliga underskrifter till studierektor för utbildning på forskarnivå på Teologiska institutionen. Instructions Complete the form electronically.

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Calculate check digits according to the modulus-11 method 2016-12-01 Beräkning av kontrollsiffra 11-modulen Calculate check digits according to the modulus-11 method Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 www.bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Family appendix for applicants Appendix D

Family appendix for applicants Appendix D amily appendix for applicants Appendix D 1 Your personal particulars Date of birth 2 Personal particulars of your children IGR 201031 Å 100517 3 Personal particulars of your parents Your father's surname,

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas Dnr HS 2013/180 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Quick-guide to Min ansökan

Quick-guide to Min ansökan Version 2015-05-12 Quick-guide to Min ansökan Before filling in the application To be able to fill in an application you need to create a user account (instructions on p. 3). If you have already created

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT PROJEKTBUNDEN DOKTORANDPLATS APPLICATION FOR THE ESTABLISHMENT OF A PROJECT-LINKED DOCTORAL PROJECT

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT PROJEKTBUNDEN DOKTORANDPLATS APPLICATION FOR THE ESTABLISHMENT OF A PROJECT-LINKED DOCTORAL PROJECT Dnr ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT PROJEKTBUNDEN DOKTORANDPLATS APPLICATION FOR THE ESTABLISHMENT OF A PROJECT-LINKED DOCTORAL PROJECT Titel på doktorandprojektet PhD project title Huvudhandledare

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Collaboration between companies and universities. ICES Embedded Conference Scandinavia, 4 oktober 2011

Collaboration between companies and universities. ICES Embedded Conference Scandinavia, 4 oktober 2011 Collaboration between companies and universities ICES Embedded Conference Scandinavia, 4 oktober 2011 Mats Hanson KTH, Department of Machine Design, Mechatronics Lab. http://www.kth.se/itm/inst/mmk http://www.kth.se/itm/inst/mmk/org/mda/medarbetare/hanson-mats-

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Välkommen till kursen Medicinsk orientering 5 hp

Välkommen till kursen Medicinsk orientering 5 hp Sid 1 (4) From Kursansvarig/Course Coordinator Lennart Olofsson Till studenter på Medicinsk orientering Välkommen till kursen Medicinsk orientering 5 hp This information is in Swedish; in the end of the

Läs mer

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report Person 33 Basic Information 1. Name Jessica Almgren 2. E-mail address: jessicaalmgren@hotmail.com 3. Exchange university York University 4. City Toronto 5. Country Canada 6. First semester of your exchange

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

The Marcus and Amalia Wallenberg Foundation STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND

The Marcus and Amalia Wallenberg Foundation STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND The Marcus and Amalia Wallenberg Foundation STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program "The Stig Hagström stipend" The Marcus and Amalia

Läs mer

INSPECTION PROTOCOL Company copy

INSPECTION PROTOCOL Company copy INSPECTION PROTOCOL Company copy For more information, see back Case no Company file no Page no 1 of totally COMPANY INFORMATION Name Organisation number Postal address Telephone Visiting address Telefax

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder.

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. 2012-08-28. Göran Nordström FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. Upplägg Lite om mig Info om vårt projekt: SECURE Arbetet med ansökan Styrkor hos

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Information sheet for scholarships of Medicinska Föreningen, Stockholm

Information sheet for scholarships of Medicinska Föreningen, Stockholm Information sheet for scholarships of Medicinska Föreningen, Stockholm 1. All information must be correctly filled in. 2. All attachments must be included and any other attachments will be discarded. 3.

Läs mer