2007 Blå och modern profi l

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007 Blå och modern profi l"

Transkript

1 Blå och modern profil Från och med 6 mars 2007 har Holmen en ny grafisk profil med blå färg i koncernens logotype samt blå och grå i affärsområdenas logotyper. Med ny färgsättning och mjukare typsnitt ska den grafiska profilen spegla Holmen på ett attraktivt och modernt sätt. Med mer sammanhållna logotyper för affärsområdena sätter vi fokus på Holmen-namnet med undantag för Iggesund Paperboard där vi fortsatt profilerar namnet Iggesund mot marknaden, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall. Informationsavdelningarnas personal har en hektisk period med att ta fram nya brevpapper, visitkort, korrespondenskort, broschyrer, andra trycksaker, skyltar och flaggor samt förnya logotyper på bilar och fartyg. 89

2 PM 51 moderniserad Bravikens 30-åriga PM 51 rustas upp rejält och kan tillverka mer och bättre papper. Pappersmaskinen får nytt formeringsbord på virapartiet, linlös spetsdragning och nya kugghjul i torkpartiet samt ett nytt styrsystem. Investeringen uppgår till 154 miljoner kronor. Ombyggnaden ger bland annat förbättrad formation och bättre glans på telefonkatalogpapper i låga ytvikter, minskad tid för spetsdragning efter avbrott, ökad produktivitet med ton per år samt minskad el- och oljeförbrukning. Som mest arbetar 500 personer skift under stoppet, som pågår från 16 januari till 2 februari. Barkborren hot mot den svenska skogen När södra Sverige i januari 2007 drabbas av en ny svår storm ökar risken för massiva angrepp från granbarkborren. Vinterns stormar beräknas fälla 54 miljoner kubikmeter skog i Europa, varav cirka 12 miljoner kubikmeter i Sverige. För Holmens del är förödelsen inte så stor. På koncernens marker i södra Sverige faller ungefär en tiondels årsavverkning och sett till Holmens hela skogsinnehav en hundradels årsavverkning, säger Per Olsson, skogschef på Holmen Skogs region Norrköping. Många vindfällen efter stormen Gudrun 2005 kombinerat med en varm sommar och höst under 2006 innebär att det blir en extra kull granbarkborrar. Holmen Skog gör en ordentlig inventering för att hitta angripna träd och områden och använder två modeller för att få bort skadade träd eller ta död på granbarkborrarna. Den ena är att söka rätt på och avverka alla angripna träd och leverera dem till sågverken eller massa- och pappersbruken där granbarkborrarna oskadliggörs. Den andra är att i områden med kraftiga angrepp lägga ut fångstträd som preparerats med doftämnen (feromoner) som granbarkborrarna gillar. Samtidigt behandlar man fångstträden med insektsgift så att granbarkborrarna dör. Angripna granar lyser tydligt bruna. Vid närmare inspektion visar de sig vara perforerade av borrhål från barkborrar. 90

3 Holmen Timber och Holmen Energi nya affärsområdesnamn Den 1 februari byter Holmens trävarurörelse namn från Iggesund Timber till Holmen Timber. Namnbytet markerar att affärsområdet ses som en strategisk del i koncernen och att Holmen har en långsiktig plan för ägande och utveckling av verksamheten. Det här stärker den lokala profilen och förtydligar släktskapet med Holmen Skog, säger Håkan Lindh, VD för Holmen Timber. Vi blir också tydligare gentemot kunder, leverantörer och hela den region vi verkar i. Ännu ett affärsområde får nytt namn i februari. Då ersätts Holmen Kraft med namnet Holmen Energi. Namnbytet är en följd av att affärsområdets ansvar utökas till att omfatta alla strategiska energifrågor för koncernen. Namnbytet från Holmen Kraft till Holmen Energi fi ras i Örnsköldsvik. Från vänster Maria Melander, Roger Andersson, Carina Byström, Anneli Mårtensson och Sven Wird. Holmen bättre än jämförd industri Den tredje gemensamma medarbetarundersökningen Holmen Inblick för koncernens svenska enheter genomförs i januari/februari och visar förbättring på flera områden, bland annat i jämförelse med annan processindustri. Undersökningen genomförs av SIFO Research International på uppdrag av Holmen. Den besvaras av anställda vilket ger en svarfrekvens på 79 procent. Vid undersökningen upprättas ett värdeskapande kapitalindex. Ett sådant finns för sju processindustrier, varav Holmen är en. Holmen har högre index än genomsnittet för de sju processindustrierna. En treårstrend som mäter positiva andelar för Holmen totalt visar ett högre index inom områdena kompetens, motivation, ansvar och initiativ, befogenheter, organisatorisk effektivitet, förnyelseklimat, mål, ledarskap samt god kompetensutveckling. Inom samarbete och process är indexet lika som 2005 och högre än Inom området lärande finns en försämring jämfört med 2005, men där är indexet högre än Av Holmens enheter har Hallsta den största förbättringen i undersökningen. Det är jätteroligt, säger personalchefen Ante Söderlindh. Vi jobbar mycket med ledarskap. Fungerar ledarna bra så fungerar annat också. Den enskilt största förbättringen gör hamnen i Hallsta, från ett index på 460 vid undersökningen 2005 till 694 i år. Ordning och reda, högre status och ett mer delaktigt arbetssätt har förbättrat arbetsmiljön. Inblick även för arkningsanläggningar, försäljning, Holmen Mets och chefer I maj genomförs Holmen Inblick för anställda utanför Sverige för andra gången i Holmen Papers försäljningsbolag, Iggesund Paperboards försäljningsorganisationer och arkningsanläggningar samt för första gången i Holmen Skogs estniska inköpsbolag Holmen Mets. Svarsfrekvensen bland de 229 tillfrågade uppgår till 89 procent. Resultaten är för samtliga enheter bättre än genomsnittet för Holmens svenska enheter avseende värdeskapande kapitalindex och ledarskap. I slutet av året genomförs också en speciell Holmen Inblick-undersökning för 400 chefer i Holmens svenska enheter. 91

4 IDF i Valence fördubblar arkningskapaciteten Holmens styrelse beslutar 1 februari att investera cirka 26 miljoner kronor i en ny arkningsmaskin, utökade lagerutrymmen samt rems- och returpappershantering och balpressar vid Iggesund Paperboards franska arkningsanläggning IDF (Iggesund Découpe France). IDF har varit i drift sedan 1999 och har 18 anställda. Tack vare investeringen kan servicen till kunder i södra Europa förbättras. Kapaciteten för arkning av kartong från Iggesunds Bruk och Workington fördubblas från till ton per år. Med två arkmaskiner får IDF bemanningsfördelar. Det krävs inte dubbelt så många anställda med ytterligare en maskin. Bemanningen kommer istället att öka successivt i takt med att volymerna blir större. Lars Strömberg chef för hållbarhetsfrågor Holmens miljöchef Lars Strömberg är från och med 1 januari också chef för hållbarhetsfrågor inom koncernen. Det här känns som ett kvitto på att Holmen på senare år fäst allt större vikt vid dessa frågor, säger Lars Strömberg Kombiskift på sågverk ger ökad lönsamhet Holmen Timber startar 4 februari ett kombiskift med nio anställda som arbetar natt med både sågning och sortering på Iggesunds Sågverk. Bakgrunden till att det nya skiftet inrättas är samarbetet med Holmen Skog i projektet Hälsingefura som resulterade i en volymökning av timmer till Iggesunds Sågverk. Med detta upplägg kan man styra när sågning eller sortering ska göras. Andra fördelar är att ökade volymer ger ökad lönsamhet, genomströmningen från råvaruleverans till kund blir snabbare och personalen får en bredare kompetens. För oss var beslutet om utbyggnad och ny arkmaskin den bästa present vi kunde få. Vi är väldigt stolta över att kunna utveckla vår service till kunderna. Det ger oss stor motivation, säger platschefen Laurent Labbé. Holmen säljer innehav i Norrköpings hamn Holmen tecknar avtal om att sälja sitt aktieinnehav i Norrköpings Hamn och Stuveri AB till Norrköpings kommun. Köpeskillingen för Holmens aktier uppgår till 109 miljoner kronor. Aktieägartidningen får ny layout Holmen Business Report koncernens tidning till aktieägare får från och med årets första nummer nytt utseende med mer färg, större variation på rubriker och stilsorter och över huvud taget en mer tilltalande layout. Tidningen kommer ut fyra gånger per år i anslutning till bokslutsoch delårsrapporter. 92

5 Iggesunds kartong i ny CD från The Ark The Ark Sveriges tävlande i Eurovision Song Contest 2006 väljer att använda Invercote-kartong från Iggesund Paperboard till de första exemplaren av sin nya CD Prayer for the weekend. Förpackningen kallas JakeBox och är konstruerad av Jakob Skarin, bror till The Arks sångare Ola Salo. En gripklo släpper loss skivan när förpackningen öppnas och håller fast den när fodralet stängs. Jakob Skarin framhåller att hög finish och elegans är viktiga delar i det som JakeBox ska förmedla. Insidan av omslaget till Prayer for the weekend.. Vi jobbar med att successivt ta bort fl askhalsar i bruket, säger Ola Schultz-Eklund. Fin utveckling i Workington Vi har områden som kan förbättras och har kommit ganska långt i det arbetet, säger Ola Schultz-Eklund, platschef på Iggesund Paperboards bruk i Workington. Produktionen har ökat med 50 procent under de senaste fem åren, sjukfrånvaron och olycksfallen har minskat, kvaliteten på Incada-kartongen har höjts och reklamationerna har gått ned. Under 2006 hade bruket endast tre olyckor som medförde mer än åtta timmars frånvaro från arbetet. Det innebär att Workington, som har cirka 500 anställda, med god marginal klarar Holmens mål om högst tio olyckor per anställda per år. Uppsving för Hallstas bokpapper Bokpappersproduktionen på Hallsta har fått ett rejält uppsving. Produktutveckling och marknadsbearbetning har gett resultat och under de senaste åren har tillverkningen ökat kraftigt. Kunderna uppskattar våra produkters kvalitet och vi har ökat vår marknadsandel. Samtidigt har pocketbokläsandet ökat i många länder vilket satt ytterligare fart på efterfrågan, säger Ann Mattsson, utvecklingsingenjör som arbetar med produktutveckling på pappersbruket. Ann Mattsson med några böcker som tryckts på bokpapper från Hallsta. 93

6 Stor glädje i Madrid när PM 62 sätter nytt världsrekord för tidningspappersmaskiner. Världsrekord på PM 62 Holmen Papers PM 62 i Madrid uppnår 31 maj under 24 timmar en genomsnittlig hastighet av meter per minut, vilket är nytt världsrekord för tidningspappersmaskiner. Under 24-timmarsperioden tillverkas mer än ton papper. Totala längden på papperet under rekordkörningen uppgår till kilometer. Skulle man dra det under dygnet tillverkade papperet från Madrid över Atlanten räcker det en bit in på Kanadas östkust. Platschefen Anders Öquist och produktionschefen Daniel Peltonen är väldigt glada över rekordet. Det har möjliggjorts tack vare mycket engagerade anställda på hela bruket, säger de. Kampanj för ökad pappersinsamling En kampanj för att öka insamlingen av returpapper i Sverige genomförs av Pappers- Kretsen, ett samarbetsorgan för papperstillverkarna Holmen, Stora Enso och M-real samt medlemsföretagen Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Grafiska Företagen. Återvinningsgraden av tidningar, tidskrifter och andra trycksaker som samlas in i Sverige är 83 procent. Varje år samlas ton sådant papper in. Fortfarande slängs alltför mycket papper i soporna. Därför ska kampanjen få svenska folket att ytterligare öka insamlingen. Kampanjannonsen visar exempel på sex liv som vedfi bern kan ha som papper: kopieringspapper, tidskrifter, böcker, broschyrer, tidningar och toalettpapper. 94

7 Holmen Skogs anställda utbildas i riktlinjer för uthålligt skogsbruk Holmen Skog inleder utbildning av alla anställda i den tredje versionen av RUS (Riktgaste verktyget för att i praktiskt skogsbruk anlitas av Holmen Skog. RUS är det viktilinjer för uthålligt skogsbruk). Den första genomföra metoderna i det skogsskötselprogram som Holmen Skog beslutade om versionen kom 1997 och den uppdaterades 1999 efter att Holmen 1998 kunde certifiera Programmet innebär att virkesproduktionen sig enligt den internationella skogsstandarden FSC. Förutom de anställda utbildas ker inom 30 år. kan höjas med 25 procent på Holmens mar- personalen vid alla enterprenörsföretag som Utbildning i trakterna av Örnsköldsvik där skogskötsel- och miljöchef Ola Kårén berättar intresseväckande och lättbegripligt om riktlinjerna för uthålligt skogsbruk. Deltagarna får se fl era typer av skogsytor, bland annat denna nyckelbiotop, ett avsatt område som inte avverkas. Intern kontroll för ordning och reda Holmen genomför ett projekt för att bygga upp en intern kontroll som främst berör den finansiella rapporteringen. Intern kontroll är ett begrepp som i vid bemärkelse står för ordning och reda i affärsverksamheten. Projektet har främst berört ekonomerna i koncernen och varit inriktat på att den finansiella rapporteringen ska vara korrekt. Koncernstab Ekonomi och Finans har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen och Ivan Vedin är projektansvarig för införandet. Ekonomicheferna har tillsammans med sina medarbetare ansvar för att se till att upprätta och upprätthålla de rutiner som krävs för att kunna garantera att den interna kontrollen kommer till bäst nytta internt. 95

8 Bygget av nya fabriken pågår för fullt under sommaren och hösten. Braviken bygger ny TMP-fabrik Högre kvalitet, lägre oljeförbrukning och ökad produktion ska uppnås när en helt ny fabrik för termomekanisk massa (TMP) står klar sommaren Den nya fabriken ersätter brukets äldsta TMP-linje från 1977 och ska i första hand förse PM 51 med massa. Sju äldre raffinörer ersätts av tre nya med högre kapacitet. Bravikens årliga elförbrukning kommer att minska från 1,7 TWh till 1,55 TWh när den nya linjen tas i drift. Ökad återvinning av ånga kommer samtidigt att minska oljeförbrukningen med kubikmeter per år. Delar av tekniken i den nya anläggningen har inte tidigare provats i full skala. Därför bidrar Energimyndigheten (STEM) med 40 Glada över investeringen är från vänster Lennart Nilsson, chef för TMP-linjerna, Rikard Wallin, platschef, Göran Korsfeldt, produktionschef och projektansvarig, och Stefan Svensson, operatör. miljoner kronor till fabriken som ska bli en forsknings- och demonstrationsanläggning till nytta för hela branschen. Snabba insatser stoppar bränder Tack vare personalens rådiga ingripanden och snabba insatser av brandkårer vållar bränder under sommaren inte så stor skada Anställda vid bruket i Madrid bekämpar branden i returpapperslagret. som annars hade varit fallet, säger Jonas Berg, chef för försäkring och riskhantering i Holmen. I Madrid brinner det i returpapperslagret, i Workington i bestrykningsmaskin 2, i Hallsta i två avluftningstorn på pappersmaskin 11 och i Wargön på bestrykningsmaskinen. Holmen arbetar målmedvetet för att skydda anläggningarna mot bränder. Det görs bland annat genom certifiering enligt HPR (Highly Protected Risk) som innebär att man ska ha ett fullgott brandskydd med sprinkler i alla produktionsanläggningar, väl utbildad personal och rökdetektorer som tidigt larmar om det brinner. 96

9 Vardagsgnet ger resultat i Holmen Paper Med sina drygt 4 TWh är Holmen Paper en av landets största elförbrukare. Alla åtgärder som kan minska elförbrukningen är därför intressanta. Investeringar vid våra TMP-bruk i Braviken och Hallsta minskar vårt energibehov, men även små förändringar kan ge stor effekt, säger Sven Asklund, energisamordnare i Holmen Paper. Holmen har energiledningssystem vid alla svenska bruk och dessa har också sedan 2005 varit anslutna till PFE, ett femårigt program som ska minska användningen av energi. Varje bruk har kartlagt energianvändningen och energikoordinatorer arbetar med åtgärder som ska minska elförbrukningen. Exempel på åtgärder för energieffektivisering i Holmen Paper är: ny LC-raffinör i Hallsta, ny massalinje klar 2008 i Braviken, utvärdering av byten till effektivare pumpar och fläktar, effektivare styrning av belysning Varje detalj som sparar en kilowattimme är betydelsefull i energisammanhang, säger Sven Asklund. på alla bruk, överskottsvärme sedan 1995 från Hallsta till Hallstaviks samhälle, Wargön köper sedan 1969 överskottsånga från ett näraliggande företag och Madridfabriken använder naturgas istället för olja. Iggesunds Bruk minskar oljeförbrukningen och koldioxidutsläppen Genom investeringar på 85 miljoner kronor ska bruket minska oljeförbrukningen med Energiinvesteringarna minskar våra kostnader och ger oss en stärkt miljöprofi l, säger Klas Simes. 75 procent och utsläppen av koldioxid med lika mycket. Investeringarna omfattar övergång till beckolja istället för eldningsolja och ombyggd barkpanna som gör att man kan elda all bark i pannan inkusive bark från Iggesunds Sågverk. Den tredje åtgärden handlar om värmeenergibesparingar som innebär att kan bruket kan ersätta ånga med spillvärme. Förbrukningen av eldningsolja minskar från till kubikmeter per år och utsläppen av koldioxid från till cirka ton per år. Klas Simes, energisamordnare och projektledare för energifrågor på Iggesunds Bruk, säger att de investeringar som genomförs ger flera fördelar. Bruket slipper på sikt koldioxidskatten, vi minskar våra kostnader och blir mer konkurrenskraftiga. 97

10 Första kvinnliga platschefen Hannele Arvonen utses till chef för Holmen Paper Hallsta. Hon blir därmed den första kvinnliga platschefen i Holmen. Hannele Arvonen efterträder Per Bjurbom och tillträder tjänsten 1 januari Holmens redovisningar bland de bästa i världen Holmens årsredovisning för 2006 är bland de 50 bästa i världen enligt det nederländska undersökningsföretaget e-com som har gått igenom 1 500, detaljstuderat och publicerat resultaten för 250 redovisningar Holmen och omvärlden, som ges ut för tredje gången 2006, rankas som en av de allra bästa hållbarhetsredovisningarna. Det är inget självändamål för oss att placeras högt i studier som denna. Viktigast är att våra redovisningar uppskattas av huvudmålgrupperna, säger Magnus Hall, VD och koncernchef i Holmen. Det är ändå glädjande att även e-coms experter ser så positivt på våra redovisningar, vilket förpliktar och sporrar oss att ta fram ännu bättre produkter. Magnus Hall ordförande i BasEl Holmens VD och koncernchef Magnus Hall utses till ny styrelseordförande i BasEl (Basindustrins Elektricitets AB). Han efterträder SCA:s VD Jan Johansson. BasEl bildades i juni 2005 av ett antal elintensiva företag inom främst skogs-, stål-, kemi- och gruvindustrin. BasEl ska tillvarata företagens och den svenska basindustrins intressen när det gäller en långsiktigt stabil och konkurrenskraftig elförsörjning. Målet i ett första steg är att öka eltillgången på den svenska marknaden med 10 TWh per år. Ny VD för Holmen Energi Brynolf Alexandersson tillträder 13 augusti som VD för Holmen Energi. Han var tidigare VD för Umeå Energi Elnät och efterträder Sven Wird som varit tillförordnad VD sedan Åke Eklöf avled i december Utmärkelse för bästa IR-support Tidningen IR Magazine delar varje år ut utmärkelser till företag i olika delar av världen som ger bra service till investerare och analytiker. Holmen får i år utmärkelsen bästa IR-support bland svenska små och medelstora företag. 98

11 Holmen beslutar bygga sågverk vid Braviken Holmens styrelse beslutar 26 oktober att säger Magnus Hall, Holmens VD och koncernchef. investera cirka en miljard kronor i ett nytt sågverk intill Bravikens Pappersbruk. Sågverket blir Skandinaviens största med på sikt effektivt kombinat som tillverkar både pap- Braviken kommer att förvandlas till ett en årlig kapacitet på kubikmeter per och trävaror. Kombinationen av pappersbruket och sågverket bedöms innebära trävaror av gran. Vid fullt utbyggd kapacitet beräknas det kunna ge jobb åt cirka 140 betydande samordningsfördelar när det personer. gäller anskaffning av virke och gemensam Sågverkstekniken har utvecklats enormt infrastruktur samt ge möjlighet till effektiva på senare år. Vi siktar på en topprationell energilösningar. såg med beprövad men modern utrustning, Med erfarenheter från våra anläggningar i Iggesund där kartongbruket och sågverket ligger vägg i vägg vet vi att det finns många fördelar med ett sådant kombinat, säger Magnus Hall. Tillverkningen kommer att koncentreras på konstruktionsvirke. Huvudmarknader är Skandinavien och Storbritannien och avsättning ska även ske i övriga Europa, Asien och USA. Bravikens Sågverk (rödmarkerade området) ska placeras i närheten av Bravikens Pappersbruk. Skola i Estland får hälp med veden Holmen Mets, som är Holmen Skogs estländska inköpsbolag för virke, skänker ved till en skola och anställda jobbar ideellt med att såga, hugga, transportera och stapla veden. Avsikten är att hjälpa Harju- Ristigymnasiet med vinterved men också att presentera Holmen Mets i kommunen Padise i västra Estland där skolan ligger. Ambitionen är också att göra bolaget känt bland privatpersoner och företagare för att hitta nya affärspartners. Huggarlaget från Holmen Mets. Längst fram från vänster Tanel Tuulevski, Are Leesik, Egle Kiika, Silver Suu och Ilmar Aruoja. Bakre raden Gunnar Soodla, Hendrik Nõmme, Tõnu Sepp och Aarne Annamaa. 99

12 Holmen Paper avser minska produktionen av tidningspapper Ändrade marknadsförutsättningar och stigande priser på el, ved och returpapper gör att Holmen Paper avser att minska andelen standard tidningspapper med ton per år för att istället tillverka mer förädlade kvaliteter. Samtidigt föreslås en ny struktur för Hallsta Pappersbruk med målet att bland annat lägga ned PM 2, brukets äldsta pappersmaskin, och DIP-anläggningen för avsvärtning av returpapper och tillverkning av returpappersmassa samt minska personalstyrkan med 30 procent. Kostnadsökningarna har varit dramatiska. Priserna på el, ved och returpapper har stigit mer än vad vi tidigare förutspådde, säger Arne Wallin, VD i Holmen Paper. Kapacitetsminskningen av standard tidningspapper ska göras med ton per år i Hallsta och årston i Madrid. Henrik Sjölund, marknadsdirektör i Holmen Paper, säger att flera faktorer talar för en minskning av tidningspapperskapaciteten. Det största bidragande skälet är att den totala efterfrågan på tidningspapper avtar som en följd av ändrade medievanor och att vi helt enkelt köper färre dagstidningar. Att minska kapaciteten är nödvändigt för att förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan, säger han. En ny struktur föreslås för Hallsta. Målet är bland annat att lägga ned PM 2. Tidregistrering införs på Hallsta Från och med 2 maj registrerar alla anställda i Hallsta när de kommer och går i det nya tidredovisningssystemet ProMark. Tidregistrering är en av de delar som ingår i Holmens HR-system. Först införs systemstöd för tidregistrering och därefter för processerna i personalarbetet, bland annat lön, resor och rekrytering. Christer Hörnfeldt är huvudprojektledare för HR-systemet och han säger att övriga enheter kommer att ha stor nytta av det arbete som lagts ned i Hallsta. Bruket är pilotanläggning och modellföretag för systemet och när vi går vidare behöver inte allt grundjobb göras på övriga enheter i Holmen. Projekten för att införa tidregistrering startar under året även i Iggesund Paperboard, Holmen Timber, Holmen Skog, Holmen Energi och Holmens staber samt senare i Braviken, Wargön och Holmen Papers huvudkontor. Maria Eurén, Per Sahlén och Eija Jansson är tre av Hallstas anställda som arbetar med att införa tidregistrering i HR-systemet. 100

13 Ännu bättre Invercote resultatet av ombyggnad På Iggesunds Bruk investeras 800 miljoner kronor i ombyggnad av bland annat virapartiet på KM 2 och brukets mesaugn. Ombyggnaden av kartongmaskinen inleds 3 september och pågår under drygt en månad. Som mest arbetar entreprenörer och många av brukets cirka anställda med ombyggnaden. Syftet är främst att höja kvaliteten på brukets kartong Invercote. För våra kunder är det allra viktigaste att vi håller en hög och jämn kvalitet så att man kan lita på att nästa pall med kartong kommer att uppträda exakt som den föregående när den hamnar i tryckpressen, säger platschefen Staffan Jonsson. Vi är mycket nöjda med ombyggnaden och återstarten av KM 2 och ser med spänning fram emot att fortsätta utveckla Invercote. Resultatet är viktigt för vår framtida konkurrenskraft, säger Staffan Jonsson. Provtryckningar görs under oktober av kartong som tillverkas omedelbart efter återstarten av KM 2. Dessa och testresultat visar att kartongen gott och väl håller minst samma kvalitet som före ombyggnaden. En viktig del i ombyggnaden av KM 2 är byte av virapartiet. Vid ombyggnaden av mesaugnen lyfts ett cirka 50 ton tungt elfi lter på plats för att kopplas ihop med ett tidigare fi lter av liknande modell. Det här ser bra ut, säger Bengt Sjöberg och Mimmi Mattson när de kollar kartong som provtryckts efter omstarten av KM 2. Madrid utvecklar sin interna kommunikation Kommunikation i alla riktningar uppåt, nedåt och i sidled står i fokus på Holmen Paper Madrid. Efter en grundlig analys ska den interna kommunikationen förbättras. Projektet bygger på en utvärdering från början av 2007 där informationsflödet kartlades och analyserades. Mötesformer, rutiner, anslagstavlor, intranät och personaltidning får en översyn. Platschefen Anders Öquist och hans assistent Maria Jesús Molina sätter upp affi scher med ett tiopunktsprogram som ska förbättra den interna kommunikationen. 101

14 Online går i mål Den sista enheten i Holmens intranätfamilj Online lanseras 1 oktober. Sist ut är Onboard Online som är Iggesund Paperboards intranät för huvudkontor samt marknads- och säljorganisation. Därmed är 16 intranät igång i koncernen. Lanseringen firas på kontoret i Amsterdam, i Iggesund och Holmens huvudkontor. Det är 26 månader sedan Wargön Online var först ut på den koncerngemensamma plattformen för intranäten. Starten av Onboard Online fi ras i Amsterdam. Från vänster Carol Waldon, Els Bronkhorst, Anthony Kwok-sing Sit, Tommy Griessler, Margarete Wendeler och Robert Giezen. Ny sorteringsanläggning i drift I slutet av november tas en ny sorteringsanläggning för returpapper i drift vid Holmen Paper Madrid. Det tidigare manuella arbetet, som sköttes av personer per skift, ersätts till stor del av optisk och mekanisk sortering. Driften sköts av Holmens helägda insamlingsbolag Carpa. Anläggningen är i absolut världsklass både när det gäller storlek och kvalitet. Huvudsyftet är att väsentligt förbättra kvaliteten på det returpapper som tas in i processen och att öka kapaciteten, säger Carpas styrelseordförande Carl Sundberg. Maskinen för optisk sortering av returpapperet fungerar med hjälp av infrastrålar. Spanska returpappersbolaget 30 år Carpa, Holmens insamlingsbolag för returpapper och kartong i Spanien, fyller 30 år. Bolaget bildades 1977 av Torras Papel Group. Vid köpet av Papelera Peninsular, numera Holmen Paper Madrid, blev Holmen delägare i Carpa. Sedan 2005 är bolaget helägt av Holmen. Carpas styrelseordförande Carl Sundberg och VD Juan Jesús Maldonado. Bokslut för 2007 Holmens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster från omvärderingar av tillgångar uppgår till miljoner kronor (2006: 2 303). Resultatet efter skatt är miljoner kronor (2006: 1 459). 102

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

År 2004. biträdande marknadsdirektör och chef för operativ försäljning, marknadsdirektör och sedan juni 2001 VD i Holmen Paper.

År 2004. biträdande marknadsdirektör och chef för operativ försäljning, marknadsdirektör och sedan juni 2001 VD i Holmen Paper. Magnus Hall VD och koncernchef Göran Lundin, som i november 2001 utsågs till VD och koncernchef i Holmen, meddelar att han vill lämna sin befattning den 31 mars 2004. Han efterträds den 1 april av Holmen

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar!

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Idag ska vi sammanfatta och lägga år 2009 till handlingarna. Ett år då Holmen firade 400 år, men också ett år som kom att präglas av den globala

Läs mer

Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER AFFÄRSOMRÅDEN: RÅVAROR HOLMEN PAPER IGGESUND PAPERBOARD HOLMEN TIMBER HOLMEN SKOG HOLMEN ENERGI

Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER AFFÄRSOMRÅDEN: RÅVAROR HOLMEN PAPER IGGESUND PAPERBOARD HOLMEN TIMBER HOLMEN SKOG HOLMEN ENERGI AFFÄRSVERKSAMHET / HOLMEN I KORTHET Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER HOLMEN PAPER Produkter: Tryckpapper för magasin, produktkataloger, direktreklam, böcker och dagstidningar. Kunder: Magasin-,

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef 1(15) Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild nr 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar Bild nr 2 2004 var ett år då marknaden för Holmens huvudprodukter

Läs mer

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB 1989 Holmen Hygien säljs Holmen Hygien, mjukpappersrörelsen som Gamla MoDo 1987 sålde till Gamla Holmen, säljs nu av den nya koncernen till det finska företaget Metsä-Serla; Delägarskap i kanadensisk fabrik

Läs mer

År 2000. Holmen ersätter MoDo som koncernnamn

År 2000. Holmen ersätter MoDo som koncernnamn Holmen ersätter MoDo som koncernnamn Bl a i annonser som denna, införda i ett stort antal tidningar under första halvåret, profilerar sig nya Holmenkoncernen. Budskapet är att tidnings- och journalpapper

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong.

