Samarbetskommitténs protokoll 2/99

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbetskommitténs protokoll 2/99"

Transkript

1 Samarbetskommitténs protokoll 2/99 Tid/Plats 26 mars 1999, klockan Stadshuset i Landskrona. Närvarande Ledamöter Björn O Anderberg, Helsingborg, ordförande Erik Persson, Helsingborg Sven-Yngve Persson, Bjuv Lars Elofsson, Båstad Kjell Bertilsson, Båstad Claes Pettersson, Höganäs Rune Persson, Klippan Susanne Wallmark, Landskrona Lennart Pettersson, Svalöv Karl-Erik Kruse, Svalöv Margareta Pålsson, Åstorp Reino Persson, Åstorp (observatör) Lennart Nilsson, Ängelholm (observatör) Jan-Erik Einarsson, Örkelljunga Tjänstemän Magnus Hultgren, sekretariatet, NOSAM Erland Bondesson, Höganäs Mikael Andersson, Svalöv Leif Borg, Landskrona Rolf Palm, Bjuv PO Gunnarson, Helsingborg Bertil Göransson, Åstorp Per Karstens, arkeolog/grävledare vid Västkustbanan 1 Robin Jönsson, projektledare Öresundsservice, 2 Kenneth Daun, näringslivsutvecklare Åstorp, 4 Hans Taranger, utvecklingschef högskolefrågor i Helsingborg, 4 1 Värdkommunens presentation Susanne Wallmark hälsar samarbetskommitténs ledamöter och övriga närvarande välkomna till Landskrona. Härefter ger grävledare Per karstens information om forminnesfyndigheter längs Västkustbanans sträckning. 2 Dnr 8/99 Öresundsservice näringslivsinriktat integrationsprojekt NVS/norra Själland Helsingör Erhvervsråd och Sydsvenska Industri- och handelskammaren tagit initiativ till rubricerade projekt. Projektet syftar till att underlätta näringslivets integration i den norra delen av Öresundsregionen. Som samarbetspartners ingår "Erhvervscenter Öresund" omfattande Helsingör kommune, Graested- Gilleleje kommune, Fredensborg-Humlebaek kommune Karlebor kommune, Hörsholm kommune samt NOSAM:s medlemskommuner.

2 Projektet finansieras av danska staten (erhvervsministeriet), Helsingborgs kommun samt genom EU:s strukturfond, interreg II. Vid ärendet handläggning i samarbetskommittén informerar projektledare Robin Jönsson i ärendet. att med tillstyrkan lägga informationen till handlingarna. 3 Information om HH-samarbetet P O Gunnarson informerar om "handlingsprogram för utvecklingen av HH-regionen ". Härav framgår att programmet går från vision till strategi och handling. De värden som ligger till grund för visionen och strategierna harmoniserar väl med de övergripande målområden som finns angivna i marknadsplanen för nordvästra Skåne. Programmet är utarbetat av Helsingborgs och Helsingörs kommuner i nära samverkan. Programmet delas ut till samarbetskommitténs ledamöter. I anslutning härtill aktualiseras möjligheten för de nordvästskånska kommunerna att ansluta sig till marknadsföringsbolaget Visit Helsingborg AB. Bolaget ägs gemensamt av Helsingborgs kommun och näringslivet. att lägga informationen till handlingarna. 4 Dnr 9/99 Lägesrapport om marknadsplan del 2, aktivitetsplanen Samarbetskommittén har beslutat att uppdra åt presidiet att tillsätta en styrgrupp i syfte att arbeta fram en aktivitetsplan för nordvästra Skåne. Planen ska ange förslag till gemensamma insatser och taktiska beslut som måste tas för att de angivna målsättningarna i marknadsplanen ska kunna uppfyllas. Sekretariatet har i till ärendet bifogad projekt- och uppdragsbeskrivning informerat om projektet och vilka som ingår i styrgruppen. Ett utkast till aktivitetsplan har nu arbetats fram. Avsikten är inte att samarbetskommittén, vid detta tillfälle, ska ta ställning varje enskilt projekt. Styrgruppen vill med detta utkast ge kommittén en möjlighet att diskutera och informera sig om planens struktur och innehåll. Ett färdigt och genomarbetat förslag beräknas kunna presenteras tidigast vid majsammanträdet. Planen innehåller såväl gemensamma som kommunvisa projekt. Utgångspunkten är att de gemensamma projektet ska genomföras inom NOSAM:s budgetram. De kommunvisa projekten är respektive medlemskommuns ansvarsområde och finns med i syfte att understryka vikten av ett lokalt engagemang och möjlighet att relatera lokala projekt till de övergripande insatser som görs regionalt. Respektive kommun ges här möjlighet att lyfta upp ett par projekt under respektive målområde. Vid ärendets handläggning i samarbetskommittén ges en kort information av samordnarna för respektive målområde, om förutsättningarna för måluppfyllelse och vilka insatser som krävs. att uppdra åt styrgruppen att fortsätta arbetet enligt redovisat upplägg att rekommendera medlemskommunerna att till sekretariatet senast den 23 april 1999 lämna in 1-2 pågående/planerade kommunvisa projekt inom respektive målområde.

3 5 Dnr 12/99 Profilering av Nordvästra Skåne Arbetet med att ta fram en aktivitetsplan pågår för närvarande. Under de diskussioner som förevarit i styrgruppen har det framkommit att det finns behov av att ta fram ett profilmaterial för Nordvästra Skåne. Ett sådan material kan bestå i skärmutställning, bildspel, broschyr eller dylikt. Materialet ska kunna användas vid såväl gemensamma marknadsinsatser som kommunvisa satsningar där man vill synliggöra sin kommun som en del av nordvästra Skåne och Öresundsregionen. Syftet är att skapa optimal uppmärksamhet och positiv attityd till nordvästra Skåne som en attraktiv etableringsregion för såväl näringslivet som boende. En positiv attityd till regionen genererar tillväxt och fler besökare. Utgångspunkten ska vara den profil och det budskap som finns angivet i marknadsplanen. Målsättningen är att materialet ska färdigställas och på lämpligt sätt presenteras för första gången vid H99-mässan. Denna insats ska genomföras inom ramen för aktivitetsplanen och således räknas in i den totala budget som aktivitetsplanen kommer att utgöra. att ur kommitténs gemensamma budget anslå högst 300 tkr för produktion av ett profilmaterial för nordvästra Skåne inom ramen för marknadsplan nordvästra Skåne att materialet ska presenteras vid H99-mässan och för detta ändamål anslå 50 tkr ur kommitténs gemensamma budget att för ändamålet bilda en referensgrupp med god representation från medlemskommunerna och med Susanne Wallmark som ordförande. 6 Dnr 10/99 Skrivelse till näringsdepartementet angående Västkustbanans utbyggnad NOSAM har tidigare yttrat sig till Banverket angående det underlag som ska ligga till grund för regeringens slutliga beslut om tunnlarna genom Hallandsåsen. Härvid framfördes bl a att NOSAM förordar att hallandsåsprojektet åter påbörjas, men att arbetet ska ske på ett miljösäkert sätt. Ordföranden anför i till ärendet upprättad skrivelse att utöver de synpunkter som framfördes till Banverket bör NOSAM, i skrivelse till näringsdepartementet, även påtala det angelägna i att regeringen omgående fattar beslut om att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning av ett fortsatt arbete med Hallandsåstunnlarna. En sådan analys måste påbörjas snarast för att kunna slutföras och finnas med som underlag inför regeringens slutliga beslut som beräknas fattas under hösten. Vid ärendets handläggning i samarbetskommittén föreslår Lars Elofsson att NOSAM dessutom ska påtala att det omedelbart genomförs ytterligare erforderlig projekt- och miljöplanering, teknik- och miljökonsekvensbeskrivning, samt att regeringen för detta ändamål ställer erforderliga medel till förfogande. Samarbetskommittén besluta att uppdra åt presidiet att med ovannämnda påpekanden tillskriva näringsdepartementet i frågan att skrivelsen ska undertecknas av medlemskommunernas samtliga ks ordföranden samt, om möjligt, även representanter för kommunerna i södra Halland och Region Skåne.

4 7 Information om Europakorridoren Mikael Stamming informerar om projekt Europakorridoren nu är omvandlat till aktiebolag. Projektet Europakorridoren omfattar främst en ny järnväg, Europabanan, från Stockholm via tunnel Helsingborg-Helsingör och direkt ner till kontinenten. Men också satsningar på Södra Stambanan och E4 ingår. Åtta kommuner ingår i Europakorridoren AB, nämligen Stockholm, Nyköping, Norrköping, Linköping, Jönköping, Värnamo, Ljungby och Helsingborg. I anslutning härtill informerar Mikael Stamming om att 19 kommuner i norra Själland har tagit initiativ till att tillskriva de båda statsministrarna i Danmark och Sverige om angelägenheten att få till stånd en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. att uppdra åt presidiet att undersöka möjligheterna att agera gemensamt med danskarna vad avser skrivelse till de båda statsministrarna att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 8 Dnr 11/99 Anmälningar Sekretariatet informerar om aktuella ärenden och hur handläggningen av olika ärenden fortgår. Följande ärenden återges enligt den till ärendet avgivna skrivelsen. - Regionala tillväxtavtal NOSAM har tillsammans med Idéforum NVS avgivit gemensam skrivelse till Region Skåne. - Pågående samarbete i sydvästra Skåne Kraftsamling kring ett nytt samarbetsforum i sydvästra Skåne. - Långsiktig planering av transportinfrastrukturen i Skåne Möte med Region Skåne har ägt rum och ytterligare samråd planeras. - Arkitekturprogram för NVS Det andra seminariet inom projektet hölls i Höganäs den 11 mars. Nästa seminarium hålls den 15 april under temat Arkitektur och Landskap. - Hemsida En gemensam nordvästskånsk hemsida är under utarbetande. - Örkelljunga lockar nya företag. Urklipp från NST den 12 mars. - Banverket uppvaktades NOSAM var representerad när Helsingborg uppvaktade Banverket. -A great place to live Artikel om nordvästra Skåne i affärstidningen Look at South Sweden. att lägga informationen till handlingarna. Vid protokollet

5 Magnus Hultgren Justeras Björn O Anderberg Margareta Pålsson