Typografidebatt: svar till Fanni och Heberling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Typografidebatt: svar till Fanni och Heberling"

Transkript

1 Typografidebatt: svar till Fanni och Heberling Min avsikt är att diskutera den högre typografiutbildningen och inte politisk ideologi. I en essä i Tecknaren nr skrev Maryam Fanni och Rikard Heberling om tanketraditionerna de ser kring ämnesområdet typografi och utbildningen i grafisk design. Nu fortsätter samtalet. Formgivaren Lars E. Pettersson svarar artikelförfattarna. Text: Lars E. Pettersson Maryam Fannis och Rikard Heberlings artikel är snårig och oklar. Syftet med texten är inte helt enkel att utröna. Är avsikten att propagera för den andra typografin, en typografi utförd av allmänheten och amatören, där den ena kunskapen är lika god som den andra, där relevanta fackkunskaper kallas för revir och där allmänning framställs som det önskvärda? Undertexten förefaller vara: etablissemanget, den rådande ordningen, maktinnehavarna av den symboliska ordningen, säger sig vara kritiska till samtida typografiska yttringar; de framför kritik med förespeglingen att de vill förbättra, men, alas, var på din vakt, de värnar bara sina maktpositioner sitt revir! Efter några genomläsningar av Fannis och Heberlings text framstår alltmer en politisk text: en text som inte handlar om typografi som kunskapsområde, innehållande faktiska kunskaper och färdigheter, som, om man har förutsättningar, kan tillägna sig. Nej, en text som i grunden vill ett annat samhälle där krösus inte längre existerar och där människorna lever i endräkt med varandra och där alla är jämlika i betydelsen har samma förutsättningar ett sant inkluderande samhälle; allt åt alla! Läsaren kan tolka texten som att de nuvarande och de tidigare så kallade maktinnehavarna har vandrat genom historien som reaktionära spöken, hävdande att den goda typografin är hotad av okunnighet och dålig smak, syftet med deras ageranden har alltid varit att ytterst försvara maktpositioner, att stänga ute dem som vill in om de inte konformt ansluter sig till rådande ordning. Vilket, underförstått, de inte kan, därför att vi som har makten avser att stänga dem ute! Krösus, den globala 1

2 kapitalismens strukturer, påstås (också) ytterst vara orsaken till den nuvarande situationen. Om den högre typografiska utbildningen har problem eller inte tycks författarna ha svårt att ta ställning till. Ena stunden beskrivs situationen som att det finns en den andra typografin stående i opposition till den goda typografin, underförstått den som de makthavande självutnämnt upprättat så att amatörer och allmänheten kan hållas utanför. Vad den andra typografin definitionsmässigt är får man gissa sig till, någon antydan till svar går inte att finna i texten. Undertecknad framställs som en aningslös medlöpare till kapitalets intressen genom att kritisera Bolognaprocessens effektiviseringar och i samma andetag hylla privata skolor som forum för konstnärlig inriktning? dessutom i tider då avgiftsfri det vill säga rättvis tillgång till utbildning inte kan tas för given. För det första har jag inte kritiserat Bolognaprocessen för effektiviseringar; jag känner inte till om det finns effektiviseringar (i så fall av vad?). Jag har kritiserat byråkratiseringen. För det andra är min avsikt att diskutera den högre typografiutbildningen och inte politisk ideologi i allmänhet eller för den delen politisk samhällskritik. Begreppet utbildningspolitik kan man möjligen applicera på mina synpunkter om vad typografiutbildningen omfattar för kunskaper och färdigheter och hur mycket studietid den borde ägnas. En central fråga som svävar omkring i Fannis och Heberlings text är frågan om det finns typografiska kunskaper och färdigheter som en blivande formgivare bör ha insikter i som studieplanen bör innehålla, eller om ifrågasättanden och kritiskt tänkande är studiernas elementära grund och mål. Kanske är det så, att när man som Fanni och Heberling helt och hållet lever i en föreställningsvärld att allt är värderingar, och att allt är politik, så lämnar man den faktiska sinnliga verkligheten och ger sig ut i ideologiernas universum. Tidigt i Fannis och Heberlings artikel utlovas, efter citat ur antologin The education of a typographer, att artikeln fortsättningsvis är inspirerad av resonemanget i citaten. Vilken sorts typografer vill vi utbilda? Och vad betyder det att vara utbildad? med utbildad definierat som förmågan att tänka och agera kritiskt under omständigheter 2

3 som i nuläget är okända. Det vill säga, hur kan utbildning verka för ämnesutveckling snarare än ämnesförvaltning? Närmare granskat är det ett dunkelt resonemang. Efter en lovande början med en undran om vilken sorts typografer som vi vill utbilda (en rimlig tolkning av frågan är väl: vilka kunskaper och färdigheter ska en typograf besitta efter genomgången utbildning?), fortsätter man med att definiera utbildad som förmågan att agera kritiskt under omständigheter som i nuläget är okända. Observera: plötsligt inte ett ord om typografiska kunskaper och färdigheter. Men jag menar att det är ett förödande sätt att se på den högre utbildningen i typografi. Att ett kritiskt, reflekterande förhållningssätt och en förmåga till förändring, när samhället förändras, är och bör vara en av grunderna i en allmän skolpolitik, det är önskvärt och naturligt i ett demokratiskt samhälle som vårt. Men, och det är det avgörande, grundliga och därmed omfattande typografiska studier, kontinuerligt under flera år, med övningar och relevant kritik, där grundbulten är ett passionerat förhållande till den typografiska bokstavsformen är enda vägen att möta en föränderlig situation. Konkreta kunskaper och färdigheter är grunden för utveckling och förändring. Omfattande ämneskunskap är inte farligt. Tvärtom! Det är det bästa sättet att möta framtiden med. Artikeln avslutas med påståendet att kommande ansatser till diskussion om dessa frågor borde handla mer om typografi som allmänning och mindre om typografi som revir utbildning måste vara för alla. Innan författarna kommer till sin konklusion har de rapsodiskt refererat tendenser i Sverige från sent 1800-tal och framåt där patriarkala försök till folkuppfostran med begrepp som god smak och god typografi framställs som tidiga försök att försvara symbolisk makt. Författarnas beskrivning av historien med hjälp av citat från när och fjärran tycks vara valda för att legitimera författarnas kritiska tänkande. Att typografins praktik, dess utbildning på olika nivåer och de resultat som vi ser runt omkring oss i olika medier bör värderas och bli föremål för kritisk tänkande är alldeles självklart. Dock inte kritiskt tänkande i Fannis och Heberlings mening. Kritik och omprövning måste till för att föra utvecklingen framåt. Problemet är när begreppet används i dolda politiska syften som inte primärt värnar om typografi som ett kunskapsområde med funktioner och egenskaper som är komplexa och där omfattande 3

4 studier krävs av utövaren. När försök att diskutera typografins situation under senare tid har gjorts av mig och andra beskrivs det som maktutövning för att värna positioner. Men att hävda att amatören och allmänheten skulle uppfattas som hot är absurt. Att den grafiska formgivaren behöver avancerad typografisk utbildning för att på bästa möjliga sätt möta läsaren, allmänheten borde vara självklart för alla som är engagerade i typografi. Men att amatören, allmänheten skulle kunna tillverka typografi lika bra eller bättre än en välutbildad är rent nonsens. Att underförstått påstå det är rent förakt för typografi som kunskapsområde. Det visar en primitiv och reduktionistisk syn på vad typografi är. Typografi är endast delvis värderingar! Primärt är den faktisk, den utför faktiska funktioner, grundade i människans fysiologiska och psykologiska egenskaper. Att den låter sig användas, som när den ingår i grafisk design (vilket den alltid gör!) i goda och onda syften, i frigörande eller kontrollerande syften, tillhör dess villkor, dess väsen om man så vill (att grafisk design däremot är ett relevant område för ideologikritik är självklart). Författarnas ton när de diskuterar reklam, privata skolor, global kapitalism, markerar att avsikten med texten är politisk. Också en människosyn kan anas: människor har inte olika begåvningar och talanger, alla har begåvning för allt, menar man. Det är svårt att veta om Fanni och Heberling är representativa för sin generation. Jag har svårt att tro det. Om de är representativa för studenter utsatta för en pedagogik med kunskapsmålet kritiskt tänkande finns det inte mycket hopp för typografin. Några detaljer och oklarheter i Fannis och Heberlings text kan vara värda att uppmärksamma. Som vi har sett är det alltså inte första gången en självutnämnd kommission tar strid i den goda typografins namn. Så sammanfattar man avsnittet som mycket rapsodiskt avhandlar historiska diskussioner om typografisk kvalitet. Men det är ett osant påstående. Några typografiska kommissioner har aldrig existerat i sinnevärlden. Ännu mindre någon självutnämnd sådan. Att jag i min artikel i Biblis börjar och avslutar artikeln med frågan Dags för en typografisk utbildningskommission? grundar sig i mina iakttagelser av hur den högre utbildningen i dag bedrivs, och att typografin som ämne i designutbildningen skulle kunna ha nytta av en grundlig genomlysning. Att förvirring råder är inte konstigt: den teknologiska utvecklingen har på kort tid radikalt förändrat typografins villkor, och detta kopplat till 4

5 mediesamhällets och bildkulturens allt större dominans, har bidragit till en ämneskonkurrens som inte har gynnat typografin. Förutsättningarna för en gemensam genomlysning i någon form skulle kanske kunna utföras om de ansvariga på de högre utbildningarna vore överens om behovet. Inget tyder på att så är fallet. I tider av kris riktas blickarna inte sällan mot klassrummet. Men är det verkligen här vi hittar orsaken till det påstådda förfallet? Hur ska vi tolka författarna? Håller de med om att det finns problem i dagens situation? Svårt att veta. Det blir inte lättare att förstå när man därefter skriver Problemformuleringen hänger starkt ihop med uppfattningen att skolans primära syfte är att förse samhället, eller kapitalet, med produktiva arbetstagare. Och utbildningens anpassningsförmåga tycks vara den enda giltiga måttstocken för kvalitet. Hur ska dessa påståenden tolkas? Man anar att undertexten handlar om att typografistudierna, enligt Fanni och Heberling, inte primärt ska leda fram till yrkeskunskaper som man kan ha användning för och få betalt för på en marknad. Nej, studierna bör leda till något annat, men vad? Slutligen antyder Fanni och Heberling att jag borde hålla tyst. Att mina kritiska synpunkter, och framför allt mina antydningar till hoppfulla tendenser på vissa skolor går kapitalets ärenden; underförstått att min aningslöshet (för att vara välvillig i min tolkning) leder till att kapitalet stärker sitt grepp över utbildningen. Jag håller inte med. Att argumentera för kritiskt tänkande och samtidigt försöka tysta kritiker med att misstänkliggöra deras avsikter är magstarkt. 5

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Seminarium vt 1998 för Olli Lagerspetz Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Jag har tagit rubriken till detta föredrag från ett uttalande av evangelisten Frank Mangs, som Peter Haldorf har nedtecknat

Läs mer

Ledarskapsutbildning till nytta eller nöje för Kommunstyrelsens ordförande?

Ledarskapsutbildning till nytta eller nöje för Kommunstyrelsens ordförande? Ekonomihögskolan Linnéuniversitet, Växjö Ledarskapsutbildning till nytta eller nöje för Kommunstyrelsens ordförande? En uppsats om betydelsen av ledarskapsutbildning Examensarbete G3 i företagsekonomi,

Läs mer

Kvinnorörelsens strategi Grupp 8 vs Arbetets kvinnor Innehåll

Kvinnorörelsens strategi Grupp 8 vs Arbetets kvinnor Innehåll Kvinnorörelsens strategi Grupp 8 vs Arbetets kvinnor Innehåll Inledning... 1 Zenit: Kvinnorörelsens strategi... 1 Bengtsson. Widerberg: Arbetets Kvinnor kärnan till en proletär kvinnoorganisation?... 1

Läs mer

Rösten har vi inte fått för att prata med oss själva, utan för att skapa relationer till andra människor.

Rösten har vi inte fått för att prata med oss själva, utan för att skapa relationer till andra människor. 1 Handledningen till programserien Pedagogens retorik är avsedd att användas som ett stöd i lärarutbildningarnas retorik- och didaktikkurser samt i kurser som behandlar lärarrollen, dess grundläggande

Läs mer

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar 1 Inledning till antologin Genusvägar, redigerad av mig, publicerad av Liber, Malmö, 2002. Avsikten med boken var att presentera hur genusforskningen utvecklats och för närvarande (dvs 2002) ser ut inom

Läs mer

Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv

Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv Lunds universitet Sociologiska institutionen Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv Johan Jarlbrink Soc 464, 61-80p vt 2003 Handledare: Carl-Göran Heidegren Abstract Författare: Johan Jarlbrink

Läs mer

Webben kräver ännu tydligare rubriker. Läsaren rullar hellre än klickar. Skriv tydliga länkar

Webben kräver ännu tydligare rubriker. Läsaren rullar hellre än klickar. Skriv tydliga länkar Webben kräver ännu tydligare rubriker En rubrik ska ge läsaren en rimlig chans att förstå vad hon kan vänta sig av den följande texten. På webben är detta ännu viktigare. Skälet är att en rubrik på webben

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Att göra sig betrodd. Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane

Att göra sig betrodd. Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane Version 1.2 050317 Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane Att göra sig betrodd Denna text bygger på tidigare abonnentmöten, erfarenheter från Mikrosystemfestivalen som ordnades av Jönköpings Läns Landsting

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Intervju med Ingemar Svensson

Intervju med Ingemar Svensson 1 Intervju med Ingemar Svensson Ingemar Svensson, född 1946 i Lund. Hur kommer det sig att du hamnade i Katrineholm? Ja, det är väl en lång historia, det är det. Ja, egentligen hamnade jag först i Göteborg.

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren?

Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren? Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur, Språk, Medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren? To be a creative

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Tips rörande konsten ATT SKRIVA UPPSATSER och AVHANDLINGAR

Tips rörande konsten ATT SKRIVA UPPSATSER och AVHANDLINGAR Tips rörande konsten ATT SKRIVA UPPSATSER och AVHANDLINGAR Nedtecknat en fredagskväll Lars Bägerfeldt Innehåll ATT SKRIVA UPPSATSER OCH AVHANDLINGAR 3 Engagemang 3 Ämne 4 Fråga eller Material - men ändå

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer