2007 Blå och modern profi l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007 Blå och modern profi l"

Transkript

1 Blå och modern profil Från och med 6 mars 2007 har Holmen en ny grafisk profil med blå färg i koncernens logotype samt blå och grå i affärsområdenas logotyper. Med ny färgsättning och mjukare typsnitt ska den grafiska profilen spegla Holmen på ett attraktivt och modernt sätt. Med mer sammanhållna logotyper för affärsområdena sätter vi fokus på Holmen-namnet med undantag för Iggesund Paperboard där vi fortsatt profilerar namnet Iggesund mot marknaden, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall. Informationsavdelningarnas personal har en hektisk period med att ta fram nya brevpapper, visitkort, korrespondenskort, broschyrer, andra trycksaker, skyltar och flaggor samt förnya logotyper på bilar och fartyg. 89

2 PM 51 moderniserad Bravikens 30-åriga PM 51 rustas upp rejält och kan tillverka mer och bättre papper. Pappersmaskinen får nytt formeringsbord på virapartiet, linlös spetsdragning och nya kugghjul i torkpartiet samt ett nytt styrsystem. Investeringen uppgår till 154 miljoner kronor. Ombyggnaden ger bland annat förbättrad formation och bättre glans på telefonkatalogpapper i låga ytvikter, minskad tid för spetsdragning efter avbrott, ökad produktivitet med ton per år samt minskad el- och oljeförbrukning. Som mest arbetar 500 personer skift under stoppet, som pågår från 16 januari till 2 februari. Barkborren hot mot den svenska skogen När södra Sverige i januari 2007 drabbas av en ny svår storm ökar risken för massiva angrepp från granbarkborren. Vinterns stormar beräknas fälla 54 miljoner kubikmeter skog i Europa, varav cirka 12 miljoner kubikmeter i Sverige. För Holmens del är förödelsen inte så stor. På koncernens marker i södra Sverige faller ungefär en tiondels årsavverkning och sett till Holmens hela skogsinnehav en hundradels årsavverkning, säger Per Olsson, skogschef på Holmen Skogs region Norrköping. Många vindfällen efter stormen Gudrun 2005 kombinerat med en varm sommar och höst under 2006 innebär att det blir en extra kull granbarkborrar. Holmen Skog gör en ordentlig inventering för att hitta angripna träd och områden och använder två modeller för att få bort skadade träd eller ta död på granbarkborrarna. Den ena är att söka rätt på och avverka alla angripna träd och leverera dem till sågverken eller massa- och pappersbruken där granbarkborrarna oskadliggörs. Den andra är att i områden med kraftiga angrepp lägga ut fångstträd som preparerats med doftämnen (feromoner) som granbarkborrarna gillar. Samtidigt behandlar man fångstträden med insektsgift så att granbarkborrarna dör. Angripna granar lyser tydligt bruna. Vid närmare inspektion visar de sig vara perforerade av borrhål från barkborrar. 90

3 Holmen Timber och Holmen Energi nya affärsområdesnamn Den 1 februari byter Holmens trävarurörelse namn från Iggesund Timber till Holmen Timber. Namnbytet markerar att affärsområdet ses som en strategisk del i koncernen och att Holmen har en långsiktig plan för ägande och utveckling av verksamheten. Det här stärker den lokala profilen och förtydligar släktskapet med Holmen Skog, säger Håkan Lindh, VD för Holmen Timber. Vi blir också tydligare gentemot kunder, leverantörer och hela den region vi verkar i. Ännu ett affärsområde får nytt namn i februari. Då ersätts Holmen Kraft med namnet Holmen Energi. Namnbytet är en följd av att affärsområdets ansvar utökas till att omfatta alla strategiska energifrågor för koncernen. Namnbytet från Holmen Kraft till Holmen Energi fi ras i Örnsköldsvik. Från vänster Maria Melander, Roger Andersson, Carina Byström, Anneli Mårtensson och Sven Wird. Holmen bättre än jämförd industri Den tredje gemensamma medarbetarundersökningen Holmen Inblick för koncernens svenska enheter genomförs i januari/februari och visar förbättring på flera områden, bland annat i jämförelse med annan processindustri. Undersökningen genomförs av SIFO Research International på uppdrag av Holmen. Den besvaras av anställda vilket ger en svarfrekvens på 79 procent. Vid undersökningen upprättas ett värdeskapande kapitalindex. Ett sådant finns för sju processindustrier, varav Holmen är en. Holmen har högre index än genomsnittet för de sju processindustrierna. En treårstrend som mäter positiva andelar för Holmen totalt visar ett högre index inom områdena kompetens, motivation, ansvar och initiativ, befogenheter, organisatorisk effektivitet, förnyelseklimat, mål, ledarskap samt god kompetensutveckling. Inom samarbete och process är indexet lika som 2005 och högre än Inom området lärande finns en försämring jämfört med 2005, men där är indexet högre än Av Holmens enheter har Hallsta den största förbättringen i undersökningen. Det är jätteroligt, säger personalchefen Ante Söderlindh. Vi jobbar mycket med ledarskap. Fungerar ledarna bra så fungerar annat också. Den enskilt största förbättringen gör hamnen i Hallsta, från ett index på 460 vid undersökningen 2005 till 694 i år. Ordning och reda, högre status och ett mer delaktigt arbetssätt har förbättrat arbetsmiljön. Inblick även för arkningsanläggningar, försäljning, Holmen Mets och chefer I maj genomförs Holmen Inblick för anställda utanför Sverige för andra gången i Holmen Papers försäljningsbolag, Iggesund Paperboards försäljningsorganisationer och arkningsanläggningar samt för första gången i Holmen Skogs estniska inköpsbolag Holmen Mets. Svarsfrekvensen bland de 229 tillfrågade uppgår till 89 procent. Resultaten är för samtliga enheter bättre än genomsnittet för Holmens svenska enheter avseende värdeskapande kapitalindex och ledarskap. I slutet av året genomförs också en speciell Holmen Inblick-undersökning för 400 chefer i Holmens svenska enheter. 91

4 IDF i Valence fördubblar arkningskapaciteten Holmens styrelse beslutar 1 februari att investera cirka 26 miljoner kronor i en ny arkningsmaskin, utökade lagerutrymmen samt rems- och returpappershantering och balpressar vid Iggesund Paperboards franska arkningsanläggning IDF (Iggesund Découpe France). IDF har varit i drift sedan 1999 och har 18 anställda. Tack vare investeringen kan servicen till kunder i södra Europa förbättras. Kapaciteten för arkning av kartong från Iggesunds Bruk och Workington fördubblas från till ton per år. Med två arkmaskiner får IDF bemanningsfördelar. Det krävs inte dubbelt så många anställda med ytterligare en maskin. Bemanningen kommer istället att öka successivt i takt med att volymerna blir större. Lars Strömberg chef för hållbarhetsfrågor Holmens miljöchef Lars Strömberg är från och med 1 januari också chef för hållbarhetsfrågor inom koncernen. Det här känns som ett kvitto på att Holmen på senare år fäst allt större vikt vid dessa frågor, säger Lars Strömberg Kombiskift på sågverk ger ökad lönsamhet Holmen Timber startar 4 februari ett kombiskift med nio anställda som arbetar natt med både sågning och sortering på Iggesunds Sågverk. Bakgrunden till att det nya skiftet inrättas är samarbetet med Holmen Skog i projektet Hälsingefura som resulterade i en volymökning av timmer till Iggesunds Sågverk. Med detta upplägg kan man styra när sågning eller sortering ska göras. Andra fördelar är att ökade volymer ger ökad lönsamhet, genomströmningen från råvaruleverans till kund blir snabbare och personalen får en bredare kompetens. För oss var beslutet om utbyggnad och ny arkmaskin den bästa present vi kunde få. Vi är väldigt stolta över att kunna utveckla vår service till kunderna. Det ger oss stor motivation, säger platschefen Laurent Labbé. Holmen säljer innehav i Norrköpings hamn Holmen tecknar avtal om att sälja sitt aktieinnehav i Norrköpings Hamn och Stuveri AB till Norrköpings kommun. Köpeskillingen för Holmens aktier uppgår till 109 miljoner kronor. Aktieägartidningen får ny layout Holmen Business Report koncernens tidning till aktieägare får från och med årets första nummer nytt utseende med mer färg, större variation på rubriker och stilsorter och över huvud taget en mer tilltalande layout. Tidningen kommer ut fyra gånger per år i anslutning till bokslutsoch delårsrapporter. 92

5 Iggesunds kartong i ny CD från The Ark The Ark Sveriges tävlande i Eurovision Song Contest 2006 väljer att använda Invercote-kartong från Iggesund Paperboard till de första exemplaren av sin nya CD Prayer for the weekend. Förpackningen kallas JakeBox och är konstruerad av Jakob Skarin, bror till The Arks sångare Ola Salo. En gripklo släpper loss skivan när förpackningen öppnas och håller fast den när fodralet stängs. Jakob Skarin framhåller att hög finish och elegans är viktiga delar i det som JakeBox ska förmedla. Insidan av omslaget till Prayer for the weekend.. Vi jobbar med att successivt ta bort fl askhalsar i bruket, säger Ola Schultz-Eklund. Fin utveckling i Workington Vi har områden som kan förbättras och har kommit ganska långt i det arbetet, säger Ola Schultz-Eklund, platschef på Iggesund Paperboards bruk i Workington. Produktionen har ökat med 50 procent under de senaste fem åren, sjukfrånvaron och olycksfallen har minskat, kvaliteten på Incada-kartongen har höjts och reklamationerna har gått ned. Under 2006 hade bruket endast tre olyckor som medförde mer än åtta timmars frånvaro från arbetet. Det innebär att Workington, som har cirka 500 anställda, med god marginal klarar Holmens mål om högst tio olyckor per anställda per år. Uppsving för Hallstas bokpapper Bokpappersproduktionen på Hallsta har fått ett rejält uppsving. Produktutveckling och marknadsbearbetning har gett resultat och under de senaste åren har tillverkningen ökat kraftigt. Kunderna uppskattar våra produkters kvalitet och vi har ökat vår marknadsandel. Samtidigt har pocketbokläsandet ökat i många länder vilket satt ytterligare fart på efterfrågan, säger Ann Mattsson, utvecklingsingenjör som arbetar med produktutveckling på pappersbruket. Ann Mattsson med några böcker som tryckts på bokpapper från Hallsta. 93

6 Stor glädje i Madrid när PM 62 sätter nytt världsrekord för tidningspappersmaskiner. Världsrekord på PM 62 Holmen Papers PM 62 i Madrid uppnår 31 maj under 24 timmar en genomsnittlig hastighet av meter per minut, vilket är nytt världsrekord för tidningspappersmaskiner. Under 24-timmarsperioden tillverkas mer än ton papper. Totala längden på papperet under rekordkörningen uppgår till kilometer. Skulle man dra det under dygnet tillverkade papperet från Madrid över Atlanten räcker det en bit in på Kanadas östkust. Platschefen Anders Öquist och produktionschefen Daniel Peltonen är väldigt glada över rekordet. Det har möjliggjorts tack vare mycket engagerade anställda på hela bruket, säger de. Kampanj för ökad pappersinsamling En kampanj för att öka insamlingen av returpapper i Sverige genomförs av Pappers- Kretsen, ett samarbetsorgan för papperstillverkarna Holmen, Stora Enso och M-real samt medlemsföretagen Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Grafiska Företagen. Återvinningsgraden av tidningar, tidskrifter och andra trycksaker som samlas in i Sverige är 83 procent. Varje år samlas ton sådant papper in. Fortfarande slängs alltför mycket papper i soporna. Därför ska kampanjen få svenska folket att ytterligare öka insamlingen. Kampanjannonsen visar exempel på sex liv som vedfi bern kan ha som papper: kopieringspapper, tidskrifter, böcker, broschyrer, tidningar och toalettpapper. 94

7 Holmen Skogs anställda utbildas i riktlinjer för uthålligt skogsbruk Holmen Skog inleder utbildning av alla anställda i den tredje versionen av RUS (Riktgaste verktyget för att i praktiskt skogsbruk anlitas av Holmen Skog. RUS är det viktilinjer för uthålligt skogsbruk). Den första genomföra metoderna i det skogsskötselprogram som Holmen Skog beslutade om versionen kom 1997 och den uppdaterades 1999 efter att Holmen 1998 kunde certifiera Programmet innebär att virkesproduktionen sig enligt den internationella skogsstandarden FSC. Förutom de anställda utbildas ker inom 30 år. kan höjas med 25 procent på Holmens mar- personalen vid alla enterprenörsföretag som Utbildning i trakterna av Örnsköldsvik där skogskötsel- och miljöchef Ola Kårén berättar intresseväckande och lättbegripligt om riktlinjerna för uthålligt skogsbruk. Deltagarna får se fl era typer av skogsytor, bland annat denna nyckelbiotop, ett avsatt område som inte avverkas. Intern kontroll för ordning och reda Holmen genomför ett projekt för att bygga upp en intern kontroll som främst berör den finansiella rapporteringen. Intern kontroll är ett begrepp som i vid bemärkelse står för ordning och reda i affärsverksamheten. Projektet har främst berört ekonomerna i koncernen och varit inriktat på att den finansiella rapporteringen ska vara korrekt. Koncernstab Ekonomi och Finans har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen och Ivan Vedin är projektansvarig för införandet. Ekonomicheferna har tillsammans med sina medarbetare ansvar för att se till att upprätta och upprätthålla de rutiner som krävs för att kunna garantera att den interna kontrollen kommer till bäst nytta internt. 95

8 Bygget av nya fabriken pågår för fullt under sommaren och hösten. Braviken bygger ny TMP-fabrik Högre kvalitet, lägre oljeförbrukning och ökad produktion ska uppnås när en helt ny fabrik för termomekanisk massa (TMP) står klar sommaren Den nya fabriken ersätter brukets äldsta TMP-linje från 1977 och ska i första hand förse PM 51 med massa. Sju äldre raffinörer ersätts av tre nya med högre kapacitet. Bravikens årliga elförbrukning kommer att minska från 1,7 TWh till 1,55 TWh när den nya linjen tas i drift. Ökad återvinning av ånga kommer samtidigt att minska oljeförbrukningen med kubikmeter per år. Delar av tekniken i den nya anläggningen har inte tidigare provats i full skala. Därför bidrar Energimyndigheten (STEM) med 40 Glada över investeringen är från vänster Lennart Nilsson, chef för TMP-linjerna, Rikard Wallin, platschef, Göran Korsfeldt, produktionschef och projektansvarig, och Stefan Svensson, operatör. miljoner kronor till fabriken som ska bli en forsknings- och demonstrationsanläggning till nytta för hela branschen. Snabba insatser stoppar bränder Tack vare personalens rådiga ingripanden och snabba insatser av brandkårer vållar bränder under sommaren inte så stor skada Anställda vid bruket i Madrid bekämpar branden i returpapperslagret. som annars hade varit fallet, säger Jonas Berg, chef för försäkring och riskhantering i Holmen. I Madrid brinner det i returpapperslagret, i Workington i bestrykningsmaskin 2, i Hallsta i två avluftningstorn på pappersmaskin 11 och i Wargön på bestrykningsmaskinen. Holmen arbetar målmedvetet för att skydda anläggningarna mot bränder. Det görs bland annat genom certifiering enligt HPR (Highly Protected Risk) som innebär att man ska ha ett fullgott brandskydd med sprinkler i alla produktionsanläggningar, väl utbildad personal och rökdetektorer som tidigt larmar om det brinner. 96

9 Vardagsgnet ger resultat i Holmen Paper Med sina drygt 4 TWh är Holmen Paper en av landets största elförbrukare. Alla åtgärder som kan minska elförbrukningen är därför intressanta. Investeringar vid våra TMP-bruk i Braviken och Hallsta minskar vårt energibehov, men även små förändringar kan ge stor effekt, säger Sven Asklund, energisamordnare i Holmen Paper. Holmen har energiledningssystem vid alla svenska bruk och dessa har också sedan 2005 varit anslutna till PFE, ett femårigt program som ska minska användningen av energi. Varje bruk har kartlagt energianvändningen och energikoordinatorer arbetar med åtgärder som ska minska elförbrukningen. Exempel på åtgärder för energieffektivisering i Holmen Paper är: ny LC-raffinör i Hallsta, ny massalinje klar 2008 i Braviken, utvärdering av byten till effektivare pumpar och fläktar, effektivare styrning av belysning Varje detalj som sparar en kilowattimme är betydelsefull i energisammanhang, säger Sven Asklund. på alla bruk, överskottsvärme sedan 1995 från Hallsta till Hallstaviks samhälle, Wargön köper sedan 1969 överskottsånga från ett näraliggande företag och Madridfabriken använder naturgas istället för olja. Iggesunds Bruk minskar oljeförbrukningen och koldioxidutsläppen Genom investeringar på 85 miljoner kronor ska bruket minska oljeförbrukningen med Energiinvesteringarna minskar våra kostnader och ger oss en stärkt miljöprofi l, säger Klas Simes. 75 procent och utsläppen av koldioxid med lika mycket. Investeringarna omfattar övergång till beckolja istället för eldningsolja och ombyggd barkpanna som gör att man kan elda all bark i pannan inkusive bark från Iggesunds Sågverk. Den tredje åtgärden handlar om värmeenergibesparingar som innebär att kan bruket kan ersätta ånga med spillvärme. Förbrukningen av eldningsolja minskar från till kubikmeter per år och utsläppen av koldioxid från till cirka ton per år. Klas Simes, energisamordnare och projektledare för energifrågor på Iggesunds Bruk, säger att de investeringar som genomförs ger flera fördelar. Bruket slipper på sikt koldioxidskatten, vi minskar våra kostnader och blir mer konkurrenskraftiga. 97

10 Första kvinnliga platschefen Hannele Arvonen utses till chef för Holmen Paper Hallsta. Hon blir därmed den första kvinnliga platschefen i Holmen. Hannele Arvonen efterträder Per Bjurbom och tillträder tjänsten 1 januari Holmens redovisningar bland de bästa i världen Holmens årsredovisning för 2006 är bland de 50 bästa i världen enligt det nederländska undersökningsföretaget e-com som har gått igenom 1 500, detaljstuderat och publicerat resultaten för 250 redovisningar Holmen och omvärlden, som ges ut för tredje gången 2006, rankas som en av de allra bästa hållbarhetsredovisningarna. Det är inget självändamål för oss att placeras högt i studier som denna. Viktigast är att våra redovisningar uppskattas av huvudmålgrupperna, säger Magnus Hall, VD och koncernchef i Holmen. Det är ändå glädjande att även e-coms experter ser så positivt på våra redovisningar, vilket förpliktar och sporrar oss att ta fram ännu bättre produkter. Magnus Hall ordförande i BasEl Holmens VD och koncernchef Magnus Hall utses till ny styrelseordförande i BasEl (Basindustrins Elektricitets AB). Han efterträder SCA:s VD Jan Johansson. BasEl bildades i juni 2005 av ett antal elintensiva företag inom främst skogs-, stål-, kemi- och gruvindustrin. BasEl ska tillvarata företagens och den svenska basindustrins intressen när det gäller en långsiktigt stabil och konkurrenskraftig elförsörjning. Målet i ett första steg är att öka eltillgången på den svenska marknaden med 10 TWh per år. Ny VD för Holmen Energi Brynolf Alexandersson tillträder 13 augusti som VD för Holmen Energi. Han var tidigare VD för Umeå Energi Elnät och efterträder Sven Wird som varit tillförordnad VD sedan Åke Eklöf avled i december Utmärkelse för bästa IR-support Tidningen IR Magazine delar varje år ut utmärkelser till företag i olika delar av världen som ger bra service till investerare och analytiker. Holmen får i år utmärkelsen bästa IR-support bland svenska små och medelstora företag. 98

11 Holmen beslutar bygga sågverk vid Braviken Holmens styrelse beslutar 26 oktober att säger Magnus Hall, Holmens VD och koncernchef. investera cirka en miljard kronor i ett nytt sågverk intill Bravikens Pappersbruk. Sågverket blir Skandinaviens största med på sikt effektivt kombinat som tillverkar både pap- Braviken kommer att förvandlas till ett en årlig kapacitet på kubikmeter per och trävaror. Kombinationen av pappersbruket och sågverket bedöms innebära trävaror av gran. Vid fullt utbyggd kapacitet beräknas det kunna ge jobb åt cirka 140 betydande samordningsfördelar när det personer. gäller anskaffning av virke och gemensam Sågverkstekniken har utvecklats enormt infrastruktur samt ge möjlighet till effektiva på senare år. Vi siktar på en topprationell energilösningar. såg med beprövad men modern utrustning, Med erfarenheter från våra anläggningar i Iggesund där kartongbruket och sågverket ligger vägg i vägg vet vi att det finns många fördelar med ett sådant kombinat, säger Magnus Hall. Tillverkningen kommer att koncentreras på konstruktionsvirke. Huvudmarknader är Skandinavien och Storbritannien och avsättning ska även ske i övriga Europa, Asien och USA. Bravikens Sågverk (rödmarkerade området) ska placeras i närheten av Bravikens Pappersbruk. Skola i Estland får hälp med veden Holmen Mets, som är Holmen Skogs estländska inköpsbolag för virke, skänker ved till en skola och anställda jobbar ideellt med att såga, hugga, transportera och stapla veden. Avsikten är att hjälpa Harju- Ristigymnasiet med vinterved men också att presentera Holmen Mets i kommunen Padise i västra Estland där skolan ligger. Ambitionen är också att göra bolaget känt bland privatpersoner och företagare för att hitta nya affärspartners. Huggarlaget från Holmen Mets. Längst fram från vänster Tanel Tuulevski, Are Leesik, Egle Kiika, Silver Suu och Ilmar Aruoja. Bakre raden Gunnar Soodla, Hendrik Nõmme, Tõnu Sepp och Aarne Annamaa. 99

12 Holmen Paper avser minska produktionen av tidningspapper Ändrade marknadsförutsättningar och stigande priser på el, ved och returpapper gör att Holmen Paper avser att minska andelen standard tidningspapper med ton per år för att istället tillverka mer förädlade kvaliteter. Samtidigt föreslås en ny struktur för Hallsta Pappersbruk med målet att bland annat lägga ned PM 2, brukets äldsta pappersmaskin, och DIP-anläggningen för avsvärtning av returpapper och tillverkning av returpappersmassa samt minska personalstyrkan med 30 procent. Kostnadsökningarna har varit dramatiska. Priserna på el, ved och returpapper har stigit mer än vad vi tidigare förutspådde, säger Arne Wallin, VD i Holmen Paper. Kapacitetsminskningen av standard tidningspapper ska göras med ton per år i Hallsta och årston i Madrid. Henrik Sjölund, marknadsdirektör i Holmen Paper, säger att flera faktorer talar för en minskning av tidningspapperskapaciteten. Det största bidragande skälet är att den totala efterfrågan på tidningspapper avtar som en följd av ändrade medievanor och att vi helt enkelt köper färre dagstidningar. Att minska kapaciteten är nödvändigt för att förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan, säger han. En ny struktur föreslås för Hallsta. Målet är bland annat att lägga ned PM 2. Tidregistrering införs på Hallsta Från och med 2 maj registrerar alla anställda i Hallsta när de kommer och går i det nya tidredovisningssystemet ProMark. Tidregistrering är en av de delar som ingår i Holmens HR-system. Först införs systemstöd för tidregistrering och därefter för processerna i personalarbetet, bland annat lön, resor och rekrytering. Christer Hörnfeldt är huvudprojektledare för HR-systemet och han säger att övriga enheter kommer att ha stor nytta av det arbete som lagts ned i Hallsta. Bruket är pilotanläggning och modellföretag för systemet och när vi går vidare behöver inte allt grundjobb göras på övriga enheter i Holmen. Projekten för att införa tidregistrering startar under året även i Iggesund Paperboard, Holmen Timber, Holmen Skog, Holmen Energi och Holmens staber samt senare i Braviken, Wargön och Holmen Papers huvudkontor. Maria Eurén, Per Sahlén och Eija Jansson är tre av Hallstas anställda som arbetar med att införa tidregistrering i HR-systemet. 100

13 Ännu bättre Invercote resultatet av ombyggnad På Iggesunds Bruk investeras 800 miljoner kronor i ombyggnad av bland annat virapartiet på KM 2 och brukets mesaugn. Ombyggnaden av kartongmaskinen inleds 3 september och pågår under drygt en månad. Som mest arbetar entreprenörer och många av brukets cirka anställda med ombyggnaden. Syftet är främst att höja kvaliteten på brukets kartong Invercote. För våra kunder är det allra viktigaste att vi håller en hög och jämn kvalitet så att man kan lita på att nästa pall med kartong kommer att uppträda exakt som den föregående när den hamnar i tryckpressen, säger platschefen Staffan Jonsson. Vi är mycket nöjda med ombyggnaden och återstarten av KM 2 och ser med spänning fram emot att fortsätta utveckla Invercote. Resultatet är viktigt för vår framtida konkurrenskraft, säger Staffan Jonsson. Provtryckningar görs under oktober av kartong som tillverkas omedelbart efter återstarten av KM 2. Dessa och testresultat visar att kartongen gott och väl håller minst samma kvalitet som före ombyggnaden. En viktig del i ombyggnaden av KM 2 är byte av virapartiet. Vid ombyggnaden av mesaugnen lyfts ett cirka 50 ton tungt elfi lter på plats för att kopplas ihop med ett tidigare fi lter av liknande modell. Det här ser bra ut, säger Bengt Sjöberg och Mimmi Mattson när de kollar kartong som provtryckts efter omstarten av KM 2. Madrid utvecklar sin interna kommunikation Kommunikation i alla riktningar uppåt, nedåt och i sidled står i fokus på Holmen Paper Madrid. Efter en grundlig analys ska den interna kommunikationen förbättras. Projektet bygger på en utvärdering från början av 2007 där informationsflödet kartlades och analyserades. Mötesformer, rutiner, anslagstavlor, intranät och personaltidning får en översyn. Platschefen Anders Öquist och hans assistent Maria Jesús Molina sätter upp affi scher med ett tiopunktsprogram som ska förbättra den interna kommunikationen. 101

14 Online går i mål Den sista enheten i Holmens intranätfamilj Online lanseras 1 oktober. Sist ut är Onboard Online som är Iggesund Paperboards intranät för huvudkontor samt marknads- och säljorganisation. Därmed är 16 intranät igång i koncernen. Lanseringen firas på kontoret i Amsterdam, i Iggesund och Holmens huvudkontor. Det är 26 månader sedan Wargön Online var först ut på den koncerngemensamma plattformen för intranäten. Starten av Onboard Online fi ras i Amsterdam. Från vänster Carol Waldon, Els Bronkhorst, Anthony Kwok-sing Sit, Tommy Griessler, Margarete Wendeler och Robert Giezen. Ny sorteringsanläggning i drift I slutet av november tas en ny sorteringsanläggning för returpapper i drift vid Holmen Paper Madrid. Det tidigare manuella arbetet, som sköttes av personer per skift, ersätts till stor del av optisk och mekanisk sortering. Driften sköts av Holmens helägda insamlingsbolag Carpa. Anläggningen är i absolut världsklass både när det gäller storlek och kvalitet. Huvudsyftet är att väsentligt förbättra kvaliteten på det returpapper som tas in i processen och att öka kapaciteten, säger Carpas styrelseordförande Carl Sundberg. Maskinen för optisk sortering av returpapperet fungerar med hjälp av infrastrålar. Spanska returpappersbolaget 30 år Carpa, Holmens insamlingsbolag för returpapper och kartong i Spanien, fyller 30 år. Bolaget bildades 1977 av Torras Papel Group. Vid köpet av Papelera Peninsular, numera Holmen Paper Madrid, blev Holmen delägare i Carpa. Sedan 2005 är bolaget helägt av Holmen. Carpas styrelseordförande Carl Sundberg och VD Juan Jesús Maldonado. Bokslut för 2007 Holmens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster från omvärderingar av tillgångar uppgår till miljoner kronor (2006: 2 303). Resultatet efter skatt är miljoner kronor (2006: 1 459). 102

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008 Presentation Delårsrapport Januari-september 28 Magnus Hall VD och koncernchef 12 november, 28 1 The Group Holmen Paper Newsprint & magazine paper sales Share of profit capital Iggesund Paperboard Paperboard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Kvartal Januari-september Mkr 3-02 2-02 2002 2001 Nettoomsättning 3 996 4 027 11 961 12 312 Rörelseresultat 716 616 2 075 2 275 Resultat efter finansiella poster 676

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

VD och koncernchef Göran Lundins anförande vid Holmens bolagsstämma

VD och koncernchef Göran Lundins anförande vid Holmens bolagsstämma Herr ordförande, ärade aktieägare Bild 1 För Holmen blev 2001 ett mycket bra år. Rörelseresultatet blev drygt 3 miljarder kronor, om man bortser från gjorda nedskrivningar, vilket för nuvarande enheter

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

En stund med Holmen Timber. Referenspresentation råsortering och ströläggning i Braviken

En stund med Holmen Timber. Referenspresentation råsortering och ströläggning i Braviken En stund med Holmen Timber Referenspresentation råsortering och ströläggning i Braviken Globalt framtidsföretag med Sverige som hemmabas Holmen Timber är ett av de framåtsyftande företag som Renholmen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

År 2001. Mycket beröm för Hallstas nya papper

År 2001. Mycket beröm för Hallstas nya papper Mycket beröm för Hallstas nya papper Första papperet, som körs fram efter ombyggnaden av PM 12, kollas av fr v Anne Ilomäki, Markku Vatjala och Heikki Ilmarinen. Vid invigningen senare under året får det

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr. Delårsrapport 2009 Mkr Nettoomsättning 4 387 4 496 4 591 13 412 14 291 19 334 Rörelseresultat* 442 372 64 1 229 767 1 051 Resultat efter skatt 280 256-24 781 371 642 Resultat per aktie, kr 3,3 3,0-0,3

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare!

Herr ordförande, ärade aktieägare! Herr ordförande, ärade aktieägare! Det är ingen hemlighet att Holmen befinner sig i en utmanande situation inom några av våra verksamhetsområden. Samtidigt har vi, trots finanskrisens intåg 2008 och därpå

Läs mer

År 2004. biträdande marknadsdirektör och chef för operativ försäljning, marknadsdirektör och sedan juni 2001 VD i Holmen Paper.

År 2004. biträdande marknadsdirektör och chef för operativ försäljning, marknadsdirektör och sedan juni 2001 VD i Holmen Paper. Magnus Hall VD och koncernchef Göran Lundin, som i november 2001 utsågs till VD och koncernchef i Holmen, meddelar att han vill lämna sin befattning den 31 mars 2004. Han efterträds den 1 april av Holmen

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

Resultat per aktie blev 8,4 (12,0) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,2 (6,4) procent.

Resultat per aktie blev 8,4 (12,0) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,2 (6,4) procent. 4-1 3-1 4-9 21 29 Nettoomsättning 4 747 4 25 4 659 17 581 18 71 Rörelseresultat 625 383 392 1 596 1 62 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster * 361 383 392 1 332 1 62 Resultat efter skatt 176 216

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2001 SAMMANFATTNING

PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2001 SAMMANFATTNING BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2001 SAMMANFATTNING Resultatet efter finansiella poster (exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter) uppgick till 2 914 (2000: 2 194) Mkr. Motsvarande resultat för

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %.

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %. BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2006 Mnkr Nettoomsättning 4 830 4 521 4 235 18 592 16 319 Rörelseresultat 590 610 570 2 303 1 967 Resultat efter skatt 369 382 397 1 459 1 256 Vinst per aktie, kr 4,4 4,5 4,7 17,2 14,8

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar!

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Idag ska vi sammanfatta och lägga år 2009 till handlingarna. Ett år då Holmen firade 400 år, men också ett år som kom att präglas av den globala

Läs mer

Stort engagemang och handlingskraft är viktigt för Holmen, vilket jag gärna vill understryka ytterligare genom denna redovisning.

Stort engagemang och handlingskraft är viktigt för Holmen, vilket jag gärna vill understryka ytterligare genom denna redovisning. 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Så var det dags att summera 2010, som för stora delar av Holmens verksamhet varit ett mycket starkt år. Undantaget utgjordes av tryckpappersverksamheten

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

VD och koncernchef Göran Lundins anförande vid bolagsstämman 26 mars 2003

VD och koncernchef Göran Lundins anförande vid bolagsstämman 26 mars 2003 1(5) Bilder, Göran Lundins anförande VD och koncernchef Göran Lundins anförande vid bolagsstämman 26 mars 2003 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar. Bild 1 Vid föregående års bolagsstämma

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

År 2003. Alla Holmen-enheter miljöcertifierade I januari får Iggesund Paperboards bruk i Workington, Storbritannien, sitt miljöledningssystem

År 2003. Alla Holmen-enheter miljöcertifierade I januari får Iggesund Paperboards bruk i Workington, Storbritannien, sitt miljöledningssystem Alla Holmen-enheter miljöcertifierade I januari får Iggesund Paperboards bruk i Workington, Storbritannien, sitt miljöledningssystem godkänt enligt ISO 14001. Därmed är samtliga enheter inklusive skogsbruket

Läs mer

Bokslutsrapport för 2008

Bokslutsrapport för 2008 Mkr Nettoomsättning 5 043 4 591 5 073 19 334 19 159 Rörelseresultat* 284 64 1 039 1 051 2 843 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster 284 362 482 1 412 2 286 Resultat efter skatt 271-24 341 642

Läs mer

Miljardinvesteringen i Spanien mot fullbordan

Miljardinvesteringen i Spanien mot fullbordan Miljardinvesteringen i Spanien mot fullbordan Glädjen står högt i tak vid Holmen Paper Madrid strax efter midnatt den 13 november då den nya maskinen provkörts och för första gången tillverkat papper.

Läs mer

VD och koncernchef Göran Lundins anförande Holmens ordinarie bolagsstämma

VD och koncernchef Göran Lundins anförande Holmens ordinarie bolagsstämma Bilder, Göran Lundins anförande 1(5) VD och koncernchef Göran Lundins anförande Holmens ordinarie bolagsstämma 2004-03-30 Bild 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Vid fjolårets bolagsstämma

Läs mer

Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER AFFÄRSOMRÅDEN: RÅVAROR HOLMEN PAPER IGGESUND PAPERBOARD HOLMEN TIMBER HOLMEN SKOG HOLMEN ENERGI

Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER AFFÄRSOMRÅDEN: RÅVAROR HOLMEN PAPER IGGESUND PAPERBOARD HOLMEN TIMBER HOLMEN SKOG HOLMEN ENERGI AFFÄRSVERKSAMHET / HOLMEN I KORTHET Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER HOLMEN PAPER Produkter: Tryckpapper för magasin, produktkataloger, direktreklam, böcker och dagstidningar. Kunder: Magasin-,

Läs mer

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong.

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2001 SAMMANFATTNING * Rörelseresultatet uppgick till 1 366 Mkr (motsvarande period 2000: 1 186 Mkr exkl. jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 SAMMANFATTNING KONCERNEN Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 166 (motsvarande period 2000: 1 770*) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 857 Mkr jämfört

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2004 Mkr 2-04 1-04 2-03 2004 2003 2003 Nettoomsättning 3 884 3 903 4 010 7 787 8 011 15 816 Rörelseresultat 456 534 609 990 1 244 2 338 Resultat efter finansiella poster 403

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 Sammanfattning

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Innehåll. Skog för många generationer. 4 Lokal närvaro. 9 Oss skogsägare. 11 En långsiktigt. 13 Klimatsmarta produkter.

Innehåll. Skog för många generationer. 4 Lokal närvaro. 9 Oss skogsägare. 11 En långsiktigt. 13 Klimatsmarta produkter. äx ed ss Innehåll 4 Skog för många generationer För att förstå vår samtid och ta ut riktningen för framtiden behöver vi förstå historien. Holmens historia sträcker sig mer än 400 år tillbaka och har alltid

Läs mer

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet Mats Karlsson Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte 2 SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB 3 SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

Energislukare eller energieffektiviserare?

Energislukare eller energieffektiviserare? Energislukare eller energieffektiviserare? Rottneros Bruk AB Rottneros fabriker Rottneros Vallvik Rockhammar Miranda Rottneros - Packaging Några fakta om Rottneros Omsättning cirka 3 miljarder SEK Tre

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

Förslag på dagordning

Förslag på dagordning Förslag på dagordning Syfte med detta samråd Presentation av Holmen Förutsättningar Teknik Tidplan Lagstiftning Genomgång av specifika förutsättningar för respektive delprojekt Frågestund Fika Koncernen

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef 1(15) Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild nr 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar Bild nr 2 2004 var ett år då marknaden för Holmens huvudprodukter

Läs mer

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB 1989 Holmen Hygien säljs Holmen Hygien, mjukpappersrörelsen som Gamla MoDo 1987 sålde till Gamla Holmen, säljs nu av den nya koncernen till det finska företaget Metsä-Serla; Delägarskap i kanadensisk fabrik

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

År 2000. Holmen ersätter MoDo som koncernnamn

År 2000. Holmen ersätter MoDo som koncernnamn Holmen ersätter MoDo som koncernnamn Bl a i annonser som denna, införda i ett stort antal tidningar under första halvåret, profilerar sig nya Holmenkoncernen. Budskapet är att tidnings- och journalpapper

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet Hållbar utveckling 1987.

Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet Hållbar utveckling 1987. Holmen och omvärlden Hållbarhetsredovisning 2008 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. Året i korthet 1 VDs kommentar 2 Holmen i korthet 4 Strategi 6

Innehåll. Året i korthet. Året i korthet 1 VDs kommentar 2 Holmen i korthet 4 Strategi 6 Innehåll Året i korthet 1 VDs kommentar 2 Holmen i korthet 4 Strategi 6 Holmen Paper 12 Iggesund Paperboard 14 Holmen Timber 16 Holmen Skog 17 Holmen Energi 18 Tillverkning 20 Holmen i din vardag 22 Aktien

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier.

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier. Välkommen till Södra Cell Värö En av världens största och mest moderna massaindustrier. 2 I Södras värld utgår allt från skogen Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än 50 000 skogsägare

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Hjärnkraft 2015. Höjd kompetens ger snabbare avkastning vid stora investeringar ÅR 2006 TEMA: UTBILDNING VID INVESTERINGAR

Hjärnkraft 2015. Höjd kompetens ger snabbare avkastning vid stora investeringar ÅR 2006 TEMA: UTBILDNING VID INVESTERINGAR Hjärnkraft 2015 EN TIDNING FRÅN SKOGSINDUSTRIERNAS KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSKOMMITTÉ ÅR 2006 TEMA: UTBILDNING VID INVESTERINGAR Höjd kompetens ger snabbare avkastning vid stora investeringar HJÄRNKRAFT 2015

Läs mer

VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID 1 SKYDD- OCH SÄKERHET HÖGSTA PRIORITET PÅ GRUVÖN Som besökare bär du alltid hjälm och varselväst på området Nödutgångar Återsamlingsplats

Läs mer

Det handlar om papper

Det handlar om papper et andlar m apper Vi gör inte papper Färska fibrer vägen till nya produkter Så här gör vi papper Våra tillgångar Din vision vår passion # Vi gör inte papper Vi driver utvecklingen Holmen Paper driver

Läs mer

Herr ordförande, bäste aktieägare

Herr ordförande, bäste aktieägare Herr ordförande, bäste aktieägare Holmen har sedan en tid befunnit sig i ett omfattande förändringskede. Vid sådana tillfällen är det viktigare än någonsin att skapa sig en tydlig identitet och riktning

Läs mer

Holmen och omvärlden 2009. Hållbarhetsredovisning

Holmen och omvärlden 2009. Hållbarhetsredovisning Holmen och omvärlden 2009 Hållbarhetsredovisning Innehåll Principer för redovisningen 1 Magnus Hall, VD och koncernchef 2 3 Året i korthet 2 3 Detta är Holmen 4 13 Holmen i korthet 4 5 Strategi 6 Riktlinjer

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

O D U K T I N R I K TA D

O D U K T I N R I K TA D Årsredovisning 2009 Innehåll VD-ord 1 Året i korthet 2 Holmen i korthet 4 Affärsidé, strategi och mål 6 Holmen Paper 12 Iggesund Paperboard 16 Holmen Timber 20 Holmen Skog 22 Holmen Energi 24 Tillverkning

Läs mer

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Pemco har flexibla energi lösningar. I vårt fall står Pemco för investeringen av anläggningen medan vi betalar för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

Läs mer

* Styrelsen föreslår en utdelning om 69 (11) kronor per aktie, varav 9 kronor utgör ordinarie utdelning och 60 kronor utgör extrautdelning.

* Styrelsen föreslår en utdelning om 69 (11) kronor per aktie, varav 9 kronor utgör ordinarie utdelning och 60 kronor utgör extrautdelning. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 741 (1999: 2 409) Mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 2 023 Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet

Läs mer

Ett långsiktigt perspektiv

Ett långsiktigt perspektiv 40 Hållbar utveckling Iggesund Paperboard följer Holmen-koncernens miljöpolicy: Det ligger i Holmens intresse att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling såväl ekonomiskt, socialt som miljö-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

SCA Forest Products. Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017,

SCA Forest Products. Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017, SCA Forest Products Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017, 2017.02.16 SCA s förändringsresa 1929 1975-2006 SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Förvärv: Wausau, mjukpapper för storförbrukare,

Läs mer

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong.

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Holmen och omvärlden Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Sol, koldioxid och vatten är byggstenar

Läs mer

Samordning för underhållseffektivitet inom Holmen. Bo Larsson Underhållschef, Iggesunds Bruk

Samordning för underhållseffektivitet inom Holmen. Bo Larsson Underhållschef, Iggesunds Bruk Samordning för underhållseffektivitet inom Holmen Bo Larsson schef, Iggesunds Bruk Holmen Paper Iggesund Paperboard Holmen Timber Holmen Skog Holmen Energi Holmen Holmens produktion och kapacitet Holmen

Läs mer

SVERIGE PORTO BETALT

SVERIGE PORTO BETALT B SVERIGE PORTO BETALT LEDARE VIDANYTT nr 1 2007 FÖRST GUDRUN SEDAN PER. Knappt hade vi lyckats överblicka och delvis återhämta oss efter Gudruns konsekvenser förrän Per var ett faktum. Omkring 12 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2009

Välkommen till årsstämma 2009 Välkommen till årsstämma 2009 1 /2009-03-24 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar. Som ni förhoppningsvis alla har märkt så bär vår stämma en viss prägel av det jubileum som vi firar

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Myter och fakta om papper, tryck och miljö

Myter och fakta om papper, tryck och miljö Myter och fakta om papper, tryck och miljö Grafisk Miljödag 2012 Subheading Lars Lindgren 2012-11-22 1 Hur viktigt är det för dig personligen att skydda miljön? Källa: Eurobarometer 295 2 Papper (Trycksaker)

Läs mer

2012 Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

2012 Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning 2012 Årsredovisning med hållbarhetsredovisning Innehåll Styrelsen och verkställande direktören i Holmen Aktiebolag (publ), organisationsnummer 556001-3301, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

EXAMENSARBETEN vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå

EXAMENSARBETEN vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå EXAMENSARBETEN vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå 2012-- Förbättrad kvalitet från ved till papper Kvalitetsutveckling från ved till papper innebär problemlösning och processoptimering ute i fabriken.

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Profilmanual Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning 1 Förord 2 Bakgrund, nuläge, mål 3 Kommunikationsstrategi 4 Logotyp och färg 5 Så används logotypen 6 Teckensnitt 7 Korrespondensmaterial -

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

SCA har allt större fokus på

SCA har allt större fokus på SCA Containerboard i I Munksund produceras 360 000 ton kraftliner och white-top liner. När SCA slutförde försäljningen av SCA Packaging till DS Smith den 30 juni betydde det startskottet för en ny era

Läs mer

Ett rekordår på alla plan.

Ett rekordår på alla plan. KONCERNCHEFEN HAR ORDET Ett rekordår på alla plan. Verksamhetsåret 26 27 var på många sätt ett rekordår för Martinsons. I kronor räknat uppnådde vi det bästa resultatet i koncernens långa historia, med

Läs mer

Resultatet efter skatt för januari-juni 2010 uppgick till 312 (januari-juni 2009: 501) Mkr.

Resultatet efter skatt för januari-juni 2010 uppgick till 312 (januari-juni 2009: 501) Mkr. Kvartal Januari-juni Helår 2-1 1-1 2-9 21 29 29 Nettoomsättning 4 227 4 4 4 496 8 628 9 25 18 71 Rörelseresultat 268 32 372 588 787 1 62 Resultat efter skatt 133 178 256 312 51 1 6 Resultat per aktie,

Läs mer

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB Piteå, 2013-05-22, Scope-möte ÄGARE OCH KUNDER 7 ÄGARE OCH KUNDER VÅRT ARBETSSÄTT 9 VÅRT ARBETSSÄTT SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden.

Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden. Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden. Marcus Åsgärde, Produktionschef, Södra Cell Värö Södra Cell Värö

Läs mer

Bokslutsrapport för 2007

Bokslutsrapport för 2007 Mkr 4-07 3-07 4-06 2007 2006 Nettoomsättning 5 073 4 637 4 830 19 159 18 592 Rörelseresultat 1 039 642 590 2 843 2 303 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster * 482 642 590 2 286 2 303 Resultat

Läs mer

Resultatet efter skatt blev (2 186) Mkr. Avkastningen på eget kapital var 13,7 (16,0) procent.

Resultatet efter skatt blev (2 186) Mkr. Avkastningen på eget kapital var 13,7 (16,0) procent. BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2002 Mkr Nettoomsättning 4 120 3 996 16 081 16 655 Rörelseresultat 638 716 2 713 2 446 Resultat efter finansiella poster 611 676 2 564 2 294 Resultat efter skatt 436 510 1 959 2 186

Läs mer

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FASTIGHETSSNABBEN FEBRUARI 2016nabben Ny kundportal Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FEB 2016 SNABBEN 1 Vad är en miljöbesparing? Vi har precis sparat 6,4 miljoner per år åt

Läs mer