dokumentation workshop om helsingborgs klimatanpassning » Hur ska vi kommunicera frågan så att vi ser möjligheter inte bara dystra utsikter?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dokumentation workshop om helsingborgs klimatanpassning 110303 » Hur ska vi kommunicera frågan så att vi ser möjligheter inte bara dystra utsikter?"

Transkript

1 s dokumentation workshop om helsingborgs klimatanpassning Samlade tankar och kommentarer från en workshop på Marina Plaza den 3 mars 2011 för politiker och tjänstemän i Helsingborgs stad om stadens klimatanpassning.» Hur ska vi kommunicera frågan så att vi ser möjligheter inte bara dystra utsikter? «stadsbyggnadsförvaltningen Järnvägsgatan 22 Postadress SE Helsingborg Kundservice helsingborg.se

2 s workshop om klimatanpassning Innehåll i Innehåll 3 Förord 3 Kapitel 1 Reflektion/värderingsövning 1 4 Kapitel 3 Reflektion/värderingsövning 2 5 Kapitel 4 Reflektion/värderingsövning 3 6 Kapitel 5 Reflektion/värderingsövning 4 7 Kapitel 6 Om workshopen 8 Bilaga Program med deltagarlista bifogad 2

3 förord Förord Den tredje mars 2011 ägde något av en milstolpe rum i stadens arbete med klimatanpassning. Då hölls en stor workshop med nära 90 deltagare från berörda nämnder och förvaltningar (genom inbjudan av kommunalrådet och ordföranden i miljönämnden, Anna Jähnke). f Denna dokumentation avser främst värderings- och reflektionsövningarna och inte föredragen. arrangerade workshopen i samarbete med Tyréns Maria Larsson och den arbetsgrupp som tar fram PM Klimatanpassning. Workshopen var ett led i processen att ta fram PM:en. Föredragshållarna hittar du på sista sidan. I arbetsgruppen ingår: Bengt Niklasson, Helsingborgs Hamn AB Lars-Erik Widarsson, NSVA Maja Svenbro, räddningstjänsten Stefan Jendteg, kommunstyrelsens förvaltning Claes Nihlén, miljöförvaltningen Anneli Gille, miljöförvaltningen samt Widar Narvelo, projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen. PM-klimatanpassning förväntas färdig ställas hösten 2011 och utvecklar klimatfrågan vidare med koppling till Helsingborgs översiktsplan, ÖP Huvuddelen av bilderna från workshopen har tagits av Bengt Jürs. Allmänt om reflektionsövningarna: Klimatfrågan är komplex, global och förknippad med många osäkerheter. När man ska ta till sig och ta ställning till den här typen av frågor är det viktigt att man ger sig själv tillfälle till reflektion och samtal med andra. I reflektionsövningar är det viktigt att poängtera att det inte finns några rätt och fel. Var och en har rätt att ha de värderingar man har och provtycka hur mycket man vill. 3

4 s workshop om klimatanpassning Reflektion/värderingsövning 1 1 Vi hade blivit påminda om tidigare extrema väderhändelser i Sverige och hört om vad de fick för konsekvenser. Sten Bergström från SMHI hade pratat om vilka klimatförändringar vi kan förvänta oss i Helsingborg. Det är dags att reflektera över den egna verksamhetens väder-sårbarhet. Hur väderkänslig är din verksamhet? (cirkasiffror) Inte alls: 2 Lite: 43 Ganska mycket: 18 Väldigt mycket: 15 Min verksamhet är inte alls väderkänslig (ca 3 %): White arkitekter Inte varit hindrad av vädret i något av H+-projekten. Alternativt: Jag har inte känt mig hindrad av vädret i något av de H+-projekt jag deltagit i. (White arkitekter) Min verksamhet är lite väderkänslig (ca 55 %) Helsingborgs hamn Påverkas någon gång i månaden. Blåst kan skapa problem i trafiken. Alternativt: Jag påverkas någon gång i månaden i mitt arbete. Bland annat kan blåst skapa problem i trafiken. (Helsingborgs hamn) Detaljplanering Flödesmätningar påverkas. Min verksamhet är ganska mycket väderkänslig (ca 23 %): Räddningstjänsten Påverkas av översvämningar, torrperioder med eldsvådor med mera. Får många påringningar vid till exempel stormar. Hanterar frågor som rör stora infrastrukturprojekt, stadsutveckling, dagvattenhantering. Nya projekt för framtiden måste ta stor hänsyn till vädret. NSVA Påverkar vatten och VA-frågor. Min verksamhet är väldigt mycket väder känslig (ca 19 %): Politiker KSF Extremväder påverkar, turismen berörs, snöplogning. Ekonomin påverkas. Vårdtagare får problem. Hur framtiden ser ut påverkas av vädret. Mark & exploatering Allt vi gör påverkas av klimatet. Är mest en kontrollinstans, verksamhetsutövande har ansvaret, men mycket kan hända. Spillvatten, el etcetera påverkas. 4

5 reflektioner Reflektion/värderingsövning Utifrån hur sårbara vi är idag och hur vi tror att klimatet kommer att 60 förändras kan man få en känsla för när 40 i tiden man behöver börja klimatanpassa sin verksamhet. Vi ville fånga 20 den känslan, för att få en bild av hur deltagarna upplevde sårbarheten för klimatförändringarna. 0 Nu Om 20 år Om 50 år Inte alls 2 Nu (alla utom 1 person): Vi måste planera idag för framtiden. När behöver min verksamhet klimatanpassas? Miljöbyrån Hur vi jobbar med resor framöver? Räddningstjänsten Planläggning för nya scenarier. NSVA Har redan planerat för akuta lägen. Helsingborgshem Vi måste förbereda oss för extremsituationer. Det är dags nu. Nu Om 20 år Om 50 år Inte alls Miljöförvaltningen Ta hänsyn till klimatförändringarna nu. Planera för framtiden. Stor medvetenhet. Trafikplanering risker och hot. Nu är nu i all planering. Om 20 år: Ingen. Om 50 år: Ingen. Inte alls (1 person): Miljöverkstaden Nu har redan varit. Miljöverkstaden och stadsbyggnadsförvaltningen har redan jobbat med detta i tio år Vad påverkas vi mest av? Regn/snö och till viss del storm påverkar mest. Torka och värme påverkas vi inte av lika mycket.» Ansvarsfrågan om vem som ska bekosta åtgärderna behöver utredas tidigt! «5

6 s workshop om klimatanpassning Reflektion/värderingsövning 3 3 Stefan Jendteg från kommunstyrelsens förvaltning konstaterade att det är samhällsekonomiskt lönsamt att börja klimatanpassa samhället redan nu. Beslut som har konsekvenser långt i framtiden kan behöva klimatanpassas. Syftet med värderingsövning 3 var att få deltagarna att tänka efter om de har några sådana beslut framför sig det närmsta året. Vi ville också få dem att fundera över hur långt i framtiden man som tjänsteman eller politiker har ansvar för. Hur många har beslut framför sig det närmsta året som har konsekvenser 30 år framåt? Mer än hälften anser att de har det. Röster/kommentarer från grupperna: Om besluten har påverkan långt fram och kräver stora investeringar (= hållbara investeringar) även om/inklusive framtida klimatförändringar. Hur långt sträcker sig mitt ansvar? (skala år, cirka-siffror) 7-8 personer ställde sig kring 4 år. Majoriteten ställde sig kring 50 år och uppåt. Några ställde sig utanför skalan och uttryckte sig symboliskt 400 år. Röster/kommentarer: 4 år: - Mitten: Ansvaret kan inte sträcka sig för långt, då arbetet ändras hela tiden. 100 år: Detaljplan Har ett långt ansvar men kan inte förutse vad som ska hända. Vi måste tänka på konsekvenser, måste finnas i bakhuvudet. Man har ansvar hela sitt liv. Elförsörjning etc måste tas med i planläggningen. 100 år är en kort tid. 400 år: Vi måste se in i framtiden och tänka oss nästkommande generationer. Kämpa för att förbättra hälsa, energianvändning och klimatanpassning.» Fondera medel för framtida klimatinvesteringar. Detta underlättar för politiska beslut. «6

7 reflektioner Reflektion/värderingsövning 4 Vi hade fått höra olika åtgärdsförslag bland annat för H+området. Eftersom det är så osäkert hur klimatet kommer att utvecklas kan det vara svårt att veta vilka åtgärder som är värda att satsa på för att minska sårbarheten. 4 Finns det några mervärden med klimatanpassning? Maria Larsson från Tyréns föreläste kort om hur man kan tänka. Bland annat tog hon upp att om åtgärden har mervärden utöver minskad sårbarhet för klimatförändringar, så är det mindre risk att satsa pengar på den. För att öva på att tänka mervärden fick deltagarna prata om vilka mervärden som de olika åtgärdsförslagen för H+ skulle kunna ha. Det är också viktigt att få igång en diskussion kring finansieringen av olika klimatanpassningsåtgärder. En tanke som kommit fram under dagen var möjligheten att avsätta pengar i fonder. Detta fick deltagarna också reflektera över. Exempel på nämnda mervärden: Höjd marknivån (vallar) genom att använda schaktmassor från tunnelbyggen. Hus på pelare. Ska vi bygga upp fonder för klimatanpassning redan nu?: Flertalet tyckte ja. Köparen Offentligt ansvar Delat ansvar Vem ska betala fonderna? Alternativ: De som köper bostad på H+ området. Offentligt ansvar (kommun, stat etcetera). Mittemellan/blandat ansvar. Färre än 10 personer ansåg att de som köper bostad ska stå för finansieringen. Cirka 20 personer tyckte att ansvaret ligger på det offentliga. De flesta ansåg att ansvaret ska vara delat. 7

8 s workshop om klimatanpassning Om workshopen Om workshopen 5 Vad tyckte deltagarna var bra med workshopen? Vad är viktigt? Vad ska Helsingborgs stad jobba vidare med? Vi har kommit en bit på väg. Tror att dagen har medvetandegjort frågorna. Hur finansierar vi? Bra briefing, givande. Bygglov. Bra, korta föredrag. Intressant koppla teori och praktik. Låt det inte bli en enfråga. Viktigt med lättanvänt PM att ha ute i verksamheterna och använda som en katalog. När vi pratar om havsnivåer så ska vi inte glömma att det händer saker också på land. Måste ha ett brett perspektiv. Vad tar vi höjd för? Viktigt att ha samma målbild.» Det finns möjlighet till flexibilitet i planeringen och klimatanpassningen. «8

9 reflektioner Om Om workshopen antecknat Under workshopen antecknades det mycket och skrevs på ost-it-lappar. Här följer ett litet urval som en enkel sammanställning av vad som skrevs på alla dessa Post-it-lappar. 5 Bra att så många förvaltningar och bolag jobbar med frågan. Vi hoppas på fortsatt engagemang och samarbete och att arbetet påbörjas med praktiskt resultat. Det finns möjlighet till flexibilitet i planeringen och klimatanpassningen. Klimatanpassning med stigande havsnivå är mycket nyttigt att beakta redan nu vid planering av nya H+området. Planeringen måste sträcka sig mer än 100 år framåt i tiden. Bra faktaunderlag för både planering och beslut specifikt för Helsingborg. Ett planeringsunderlag behövs för de olika förvaltningarna. Hållbarhetstanken ska genomsyra beslut i planering och drift. Jobba vidare med att fråga och kommunicera med stadens näringsidkare. Det är viktigt att även företagen fungerar vid kris. Vad anser de? Vad har de för behov för att känna sig säkra? Fastighetsägarna under +5 meter över havet ska informeras. Hur de ska de investera, hur ska de skydda sig och när ska de sluta investera? Fler grönstråk som tar hand om dagvatten på plats. Mervärde för människor, djur och staden. Ny dagvattenkunskap är central. NSVA har kompetens. Hur hanteras kostnaderna och när? Gör Helsingborg till en mötesplats för klimatanpassningsåtgärder.» Fler grönstråk som tar hand om dagvatten på plats. Mervärde för människor, djur och staden. «9

10 s workshop om klimatanpassning Om Om workshopen antecknat 5 Hur sprider vi denna vetskap till helsingborgarna? Är vi redo att stoppa ytterligare expansion i utsatta lägen om de samtidigt är attraktiva såsom havsnära lägen för bostäder etcetera? Det skulle vara intressant att höra om politikens/politikernas syn på detta. Ansvarsfrågan om vem som ska bekosta åtgärderna behöver utredas tidigt! Många nya tankar kring stadsplanering. Hur gör vi nu? Ska vi till varje pris rädda befintlig bebyggelse? Fondera medel för framtida klimatinvesteringar. Detta underlättar för politiska beslut. Samstämmighet om 3,5-metersnivån. +3,5 meter (100-års nivå) känns väldigt svårhanterbart. Hur ska vi kommunicera frågan så att vi ser möjligheter inte bara dystra utsikter? Hur bygger vi ihop havsskyddet för Skånes kustkommuner, annars blir det utkastade pengar. Blev tydligt att min verksamhet kanske kommer att behöva kommunicera annorlunda i framtiden. Skulle vilja veta mer om hur de mjuka värdena påverkas av klimatförändringarna och anpassningsbehov, exempelvis sjukvård och äldreomsorg. Tydliggjort hotbilderna och osäkerheterna. Bra information om anpassningsåtgärder. Pekat på behovet av robusta finansieringsmöjligheter för anpassningsåtgärder. Ökat kunskapen om konsekvenserna av att inte vidta några åtgärder. Konferensen har gett mycket för Helsingborgs framtid.» Bredd, inspiration, kreativitet, stor uppslutning, bra lett! «10

11 reflektioner Om Om workshopen antecknat 5 Ett fantastiskt engagemang som visats idag. Gemensamt ansvar. Alla kan göra något. Jobba vidare med frågorna. Bredd, inspiration, kreativitet, stor uppslutning, bra lett! Varför bygga nytt där riskerna är stora? Koncentration istället för försvar och attack i befintligt. Helsingborg är i framkant! Vi tänker nu att havsnära boende är attraktivt och anpassar planering och bygg därefter. Men det står ju klart att det inte kommer att vara framöver. Det är bara en fråga om när det vänder. Att det fortfarande finns oro eller ifrågasättande som ger taggarna-utåt-reaktioner. Att ansvar kopplat till tidsperspektiv uppfattas mycket olika. Ibland känns det ensamt att jobba med klimatfrågan. Efter denna samling känns det bra. Det känns på riktigt. Är vi redo att stoppa ytterligare expansion i utsatta lägen om de samtidigt är attraktiva såsom havsnära lägen för bostäder etc? Fler arbetsgrupper borde bildas för att diskutera olika typer av problem = synvinklar. 11

12 » Ett fantastiskt engagemang som visats idag. Gemensamt ansvar. Alla kan göra något. «Städerna påverkas av den pågående klimatförändringen som framför allt innebär stigande havsnivå, ökad nederbörd och värmeböljor. Därför har Helsingborg stad redan i Översiktsplan 2010 beskrivit problematiken som nu följs upp i en PM-klimatanpassning vilken beskriver de viktigaste riskerna och strategierna. Som ett led i denna process rörande stadens klimatanpassning deltog stadens politiker och tjänstemän i en workshop den 3 mars Förutom ett tiotal föredrag innehöll workshopen olika värderingsövningar som finns dokumenterade i denna handling. De olika föredragen/ presentationerna finns att tillgå separat. Inledning: Vad har inträffat? Maria Larsson Tyréns och workshopens moderator Erfarenheter från tidigare händelser: Jörgen Hallberg Chef räddningstjänsten Senaste nytt om klimatförändringar professor Sten Bergström SMHI Länsstyrelsens klimatanpassningsarbete Pär Persson Länsstyrelsen Helsingborgs stads klimatanpassningsarbete Widar Narvelo projektledare klimatanpassning» Gör Helsingborg till mötesplats för klimatanpassningsåtgärder. «Klimat och samhällsekonomi ekonomiska aspekter av klimat anpassningsarbete Stefan Jendteg Underhåll av våra kajer och strandskoningar Bengt Niklasson Helsingborgs Hamn AB Om VR-modeller som verktyg Anders Pikkuniemi H+projektet om anpassningar och lösningar Jonas Olsson White arkitekter VA åtgärder och robusta strategier Lars-Erik Widarsson NSVA stadsbyggnadsförvaltningen Järnvägsgatan 22 Postadress SE Helsingborg Kundservice helsingborg.se

13 h works o p Inbjudan till workshop om klimatanpassning av Helsingborgs stad Torsdag den 3 mars kl 08:30-12:30 plus lunch 12:30-13:30 på Marina Plaza Välkommen till en inspirerande och spännande förmiddag om klimatet Vad händer med havsnivån och nederbörden och hur berörs staden av det? Klimatförändringen är en mycket viktig framtidsfråga för Helsingborg och som vi måste ta gemensamt ansvar för redan idag! Workshopen arrangeras av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Tyréns och tanken är att skapa samsyn och breddad kunskapsbas om vad klimatförändringen innebär för Helsingborg. Dessa frågor tas upp i den pågående utredningen med arbetsnamnet PM Klimatanpassning med fokus på stigande havsnivå och översvämningar. Remiss avses ske sommaren Projektledare är kommunekolog Widar Narvelo, från avdelningen för strategisk planering på stadsbyggnadsförvaltningen. Denna utredning är en fortsatt fördjupning av klimatbeskrivningen i Översiktsplan 2010 och är av största vikt för stadens utveckling och riskplanering. Anna Jähnke Kommunalråd och ordförande i miljönämnden Kommunstyrelsen För frågor: Inbjudningslista: Kommunstyrelsen och berörda delar av KSF:s förvaltning, Räddningsnämnden,,, Utvecklingsnämnden, Helsingborgs Hamn AB, NSVA, AB Helsingborgshem samt Öresundskraft AB. stadsbyggnadsförvaltningen avdelningen för strategisk planering Järnvägsgatan 22 Postadress SE Helsingborg Kundservice

14 h works o p klimatanpassning av Helsingborgs stad Syftet med dagen är: Att öka medvetenheten om klimatförändringarna samt viljan och förståelse för stadens arbete med klimatanpassning vilket måste ske redan nu. Att ge insyn i de olika åtgärdsförslag som diskuteras och introduktion till de konsekvenser som åtgärderna kan medföra utifrån dagens kunskapsläge. Program: Moderator och gruppövningsledare: Maria Larsson, Tyréns. Arrangör: i samarbete med Tyréns. 08:30 Kaffe och registrering 09:00 09:05 09:15 09:30 09:50 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:25 11:40 11:50 12:00 12:10 13:30 Välkomsthälsning, kommunalråd Anna Jähnke. Inledning: Vad har inträffat? Maria Larsson, Tyréns. Erfarenheter från tidigare händelser, Jörgen Hallberg, räddningstjänsten. Senaste nytt om klimatförändringar, professor Sten Bergström, SMHI. Reflektion: Värderingsövning. 10:20 Fruktpaus Länsstyrelsens klimatanpassningsarbete, Pär Persson, Länsstyrelsen. Om Helsingborgs stads klimatanpassningsarbete, Widar Narvelo,. Klimat och samhällsekonomi: Stefan Jendteg,. Reflektion. Underhåll av våra kajer och strandskoningar, Bengt Niklasson, Helsingborgs hamn AB. VR-modeller som verktyg, Anders Pikkuniemi,. H+projektet om anpassningar och lösningar, Jonas Olsson, White arkitekter. VA-åtgärder och robusta strategier, Lars-Erik Widarsson, NSVA. Reflektion: Vilka mervärden ger åtgärdsförslagen? Att fatta beslut under osäkerhet, Maria Larsson, Tyréns. Reflektion: Vilka reflektioner har du gjort? 12:30 Avslut och lunch på Marina Plaza ingår Kommunalråd Anna Jähnke tackar för dagen. Möjlighet till frågor i lobbyn för de som önskar. Föredragshållarna står till förfogande.

15 h works o p klimatanpassning av Helsingborgs stad Föredragshållare: 1. Anna Jähnke Kommunalråd, ordförande i miljönämnden 2. Maria Larsson Moderator, Tyréns 3. Jörgen Hallberg Räddningstjänsten 4. Sten Bergström SMHI 5. Pär Persson Länsstyrelsen 6. Widar Narvelo 7. Stefan Jendteg 8. Bengt Niklasson Helsingborgs Hamn AB 9. Anders Pikkuniemi 10. Jonas Olsson White arkitekter 11. Lars-Erik Widarsson NSVA 3 mars :30-13:30 Deltagarförteckning Abrahamsson Ann Albihn Johan Alfredsson Mattias Andersson Christina Andersson Malin Arkel Martin Augustin Stanislav A - I Utvecklingsnämndens förvaltning Miljöförvaltningen och Miljöbyrån Deltagarförteckning Begovic Nina Bengtsson Elisabeth Bengtsson Fredrik Bermin Linda Blycker Arne Bosson Hans Brantmark Johan Carlsson Katarina Darrell Birgitta Dock Marianne Egnell Gertrud Elming Ulrika Folkesson Linnea Forsberg Josephin Fransson Eva Giescke Linné Sophie Gille Anneli Gille Jens Grill Magnus Hamberg Anna Hellman Stina Horvat Ernest Hyttfors Dan Ingers Ulla Räddningstjänsten Kulturförvaltningen och Miljöbyrån Miljöbyrån Miljöförvaltningen Miljöförvaltningen WSP Utvecklingsnämndens förvaltning Miljöförvaltningen

16 h works o p klimatanpassning av Helsingborgs stad Deltagarförteckning Jacobsson Lars Johansson Cecilia Johansson Dick Johansson Kerstin Jurs Bengt J - Ö Mark och exploateringsavdelningen AB Hesingborgshem och Miljöbyrån 3 mars :30-13:30 Kaltenbrunner Silvia Karlsson Gustav Kjellgren Kent Klintberg Charlotta Kluge Jan Larsen Bengt Larsson Bo Roland Lindahl Bengt Lindström Håkan Miljöbyrån (praktikant) Öresundskraft AB NSVA Malmgren Anne Markvi Christine Månsson Kerstin Möller Kjell Räddningsnämnden Deltagarförteckning Nielsen Karolina Nihlén Claes Nilsson Christer Nilsson Karin Jungermann Nilsson Sandra Nyberg Klas Nylén Jonas Ohlqvist Kristin Peetz Åsa Persson Erik Persson Lars Persson Staffan Pihl Kenney Ristovska Anna Roman Lundskog Annika Simonsson Ewa Sterte Karin Sundius Dag Thott Henrik Thunberg Lars Tolikas Asterios Wedelsbäck Ann-Charlotte Wehrmann Jenni Weibull Marie Kornias Wiklund Gustaf Winberg Ditte Öreberg Sofia och Miljöbyrån Miljöförvaltningen Helsingborgs hamn AB och Miljöbyrån Räddningstjänsten NSVA Räddningstjänsten NSVA Kommunstyrelsen Energimyndigheten Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (praktikant)

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Svensk Försäkring Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar

Läs mer

Havet hot och möjligheter? Klimatanpassning av strandnära områden VARIA 615. Kustmöte 2010, Färjestaden 29 30 september

Havet hot och möjligheter? Klimatanpassning av strandnära områden VARIA 615. Kustmöte 2010, Färjestaden 29 30 september VARIA 615 Foto: SGI Foto: Mörbylånga kommun Havet hot och möjligheter? Klimatanpassning av strandnära områden Kustmöte 2010, Färjestaden 29 30 september SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL och klimatanpassningsarbetet Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Klimat- och energisamordnare Stockholm, 27 sept 2013 IPCC - Climate Change 2013 Summary for Policymakers, Working Group 1 Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010.

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Konferensens målgrupper är: - Arbetsledare och planerare inom skola, samhällsberedskap och räddningstjänst. - Fysiska planerare.

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Slutkonferens 141008. Maria Larsson & Karl-Erik Grevendahl

Slutkonferens 141008. Maria Larsson & Karl-Erik Grevendahl Slutkonferens 141008 Maria Larsson & Karl-Erik Grevendahl 1 Projektgrupp Karl-Erik Grevendahl, Krinova Maria Larsson, INDEA Susanna Bruzell, Mistra-SWECIA Ola Gustafsson/Gerd Lundquist, Länsstyrelsen

Läs mer

Att planera och förvalta kustområden Klimatanpassning i praktiken

Att planera och förvalta kustområden Klimatanpassning i praktiken VARIA 623 Foto: Helsingborgs stad Foto: SGI Foto: SGI Att planera och förvalta kustområden Klimatanpassning i praktiken Kustmöte 2011, Helsingborg 18-19 oktober SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION

Läs mer

Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg

Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg Deltagare: Pia Aspegren Jonas Hallberg Bertil Jonsson Anita Gyllensten Ritva Lidskog Marie-Louise Bengtsson Camilla Axelsson Albin Andersson

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Klimatanpassning i planering och byggande Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Innehåll Fysisk planering och klimatanpassning Ny PBL Planeringsunderlag Anpassningsåtgärder på olika nivåer Mångfunktionella

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Länsstyrelsens behov av klimatdata

Länsstyrelsens behov av klimatdata Länsstyrelsens behov av klimatdata Susanna Hogdin Länsstyrelsen i Västra Götalands län Några av de uppdrag på Länsstyrelsen där klimatfrågan berörs Länsstyrelsens övergripande uppdrag är att samordna och

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 2. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 3. Exempel på samordning mellan Länsstyrelserna 4. Sammanfattning

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Gruppdiskussion Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Gruppdiskussion Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Gruppdiskussion Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Ingeborg Andersen Malin Andersson Katarina Bjelke Kristin Gullstrand Christer Frey Kristin Broman Christer Jorland Ingemar Johansson Patrik Ellis Eva Karlsson Margareta

Läs mer

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 KEYNOTE SPEAKER Odense kommun Charlotte Moosdorf Kontorschef Natur, miljø og trafik TALARE SMHI Jonas German Hydrolog

Läs mer

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Välkommen! Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Mångfald för ökad konkurrenskraft Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är projektägare till projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2015-06-18 Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Inledning Svensk Försäkring anser att SMHI har lyckats ta fram

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot TMALL 0141 Presentation v 1.0 Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot 2 Samverkan regional trafikstrategi SARETS Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn 3 TRAST-Guiden en hjälp på

Läs mer

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Målbilderna i ett större sammanhang Monika Stridsman, Generaldirektör Skogsstyrelsen Sten Frohm, Skogsdirektör

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län 1 (5) Vatten och avlopp i Kronoberg nu och i ett förändrat klimat Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län Bakgrund Klimatförändringarna är ett faktum, nu är

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Fuktcentrums informationsdag 2014-11-21

Fuktcentrums informationsdag 2014-11-21 Introduktion Hur bygger vi fuktsäkert för framtiden? Fuktcentrums informationsdag 2014-11-21 Översvämning Bilden av hur översvämningsrisken vid sjöar och vattendrag förändras varierar mellan olika delar

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Chefsmötet 2013 Välkomna till Göteborg 17-18 oktober Nu är det dags att utvecklas tillsammans igen Det är tid för årets chefsmöte i Göteborg. På programmet står bland annat Tema Värdegrund, vad som händer

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 The Capital of Scandinavia Kunskap förstå strategi - agera 14/10/2013 The Capital of Scandinavia PAGE 2 Kunskap - Material som tagits fram tidigare Strategi - Klimatanpassning

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde R E V I D E R AD K AL L E L S E F Ö R E D R AG N I N G S L I S T A Sid 1 (6) Datum: 2011-05-19 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 maj 2011 Plats Amsterdam, Förvaltningshuset

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

Klimatförändringar konsekvenser för biobränsleförsörjningen

Klimatförändringar konsekvenser för biobränsleförsörjningen Klimatförändringar konsekvenser för biobränsleförsörjningen Jenny Gode 1 Tänkbara konsekvenser för energisektorn av klimatförändringar Finansiärer: Elforsk, STEM, NV Elforsk rapport 07:39 Huvudförfattare:

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Projektplan - Dagvatten

Projektplan - Dagvatten Projektplan - Dagvatten Bakgrund En effektiv dagvattenrening är viktigt för att avlasta hav och övriga recipienter från föroreningar, mikropartiklar m.m. Det finns olika tekniker och system för dagvattenhantering

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev augusti 2011 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Andreas Carlgren gästspelar i höstens första nyhetsbrev

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

ekologisk kompensation

ekologisk kompensation ekologisk kompensation STOCKHOLM 18-19 OKTOBER 2011 Ekologisk kompensation vägen vidare Konferens i Stockholm den 18 oktober med fältexkursion den 19 oktober Intresset för vår konferens om ekologisk kompensation

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Klimatanpassning av fastighetssektorn vad innebär det?

Klimatanpassning av fastighetssektorn vad innebär det? Klimatanpassning av fastighetssektorn vad innebär det? Klimatanpassningsdag 2015 på temat Varför kommunala klimatanpassningsplaner? Länsstyrelsen i Västra Götaland den 3 september 2015 Cecilia Wyser, Pussel

Läs mer

Stadsarkitektdagarna

Stadsarkitektdagarna dagarna 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 oktober 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Delegationen för hållbara städer Peter Örn Ordförande Malmö stad Katarina Pelin Direktör för miljöförvaltningen KTH

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2011-11-11, kl. 13:00-16:00

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2011-11-11, kl. 13:00-16:00 1 (6) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2011-11-11, kl. 13:00-16:00 Närvarande: Frånvarande: Eva Kullenberg Jan Inge Hansson BrittMarie Hansson Maja Arvidsson Diana Olsson Christian Dahl

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och dess folkhälsokommitté, Länsstyrelsens miljöskyddsenhet i samarbete med miljönämnden i Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och dess folkhälsokommitté, Länsstyrelsens miljöskyddsenhet i samarbete med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. FOLKHÄLSOKOMMITTÉN och MILJÖNÄMNDEN INBJUDAN LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND till utbildningsdag med tema miljö-hälsa och miljömedicin för politiker och chefstjänstemän inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Hjärtligt välkomna till. ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation

Hjärtligt välkomna till. ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Dagens agenda Återkoppling av intresseanmälningar för insatser 2011-2013

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Karin André, SEI Research Fellow karin.andre@sei-international.org Klimatanpassning Sverige 23 september 2015 Forskning om anpassningsprocesser Projektets syfte

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

Mötesanteckningar. September: Förprojekt. Välkomna vilka är vi på jobbet?

Mötesanteckningar. September: Förprojekt. Välkomna vilka är vi på jobbet? MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖSTRATEGISKA AVDELNINGEN SID 1(3) Mötesanteckningar Möte Projektgruppsmöte 2, Livskvalitetsprogrammet 2016-2024 Plats Rådhuset, Oskar Trapp Tid, klockan 08.30 12.00 Närvarande Camilla

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

Rent vatten. Ett jobb för livet.

Rent vatten. Ett jobb för livet. Ett jobb för livet. Mitt liv. NSVA är en av nordvästra Skånes viktigaste stöttepelare. Rent vatten är både en nödvändighet och drivkraft i det moderna Sverige och det är vårt ansvar se till att det förblir

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

SAMMANSATTA PERSPEKTIV YRKESGRUPPER OCH MEDBORGARE ENSKILDA PERSPEKTIV

SAMMANSATTA PERSPEKTIV YRKESGRUPPER OCH MEDBORGARE ENSKILDA PERSPEKTIV SAMMANSATTA PERSPEKTIV YRKESGRUPPER OCH MEDBORGARE Arkitektur Konst Form Kulturhistoria SUBOPTIMERING OFFENTLIG MILJÖ Sociala värden Ekologi Ekonomi Teknik ENSKILDA PERSPEKTIV TRADITIONELL PROCESS ENPROCENTSREGELN

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

rapport från konferensen Kulturmiljön en resurs idag och för framtiden Malmfältens folkhögskola, Kiruna 30-31 augusti 2013

rapport från konferensen Kulturmiljön en resurs idag och för framtiden Malmfältens folkhögskola, Kiruna 30-31 augusti 2013 rapport från konferensen Kulturmiljön en resurs idag och för framtiden Malmfältens folkhögskola, Kiruna 30-31 augusti 2013 Text & foto: Kjell Öberg, Norrbottens museum Medborgardialogen viktig om kulturarvets

Läs mer