2007 Blå och modern profi l

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007 Blå och modern profi l"

Transkript

1 Blå och modern profil Från och med 6 mars 2007 har Holmen en ny grafisk profil med blå färg i koncernens logotype samt blå och grå i affärsområdenas logotyper. Med ny färgsättning och mjukare typsnitt ska den grafiska profilen spegla Holmen på ett attraktivt och modernt sätt. Med mer sammanhållna logotyper för affärsområdena sätter vi fokus på Holmen-namnet med undantag för Iggesund Paperboard där vi fortsatt profilerar namnet Iggesund mot marknaden, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall. Informationsavdelningarnas personal har en hektisk period med att ta fram nya brevpapper, visitkort, korrespondenskort, broschyrer, andra trycksaker, skyltar och flaggor samt förnya logotyper på bilar och fartyg. 89

2 PM 51 moderniserad Bravikens 30-åriga PM 51 rustas upp rejält och kan tillverka mer och bättre papper. Pappersmaskinen får nytt formeringsbord på virapartiet, linlös spetsdragning och nya kugghjul i torkpartiet samt ett nytt styrsystem. Investeringen uppgår till 154 miljoner kronor. Ombyggnaden ger bland annat förbättrad formation och bättre glans på telefonkatalogpapper i låga ytvikter, minskad tid för spetsdragning efter avbrott, ökad produktivitet med ton per år samt minskad el- och oljeförbrukning. Som mest arbetar 500 personer skift under stoppet, som pågår från 16 januari till 2 februari. Barkborren hot mot den svenska skogen När södra Sverige i januari 2007 drabbas av en ny svår storm ökar risken för massiva angrepp från granbarkborren. Vinterns stormar beräknas fälla 54 miljoner kubikmeter skog i Europa, varav cirka 12 miljoner kubikmeter i Sverige. För Holmens del är förödelsen inte så stor. På koncernens marker i södra Sverige faller ungefär en tiondels årsavverkning och sett till Holmens hela skogsinnehav en hundradels årsavverkning, säger Per Olsson, skogschef på Holmen Skogs region Norrköping. Många vindfällen efter stormen Gudrun 2005 kombinerat med en varm sommar och höst under 2006 innebär att det blir en extra kull granbarkborrar. Holmen Skog gör en ordentlig inventering för att hitta angripna träd och områden och använder två modeller för att få bort skadade träd eller ta död på granbarkborrarna. Den ena är att söka rätt på och avverka alla angripna träd och leverera dem till sågverken eller massa- och pappersbruken där granbarkborrarna oskadliggörs. Den andra är att i områden med kraftiga angrepp lägga ut fångstträd som preparerats med doftämnen (feromoner) som granbarkborrarna gillar. Samtidigt behandlar man fångstträden med insektsgift så att granbarkborrarna dör. Angripna granar lyser tydligt bruna. Vid närmare inspektion visar de sig vara perforerade av borrhål från barkborrar. 90

3 Holmen Timber och Holmen Energi nya affärsområdesnamn Den 1 februari byter Holmens trävarurörelse namn från Iggesund Timber till Holmen Timber. Namnbytet markerar att affärsområdet ses som en strategisk del i koncernen och att Holmen har en långsiktig plan för ägande och utveckling av verksamheten. Det här stärker den lokala profilen och förtydligar släktskapet med Holmen Skog, säger Håkan Lindh, VD för Holmen Timber. Vi blir också tydligare gentemot kunder, leverantörer och hela den region vi verkar i. Ännu ett affärsområde får nytt namn i februari. Då ersätts Holmen Kraft med namnet Holmen Energi. Namnbytet är en följd av att affärsområdets ansvar utökas till att omfatta alla strategiska energifrågor för koncernen. Namnbytet från Holmen Kraft till Holmen Energi fi ras i Örnsköldsvik. Från vänster Maria Melander, Roger Andersson, Carina Byström, Anneli Mårtensson och Sven Wird. Holmen bättre än jämförd industri Den tredje gemensamma medarbetarundersökningen Holmen Inblick för koncernens svenska enheter genomförs i januari/februari och visar förbättring på flera områden, bland annat i jämförelse med annan processindustri. Undersökningen genomförs av SIFO Research International på uppdrag av Holmen. Den besvaras av anställda vilket ger en svarfrekvens på 79 procent. Vid undersökningen upprättas ett värdeskapande kapitalindex. Ett sådant finns för sju processindustrier, varav Holmen är en. Holmen har högre index än genomsnittet för de sju processindustrierna. En treårstrend som mäter positiva andelar för Holmen totalt visar ett högre index inom områdena kompetens, motivation, ansvar och initiativ, befogenheter, organisatorisk effektivitet, förnyelseklimat, mål, ledarskap samt god kompetensutveckling. Inom samarbete och process är indexet lika som 2005 och högre än Inom området lärande finns en försämring jämfört med 2005, men där är indexet högre än Av Holmens enheter har Hallsta den största förbättringen i undersökningen. Det är jätteroligt, säger personalchefen Ante Söderlindh. Vi jobbar mycket med ledarskap. Fungerar ledarna bra så fungerar annat också. Den enskilt största förbättringen gör hamnen i Hallsta, från ett index på 460 vid undersökningen 2005 till 694 i år. Ordning och reda, högre status och ett mer delaktigt arbetssätt har förbättrat arbetsmiljön. Inblick även för arkningsanläggningar, försäljning, Holmen Mets och chefer I maj genomförs Holmen Inblick för anställda utanför Sverige för andra gången i Holmen Papers försäljningsbolag, Iggesund Paperboards försäljningsorganisationer och arkningsanläggningar samt för första gången i Holmen Skogs estniska inköpsbolag Holmen Mets. Svarsfrekvensen bland de 229 tillfrågade uppgår till 89 procent. Resultaten är för samtliga enheter bättre än genomsnittet för Holmens svenska enheter avseende värdeskapande kapitalindex och ledarskap. I slutet av året genomförs också en speciell Holmen Inblick-undersökning för 400 chefer i Holmens svenska enheter. 91

4 IDF i Valence fördubblar arkningskapaciteten Holmens styrelse beslutar 1 februari att investera cirka 26 miljoner kronor i en ny arkningsmaskin, utökade lagerutrymmen samt rems- och returpappershantering och balpressar vid Iggesund Paperboards franska arkningsanläggning IDF (Iggesund Découpe France). IDF har varit i drift sedan 1999 och har 18 anställda. Tack vare investeringen kan servicen till kunder i södra Europa förbättras. Kapaciteten för arkning av kartong från Iggesunds Bruk och Workington fördubblas från till ton per år. Med två arkmaskiner får IDF bemanningsfördelar. Det krävs inte dubbelt så många anställda med ytterligare en maskin. Bemanningen kommer istället att öka successivt i takt med att volymerna blir större. Lars Strömberg chef för hållbarhetsfrågor Holmens miljöchef Lars Strömberg är från och med 1 januari också chef för hållbarhetsfrågor inom koncernen. Det här känns som ett kvitto på att Holmen på senare år fäst allt större vikt vid dessa frågor, säger Lars Strömberg Kombiskift på sågverk ger ökad lönsamhet Holmen Timber startar 4 februari ett kombiskift med nio anställda som arbetar natt med både sågning och sortering på Iggesunds Sågverk. Bakgrunden till att det nya skiftet inrättas är samarbetet med Holmen Skog i projektet Hälsingefura som resulterade i en volymökning av timmer till Iggesunds Sågverk. Med detta upplägg kan man styra när sågning eller sortering ska göras. Andra fördelar är att ökade volymer ger ökad lönsamhet, genomströmningen från råvaruleverans till kund blir snabbare och personalen får en bredare kompetens. För oss var beslutet om utbyggnad och ny arkmaskin den bästa present vi kunde få. Vi är väldigt stolta över att kunna utveckla vår service till kunderna. Det ger oss stor motivation, säger platschefen Laurent Labbé. Holmen säljer innehav i Norrköpings hamn Holmen tecknar avtal om att sälja sitt aktieinnehav i Norrköpings Hamn och Stuveri AB till Norrköpings kommun. Köpeskillingen för Holmens aktier uppgår till 109 miljoner kronor. Aktieägartidningen får ny layout Holmen Business Report koncernens tidning till aktieägare får från och med årets första nummer nytt utseende med mer färg, större variation på rubriker och stilsorter och över huvud taget en mer tilltalande layout. Tidningen kommer ut fyra gånger per år i anslutning till bokslutsoch delårsrapporter. 92

5 Iggesunds kartong i ny CD från The Ark The Ark Sveriges tävlande i Eurovision Song Contest 2006 väljer att använda Invercote-kartong från Iggesund Paperboard till de första exemplaren av sin nya CD Prayer for the weekend. Förpackningen kallas JakeBox och är konstruerad av Jakob Skarin, bror till The Arks sångare Ola Salo. En gripklo släpper loss skivan när förpackningen öppnas och håller fast den när fodralet stängs. Jakob Skarin framhåller att hög finish och elegans är viktiga delar i det som JakeBox ska förmedla. Insidan av omslaget till Prayer for the weekend.. Vi jobbar med att successivt ta bort fl askhalsar i bruket, säger Ola Schultz-Eklund. Fin utveckling i Workington Vi har områden som kan förbättras och har kommit ganska långt i det arbetet, säger Ola Schultz-Eklund, platschef på Iggesund Paperboards bruk i Workington. Produktionen har ökat med 50 procent under de senaste fem åren, sjukfrånvaron och olycksfallen har minskat, kvaliteten på Incada-kartongen har höjts och reklamationerna har gått ned. Under 2006 hade bruket endast tre olyckor som medförde mer än åtta timmars frånvaro från arbetet. Det innebär att Workington, som har cirka 500 anställda, med god marginal klarar Holmens mål om högst tio olyckor per anställda per år. Uppsving för Hallstas bokpapper Bokpappersproduktionen på Hallsta har fått ett rejält uppsving. Produktutveckling och marknadsbearbetning har gett resultat och under de senaste åren har tillverkningen ökat kraftigt. Kunderna uppskattar våra produkters kvalitet och vi har ökat vår marknadsandel. Samtidigt har pocketbokläsandet ökat i många länder vilket satt ytterligare fart på efterfrågan, säger Ann Mattsson, utvecklingsingenjör som arbetar med produktutveckling på pappersbruket. Ann Mattsson med några böcker som tryckts på bokpapper från Hallsta. 93

6 Stor glädje i Madrid när PM 62 sätter nytt världsrekord för tidningspappersmaskiner. Världsrekord på PM 62 Holmen Papers PM 62 i Madrid uppnår 31 maj under 24 timmar en genomsnittlig hastighet av meter per minut, vilket är nytt världsrekord för tidningspappersmaskiner. Under 24-timmarsperioden tillverkas mer än ton papper. Totala längden på papperet under rekordkörningen uppgår till kilometer. Skulle man dra det under dygnet tillverkade papperet från Madrid över Atlanten räcker det en bit in på Kanadas östkust. Platschefen Anders Öquist och produktionschefen Daniel Peltonen är väldigt glada över rekordet. Det har möjliggjorts tack vare mycket engagerade anställda på hela bruket, säger de. Kampanj för ökad pappersinsamling En kampanj för att öka insamlingen av returpapper i Sverige genomförs av Pappers- Kretsen, ett samarbetsorgan för papperstillverkarna Holmen, Stora Enso och M-real samt medlemsföretagen Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Grafiska Företagen. Återvinningsgraden av tidningar, tidskrifter och andra trycksaker som samlas in i Sverige är 83 procent. Varje år samlas ton sådant papper in. Fortfarande slängs alltför mycket papper i soporna. Därför ska kampanjen få svenska folket att ytterligare öka insamlingen. Kampanjannonsen visar exempel på sex liv som vedfi bern kan ha som papper: kopieringspapper, tidskrifter, böcker, broschyrer, tidningar och toalettpapper. 94

7 Holmen Skogs anställda utbildas i riktlinjer för uthålligt skogsbruk Holmen Skog inleder utbildning av alla anställda i den tredje versionen av RUS (Riktgaste verktyget för att i praktiskt skogsbruk anlitas av Holmen Skog. RUS är det viktilinjer för uthålligt skogsbruk). Den första genomföra metoderna i det skogsskötselprogram som Holmen Skog beslutade om versionen kom 1997 och den uppdaterades 1999 efter att Holmen 1998 kunde certifiera Programmet innebär att virkesproduktionen sig enligt den internationella skogsstandarden FSC. Förutom de anställda utbildas ker inom 30 år. kan höjas med 25 procent på Holmens mar- personalen vid alla enterprenörsföretag som Utbildning i trakterna av Örnsköldsvik där skogskötsel- och miljöchef Ola Kårén berättar intresseväckande och lättbegripligt om riktlinjerna för uthålligt skogsbruk. Deltagarna får se fl era typer av skogsytor, bland annat denna nyckelbiotop, ett avsatt område som inte avverkas. Intern kontroll för ordning och reda Holmen genomför ett projekt för att bygga upp en intern kontroll som främst berör den finansiella rapporteringen. Intern kontroll är ett begrepp som i vid bemärkelse står för ordning och reda i affärsverksamheten. Projektet har främst berört ekonomerna i koncernen och varit inriktat på att den finansiella rapporteringen ska vara korrekt. Koncernstab Ekonomi och Finans har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen och Ivan Vedin är projektansvarig för införandet. Ekonomicheferna har tillsammans med sina medarbetare ansvar för att se till att upprätta och upprätthålla de rutiner som krävs för att kunna garantera att den interna kontrollen kommer till bäst nytta internt. 95

8 Bygget av nya fabriken pågår för fullt under sommaren och hösten. Braviken bygger ny TMP-fabrik Högre kvalitet, lägre oljeförbrukning och ökad produktion ska uppnås när en helt ny fabrik för termomekanisk massa (TMP) står klar sommaren Den nya fabriken ersätter brukets äldsta TMP-linje från 1977 och ska i första hand förse PM 51 med massa. Sju äldre raffinörer ersätts av tre nya med högre kapacitet. Bravikens årliga elförbrukning kommer att minska från 1,7 TWh till 1,55 TWh när den nya linjen tas i drift. Ökad återvinning av ånga kommer samtidigt att minska oljeförbrukningen med kubikmeter per år. Delar av tekniken i den nya anläggningen har inte tidigare provats i full skala. Därför bidrar Energimyndigheten (STEM) med 40 Glada över investeringen är från vänster Lennart Nilsson, chef för TMP-linjerna, Rikard Wallin, platschef, Göran Korsfeldt, produktionschef och projektansvarig, och Stefan Svensson, operatör. miljoner kronor till fabriken som ska bli en forsknings- och demonstrationsanläggning till nytta för hela branschen. Snabba insatser stoppar bränder Tack vare personalens rådiga ingripanden och snabba insatser av brandkårer vållar bränder under sommaren inte så stor skada Anställda vid bruket i Madrid bekämpar branden i returpapperslagret. som annars hade varit fallet, säger Jonas Berg, chef för försäkring och riskhantering i Holmen. I Madrid brinner det i returpapperslagret, i Workington i bestrykningsmaskin 2, i Hallsta i två avluftningstorn på pappersmaskin 11 och i Wargön på bestrykningsmaskinen. Holmen arbetar målmedvetet för att skydda anläggningarna mot bränder. Det görs bland annat genom certifiering enligt HPR (Highly Protected Risk) som innebär att man ska ha ett fullgott brandskydd med sprinkler i alla produktionsanläggningar, väl utbildad personal och rökdetektorer som tidigt larmar om det brinner. 96

9 Vardagsgnet ger resultat i Holmen Paper Med sina drygt 4 TWh är Holmen Paper en av landets största elförbrukare. Alla åtgärder som kan minska elförbrukningen är därför intressanta. Investeringar vid våra TMP-bruk i Braviken och Hallsta minskar vårt energibehov, men även små förändringar kan ge stor effekt, säger Sven Asklund, energisamordnare i Holmen Paper. Holmen har energiledningssystem vid alla svenska bruk och dessa har också sedan 2005 varit anslutna till PFE, ett femårigt program som ska minska användningen av energi. Varje bruk har kartlagt energianvändningen och energikoordinatorer arbetar med åtgärder som ska minska elförbrukningen. Exempel på åtgärder för energieffektivisering i Holmen Paper är: ny LC-raffinör i Hallsta, ny massalinje klar 2008 i Braviken, utvärdering av byten till effektivare pumpar och fläktar, effektivare styrning av belysning Varje detalj som sparar en kilowattimme är betydelsefull i energisammanhang, säger Sven Asklund. på alla bruk, överskottsvärme sedan 1995 från Hallsta till Hallstaviks samhälle, Wargön köper sedan 1969 överskottsånga från ett näraliggande företag och Madridfabriken använder naturgas istället för olja. Iggesunds Bruk minskar oljeförbrukningen och koldioxidutsläppen Genom investeringar på 85 miljoner kronor ska bruket minska oljeförbrukningen med Energiinvesteringarna minskar våra kostnader och ger oss en stärkt miljöprofi l, säger Klas Simes. 75 procent och utsläppen av koldioxid med lika mycket. Investeringarna omfattar övergång till beckolja istället för eldningsolja och ombyggd barkpanna som gör att man kan elda all bark i pannan inkusive bark från Iggesunds Sågverk. Den tredje åtgärden handlar om värmeenergibesparingar som innebär att kan bruket kan ersätta ånga med spillvärme. Förbrukningen av eldningsolja minskar från till kubikmeter per år och utsläppen av koldioxid från till cirka ton per år. Klas Simes, energisamordnare och projektledare för energifrågor på Iggesunds Bruk, säger att de investeringar som genomförs ger flera fördelar. Bruket slipper på sikt koldioxidskatten, vi minskar våra kostnader och blir mer konkurrenskraftiga. 97

10 Första kvinnliga platschefen Hannele Arvonen utses till chef för Holmen Paper Hallsta. Hon blir därmed den första kvinnliga platschefen i Holmen. Hannele Arvonen efterträder Per Bjurbom och tillträder tjänsten 1 januari Holmens redovisningar bland de bästa i världen Holmens årsredovisning för 2006 är bland de 50 bästa i världen enligt det nederländska undersökningsföretaget e-com som har gått igenom 1 500, detaljstuderat och publicerat resultaten för 250 redovisningar Holmen och omvärlden, som ges ut för tredje gången 2006, rankas som en av de allra bästa hållbarhetsredovisningarna. Det är inget självändamål för oss att placeras högt i studier som denna. Viktigast är att våra redovisningar uppskattas av huvudmålgrupperna, säger Magnus Hall, VD och koncernchef i Holmen. Det är ändå glädjande att även e-coms experter ser så positivt på våra redovisningar, vilket förpliktar och sporrar oss att ta fram ännu bättre produkter. Magnus Hall ordförande i BasEl Holmens VD och koncernchef Magnus Hall utses till ny styrelseordförande i BasEl (Basindustrins Elektricitets AB). Han efterträder SCA:s VD Jan Johansson. BasEl bildades i juni 2005 av ett antal elintensiva företag inom främst skogs-, stål-, kemi- och gruvindustrin. BasEl ska tillvarata företagens och den svenska basindustrins intressen när det gäller en långsiktigt stabil och konkurrenskraftig elförsörjning. Målet i ett första steg är att öka eltillgången på den svenska marknaden med 10 TWh per år. Ny VD för Holmen Energi Brynolf Alexandersson tillträder 13 augusti som VD för Holmen Energi. Han var tidigare VD för Umeå Energi Elnät och efterträder Sven Wird som varit tillförordnad VD sedan Åke Eklöf avled i december Utmärkelse för bästa IR-support Tidningen IR Magazine delar varje år ut utmärkelser till företag i olika delar av världen som ger bra service till investerare och analytiker. Holmen får i år utmärkelsen bästa IR-support bland svenska små och medelstora företag. 98

11 Holmen beslutar bygga sågverk vid Braviken Holmens styrelse beslutar 26 oktober att säger Magnus Hall, Holmens VD och koncernchef. investera cirka en miljard kronor i ett nytt sågverk intill Bravikens Pappersbruk. Sågverket blir Skandinaviens största med på sikt effektivt kombinat som tillverkar både pap- Braviken kommer att förvandlas till ett en årlig kapacitet på kubikmeter per och trävaror. Kombinationen av pappersbruket och sågverket bedöms innebära trävaror av gran. Vid fullt utbyggd kapacitet beräknas det kunna ge jobb åt cirka 140 betydande samordningsfördelar när det personer. gäller anskaffning av virke och gemensam Sågverkstekniken har utvecklats enormt infrastruktur samt ge möjlighet till effektiva på senare år. Vi siktar på en topprationell energilösningar. såg med beprövad men modern utrustning, Med erfarenheter från våra anläggningar i Iggesund där kartongbruket och sågverket ligger vägg i vägg vet vi att det finns många fördelar med ett sådant kombinat, säger Magnus Hall. Tillverkningen kommer att koncentreras på konstruktionsvirke. Huvudmarknader är Skandinavien och Storbritannien och avsättning ska även ske i övriga Europa, Asien och USA. Bravikens Sågverk (rödmarkerade området) ska placeras i närheten av Bravikens Pappersbruk. Skola i Estland får hälp med veden Holmen Mets, som är Holmen Skogs estländska inköpsbolag för virke, skänker ved till en skola och anställda jobbar ideellt med att såga, hugga, transportera och stapla veden. Avsikten är att hjälpa Harju- Ristigymnasiet med vinterved men också att presentera Holmen Mets i kommunen Padise i västra Estland där skolan ligger. Ambitionen är också att göra bolaget känt bland privatpersoner och företagare för att hitta nya affärspartners. Huggarlaget från Holmen Mets. Längst fram från vänster Tanel Tuulevski, Are Leesik, Egle Kiika, Silver Suu och Ilmar Aruoja. Bakre raden Gunnar Soodla, Hendrik Nõmme, Tõnu Sepp och Aarne Annamaa. 99

12 Holmen Paper avser minska produktionen av tidningspapper Ändrade marknadsförutsättningar och stigande priser på el, ved och returpapper gör att Holmen Paper avser att minska andelen standard tidningspapper med ton per år för att istället tillverka mer förädlade kvaliteter. Samtidigt föreslås en ny struktur för Hallsta Pappersbruk med målet att bland annat lägga ned PM 2, brukets äldsta pappersmaskin, och DIP-anläggningen för avsvärtning av returpapper och tillverkning av returpappersmassa samt minska personalstyrkan med 30 procent. Kostnadsökningarna har varit dramatiska. Priserna på el, ved och returpapper har stigit mer än vad vi tidigare förutspådde, säger Arne Wallin, VD i Holmen Paper. Kapacitetsminskningen av standard tidningspapper ska göras med ton per år i Hallsta och årston i Madrid. Henrik Sjölund, marknadsdirektör i Holmen Paper, säger att flera faktorer talar för en minskning av tidningspapperskapaciteten. Det största bidragande skälet är att den totala efterfrågan på tidningspapper avtar som en följd av ändrade medievanor och att vi helt enkelt köper färre dagstidningar. Att minska kapaciteten är nödvändigt för att förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan, säger han. En ny struktur föreslås för Hallsta. Målet är bland annat att lägga ned PM 2. Tidregistrering införs på Hallsta Från och med 2 maj registrerar alla anställda i Hallsta när de kommer och går i det nya tidredovisningssystemet ProMark. Tidregistrering är en av de delar som ingår i Holmens HR-system. Först införs systemstöd för tidregistrering och därefter för processerna i personalarbetet, bland annat lön, resor och rekrytering. Christer Hörnfeldt är huvudprojektledare för HR-systemet och han säger att övriga enheter kommer att ha stor nytta av det arbete som lagts ned i Hallsta. Bruket är pilotanläggning och modellföretag för systemet och när vi går vidare behöver inte allt grundjobb göras på övriga enheter i Holmen. Projekten för att införa tidregistrering startar under året även i Iggesund Paperboard, Holmen Timber, Holmen Skog, Holmen Energi och Holmens staber samt senare i Braviken, Wargön och Holmen Papers huvudkontor. Maria Eurén, Per Sahlén och Eija Jansson är tre av Hallstas anställda som arbetar med att införa tidregistrering i HR-systemet. 100

13 Ännu bättre Invercote resultatet av ombyggnad På Iggesunds Bruk investeras 800 miljoner kronor i ombyggnad av bland annat virapartiet på KM 2 och brukets mesaugn. Ombyggnaden av kartongmaskinen inleds 3 september och pågår under drygt en månad. Som mest arbetar entreprenörer och många av brukets cirka anställda med ombyggnaden. Syftet är främst att höja kvaliteten på brukets kartong Invercote. För våra kunder är det allra viktigaste att vi håller en hög och jämn kvalitet så att man kan lita på att nästa pall med kartong kommer att uppträda exakt som den föregående när den hamnar i tryckpressen, säger platschefen Staffan Jonsson. Vi är mycket nöjda med ombyggnaden och återstarten av KM 2 och ser med spänning fram emot att fortsätta utveckla Invercote. Resultatet är viktigt för vår framtida konkurrenskraft, säger Staffan Jonsson. Provtryckningar görs under oktober av kartong som tillverkas omedelbart efter återstarten av KM 2. Dessa och testresultat visar att kartongen gott och väl håller minst samma kvalitet som före ombyggnaden. En viktig del i ombyggnaden av KM 2 är byte av virapartiet. Vid ombyggnaden av mesaugnen lyfts ett cirka 50 ton tungt elfi lter på plats för att kopplas ihop med ett tidigare fi lter av liknande modell. Det här ser bra ut, säger Bengt Sjöberg och Mimmi Mattson när de kollar kartong som provtryckts efter omstarten av KM 2. Madrid utvecklar sin interna kommunikation Kommunikation i alla riktningar uppåt, nedåt och i sidled står i fokus på Holmen Paper Madrid. Efter en grundlig analys ska den interna kommunikationen förbättras. Projektet bygger på en utvärdering från början av 2007 där informationsflödet kartlades och analyserades. Mötesformer, rutiner, anslagstavlor, intranät och personaltidning får en översyn. Platschefen Anders Öquist och hans assistent Maria Jesús Molina sätter upp affi scher med ett tiopunktsprogram som ska förbättra den interna kommunikationen. 101

14 Online går i mål Den sista enheten i Holmens intranätfamilj Online lanseras 1 oktober. Sist ut är Onboard Online som är Iggesund Paperboards intranät för huvudkontor samt marknads- och säljorganisation. Därmed är 16 intranät igång i koncernen. Lanseringen firas på kontoret i Amsterdam, i Iggesund och Holmens huvudkontor. Det är 26 månader sedan Wargön Online var först ut på den koncerngemensamma plattformen för intranäten. Starten av Onboard Online fi ras i Amsterdam. Från vänster Carol Waldon, Els Bronkhorst, Anthony Kwok-sing Sit, Tommy Griessler, Margarete Wendeler och Robert Giezen. Ny sorteringsanläggning i drift I slutet av november tas en ny sorteringsanläggning för returpapper i drift vid Holmen Paper Madrid. Det tidigare manuella arbetet, som sköttes av personer per skift, ersätts till stor del av optisk och mekanisk sortering. Driften sköts av Holmens helägda insamlingsbolag Carpa. Anläggningen är i absolut världsklass både när det gäller storlek och kvalitet. Huvudsyftet är att väsentligt förbättra kvaliteten på det returpapper som tas in i processen och att öka kapaciteten, säger Carpas styrelseordförande Carl Sundberg. Maskinen för optisk sortering av returpapperet fungerar med hjälp av infrastrålar. Spanska returpappersbolaget 30 år Carpa, Holmens insamlingsbolag för returpapper och kartong i Spanien, fyller 30 år. Bolaget bildades 1977 av Torras Papel Group. Vid köpet av Papelera Peninsular, numera Holmen Paper Madrid, blev Holmen delägare i Carpa. Sedan 2005 är bolaget helägt av Holmen. Carpas styrelseordförande Carl Sundberg och VD Juan Jesús Maldonado. Bokslut för 2007 Holmens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster från omvärderingar av tillgångar uppgår till miljoner kronor (2006: 2 303). Resultatet efter skatt är miljoner kronor (2006: 1 459). 102

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong.

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Holmen och omvärlden Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Sol, koldioxid och vatten är byggstenar

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2011 Kalendarium Holmen offentliggör för år 2012 följande ekonomiska rapporter: Delår januari mars 8 maj Delår januari juni 14 augusti Delår januari september

Läs mer

År 2004. biträdande marknadsdirektör och chef för operativ försäljning, marknadsdirektör och sedan juni 2001 VD i Holmen Paper.

År 2004. biträdande marknadsdirektör och chef för operativ försäljning, marknadsdirektör och sedan juni 2001 VD i Holmen Paper. Magnus Hall VD och koncernchef Göran Lundin, som i november 2001 utsågs till VD och koncernchef i Holmen, meddelar att han vill lämna sin befattning den 31 mars 2004. Han efterträds den 1 april av Holmen

Läs mer

Holmen och hållbarhetsarbetet

Holmen och hållbarhetsarbetet Holmen och hållbarhetsarbetet Omslagsbilden: Groddplantor av tall i den minsta varianten av Holmens odlingssystem Starpot 50. Snart ska det tomma fröskalet kastas och hjärtbladen vika ut sig. Vid plantering

Läs mer

År 2000. Holmen ersätter MoDo som koncernnamn

År 2000. Holmen ersätter MoDo som koncernnamn Holmen ersätter MoDo som koncernnamn Bl a i annonser som denna, införda i ett stort antal tidningar under första halvåret, profilerar sig nya Holmenkoncernen. Budskapet är att tidnings- och journalpapper

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar!

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Idag ska vi sammanfatta och lägga år 2009 till handlingarna. Ett år då Holmen firade 400 år, men också ett år som kom att präglas av den globala

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef 1(15) Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild nr 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar Bild nr 2 2004 var ett år då marknaden för Holmens huvudprodukter

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer Satsning på digitaltryck i USA Så skapades Sportbladet i rosa De sparar pengar genom tidig röjning affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2013 Tema / EU:s påverkan på svensk skog Aktuellt/ Holmen

Läs mer

Äta lavar? PLUS: Matväxter/ Skogen levererar råvaror när en ny generation svenska stjärnkockar sätter trender i Europa

Äta lavar? PLUS: Matväxter/ Skogen levererar råvaror när en ny generation svenska stjärnkockar sätter trender i Europa NUMMER 3 2015 AFFÄRER OCH SKOG FRÅN HOLMEN-KONCERNEN ANALYS Vi granskar förutsättningarna i avtalsrörelsen Äta lavar? Matväxter/ Skogen levererar råvaror när en ny generation svenska stjärnkockar sätter

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

Holmen s paper#1 2015

Holmen s paper#1 2015 Holmen s paper#1 2015 Modesajt bjuder på exklusiv inspiration på papper förstås Årets nyhet! Holmen UNIQ utmanar SC-segmentet Print Power Deutschland kämpar mot missuppfattningar om papper Forskaranalys:

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

Zero Waste Games / Holmen levererar komposterbar cateringkartong till sommar-os i London. lars kardell: Släpp ut barnen i skogen

Zero Waste Games / Holmen levererar komposterbar cateringkartong till sommar-os i London. lars kardell: Släpp ut barnen i skogen Råvaran blir byggsats Gör plats för ny skog Black Box i Sverige Lekfullt skapande i trä affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2012 lars kardell: Släpp ut barnen i skogen Tema / Vindkraften möter

Läs mer

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument Ingrid Engström

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Alltransport 2008. Ingenting är omöjligt

Alltransport 2008. Ingenting är omöjligt Alltransport 2008 Ingenting är omöjligt Innehållsförteckning Inledning 1 VD har ordet 3 Bygg & Anläggning 5 Fjärr & Distribution 7 Tank & Miljö 9 Ledningsgruppen 11 Styrelsen 12 Fallmans Åkeri 13 Sanero

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR 2005 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG

MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR 2005 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR 2005 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA Graphic Sundsvall SCA Graphic Sundsvall tillverkar klorfri sulfatmassa, CTMP och absorptionsmaterial

Läs mer

Anders nya väg blev verklighet. Bror tipsar våga prova skogssådd. Bravikens Sågverk Första stocken genom sågen

Anders nya väg blev verklighet. Bror tipsar våga prova skogssådd. Bravikens Sågverk Första stocken genom sågen 4 2010 tidning för holmen skogs intressenter Anders nya väg blev verklighet 10 4 12 16 19 Bravikens Sågverk Första stocken genom sågen Bror tipsar våga prova skogssådd Branden är viktig för den bio- logiska

Läs mer

kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen

kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2012 Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen Se till att vindfällena

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision.

preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision. preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision. Preemraff Lysekil, Sverige. Flygfoto över produkthamnen på raffinaderi Preemraff Lysekil. Innehåll. Start...4 VD har ordet...

Läs mer