God man för Allmänna arvsfonden. Anvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God man för Allmänna arvsfonden. Anvisningar"

Transkript

1 God man för Allmänna arvsfonden Anvisningar

2 Postadress Kammarkollegiet Arvsfondsenheten Box 22I8 I03 I5 Stockholm Besöksadress Birger Jarlsgatan 16 Tel Fax E-post Bankgiro Allmänna arvsfondens organisationsnummer:

3 Innehåll Checklista Gode mannens uppgift och ansvar Avvecklingen av boets egendom... 3 Fast egendom och tomträtt Lös egendom... 4 Försäkringar... 6 Gravfrågor Gravrätt och gravbrev...6 Gravsten och framtida vård av gravplats...7 Bristbo och ansvar för den avlidnes skulder... 7 Boutredningsman... 7 Deklarationsskyldighet med mera... 8 För dödsboet...8 För Allmänna arvsfonden...8 Bodelning och arvskifte Redovisning Allmänt...9 Arvode...9 Övrigt...10 Uppdraget slutfört...10 Allmänt...10 Allmänna arvsfondens rätt till egendom...10 Om det finns testamente...11 Avstående av arv eller försäkringsbelopp...11 Förvaltning av Allmänna arvsfondens egendom...11 Stöd ur Allmänna arvsfonden...11

4 2 god man för allmänna arvsfonden Checklista Har följande handlingar bifogats till redovisningen? Om inte, ange anledningen till detta. z Redovisningssammanställning. z Verifikationer till samtliga inkomst-och utgiftsposter i redovisningen (inklusive räntebesked). z Kontoutdrag från dödsboets samtliga bankkonton från dödsdagen och fram till avslut. z Samtliga underlag till förändringar i aktieinnehav och övriga värdepapper. z Bouppteckning i original. z Gravbrev i original med Allmänna arvsfonden antecknad som gravrättsinnehavare. z Gravskötselavtal i original. z Gravsten/inskription ordnad. z Bevis om gravsättning i minneslund. z Skattebesked och kontoutdrag från och med dödsåret. z Kopia av samtliga deklarationer från och med dödsåret jämte den till deklarationsblanketten fogade specifikationen och preliminärskatteuträkningen. z Protokoll och avslutsbesked avseende bankfack. z Auktionsprotokoll. z Handlingar som visar försäljning/skrotning av eventuella vapen. z Kopia av köpebrev om fastighetsförsäljning ägt rum. z Likvidavräkning från försäljning av fastighet/bostadsrätt. z Arvodesräkning med uppgifter om det arbete som utförts, tidsåtgång, arvode, tidsspillan och omkostnader. z Behållning efter avdrag för begärt arvode med mera betalats in till kollegiet. Vid betalningen anges kollegiets diarienummer och arvlåtarens namn. z Av Överförmyndaren godkända årsräkningar och sluträkning avseende eventuella godmanskap/förvaltarskap under arvlåtarens livstid om dessa handlingar överlämnats till dig.

5 god man för allmänna arvsfonden 3 Gode mannens uppgift och ansvar Du ska ta initiativ till att bouppteckningen efter arvlåtaren snarast förrättas. Du ska ansvara för att dödsboets egendom avvecklas. Avvecklingen ska ske enligt gällande lagstiftning och med ledning av Kammarkollegiets anvisningar. Det innebär bland annat följande. z Avvecklingen ska ske snabbt, säkert och på ett för Allmänna arvsfonden ekonomiskt fördelaktigt sätt. z Avvecklingen ska ske med respekt för arvlåtaren. z Förvaltningen ska under avvecklingstiden vara rationell och effektiv. z Observera att du är personligen förordnad och du är ansvarig inför kollegiet för dina förvaltningsåtgärder. Om du av något skäl är förhindrad att fullfölja uppdraget, ska du omedelbart kontakta kollegiet. z Du får inte utan kollegiets medgivande ta upp lån för dödsboets räkning eller belasta boet med skuld som inte behövs för förvaltningsåtgärderna. z Du ska redovisa din förvaltning så snart boutredningen i huvudsak är klar. z Kollegiet vill ha din slutredovisning senast inom ett år från dödsfallet. z Kan du inte slutredovisa inom denna tid ska du upplysa kollegiet om detta och ange skälen till att redovisning inte kan lämnas. Avvecklingen av boets egendom Fast egendom och tomträtt Underrättelse. Ingår fast egendom eller tomträtt i dödsboet, ska du omgående och utan att avvakta bouppteckningen underrätta kollegiet om registerbeteckningen. Lagfart. Om arvsfonden är enda dödsbodelägare ska du snarast möjligt med stöd av bouppteckningen söka lagfart för Allmänna arvsfonden, org.nr , på boets fasta egendom respektive inskrivning av tomträtt.

6 4 god man för allmänna arvsfonden Värdering och försäljning. Kollegiet ger dig anvisningar angående den värdering som alltid ska föregå en försäljning. Du får inte utan kollegiets medgivande lämna uppdrag till en mäklare att sälja egendomen. Det är kollegiet som beslutar när och på vilket sätt en fastighet eller tomträtt ska säljas. Kollegiet ger dig anvisningar i samband därmed, till exempel att det alltid är kollegiet som ska skriva under kontraktet för arvsfondens räkning. Du ska se till att byggnaderna på den fasta egendomen eller tomträtten töms, städas och i övrigt ställs i ordning för försäljning. Tillsyn. Till dess att egendomen sålts ska du se till den och sörja för att den är försäkrad samt till kollegiet anmäla behov av nödvändiga reparations- och underhållsarbeten. Du får inte utan kollegiets medgivande lämna uppdrag åt annan person att utöva tillsyn över fastigheten. Du får inte heller betala nämnda persons ersättningsanspråk utan kollegiets medgivande. Arrende med mera. Du ska också lämna kollegiet uppgift om någon del av fastigheten är utarrenderad eller uthyrd eller om det på fastigheten finns byggnad som tillhör annan. Finns skog på fastigheten önskas uppgift om det föreligger behov av skogsvårdande åtgärder. Berörs fastigheten av pågående eller planerad förrättning för fastighetsbildning, vatten- och avloppsanläggning, gemensamhetsanläggning eller liknande önskas uppgift även om detta. Lös egendom Du ska ta egendomen i din vård. Låt en sakkunnig person värdera egendomen, om det inte bedöms onödigt. Den lösa egendomen ska säljas på offentlig auktion, om inte annat anges här. Försäljningen ska ske efter det att bouppteckningen förrättats. Lösöre. Lösöret får säljas på annat lämpligt sätt, om z värdet enligt bouppteckningen understiger kr och köpeskillingen inte beräknas täcka auktions- och transportkostnader eller z kollegiet medger sådan försäljning efter särskild framställning från dig. Du ska se till att lösöret är försäkrat, om det inte är av obetydligt värde. Beträffande lösöre av särskild karaktär, se under Handlingar med mera på sidan 6. Kläder och personliga föremål. Kläder och andra personliga föremål, som inte bör bjudas ut till försäljning på offentlig auktion, ska säljas på lämpligt sätt i den mån de har saluvärde av någon betydelse. I annat fall får de skänkas bort eller bortskaffas.

7 god man för allmänna arvsfonden 5 Bostadsrätt eller motsvarande och byggnad på ofri grund. Ingår en bostadsrätt, en andel i en bostadsförening, en aktie i ett bostadsaktiebolag eller en byggnad på ofri grund i dödsboet, ska du omgående underrätta kollegiet om detta utan att avvakta bouppteckningen. Kan det bli fråga om att avsäga sig bostadsrätten till bostadsrättsföreningen är det kollegiet som beslutar om detta. Beträffande värdering, försäljning och tillsyn, se under Fast egendom och tomträtt på sidan 3 och 4. Hyresrätt. Hyresavtal ska sägas upp så snart som möjligt. Uppsägningen ska föregås av avsyning. Om det uppstår fråga om att överlåta hyresrätten till någon närstående som varaktigt sammanbodde med den avlidne, ska du underrätta kollegiet om detta. Se under Bodelning och arvskifte på sidan 8. Kontanter. Kontanter som inte behövs för boets avveckling ska snarast sättas in på Allmänna arvsfondens bankgiro Som betalningsmottagare anges Allmänna arvsfonden. Vid inbetalningen anges kollegiets diarienummer och arvlåtarens namn. Banktillgodohavanden. Bankkonton ska avslutas och banktillgodohavanden med undantag av belopp som behövs för boets avveckling ska så snart det är möjligt sättas in på Allmänna arvsfondens bankgiro. Beträffande kontonummer, betalningsmottagare och inbetalning, se ovan under Kontanter. De medel som behövs för boets avveckling samlas på ett särskilt konto, företrädesvis ett klientmedelskonto. Makulerade bankböcker ska bifogas redovisningen. Du ska också se till att överskottet på såväl arvlåtarens som dödsboets skattekonto betalas in till arvsfonden. Värdepapper. Aktier, obligationer, andelar i värdepappersfonder och andra värdepapper ska säljas i dödsboets namn. Ingen överföring till arvsfonden ska ske före försäljning. Försäljningen ska alltid ske så snart bouppteckningen förrättats. Försäljningen ska ske genom bank eller annan fondkommissionär. När försäljningslikviden väl har tillgodoförts dödsboet ska beloppet föras över till arvsfonden på sedvanligt vis. Observera att vid därefter kommande deklaration ska justering ske i rutan för kapitalvinst/förlust samt under övriga upplysningar. Eventuellt förtryckt belopp ska justeras så att det endast omfattar tiden fram till bouppteckningens förrättande, därefter ska ingen kapitalvinst tas upp. Under övriga upplysningar ska du informera om att arvsfonden tillträtt kvarlåtenskapen vid tiden för bouppteckningens förrättande i och med att det finns en god man som för arvsfondens räkning tar hand om den. Du ska även informera om dagen för bouppteckningens förrättande. (Regeringsrättens dom , , RÅ 83 1:3) Speciella varuslag. Du ska iaktta sådana särskilda lagföreskrif-

8 6 god man för allmänna arvsfonden ter om försäljning med mera som gäller speciella varuslag till exempel vapen, utrotningshotade djur, gifter, läkemedel och alkohol. Miljö- och hälsoaspekten ska också beaktas. Handlingar med mera. Du bör omgående underrätta kollegiet om det i ett dödsbo finns z handlingar som dagböcker, brevsamlingar, anteckningar av släkt- eller lokalhistoriskt intresse, fotosamlingar rörande äldre byggnader och dylikt, vilka lämpligen bör överlämnas till arkiv, museer, hembygdsföreningar eller motsvarande z andra samlingar av vetenskapligt eller kulturhistoriskt värde z interiörer som kan vara av intresse för museer, hembygdsföreningar eller motsvarande att dokumentera före en förändring z material i persondator eller motsvarande. Om det finns något annat som saknar ekonomiskt värde men som kan vara av intresse för någon utomstående bör denne ges tillfälle att överta det, om det inte är olämpligt av något särskilt skäl. Försäkringar Du är skyldig att ta reda på de försäkringar som finns och de försäkringsbelopp som utfallit. Angående försäkring av boets egendom, se under Fast egendom och tomträtt på sidan 3 och 4 samt Lösöre på sidan 4. Gravfrågor Gravrätt och gravbrev Är arvsfonden enda dödsbodelägare och arvlåtaren gravsätts i en ny grav, ska du, om inte kollegiet medger annat, anhålla hos kyrkogårdsförvaltningen att Allmänna arvsfonden, c/o Kammarkollegiet, Box 2218, Stockholm, antecknas som gravrättsinnehavare. Kollegiets diarienummer ska anges vid all korrespondens. Sker gravsättning i en familjegrav ska du kontrollera hos kyrkogårdsförvaltningen vem som innehar gravrätten till graven. Var arvlåtaren gravrättsinnehavare, ska du inom sex månader från dödsfallet anmäla till kyrkogårdsförvaltningen att gravrätten övergått till arvsfonden. Har något annat bestämts vid upplåtelsen eller genom ett senare

9 god man för allmänna arvsfonden 7 skriftligt förordnande, ska kollegiet underrättas om detta. Du får inte utan kollegiets medgivande överlåta gravrätten till någon annan. Vad nu sagts gäller även de eventuella övriga gravar till vilka arvlåtaren innehade gravrätten. Gravbrev alternativt bevis om gravsättning i minneslund ska skickas in till kollegiet. Gravsten och framtida vård av gravplats Du ska se till att det blir ordnat med gravsten och underhåll av arvlåtarens gravplats. Särskilt medgivande från kollegiet krävs när kostnaderna för gravunderhåll överstiger kr samt när kostnaderna för gravsten och gravunderhåll sammanlagt överstiger kr. En förutsättning är att boets medel räcker och att arvsfonden är gravrättsinnehavare. Medel för gravunderhåll betalas in till kyrkogårdsförvaltningen. Gravskötselavtal ska skickas in till kollegiet för förvaring. Har det inte uppstått några kostnader för gravsten och underhåll, ska orsaken till detta framgå av din redovisning till kollegiet. Bristbo och ansvar för den avlidnes skulder Om dödsboets skulder kan antas överstiga tillgångarna ska du snarast underrätta kollegiet om detta. Skulder som har uppkommit före dödsfallet får inte betalas utan samråd med kollegiet. Kollegiet tar ställning till om ansökan ska göras hos tingsrätten om att egendomen i boet ska avträdas till förvaltning av en boutredningsman eller att boet ska försättas i konkurs. Boutredningsman I förekommande fall ansöker kollegiet om att egendomen ska avträdas till förvaltning av boutredningsman och förordnande av sådan. Har ansökan gjorts av någon annan är det kollegiet som yttrar sig över ansökningen.

10 8 god man för allmänna arvsfonden Deklarationsskyldighet med mera För dödsboet Är arvsfonden ensam delägare i ett dödsbo ska du deklarera för dödsboet såvitt avser tiden fram till dess bouppteckningen förrättats. Arvsfonden anses då ha tillträtt kvarlåtenskapen i och med att det finns en god man som för arvsfondens räkning tar hand om den. Hänvisa gärna till ovan nämnd dom från Regeringsrätten RÅ 83 1:3, se under Värdepapper på sidan 5. Om Skatteverket skickar ut deklarationsblanketter som avser tiden efter bouppteckningens förrättande är du skyldig att upprätta även dessa deklarationer eftersom kollegiet saknar erforderligt underlag att upprätta deklarationerna. Eventuellt förtryckt belopp i deklarationsblanketterna ska strykas. Under övriga upplysningar ska du informera om att arvsfonden tillträtt kvarlåtenskapen vid tiden för bouppteckningens förrättande i och med att det finns en god man som för arvsfondens räkning tar hand om den. Du ska även informera om dagen för bouppteckningens förrättande. För Allmänna arvsfonden För arvsfonden gäller samma skattskyldighet som för staten. Arvsfonden ska således inte betala någon statlig inkomstskatt. Ingår en fastighet bland tillgångarna, föreligger däremot skyldighet att betala kommunal fastighetsavgift. Arvsfonden ska inte heller betala någon kommunal inkomstskatt. Dessa förhållanden ska du framhålla för Skatteverket. Du ska också så snart bouppteckningen förrättats upplysa Skatteverket om att dödsboet därmed har skiftats och ska avföras som skattesubjekt. Du ska vidare lämna Skatteverket inkomstuppgift och arbetsgivaruppgift för ersättningar som av boets medel betalats ut till andra för utfört arbete med mera. Du ska se till att överskottet på såväl arvlåtarens som dödsboets skattekonto betalas in till arvsfonden. Bodelning och arvskifte I ett dödsbo, där arvsfonden inte är ensam delägare, ska bodelning eller arvskifte förrättas mellan arvsfonden och övriga dödsbodelägare. Har en sambo senast när bouppteckningen förrättades begärt bodelning, ska du se till att bodelning förrättas så snart som möjligt.

11 god man för allmänna arvsfonden 9 Du ska företräda arvsfonden vid förrättningen. Förslag till bodelning och arvskifte ska därefter sändas till kollegiet för underskrift. Bodelning och arvskifte får inte verkställas förrän det godkänts av kollegiet. Handling rörande bodelning och arvskifte som bestämts av boutredningsman ska tillställas kollegiet omgående, eftersom klandertiden endast är en månad. Redovisning Allmänt Du ska löpande föra anteckningar över boets inkomster och utgifter. Kollegiet tillhandahåller blanketter för redovisning och sammanställning. Om inkomster och utgifter noteras på annat sätt ska informationen vara överskådlig och lätt att förstå. Så snart utredningen av boets egendom i huvudsak slutförts, ska du till kollegiets arvsfondsenhet redovisa förvaltningen av kvarlåtenskapen från dödsdagen till redovisningsdagen. Det är viktigt att redovisningen kommer in till kollegiet så fort som möjligt. Du ska därför inte avvakta till exempel skattebesked utan i stället redovisa detta separat. Vid redovisningen ska fogas verifikationer (i original eller kopia) till samtliga inkomst- och utgiftsposter samt lämnas uppgift om när den redovisade behållningen betalats in till kollegiet. Kapital- och räntebesked per dödsdagen, årsbesked, kontoutdrag och besked om avslutat konto ska också skickas in. Detta gäller även bouppteckningen i original, gravskötselavtal och gravbrev, om sådant finns. Se särskild Checklista. Av tillgängliga medel i boet bör du avsätta det belopp som behövs för att betala skulder som ännu inte förfallit till betalning. I fråga om betalning av långfristiga skulder bör du samråda med kollegiet. Du bör vidare hos Skatteverket ta reda på, om det även behöver reserveras medel för obetalda skatter, se under Deklarationsskyldighet med mera på sidan 8. Beträffande belopp som avsatts för obetalda skatter och andra skulder, ska avges särskild redovisning. Medel som tillkommer arvsfonden ska sättas in på Allmänna arvsfondens bankgiro. Beträffande kontonummer, betalningsmottagare och inbetalning, se under Kontanter på sidan 5. Arvode Ditt arvode och kostnader för uppdraget tas upp som utgift i redovisningen. Arvodesräkning ska innehålla specificerade uppgifter om det arbete som utförts och uppgift om det antal timmar som lagts ned på uppdraget samt vilket arvode som begärs. Kollegiet gör alltid en bedömning av det yrkade arvodets skälig-

12 10 god man för allmänna arvsfonden het, med hänsyn till arbetets art och omfattning. När redovisningen har godkänts får du ett meddelande från kollegiet. Du får inte betala ut arvodet till dig själv dessförinnan. I undantagsfall kan dock kollegiet på din begäran medge att arvodet betalas ut trots att redovisningen ännu inte har godkänts. Kollegiet kan även, på din begäran, medge att du får tillgodogöra dig hela eller delar av arvodet av befintliga medel på konto. Beträffande preliminär skatt för uppdragstagare direkt hos arvsfonden, se blanketten Arvode arbetsgivaravgift preliminär skatt. Övrigt Har arvlåtaren haft förvaltare eller god man, ska du sända kollegiet en kopia av samtliga årsräkningar jämte överförmyndarens bevis om granskning och godkännande av dessa. Uppdraget slutfört När kollegiet godkänt din slutredovisning är ditt uppdrag slutfört. Något särskilt entledigande behövs inte. Allmänt Allmänna arvsfondens rätt till egendom Bestämmelser om Allmänna arvsfonden finns i 5 kap 1 ärvdabalken och lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden, arvsfondslagen. Arvsfondens rätt enligt ärvdabalken är en rätt till arv och arvsfonden är att betrakta som arvinge. Om någon avlider utan att efterlämna make eller närmare släktingar än kusiner är arvsfonden arvinge. Arvsfonden får egendomen i arv z om den inte testamenterats till någon annan. Testamentet ska då delges arvsfonden, se nedan under Om det finns testamente på sidan 11. z om den avlidne var änka eller änkling endast om det därutöver inte finns några arvsberättigade släktingar efterarvingar efter den först avlidne maken. En förutsättning för att kvarlåtenskapen ska tillfalla efterarvingarna är att dessa till exempel inte uteslutits från arv på grund av testamente eller att de inte tidigare fått ut vad de har rätt till. Kontakta gärna kollegiet om något är oklart.

13 god man för allmänna arvsfonden 11 Arvsfonden får också egendom genom bland annat gåva, testamente och förmånstagarförordnande i försäkringsavtal. Om det finns testamente God man behöver inte förordnas, om arvsfonden har uteslutits från arv genom testamente och kollegiet bedömer att det inte finns någon anledning att klandra testamentet. Har god man ändå förordnats, ska du underrätta kollegiet om testamentet, så snart du fått kännedom om detta. För att undvika onödiga kostnader för arvsfonden ska du sedan inte längre arbeta med boutredningen för arvsfondens räkning. Det finns i regel ingenting som hindrar att du fortsätter utredningen för övriga dödsbodelägares räkning på deras uppdrag. Om det finns ett testamente, ska du upplysa testamentstagaren om att den som vill åberopa testamentet ska sända in det till kollegiet antingen i original eller i kopia. Om testamentet ges in i kopia ska två personer styrka att de tagit del av originalet efter arvlåtarens död. Du får inte godkänna ett testamente på arvsfondens vägnar. Innan kollegiet godkänt testamentet får du inte utan kollegiets medgivande lämna ut egendom till testamentstagare. Avstående av arv eller försäkringsbelopp Arv eller försäkringsbelopp, som har tillfallit arvsfonden, får i vissa fall helt eller delvis avstås till någon annan. Bestämmelser om avstående av arv eller försäkringsbelopp finns i arvsfondslagen. Visar förhållandena i boet att det kan finnas skäl för någon att ansöka om avstående bör du upplysa denne om innehållet i paragraferna. Du får inte utan kollegiets medgivande lämna ut någon egendom till en avståendesökande. Förvaltning av Allmänna arvsfondens egendom Den egendom som tillfaller arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet, skild från statskapitalet, som en särskild fond. Stöd ur Allmänna arvsfonden Arvsfondens ändamål är att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Stöd ur arvsfonden beslutas av Arvsfondsdelegationen eller annan myndighet. Stöd ska i första hand lämnas till verksamhet som är nyskapande och utvecklande. Det får också, om det bedöms som särskilt angeläget, lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning. Stöd får lämnas till organisationer som bedriver ideell verksamhet. Om det finns särskilda skäl får stöd till verksamhet som är nyskapande och utvecklande lämnas även till offentlig huvudman. Stöd får inte lämnas till enskilda personer. Ansökan om stöd Arvsfondsdelegationen Box 2218, Stockholm Se även Arvsfondsdelegationens hemsida

14 Anteckningar

15 Anteckningar

16 Box Box 22I8, 22I8, I03 I03 I5 I5 Stockholm Stockholm Besök Besök Birger Birger Jarlsgatan Jarlsgatan I6 I6 Tel Tel Fax Fax E-post E-post

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE Till särskilt förordnade förmyndare ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE Årsräkning / sluträkningen syftar till kontroll av att den underåriges tillgångar i skälig omfattning använts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Till gode män och förvaltare ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Årsräkning / Sluträkning Årsräkning / sluträkning syftar till kontroll av att huvudmannens tillgångar i skälig omfattning

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare Box 500 343 23 Älmhult REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år. Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1) 1 (6) Huvudman Namn Personnummer Ställföreträdare Namn Personnummer Överförmyndaren

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs

Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs Höganäs Överförmyndarnämnd 263 82 Höganäs Besöksadress: Centralgatan 20 Huvudman / Myndling Namn Personnummer

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. När en person avlider måste vissa saker ordnas Begravning, dödsboet ska förvaltas och

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN

ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN Förlusten av en nära anhörig förutsätter trots de anhörigas sorg många praktiska arrangemang. Med följande anvisningar vill vi underlätta förvaltandet

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Överförmyndarna i Uddevalla och Munkedals kommuner Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att

Läs mer

Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare

Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare Som huvudregel gäller det för en bank eller annat företag som bedriver finansiell verksamhet att ekonomiska uppgifter om en kund kan inte lämnas ut

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Bouppteckning. Jörgen Fransson Thunbergsgatan 20 121 37 Johanneshov 19820209-2915. Son. Jörgen Fransson 0735-210513

Bouppteckning. Jörgen Fransson Thunbergsgatan 20 121 37 Johanneshov 19820209-2915. Son. Jörgen Fransson 0735-210513 Denna blankett används bouppteckning med anledning av dödsfall som inträffar fr.o.m. 1 januari 2005. För bouppteckning efter person som avlidit e den 1 januari 2005 används den tidigare versionen (utgåva

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Årsräkning år Sluträkning Blanketten används av särskilt förordnad

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning Insändes senast 1 mars till Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm Kalenderår Del av år, datum, från och med till och med Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer Postort Vistelseadress,

Läs mer

ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE

ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE PM ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ALLMÄNT I vissa fall kan det föreligga hinder för en person att själv tillvarata sina intressen och då kan Tingsrätten förordna god man eller förvaltare.

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen 69 8 Bouppteckningsförrättningen 8.1 Inledning Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva förrättningen (20 kap. 3 och 6 ÄB): 1. När bouppteckningsförrättningen har hållits. 2. Vilka

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera 1 (4) Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsblankett beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning,

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 28 februari 2015. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare Avdelningen för överförmyndarären Information till dig som är ställföreträdare Innehållsförteckning Arvode Dödsbo Testamente Köp/försäljning av fast egendom/bostadsrätt Förteckning av egendom Huvudmannen

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete 1 Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. 20 - - -- 20 - - Huvudman: Personnummer: God man/förvaltare/förmyndare: Personnummer:

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Riktlinjer för dödsbohandläggning

Riktlinjer för dödsbohandläggning Styrdokument, riktlinjer Individ- och familjeomsorgen 2013-08-12 Mikael Sjöberg 08-590 970 00 Dnr SÄN/2009:78 Mikael.sjoberg@upplandsvasby.se Riktlinjer för dödsbohandläggning Nivå: Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Bilaga till årsräkning Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Namn Personnummer Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare

Läs mer

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet.

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. TESTAMENTE För den som vill komma ihåg församlingen eller den gemensamma

Läs mer

Skatteverket. Bouppteckning [ Tillaggsbouppteckning Arendenummer. Uppgifter om den avlidne Namn och adress

Skatteverket. Bouppteckning [ Tillaggsbouppteckning Arendenummer. Uppgifter om den avlidne Namn och adress Skatteverket Denna blanket! anvands bouppteckning med anledning av db'dsfall som intraffar fr.o.m. 1 januari 2005. For bouppteckning efter person som avlidit e den 1 januari 2005 anvands den tidigare versionen

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Välkommen till ditt uppdrag!

Välkommen till ditt uppdrag! VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR VÄLKOMMEN SOM GOD MAN / FÖRVALTARE Välkommen till ditt uppdrag! Du har nu fått ett beslut om att du är förordnad som ställföreträdare för din huvudman. Det innebär

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden

Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden [1] Mars 2014 Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden Överförmyndarnämnden har tidigare informerat om det pågående arbetet med förändring av ersättningsnivåerna.

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Överförmyndaren I Norrköping 2014-02-20 4.3 Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. När gode mannen årsredovisat uppdraget

Läs mer

Principer för arvoden

Principer för arvoden Principer för arvoden för god man/förvaltare Information från Överförmyndaren Principer för arvoden för god man/förvaltare INNEHÅLL Ett ideellt uppdrag 2 Bevaka rätt 3 Förvalta egendom 4 Sörja för person

Läs mer

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken ANSÖKAN Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer Förmyndare/god man /förvaltare Namn

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m.

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift LATHUND för redovisningar Förteckning Årsräkning /Årsuppgift Så här fyller du i FÖRTECKNING över egendom 1 Huvudmannens namn och personnummer 2 Ställföreträdarens (ditt) namn 3 Datum för förordnandet TILLGÅNGAR

Läs mer

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor Programpunkter Förvaltningschefen inleder Redovisningsfrågor Ny lagstiftning Bankfrågor Inför inlämning av årsräkningen Hur kan granskningstiden förkortas? Överförmyndarnämndens målsättning är att 60 %

Läs mer

Välkommen som god man!

Välkommen som god man! Välkommen som god man! Välkommen till ditt uppdrag som God man! Du skall nu ta hand om förvaltningen av Din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du bör utan dröjsmål gå igenom följande

Läs mer

Avveckling av huvudmannens bostad

Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad blir ofta aktuellt när huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma och dessutom inte har råd att bo kvar i sitt gamla

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Gåvor FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller gåvor till och från

Läs mer

Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO Överförmyndare Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO Välkommen till överförmyndaren Överförmyndarens uppgifter Tillsyn

Läs mer

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TILL FULLMÄKTIGEN Följande anvisningar bygger på bestämmelserna i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) i sådan form som de var 1.11.2007 då lagen trädde i kraft. Fullmäktigen

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 maj 2005 Ö 1799-03 KLAGANDE 1. BB 2. BN Ombud för 1 och 2: advokaten LEJ MOTPART Allmänna arvsfonden genom Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Fastställd 2006-09-26, reviderad 2010-12-14, reviderad 2014-12-10 2 (6) Innehållsförteckning Rätten till arvode... 3 Vem betalar arvodet...... 3

Läs mer

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Du ska nu ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Information om gåvor

Information om gåvor Information om gåvor 2 Information för förmyndare GÅVOR TILL BARN I de allra flesta fall kan ett barn under arton år ta emot en gåva utan större formkrav. Ett omyndigt barn kan motta en gåva om han eller

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? Inledning Innehållsförteckning: InleDnIng...3 BouTreDnIng...4 BouppTecknIng...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går en bouppteckning till?...6

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? 2 Inledning Innehållsförteckning: Inledning...3 Boutredning...4 Bouppteckning...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går bouppteckningen till?...6

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE ATT VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser.

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: ÖFN 1, 2006-02-09 Reviderad: ÖFN 42, 2006-09-14, 52, 2010-04-08, ÖFN 1 9, 2013-01-17, ÖFN 65 2013-05-23, ÖFN 25

Läs mer

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Överförmyndarnämnden i Kungsbacka kommun Tillämpas från 2014-01-01 2013-11-08 1 Rätt till arvode och ersättning Ställföreträdare

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor Information från Överförmyndarnämnden informerar om Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn ta emot en gåva utan större formkrav. Till exempel kan en

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2013 T 5702-11 KLAGANDE EW Ombud: Advokat C-OK och advokat KG MOTPARTER 1. MS 2. MWO Ombud för 1 och 2: Advokat TR-S SAKEN Klander

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

Försäljning av den testamenterade fastigheten Varberg Gunnarsjö 1:9 i Varbergs kommun

Försäljning av den testamenterade fastigheten Varberg Gunnarsjö 1:9 i Varbergs kommun 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Göran Forss, regionjurist Staben Kansliavdelningen Tfn 035-179629 goran.forss@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-04-11 RS140088 Regionstyrelsen Försäljning av den testamenterade

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden Arvode till god man/förvaltare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer