En enkätundersökning om alkoholkulturen på ett svenskt byggföretag SEDER OCH BRUK. Författare: Örjan Fröjd Handledare: Tohr Nilsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En enkätundersökning om alkoholkulturen på ett svenskt byggföretag SEDER OCH BRUK. Författare: Örjan Fröjd Handledare: Tohr Nilsson"

Transkript

1 En enkätundersökning om alkoholkulturen på ett svenskt byggföretag SEDER OCH BRUK Författare: Örjan Fröjd Handledare: Tohr Nilsson Projektarbete vid Företagsläkarutbildningen Arbets- och miljö medicin Uppsala Universitet 2008/2009

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Innehållsförteckning 2 Sammanfattning 3 Inledning 4 Syfte 5 Undersökt grupp och metod 5 Resultat 6 Diskussion 9 Referenser 10 2

3 En enkätundersökning om alkoholkulturen på ett svenskt byggföretag. SEDER OCH BRUK Örjan Fröjd Previa Sundsvall, Handledare: Tohr Nilsson Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning 2008/2009 Vårt samhälles alkoholanvändning påverkar även arbetslivet. Detta i form av kostnader för arbetsgivare för frånvaro men också för dagen efter effekter som ger minskad produktivitet. Var fjärde arbetsplatsolycka anses vara kopplade till alkohol eller narkotika. Trots det finns det anledningar till att man på företag har en mer eller mindre tillåtande syn på alkohol i anslutning eller i relation till arbete. En mer tillåtande syn kan anses fungera som ett socialt kit. En uppmuntrande alkoholkultur i arbetslivet ökar alkoholkonsumtionen och sannolikt dess negativa följder. Denna undersökning försöker beskriva alkoholkulturen i ett företag för att skapa ett underlag för diskussion. Är den nuvarande alkoholkulturen den som gynnar företag och individ bäst? Frågeställningar för studien var: Vilka attityder kring bruk av alkohol i allmänhet och i relation till arbetet råder i den aktuella organisationen? Finns skillnader mellan olika grupper eller råder en gemensam kultur? En enkät skickades till alla anställda i en på företaget geografiskt organiserad region, totalt sett 93 individer. Svar erhölls från 42 st, svarsfrekvens 45%. Inkomna svar visar att man tycker att arbetsgivare har en skyldighet att hjälpa individer med alkoholmissbruk, att arbetsgivare skall försöka påverka de anställdas alkoholvanor och att man förväntar sig en reaktion om man kommer bakfull eller påverkad till arbetsplatsen. Samtidigt tycker de anställda att det är ok att det vid vissa tillfällen bjuds på alkohol och enkätsvaren visade på en alkoholkultur med en dubbelt så hög förekomst av alkohol i samband med personalfester som i en kommunal organisation. Några större skillnader mellan olika grupper i organisationen i deras attityd till alkohol i relation till arbetet kunde inte ses. 3

4 INLEDNING Det finns en rad studier som visar på ett samband mellan alkoholkonsumtion och sjukfrånvaro (1). Det är svårt att exakt beräkna kostnader för en alkoholmissbrukande medarbetare men försök till detta pekar på stora summor(2). Uppgifter talar för att var fjärde arbetsplatsolycka är relaterad till alkohol eller narkotika (3). De personer som faller ut i ett missbruk är trots det personliga lidande och höga frånvaro inte det som anses kosta företagen mest utan det är istället de högkonsumenter som varken från omgivnings sida eller för egen del ser sin konsumtion som ett problem. Kostnaderna orsakas då av, förutom korttidsfrånvaro, trötthet, koncentrations och kreativitetspåverkan orsakat av bruk av alkohol, så kallad dagen efter effekt (1). Trots detta finns anledningar till att man på företag kan ha en mer eller mindre tillåtande syn på alkohol i anslutning eller i relation till arbetet. Alkoholanvändning är en del av vår kultur och en mer tillåtande attityd anses kunna fungera som ett socialt kit, stärka sammanhållningen mellan medarbetare och förbättra affärsförbindelser (4). Det finns dock en grå zon mellan ett kostsamt riskbruk och en tillåtande attityd som kan ge positiva konsekvenser för företaget. Det är en svårighet att mäta både de positiva och negativa effekterna i ekonomiska termer eller i form av ökad glädje/ sammanhållning eller mänskligt lidande. Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivare en skyldighet att bedriva alkoholförebyggande arbeta på arbetsplatsen vilket innebär att man skall ha en alkoholpolicy samt en handlingsplan som ger klara regler och rutiner för hur arbetsplatsen skall hantera alkoholfrågor (5). Att dricka alkohol är i högsta grad en social företeelse som påverkas av värderingar och normer i vår sociala omgivning. Dessa normer och värderingar beskriver vem som bör och inte bör dricka alkohol, i vilket sammanhang det är ok att dricka alkohol och vilka mängder alkohol man kan konsumera (6). Arbetsplatsen och arbetskamraterna är en viktig del av vår sociala omgivning och därmed en viktig kraft i formandet av våra beteenden och de seder och bruk som står bakom våra dryckesmönster och alkoholkonsumtion. Är inställningen, alkoholkulturen, uppmuntrande, jämfört med om den är begränsande, är risken fördubblad för att bli hög konsument av alkohol (7) Det finns starkt stöd i studier för att individers alkoholkonsumtion ökar om de utsätts för en miljö med hög alkoholkonsumtion.(8). Arbetsplatsen är därför en viktig arena för det alkoholskadeförebyggande arbetet vilket också är Socialdepartementets slutsats som redovisas i en utredning Arbetslivet är en viktig arena för arbetet med alkohol och drogprevention och de möjligheter som finns att arbeta förebyggande på arbetsplatsen måste utvecklas och utnyttjas bättre liksom samarbetet med centrala aktörer. (9). I en undersökning från 2007 (10) beskrivs alkoholkulturen i en mellansvensk kommunal arbetsorganisation, I egenskap av företagsläkare har jag valt att undersöka alkoholkulturen på ett till vår företagshälsovård anslutet företag. Anledningen till detta är att några rehabiliteringsärenden blivit aktualiserade i samband med alkoholanvändning i anslutning till arbetet, representation eller företagsfest. Företaget är rikstäckande i bygg och anläggningsbranschen. Det undersökta företaget har en klar och tydlig policy att inte acceptera påverkan av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen samt att man skall ingripa mot ett etablerat missbruk, missbruk definierat som sjukdom. Policyn berör dock inte vilken alkoholkultur man strävar efter i företaget. 4

5 SYFTE Syftet med denna undersökning är att beskriva den nuvarande alkoholkulturen inom ett företag anslutet till vår företagshälsovård. Resultatet kan inte ge svar på om den rådande kulturen är bra eller dålig men är en nödvändighet som ett underlag för en diskussion. En diskussion som kan röra: Är den nuvarande alkoholkulturen den som gynnar företaget och individen bäst? Finns anledning att försöka förändra den nuvarande kulturen för att minska risken för alkoholrelaterad ohälsa hos individen och alkoholrelaterade kostnader hos företaget? Främjar den nuvarande alkoholkulturen sammanhållning, vi känsla på företaget och bidrar till goda affärsförbindelser? De konkreta frågeställningar som studien ville besvara var. Vilka attityder kring bruk av alkohol i allmänhet och i relation till arbetet råder i den aktuella organisationen? Finns skillnader mellan olika grupper på företaget eller råder en gemensam kultur. UNDERSÖKT GRUPP OCH METOD Den undersökta gruppen är en geografiskt avgränsad grupp hos det rikstäckande företaget. En region belägen i mellannorrland. Totalt 93 personer varav 20 tjänstemän och resten betecknas yrkesarbetare. En extrem manlig dominans då, endast 3 kvinnor ingår i gruppen. Gruppen undersöktes med en enkätundersökning. Frågorna i enkäten togs från en redan genomförd studie (10). Smärre justeringar har gjorts samt en anpassning till aktuell bransch. Den ursprungliga enkäten var i sin tur utformad efter litteraturgenomgång av ämnesområdet samt genomgång av tidigare använda enkätfrågor (10). Den bygger på en förklaringsmodell mellan arbetsplatsen och de anställdas alkoholvanor som lanserats av andra forskare (11, 12, 13). Enkäten var utformad så att den först belyste respondentens inställning till alkohol i allmänhet och alkohol i relation till arbetsplatsen. Detta för att belysa respondentens egna inställningar och normer. Därefter följde en tretton frågor för att försöka beskriva den rådande alkoholkulturen på arbetsplatsen samt den sociala kontrollen. Frågorna var utformade som påståenden som respondenten fick ta ställning till genom att antingen instämma eller ta avstånd från. Enkäten innefattade även ett antal frågor med fasta svarsalternativ men några med möjlighet att lägga till egna alternativ. Enkäterna skickades ut i november 2008 tillsammans med ett informationsbrev. Svarsformulär var kodade för att påminnelse skulle kunna skickas till ej svarande respondenter. Svar skickades in med frankerat svarskuvert, en påminnelse skickades ut till de som ej svarat efter en månad. All information behandlades konfidentiellt. Inkomna enkätsvar matades in i Excel formulär där sedan grafisk presentation av svaren kunde hämtas. Ingen statistisk bearbetning av svaren genomfördes utan resultat är presenterat i absoluta tal eller i procent av antal respondenter. I attitydfrågorna till alkohol i allmänhet och i relation till arbetslivet har svaren slagits ihop i tre grupper; de som instämmer med påståendet (dvs. de som svarat att de instämmer helt eller delvis)., de som varken instämmer eller håller med samt de, som tar avstånd (dvs. de som svarat att de tar helt eller delvis avstånd från påståendet). 5

6 RESULTAT Av 93 utskickade enkäter inkom 42 st, efter genomförd påminnelse. En svarsfrekvens på 45 %. Av respondenterna betecknade sig tolv som tjänstemän och trettio som yrkesarbetande. Åldersfördelningen gav att hälften var mellan 30 och 50 år, en fjärdedel äldre och en fjärdedel yngre. Hälften av de som svarade hade varit anställda längre än 5 år och 30 % mindre än 1 år. Arbetet är organiserat så att en vanlig arbetsvecka sover över 70 % av respondenterna på en annan adress är hemadressen. I tabell 1 redovisas attityder i allmänhet till alkohol. I tabell 2 och 3 redovisas attityder till alkohol i allmänhet och i relation till arbetslivet. Tabell 1. Andel (%) svarande som instämmer eller tar avstånd till olika påståenden om alkohol. Attityder till alkohol i allmänhet Attityd till alkohol Instämmer Tar avstånd Alkohol har i allmänhet fler positiva än negativa effekter Alkohol är viktigt för det sociala umgänget Alkohol kan användas till vardags och inte endast vid festliga tillfällen Det är var och ens eget ansvar att se till att alkoholen inte blir ett problem Alkohol behövs för att kunna slappna av 2 81 Genom att dricka alkohol blir man på bättre humör 0 50 Tabell 2 Andel (%) svarande som instämmer eller tar avstånd till olika påståenden om alkohol i allmänhet och i relation till arbetsliv. Attityder till alkohol Attityd till alkohol Instämmer helt Tar avstånd Psykiskt påfrestande arbete ökar risken för att få alkoholproblem Fysiskt påfrestande arbete ökar risken för att få alkoholproblem 2 69 En god arbetsgemenskap kan förebygga alkoholproblem De pression innebär en risk för att utveckla alkoholproblem 71 5 Stress innebär en risk för att utveckla alkoholproblem Alla kan få alkoholproblem Alkoholproblem är ett tecken på svaghet

7 Tabell 3. Andel (%) svarande som instämmer eller tar avstånd till olika påståenden om alkohol i relation till arbetsliv Attityder till alkohol i arbetet Attityd till alkohol Instämmer Tar avstånd Arbetsplatsen skall vara en helt alkoholfri zon Det är ok för arbetsplatsen att ge bort alkohol i present till sina anställda Arbetskamrater påverkar varandras alkoholvanor Det är arbetsgivarens skyldighet att hjälpa anställda som har alkoholproblem Arbetsgivaren bör arbeta med att påverka de anställdas alkoholvanor Svaren visade att alla respondenter varit med om att det förekommit alkohol i samband med personalfester och 70 % i samband med kurser eller konferenser och att man i hög grad då blev bjuden på alkohol, fig % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 1. Andel (%) av svarande som angett tillfällen då man blivit bjuden på alkohol. Enkätsvaren visar inte på någon upplevd press att konsumera alkohol. 7 % har känt sig uppmuntrade att dricka alkohol men inga har känt sig pressade eller känt att de riskerat vänskap för att det tackat nej till att dricka. De flesta (85 %) tycker att synen på alkohol är som alla 7

8 andras men 12 % tyckte att den var mindre tillåtande än alla andra bara en av respondenterna ansåg att den var mer tillåtande än alla andra. 74 % känner till att det finns en alkoholpoliy på arbetsplatsen. 35 % har sett eller hört talas om någon på deras arbetsplats som under de senaste 12 månaderna varit påverkad av alkohol under arbetstid. 64 % har sett eller hört talas om någon på deras arbetsplats som under de senaste månaderna kommit bakfull till jobbet. Det framkom att man i hög grad förväntar sig en reaktion om man skulle komma berusad eller bakfull till arbetet se figur 2 och 3. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ingen skulle säga något Mina arbetskamrater skulle prata med mig Min chef skulle prata med mig Jag skul l e bl i hemskickad från jobbet Figur 2. Andel (%)av svarande som angett vilka konsekvenser som man tror skulle följa om de kom berusad till jobbet? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ingen skulle säga något Mina arbetskamrater skulle prata med mig Min chef skulle prata med mig Jag sk ul l e bl i hemskickad från jobbet Figur 3. Andel (%) av svarande som angett vad de tror skulle hända om de kom bakfull till jobbet? 21 % av respondenterna ansåg att arbetskamraterna hade störst påverkan på alkoholvanorna, 5 % (2 av de 42 respondenterna) att närmsta chefen hade det men de övriga såg familjen eller vänner utanför arbetet som de största påverkarna. När resultaten i attitydfrågorna undersöktes avseende skillnad mellan respondenternas ålderskategorier, tjänsteman/yrkesarbetare och anställningstid kunde inga tydliga skillnader ses i svarsprofiler. 8

9 DISKUSSION Den här undersökningen är ett försök att beskriva en arbetsplats alkoholkultur. Vad som är normalt drickande och hur tycker vi att man skall förhålla sig till alkohol. Alkoholkulturen kan delas upp i flera aspekter, de anställdas attityder och normer, social kontroll och tillgänglighet. Enkäten hade ett ganska stort bortfall och enligt uppgift brukar bortfallet vara större i de grupper som har alkoholproblem vilket kanske gör att resultatet inte representativt för hela gruppen. Någon bortfallsanalys har inte gjorts men det är möjligt att resultatet hade visat på en mindre restriktiv hållning till alkohol. Undersökningen visade att de anställda på det undersökta företaget har en tämligen restriktiv inställning till alkohol ur den aspekten att en stor del anser att alkohol har mer negativa effekter än positiva. De anser inte att alkohol är viktigt för det sociala umgänget eller att det behövs för att man skall slappna av eller gör att man blir på bättre humör. Trots den till synes negativa synen på alkohol visar undersökningen på en hög tillgänglighet i form av förekomst av alkohol på personalfester och kurser och hälften anser at det är ok att ge bort alkohol som gåva. I en liknande studie (10) på en kommunal organisation delade man i stort synen på alkohol men förekomsten av alkohol i anslutning till arbetet (personalfester/kurser) var dubbelt så hög i den här underökningen. Den kommunala organisationen hade dock en omvänd könsfördelning med majoritet kvinnor. Den sociala kontrollen upplevs som hög där man förväntar sig en reaktion från omgivningen om man skulle komma berusad eller bakfull till arbetet, det är en faktor som man anser verkar för återhållsamma alkoholvanor (9). Samtidigt måste noteras den höga andel som hört talas om eller har vetskap om att något sådant inträffat. Utifrån en alkoholpolicy med nolltolerans, som det bland respondenterna också råder total enighet kring, får det kanske ses som anmärkningsvärt, eller skall det ses som tecken på god socialkontroll? Respondenterna i den här undersökningen såg inte alkoholproblem som ett tecken på svaghet och de flesta anser att alla kan drabbas av alkoholproblem. Det finns trots att ens alkoholkonsumtion kan anses vara privat en majoritet för att arbetsgivaren har en skyldighet att hjälpa anställda med alkoholproblem samt påverka de anställdas alkoholvanor. Man kan konstatera att det finns en acceptans för arbetsmiljölagstiftningen som ger arbetsgivaren långtgående förpliktelser (9), samtidigt ser dock majoriteten att man har ett eget ansvar att se till alkoholen inte blir ett problem. I denna organisation är en stor andel separerad från normala sociala relationer, genom att man artbetar på annan ort under veckorna,vilket anses vara en riskfaktor för ökad alkoholkonsumtion(9).här kanske arbetsgivare bör ta ett än större ansvar i diskussion om den rådande alkoholkulturen. När slutar arbetet och övergår till fritid? Att arbetsplatsen skall vara en alkoholfri zon ses som självklart men det finns samtidigt en stor acceptans för alkohol i gränslandet, personalfester kurser. Forskning (7) har dock visat att även det ingår som en kraft i formandet av våra dryckesvanor. Det aktuella företaget har en alkohol- och drogpolicy, vilket 75 % av alla företag med mer än 100 anställda har (9). Policys har gemensamt att de har en tydlig sekundärpreventiv inriktning, eller med andra ord saknar en primärpreventiv inriktning. Den är inriktad på individen med problem som faller ur den rådande normen. Att jobba primärpreventivt skulle vara att acceptera modellen att vår gemensamma alkoholkultur på arbetsplatsen kan påverka vår konsumtion att 9

10 bli högre eller lägre (8). Det skulle innebära en kollektivt inriktad diskussion. Denna dubbelhet av både accepterande och fördömande gentemot alkohol delar företagen med det övriga samhället där vi å ena sidan är medvetna om alkoholens negativa följder ekonomiskt och i form av sjuklighet men trots det väljer att acceptera och i en del understödja bruk av alkohol. Med det tydliga ansvar som arbetsmiljölagstiftningen ger arbetsgivaren och det klara ekonomiska incitamentet finns anledning att i en alkoholpolicy inte bara ha rutiner för hantering av enskilda individärenden utan även fokusera på de situationer eller attityder som kan få alkoholanvändningen hos medarbetarna att öka. Påverkans möjligheterna bör vara goda då antalet situationer är relativt få och tydliga. Den här studien visar också att det verkar finnas en förståelse och acceptans hos arbetstagarna att arbetsgivare tar det ansvaret. Det finns bra metoder för att hjälpa individer att reflektera över sina vanor t.ex. Riskbruksprojektet (1, 14), vilket visats ha effekt på gruppnivå i en minskning av alkoholkonsumtion. På liknande sätt borde företag identifiera faktorer i arbetsmiljön och arbetsplatskulturen som inverkar på de anställdas alkoholvanor, och reflektera över dessa. Det primärpreventiva arbetet kan innebära att göra organisatoriska förändringar eller att bredda alkohol och drog policy till att inte bara gälla individärenden. Denna undersökning har inte gett entydiga svar på våra frågor men kan förhoppningsvis ligga som grund för en diskussion då den belyst en grupps vanor och attityder i relation till alkohol och arbete. Acknowledgment Jag vill framföra ett speciellt tack till Harry för hjälp med databearbetning. REFERENSER 1. Hermansson U. Riskbruk av alkohol i arbetslivet En kunskapsöversikt om motiv och åtgärder. Svenska Föreningen för alkohol-och drogforskning & Centralförbundet för alkohol och narkotika upplysning. 2004; s Smedberg J. SCA-Hälsan 3. Alna Riks. Statistik och fakta ( ) 4. Heldmark T. Alkohol-varför dricker vi som vi gör? Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap (FAS) Arbetarskyddsstyrelsen författningssamling. Arbetsanpassning och rehabilitering. AFS 1994:1. Stockholm: Arbetsmiljöverkets publikationsservice. 6. Greenfield TK, Room R. Situational norms for drinking and drunkenness: trends in US adult population, Addiction Volume 92 issue 1, sid Barrientos-Guitierrez T, et al. Drinking social norms and drinking behaviours: a multilevel analysis of 137 workgroups in 16 worksites. Occup. Environ. Med. 2007; 64: Quingley B, Collins L. The modelling of alcohol consumption: A meta-analytic review. Journal of studieson alcohol.1999; 60; Gränslös utmaning-alkoholpolitik i ny tid. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2005:25 (sid ) 10. Olausson J. Alkohol och arbetsliv- en studie avalkoholkulturen i en svensk arbetsorganisation och dess inverkan på de anställdas inställning till alkohol.institutionen för hälsovetenskaper Högskolan i Kristianstad Ames GM.Grube JW. Alcohol availiability and workplace drinking:mixed method analyses. Journal of Studies on Alcohol. 1999; 60 (3);

11 12. Ames GM et al. Social control and workplace drinking norms: a comparison on two organizational cultures. Journal of studies on alcohol.2000 :61 (2) Ames GM. Janes CR. A cultural approach to conceptualizing alcohol and the workplace. Alcohol Health Research World. 1992: 16(2); Riskbruksprojektet. 11

Alkohol och droger. Ett standardglas = 12 cl vin, 33 cl starköl eller 4 cl sprit.

Alkohol och droger. Ett standardglas = 12 cl vin, 33 cl starköl eller 4 cl sprit. Alkohol och droger När det gäller alkohol gör man skillnad på missbruk och riskbruk All narkotika användning är missbruk Vid missbruk är man beroende av alkohol Vid riskbruk har man en skadlig alkoholkonsumtion

Läs mer

Alna. Dilemma Alna modell

Alna. Dilemma Alna modell 1 2 Alna Alkohol, Läkemedel, Narkotika, Arbetsmiljö Bildades 1961 Ingen nykterhetsorganisation Samarbetsorgan för arbetsmarknadens parter LO, TCO SACO & arbetsgivare Inte vinstdrivande Medlemmar Privata

Läs mer

Policy ÄNGELHOLMS KOMMUN. om alkohol och droger för Ängelholms kommun

Policy ÄNGELHOLMS KOMMUN. om alkohol och droger för Ängelholms kommun Policy ÄNGELHOLMS KOMMUN om alkohol och droger för Ängelholms kommun Förord POLICY Ängelholms kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av bra arbetsmiljö, hög kvalitet och engagerade

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Minnesbilder från föreläsning vid kompetenssentersamling i Stavanger den 3 november, 2010. Ulric Hermansson, FHI

Minnesbilder från föreläsning vid kompetenssentersamling i Stavanger den 3 november, 2010. Ulric Hermansson, FHI Riskdrickande Drickandet tilltar Jobbet Kollegor Chefen Kollegor upprörd Chefen upprörd Frågan är känslig för chef och medarbetare Begynnande alkoholproblem vaga signaler på arbetet Omfattande alkoholproblem

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Personalavdelningens PA-handbok Datum Alkohol och andra droger VAD BETYDER DET FÖR OSS? Drogerna ansikte och effekter Bakgrund I alla samhällen och kulturer har droger förekommit. I samhällen med god balans

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare?

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Anne Engardt Previa AB Gamla Rådstugugatan 37 62 36 Norrköping telefon 11-19 19 2 anne.engardt@previa.se Handledare

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet Unionens politiska riktlinjer Alkohol och droger på jobbet Om Unionens politiska riktlinjer Arbetsmiljö är ett av Unionens prioriterade områden. Därför har Unionen antagit en arbetsmiljöpolitisk plattform

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Källa: Folkhälsoinstitutet 2011 50.000 tungt beroende 250.000 beroende 300.000 skadligt bruk 450.000 riskbruk 6,5 miljoner utan alkoholproblem > 15 år Antal döda i Sverige varje år som följd av alkohol

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN INLEDNING Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol- eller drogmissbruk hos en medarbetare skapar

Läs mer

Karolinska Institutet & Stockholms läns landsting. Ulric Hermansson, socionom och med dr Universitetslektor vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet & Stockholms läns landsting. Ulric Hermansson, socionom och med dr Universitetslektor vid Karolinska Institutet Karolinska Institutet & Stockholms läns landsting Ulric Hermansson, socionom och med dr Universitetslektor vid Karolinska Institutet Hur hanteras alkoholfrågan? Riskdrickande Drickandet tilltar Alkoholproblem

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-26, 12 Dnr: KS 2014/619 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

Alkohol och Drogmissbruk

Alkohol och Drogmissbruk Alkohol och Drogmissbruk Handlingsprogram För anställda och förtroendevalda Antaget av KF 110 981026 Redaktionella ändringar 20091120 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Mål 3 2. Syfte med handlingsprogrammet

Läs mer

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52 Drogpolicy för ANSTÄLLDA INOM Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 2005-12-13, 52 Inledning Detta dokument ersätter Drogpolicydokument för Dorotea kommun som utarbetades under 1995. Denna policy

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2008-11-24 och framtagen i samverkan med samtliga fackliga organisationer Gäller från 2009-01-01 Uppdaterad enligt personaldelegationens beslut 2014-06-18

Läs mer

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy Mer information: Susan Westberg Direktör AB Solna, Sverige susan.westberg@skanska.se s Gäller för alla Skanskas arbetsplatser inom affärsområde Sverige. Att förebygga missbruk av alkohol och droger* angår

Läs mer

måndag 28 september 15 Missbruksproblem på arbetsplatsen

måndag 28 september 15 Missbruksproblem på arbetsplatsen Missbruksproblem på arbetsplatsen Nämndemansgårdens,En,Dag,i,Taget,, och,,förbundet,arbetsliv,&,forskning,, hälsar,välkommen!,, K.#1.5.v1 6,5 miljoner utan alkoholproblem > 15 år 450.000 riskbruk 6,5

Läs mer

2007 Alna Sverige AB. 1993 Alna Riks. 1961 Alna-rådet

2007 Alna Sverige AB. 1993 Alna Riks. 1961 Alna-rådet 2007 Alna Sverige AB 1993 Alna Riks 1961 Alna-rådet 1 Alna finns i hela Sverige 60 utredare och behandlare 40 orter Hur arbetar vi strategiskt? Kultur på arbetsplatsen Målsättningar Policy Översyn Omarbetning

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy för Grönklittsgruppen AB och dess dotterbolag

Alkohol- och Drogpolicy för Grönklittsgruppen AB och dess dotterbolag Alkohol- och Drogpolicy för Grönklittsgruppen AB och dess dotterbolag Missbruk av alkohol och droger är ett samhällsproblem och Grönklittsgruppen och dess dotterbolags (nedan kallad Grönklittkoncernen)

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Kommunledningskontoret, HR-enheten Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Antagen av Kommunstyrelsen 2014-05-21. Kristianstads kommuns

Läs mer

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Psykoterapiutbildad steg 1 Certifierad Alkohol/drogutredare Nykter alkoholist (18 år) ADDIS-utredningar Stödsamtal individuellt/grupp Utbildning/föreläsningar

Läs mer

Pressmeddelande 2011-06-XX

Pressmeddelande 2011-06-XX Pressmeddelande 2011-06-XX Inför midsommar Var sjunde anställd i Stockholms län dricker alkohol minst tre i veckan Var sjunde anställd i Stockholms län, 14 procent, dricker alkohol tre dagar i veckan eller

Läs mer

Alkohol och droger på arbetsplatsen

Alkohol och droger på arbetsplatsen Kommunledning Personalavdelningen Diarienummer: 2015/52 Fastställd: 2001 Reviderad: 2015-03-04 RIKTLINJE Alkohol och droger på arbetsplatsen Alkohol och droger på arbetsplatsen 2/6 Inledning... 3 Syfte...

Läs mer

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb (071228 - v1.0) Som ett led i föreningens arbetsmiljöarbete är syftet med denna policy att vi skall ha en alkohol-och drogfri miljö i föreningen och att

Läs mer

Drogtester i ett arbets och organisationspsykologiskt samt samhälleligt sammanhang. Marie Louise Österlind Högskolan Kristianstad

Drogtester i ett arbets och organisationspsykologiskt samt samhälleligt sammanhang. Marie Louise Österlind Högskolan Kristianstad Drogtester i ett arbets och organisationspsykologiskt samt samhälleligt sammanhang Marie Louise Österlind Högskolan Kristianstad Ett prioriterat delmål för den svenska alkoholpolitiken ALKOHOLFRIA ARBETSPLATSER

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande Oöste ft Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr 20\^1I ö izis - Irbi Till Kommunstyrelsen Revidering av Alkohol- och drogpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALKOHOL OCH DROGPOLICY 1 POLICY 1 2 MÅLSÄTTNINGAR OCH REGLER 2 2.1 Mål och medel 2 2.2 Regler 2 3 CHEFENS/ARBETSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR 3 4 TIDIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Åke

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Karolinska Institutet & Stockholms läns landsting. Ulric Hermansson, socionom och med dr Universitetslektor vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet & Stockholms läns landsting. Ulric Hermansson, socionom och med dr Universitetslektor vid Karolinska Institutet Karolinska Institutet & Stockholms läns landsting Ulric Hermansson, socionom och med dr Universitetslektor vid Karolinska Institutet Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA

Läs mer

Maj 2013. Ett arbetsliv fritt från alkohol och narkotika

Maj 2013. Ett arbetsliv fritt från alkohol och narkotika Maj 2013 Ett arbetsliv fritt från alkohol och narkotika Innehåll Ett arbetsliv fritt från alkohol och narkotika... 2 På arbetet ser vi varandra Många skäl för drogfria arbetsplatser Fakta: Riskbruk, missbruk

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Alkohol- och drogpolicy Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Inledning... 3 Kapitel 2: Allmänna principer... 3 Kapitel 3: Ansvar... 4 Kapitel 4: Åtgärder... 5 2 Kapitel

Läs mer

DPP. DrogPolicyProgrammet

DPP. DrogPolicyProgrammet DPP DrogPolicyProgrammet Förord I Drogpolicyprogrammet (DPP) lyfter Studentkåren i Skövde (SiS) särskilt fram alkohol- och drogfrågor ur ett studentperspektiv. Dokumentet är ett av SiS styrdokument och

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Rutin för hantering av missbruk

Rutin för hantering av missbruk 051205_ KMH_Rutin_missbruk.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Rutin för hantering av missbruk Dnr 05/255 05-12-05 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27

Läs mer

Ansvarsfull Alkoholhantering

Ansvarsfull Alkoholhantering Ansvarsfull Alkoholhantering Utbildning Tillsyn Samverkan En del av ett större arbete... Reglering och kontroll Sociala påtryckningar för regler och kontroll Sociala normer Begränsningar av tillgängligheten

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

IQ RAPPORT 2016:2 ALKOHOL PÅ JOBBET. Nykter på jobbet en hederssak?

IQ RAPPORT 2016:2 ALKOHOL PÅ JOBBET. Nykter på jobbet en hederssak? IQ RAPPORT 16:2 ALKOHOL PÅ JOBBET Nykter på jobbet en hederssak? Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Historisk återblick 4. Va som folk 6. Alkoholkulturen inom arbetslivet 1. Arbetsmiljö och alkohol

Läs mer

DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06

DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06 DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06 DROGPOLICY VID VINDELNS FOLKHÖGSKOLA Som studerande vid Vindelns folkhögskola ska du respektera vår internatoch

Läs mer

15-metoden ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM. Problemets omfattning. Den svenska alkoholkonsumtionen (100 % alkohol)

15-metoden ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM. Problemets omfattning. Den svenska alkoholkonsumtionen (100 % alkohol) 15-metoden ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM Problemets omfattning Den svenska alkoholkonsumtionen (100 % alkohol) 2001 8,8 liter 2004 10,6 liter 2014 9,4 liter Utvecklingen av

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG. Anders Drejare

ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG. Anders Drejare ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG Anders Drejare Handledare doktor Anders Wimo Adjungerad professor Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:2 IQs ALKOHOLINDEX 2013. Mer återhållsam attityd till berusning

IQ RAPPORT 2014:2 IQs ALKOHOLINDEX 2013. Mer återhållsam attityd till berusning IQ RAPPORT 2014:2 IQs ALKOHOLINDEX Mer återhållsam attityd till berusning Innehåll 1. Förord 2. IQs Alkoholindex - sammanfattning 3. Resultat IQs Alkoholindex, - 5. Fördjupad analys 8. Vilka är återhållsamma

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015 Rapport nr 2/2015 Arbets- och miljömedicin Lund Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Eva Tekavec a Jonathan Lyström b Catarina Nordander a Kvalitetsgruppen för

Läs mer

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS):

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS): 2015-03-10 Tillgänglighet Checklistan innehåller fysiska, psykiska, sociala och kognitiva aspekter i arbetsmiljön och kan vara ett stöd i arbetet med att öka tillgängligheten på arbetsplatsen. Checklistan

Läs mer

Ansvarsfull Alkoholhantering

Ansvarsfull Alkoholhantering Ansvarsfull Alkoholhantering Utbildning Tillsyn Samverkan En del av ett större arbete... Reglering och kontroll Sociala påtryckningar för regler och kontroll Sociala normer Begränsningar av tillgängligheten

Läs mer

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:15 Dnr. KS 2014/0226-761 Revidering av Alkohol- och drogpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se.

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se. STYRDOKUMENT 1(9) Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se Alkohol och drogpolicy Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsens

Läs mer

IQ RAPPORT 2015:2 IQs ALKOHOLINDEX 2014. Fem år med Alkoholindex åt vilket håll går attityderna?

IQ RAPPORT 2015:2 IQs ALKOHOLINDEX 2014. Fem år med Alkoholindex åt vilket håll går attityderna? IQ RAPPORT 2015:2 IQs ALKOHOLINDEX Fem år med Alkoholindex åt vilket håll går attityderna? Innehåll 1. Förord 2. Alkoholindex, sammanfattning 3. Koppling mellan attityd, konsumtion och dryckeskultur 5.

Läs mer

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang.

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Varbergs Föreningsråd. Arbete och droger hör inte ihop Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning av läkemedel samt missbruk av

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

2017:1. Jobbhälsobarometern. Kvinnor 55+ är dubbelt så friska som yngre män. Delrapport 2017:1 Sveriges Företagshälsor

2017:1. Jobbhälsobarometern. Kvinnor 55+ är dubbelt så friska som yngre män. Delrapport 2017:1 Sveriges Företagshälsor 2017:1 Jobbhälsobarometern Kvinnor 55+ är dubbelt så friska som yngre män Delrapport 2017:1 Sveriges Företagshälsor 2017-10-13 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern...

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor

Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 SYFTE... 2 2 MYNDIGHETSLEDNINGENS INSTÄLLNING TILL ALKOHOL VID POLISMYNDIGHETEN I HALLANDS LÄN... 2 3 HANDLINGSPLAN FÖR

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv.

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Bilaga Undersökning Hantverkare Bild : Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Inledning Syftet med undersökningen var att ta reda på vad de hantverkare som nu

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Alkohol och droger riktlinjer

Alkohol och droger riktlinjer 1 (6) 2009-04-02 Alkohol och droger riktlinjer Karlshamns kommun har cirka 2600 tillsvidareanställda. Av dessa är drygt 2200 kvinnor och drygt 400 män. I Sverige beräknas cirka 13 % av den manliga befolkningen

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen PRSONALHANDBOK FAGRSTA KOMMUN 005-11-07 1(6) ALKOHOL- DROGPOLICY, FAGRSTA KOMMUN MÅL Målet för Fagersta kommun som arbetsgivare är att ha en alkohol- och drogfri arbetsplats samt en god psykosocial miljö

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna Ingemar Åkerlind, Camilla Eriksson, Cecilia Ljungblad, Robert Larsson Akademin för

Läs mer

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ).

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Kraven i koncentrat Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Arbetsgivarna ska se till att (1): chefer och arbetsledare har

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial Ch e fer Vägen till väggen - Diskussionsmaterial 1 Likgiltighet, irritation, ångest, trötthet, huvudvärk, magont, dåligt minne, sömnsvårigheter, minskad sexlust, dra sig undan sociala kontakter, negativa

Läs mer