God man för Allmänna arvsfonden. Anvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God man för Allmänna arvsfonden. Anvisningar"

Transkript

1 God man för Allmänna arvsfonden Anvisningar

2 Postadress Kammarkollegiet Arvsfondsenheten Box 22I8 I03 I5 Stockholm Besöksadress Birger Jarlsgatan 16 Tel Fax E-post Bankgiro Allmänna arvsfondens organisationsnummer:

3 Innehåll Checklista Gode mannens uppgift och ansvar Avvecklingen av boets egendom... 3 Fast egendom och tomträtt Lös egendom... 4 Försäkringar... 6 Gravfrågor Gravrätt och gravbrev...6 Gravsten och framtida vård av gravplats...7 Bristbo och ansvar för den avlidnes skulder... 7 Boutredningsman... 7 Deklarationsskyldighet med mera... 8 För dödsboet...8 För Allmänna arvsfonden...8 Bodelning och arvskifte Redovisning Allmänt...9 Arvode...9 Övrigt...10 Uppdraget slutfört...10 Allmänt...10 Allmänna arvsfondens rätt till egendom...10 Om det finns testamente...11 Avstående av arv eller försäkringsbelopp...11 Förvaltning av Allmänna arvsfondens egendom...11 Stöd ur Allmänna arvsfonden...11

4 2 god man för allmänna arvsfonden Checklista Har följande handlingar bifogats till redovisningen? Om inte, ange anledningen till detta. z Redovisningssammanställning. z Verifikationer till samtliga inkomst-och utgiftsposter i redovisningen (inklusive räntebesked). z Kontoutdrag från dödsboets samtliga bankkonton från dödsdagen och fram till avslut. z Samtliga underlag till förändringar i aktieinnehav och övriga värdepapper. z Bouppteckning i original. z Gravbrev i original med Allmänna arvsfonden antecknad som gravrättsinnehavare. z Gravskötselavtal i original. z Gravsten/inskription ordnad. z Bevis om gravsättning i minneslund. z Skattebesked och kontoutdrag från och med dödsåret. z Kopia av samtliga deklarationer från och med dödsåret jämte den till deklarationsblanketten fogade specifikationen och preliminärskatteuträkningen. z Protokoll och avslutsbesked avseende bankfack. z Auktionsprotokoll. z Handlingar som visar försäljning/skrotning av eventuella vapen. z Kopia av köpebrev om fastighetsförsäljning ägt rum. z Likvidavräkning från försäljning av fastighet/bostadsrätt. z Arvodesräkning med uppgifter om det arbete som utförts, tidsåtgång, arvode, tidsspillan och omkostnader. z Behållning efter avdrag för begärt arvode med mera betalats in till kollegiet. Vid betalningen anges kollegiets diarienummer och arvlåtarens namn. z Av Överförmyndaren godkända årsräkningar och sluträkning avseende eventuella godmanskap/förvaltarskap under arvlåtarens livstid om dessa handlingar överlämnats till dig.

5 god man för allmänna arvsfonden 3 Gode mannens uppgift och ansvar Du ska ta initiativ till att bouppteckningen efter arvlåtaren snarast förrättas. Du ska ansvara för att dödsboets egendom avvecklas. Avvecklingen ska ske enligt gällande lagstiftning och med ledning av Kammarkollegiets anvisningar. Det innebär bland annat följande. z Avvecklingen ska ske snabbt, säkert och på ett för Allmänna arvsfonden ekonomiskt fördelaktigt sätt. z Avvecklingen ska ske med respekt för arvlåtaren. z Förvaltningen ska under avvecklingstiden vara rationell och effektiv. z Observera att du är personligen förordnad och du är ansvarig inför kollegiet för dina förvaltningsåtgärder. Om du av något skäl är förhindrad att fullfölja uppdraget, ska du omedelbart kontakta kollegiet. z Du får inte utan kollegiets medgivande ta upp lån för dödsboets räkning eller belasta boet med skuld som inte behövs för förvaltningsåtgärderna. z Du ska redovisa din förvaltning så snart boutredningen i huvudsak är klar. z Kollegiet vill ha din slutredovisning senast inom ett år från dödsfallet. z Kan du inte slutredovisa inom denna tid ska du upplysa kollegiet om detta och ange skälen till att redovisning inte kan lämnas. Avvecklingen av boets egendom Fast egendom och tomträtt Underrättelse. Ingår fast egendom eller tomträtt i dödsboet, ska du omgående och utan att avvakta bouppteckningen underrätta kollegiet om registerbeteckningen. Lagfart. Om arvsfonden är enda dödsbodelägare ska du snarast möjligt med stöd av bouppteckningen söka lagfart för Allmänna arvsfonden, org.nr , på boets fasta egendom respektive inskrivning av tomträtt.

6 4 god man för allmänna arvsfonden Värdering och försäljning. Kollegiet ger dig anvisningar angående den värdering som alltid ska föregå en försäljning. Du får inte utan kollegiets medgivande lämna uppdrag till en mäklare att sälja egendomen. Det är kollegiet som beslutar när och på vilket sätt en fastighet eller tomträtt ska säljas. Kollegiet ger dig anvisningar i samband därmed, till exempel att det alltid är kollegiet som ska skriva under kontraktet för arvsfondens räkning. Du ska se till att byggnaderna på den fasta egendomen eller tomträtten töms, städas och i övrigt ställs i ordning för försäljning. Tillsyn. Till dess att egendomen sålts ska du se till den och sörja för att den är försäkrad samt till kollegiet anmäla behov av nödvändiga reparations- och underhållsarbeten. Du får inte utan kollegiets medgivande lämna uppdrag åt annan person att utöva tillsyn över fastigheten. Du får inte heller betala nämnda persons ersättningsanspråk utan kollegiets medgivande. Arrende med mera. Du ska också lämna kollegiet uppgift om någon del av fastigheten är utarrenderad eller uthyrd eller om det på fastigheten finns byggnad som tillhör annan. Finns skog på fastigheten önskas uppgift om det föreligger behov av skogsvårdande åtgärder. Berörs fastigheten av pågående eller planerad förrättning för fastighetsbildning, vatten- och avloppsanläggning, gemensamhetsanläggning eller liknande önskas uppgift även om detta. Lös egendom Du ska ta egendomen i din vård. Låt en sakkunnig person värdera egendomen, om det inte bedöms onödigt. Den lösa egendomen ska säljas på offentlig auktion, om inte annat anges här. Försäljningen ska ske efter det att bouppteckningen förrättats. Lösöre. Lösöret får säljas på annat lämpligt sätt, om z värdet enligt bouppteckningen understiger kr och köpeskillingen inte beräknas täcka auktions- och transportkostnader eller z kollegiet medger sådan försäljning efter särskild framställning från dig. Du ska se till att lösöret är försäkrat, om det inte är av obetydligt värde. Beträffande lösöre av särskild karaktär, se under Handlingar med mera på sidan 6. Kläder och personliga föremål. Kläder och andra personliga föremål, som inte bör bjudas ut till försäljning på offentlig auktion, ska säljas på lämpligt sätt i den mån de har saluvärde av någon betydelse. I annat fall får de skänkas bort eller bortskaffas.

7 god man för allmänna arvsfonden 5 Bostadsrätt eller motsvarande och byggnad på ofri grund. Ingår en bostadsrätt, en andel i en bostadsförening, en aktie i ett bostadsaktiebolag eller en byggnad på ofri grund i dödsboet, ska du omgående underrätta kollegiet om detta utan att avvakta bouppteckningen. Kan det bli fråga om att avsäga sig bostadsrätten till bostadsrättsföreningen är det kollegiet som beslutar om detta. Beträffande värdering, försäljning och tillsyn, se under Fast egendom och tomträtt på sidan 3 och 4. Hyresrätt. Hyresavtal ska sägas upp så snart som möjligt. Uppsägningen ska föregås av avsyning. Om det uppstår fråga om att överlåta hyresrätten till någon närstående som varaktigt sammanbodde med den avlidne, ska du underrätta kollegiet om detta. Se under Bodelning och arvskifte på sidan 8. Kontanter. Kontanter som inte behövs för boets avveckling ska snarast sättas in på Allmänna arvsfondens bankgiro Som betalningsmottagare anges Allmänna arvsfonden. Vid inbetalningen anges kollegiets diarienummer och arvlåtarens namn. Banktillgodohavanden. Bankkonton ska avslutas och banktillgodohavanden med undantag av belopp som behövs för boets avveckling ska så snart det är möjligt sättas in på Allmänna arvsfondens bankgiro. Beträffande kontonummer, betalningsmottagare och inbetalning, se ovan under Kontanter. De medel som behövs för boets avveckling samlas på ett särskilt konto, företrädesvis ett klientmedelskonto. Makulerade bankböcker ska bifogas redovisningen. Du ska också se till att överskottet på såväl arvlåtarens som dödsboets skattekonto betalas in till arvsfonden. Värdepapper. Aktier, obligationer, andelar i värdepappersfonder och andra värdepapper ska säljas i dödsboets namn. Ingen överföring till arvsfonden ska ske före försäljning. Försäljningen ska alltid ske så snart bouppteckningen förrättats. Försäljningen ska ske genom bank eller annan fondkommissionär. När försäljningslikviden väl har tillgodoförts dödsboet ska beloppet föras över till arvsfonden på sedvanligt vis. Observera att vid därefter kommande deklaration ska justering ske i rutan för kapitalvinst/förlust samt under övriga upplysningar. Eventuellt förtryckt belopp ska justeras så att det endast omfattar tiden fram till bouppteckningens förrättande, därefter ska ingen kapitalvinst tas upp. Under övriga upplysningar ska du informera om att arvsfonden tillträtt kvarlåtenskapen vid tiden för bouppteckningens förrättande i och med att det finns en god man som för arvsfondens räkning tar hand om den. Du ska även informera om dagen för bouppteckningens förrättande. (Regeringsrättens dom , , RÅ 83 1:3) Speciella varuslag. Du ska iaktta sådana särskilda lagföreskrif-

8 6 god man för allmänna arvsfonden ter om försäljning med mera som gäller speciella varuslag till exempel vapen, utrotningshotade djur, gifter, läkemedel och alkohol. Miljö- och hälsoaspekten ska också beaktas. Handlingar med mera. Du bör omgående underrätta kollegiet om det i ett dödsbo finns z handlingar som dagböcker, brevsamlingar, anteckningar av släkt- eller lokalhistoriskt intresse, fotosamlingar rörande äldre byggnader och dylikt, vilka lämpligen bör överlämnas till arkiv, museer, hembygdsföreningar eller motsvarande z andra samlingar av vetenskapligt eller kulturhistoriskt värde z interiörer som kan vara av intresse för museer, hembygdsföreningar eller motsvarande att dokumentera före en förändring z material i persondator eller motsvarande. Om det finns något annat som saknar ekonomiskt värde men som kan vara av intresse för någon utomstående bör denne ges tillfälle att överta det, om det inte är olämpligt av något särskilt skäl. Försäkringar Du är skyldig att ta reda på de försäkringar som finns och de försäkringsbelopp som utfallit. Angående försäkring av boets egendom, se under Fast egendom och tomträtt på sidan 3 och 4 samt Lösöre på sidan 4. Gravfrågor Gravrätt och gravbrev Är arvsfonden enda dödsbodelägare och arvlåtaren gravsätts i en ny grav, ska du, om inte kollegiet medger annat, anhålla hos kyrkogårdsförvaltningen att Allmänna arvsfonden, c/o Kammarkollegiet, Box 2218, Stockholm, antecknas som gravrättsinnehavare. Kollegiets diarienummer ska anges vid all korrespondens. Sker gravsättning i en familjegrav ska du kontrollera hos kyrkogårdsförvaltningen vem som innehar gravrätten till graven. Var arvlåtaren gravrättsinnehavare, ska du inom sex månader från dödsfallet anmäla till kyrkogårdsförvaltningen att gravrätten övergått till arvsfonden. Har något annat bestämts vid upplåtelsen eller genom ett senare

9 god man för allmänna arvsfonden 7 skriftligt förordnande, ska kollegiet underrättas om detta. Du får inte utan kollegiets medgivande överlåta gravrätten till någon annan. Vad nu sagts gäller även de eventuella övriga gravar till vilka arvlåtaren innehade gravrätten. Gravbrev alternativt bevis om gravsättning i minneslund ska skickas in till kollegiet. Gravsten och framtida vård av gravplats Du ska se till att det blir ordnat med gravsten och underhåll av arvlåtarens gravplats. Särskilt medgivande från kollegiet krävs när kostnaderna för gravunderhåll överstiger kr samt när kostnaderna för gravsten och gravunderhåll sammanlagt överstiger kr. En förutsättning är att boets medel räcker och att arvsfonden är gravrättsinnehavare. Medel för gravunderhåll betalas in till kyrkogårdsförvaltningen. Gravskötselavtal ska skickas in till kollegiet för förvaring. Har det inte uppstått några kostnader för gravsten och underhåll, ska orsaken till detta framgå av din redovisning till kollegiet. Bristbo och ansvar för den avlidnes skulder Om dödsboets skulder kan antas överstiga tillgångarna ska du snarast underrätta kollegiet om detta. Skulder som har uppkommit före dödsfallet får inte betalas utan samråd med kollegiet. Kollegiet tar ställning till om ansökan ska göras hos tingsrätten om att egendomen i boet ska avträdas till förvaltning av en boutredningsman eller att boet ska försättas i konkurs. Boutredningsman I förekommande fall ansöker kollegiet om att egendomen ska avträdas till förvaltning av boutredningsman och förordnande av sådan. Har ansökan gjorts av någon annan är det kollegiet som yttrar sig över ansökningen.

10 8 god man för allmänna arvsfonden Deklarationsskyldighet med mera För dödsboet Är arvsfonden ensam delägare i ett dödsbo ska du deklarera för dödsboet såvitt avser tiden fram till dess bouppteckningen förrättats. Arvsfonden anses då ha tillträtt kvarlåtenskapen i och med att det finns en god man som för arvsfondens räkning tar hand om den. Hänvisa gärna till ovan nämnd dom från Regeringsrätten RÅ 83 1:3, se under Värdepapper på sidan 5. Om Skatteverket skickar ut deklarationsblanketter som avser tiden efter bouppteckningens förrättande är du skyldig att upprätta även dessa deklarationer eftersom kollegiet saknar erforderligt underlag att upprätta deklarationerna. Eventuellt förtryckt belopp i deklarationsblanketterna ska strykas. Under övriga upplysningar ska du informera om att arvsfonden tillträtt kvarlåtenskapen vid tiden för bouppteckningens förrättande i och med att det finns en god man som för arvsfondens räkning tar hand om den. Du ska även informera om dagen för bouppteckningens förrättande. För Allmänna arvsfonden För arvsfonden gäller samma skattskyldighet som för staten. Arvsfonden ska således inte betala någon statlig inkomstskatt. Ingår en fastighet bland tillgångarna, föreligger däremot skyldighet att betala kommunal fastighetsavgift. Arvsfonden ska inte heller betala någon kommunal inkomstskatt. Dessa förhållanden ska du framhålla för Skatteverket. Du ska också så snart bouppteckningen förrättats upplysa Skatteverket om att dödsboet därmed har skiftats och ska avföras som skattesubjekt. Du ska vidare lämna Skatteverket inkomstuppgift och arbetsgivaruppgift för ersättningar som av boets medel betalats ut till andra för utfört arbete med mera. Du ska se till att överskottet på såväl arvlåtarens som dödsboets skattekonto betalas in till arvsfonden. Bodelning och arvskifte I ett dödsbo, där arvsfonden inte är ensam delägare, ska bodelning eller arvskifte förrättas mellan arvsfonden och övriga dödsbodelägare. Har en sambo senast när bouppteckningen förrättades begärt bodelning, ska du se till att bodelning förrättas så snart som möjligt.

11 god man för allmänna arvsfonden 9 Du ska företräda arvsfonden vid förrättningen. Förslag till bodelning och arvskifte ska därefter sändas till kollegiet för underskrift. Bodelning och arvskifte får inte verkställas förrän det godkänts av kollegiet. Handling rörande bodelning och arvskifte som bestämts av boutredningsman ska tillställas kollegiet omgående, eftersom klandertiden endast är en månad. Redovisning Allmänt Du ska löpande föra anteckningar över boets inkomster och utgifter. Kollegiet tillhandahåller blanketter för redovisning och sammanställning. Om inkomster och utgifter noteras på annat sätt ska informationen vara överskådlig och lätt att förstå. Så snart utredningen av boets egendom i huvudsak slutförts, ska du till kollegiets arvsfondsenhet redovisa förvaltningen av kvarlåtenskapen från dödsdagen till redovisningsdagen. Det är viktigt att redovisningen kommer in till kollegiet så fort som möjligt. Du ska därför inte avvakta till exempel skattebesked utan i stället redovisa detta separat. Vid redovisningen ska fogas verifikationer (i original eller kopia) till samtliga inkomst- och utgiftsposter samt lämnas uppgift om när den redovisade behållningen betalats in till kollegiet. Kapital- och räntebesked per dödsdagen, årsbesked, kontoutdrag och besked om avslutat konto ska också skickas in. Detta gäller även bouppteckningen i original, gravskötselavtal och gravbrev, om sådant finns. Se särskild Checklista. Av tillgängliga medel i boet bör du avsätta det belopp som behövs för att betala skulder som ännu inte förfallit till betalning. I fråga om betalning av långfristiga skulder bör du samråda med kollegiet. Du bör vidare hos Skatteverket ta reda på, om det även behöver reserveras medel för obetalda skatter, se under Deklarationsskyldighet med mera på sidan 8. Beträffande belopp som avsatts för obetalda skatter och andra skulder, ska avges särskild redovisning. Medel som tillkommer arvsfonden ska sättas in på Allmänna arvsfondens bankgiro. Beträffande kontonummer, betalningsmottagare och inbetalning, se under Kontanter på sidan 5. Arvode Ditt arvode och kostnader för uppdraget tas upp som utgift i redovisningen. Arvodesräkning ska innehålla specificerade uppgifter om det arbete som utförts och uppgift om det antal timmar som lagts ned på uppdraget samt vilket arvode som begärs. Kollegiet gör alltid en bedömning av det yrkade arvodets skälig-

12 10 god man för allmänna arvsfonden het, med hänsyn till arbetets art och omfattning. När redovisningen har godkänts får du ett meddelande från kollegiet. Du får inte betala ut arvodet till dig själv dessförinnan. I undantagsfall kan dock kollegiet på din begäran medge att arvodet betalas ut trots att redovisningen ännu inte har godkänts. Kollegiet kan även, på din begäran, medge att du får tillgodogöra dig hela eller delar av arvodet av befintliga medel på konto. Beträffande preliminär skatt för uppdragstagare direkt hos arvsfonden, se blanketten Arvode arbetsgivaravgift preliminär skatt. Övrigt Har arvlåtaren haft förvaltare eller god man, ska du sända kollegiet en kopia av samtliga årsräkningar jämte överförmyndarens bevis om granskning och godkännande av dessa. Uppdraget slutfört När kollegiet godkänt din slutredovisning är ditt uppdrag slutfört. Något särskilt entledigande behövs inte. Allmänt Allmänna arvsfondens rätt till egendom Bestämmelser om Allmänna arvsfonden finns i 5 kap 1 ärvdabalken och lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden, arvsfondslagen. Arvsfondens rätt enligt ärvdabalken är en rätt till arv och arvsfonden är att betrakta som arvinge. Om någon avlider utan att efterlämna make eller närmare släktingar än kusiner är arvsfonden arvinge. Arvsfonden får egendomen i arv z om den inte testamenterats till någon annan. Testamentet ska då delges arvsfonden, se nedan under Om det finns testamente på sidan 11. z om den avlidne var änka eller änkling endast om det därutöver inte finns några arvsberättigade släktingar efterarvingar efter den först avlidne maken. En förutsättning för att kvarlåtenskapen ska tillfalla efterarvingarna är att dessa till exempel inte uteslutits från arv på grund av testamente eller att de inte tidigare fått ut vad de har rätt till. Kontakta gärna kollegiet om något är oklart.

13 god man för allmänna arvsfonden 11 Arvsfonden får också egendom genom bland annat gåva, testamente och förmånstagarförordnande i försäkringsavtal. Om det finns testamente God man behöver inte förordnas, om arvsfonden har uteslutits från arv genom testamente och kollegiet bedömer att det inte finns någon anledning att klandra testamentet. Har god man ändå förordnats, ska du underrätta kollegiet om testamentet, så snart du fått kännedom om detta. För att undvika onödiga kostnader för arvsfonden ska du sedan inte längre arbeta med boutredningen för arvsfondens räkning. Det finns i regel ingenting som hindrar att du fortsätter utredningen för övriga dödsbodelägares räkning på deras uppdrag. Om det finns ett testamente, ska du upplysa testamentstagaren om att den som vill åberopa testamentet ska sända in det till kollegiet antingen i original eller i kopia. Om testamentet ges in i kopia ska två personer styrka att de tagit del av originalet efter arvlåtarens död. Du får inte godkänna ett testamente på arvsfondens vägnar. Innan kollegiet godkänt testamentet får du inte utan kollegiets medgivande lämna ut egendom till testamentstagare. Avstående av arv eller försäkringsbelopp Arv eller försäkringsbelopp, som har tillfallit arvsfonden, får i vissa fall helt eller delvis avstås till någon annan. Bestämmelser om avstående av arv eller försäkringsbelopp finns i arvsfondslagen. Visar förhållandena i boet att det kan finnas skäl för någon att ansöka om avstående bör du upplysa denne om innehållet i paragraferna. Du får inte utan kollegiets medgivande lämna ut någon egendom till en avståendesökande. Förvaltning av Allmänna arvsfondens egendom Den egendom som tillfaller arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet, skild från statskapitalet, som en särskild fond. Stöd ur Allmänna arvsfonden Arvsfondens ändamål är att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Stöd ur arvsfonden beslutas av Arvsfondsdelegationen eller annan myndighet. Stöd ska i första hand lämnas till verksamhet som är nyskapande och utvecklande. Det får också, om det bedöms som särskilt angeläget, lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning. Stöd får lämnas till organisationer som bedriver ideell verksamhet. Om det finns särskilda skäl får stöd till verksamhet som är nyskapande och utvecklande lämnas även till offentlig huvudman. Stöd får inte lämnas till enskilda personer. Ansökan om stöd Arvsfondsdelegationen Box 2218, Stockholm Se även Arvsfondsdelegationens hemsida

14 Anteckningar

15 Anteckningar

16 Box Box 22I8, 22I8, I03 I03 I5 I5 Stockholm Stockholm Besök Besök Birger Birger Jarlsgatan Jarlsgatan I6 I6 Tel Tel Fax Fax E-post E-post

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare Box 500 343 23 Älmhult REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år. Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1) 1 (6) Huvudman Namn Personnummer Ställföreträdare Namn Personnummer Överförmyndaren

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren om bouppteckning, arvsskifte och bodelning 2014-12-09 Innehåll Information om bouppteckning, arvsskifte och bodelning... 2 Bouppteckning... 2 Dödsbo... 2 Bodelning

Läs mer

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 1 (5) Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 Enligt 14 kap. 15, Föräldrabalken, ska förmyndare/gode män/förvaltare före den 1 mars varje år lämna årsräkning till

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE Till särskilt förordnade förmyndare ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE Årsräkning / sluträkningen syftar till kontroll av att den underåriges tillgångar i skälig omfattning använts

Läs mer

Information inför att lämna årsredovisning för 2015

Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Dagens träff Instruktion till års och sluträkning Genomgång av: Redogörelse Årsräkning Arvode Årsräkning med bokföring Fika Info från Hallands godmans

Läs mer

År eller period. ÅRSBERÄTTELSE underlag för bedömning av arvode och kostnadsersättning

År eller period. ÅRSBERÄTTELSE underlag för bedömning av arvode och kostnadsersättning 1/6 Gällivare kommun Överförmyndaren År eller period ÅRSBERÄTTELSE underlag för bedömning av arvode och kostnadsersättning Huvudman Personnummer God man / Förvaltare Personnummer Begär ej arvode eller

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Till gode män och förvaltare ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Årsräkning / Sluträkning Årsräkning / sluträkning syftar till kontroll av att huvudmannens tillgångar i skälig omfattning

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs

Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs Höganäs Överförmyndarnämnd 263 82 Höganäs Besöksadress: Centralgatan 20 Huvudman / Myndling Namn Personnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

När en ställföreträdares uppdrag har upphört är dessutom han eller hon skyldig att inom en månad lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden.

När en ställföreträdares uppdrag har upphört är dessutom han eller hon skyldig att inom en månad lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden 1 (6) Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare och förmyndare, skyldiga att varje år före den 1 mars lämna in en

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. När en person avlider måste vissa saker ordnas Begravning, dödsboet ska förvaltas och

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GOD MAN/FÖRVALTARES REDOVISNING

INSTRUKTION FÖR GOD MAN/FÖRVALTARES REDOVISNING INSTRUKTION FÖR GOD MAN/FÖRVALTARES REDOVISNING ÅRSRÄKNING skall vara överförmyndarnämnden tillhanda före den 1 mars. Försenad eller utebliven redovisning kan leda till vitesförläggande (FB 16 kap 13 ).

Läs mer

Anvisning för års- och sluträkning

Anvisning för års- och sluträkning 1 Anvisning för års- och sluträkning Årsräkning ska ges in till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år. Sluträkning ska ges in till överförmyndarnämnden senast en månad efter att uppdraget upphört.

Läs mer

Anvisningar till årsräkning och sluträkning

Anvisningar till årsräkning och sluträkning 1 Anvisningar till årsräkning och sluträkning Checklista Detta ska du skicka in. 1. Årsräkning 2. Redogörelse för uppdrag som god man/förvaltare. 3. Körjournal. Behöver bara skickas in om du begär reseersättning.

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45

Läs mer

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172 Ersättningsregler för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden 2011-05-05, 76, reviderade 2015-12-03, 172 Allmänt Av 12 kap. 16 föräldrabalken framgår att förordnade

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Bilaga till årsräkning Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Namn Personnummer Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare

Läs mer

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Årsräkning år Sluträkning Blanketten används av särskilt förordnad

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Förslag till beslut Överförmyndaren föreslås besluta följande: Att anta riktlinjer för arvodering med start 2017-01-01 Allmänt

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN

ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN Förlusten av en nära anhörig förutsätter trots de anhörigas sorg många praktiska arrangemang. Med följande anvisningar vill vi underlätta förvaltandet

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete 1 Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. 20 - - -- 20 - - Huvudman: Personnummer: God man/förvaltare/förmyndare: Personnummer:

Läs mer

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Att få god man eller förvaltare Vad gör en god man? Vem kan få en god man? Måste jag ha en god man eller kan jag få hjälp ändå? Hur gör jag för att ansöka

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning Insändes senast 1 mars till Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm Kalenderår Del av år, datum, från och med till och med Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer Postort Vistelseadress,

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Bouppteckning. Jörgen Fransson Thunbergsgatan 20 121 37 Johanneshov 19820209-2915. Son. Jörgen Fransson 0735-210513

Bouppteckning. Jörgen Fransson Thunbergsgatan 20 121 37 Johanneshov 19820209-2915. Son. Jörgen Fransson 0735-210513 Denna blankett används bouppteckning med anledning av dödsfall som inträffar fr.o.m. 1 januari 2005. För bouppteckning efter person som avlidit e den 1 januari 2005 används den tidigare versionen (utgåva

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Fastställd 2006-09-26, reviderad 2010-12-14, reviderad 2014-12-10 2 (6) Innehållsförteckning Rätten till arvode... 3 Vem betalar arvodet...... 3

Läs mer

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Gåvor FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller gåvor till och från

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Föräldrabalken kapitel 11 om god man 4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

OBS De verifikat som alltid ska bifogas anges på nästa sida

OBS De verifikat som alltid ska bifogas anges på nästa sida Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen Borlänge kommun 781 81 Borlänge Instruktion till årsräkningen/sluträkningen Samtliga uppgifter ska fyllas i med permanent text inte blyerts. Årsräkningen

Läs mer

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare STYRDOKUMENT Sida 1(6) Riktlinje arvodering förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare Område Styrning och ledning Fastställd Överförmyndarnämnden 2014-10-22, 59 Program Plan Riktlinje

Läs mer

Principer för arvoden

Principer för arvoden Principer för arvoden för god man/förvaltare Information från Överförmyndaren Principer för arvoden för god man/förvaltare INNEHÅLL Ett ideellt uppdrag 2 Bevaka rätt 3 Förvalta egendom 4 Sörja för person

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren Om försäljning & köp av fast egendom och bostadsrätter 2015-05-19 Information om försäljning eller köp av fast egendom/bostadsrätt som underårig/huvudman äger

Läs mer

Avveckling av huvudmannens bostad

Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad blir ofta aktuellt när huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma och dessutom inte har råd att bo kvar i sitt gamla

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare

Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare Som huvudregel gäller det för en bank eller annat företag som bedriver finansiell verksamhet att ekonomiska uppgifter om en kund kan inte lämnas ut

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Överförmyndaren I Norrköping 2014-02-20 4.3 Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. När gode mannen årsredovisat uppdraget

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift LATHUND för redovisningar Förteckning Årsräkning /Årsuppgift Så här fyller du i FÖRTECKNING över egendom 1 Huvudmannens namn och personnummer 2 Ställföreträdarens (ditt) namn 3 Datum för förordnandet TILLGÅNGAR

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

Välkommen till ditt uppdrag!

Välkommen till ditt uppdrag! VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR VÄLKOMMEN SOM GOD MAN / FÖRVALTARE Välkommen till ditt uppdrag! Du har nu fått ett beslut om att du är förordnad som ställföreträdare för din huvudman. Det innebär

Läs mer

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller

Läs mer

Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden

Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden [1] Mars 2014 Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden Överförmyndarnämnden har tidigare informerat om det pågående arbetet med förändring av ersättningsnivåerna.

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl 1 Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsyn över ställföreträdares förvaltning.

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode för godemän och förvaltare

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode för godemän och förvaltare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode för godemän och förvaltare 1 Instruktion till årsräkning och sluträkning Den här instruktionen vägleder dig i att fylla i årsräkningen

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen 69 8 Bouppteckningsförrättningen 8.1 Inledning Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva förrättningen (20 kap. 3 och 6 ÄB): 1. När bouppteckningsförrättningen har hållits. 2. Vilka

Läs mer

Skatteverket. Bouppteckning [ Tillaggsbouppteckning Arendenummer. Uppgifter om den avlidne Namn och adress

Skatteverket. Bouppteckning [ Tillaggsbouppteckning Arendenummer. Uppgifter om den avlidne Namn och adress Skatteverket Denna blanket! anvands bouppteckning med anledning av db'dsfall som intraffar fr.o.m. 1 januari 2005. For bouppteckning efter person som avlidit e den 1 januari 2005 anvands den tidigare versionen

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN / FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN / FÖRVALTARE ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SID 1 (5) 2009-04-29 info 1. Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 29 februari 2016. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE

ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE PM ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ALLMÄNT I vissa fall kan det föreligga hinder för en person att själv tillvarata sina intressen och då kan Tingsrätten förordna god man eller förvaltare.

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Överförmyndarna i Uddevalla och Munkedals kommuner Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att

Läs mer

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 Detta är en vägledning där du får information om vilka skyldigheter du har som förmyndare, oavsett om du är förälder eller

Läs mer

Instruktion till årsräkning

Instruktion till årsräkning Instruktion till årsräkning Denna instruktion vägleder dig i att fylla i årsräkningen på ett korrekt sätt. Läs instruktionen noggrant och säkerställ att du skickar med efterfrågade bilagor. En autosummerande

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TILL FULLMÄKTIGEN Följande anvisningar bygger på bestämmelserna i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) i sådan form som de var 1.11.2007 då lagen trädde i kraft. Fullmäktigen

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare Ev. ställföreträdare

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden Arvode till god man/förvaltare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera 1 (4) Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsblankett beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning,

Läs mer

Riktlinjer för dödsbohandläggning

Riktlinjer för dödsbohandläggning Styrdokument, riktlinjer Individ- och familjeomsorgen 2013-08-12 Mikael Sjöberg 08-590 970 00 Dnr SÄN/2009:78 Mikael.sjoberg@upplandsvasby.se Riktlinjer för dödsbohandläggning Nivå: Individ- och familjeomsorgen

Läs mer