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Holmen och omvärlden Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Sol, koldioxid och vatten är byggstenar

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

Samordning för underhållseffektivitet inom Holmen. Bo Larsson Underhållschef, Iggesunds Bruk

Samordning för underhållseffektivitet inom Holmen. Bo Larsson Underhållschef, Iggesunds Bruk Samordning för underhållseffektivitet inom Holmen Bo Larsson schef, Iggesunds Bruk Holmen Paper Iggesund Paperboard Holmen Timber Holmen Skog Holmen Energi Holmen Holmens produktion och kapacitet Holmen

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. Året i korthet 1 VDs kommentar 2 Holmen i korthet 4 Strategi 6

Innehåll. Året i korthet. Året i korthet 1 VDs kommentar 2 Holmen i korthet 4 Strategi 6 Innehåll Året i korthet 1 VDs kommentar 2 Holmen i korthet 4 Strategi 6 Holmen Paper 12 Iggesund Paperboard 14 Holmen Timber 16 Holmen Skog 17 Holmen Energi 18 Tillverkning 20 Holmen i din vardag 22 Aktien

Läs mer

news SONERUDS STORT OILQUICK-FÄSTE GÖR SUCCÉ I NORGE NYHETSBREV oxxxxxilquick i Norge. xxxx Fästena har snabbt blivit en succé.

news SONERUDS STORT OILQUICK-FÄSTE GÖR SUCCÉ I NORGE NYHETSBREV oxxxxxilquick i Norge. xxxx Fästena har snabbt blivit en succé. oxxxxxilquick i Norge. xxxx Fästena har snabbt blivit en succé. NYHETSBREV GRAB JOHN & OILQUICK STORT OILQUICK-FÄSTE GÖR SUCCÉ I NORGE maj/97 INNEHÅLL MAJ 1997 OilQuick-fäste gör succé i Norge......1 VD

Läs mer

Resultatet efter skatt för januari-juni 2010 uppgick till 312 (januari-juni 2009: 501) Mkr.

Resultatet efter skatt för januari-juni 2010 uppgick till 312 (januari-juni 2009: 501) Mkr. Kvartal Januari-juni Helår 2-1 1-1 2-9 21 29 29 Nettoomsättning 4 227 4 4 4 496 8 628 9 25 18 71 Rörelseresultat 268 32 372 588 787 1 62 Resultat efter skatt 133 178 256 312 51 1 6 Resultat per aktie,

Läs mer

O D U K T I N R I K TA D

O D U K T I N R I K TA D Årsredovisning 2009 Innehåll VD-ord 1 Året i korthet 2 Holmen i korthet 4 Affärsidé, strategi och mål 6 Holmen Paper 12 Iggesund Paperboard 16 Holmen Timber 20 Holmen Skog 22 Holmen Energi 24 Tillverkning

Läs mer

Eleverna fick lön under utbildningstiden och intresset var stort. Bruket fick in 465 ansökningar till. Skogens positiva roll för klimatet lyfts fram

Eleverna fick lön under utbildningstiden och intresset var stort. Bruket fick in 465 ansökningar till. Skogens positiva roll för klimatet lyfts fram Traineeutbildning för säkrad kompetensförsörjning på Iggesunds Bruk För att klara behovet av välutbildade operatörer när många medarbetare går i pension de närmaste åren genomförde Iggesunds Bruk ett traineeprogram.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB Piteå, 2013-05-22, Scope-möte ÄGARE OCH KUNDER 7 ÄGARE OCH KUNDER VÅRT ARBETSSÄTT 9 VÅRT ARBETSSÄTT SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Välkommen till Holmen Skog!

Välkommen till Holmen Skog! Välkommen till Holmen Skog! Detta är Holmen Skog Holmen Skog finns över nästan hela Sverige. Verksamheten är organiserad i de tre regionerna Örnsköldsvik, Iggesund och Norrköping. Dessa består i sin tur

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Holmen och hållbarhetsarbetet

Holmen och hållbarhetsarbetet Holmen och hållbarhetsarbetet Omslagsbilden: Groddplantor av tall i den minsta varianten av Holmens odlingssystem Starpot 50. Snart ska det tomma fröskalet kastas och hjärtbladen vika ut sig. Vid plantering

Läs mer

ORTVIKENS PAPPERSBRUK

ORTVIKENS PAPPERSBRUK ORTVIKENS PAPPERSBRUK www.publicationpapers.sca.com ORTVIKENS PAPPERSBRUK I en tid som i mångt och mycket domineras av nya kommunikationsmedel fortsätter papperets starka utveckling. Det tryckta mediet

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet Vad är ENTRE Ett koncept för branschgemensam säkerhetsutbildning och certifiering

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2005 Mnkr 2-05 1-05 2-04 2005 Nettoomsättning 4 201 3 801 3 884 8 002 7 787 15 653 Rörelseresultat 449 364 460 813 1 032 1 952 Resultat efter finansiella poster 387 307 407 694

Läs mer

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef Från fäbod till europisk detaljhandelskedja Klas Balkow, vd och koncernchef Agenda Vårt ursprung och historia Vision, långsiktiga mål och strategi Fjärde kvartalet 2008/09 Helåret 2008/09 Vägen framåt

Läs mer

Holmen AB (publ) Box 5407 114 84 STOCKHOLM. Tel 08-666 21 00 Fax 08-666 21 30 E-post info@holmen.com www.holmen.com

Holmen AB (publ) Box 5407 114 84 STOCKHOLM. Tel 08-666 21 00 Fax 08-666 21 30 E-post info@holmen.com www.holmen.com 2005 Holmen AB (publ) Box 5407 114 84 STOCKHOLM Tel 08-666 21 00 Fax 08-666 21 30 E-post info@holmen.com www.holmen.com Organisationsnummer 556001-3301 Säte Stockholm Holmen i korthet 2,7 miljoner ton

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

År 2002. Över 22 miljoner plantor utplanteras i Holmen-skogarna

År 2002. Över 22 miljoner plantor utplanteras i Holmen-skogarna Över 22 miljoner plantor utplanteras i Holmen-skogarna År 2002 Holmen Skogs egna plantskolor i Gideå och Friggesund producerar årligen drygt 30 miljoner plantor (20 miljoner i Gideå och 10 miljoner i Friggesund).

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Å R S R E D O V ISNING 2 01 4 ÅRSREDOVISNING

Å R S R E D O V ISNING 2 01 4 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Styrelsen och verkställande direktören i Holmen Aktiebolag (publ), organisationsnummer 556001-3301, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2014 för moderbolaget och

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Maria Gustafsson 1 Energieffektivisering inom skogsindustrin genom värmeåtervinning från våtluft Förprojektering och lönsamhetsbedömning av anläggningsalternativ

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelsen och verkställande direktören i Holmen Aktiebolag (publ), organisationsnummer 556001-3301, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

SVANSTRÖMSGRUPPEN Tryck och profil Tr

SVANSTRÖMSGRUPPEN Tryck och profil Tr SVANSTRÖMSGRUPPEN Tryck och profil TRYCK OCH PROFILPRODUKTER VI HJÄLPER DITT FÖRETAG ATT SYNAS Många av kontorets produkter har utvecklats till unika bärare av ditt varumärke. Det är alltid bra att synas

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2011 Kalendarium Holmen offentliggör för år 2012 följande ekonomiska rapporter: Delår januari mars 8 maj Delår januari juni 14 augusti Delår januari september

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes inför nya rapporteringssegment. Från början av 2010 rapporterar Konecranes två affärsområden: Service och Utrustning. Tidigare var antalet rapporteringssegment

Läs mer

Wood 2012 Ett nytt renseri på Skoghall Bruk

Wood 2012 Ett nytt renseri på Skoghall Bruk Wood 2012 Ett nytt renseri på Skoghall Bruk Eva Reiner, projektledare Wood 2012 Inledning Introduktion Projektomfattning Projektgenomförande Skydd och säkerhet Arbetsmiljö Projektering och montage 2 Stora

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI

FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI Möjlighet till köp av andelar i Hjortseryd Vindkraftpark! GENOM ETT AVTAL MELLAN STENA RENEWABLE ENERGY AB OCH SVERIGES VINDKRAFTSKOOPERATIV, SVEF, ERBJUDS BOENDE I VRÅ OCH TORPA

Läs mer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer Delårsrapport Q1, januari-mars 2014 Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK Rörelseresultat för perioden

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Resumé 1700-talet 1988

Resumé 1700-talet 1988 1700-talet 1759 Sågverk först i industrialiseringen Mo vattensåg i Söderåfors vid Moälven körs i gång som första produktionsanläggning i det blivande industriimperiet; 1895 Start på Norrbyskär Driften

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

TESTKÖRNING. vid Bravikens Sågverk BÄTTRE LÖNSAMHET med ökad säkerhet BESÖK BYGGER RELATIONER LADDAT MED ENERGI. Johan tror på trä HOLMEN-PROFILEN

TESTKÖRNING. vid Bravikens Sågverk BÄTTRE LÖNSAMHET med ökad säkerhet BESÖK BYGGER RELATIONER LADDAT MED ENERGI. Johan tror på trä HOLMEN-PROFILEN TIDNING TILL HOLMENS AKTIEÄGARE 1 NOVEMBER 2010 HOLMEN-PROFILEN Johan tror på trä TESTKÖRNING vid Bravikens Sågverk BÄTTRE LÖNSAMHET med ökad säkerhet BESÖK BYGGER RELATIONER LADDAT MED ENERGI DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

E.ON Värme. Med spillvärme

E.ON Värme. Med spillvärme E.ON Värme Med spillvärme 2 Spillvärme, överskottsvärme, restvärme, återvunnen energi kärt barn har många namn. Vad det handlar om är att ta tillvara värme som uppstår vid industriella processer och använda

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Grafisk Profil. Jeans in Business

Grafisk Profil. Jeans in Business Grafisk Profil Jeans in Business Grafisk desig och layout GRUPP 8 Mariell Arvidsson Madelene Bergling Ida Eklöf Kristina Jönsson Ameli Olsson Innehållsförteckning 4 Koncept 5 Logotyp 6 Jeans 7 Broderat

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer