INSTRUKTIONSBOK ÅSSA SMÖRJPUMP TYP B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSBOK ÅSSA SMÖRJPUMP TYP B"

Transkript

1 I2107-S INSTRUKTIONSBOK ÅSSA SMÖRJPUMP TYP B ASSALUB AB, Prästängsvägen 15, Box 240, SE ÅTVIDABERG, SWEDEN Tel. +46-(0) , Telefax +46-(0) , URL:

2 Tack för att ni valde en smörjpump från Assalub. Smörjpumpen är tillverkad i Sverige och är av hög kvalitet. Varje smörjpump genomgår omfattande prov före leverans. Läs instruktionsboken noggrant så att smörjapparaten används på ett riktigt sätt. Bruksanvisning i original

3 INNEHÅLL 1. Presentation 2. Säkerhetsföreskrifter 3. Teknisk beskrivning 4. Montering och installation 5. Första igångkörning, inställning av utmatning 6. Underhåll och reparation 7. Reservdelar 8. Garantier 9. CE-dokument

4 1. PRESENTATION ÅSSA smörjapparat typ B är avsedd för automatisk oljesmörjning av maskiner samt även för att dosera smörjande vätskor. Då elmotordriven smörjapparat (modell BSM) skall användas i explosiv miljö måste elmotor av rätt typ och säkerhetsklass användas. 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noggrant igenom instruktionsboken före igångkörning Smörjapparaten får endast användas för de medier som den är avsedd för. Alla komponenter som används tillsammans med smörjapparaten måste klara dennas flöden och tryck. Överskrid inte max tillåtet kontinuerligt mottryck Tillse att smörjapparatens drivning är frånkopplad före varje form av demontering eller service. Observera att läckage eller andra fina vätskestrålar under högt tryck kan skära in i huden. Detta är särskilt viktigt att beakta vid oljesystem som arbetar med höga tryck. Kontrollera utrustningen regelbundet med avseende på förslitning, speciellt länksystem vid spärrdrivning. Iaktta försiktighet nära roterande drivaxelkopplingar, handvevar och spärrdrivsystem.

5 3. TEKNISK BESKRIVNING ALLMÄNT Smörjapparaten består av en behållare med lock, som innehåller pumpmekanism och pumpelement. På en av behållarens gavlar är monterat en mekanisk eller elektrisk drivanordning. På den andra gaveln kan en handvev eller en matarpump vara monterad. Extra tillbehör är nivåvakt, flödesvakt eller uppvärmningsanordning. FUNKTION Pumpaxeln 4 ger pumpkolven 7 dels upp- och nedgående rörelser och dels en vridrörelse mellan dessa. Genom spåren 8 och 9 i pumpkolven står cylindern därigenom omväxlande i förbindelse med pumpelementets 5 sug- resp. tryckkanal. Då kolven 7 rör sig uppåt sugs oljan upp genom sugröret 10 till synglashållaren 1 och droppar genom synglaset 2 ner i pumpelementets sugkanal och sugs in i cylindern, då kolven rör sig uppåt. Därefter vrider sig kolven så att förbindelsen med sugkanalen stängs och tryckkanalen öppnas, varefter kolven rör sig nedåt och trycker oljan till smörjpunkten. Den olja, som under tryckslaget ev. läcker förbi pumpkolven sugs genom ursvarvningen 6 i cylindern och returkanalen åter in i cylindern. All olja som passerar synglaset trycks därför ut till smörjpunkten, oberoende av mottrycket. Med ställskruven 3 inställs kolvens slaglängd till önskad utmatning. Varje utlopp har sitt separata pumpelement. Fjädrar och ventiler saknas helt och alla rörelser är tvångsstyrda. TEKNISKA DATA Ljudnivå Ljudnivån understiger 70 db(a) Oljor Smörjapparaten kan pumpa oljor och andra smörjande vätskor med max viskositet av ca. 600 cst/40 C. Högviskösa oljor och vätskor kan behöva förvärmas för att kunna pumpas. Kolvdiameter (mm) Prestanda Ø7 Ø9 (std) Ø10 Max utmatn./pumpslag, cm 3 0,18 0,30 0,37 Max kontinuerligt mottryck, MPa Max intermittent mottryck, MPa Modell Spärrarmsutslag Spärrimpulser Drivaxelvarvtal Motorvarvtal BSP 6-60 max 700/min BSRD ,5-60 rpm --- BSRE rpm --- BSM rpm

6 4. MONTERING OCH INSTALLATION Kontrollera vid uppackning att alla artiklar finns med i leveransen. Kontrollera före montering att rör och eventuella slangar är rena invändigt. Smörjapparaten ska monteras på plant underlag. Eventuella ojämnheter justeras med underläggsbrickor. Detta är viktigt för att undvika spänningar i behållaren med risk för sprickbildning. Skruva fast behållaren med erforderligt antal skruvar 3/8-16 UNC, som inskruvas max 11 mm i behållarens fästlister. Vid roterande drivning rekommenderas flexibel koppling vid ihopkoppling av drivaxlarna. För att undvika olyckor vid spärr- respektive roterande drivning skall skydd för de rörliga delarna monteras. Anslutning av elmotor får endast utföras av behörig installatör. Observera motorns rotationsriktning enligt pil på motorn. 5. FÖRSTA IGÅNGKÖRNING Fyll behållaren med ren olja av rätt kvalitet enligt maskinfabrikantens rekommendationer. Ställskruvarna 3 (fig. kapitel 3) skruvas ned helt för max utmatning. Driv apparaten tills olja matas ut jämnt och utan luftblåsor genom samtliga utlopp. Anslut smörjledningarna och driv apparaten tills olja kommer fram genom rörmynningarna. Anslut därefter rören till smörjpunktsförskruvningarna. Fyllning av smörjrören kan påskyndas med separat oljepump. Kontrollera efter en tids körning att samtliga anslutningar, rör och slangar är täta. Inställning av utmatning Genom uppskruvning av ställskruven 3 (fig. kapitel 3) minskas utmatningen. Ställskruven har 4 fasta snäpplägen per varv. Om ställskruven skruvas upp mer än ca. 5 varv upphör utmatningen helt. Med hjälp av nedanstående tabell kan utmatningen beräknas och justeras. Ett pumpslag motsvaras av en upp- och nedgående rörelse hos ställskruven med ett varvs rotation hos pumpaxeln 4. Utmatning/pumpslag, Kolvdiameter, mm cm 3 (±10%) Ø7 Ø9 (std) Ø10 Max 0,18 0,30 0,37 Ett varv på ställskruven = 0,03 0,05 0,062 1/4 varv på ställskruven = 0,007 0,012 0,015 Genom att räkna antalet droppar som passerar respektive synglas per tidsenhet kan utmatningen finjusteras. En droppe motsvarar ca. 0,03 cm 3 (30 mm 3 ), nästan oberoende av oljans viskositet.

7 6. UNDERHÅLL OCH REPARATIONER FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL Kontrollera regelbundet: Oljenivån i smörjapparatens behållare, denna får ej köras tom. Vid spärrdrivet utförande är spärrmekanismen vid tillverkningen fylld med högstabilt fett. Var 8000:e timme rekommenderas att försiktigt pumpa in ett multipurpose NLGI-2 EP fett med en smörjpistol genom drivspärrhusets smörjnippel. AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL FELSÖKNING Problem Oljedroppningen genom synglasen har minskat eller upphört trots att ställskruvarna rör sig upp och ned. Oljedroppningen genom synglasen har upphört. Ställskruvarna rör sig inte (pumpaxeln roterar ej). Synglas helt eller delvis fyllda med olja. Orsak och åtgärd Otäta synglaspackningar, sprucket synglas och/eller igensatt sugrör. Otät luftskruv. Defekt pumpelement. (pumpaxeln roterar) Lossa synglasanordningens fästskruv B120. Byt vid behov packningarna B1424, B och synglaset B2086/III. Blås rent sugröret B2239-X. Dra luftskruven B2246B tät för hand. Byt pumpelement LB378 (std). Defekt drivanordning eller avbruten strömtillförsel (modell BSM). Demontera och reparera drivanordningen. För högt vakuum i synglasen. Lossa luftskruven B2246B i synglashållaren och driv apparaten tills oljan försvunnit i synglasen. Dra luftskruven tät för hand. REPARATION Tillvägagångssätt vid demontering och montering av smörjapparaten framgår klart av reservdelsritningarna. Iakttag alltid största möjliga renlighet. Pumpelementens kolvar är individuellt inpassade i respektive pumpelements cylinderborrning och måste därför återinsättas i rätt pumpelement. Lyftarna bör återmonteras på ursprunglig plats då ställskruvarna i lyftarna i allmänhet är olika inställda. Håll reda på hur pumpaxeln ursprungligen är monterad. Den får ej ändvändas utan skall vid monteringen sitta på ursprungligt sätt. Spärrkors måste även monteras i ursprungligt läge. Iakttas inte detta fungerar inte apparaten och riskerar att gå sönder vid igångsättning. Reparation och översyn ombesörjes genom våra lokala återförsäljare eller direkt av vår fabrik.

8 7. RESERVDELAR Smörjapparat typ B Vid reservdelsbeställning uppges alltid smörjapparatens typ och tillverkningsnummer enligt skylt. Art.nr. Se Benämning Art.nr. Se Benämning anm. anm. A Spärrarm B Packning A Spärrarm (spec. SWD) B 2239-X 4 Sugrör B1-BS 3 Pumpelementstomme B Synglaskåpa B 10A Filtring B 2246B 4 Luftskruv B 23 2 Lyftare B 2248 Silskydd B 24 3 Pumpkolv C Propp B 25 2 Regleringsskruv F Vev, större böjd B 39 2 Säkringsring F 1533 Pinne B 40 2 Kula J Tätningsring B 41 2 Fjäder LB 363-KAL Spärrdriv, kompl. 1:1 vänster B 42 2 Skruv LB 363-KAR Spärrdriv, kompl. 1:1 höger B 101 Behållare 1,0 lit LB363-KBL Spärrdriv, kompl. 1:1,75 vänster B 102 Behållare 1,5 lit LB 363-KBR Spärrdriv, kompl. 1:1,75 höger B 103 Behållare 2,0 lit LB 376 Lyftare, komplett B 104 Behållare 2,5 lit LB 378 Pumpelement, kompl. std φ 9 mm B 105 Behållare 3,5 lit LB Pumpelement, kompl. φ 10 mm B 106 Behållare 6,5 lit LB Pumpelement, kompl. φ 7 mm B 108A Lager, vänster, std LB 385-KA Synglaskåpa kompl. 1 lit B 109A Lager, höger, std LB 385-KB Synglaskåpa kompl.1,5 lit B 112-XXXX Lock, uppgiv typ och tillv.nr. LB 385-KC Synglaskåpa kompl. 2 lit B 114A Stödlager LB 385-KD Synglaskåpa kompl. 2,5-3,5 lit B 120 Skruv LB 385-KE Synglaskåpa kompl. 6,5 lit B 122A Blindlagersköld LB 5005-KF Utloppsförskr. φ 6, mässing, lödning B Kontraspärrhus LB 5005-KR Utloppsförskr. φ 6, mässing, klämringskoppling B Skruv LB Utloppsförskr. φ 6, rostfri, klämringskoppling B 125/III-B2 Pumpaxel 2 utlopp, Beh. 1,0 lit Ö 1MSG Propp B 125/III-B4 Pumpaxel 4 utlopp, Beh. 1,5 lit Ö4-ALT1 3 Packning B 125/III-B6 Pumpaxel 6 utlopp, Beh. 2,0 lit Ö4-ALT2 Packning B 125/III-B8 Pumpaxel 8 utlopp, Beh. 2,5 + 3,5 lit Ö 6/IMSG Oljesil B 125/III-B12 Pumpaxel 12 utlopp, Beh. 6,5 + 3,5 lit Ö7 Lock B 125/III-B18 Pumpaxel 18 utlopp, Beh. 6,5 lit Ö 8-L=83 Nivåglas 1,0 lit. B Mutter Ö 8-L=93 Nivåglas 2,5/3,5 lit. B Kugghjul, utv. 1:1,75, Z=28 Ö 8-L=98 Nivåglas 1,5 lit. B 135 Skruv Ö 8-L=103 Nivåglas 2,0 lit. B 136 Skruv Ö 8-L=133 Nivåglas 6,5 lit. B 137 Skruv Ö 9 Packning B 139 Bricka Ö 10A/IMSG Propp B Drivspärrhus Ö Smörjnippel B Drivaxel utv. 1:1,75, Z= Spärrulle B Drivaxel utv. 1:1, Z= Slitpropp B Säkringsplåt Spärrkors B Kugghjul, utv. 1:1, Z= Bussning B Vev, mindre, rak Bricka B 1194A 3 Propp Fjäder B 1424 Packning Fjäderring B 1874 Passbricka Packning B 2086/III Synglas Skruv B 2086/III-R Synglas med packningar Anmärkningar anm.1 Ingår i komplett drivanordning: utv. 1:1 LB 363-KAX eller utv. 1.75:1 LB 363-KBX anm.2 Levereras endast ingående i komplett lyftarenhet LB 376 anm.3 Levereras endast ingående i komplett pumpelement LB 378 (std. 9mm kolv) alt. LB (10mm kolv) alt. LB (7mm kolv) anm.4 Levereras endast ingående i komplett synglaskåpa LB 385. Ange behållarstorlek.

9

10 Drivanordning typ BSRE, BSRD och K (handvev) DRIVAXLAR OCH KUGGHJUL Drivsida/Drivaxelläge Rotationsriktning Utväxling A Drivaxel Höger / I IV V Vänster / II III VI Höger / II III VI Vänster / I IV V Anm. Medurs B Kugghjul 45:1 F 1221 B 1107/1 22,5:1 F 1222 B 1107A 4,6:1 F F :1 F 1221/I B 1107/III Moturs 4,6:1 F F 1258/I Medurs 45:1 F 1221/I B 1107/III 45:1 F 1221 B 1107/I Moturs 22,5:1 F 1222 B 1107A Gaveln närmast oljepåfyllningen är definierad som smörjapparatens högra sida. Axelns rotationsriktning ses mot axeländen, a = medurs, b = moturs. Drivaxellägen och tillhörande rotationsriktningar: Art.nr. Benämning Art.nr. Benämning B Lager, vänster B 2073 Drivaxel B Lager, höger B Stoppring B 124 Skruv B 2690 Bricka B 127 Mutter C 134A Lagerställskruv B 129/I Kugghjul C 1044 Oljeplugg B 137 Skruv C 1060 Kil B 1091/I Bussning C 1076AA Lager B Kugghjulsaxel utv. 1,75:1 C Lager B Kugghjulsaxel utv. 1:1 C 1078 Propp B 1106 Bricka C 1399 Tätningsring B 1108 Bussning F 1230 Handvev, större B1109 Kåpa F 1533 Pinne B Lagersköld J 1118 Tätningsring B 1117 Säkringsplåt Spärrulle B 1144 Axel Slitpropp B 1145 Vev, mindre Spärrkors B 2007 Bricka Fjäder B 2012/I Drivspärrhus Packning B 2014 Mutter Skruv B Lagersköld

11

12 Hopkoppling av två smörjapparater samt BSM-växel. Hopkoppling av två smörjapparater Art. nr. Benämning Art. nr. Benämning B Lager, vänster B Kugghjul utv. 1:1 + 1:1,75 1:1,75 + 1:1 B Lager, höger B 1013 Skruv B 1009A Lagersköld, utan kommunikation Packning B Lagersköld, med kommunikation Skruv B Axel Mutter B Kugghjul utv. 1:1,75 + 1,75:1 BSM Växel Pos Art. nr. Benämning Pos. Art. nr. Benämning Spärrulle 18 B 2012/I Spärrhus Slitpropp 19 F 1533 Pinne Spärrkors 20 J 1118 Tätningsring Axel 21 J 435 Packning Fläns Motor 230/400V 1400 rpm 50 Hz Bricka Motor 230/400V 2800 rpm 50 Hz Spärrullfjäder XX Motor specialutf. Uppgiv typ, V, Hz, rpm enl. motorskylten Skruv Växel 1:70, totalt 1: Skruv Växel 1:100, totalt 1: Skruv Växel 1:240, totalt 1: Mutter Växel 1:420, totalt 1: Plattkil Växel 1:720, totalt 1: B 1091/I Spärrbussning Växel 1:1440, totalt 1: B 127 Mutter Växel 1:2160, totalt 1: B 129/I Kugghjul z= Växel 1:2700, totalt 1: B 137 Skruv 17 B 2007 Bricka Spärrkorsplacering: Spärrkorset B1001 måste monteras enl. vidstående bild (sett mot axeländen). Om det felmonteras kommer motorn ej att driva smörjapparaten. Gaveln närmast oljepåfyllningen är definierad som smörjapparatens högra sida. Höger drivsida Vänster drivsida

13

14 8. GARANTIER En korrekt montering och installation enligt instruktionerna garanterar en säker användning och tillförlitlig funktion. Det är viktigt att personal som handhar utrustningen noga läser igenom instruktionerna i detalj. Vi kan inte ställas till svars för fel som uppstått genom att våra instruktioner ej följts. Garantin upphör att gälla om smörjapparaten utan vårt medgivande demonteras av kunden. GARANTISEDEL SMÖRJPUMP TYP B Lev.datum Tillv. nr: Typ: Order nr: LEVERERAD AV: INSTALLERAD AV: KUNDENS NAMN: ADRESS: DATUM: ASSALUB AB lämnar 24 månaders garanti från dag för ibruktagande, dock max 36 mån efter leverans från vår fabrik. Garantiåtagandet avser endast fel som visar sig vid riktig användning av utrustningen och omfattar inte fel förorsakade av yttre åverkan, oriktig montering, bristande underhåll, eller varje annan orsak, ej hänförlig till material eller fabrikationsfel. Från garantiåtagandet undantas komponenter, i vilka köparen låtit inmontera ersättningsdetaljer av främmande fabrikat. ASSALUB AB ansvarar icke i något fall för indirekt skada eller förlust såsom driftavbrott, nedlagda arbetskostnader, förlorade arbetsinkomster, förseningsviten eller liknande. Garantianspråk kan ställas på komponent eller delar där det uppenbarligen föreligger fabrikations- eller materialfel. Felaktig smörjapparat eller komponent skall av köparen returneras till oss eller vår återförsäljare för reparation eller utbyte enligt vårt val. Alla fraktkostnader i samband med garantiärenden betalas av köparen. För felaktighet som kan hänföras till felaktig montering svarar installerande företag enligt ovan.

15 9. CE-dokument EU DECLARATION OF CONFORMITY We, Assalub AB, Prästängsvägen 15, SE Åtvidaberg, Sweden, declare that the: OIL PUMP Type BSP and BSM is designed and manufactured in accordance with EUROPEAN MACHINE DIRECTIVE 2006/42/EG Åtvidaberg, December 11, 2009 Kim Funck Managing Director Niklas Rehn Responsible for Technical File

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

O.Bodins Maskin AB. Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat

O.Bodins Maskin AB. Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat O.Bodins Maskin AB Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat Reservdelslista och skötselinstruktion gällande B-rundstångsmodell. 2 Innehåll: Kapitel Sida 1. Utförande

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 (Utgåva: 2014-08-04) Innehållsförteckning Om handboken 3 Garantiåtagande 3 Säkerhet 3 Montering 4 Flytläge & Pendling 4 Stödskor 4 El-ventil 4 Chockventil 4 Handhavande

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 3 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se info@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls Observera

Läs mer

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 10 års Garanti Sol fångare Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 Garanti förutsättningar för Vakuum sol fångare 1.) General Den här garantin är utfärdad av Arsite AB, (Arsite) och gäller för våra solfångare

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE SIDAN 55 ELDRIVNA MOMENTDRAGARE ANVÄNDARHANDBOK (ARTIKELNUMMER 34131) Detta verktyg har testats enligt nedanstående EEC-direktiv och standarder. EMC direktiv Lågspänningsdirektiv 89/336/EEC och tillägg

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

ALLFETT. Enledningssystem. Progressiva system. Tvåledarsystem. Centralsmörjsystem

ALLFETT. Enledningssystem. Progressiva system. Tvåledarsystem. Centralsmörjsystem SKANDINAVIEN AB Stenyxegatan 34 213 76 Malmö Telefon: 040-22 00 86 Fax: 040-21 92 00 www.electrolube.se ALLFETT Enledningssystem Arbetsbeskrivning: Enledningssystem för intervall- eller kontinuerlig smörjning.

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Mora Temp. Smörj alltid med livsmedelsgodkänt armaturfett av silicontyp. (Nya ventilhylsor samt manschettpackningar är insmorda vid leverans.

Mora Temp. Smörj alltid med livsmedelsgodkänt armaturfett av silicontyp. (Nya ventilhylsor samt manschettpackningar är insmorda vid leverans. Felsymptom och åtgärder: Vatten läcker ur pipen när blandaren är stängd Kolven och/eller hylsan är skadad. Byte av kolv och hylsa, se sid 19:21 och 19:22. Vi rekommenderar att alltid byta båda samtidigt.

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion 11-01

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion 11-01 Ifö Cera Drifts-och Skötselinstruktion -0 800 80 8 8 870 87 89 89 Ifö Cera 80, 8 Här har Du valt den optimala standard WCstolen med inbyggt S-lås. Den kan normalt installeras lika enkelt, snabbt och i

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Mini

Monteringsanvisning MAFA Mini Monteringsanvisning MAFA Mini Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Mini_SE_rev3 100-33 2014-02-24 3 12 Garanti: MAFA Mini silo

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN Kemikaliepump rostfri 1:1 för 1/1-fat Artnr: 11-33396 Pris: 7350:- Tryckluftsdriven pump för en mängd olika vätskor kompatibla med materialet i pumparna:

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator Drift & Skötsel Drifttrycksregulator 131202_091106:9 Art nr QMT 7MS028XXX QMT 7MS054XXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post

Läs mer

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa.

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa. SPILLOLJA / PUMPAR Pumputrustning för spillolja för väggmontage med sugsondsats och kolvpump Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Sugpump med tryckförhållande 1:1 med vakuummeter för sugning av spillolja, diesel,

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10 AVFUKTARE TT 3 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Avfuktare TT 3 3 Allmänt 3 Installation 3 Elinstallation 3 Avlopp 3 Service 3 2 Bruksanvisning Avfuktare TT3 4 3 Garantibestämmelser

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

BRUKSANVISNING Manöverdon - AL 77-200

BRUKSANVISNING Manöverdon - AL 77-200 Beteckningar och utförande DA = Double Acting. Pneumatisk manövrering i båda riktningarna. SR = Spring Return. Med fjäderretur. Storlekar 210, 230, 250 och 270 har 1 st kolv. Storlekar 220, 240, 260 och

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Ifö Cera SE DK NO GB RU

Ifö Cera SE DK NO GB RU Ifö Cera 9-0 8 90 SE DK NO GB RU Drifts-och Skötselinstruktion...- Montering, Drifts og vedligehold... - Vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction... 8-9 Herjdjlcndj gj j,cke;bdfyb/...0-

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

Monteringsanvisning. Saturn

Monteringsanvisning. Saturn Monteringsanvisning Saturn INLEDNING Gratulerar till din nya Saturn duschkabin 90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25 DriftInstruktion Spjällventil IA 31300 0 Allmän information Dessa driftinstruktioner innehåller information om hur ventilen skall installeras och hanteras på ett lämpligt sätt. Om problem skulle uppstå

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKI N MODELL RM - och RF-serien

BERKEL SKÄRMASKI N MODELL RM - och RF-serien BERKEL SKÄRMASKI N MODELL RM - och RF-serien Utgåva Juni 13 - ett vassare val FÖRSÄLJNI NG 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVI CECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169

Läs mer

Sony Sverige Service riktlinjer

Sony Sverige Service riktlinjer Sony Sverige Service riktlinjer Sony Konsumentsupport Konsumentsupport: Telefon 08 585 45 230 Mån Fre 10.00 16.30 E-mail support@sony.se Service coordinator: E-mail service@sony.se Coordinator tar hand

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET

EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET Version 1.2 2011-08-18 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. Monteringen av EkoTreat fosforfällningsenhet ska utföras av

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2000 SEKTION Gångjärn GÅNGJÄRN SE Invändigt gångjärn, se sid. -010 Gångjärn med 180 öppning, se sid. -175 Utanpåliggande gångjärn, se sid. -010 Tredelat gångjärn,

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

SPANJOLETTER. Sidkolv - Ändkolv - Överföring

SPANJOLETTER. Sidkolv - Ändkolv - Överföring SPANJOLETTER Spanjoletter - konstr onstruktion Kantskena - Kolvstång - Låshus Sidkolv - Ändkolv - Överföring Välj rätt spanjolett Monteringsex. Monteringsex. Säkerhetshandtag - enkel båge Monteringsex.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

SPECIELLA REPARATIONSANVISNINGAR Ferguson TE-20

SPECIELLA REPARATIONSANVISNINGAR Ferguson TE-20 SPECIELLA REPARATIONSANVISNINGAR Ferguson TE-20 Ett fel i växellådan kan i de flesta fall lokaliseras genom systematisk felsökning. Om man genom förundersökning kunnat fastställa att ett missljud härrör

Läs mer

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15

Läs mer

All-Clean 20s. Bruksanvisning. Läs dessa instruktioner noga och förvara dem på ett säkert sätt:

All-Clean 20s. Bruksanvisning. Läs dessa instruktioner noga och förvara dem på ett säkert sätt: All-Clean 20s S Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga och förvara dem på ett säkert sätt: Läs igenom hela bruksanvisningen innan den första idrifttagningen. Användaren är ansvarig för skador som

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145 Mått och komponentplacering MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING E/CU/R 35, 55, 100, 120 41 5 6 min 200 45 42 25 1 2 22 43 23 3 455 184 54 40 467 * Erforderligt utrymme (-E) för byte/kontroll av skyddsanod.

Läs mer

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för PORTABEL POOLLYFT DIGI$PROJECT$$$$ Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol. Del A (Generell information) Viktig Generell information för att bekanta

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer