dokumentation workshop om helsingborgs klimatanpassning » Hur ska vi kommunicera frågan så att vi ser möjligheter inte bara dystra utsikter?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dokumentation workshop om helsingborgs klimatanpassning 110303 » Hur ska vi kommunicera frågan så att vi ser möjligheter inte bara dystra utsikter?"

Transkript

1 s dokumentation workshop om helsingborgs klimatanpassning Samlade tankar och kommentarer från en workshop på Marina Plaza den 3 mars 2011 för politiker och tjänstemän i Helsingborgs stad om stadens klimatanpassning.» Hur ska vi kommunicera frågan så att vi ser möjligheter inte bara dystra utsikter? «stadsbyggnadsförvaltningen Järnvägsgatan 22 Postadress SE Helsingborg Kundservice helsingborg.se

2 s workshop om klimatanpassning Innehåll i Innehåll 3 Förord 3 Kapitel 1 Reflektion/värderingsövning 1 4 Kapitel 3 Reflektion/värderingsövning 2 5 Kapitel 4 Reflektion/värderingsövning 3 6 Kapitel 5 Reflektion/värderingsövning 4 7 Kapitel 6 Om workshopen 8 Bilaga Program med deltagarlista bifogad 2

3 förord Förord Den tredje mars 2011 ägde något av en milstolpe rum i stadens arbete med klimatanpassning. Då hölls en stor workshop med nära 90 deltagare från berörda nämnder och förvaltningar (genom inbjudan av kommunalrådet och ordföranden i miljönämnden, Anna Jähnke). f Denna dokumentation avser främst värderings- och reflektionsövningarna och inte föredragen. arrangerade workshopen i samarbete med Tyréns Maria Larsson och den arbetsgrupp som tar fram PM Klimatanpassning. Workshopen var ett led i processen att ta fram PM:en. Föredragshållarna hittar du på sista sidan. I arbetsgruppen ingår: Bengt Niklasson, Helsingborgs Hamn AB Lars-Erik Widarsson, NSVA Maja Svenbro, räddningstjänsten Stefan Jendteg, kommunstyrelsens förvaltning Claes Nihlén, miljöförvaltningen Anneli Gille, miljöförvaltningen samt Widar Narvelo, projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen. PM-klimatanpassning förväntas färdig ställas hösten 2011 och utvecklar klimatfrågan vidare med koppling till Helsingborgs översiktsplan, ÖP Huvuddelen av bilderna från workshopen har tagits av Bengt Jürs. Allmänt om reflektionsövningarna: Klimatfrågan är komplex, global och förknippad med många osäkerheter. När man ska ta till sig och ta ställning till den här typen av frågor är det viktigt att man ger sig själv tillfälle till reflektion och samtal med andra. I reflektionsövningar är det viktigt att poängtera att det inte finns några rätt och fel. Var och en har rätt att ha de värderingar man har och provtycka hur mycket man vill. 3

4 s workshop om klimatanpassning Reflektion/värderingsövning 1 1 Vi hade blivit påminda om tidigare extrema väderhändelser i Sverige och hört om vad de fick för konsekvenser. Sten Bergström från SMHI hade pratat om vilka klimatförändringar vi kan förvänta oss i Helsingborg. Det är dags att reflektera över den egna verksamhetens väder-sårbarhet. Hur väderkänslig är din verksamhet? (cirkasiffror) Inte alls: 2 Lite: 43 Ganska mycket: 18 Väldigt mycket: 15 Min verksamhet är inte alls väderkänslig (ca 3 %): White arkitekter Inte varit hindrad av vädret i något av H+-projekten. Alternativt: Jag har inte känt mig hindrad av vädret i något av de H+-projekt jag deltagit i. (White arkitekter) Min verksamhet är lite väderkänslig (ca 55 %) Helsingborgs hamn Påverkas någon gång i månaden. Blåst kan skapa problem i trafiken. Alternativt: Jag påverkas någon gång i månaden i mitt arbete. Bland annat kan blåst skapa problem i trafiken. (Helsingborgs hamn) Detaljplanering Flödesmätningar påverkas. Min verksamhet är ganska mycket väderkänslig (ca 23 %): Räddningstjänsten Påverkas av översvämningar, torrperioder med eldsvådor med mera. Får många påringningar vid till exempel stormar. Hanterar frågor som rör stora infrastrukturprojekt, stadsutveckling, dagvattenhantering. Nya projekt för framtiden måste ta stor hänsyn till vädret. NSVA Påverkar vatten och VA-frågor. Min verksamhet är väldigt mycket väder känslig (ca 19 %): Politiker KSF Extremväder påverkar, turismen berörs, snöplogning. Ekonomin påverkas. Vårdtagare får problem. Hur framtiden ser ut påverkas av vädret. Mark & exploatering Allt vi gör påverkas av klimatet. Är mest en kontrollinstans, verksamhetsutövande har ansvaret, men mycket kan hända. Spillvatten, el etcetera påverkas. 4

5 reflektioner Reflektion/värderingsövning Utifrån hur sårbara vi är idag och hur vi tror att klimatet kommer att 60 förändras kan man få en känsla för när 40 i tiden man behöver börja klimatanpassa sin verksamhet. Vi ville fånga 20 den känslan, för att få en bild av hur deltagarna upplevde sårbarheten för klimatförändringarna. 0 Nu Om 20 år Om 50 år Inte alls 2 Nu (alla utom 1 person): Vi måste planera idag för framtiden. När behöver min verksamhet klimatanpassas? Miljöbyrån Hur vi jobbar med resor framöver? Räddningstjänsten Planläggning för nya scenarier. NSVA Har redan planerat för akuta lägen. Helsingborgshem Vi måste förbereda oss för extremsituationer. Det är dags nu. Nu Om 20 år Om 50 år Inte alls Miljöförvaltningen Ta hänsyn till klimatförändringarna nu. Planera för framtiden. Stor medvetenhet. Trafikplanering risker och hot. Nu är nu i all planering. Om 20 år: Ingen. Om 50 år: Ingen. Inte alls (1 person): Miljöverkstaden Nu har redan varit. Miljöverkstaden och stadsbyggnadsförvaltningen har redan jobbat med detta i tio år Vad påverkas vi mest av? Regn/snö och till viss del storm påverkar mest. Torka och värme påverkas vi inte av lika mycket.» Ansvarsfrågan om vem som ska bekosta åtgärderna behöver utredas tidigt! «5

6 s workshop om klimatanpassning Reflektion/värderingsövning 3 3 Stefan Jendteg från kommunstyrelsens förvaltning konstaterade att det är samhällsekonomiskt lönsamt att börja klimatanpassa samhället redan nu. Beslut som har konsekvenser långt i framtiden kan behöva klimatanpassas. Syftet med värderingsövning 3 var att få deltagarna att tänka efter om de har några sådana beslut framför sig det närmsta året. Vi ville också få dem att fundera över hur långt i framtiden man som tjänsteman eller politiker har ansvar för. Hur många har beslut framför sig det närmsta året som har konsekvenser 30 år framåt? Mer än hälften anser att de har det. Röster/kommentarer från grupperna: Om besluten har påverkan långt fram och kräver stora investeringar (= hållbara investeringar) även om/inklusive framtida klimatförändringar. Hur långt sträcker sig mitt ansvar? (skala år, cirka-siffror) 7-8 personer ställde sig kring 4 år. Majoriteten ställde sig kring 50 år och uppåt. Några ställde sig utanför skalan och uttryckte sig symboliskt 400 år. Röster/kommentarer: 4 år: - Mitten: Ansvaret kan inte sträcka sig för långt, då arbetet ändras hela tiden. 100 år: Detaljplan Har ett långt ansvar men kan inte förutse vad som ska hända. Vi måste tänka på konsekvenser, måste finnas i bakhuvudet. Man har ansvar hela sitt liv. Elförsörjning etc måste tas med i planläggningen. 100 år är en kort tid. 400 år: Vi måste se in i framtiden och tänka oss nästkommande generationer. Kämpa för att förbättra hälsa, energianvändning och klimatanpassning.» Fondera medel för framtida klimatinvesteringar. Detta underlättar för politiska beslut. «6

7 reflektioner Reflektion/värderingsövning 4 Vi hade fått höra olika åtgärdsförslag bland annat för H+området. Eftersom det är så osäkert hur klimatet kommer att utvecklas kan det vara svårt att veta vilka åtgärder som är värda att satsa på för att minska sårbarheten. 4 Finns det några mervärden med klimatanpassning? Maria Larsson från Tyréns föreläste kort om hur man kan tänka. Bland annat tog hon upp att om åtgärden har mervärden utöver minskad sårbarhet för klimatförändringar, så är det mindre risk att satsa pengar på den. För att öva på att tänka mervärden fick deltagarna prata om vilka mervärden som de olika åtgärdsförslagen för H+ skulle kunna ha. Det är också viktigt att få igång en diskussion kring finansieringen av olika klimatanpassningsåtgärder. En tanke som kommit fram under dagen var möjligheten att avsätta pengar i fonder. Detta fick deltagarna också reflektera över. Exempel på nämnda mervärden: Höjd marknivån (vallar) genom att använda schaktmassor från tunnelbyggen. Hus på pelare. Ska vi bygga upp fonder för klimatanpassning redan nu?: Flertalet tyckte ja. Köparen Offentligt ansvar Delat ansvar Vem ska betala fonderna? Alternativ: De som köper bostad på H+ området. Offentligt ansvar (kommun, stat etcetera). Mittemellan/blandat ansvar. Färre än 10 personer ansåg att de som köper bostad ska stå för finansieringen. Cirka 20 personer tyckte att ansvaret ligger på det offentliga. De flesta ansåg att ansvaret ska vara delat. 7

8 s workshop om klimatanpassning Om workshopen Om workshopen 5 Vad tyckte deltagarna var bra med workshopen? Vad är viktigt? Vad ska Helsingborgs stad jobba vidare med? Vi har kommit en bit på väg. Tror att dagen har medvetandegjort frågorna. Hur finansierar vi? Bra briefing, givande. Bygglov. Bra, korta föredrag. Intressant koppla teori och praktik. Låt det inte bli en enfråga. Viktigt med lättanvänt PM att ha ute i verksamheterna och använda som en katalog. När vi pratar om havsnivåer så ska vi inte glömma att det händer saker också på land. Måste ha ett brett perspektiv. Vad tar vi höjd för? Viktigt att ha samma målbild.» Det finns möjlighet till flexibilitet i planeringen och klimatanpassningen. «8

9 reflektioner Om Om workshopen antecknat Under workshopen antecknades det mycket och skrevs på ost-it-lappar. Här följer ett litet urval som en enkel sammanställning av vad som skrevs på alla dessa Post-it-lappar. 5 Bra att så många förvaltningar och bolag jobbar med frågan. Vi hoppas på fortsatt engagemang och samarbete och att arbetet påbörjas med praktiskt resultat. Det finns möjlighet till flexibilitet i planeringen och klimatanpassningen. Klimatanpassning med stigande havsnivå är mycket nyttigt att beakta redan nu vid planering av nya H+området. Planeringen måste sträcka sig mer än 100 år framåt i tiden. Bra faktaunderlag för både planering och beslut specifikt för Helsingborg. Ett planeringsunderlag behövs för de olika förvaltningarna. Hållbarhetstanken ska genomsyra beslut i planering och drift. Jobba vidare med att fråga och kommunicera med stadens näringsidkare. Det är viktigt att även företagen fungerar vid kris. Vad anser de? Vad har de för behov för att känna sig säkra? Fastighetsägarna under +5 meter över havet ska informeras. Hur de ska de investera, hur ska de skydda sig och när ska de sluta investera? Fler grönstråk som tar hand om dagvatten på plats. Mervärde för människor, djur och staden. Ny dagvattenkunskap är central. NSVA har kompetens. Hur hanteras kostnaderna och när? Gör Helsingborg till en mötesplats för klimatanpassningsåtgärder.» Fler grönstråk som tar hand om dagvatten på plats. Mervärde för människor, djur och staden. «9

10 s workshop om klimatanpassning Om Om workshopen antecknat 5 Hur sprider vi denna vetskap till helsingborgarna? Är vi redo att stoppa ytterligare expansion i utsatta lägen om de samtidigt är attraktiva såsom havsnära lägen för bostäder etcetera? Det skulle vara intressant att höra om politikens/politikernas syn på detta. Ansvarsfrågan om vem som ska bekosta åtgärderna behöver utredas tidigt! Många nya tankar kring stadsplanering. Hur gör vi nu? Ska vi till varje pris rädda befintlig bebyggelse? Fondera medel för framtida klimatinvesteringar. Detta underlättar för politiska beslut. Samstämmighet om 3,5-metersnivån. +3,5 meter (100-års nivå) känns väldigt svårhanterbart. Hur ska vi kommunicera frågan så att vi ser möjligheter inte bara dystra utsikter? Hur bygger vi ihop havsskyddet för Skånes kustkommuner, annars blir det utkastade pengar. Blev tydligt att min verksamhet kanske kommer att behöva kommunicera annorlunda i framtiden. Skulle vilja veta mer om hur de mjuka värdena påverkas av klimatförändringarna och anpassningsbehov, exempelvis sjukvård och äldreomsorg. Tydliggjort hotbilderna och osäkerheterna. Bra information om anpassningsåtgärder. Pekat på behovet av robusta finansieringsmöjligheter för anpassningsåtgärder. Ökat kunskapen om konsekvenserna av att inte vidta några åtgärder. Konferensen har gett mycket för Helsingborgs framtid.» Bredd, inspiration, kreativitet, stor uppslutning, bra lett! «10

11 reflektioner Om Om workshopen antecknat 5 Ett fantastiskt engagemang som visats idag. Gemensamt ansvar. Alla kan göra något. Jobba vidare med frågorna. Bredd, inspiration, kreativitet, stor uppslutning, bra lett! Varför bygga nytt där riskerna är stora? Koncentration istället för försvar och attack i befintligt. Helsingborg är i framkant! Vi tänker nu att havsnära boende är attraktivt och anpassar planering och bygg därefter. Men det står ju klart att det inte kommer att vara framöver. Det är bara en fråga om när det vänder. Att det fortfarande finns oro eller ifrågasättande som ger taggarna-utåt-reaktioner. Att ansvar kopplat till tidsperspektiv uppfattas mycket olika. Ibland känns det ensamt att jobba med klimatfrågan. Efter denna samling känns det bra. Det känns på riktigt. Är vi redo att stoppa ytterligare expansion i utsatta lägen om de samtidigt är attraktiva såsom havsnära lägen för bostäder etc? Fler arbetsgrupper borde bildas för att diskutera olika typer av problem = synvinklar. 11

12 » Ett fantastiskt engagemang som visats idag. Gemensamt ansvar. Alla kan göra något. «Städerna påverkas av den pågående klimatförändringen som framför allt innebär stigande havsnivå, ökad nederbörd och värmeböljor. Därför har Helsingborg stad redan i Översiktsplan 2010 beskrivit problematiken som nu följs upp i en PM-klimatanpassning vilken beskriver de viktigaste riskerna och strategierna. Som ett led i denna process rörande stadens klimatanpassning deltog stadens politiker och tjänstemän i en workshop den 3 mars Förutom ett tiotal föredrag innehöll workshopen olika värderingsövningar som finns dokumenterade i denna handling. De olika föredragen/ presentationerna finns att tillgå separat. Inledning: Vad har inträffat? Maria Larsson Tyréns och workshopens moderator Erfarenheter från tidigare händelser: Jörgen Hallberg Chef räddningstjänsten Senaste nytt om klimatförändringar professor Sten Bergström SMHI Länsstyrelsens klimatanpassningsarbete Pär Persson Länsstyrelsen Helsingborgs stads klimatanpassningsarbete Widar Narvelo projektledare klimatanpassning» Gör Helsingborg till mötesplats för klimatanpassningsåtgärder. «Klimat och samhällsekonomi ekonomiska aspekter av klimat anpassningsarbete Stefan Jendteg Underhåll av våra kajer och strandskoningar Bengt Niklasson Helsingborgs Hamn AB Om VR-modeller som verktyg Anders Pikkuniemi H+projektet om anpassningar och lösningar Jonas Olsson White arkitekter VA åtgärder och robusta strategier Lars-Erik Widarsson NSVA stadsbyggnadsförvaltningen Järnvägsgatan 22 Postadress SE Helsingborg Kundservice helsingborg.se

13 h works o p Inbjudan till workshop om klimatanpassning av Helsingborgs stad Torsdag den 3 mars kl 08:30-12:30 plus lunch 12:30-13:30 på Marina Plaza Välkommen till en inspirerande och spännande förmiddag om klimatet Vad händer med havsnivån och nederbörden och hur berörs staden av det? Klimatförändringen är en mycket viktig framtidsfråga för Helsingborg och som vi måste ta gemensamt ansvar för redan idag! Workshopen arrangeras av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Tyréns och tanken är att skapa samsyn och breddad kunskapsbas om vad klimatförändringen innebär för Helsingborg. Dessa frågor tas upp i den pågående utredningen med arbetsnamnet PM Klimatanpassning med fokus på stigande havsnivå och översvämningar. Remiss avses ske sommaren Projektledare är kommunekolog Widar Narvelo, från avdelningen för strategisk planering på stadsbyggnadsförvaltningen. Denna utredning är en fortsatt fördjupning av klimatbeskrivningen i Översiktsplan 2010 och är av största vikt för stadens utveckling och riskplanering. Anna Jähnke Kommunalråd och ordförande i miljönämnden Kommunstyrelsen För frågor: Inbjudningslista: Kommunstyrelsen och berörda delar av KSF:s förvaltning, Räddningsnämnden,,, Utvecklingsnämnden, Helsingborgs Hamn AB, NSVA, AB Helsingborgshem samt Öresundskraft AB. stadsbyggnadsförvaltningen avdelningen för strategisk planering Järnvägsgatan 22 Postadress SE Helsingborg Kundservice

14 h works o p klimatanpassning av Helsingborgs stad Syftet med dagen är: Att öka medvetenheten om klimatförändringarna samt viljan och förståelse för stadens arbete med klimatanpassning vilket måste ske redan nu. Att ge insyn i de olika åtgärdsförslag som diskuteras och introduktion till de konsekvenser som åtgärderna kan medföra utifrån dagens kunskapsläge. Program: Moderator och gruppövningsledare: Maria Larsson, Tyréns. Arrangör: i samarbete med Tyréns. 08:30 Kaffe och registrering 09:00 09:05 09:15 09:30 09:50 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:25 11:40 11:50 12:00 12:10 13:30 Välkomsthälsning, kommunalråd Anna Jähnke. Inledning: Vad har inträffat? Maria Larsson, Tyréns. Erfarenheter från tidigare händelser, Jörgen Hallberg, räddningstjänsten. Senaste nytt om klimatförändringar, professor Sten Bergström, SMHI. Reflektion: Värderingsövning. 10:20 Fruktpaus Länsstyrelsens klimatanpassningsarbete, Pär Persson, Länsstyrelsen. Om Helsingborgs stads klimatanpassningsarbete, Widar Narvelo,. Klimat och samhällsekonomi: Stefan Jendteg,. Reflektion. Underhåll av våra kajer och strandskoningar, Bengt Niklasson, Helsingborgs hamn AB. VR-modeller som verktyg, Anders Pikkuniemi,. H+projektet om anpassningar och lösningar, Jonas Olsson, White arkitekter. VA-åtgärder och robusta strategier, Lars-Erik Widarsson, NSVA. Reflektion: Vilka mervärden ger åtgärdsförslagen? Att fatta beslut under osäkerhet, Maria Larsson, Tyréns. Reflektion: Vilka reflektioner har du gjort? 12:30 Avslut och lunch på Marina Plaza ingår Kommunalråd Anna Jähnke tackar för dagen. Möjlighet till frågor i lobbyn för de som önskar. Föredragshållarna står till förfogande.

15 h works o p klimatanpassning av Helsingborgs stad Föredragshållare: 1. Anna Jähnke Kommunalråd, ordförande i miljönämnden 2. Maria Larsson Moderator, Tyréns 3. Jörgen Hallberg Räddningstjänsten 4. Sten Bergström SMHI 5. Pär Persson Länsstyrelsen 6. Widar Narvelo 7. Stefan Jendteg 8. Bengt Niklasson Helsingborgs Hamn AB 9. Anders Pikkuniemi 10. Jonas Olsson White arkitekter 11. Lars-Erik Widarsson NSVA 3 mars :30-13:30 Deltagarförteckning Abrahamsson Ann Albihn Johan Alfredsson Mattias Andersson Christina Andersson Malin Arkel Martin Augustin Stanislav A - I Utvecklingsnämndens förvaltning Miljöförvaltningen och Miljöbyrån Deltagarförteckning Begovic Nina Bengtsson Elisabeth Bengtsson Fredrik Bermin Linda Blycker Arne Bosson Hans Brantmark Johan Carlsson Katarina Darrell Birgitta Dock Marianne Egnell Gertrud Elming Ulrika Folkesson Linnea Forsberg Josephin Fransson Eva Giescke Linné Sophie Gille Anneli Gille Jens Grill Magnus Hamberg Anna Hellman Stina Horvat Ernest Hyttfors Dan Ingers Ulla Räddningstjänsten Kulturförvaltningen och Miljöbyrån Miljöbyrån Miljöförvaltningen Miljöförvaltningen WSP Utvecklingsnämndens förvaltning Miljöförvaltningen

16 h works o p klimatanpassning av Helsingborgs stad Deltagarförteckning Jacobsson Lars Johansson Cecilia Johansson Dick Johansson Kerstin Jurs Bengt J - Ö Mark och exploateringsavdelningen AB Hesingborgshem och Miljöbyrån 3 mars :30-13:30 Kaltenbrunner Silvia Karlsson Gustav Kjellgren Kent Klintberg Charlotta Kluge Jan Larsen Bengt Larsson Bo Roland Lindahl Bengt Lindström Håkan Miljöbyrån (praktikant) Öresundskraft AB NSVA Malmgren Anne Markvi Christine Månsson Kerstin Möller Kjell Räddningsnämnden Deltagarförteckning Nielsen Karolina Nihlén Claes Nilsson Christer Nilsson Karin Jungermann Nilsson Sandra Nyberg Klas Nylén Jonas Ohlqvist Kristin Peetz Åsa Persson Erik Persson Lars Persson Staffan Pihl Kenney Ristovska Anna Roman Lundskog Annika Simonsson Ewa Sterte Karin Sundius Dag Thott Henrik Thunberg Lars Tolikas Asterios Wedelsbäck Ann-Charlotte Wehrmann Jenni Weibull Marie Kornias Wiklund Gustaf Winberg Ditte Öreberg Sofia och Miljöbyrån Miljöförvaltningen Helsingborgs hamn AB och Miljöbyrån Räddningstjänsten NSVA Räddningstjänsten NSVA Kommunstyrelsen Energimyndigheten Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (praktikant)