dokumentation workshop om helsingborgs klimatanpassning » Hur ska vi kommunicera frågan så att vi ser möjligheter inte bara dystra utsikter?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dokumentation workshop om helsingborgs klimatanpassning 110303 » Hur ska vi kommunicera frågan så att vi ser möjligheter inte bara dystra utsikter?"

Transkript

1 s dokumentation workshop om helsingborgs klimatanpassning Samlade tankar och kommentarer från en workshop på Marina Plaza den 3 mars 2011 för politiker och tjänstemän i Helsingborgs stad om stadens klimatanpassning.» Hur ska vi kommunicera frågan så att vi ser möjligheter inte bara dystra utsikter? «stadsbyggnadsförvaltningen Järnvägsgatan 22 Postadress SE Helsingborg Kundservice helsingborg.se

2 s workshop om klimatanpassning Innehåll i Innehåll 3 Förord 3 Kapitel 1 Reflektion/värderingsövning 1 4 Kapitel 3 Reflektion/värderingsövning 2 5 Kapitel 4 Reflektion/värderingsövning 3 6 Kapitel 5 Reflektion/värderingsövning 4 7 Kapitel 6 Om workshopen 8 Bilaga Program med deltagarlista bifogad 2

3 förord Förord Den tredje mars 2011 ägde något av en milstolpe rum i stadens arbete med klimatanpassning. Då hölls en stor workshop med nära 90 deltagare från berörda nämnder och förvaltningar (genom inbjudan av kommunalrådet och ordföranden i miljönämnden, Anna Jähnke). f Denna dokumentation avser främst värderings- och reflektionsövningarna och inte föredragen. arrangerade workshopen i samarbete med Tyréns Maria Larsson och den arbetsgrupp som tar fram PM Klimatanpassning. Workshopen var ett led i processen att ta fram PM:en. Föredragshållarna hittar du på sista sidan. I arbetsgruppen ingår: Bengt Niklasson, Helsingborgs Hamn AB Lars-Erik Widarsson, NSVA Maja Svenbro, räddningstjänsten Stefan Jendteg, kommunstyrelsens förvaltning Claes Nihlén, miljöförvaltningen Anneli Gille, miljöförvaltningen samt Widar Narvelo, projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen. PM-klimatanpassning förväntas färdig ställas hösten 2011 och utvecklar klimatfrågan vidare med koppling till Helsingborgs översiktsplan, ÖP Huvuddelen av bilderna från workshopen har tagits av Bengt Jürs. Allmänt om reflektionsövningarna: Klimatfrågan är komplex, global och förknippad med många osäkerheter. När man ska ta till sig och ta ställning till den här typen av frågor är det viktigt att man ger sig själv tillfälle till reflektion och samtal med andra. I reflektionsövningar är det viktigt att poängtera att det inte finns några rätt och fel. Var och en har rätt att ha de värderingar man har och provtycka hur mycket man vill. 3

4 s workshop om klimatanpassning Reflektion/värderingsövning 1 1 Vi hade blivit påminda om tidigare extrema väderhändelser i Sverige och hört om vad de fick för konsekvenser. Sten Bergström från SMHI hade pratat om vilka klimatförändringar vi kan förvänta oss i Helsingborg. Det är dags att reflektera över den egna verksamhetens väder-sårbarhet. Hur väderkänslig är din verksamhet? (cirkasiffror) Inte alls: 2 Lite: 43 Ganska mycket: 18 Väldigt mycket: 15 Min verksamhet är inte alls väderkänslig (ca 3 %): White arkitekter Inte varit hindrad av vädret i något av H+-projekten. Alternativt: Jag har inte känt mig hindrad av vädret i något av de H+-projekt jag deltagit i. (White arkitekter) Min verksamhet är lite väderkänslig (ca 55 %) Helsingborgs hamn Påverkas någon gång i månaden. Blåst kan skapa problem i trafiken. Alternativt: Jag påverkas någon gång i månaden i mitt arbete. Bland annat kan blåst skapa problem i trafiken. (Helsingborgs hamn) Detaljplanering Flödesmätningar påverkas. Min verksamhet är ganska mycket väderkänslig (ca 23 %): Räddningstjänsten Påverkas av översvämningar, torrperioder med eldsvådor med mera. Får många påringningar vid till exempel stormar. Hanterar frågor som rör stora infrastrukturprojekt, stadsutveckling, dagvattenhantering. Nya projekt för framtiden måste ta stor hänsyn till vädret. NSVA Påverkar vatten och VA-frågor. Min verksamhet är väldigt mycket väder känslig (ca 19 %): Politiker KSF Extremväder påverkar, turismen berörs, snöplogning. Ekonomin påverkas. Vårdtagare får problem. Hur framtiden ser ut påverkas av vädret. Mark & exploatering Allt vi gör påverkas av klimatet. Är mest en kontrollinstans, verksamhetsutövande har ansvaret, men mycket kan hända. Spillvatten, el etcetera påverkas. 4

5 reflektioner Reflektion/värderingsövning Utifrån hur sårbara vi är idag och hur vi tror att klimatet kommer att 60 förändras kan man få en känsla för när 40 i tiden man behöver börja klimatanpassa sin verksamhet. Vi ville fånga 20 den känslan, för att få en bild av hur deltagarna upplevde sårbarheten för klimatförändringarna. 0 Nu Om 20 år Om 50 år Inte alls 2 Nu (alla utom 1 person): Vi måste planera idag för framtiden. När behöver min verksamhet klimatanpassas? Miljöbyrån Hur vi jobbar med resor framöver? Räddningstjänsten Planläggning för nya scenarier. NSVA Har redan planerat för akuta lägen. Helsingborgshem Vi måste förbereda oss för extremsituationer. Det är dags nu. Nu Om 20 år Om 50 år Inte alls Miljöförvaltningen Ta hänsyn till klimatförändringarna nu. Planera för framtiden. Stor medvetenhet. Trafikplanering risker och hot. Nu är nu i all planering. Om 20 år: Ingen. Om 50 år: Ingen. Inte alls (1 person): Miljöverkstaden Nu har redan varit. Miljöverkstaden och stadsbyggnadsförvaltningen har redan jobbat med detta i tio år Vad påverkas vi mest av? Regn/snö och till viss del storm påverkar mest. Torka och värme påverkas vi inte av lika mycket.» Ansvarsfrågan om vem som ska bekosta åtgärderna behöver utredas tidigt! «5

6 s workshop om klimatanpassning Reflektion/värderingsövning 3 3 Stefan Jendteg från kommunstyrelsens förvaltning konstaterade att det är samhällsekonomiskt lönsamt att börja klimatanpassa samhället redan nu. Beslut som har konsekvenser långt i framtiden kan behöva klimatanpassas. Syftet med värderingsövning 3 var att få deltagarna att tänka efter om de har några sådana beslut framför sig det närmsta året. Vi ville också få dem att fundera över hur långt i framtiden man som tjänsteman eller politiker har ansvar för. Hur många har beslut framför sig det närmsta året som har konsekvenser 30 år framåt? Mer än hälften anser att de har det. Röster/kommentarer från grupperna: Om besluten har påverkan långt fram och kräver stora investeringar (= hållbara investeringar) även om/inklusive framtida klimatförändringar. Hur långt sträcker sig mitt ansvar? (skala år, cirka-siffror) 7-8 personer ställde sig kring 4 år. Majoriteten ställde sig kring 50 år och uppåt. Några ställde sig utanför skalan och uttryckte sig symboliskt 400 år. Röster/kommentarer: 4 år: - Mitten: Ansvaret kan inte sträcka sig för långt, då arbetet ändras hela tiden. 100 år: Detaljplan Har ett långt ansvar men kan inte förutse vad som ska hända. Vi måste tänka på konsekvenser, måste finnas i bakhuvudet. Man har ansvar hela sitt liv. Elförsörjning etc måste tas med i planläggningen. 100 år är en kort tid. 400 år: Vi måste se in i framtiden och tänka oss nästkommande generationer. Kämpa för att förbättra hälsa, energianvändning och klimatanpassning.» Fondera medel för framtida klimatinvesteringar. Detta underlättar för politiska beslut. «6

7 reflektioner Reflektion/värderingsövning 4 Vi hade fått höra olika åtgärdsförslag bland annat för H+området. Eftersom det är så osäkert hur klimatet kommer att utvecklas kan det vara svårt att veta vilka åtgärder som är värda att satsa på för att minska sårbarheten. 4 Finns det några mervärden med klimatanpassning? Maria Larsson från Tyréns föreläste kort om hur man kan tänka. Bland annat tog hon upp att om åtgärden har mervärden utöver minskad sårbarhet för klimatförändringar, så är det mindre risk att satsa pengar på den. För att öva på att tänka mervärden fick deltagarna prata om vilka mervärden som de olika åtgärdsförslagen för H+ skulle kunna ha. Det är också viktigt att få igång en diskussion kring finansieringen av olika klimatanpassningsåtgärder. En tanke som kommit fram under dagen var möjligheten att avsätta pengar i fonder. Detta fick deltagarna också reflektera över. Exempel på nämnda mervärden: Höjd marknivån (vallar) genom att använda schaktmassor från tunnelbyggen. Hus på pelare. Ska vi bygga upp fonder för klimatanpassning redan nu?: Flertalet tyckte ja. Köparen Offentligt ansvar Delat ansvar Vem ska betala fonderna? Alternativ: De som köper bostad på H+ området. Offentligt ansvar (kommun, stat etcetera). Mittemellan/blandat ansvar. Färre än 10 personer ansåg att de som köper bostad ska stå för finansieringen. Cirka 20 personer tyckte att ansvaret ligger på det offentliga. De flesta ansåg att ansvaret ska vara delat. 7

8 s workshop om klimatanpassning Om workshopen Om workshopen 5 Vad tyckte deltagarna var bra med workshopen? Vad är viktigt? Vad ska Helsingborgs stad jobba vidare med? Vi har kommit en bit på väg. Tror att dagen har medvetandegjort frågorna. Hur finansierar vi? Bra briefing, givande. Bygglov. Bra, korta föredrag. Intressant koppla teori och praktik. Låt det inte bli en enfråga. Viktigt med lättanvänt PM att ha ute i verksamheterna och använda som en katalog. När vi pratar om havsnivåer så ska vi inte glömma att det händer saker också på land. Måste ha ett brett perspektiv. Vad tar vi höjd för? Viktigt att ha samma målbild.» Det finns möjlighet till flexibilitet i planeringen och klimatanpassningen. «8

9 reflektioner Om Om workshopen antecknat Under workshopen antecknades det mycket och skrevs på ost-it-lappar. Här följer ett litet urval som en enkel sammanställning av vad som skrevs på alla dessa Post-it-lappar. 5 Bra att så många förvaltningar och bolag jobbar med frågan. Vi hoppas på fortsatt engagemang och samarbete och att arbetet påbörjas med praktiskt resultat. Det finns möjlighet till flexibilitet i planeringen och klimatanpassningen. Klimatanpassning med stigande havsnivå är mycket nyttigt att beakta redan nu vid planering av nya H+området. Planeringen måste sträcka sig mer än 100 år framåt i tiden. Bra faktaunderlag för både planering och beslut specifikt för Helsingborg. Ett planeringsunderlag behövs för de olika förvaltningarna. Hållbarhetstanken ska genomsyra beslut i planering och drift. Jobba vidare med att fråga och kommunicera med stadens näringsidkare. Det är viktigt att även företagen fungerar vid kris. Vad anser de? Vad har de för behov för att känna sig säkra? Fastighetsägarna under +5 meter över havet ska informeras. Hur de ska de investera, hur ska de skydda sig och när ska de sluta investera? Fler grönstråk som tar hand om dagvatten på plats. Mervärde för människor, djur och staden. Ny dagvattenkunskap är central. NSVA har kompetens. Hur hanteras kostnaderna och när? Gör Helsingborg till en mötesplats för klimatanpassningsåtgärder.» Fler grönstråk som tar hand om dagvatten på plats. Mervärde för människor, djur och staden. «9

10 s workshop om klimatanpassning Om Om workshopen antecknat 5 Hur sprider vi denna vetskap till helsingborgarna? Är vi redo att stoppa ytterligare expansion i utsatta lägen om de samtidigt är attraktiva såsom havsnära lägen för bostäder etcetera? Det skulle vara intressant att höra om politikens/politikernas syn på detta. Ansvarsfrågan om vem som ska bekosta åtgärderna behöver utredas tidigt! Många nya tankar kring stadsplanering. Hur gör vi nu? Ska vi till varje pris rädda befintlig bebyggelse? Fondera medel för framtida klimatinvesteringar. Detta underlättar för politiska beslut. Samstämmighet om 3,5-metersnivån. +3,5 meter (100-års nivå) känns väldigt svårhanterbart. Hur ska vi kommunicera frågan så att vi ser möjligheter inte bara dystra utsikter? Hur bygger vi ihop havsskyddet för Skånes kustkommuner, annars blir det utkastade pengar. Blev tydligt att min verksamhet kanske kommer att behöva kommunicera annorlunda i framtiden. Skulle vilja veta mer om hur de mjuka värdena påverkas av klimatförändringarna och anpassningsbehov, exempelvis sjukvård och äldreomsorg. Tydliggjort hotbilderna och osäkerheterna. Bra information om anpassningsåtgärder. Pekat på behovet av robusta finansieringsmöjligheter för anpassningsåtgärder. Ökat kunskapen om konsekvenserna av att inte vidta några åtgärder. Konferensen har gett mycket för Helsingborgs framtid.» Bredd, inspiration, kreativitet, stor uppslutning, bra lett! «10

11 reflektioner Om Om workshopen antecknat 5 Ett fantastiskt engagemang som visats idag. Gemensamt ansvar. Alla kan göra något. Jobba vidare med frågorna. Bredd, inspiration, kreativitet, stor uppslutning, bra lett! Varför bygga nytt där riskerna är stora? Koncentration istället för försvar och attack i befintligt. Helsingborg är i framkant! Vi tänker nu att havsnära boende är attraktivt och anpassar planering och bygg därefter. Men det står ju klart att det inte kommer att vara framöver. Det är bara en fråga om när det vänder. Att det fortfarande finns oro eller ifrågasättande som ger taggarna-utåt-reaktioner. Att ansvar kopplat till tidsperspektiv uppfattas mycket olika. Ibland känns det ensamt att jobba med klimatfrågan. Efter denna samling känns det bra. Det känns på riktigt. Är vi redo att stoppa ytterligare expansion i utsatta lägen om de samtidigt är attraktiva såsom havsnära lägen för bostäder etc? Fler arbetsgrupper borde bildas för att diskutera olika typer av problem = synvinklar. 11

12 » Ett fantastiskt engagemang som visats idag. Gemensamt ansvar. Alla kan göra något. «Städerna påverkas av den pågående klimatförändringen som framför allt innebär stigande havsnivå, ökad nederbörd och värmeböljor. Därför har Helsingborg stad redan i Översiktsplan 2010 beskrivit problematiken som nu följs upp i en PM-klimatanpassning vilken beskriver de viktigaste riskerna och strategierna. Som ett led i denna process rörande stadens klimatanpassning deltog stadens politiker och tjänstemän i en workshop den 3 mars Förutom ett tiotal föredrag innehöll workshopen olika värderingsövningar som finns dokumenterade i denna handling. De olika föredragen/ presentationerna finns att tillgå separat. Inledning: Vad har inträffat? Maria Larsson Tyréns och workshopens moderator Erfarenheter från tidigare händelser: Jörgen Hallberg Chef räddningstjänsten Senaste nytt om klimatförändringar professor Sten Bergström SMHI Länsstyrelsens klimatanpassningsarbete Pär Persson Länsstyrelsen Helsingborgs stads klimatanpassningsarbete Widar Narvelo projektledare klimatanpassning» Gör Helsingborg till mötesplats för klimatanpassningsåtgärder. «Klimat och samhällsekonomi ekonomiska aspekter av klimat anpassningsarbete Stefan Jendteg Underhåll av våra kajer och strandskoningar Bengt Niklasson Helsingborgs Hamn AB Om VR-modeller som verktyg Anders Pikkuniemi H+projektet om anpassningar och lösningar Jonas Olsson White arkitekter VA åtgärder och robusta strategier Lars-Erik Widarsson NSVA stadsbyggnadsförvaltningen Järnvägsgatan 22 Postadress SE Helsingborg Kundservice helsingborg.se

13 h works o p Inbjudan till workshop om klimatanpassning av Helsingborgs stad Torsdag den 3 mars kl 08:30-12:30 plus lunch 12:30-13:30 på Marina Plaza Välkommen till en inspirerande och spännande förmiddag om klimatet Vad händer med havsnivån och nederbörden och hur berörs staden av det? Klimatförändringen är en mycket viktig framtidsfråga för Helsingborg och som vi måste ta gemensamt ansvar för redan idag! Workshopen arrangeras av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Tyréns och tanken är att skapa samsyn och breddad kunskapsbas om vad klimatförändringen innebär för Helsingborg. Dessa frågor tas upp i den pågående utredningen med arbetsnamnet PM Klimatanpassning med fokus på stigande havsnivå och översvämningar. Remiss avses ske sommaren Projektledare är kommunekolog Widar Narvelo, från avdelningen för strategisk planering på stadsbyggnadsförvaltningen. Denna utredning är en fortsatt fördjupning av klimatbeskrivningen i Översiktsplan 2010 och är av största vikt för stadens utveckling och riskplanering. Anna Jähnke Kommunalråd och ordförande i miljönämnden Kommunstyrelsen För frågor: Inbjudningslista: Kommunstyrelsen och berörda delar av KSF:s förvaltning, Räddningsnämnden,,, Utvecklingsnämnden, Helsingborgs Hamn AB, NSVA, AB Helsingborgshem samt Öresundskraft AB. stadsbyggnadsförvaltningen avdelningen för strategisk planering Järnvägsgatan 22 Postadress SE Helsingborg Kundservice

14 h works o p klimatanpassning av Helsingborgs stad Syftet med dagen är: Att öka medvetenheten om klimatförändringarna samt viljan och förståelse för stadens arbete med klimatanpassning vilket måste ske redan nu. Att ge insyn i de olika åtgärdsförslag som diskuteras och introduktion till de konsekvenser som åtgärderna kan medföra utifrån dagens kunskapsläge. Program: Moderator och gruppövningsledare: Maria Larsson, Tyréns. Arrangör: i samarbete med Tyréns. 08:30 Kaffe och registrering 09:00 09:05 09:15 09:30 09:50 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:25 11:40 11:50 12:00 12:10 13:30 Välkomsthälsning, kommunalråd Anna Jähnke. Inledning: Vad har inträffat? Maria Larsson, Tyréns. Erfarenheter från tidigare händelser, Jörgen Hallberg, räddningstjänsten. Senaste nytt om klimatförändringar, professor Sten Bergström, SMHI. Reflektion: Värderingsövning. 10:20 Fruktpaus Länsstyrelsens klimatanpassningsarbete, Pär Persson, Länsstyrelsen. Om Helsingborgs stads klimatanpassningsarbete, Widar Narvelo,. Klimat och samhällsekonomi: Stefan Jendteg,. Reflektion. Underhåll av våra kajer och strandskoningar, Bengt Niklasson, Helsingborgs hamn AB. VR-modeller som verktyg, Anders Pikkuniemi,. H+projektet om anpassningar och lösningar, Jonas Olsson, White arkitekter. VA-åtgärder och robusta strategier, Lars-Erik Widarsson, NSVA. Reflektion: Vilka mervärden ger åtgärdsförslagen? Att fatta beslut under osäkerhet, Maria Larsson, Tyréns. Reflektion: Vilka reflektioner har du gjort? 12:30 Avslut och lunch på Marina Plaza ingår Kommunalråd Anna Jähnke tackar för dagen. Möjlighet till frågor i lobbyn för de som önskar. Föredragshållarna står till förfogande.

15 h works o p klimatanpassning av Helsingborgs stad Föredragshållare: 1. Anna Jähnke Kommunalråd, ordförande i miljönämnden 2. Maria Larsson Moderator, Tyréns 3. Jörgen Hallberg Räddningstjänsten 4. Sten Bergström SMHI 5. Pär Persson Länsstyrelsen 6. Widar Narvelo 7. Stefan Jendteg 8. Bengt Niklasson Helsingborgs Hamn AB 9. Anders Pikkuniemi 10. Jonas Olsson White arkitekter 11. Lars-Erik Widarsson NSVA 3 mars :30-13:30 Deltagarförteckning Abrahamsson Ann Albihn Johan Alfredsson Mattias Andersson Christina Andersson Malin Arkel Martin Augustin Stanislav A - I Utvecklingsnämndens förvaltning Miljöförvaltningen och Miljöbyrån Deltagarförteckning Begovic Nina Bengtsson Elisabeth Bengtsson Fredrik Bermin Linda Blycker Arne Bosson Hans Brantmark Johan Carlsson Katarina Darrell Birgitta Dock Marianne Egnell Gertrud Elming Ulrika Folkesson Linnea Forsberg Josephin Fransson Eva Giescke Linné Sophie Gille Anneli Gille Jens Grill Magnus Hamberg Anna Hellman Stina Horvat Ernest Hyttfors Dan Ingers Ulla Räddningstjänsten Kulturförvaltningen och Miljöbyrån Miljöbyrån Miljöförvaltningen Miljöförvaltningen WSP Utvecklingsnämndens förvaltning Miljöförvaltningen

16 h works o p klimatanpassning av Helsingborgs stad Deltagarförteckning Jacobsson Lars Johansson Cecilia Johansson Dick Johansson Kerstin Jurs Bengt J - Ö Mark och exploateringsavdelningen AB Hesingborgshem och Miljöbyrån 3 mars :30-13:30 Kaltenbrunner Silvia Karlsson Gustav Kjellgren Kent Klintberg Charlotta Kluge Jan Larsen Bengt Larsson Bo Roland Lindahl Bengt Lindström Håkan Miljöbyrån (praktikant) Öresundskraft AB NSVA Malmgren Anne Markvi Christine Månsson Kerstin Möller Kjell Räddningsnämnden Deltagarförteckning Nielsen Karolina Nihlén Claes Nilsson Christer Nilsson Karin Jungermann Nilsson Sandra Nyberg Klas Nylén Jonas Ohlqvist Kristin Peetz Åsa Persson Erik Persson Lars Persson Staffan Pihl Kenney Ristovska Anna Roman Lundskog Annika Simonsson Ewa Sterte Karin Sundius Dag Thott Henrik Thunberg Lars Tolikas Asterios Wedelsbäck Ann-Charlotte Wehrmann Jenni Weibull Marie Kornias Wiklund Gustaf Winberg Ditte Öreberg Sofia och Miljöbyrån Miljöförvaltningen Helsingborgs hamn AB och Miljöbyrån Räddningstjänsten NSVA Räddningstjänsten NSVA Kommunstyrelsen Energimyndigheten Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (praktikant)

Övergripande planer, strategier etc

Övergripande planer, strategier etc Agenda Kommentarer på enkätsammanställning fyll på ofullständiga frågor? SWOT genomgång, vad kan vi få ut av den? Fyll på SWOT ensam eller i bikupor Struktur handlingsplan Arbetet till 2 december Övergripande

Läs mer

Klimatanpassning in i minsta detalj

Klimatanpassning in i minsta detalj Klimatanpassning in i minsta detalj Trender i kommunala detaljplaner Pär Persson, Länsstyrelsen i Skåne. Klimatanpassning i Norra Djurgårdsstaden Christina Wikberger och Ingmarie Ahlberg, Stockholms stad.

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Norrköpings kommun riktlinje för klimatanpassning - Processen

Norrköpings kommun riktlinje för klimatanpassning - Processen 2016-04-20 Norrköpings kommun riktlinje för klimatanpassning - Processen Merja Willman, Kommunstyrelsens kontor Norrköping staden vid havet? Norrköping växer Ca 136 000 invånare (2015) Ca 155 000 invånare

Läs mer

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Svensk Försäkring Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar

Läs mer

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna oss? Regional handlingsplan för Kronobergs län Dokumentation från klimatanpassningsmöte, Alvesta 14 november 2012 Seminariet är en del av Länsstyrelsens

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Hållbar utveckling av strandnära områden

Hållbar utveckling av strandnära områden Hållbar utveckling av strandnära områden Risker och möjligheter i kustplanering Kustmöte 2013, Ystad 24-25 oktober Redaktörer: Bengt Rydell, Per Danielsson SGI Publikation 8 Linköping 2013 SGI Publikation

Läs mer

Norrköping planerar strategiskt med checklistor och riktlinjer

Norrköping planerar strategiskt med checklistor och riktlinjer 2015-11-18 Norrköping planerar strategiskt med checklistor och riktlinjer Magnus Gullstrand, stadsbyggnadskontoret Merja Willman, kommunstyrelsens kontor Upplägg Norrköping växer och bygger för framtiden

Läs mer

Klimatet så klart! Gunnar Hedberg Vice ordförande SKL:s klimatberedning

Klimatet så klart! Gunnar Hedberg Vice ordförande SKL:s klimatberedning Klimatet så klart! Gunnar Hedberg Vice ordförande SKL:s klimatberedning Politisk organisation Revisorer Kongress Valnämnd Styrelse Arbetsutskott Delegationer Förhandlingsdelegation Revisionsdelegation

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL och klimatanpassningsarbetet Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets

Läs mer

Havet hot och möjligheter? Klimatanpassning av strandnära områden VARIA 615. Kustmöte 2010, Färjestaden 29 30 september

Havet hot och möjligheter? Klimatanpassning av strandnära områden VARIA 615. Kustmöte 2010, Färjestaden 29 30 september VARIA 615 Foto: SGI Foto: Mörbylånga kommun Havet hot och möjligheter? Klimatanpassning av strandnära områden Kustmöte 2010, Färjestaden 29 30 september SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

Slutkonferens 141008. Maria Larsson & Karl-Erik Grevendahl

Slutkonferens 141008. Maria Larsson & Karl-Erik Grevendahl Slutkonferens 141008 Maria Larsson & Karl-Erik Grevendahl 1 Projektgrupp Karl-Erik Grevendahl, Krinova Maria Larsson, INDEA Susanna Bruzell, Mistra-SWECIA Ola Gustafsson/Gerd Lundquist, Länsstyrelsen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Skyddandet av Stockholm och andra kommuner mot stigande vattennivåer i Östersjön. Motion (2013:4). Svar på remiss

Skyddandet av Stockholm och andra kommuner mot stigande vattennivåer i Östersjön. Motion (2013:4). Svar på remiss Ingmarie Ahlberg Avdelningen för Miljö och teknik Telefon: 08-508 264 54 ingmarie.ahlberg@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-04-18 Skyddandet av Stockholm och andra kommuner mot stigande vattennivåer

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Hur blir klimatet i framtiden? Två scenarier för Stockholms län

Hur blir klimatet i framtiden? Två scenarier för Stockholms län Hur blir klimatet i framtiden? Två scenarier för Stockholms län Foto: Timo Schmidt/flickr.com Människans utsläpp påverkar klimatet Temperaturen på jorden stiger det pågår en global uppvärmning som med

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Emilie Gullberg Miljö- och energidepartementet 10333 STOCKHOLM Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har

Läs mer

program

program program 08.30-09.00 09.00-09.20 09.20-09.40 09.40-10.00 10.00-10.30 10.50-11.00 11.00-11.10 11.10-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 13.30-15.20 15.20-15.30 Registrering, kaffe och smörgås Inledning Göran Tunhammar,

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat Varia 607 Bengt Rydell LINKÖPING 2009 STATENS

Läs mer

Regionalt klimatanpassningsarbete Nätverket för Klimat och säkerhet 23/4-2012

Regionalt klimatanpassningsarbete Nätverket för Klimat och säkerhet 23/4-2012 Klimatanpassning Skåne Regionalt klimatanpassningsarbete Nätverket för Klimat och säkerhet 23/4-2012 Therése Ehrnstén och Pär Persson Länsstyrelsen i Skåne län Klimatanpassning Skåne Klimat- och sårbarhetsutredningen

Läs mer

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning Klimat i förändring en inledning Martin Karlsson Boverket martin.karlsson@boverket.se Upplägg Konsekvenserna av ett klimat i förändring PBL anpassas till ett klimat i förändring Översvämningsdirektiv Klimat-

Läs mer

För ett levande hav & blomstrande kustsamhällen

För ett levande hav & blomstrande kustsamhällen För ett levande hav & blomstrande kustsamhällen Nu sätter vi igång en gemensam kust- och havsplanering! Välkomna till en heldag med fokus på att utveckla det kommunala planarbetet i kust- och havsområden

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Integrering av klimatanpassning i RSA-arbetet Exempel Staffanstorps kommun Klimatrisker och krisberedskap, SKL 141203

Integrering av klimatanpassning i RSA-arbetet Exempel Staffanstorps kommun Klimatrisker och krisberedskap, SKL 141203 Integrering av klimatanpassning i RSA-arbetet Exempel Staffanstorps kommun Klimatrisker och krisberedskap, SKL 141203 Programpunkter Bakgrund Syfte & mål Hur gick vi tillväga? Resultaten Hur gick vi vidare

Läs mer

Välkommen till Solenergi och energibranschen. 6 oktober, Malmö

Välkommen till Solenergi och energibranschen. 6 oktober, Malmö Välkommen till Solenergi och energibranschen 6 oktober, Malmö Program 12:30 13:00 Lättare lunch och registrering 13:00 13:10 Välkommen Energikontoret Skåne och Solar Region Skåne 13:10 14:10 Solenergimarknaden

Läs mer

HUR HAR ANDRA GJORT?

HUR HAR ANDRA GJORT? HUR HAR ANDRA GJORT? 1 REGIONAL CYKELPLAN FÖR HALLAND 2015-2025 (REMISSUTGÅVA 2014-12-16) 2 FÖRUTSÄTTNINGAR HALLAND Mindre region geografiskt jämfört med Västra Götaland Kattegattleden binder samman de

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Klimatanpassning ett samarbete. Marie-Louise Folkesson Staffanstorps Kommun

Klimatanpassning ett samarbete. Marie-Louise Folkesson Staffanstorps Kommun Klimatanpassning ett samarbete Marie-Louise Folkesson Staffanstorps Kommun Klimatanpassning ett samarbete En klimatanpassad risk- och sårbarhetsanalys Ett regionalt samarbete med översvämningsproblem Ett

Läs mer

Rapport. Anpassning till ett förändrat klimat

Rapport. Anpassning till ett förändrat klimat Anpassning till ett förändrat klimat Tillståndet i kommunerna år 2015 Förord Naturskador orsakar stora skador som drabbar samhället och enskilda individer. Vi påverkas av alltmer frekventa extremväder

Läs mer

Att göra intervjuer för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0

Att göra intervjuer för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0 Att göra intervjuer för en lokal klimateffektprofil handledning version Ett tredje steg i en lokal klimateffektprofil är att intervjua ett antal personer som är väl insatta i det kommunala arbetet och

Läs mer

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 1 av 9 VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida

Läs mer

Vägen till framtidens skola och mötesplats i Dalby. Sammanställning från workshop den 5e mars 2013.

Vägen till framtidens skola och mötesplats i Dalby. Sammanställning från workshop den 5e mars 2013. Vägen till framtidens skola och mötesplats i Dalby Sammanställning från workshop den 5e mars 2013. Om workshopen Syftet med workshopen var att arbeta tillsammans med projektplanering för att komma framåt

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 96 Motion om åtgärdsplan för att förebygga skador på hus, byggnader, växt- och djurliv i samband med översvämningar till följd av växthuseffekten. (AU 53) KS 2015-344

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

Yxerns fvo, delägareförteckning Baserat på förteckning från fiskevårdsplanen och av styrelsen kända senare förändringar

Yxerns fvo, delägareförteckning Baserat på förteckning från fiskevårdsplanen och av styrelsen kända senare förändringar Yxerns fvo, delägareförteckning Baserat på förteckning från fiskevårdsplanen och av styrelsen kända senare förändringar Summa 103 fastigheter med 148 ägare. Fastighet Ägare Adress Postadress Tel.nr Nr

Läs mer

Årsmöte i Hällnäs Samhällsnämnd

Årsmöte i Hällnäs Samhällsnämnd 2009-05-05 Årsmöte i Hällnäs Samhällsnämnd Närvarande: Annika Näckdal, Matti Pessa, Roland Fredriksson, Fredrik Gustavsson, Moa Hedstig, Kristina Karlsson, Anneli Öhman, Maybritt Eriksson, Kristina Axelsson,

Läs mer

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Klimat- och energisamordnare Stockholm, 27 sept 2013 IPCC - Climate Change 2013 Summary for Policymakers, Working Group 1 Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Försäkring i förändrat klimat

Försäkring i förändrat klimat Försäkring i förändrat klimat Klimatanpassning i samarbete Klimatkonferens i Örebro27 november2012 Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar 1 Varför har Länsförsäkringar engagerat sig? en spegel och viktig del

Läs mer

Dokumentering och utvä rdering

Dokumentering och utvä rdering Dokumentering och utvä rdering Högskolan Skövde 4 september 2012 Ett samarbete som nu har inletts mellan Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, och Högskolan i Skövde. Fortsättning följer!

Läs mer

Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum RESULTATLISTA

Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum RESULTATLISTA Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum RESULTATLISTA Tävlingsdatum: 31.01.2015 Tävlingsarena: Atleticum, Malmö Arrangör: Björnstorps IF/Malmö AI Tävlingsledare: Marie Olsson (löpning) och Mats Åkesson

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Vill du snabba upp hanteringen av företagens ansökningar om bygglov genom att tex ta in externa konsulter?

Vill du snabba upp hanteringen av företagens ansökningar om bygglov genom att tex ta in externa konsulter? Vill du snabba upp hanteringen av företagens ansökningar om bygglov genom att tex ta in externa konsulter? Annica Henelund Mycket viktig fråga för Kirunas utveckling! Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Detta

Läs mer

Utbildning om förutsättningarna för miljökontor och räddningstjänst utbildning 6 april 2016

Utbildning om förutsättningarna för miljökontor och räddningstjänst utbildning 6 april 2016 Sammanställning av utvärdering (7) Utbildning om förutsättningarna för miljökontor och räddningstjänst utbildning 6 april 6 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 58 8 99. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Kulturarv för framtida generationer. Om kulturarv och klimatförändringar i Västsverige

Kulturarv för framtida generationer. Om kulturarv och klimatförändringar i Västsverige Kulturarv för framtida generationer Om kulturarv och klimatförändringar i Västsverige Kallbadhuset i Varberg är ett exempel på en byggnad som kan komma att påverkas av både höjda havsnivåer och ökad nederbörd.

Läs mer

Klimatrisker och krisberedskap. Välkomna!

Klimatrisker och krisberedskap. Välkomna! Klimatrisker och krisberedskap Välkomna! Praktikaliteter Wifi: använd guest inget lösenord Prata i mikrofon så att deltagarna via webben kan höra Presentationer och filmer kommer att läggas ut på webben

Läs mer

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Totalt antal starter: 102 A-vapen Antal starter: 22 Silver 277 279 Brons 267 267 Hans-Peter Sörensson Charlottenbergs PK 3A 281 S Bengt Olofsson Arvika

Läs mer

Kommunens nya roll & ansvar KOMMUNAL IDROTT- & FRITIDSPLANERING. Framtidens anläggning utifrån invånarnas behov

Kommunens nya roll & ansvar KOMMUNAL IDROTT- & FRITIDSPLANERING. Framtidens anläggning utifrån invånarnas behov inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 januari 2015 MODERATOR Paul Sjöblom Fil.dr, forskare VÅRA EXPERTER Malmö högskola Karin Book Universitetslektor ProActivity AB Johan Faskunger Utredare, fil.

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Grundutbildning för temautbildare

Grundutbildning för temautbildare Grundutbildning för temautbildare Dagens program måndag 14/3 09:30 Kaffe och smörgås serveras 10:00 Välkommen och inledning Introduktion - Bakgrund till Utbildning till NTA-utbildare Mål och huvudmoment

Läs mer

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 Innehåll 1 Riktlinjer för bebyggelse och översvämningsrisk... 1 1.1 Ökande översvämningsrisk och principer för att hantera

Läs mer

Anteckningar Kommunberedningen

Anteckningar Kommunberedningen Kommunberedningen 2016-08-24 Lokal: Laholms teater, Laholms kommun Tid: 13.30-16.30 1 Regional utveckling 2 Regional samverkan, 7 partners 3 Kommunal samverkan, 6 partners Närvarande Politiker Mats Eriksson

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus Tema 2 konsekvenser för Karlstad TEMA 2 KONSEKVENSER FÖR KARLSTAD

PowerPoint-presentation med manus Tema 2 konsekvenser för Karlstad TEMA 2 KONSEKVENSER FÖR KARLSTAD PowerPoint-presentation med manus Tema 2 konsekvenser för Karlstad TEMA 2 KONSEKVENSER FÖR KARLSTAD Karlstad har ett utsatt läge! Översvämningsrisken i Karlstad Karlstads läge på och vid Klarälvsdeltat

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Miljöenkät inför kommunvalet 2014

Miljöenkät inför kommunvalet 2014 1 Ängelholm Miljöenkät inför kommunvalet 2014 Tillståndet i miljön påverkas i stor grad av beslut i politiska församlingar. Det gäller även lokalt i Ängelholms kommun, där beslut i kommunfullmäktige kommunstyrelsen

Läs mer

Vege Projekt Vege. Höganäs Ängelholm Helsingborg

Vege Projekt Vege. Höganäs Ängelholm Helsingborg Vege Projekt Vege Höganäs Ängelholm Helsingborg Vision syfte Foto: Anders Malmberg Utveckla området med potentialen för boende, kommunikationer, turism och rekreation i fokus. Beslutsunderlag kring Västkustbanan

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum (5)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum (5) 2015-10-05 1 (5) Plats och tid Kvarnen, Gimo, klockan 18:30 21:05 Närvarande Peter Zoné Österbybruk Karl Ekström - Österbybruk Claes Nord Söderön Hans Tibell Söderön Madelene Jansson Hargshamn Anders Beckman

Läs mer

Att bygga ett klimatsmart Kalmar län

Att bygga ett klimatsmart Kalmar län planeringen 17 april 2012 1 (5) Ledningskansliet Elvira Laneborg Tel. direkt: 0480-821 35 Mobil: 0730-632041 E-post: elvira.laneborg@lansstyrelsen.se Deltagare i Länsplandag 17 april Att bygga ett klimatsmart

Läs mer

Klimatanpassning Sverige 2017 Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering.

Klimatanpassning Sverige 2017 Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering. Klimatanpassning Sverige 2017 Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering. Den nationella konferensen Klimatanpassning Sverige har genomförts varje år sedan 2011. Det är den centrala

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Attraktiv Näringslivskommun

Attraktiv Näringslivskommun Attraktiv Näringslivskommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Arena för tillväxt Roland Lexén Årets tillväxtkommun 2008! Umeå kommun Roland Carlsson Entreprenörsregionen

Läs mer

Sammanfattning av resultat från workshop om klimatförändringarnas påverkan på kulturmiljö i Blekinge, 29/ Innehåll

Sammanfattning av resultat från workshop om klimatförändringarnas påverkan på kulturmiljö i Blekinge, 29/ Innehåll Sammanfattning av resultat från workshop om klimatförändringarnas påverkan på kulturmiljö i Blekinge, 29/1-2104 Innehåll Vilka är de största utmaningarna för kulturmiljön i Blekinge med anledning av ett

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 2007-05-16 1 (13) Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00 12.00 Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall Evy Degerman, c, Bollnäs Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs Stefan

Läs mer

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010.

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Konferensens målgrupper är: - Arbetsledare och planerare inom skola, samhällsberedskap och räddningstjänst. - Fysiska planerare.

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Presentation av medverkande Programområde Syftet med programmet Programförslag Vad innebär samråd, synpunkter/påverkan Tidplaner och framtida

Presentation av medverkande Programområde Syftet med programmet Programförslag Vad innebär samråd, synpunkter/påverkan Tidplaner och framtida Program för Sydöstra Boo Information Presentation av medverkande Programområde Syftet med programmet Programförslag Vad innebär samråd, synpunkter/påverkan Tidplaner och framtida delområden Upplägg för

Läs mer

Bilaga 2: Förteckning över kallade sakägare, 2010-05-25 Postat med A-

Bilaga 2: Förteckning över kallade sakägare, 2010-05-25 Postat med A- Bilaga 2: Förteckning över kallade sakägare, 2010-05-25 Postat med A- Godkännt, Fastighetsbeteckning Ägarens förnamn Ägarens efternamn Adress Anm brev den: signatur Sävarberg 2 91831 Böleå 6:7 Lars Magnus

Läs mer

Stigande havsnivå. Stigande havsnivå. konsekvenser för fysisk planering. konsekvenser för fysisk planering

Stigande havsnivå. Stigande havsnivå. konsekvenser för fysisk planering. konsekvenser för fysisk planering Stigande havsnivå Stigande havsnivå konsekvenser för fysisk planering konsekvenser för fysisk planering Seminarium Klimatanpassning den 13 mars Stockholm Nikolina Verovic Länsstyrelsen i Skåne län Inriktning

Läs mer

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Klimatanpassning i planering och byggande Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Innehåll Fysisk planering och klimatanpassning Ny PBL Planeringsunderlag Anpassningsåtgärder på olika nivåer Mångfunktionella

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

Klimatförändring och försäkring

Klimatförändring och försäkring Klimatförändring och försäkring Länsstyrelsen i Västmanlands seminarium 10 februari Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar AB Staffan Moberg, Svensk Försäkring En del av svensk Försäkring i samverkan Klimatanpassning

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Framtidens urbana trädbestånd

Framtidens urbana trädbestånd inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 oktober 2013 experter Henrik Sjöman SLU Alnarp Vikki Bengtsson Ekolog Pro-natura PrAktikfALL från malmö stad Arne Mattsson göteborgs stad Helena Bjarnegård kungsbacka

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning L A N T M Ä T E R I E T Fastighetsförteckning Ärendenummer K11481 Handläggare Ingrid Bergstrand Sida 1 Ärende Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för Saxemara 1:146 m fl Kommun: Ronneby Län: Blekinge

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Varmare, våtare, vildare vilka risker medför ett förändrat klimat?

Varmare, våtare, vildare vilka risker medför ett förändrat klimat? Varmare, våtare, vildare vilka risker medför ett förändrat klimat? Reglabs årskonferens, 9 februari 2016 Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Foto Halmstads kommun Vad händer med

Läs mer

Nätverksträff Sydlov i Eslöv den 16 maj 2014

Nätverksträff Sydlov i Eslöv den 16 maj 2014 MINNESANTECKNING 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna Jansson Thulin 010-2241397 anna.jansson.thulin@lansstyrelsen.se Nätverksträff Sydlov i Eslöv den 16 maj

Läs mer

Kallelse/kungörelse Kommunfullmäktige Datum Diarienummer Sida KS 2017/135 1 (8)

Kallelse/kungörelse Kommunfullmäktige Datum Diarienummer Sida KS 2017/135 1 (8) 2017-10-18 KS 2017/135 1 (8) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde den 25 oktober 2017 Tid: 18:30 Plats: KF-salen Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla hälsas hjärtligt välkomna! Ledamot som

Läs mer

Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2012-02-23

Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2012-02-23 MÖTESANTECKNINGAR 1(5) 2012-03-07 Handläggare, titel, telefon Magnus Gullstrand, fysisk planerare 011-15 19 66 Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2012-02-23 Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson,

Läs mer

Namn Arbetslag Mailadress Klass

Namn Arbetslag Mailadress Klass Namn Arbetslag Mailadress Klass Alger, David Kattegatt fritids david.alger@stenungsund.se Fritids Harman, Susanne Kattegatt fritids susanne.harman@kristinedal.stenungsund.se Fritids Norén, Liz Kattegatt

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Effektiv dagvattenhantering 2011

Effektiv dagvattenhantering 2011 Effektiv dagvattenhantering 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 TALARE FRÅN Vattenmyndigheten Helena Segervall 40 års erfarenhet av arbete med dagvatten Nordvästra Skånes Vatten

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 juli 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 juli 2015 Rya 08:30 1 - Törning / Törning 31,7 9 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,6 9 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,1 27 - Lindblad / Palmér 6,8 1,5 56 LINDBLAD, Christian Golfklubb 4,4 4 56 PALMÉR, Dick Golfklubb 2,4 2

Läs mer

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera?

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera? Hederskultur Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2009 TALARE FRÅN Stockholms stad Ulf Kristersson Stockholms Universitet Astrid Schlytter Uppsala kommun Birgitta Lindquist Lundellska

Läs mer