INSTRUKTIONSBOK ÅSSA SMÖRJPUMP TYP B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSBOK ÅSSA SMÖRJPUMP TYP B"

Transkript

1 I2107-S INSTRUKTIONSBOK ÅSSA SMÖRJPUMP TYP B ASSALUB AB, Prästängsvägen 15, Box 240, SE ÅTVIDABERG, SWEDEN Tel. +46-(0) , Telefax +46-(0) , URL:

2 Tack för att ni valde en smörjpump från Assalub. Smörjpumpen är tillverkad i Sverige och är av hög kvalitet. Varje smörjpump genomgår omfattande prov före leverans. Läs instruktionsboken noggrant så att smörjapparaten används på ett riktigt sätt. Bruksanvisning i original

3 INNEHÅLL 1. Presentation 2. Säkerhetsföreskrifter 3. Teknisk beskrivning 4. Montering och installation 5. Första igångkörning, inställning av utmatning 6. Underhåll och reparation 7. Reservdelar 8. Garantier 9. CE-dokument

4 1. PRESENTATION ÅSSA smörjapparat typ B är avsedd för automatisk oljesmörjning av maskiner samt även för att dosera smörjande vätskor. Då elmotordriven smörjapparat (modell BSM) skall användas i explosiv miljö måste elmotor av rätt typ och säkerhetsklass användas. 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noggrant igenom instruktionsboken före igångkörning Smörjapparaten får endast användas för de medier som den är avsedd för. Alla komponenter som används tillsammans med smörjapparaten måste klara dennas flöden och tryck. Överskrid inte max tillåtet kontinuerligt mottryck Tillse att smörjapparatens drivning är frånkopplad före varje form av demontering eller service. Observera att läckage eller andra fina vätskestrålar under högt tryck kan skära in i huden. Detta är särskilt viktigt att beakta vid oljesystem som arbetar med höga tryck. Kontrollera utrustningen regelbundet med avseende på förslitning, speciellt länksystem vid spärrdrivning. Iaktta försiktighet nära roterande drivaxelkopplingar, handvevar och spärrdrivsystem.

5 3. TEKNISK BESKRIVNING ALLMÄNT Smörjapparaten består av en behållare med lock, som innehåller pumpmekanism och pumpelement. På en av behållarens gavlar är monterat en mekanisk eller elektrisk drivanordning. På den andra gaveln kan en handvev eller en matarpump vara monterad. Extra tillbehör är nivåvakt, flödesvakt eller uppvärmningsanordning. FUNKTION Pumpaxeln 4 ger pumpkolven 7 dels upp- och nedgående rörelser och dels en vridrörelse mellan dessa. Genom spåren 8 och 9 i pumpkolven står cylindern därigenom omväxlande i förbindelse med pumpelementets 5 sug- resp. tryckkanal. Då kolven 7 rör sig uppåt sugs oljan upp genom sugröret 10 till synglashållaren 1 och droppar genom synglaset 2 ner i pumpelementets sugkanal och sugs in i cylindern, då kolven rör sig uppåt. Därefter vrider sig kolven så att förbindelsen med sugkanalen stängs och tryckkanalen öppnas, varefter kolven rör sig nedåt och trycker oljan till smörjpunkten. Den olja, som under tryckslaget ev. läcker förbi pumpkolven sugs genom ursvarvningen 6 i cylindern och returkanalen åter in i cylindern. All olja som passerar synglaset trycks därför ut till smörjpunkten, oberoende av mottrycket. Med ställskruven 3 inställs kolvens slaglängd till önskad utmatning. Varje utlopp har sitt separata pumpelement. Fjädrar och ventiler saknas helt och alla rörelser är tvångsstyrda. TEKNISKA DATA Ljudnivå Ljudnivån understiger 70 db(a) Oljor Smörjapparaten kan pumpa oljor och andra smörjande vätskor med max viskositet av ca. 600 cst/40 C. Högviskösa oljor och vätskor kan behöva förvärmas för att kunna pumpas. Kolvdiameter (mm) Prestanda Ø7 Ø9 (std) Ø10 Max utmatn./pumpslag, cm 3 0,18 0,30 0,37 Max kontinuerligt mottryck, MPa Max intermittent mottryck, MPa Modell Spärrarmsutslag Spärrimpulser Drivaxelvarvtal Motorvarvtal BSP 6-60 max 700/min BSRD ,5-60 rpm --- BSRE rpm --- BSM rpm

6 4. MONTERING OCH INSTALLATION Kontrollera vid uppackning att alla artiklar finns med i leveransen. Kontrollera före montering att rör och eventuella slangar är rena invändigt. Smörjapparaten ska monteras på plant underlag. Eventuella ojämnheter justeras med underläggsbrickor. Detta är viktigt för att undvika spänningar i behållaren med risk för sprickbildning. Skruva fast behållaren med erforderligt antal skruvar 3/8-16 UNC, som inskruvas max 11 mm i behållarens fästlister. Vid roterande drivning rekommenderas flexibel koppling vid ihopkoppling av drivaxlarna. För att undvika olyckor vid spärr- respektive roterande drivning skall skydd för de rörliga delarna monteras. Anslutning av elmotor får endast utföras av behörig installatör. Observera motorns rotationsriktning enligt pil på motorn. 5. FÖRSTA IGÅNGKÖRNING Fyll behållaren med ren olja av rätt kvalitet enligt maskinfabrikantens rekommendationer. Ställskruvarna 3 (fig. kapitel 3) skruvas ned helt för max utmatning. Driv apparaten tills olja matas ut jämnt och utan luftblåsor genom samtliga utlopp. Anslut smörjledningarna och driv apparaten tills olja kommer fram genom rörmynningarna. Anslut därefter rören till smörjpunktsförskruvningarna. Fyllning av smörjrören kan påskyndas med separat oljepump. Kontrollera efter en tids körning att samtliga anslutningar, rör och slangar är täta. Inställning av utmatning Genom uppskruvning av ställskruven 3 (fig. kapitel 3) minskas utmatningen. Ställskruven har 4 fasta snäpplägen per varv. Om ställskruven skruvas upp mer än ca. 5 varv upphör utmatningen helt. Med hjälp av nedanstående tabell kan utmatningen beräknas och justeras. Ett pumpslag motsvaras av en upp- och nedgående rörelse hos ställskruven med ett varvs rotation hos pumpaxeln 4. Utmatning/pumpslag, Kolvdiameter, mm cm 3 (±10%) Ø7 Ø9 (std) Ø10 Max 0,18 0,30 0,37 Ett varv på ställskruven = 0,03 0,05 0,062 1/4 varv på ställskruven = 0,007 0,012 0,015 Genom att räkna antalet droppar som passerar respektive synglas per tidsenhet kan utmatningen finjusteras. En droppe motsvarar ca. 0,03 cm 3 (30 mm 3 ), nästan oberoende av oljans viskositet.

7 6. UNDERHÅLL OCH REPARATIONER FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL Kontrollera regelbundet: Oljenivån i smörjapparatens behållare, denna får ej köras tom. Vid spärrdrivet utförande är spärrmekanismen vid tillverkningen fylld med högstabilt fett. Var 8000:e timme rekommenderas att försiktigt pumpa in ett multipurpose NLGI-2 EP fett med en smörjpistol genom drivspärrhusets smörjnippel. AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL FELSÖKNING Problem Oljedroppningen genom synglasen har minskat eller upphört trots att ställskruvarna rör sig upp och ned. Oljedroppningen genom synglasen har upphört. Ställskruvarna rör sig inte (pumpaxeln roterar ej). Synglas helt eller delvis fyllda med olja. Orsak och åtgärd Otäta synglaspackningar, sprucket synglas och/eller igensatt sugrör. Otät luftskruv. Defekt pumpelement. (pumpaxeln roterar) Lossa synglasanordningens fästskruv B120. Byt vid behov packningarna B1424, B och synglaset B2086/III. Blås rent sugröret B2239-X. Dra luftskruven B2246B tät för hand. Byt pumpelement LB378 (std). Defekt drivanordning eller avbruten strömtillförsel (modell BSM). Demontera och reparera drivanordningen. För högt vakuum i synglasen. Lossa luftskruven B2246B i synglashållaren och driv apparaten tills oljan försvunnit i synglasen. Dra luftskruven tät för hand. REPARATION Tillvägagångssätt vid demontering och montering av smörjapparaten framgår klart av reservdelsritningarna. Iakttag alltid största möjliga renlighet. Pumpelementens kolvar är individuellt inpassade i respektive pumpelements cylinderborrning och måste därför återinsättas i rätt pumpelement. Lyftarna bör återmonteras på ursprunglig plats då ställskruvarna i lyftarna i allmänhet är olika inställda. Håll reda på hur pumpaxeln ursprungligen är monterad. Den får ej ändvändas utan skall vid monteringen sitta på ursprungligt sätt. Spärrkors måste även monteras i ursprungligt läge. Iakttas inte detta fungerar inte apparaten och riskerar att gå sönder vid igångsättning. Reparation och översyn ombesörjes genom våra lokala återförsäljare eller direkt av vår fabrik.

8 7. RESERVDELAR Smörjapparat typ B Vid reservdelsbeställning uppges alltid smörjapparatens typ och tillverkningsnummer enligt skylt. Art.nr. Se Benämning Art.nr. Se Benämning anm. anm. A Spärrarm B Packning A Spärrarm (spec. SWD) B 2239-X 4 Sugrör B1-BS 3 Pumpelementstomme B Synglaskåpa B 10A Filtring B 2246B 4 Luftskruv B 23 2 Lyftare B 2248 Silskydd B 24 3 Pumpkolv C Propp B 25 2 Regleringsskruv F Vev, större böjd B 39 2 Säkringsring F 1533 Pinne B 40 2 Kula J Tätningsring B 41 2 Fjäder LB 363-KAL Spärrdriv, kompl. 1:1 vänster B 42 2 Skruv LB 363-KAR Spärrdriv, kompl. 1:1 höger B 101 Behållare 1,0 lit LB363-KBL Spärrdriv, kompl. 1:1,75 vänster B 102 Behållare 1,5 lit LB 363-KBR Spärrdriv, kompl. 1:1,75 höger B 103 Behållare 2,0 lit LB 376 Lyftare, komplett B 104 Behållare 2,5 lit LB 378 Pumpelement, kompl. std φ 9 mm B 105 Behållare 3,5 lit LB Pumpelement, kompl. φ 10 mm B 106 Behållare 6,5 lit LB Pumpelement, kompl. φ 7 mm B 108A Lager, vänster, std LB 385-KA Synglaskåpa kompl. 1 lit B 109A Lager, höger, std LB 385-KB Synglaskåpa kompl.1,5 lit B 112-XXXX Lock, uppgiv typ och tillv.nr. LB 385-KC Synglaskåpa kompl. 2 lit B 114A Stödlager LB 385-KD Synglaskåpa kompl. 2,5-3,5 lit B 120 Skruv LB 385-KE Synglaskåpa kompl. 6,5 lit B 122A Blindlagersköld LB 5005-KF Utloppsförskr. φ 6, mässing, lödning B Kontraspärrhus LB 5005-KR Utloppsförskr. φ 6, mässing, klämringskoppling B Skruv LB Utloppsförskr. φ 6, rostfri, klämringskoppling B 125/III-B2 Pumpaxel 2 utlopp, Beh. 1,0 lit Ö 1MSG Propp B 125/III-B4 Pumpaxel 4 utlopp, Beh. 1,5 lit Ö4-ALT1 3 Packning B 125/III-B6 Pumpaxel 6 utlopp, Beh. 2,0 lit Ö4-ALT2 Packning B 125/III-B8 Pumpaxel 8 utlopp, Beh. 2,5 + 3,5 lit Ö 6/IMSG Oljesil B 125/III-B12 Pumpaxel 12 utlopp, Beh. 6,5 + 3,5 lit Ö7 Lock B 125/III-B18 Pumpaxel 18 utlopp, Beh. 6,5 lit Ö 8-L=83 Nivåglas 1,0 lit. B Mutter Ö 8-L=93 Nivåglas 2,5/3,5 lit. B Kugghjul, utv. 1:1,75, Z=28 Ö 8-L=98 Nivåglas 1,5 lit. B 135 Skruv Ö 8-L=103 Nivåglas 2,0 lit. B 136 Skruv Ö 8-L=133 Nivåglas 6,5 lit. B 137 Skruv Ö 9 Packning B 139 Bricka Ö 10A/IMSG Propp B Drivspärrhus Ö Smörjnippel B Drivaxel utv. 1:1,75, Z= Spärrulle B Drivaxel utv. 1:1, Z= Slitpropp B Säkringsplåt Spärrkors B Kugghjul, utv. 1:1, Z= Bussning B Vev, mindre, rak Bricka B 1194A 3 Propp Fjäder B 1424 Packning Fjäderring B 1874 Passbricka Packning B 2086/III Synglas Skruv B 2086/III-R Synglas med packningar Anmärkningar anm.1 Ingår i komplett drivanordning: utv. 1:1 LB 363-KAX eller utv. 1.75:1 LB 363-KBX anm.2 Levereras endast ingående i komplett lyftarenhet LB 376 anm.3 Levereras endast ingående i komplett pumpelement LB 378 (std. 9mm kolv) alt. LB (10mm kolv) alt. LB (7mm kolv) anm.4 Levereras endast ingående i komplett synglaskåpa LB 385. Ange behållarstorlek.

9

10 Drivanordning typ BSRE, BSRD och K (handvev) DRIVAXLAR OCH KUGGHJUL Drivsida/Drivaxelläge Rotationsriktning Utväxling A Drivaxel Höger / I IV V Vänster / II III VI Höger / II III VI Vänster / I IV V Anm. Medurs B Kugghjul 45:1 F 1221 B 1107/1 22,5:1 F 1222 B 1107A 4,6:1 F F :1 F 1221/I B 1107/III Moturs 4,6:1 F F 1258/I Medurs 45:1 F 1221/I B 1107/III 45:1 F 1221 B 1107/I Moturs 22,5:1 F 1222 B 1107A Gaveln närmast oljepåfyllningen är definierad som smörjapparatens högra sida. Axelns rotationsriktning ses mot axeländen, a = medurs, b = moturs. Drivaxellägen och tillhörande rotationsriktningar: Art.nr. Benämning Art.nr. Benämning B Lager, vänster B 2073 Drivaxel B Lager, höger B Stoppring B 124 Skruv B 2690 Bricka B 127 Mutter C 134A Lagerställskruv B 129/I Kugghjul C 1044 Oljeplugg B 137 Skruv C 1060 Kil B 1091/I Bussning C 1076AA Lager B Kugghjulsaxel utv. 1,75:1 C Lager B Kugghjulsaxel utv. 1:1 C 1078 Propp B 1106 Bricka C 1399 Tätningsring B 1108 Bussning F 1230 Handvev, större B1109 Kåpa F 1533 Pinne B Lagersköld J 1118 Tätningsring B 1117 Säkringsplåt Spärrulle B 1144 Axel Slitpropp B 1145 Vev, mindre Spärrkors B 2007 Bricka Fjäder B 2012/I Drivspärrhus Packning B 2014 Mutter Skruv B Lagersköld

11

12 Hopkoppling av två smörjapparater samt BSM-växel. Hopkoppling av två smörjapparater Art. nr. Benämning Art. nr. Benämning B Lager, vänster B Kugghjul utv. 1:1 + 1:1,75 1:1,75 + 1:1 B Lager, höger B 1013 Skruv B 1009A Lagersköld, utan kommunikation Packning B Lagersköld, med kommunikation Skruv B Axel Mutter B Kugghjul utv. 1:1,75 + 1,75:1 BSM Växel Pos Art. nr. Benämning Pos. Art. nr. Benämning Spärrulle 18 B 2012/I Spärrhus Slitpropp 19 F 1533 Pinne Spärrkors 20 J 1118 Tätningsring Axel 21 J 435 Packning Fläns Motor 230/400V 1400 rpm 50 Hz Bricka Motor 230/400V 2800 rpm 50 Hz Spärrullfjäder XX Motor specialutf. Uppgiv typ, V, Hz, rpm enl. motorskylten Skruv Växel 1:70, totalt 1: Skruv Växel 1:100, totalt 1: Skruv Växel 1:240, totalt 1: Mutter Växel 1:420, totalt 1: Plattkil Växel 1:720, totalt 1: B 1091/I Spärrbussning Växel 1:1440, totalt 1: B 127 Mutter Växel 1:2160, totalt 1: B 129/I Kugghjul z= Växel 1:2700, totalt 1: B 137 Skruv 17 B 2007 Bricka Spärrkorsplacering: Spärrkorset B1001 måste monteras enl. vidstående bild (sett mot axeländen). Om det felmonteras kommer motorn ej att driva smörjapparaten. Gaveln närmast oljepåfyllningen är definierad som smörjapparatens högra sida. Höger drivsida Vänster drivsida

13

14 8. GARANTIER En korrekt montering och installation enligt instruktionerna garanterar en säker användning och tillförlitlig funktion. Det är viktigt att personal som handhar utrustningen noga läser igenom instruktionerna i detalj. Vi kan inte ställas till svars för fel som uppstått genom att våra instruktioner ej följts. Garantin upphör att gälla om smörjapparaten utan vårt medgivande demonteras av kunden. GARANTISEDEL SMÖRJPUMP TYP B Lev.datum Tillv. nr: Typ: Order nr: LEVERERAD AV: INSTALLERAD AV: KUNDENS NAMN: ADRESS: DATUM: ASSALUB AB lämnar 24 månaders garanti från dag för ibruktagande, dock max 36 mån efter leverans från vår fabrik. Garantiåtagandet avser endast fel som visar sig vid riktig användning av utrustningen och omfattar inte fel förorsakade av yttre åverkan, oriktig montering, bristande underhåll, eller varje annan orsak, ej hänförlig till material eller fabrikationsfel. Från garantiåtagandet undantas komponenter, i vilka köparen låtit inmontera ersättningsdetaljer av främmande fabrikat. ASSALUB AB ansvarar icke i något fall för indirekt skada eller förlust såsom driftavbrott, nedlagda arbetskostnader, förlorade arbetsinkomster, förseningsviten eller liknande. Garantianspråk kan ställas på komponent eller delar där det uppenbarligen föreligger fabrikations- eller materialfel. Felaktig smörjapparat eller komponent skall av köparen returneras till oss eller vår återförsäljare för reparation eller utbyte enligt vårt val. Alla fraktkostnader i samband med garantiärenden betalas av köparen. För felaktighet som kan hänföras till felaktig montering svarar installerande företag enligt ovan.

15 9. CE-dokument EU DECLARATION OF CONFORMITY We, Assalub AB, Prästängsvägen 15, SE Åtvidaberg, Sweden, declare that the: OIL PUMP Type BSP and BSM is designed and manufactured in accordance with EUROPEAN MACHINE DIRECTIVE 2006/42/EG Åtvidaberg, December 11, 2009 Kim Funck Managing Director Niklas Rehn Responsible for Technical File

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG)

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG) INSTRUKTIONSBOK Explosionsskydd enligt ATEX 95 (94/9/EG) CENTR-EX/SV (1505) 3.4 Översättning av originalinstruktionerna Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. Intyg

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

R 97006 97006 START bar psi CONT R

R 97006 97006 START bar psi CONT R R R 97006 97006 R XS1: Start 1 2 3 4 5 6 97006 7 8 9 10 25 XS1 Loctite (Ireland) Ltd. Made in Germany 11 24 23 90 260 VAC/47 63 Hz 2AM cat.no.97006 P in 12 18 13 14 22 21 15 16 17 19 20 Innehåll 1 Var

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK PUMPS, MOTORS and CONTROLS MANUFACTURING Manufacturing Group established in Italy in 1976 worldwide. Works, Pump & Motor Test Laboratory, Pumps and Electric Motors Research Centre. JETPUMPAR OCH PUMPPAKET

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

SVENSK ANVÄNDAR GUIDE TOPSTART (BIO)DIESEL & OIja Ref. TSDP

SVENSK ANVÄNDAR GUIDE TOPSTART (BIO)DIESEL & OIja Ref. TSDP TopStart (Bio)Diesel & olja (TSDP) är en kompakt elektrisk värmare med cirkulationspump som är till för uppvärmning av (Bio) diesel och motorolja. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR:

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Multifunktionstank Servicehandbok

Multifunktionstank Servicehandbok Multifunktionstank Servicehandbok V1.2 Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 08-522 168 50.

Läs mer

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Översättning av originalbruksanvisningen Cobra 40-10 Utgåva 10/2013 Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Innehällsförteckning 1 OM DENNA HANDLEDNING 5 1.1 Förord 5 1.2 Varningar, anmärkningar och symboler

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE ett vassare val Utgåva Juni 13 FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se

Läs mer

All-Clean 20s. Bruksanvisning. Läs dessa instruktioner noga och förvara dem på ett säkert sätt:

All-Clean 20s. Bruksanvisning. Läs dessa instruktioner noga och förvara dem på ett säkert sätt: All-Clean 20s S Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga och förvara dem på ett säkert sätt: Läs igenom hela bruksanvisningen innan den första idrifttagningen. Användaren är ansvarig för skador som

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 706 EFT 606 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN S Innehållsförteckning N Innholdsfortegnelse 0 DK Indholdsfortegnelse 8 FIN Sisällysluettelo 6 Innehållsförteckning

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual Innehåll 1. Inledning............................................................................2 2. Allmänt.............................................................................2

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer